Skip to main content

Full text of "Plantarum, seu, Stirpium historia"

See other formats


VOYAGE 

DE HUMBOLDT ET BONPLAND. 

SIXIEME PARTIE. DOTJNIQUE. 

NOVA GENERA ET SPECIES PLANTARUM. VOYAGE 

DE HUMBOLDT ET BONPLAND. 

SIXlfiME PARTIE. BOTJNIQUE. 

NOVA GENERA ET SPECIES PLANTARUM. TOME QUATRIEME. A PARIS, 

CHEZ N. MAZE, LIBRAIRE, 

RUE GIT-LE-CCEUE, N°, 4- NOVA GENERA SPECIES PLANTARUM. /iJ ':: 4'. EX TYPOGRAPHIA D'HAUTEL. NOVA GENERA 

ET 

SPECIES PLANTARUM 

QUAS IN PEREGMNATIONE AB PLAGAM AEQUmOCTIALEM ORBIS NOVI COLLEGERUNT, 
DESCRIPSERUNT , PARTIM ADUMBRAVERUNT 

AMAT. BORPLAiND ET ALEX. DE HUMBOLDT. EX SCIIEDIS AUTOGRAPHIS AMATI BONPLANDI IN ORDINEM DIGESSIT 

CAROL. SIGISMUND. KUNTH. 

ACCEDl NT rABCL,E AERl INClSiE, ET ALEX,\NDRI DE HLMTIOLDT NOTATIONES AD GEOGRAPniAM 
PLANTARLM SPECTANTES. rOMVS QUARTUS. LUTETI.^ PARISIORUM, 

APUD N. MAZE, BIBLIOPOLAM, 

VIA DICTA filT-l-E-CairR , N°. 4- Wl,»h- Vf.v-11- ^oi-5ii' a^-^iJ-» 

'^V)^ MiS^l , .1^0 -5.. f NO VA GENERA 

ET 

SPECIES PLANTARUM. COMPOSIT^. 

Sjnantheraj. Cassini. 
Cum omniiio sludium familiarum omnium speciebus et generibus abundantium botanico 
baud paucas offeral difficultates, tum imprimis studium familia; Composilarura , of, charac- 
terum ad gencra distinguenda paucitatem, nec noo quia ii ipsi characteres perpauci, adhuc 
obscrvati, exceplionibus crebris subjecti sunl. In hac , sicut in aliis familii. valde nomerosis , 
secliones instituerenaturalesconatussum, persnasns, genera vix perspici atque notis ma- 
nifestis distingui posse , nisi jnsta albnitaiem simul coUocata comparataque cura similibus. 
Tribus a me propositas naturale. esso , vix dubito , quamquam neque mihi adhuc successit et 
forlassc semper fruslra tcutabitur, eas afQrmate et accurale circurascribete earumque li- 
mites certc finire. Eas saltera , eiamiuatis genetibus fete omnibus hucu.que notis nec non 
magna specierum copia , sic inveni , aut , si mavi. , eje .ic .e mihi ullro obtnlerunt. Notatu for- 
lasse dignum est , rae , quasi haud volenlem , ad tribu. jamdudura a viro summo Jussieu m 
generihia planlarum indicatas, pauci. exccptis, reductum fuisse. Quod novo argnmento esse 
potesl, quanta , quain diu cx hnc libro , observationibus sagacis.imis referto , tanquam er mei- 
hau.tapenu,suraipossinl.Observationes nova.,necspeineuda., oculati.simi Henrici Cassmi, 
qua. probe novi , permagni facio iisque usus snm. Sectione. lamen pas.im aut neiu naturali 
vii conforme. aut characteribus nimis subtilibus di.tinctai mihi videntur, fortasse qnando 
non sigillatim , scd generatira hanc farailiam tractans , qnie de ca egregie concepit una prolatu- 
rus est, a divisione tribuum naturalinm a rae propo.itarum minus recedet. SeCTIO I. C1CHORACE.E. 

HYPOCH^RIS. LiNN. 

Ihvolucrum' polypliyllum, imbricatum. Receptacui.iim palaceum. Pappus 
stipitatus , plumosus. ' Caljx commums Linn. 

Mov. Geh. ei Speg. Tohus IV. 2 COMPOSITJE. 

Herbse acaules aut caulescenles , uni- rarius multiflorse. Folia sinuato- 
dentata. Flores flavi. 

l. HYPOGH^RIS SESSILIFLOBA. t 

H. acaulis; foliis iineari-laaceolatis , grosse et remotc dentatis , glabris ; flore solitario, 
sessili^ involucro glabro. 

Crescit in alta convalli Quiiensi , jiix^la moiitein ignivoinum Pic/iincka, alt. i5oohex.X 
Floret Aprili. 

HEBB*pereQn[s,acaulis. FouAc£espilosa,Iineari-lanceolaIa, apice aogustata ,grosse eiremotedemata, 
deDtibusercctisobtusis, basiintegcrriinaaDgustaJaetsubciliata,reticulato-veQOsa,meinbraaacL-a,gIabra, 
duos ct dimidium pollices longa, Ircs aut qustuor lineas lata. Flos solitarius, sessilis. iNvoLLCituai c^fliQ- 
draceo-oblongum, pol)-phyllum;folio!iscircilcr 3o, imbricalis, oblongo-linearibus , obtuais,apiceob- 
solete crenulatis , membrauaceis , glabris , inferioribus aDgustioribus, Heceptaculum paleaceum ; paleia 
liDcaribus , acuminalo - arislatis, uninerviis , glabris , adjecta arisla 9 lineas longis. Flosccli crebri , invo- 
lucrum superantes , omnes ligulali. Cokolla flava , glaLra ; lubo (iliformi , quatuor liueas longo ; ligula 
lincari-lanceolata, apice quinquedentala, quadrinervia. plaoa , longiludine tubi. Akther* exsertse. 
OvAHiuM lineare, glabrum. Stylcs exserlus, glaber. Stjcma bipartitum; laciniis revolutis, pubcrulis. 
AKENiUMlineuri-cyliudraceiiin, superne attenuatum Ixviueculum, glabrum, fuscum, tres et dimidiam 
liueas longum. PAi'rus sessilis ; pilis plumosis, patuiis , akenio longioribus. 

2. HYPOCH.^.RIS soNCHoiDEs. t Tab. CCCL 

n. acaulis; foliis lanceolatis, acutis,in jieiiolum dccurrentibus, suiieriic dentalis, {jlabiis ; 
pedunculo solitario , uuifloro, superne incrassato, bracCealo; involucro glabro. 

Crescit cunt prcecetlente. TE 

HERBAperennis, acaulis. Folia caespilosa, petiolata, lanceolala, acuta , Lasi in peliolum decurrenlia, 
snpeme remote dcntala , reticulato - venosa , membranacea , glabra , semipedalia. rEDtiNcuLUs radicalis so- 
litarius , uuiflorus , superne incrassatus, glaber, tripoliicaris, folils brevior, superue instruclus bracteis 
nonnullis linearibus. iNvonicBUMsemiglobosum, polypbytlumi foliolis imbricatis , membranaceis,gla- 
briSjexterioribuslineari-obloogts,oblusis;inlorioribuslongioribus,linearibus,apiceangustati8.RECEPiA- 
cVlvu pbnum, paleaceumj palcis (_^ff. 2.) lioearibus, uninerviis.superne Irifidis; laciniissubulalo-ari- 
slatis, inlermedia longissima , pappum xquanle. Flosculi (fig- i.) creberrirai , iiivolucrum superanlcs , 
omoes ligulaii. Coholla flava, glabra; tuho liliformi, 7 aut 8 lineas longo; ligula lanccolalo- lineari, 
apice quinquedenlala.nervosa, phna, longitudme lubi. Anther.i'. exseiiae. Ovarium linearc, glabruni. 
Sttlus exsertus, glaber. Stiomatis lacinia: relleia;, Akeniuh immaturum. pArpis sussilis ; piiis CAg.5,) 
plnmosis , putulis. 

APARGIA. Scop. ScHBEB.' 

Ijsvoluceum pohphyltuni, subimbricatuin. Receptacllum subnnudm. 
Pappus plumosus, sessilis, flosculorum ceiitralium substipitatus. 

■ Viili Goclinal lie plamis ciclioraceii. Ar^enl. 180S- p. i3, HTERACIUM. 5 

Herba; acaulcs aut rarius caulescentcs , uni- aut rarius pluriflora!. Folia 
denlala, runcinata aut pinnatifida. Fiores flavi aut aurantiaci. 

I. APARGIA CHILLEKSIS. t 

A. ca„Ie crecto, ramoso foliisque glabris, radicaliLus rancinato-pinnatifidis ; involucro 
piloso hispido. 

Crescu in Regno Quilimsi prope pagum Chillo ,all. 1 43o iex. Tt Floret Martio. 
Radix pcrennis, fusiformis. Cadl.s erectus . aesqui- aut bipeJalis , ramosus , foliatos sulcatus, ala- 
Lcr , l.ciescensi r.aiis .liemis , paiulis j r.mulis unilloris. Foii. gl.br. , sessili. , r.Jic.li. ,i„u.to-piu- 
nal.fid. , I.ciniis oblongis .cuiiusculis , quadripollicaria; caolin. inferiora pinnatilida , Lipollicaria , la- 
c.oi.s ang..stelinearilius, terminali reliquia longiore , superiora iotegra , angusie linearia. Flores ter- 
m.oales , solitarii , pedunculati ; pedunculis subl.natis , br.cteatis , bracteis capill.ceis. Ikvolccbbw 
oblcngnm , urceolaium , pnljphjllum , foliolis ciiciier 5o , lioe.ribus , obtusiosculis , mcmbranaceis , 
externe piloso-hispidis , exlerioribus brevioribns. Receptacdlum nudum , concaTUra. Fnosccn crcbri' 
mvolucrum superao.es , omnes lignlati. Coaolla 0.,. , gl.ibr., tubo c.pill.ceoi lignla liuearl, plana ', 
ap.ce obtuse iiu.nquedenfl., longiiudine tubi. AmuER, eMcrt». Ota..™ Iine.ro, superne attenuatum. l>rrLUs exsertus , glaber. Stigmatis lacinia; patenles. Akenium immatiirum, Pappus sessilis ; pilis plumosis 
albidis, palulis. * 

Aa certe hujus generis ? Fmcluum sti-uctura iguota. 

HIERACIUM. Lim. 

Invon/cnnM polypKllum, imbricatum. RECEprAcuLDM nudum. Pappus 
piiosus , sessllis. 

Herbaj (fore oinncs perennes) acaules uniflorse, aut saipius caulescentes 
multifloraj, rarissiine frutices. Folla dentata , runcinata aut pinnatifida, 
rarius integerrima. Flores sa^jiius flavi , interdum auranliaci, purpurei aut 
aibldi. 

1. HIERACIUM AviLiE. t 

H. caule erecto , simplici , ferrugineo-hirsiilissimo ; foliis lanceolatis , remote dentatis, 
hirsutis , suhtus canescentibus ; panicula terminali , ramosa ; rhachi subflesuosa ; involucro 
glabro. 

CretKit in devexis montis Avilce^ aiJgo Silla de Caracas dicti, alt. 8oo hex. x Floret ' 
Septembri. 

Caulis erectua.sesquipedalis, aimp!ex,ferrngineo-hirsutissimus. Foi-iA cauiina subsessilia , lanceo- 

lata , grosse (Jentata , basi angustala, hirsuta, subtus ainescentia.PANictTLAlei-minalls , raraosa , subguadri- 
pollicaris; ramis sparsis , palentibus rhacbique subaeiuosa pubescenti- hispidis. Flohes pedicellati , 
magauudine Chondrilla: junce^. Ikvolucrum oblongo-cylindraceum, poljphyllum;foliolis circiter 17, 4 COMPOSIT^. 

iinbricatlsilmeari-laiiceolaiis, acutis, membranaceis, viridibns, glabris , demain reflexis, exterioribas 

mullo brevioribus. Receptaculum planiusculum , subnudum. Flosclli circiter i4, involucro longJores, 

omDes ligulati. Corolla f]ava?i ligula laaceolata , apice quiuqueclcatata, plana, AmHEH-e exsertse. 

SrvLne eisertus , glaber, Stigmatis lacinite reTolulEC , puberulaE. Akeni* couformia , linearia , compres- 

siuscula, striata, nigra, glabra, lineam ionga. Pappds pilosus, sessilis; pilisscabriuscuiis, palulis.sordide 

fusccsceQlibus, 

2. HIERACIUM ERIANTHOM. t Tab. CCCII. 

H. caule erecto, simplici , inferne albido-lanato , superne pubescenie ; foliis lanceolalis , 
obsolete ct remote dentalis, supra pubescentibus , subtus albido- tomeniosis; panicula ter- 
minali, corymbosa ; involucro cano-lanato. 

Crescit in Provincia Fenezuelte? % 

Caums ercctus, sesijuipedalis, simplei, jnferne albido-laDatus, superue pubescens. Folia radicalia 
petlolata , lanceolata, acula , basi in peliolum decurrenlia, obsolete et remote dentata, reticulato- 
leaosa, supra pubescenlia , viridia, subtus albido-tomenlosa , tripollicaria , sei lineas lata; caulina 
majora et sessilia , radicalibus simillima, summa liuearia. Petiole subpollicares , fuscescenli-lanali. 
Panicula terminalis, corymbosa; ramis sparsis , cano-lomenlosis. Flohes pedicellati , magniludine Horis 
Hieraciimurorum-lNTOLUCRtiM semiglobosum, poljpLyllumifoliolisJ»— 35,imbricalis,lineari-lanceo- 
lalis, acuminalis, membranaceis, deiise cano-Ianaiis , demuui reflexis, eicterloribus brevioribus. Recep- 
TACULUM convexiusculum , punctatum, nudum. Flosculi {fig. i.) 5o— 60, involucro longiores, omnes 
ligulali. CoROLLA tlava?, glabra; tubo sesijuilineam longo , cylindraceo ; ligula lanceolala, plana, apice 
quinquefida , lubum longiludine duplo superante ; laciuiis linearibus. Anther* eisertie. Stvlus exsertus, 
glaber. Siigmatis laciniie revoluta. Akekia conformia , linearia, tereliuscula , sulcato-striata, nigra, 
lineamlonga. Pappus pilosus, sessilis; pilis (_Jig. a.) scabriusculis, fuscescentibus , patulis, akeuio paulo 
loQgioribus. Sectio H. Garduace.i;. 

j) OnosEniD-E- ( Labiatiflorum pars major.) 

LERIA. Decand." 

Ihvoluciium subhemispliaericura , polypbyllum, laxe imbricatum. Recep- 
TACULUM nudum. Flosculi radii fcminei , subligulati; disci tubulosi , limbo 
bilabiato, iiermaphrodili. AntheRjE basi biselosac. Ar.enia lanceolato-linea- 
ria, sulcata, in stipitcm iongissimum producla. Pappus pilosus. 

Herbse acaules. Folia radicalia integra aut sinuato-lyrata. Scapi uni- 
flori. 

' Annal. du Mui, d'his. nal. cle Parii. 11;. p. 68. ^ CHAPTALIA. g 

I. LERIA NUTAKS. t 

L. foUis lanceoUlo-oblongis, inferne sinuatolyratis, denticulatis , subtus incano-tomen- 
tosis; scapo ebracteato ; £ore nutaute. 

Leria nutans. Decand. Ann. mus. if). p. 68. 

Tusilago nutans. Linn. (auct. herb.Juss.)Sp.pl. erf. TV.3.p. ig6. 

Crescit in montosis siccis Regni Novo-Granatensis prope San Ana et urbem Ibague, 
ali. 500—700 hex. ic Floret Junio. 

Herba acaulis. FoMA r.dicalia petiola.a, lanceola.o-oLlotisa aut oblonga , acula , infenie sinuat<^ 
lyrala el in peliolum aoguilata , margme crenato-repauda , denticulata , denllculls subulalis erectis aut 
retrorsum speclautibus, reticulato-venosa , nervo medio promincnte, membranacea, supra viridia gla- 
bra, sublus iacauo-lomentosa . adjecto peliolo [i— 8-polIicaria , sesquipoHicem lata. Scapi solilani aut 
gemini , erecli , pedales aut sesquipedates . teretes , lomenloso-lanati , iucani , ebracleati , uniflori. Floi 
nulans, demum ereclus , magniludini floris Inulie britannic*. Ikvohicrum semiglobosum , polypliyl- 
lum ; foliolis creberrimis , laxe imbricatis , anguste linearibus, aculis, planis, scarioso-membranaceis , 
exlerne tenulter lanatis , apice rubris , ina;qualibus, exterioribus brevioribus , omnibus demum reflexis' 
Receptacfjlum planiusculum, scrobiculato-punctatum, glabrum. Flosculi radii ao— 3o, subbilabiati 
feminei ; disci creberrimi, tubulosi , limbo subbilahialo , bermapLrodili. Flosculi hermaphroditi ' 
COROLLAlubuIosa.ienuissima, quinquenervia , superne dilatata , limbo subbilubiato; labio superiore 
tndenlato,ioferiorebi(ido, superiorem«.quan.e;laciniislineari-lanceoiaIis,eneiTils,crectis,ANTHEa.« 
subinclusie , basi biselosaa. Ovaridm lineare , superne valde .itleaiiatum , glabrum. Sttlus glaber sub- 
inclusus. StiGMa bipartitum ; laciniis puberulis. Arenia lanceolato-linearia , compressiuscula , sulcala , 
glabra , duas lineas ionga , apice producta in stipitem longissimum terelem glabrum subsemipollicarem. 
PAPPUspiJosus; pilisscabriusculis.rufescentibus.patulis, corollam suba-quantibus. Flosculi feminei ■ 
CoROLLApurpurea, glabra; lubo lenui iongissimo ; limbo subbilabialo, labio superiore anguste lineari 
tridentaio plano, inferiore obsoleto minimo bipartito. Ovarium , Akema et Pappvs prorsus ui in Qos- 
culw hermaphroditis. Stylos glaher, exserlus. Stigma bipartitum ; laeiniis glabris, patulis. 
Genus Onoseridi aiEne. 

CHAPTALIA. Vent.' Decand." 
Imvolucrum oblongo-campanulatum , polyphyllum , imbricatum. Recep- 
MCDHiM nudutn. Flosculi marginales feminei , duplici serie dispositi , 
difformes , exteriores ligulati radiantes , interiores corollis abbreviatis 
tenuissimis; flosculi centri tubulosi , mascull, corollis sajpius bilabiatis. 
AsTHEBj! basi bisetosae. Akema teretia , snperne angustata. Pappus pilosus. 
Herba: acaules facie Hieracii Piloselliie, scapis unifloris. O COMPOSITJE. 

-t 

1. CHAPTALIA RUNcisATA. t Tab. CCCIII. 

C. foliisoblongis, runcinatis, supra glabris, subtus scapisque albo-tomenlosis, 

Crescit locis temperatis , scoputosis Andium Novo-Granatemium in ripa Jluvii Smila , 
alt. Syo hcx. iC Floret Octobri. 

Hbhba acaulis. Radii perpendicularis, fibriscrassis obsita. Folia mdicalia crelira,peliolata , oblonga, 
acuta , basi in petiolum angustata, marglDe runcinata, ilentilms aculis aut mucronati.s, veaosa,nervo 
meclio subtiis promiQente,supra TiridiaglaLra, subtus albo-toinentosa, adjecCo petiolo subbipollicaria, 
6 — 7 lineas lata. Petioi.i basi dilatali, raembraQacei,giabri, semipollicares et paulo longiores. SciPi soli- 
tariijgemioi aut terni, erecti, teretes, aibido- tomenlosi , uuiflori, infernenudi, superne bracleati , 
apice paulo iucrassnti ; bracleis compluribus , lanceolatis , apice subulalis,a[Ipressis, approximalis. Flos 
erectus , maguitudine florisHieraciidubii. [nvoluchum conico-oblongumifoliolis (Jig. t-) crebris,imbri< 
calis, liueari-Ianceolatis, acuto-tnucronatis , planis, nervosis, membrauaceis , glabris, purpurascentibus, 
exlerioribusbrevioribus, extimis pubescentibus. Reoeptacclum nudum7. Floscult radii feminei , duplice 
serie dispositl, enlcriores (/]§■, a.) i5— aoligulali radiantes,interiores(^g-.3.) lotidem?coroIIisabbrevia- 
tis; centrales (^^. 4.)complures, lubulosi, masculi? , involucrum vix superanles. Floscnli masculi. Coholla 
tubulosa , alba, glabra, quinquenervia , superne paulo dilat.ita, quinquefi Ja i laciniis lanceolatis, aculis, 
enerviis,a;qua1ibus.A^Tiie)i,E(^^.5.)pBulocxser[ce,basibiselos«. OvAniuMlineare, sterile?. STiLtisglaber, 
longitadiueslaminum. SriGMt Llpartitum ; laciniis crassiusculis ,brevibus, puberulis, approximatis. PAPPtlS 
pilosus; pilisscabris, rufesceQtibus,coroIlamsubxquantibns. Flosculi femineicxleriores : CoHOLLialba; 
tubo brevi, compresso, glabro ; ligula lanceolata ,obiusa,plana,obsoletequadrinervia. Ovarium liucare, 
glabrum. Stylus glaber. STiGiiA bipartitum, exsertum,- laciuiis glabris. Akemia immatura lineari - cjlin- 
dracea, superne valde uttenuata. Fappus pilosus; pilis creberrimis, scabris , rufcscentibus , tubum 
(uperantibus, Flosculi femiuei iuteriores : Corolla tiibulosa, lenuissiina , abbreviata , apice subligulnta?. 
OvtKiuH el Pappus ut in flosculis liguUtis, Stylus longe eisertus, corollam duplo superana. Siioma bi- 
parliium; lacioiis giabriusculis. 

Perdicio piloselloidi proxima eC vere CbaptaliEe species, quamquani flosculi masculi nou bilabiaii sunt. 
Labiatiflorse igitur otdinem valde artilicialeni conslituuut. 

. '. ONOSERIS. Decand. 

Onoseiidis species. Willd. 

Involccrum subhemispheericum , polvphyllum , imbricatum ; foliolis 
lineari-lanceolatis , apice subulatis. Receptaculum nudum. Flosculi disci 
tubulosi , hermaphrodlti, linibo quinquefido; radii bilabiati, feminei, an- 
theris sterilibus. AntserjE basi biselosEe. Ake?;ia cjlindracea , striata. Pappus 
pilosus , sessilis. 

Herba; acaules et caulescentes , aIternlfoli«; scapis aut pedunculis uni- 
vel plurifloris, rarius sufTrutiees; Ooribus radio purpureo , roseo aut albido. «ONOSERIS. 
^erbacecE , acaules. 

1. ONOSERIS BiERicioiDEs. t Tab. CCCIV. 

0. lerbacea ; acaulisj foliis l.nceolatis, inferne sinuato-runcinatis, .nblus araclooideo- 
pubesccntibus ; scapis unifloris. 

(^'■"fi-comhmsicei,pnpcurbemAla,aiNom-GramUnsiu,neljuxtamonlcmSilzan 
att. laSo— i8oo hex. X Fioret Septcmbri. ' 

Hehbi acaulis. Radix rusiformis. Focu radlcalia peliolata, lanceolala . acuta. leviler sinuata , inferne 
SLauato-runciiiala et in petiolum decorrentia , inlegerrima , mioulato-renosa . membranacel sunra 
Slabra v.r.Jia . snlilus palluliora lanuissime arachnoWeo-pnbescentia , .nbqninquepollicaria ' ,', ,B 
in... lau, P,„occs lonBiindine folii , glaber. Sc.pi radic.le, erecii . simplici.simi . uniflori ' ^,J. 
slriao, lenniter lanati, 8-lo-poUicares , obsili braclei. nonnulli. lanceolalo-.nbulatis patnli. glabru' 
*i.oRK magnitudine floris Oooseridis pnrpurala;, radiati. Involucrum .emiglobosum,- foliolia ffe i ) im 
bricai.., lanceolato-line.ribns, acntis, uervo.i., plani.,pnrpo,a.centibns, eaierno tcnniter ian.ti, in" 
tar.oribus ,-8 l.neas longU ; eiterioribus u.ulto brevioribn,. RicamcULt,» plannm , nudnm PiosciLO 
RU» strnclnra prorsn, nt in Onoseride spcciosa , omnibns partibns l.men paulo minores. Ov.H.ua oil„_ 
,.u,culuni. CoROLLi tnbnlca! (/«. j.) .ibai , bilaLiatai (/i^. 3.) ro,™,- labia crteriora corollarnm bil.bia 
Brnm mnltinervia , 6-, linea, l.nga. S,.o«. bilobnm; lobi. planiuscnlis , obtusi. . approxin.ati.,Blabri, 
Akenia malura a me hau J Tisa. 

3. ONOSERIS si-EciosA. t Tab. CCCV. 

O. hcrbacea;acaulis; foliis lyrato- piunatifidis , sabtus albis et laiiaLo-to.nentosis , laciuia 
termiiialj luaxinia ovata cordato- hasiata dentaia ; scapis bifloris. 

Crescit cum pracedente. TE 

HEHBAacauIis. RADixfusiformis, FoLiAradicaHapetiolala, Jjralo-pinnalifida, membranacea , rcti- 
c«lalo-venosa,supralani tenui obducta, subtus lanato - tomentosa et alba , adjccto peliolo quadn- aut 
quinqucpollicaria ; lacinia terminalis maxima , ovata , cordato-hasiata , acuta , mucronata , dentala den- 
libus mucrooalis , bipolJicaris; iacinia^ reliquie decrescendo mullo minores , distantes , opposita. bi- aut 
trijug^fi , ovato oblongie , aculas , denlatiE, adnaio-sessiles , i 1/2-8 lineas iongie ; interstiliis augusle alalis 
PEriou canaiicuUu , basi dliatati, aibo-lanatl. Scapi ladicales , 6- aul t)-poIlicares, erecti , hilidi biQori 
teretes . slriati , lana lenui obducli , bracieis lanceolato-subulalis glabris adpressis sparsim obsili ,' inferae 
purpurascentes,apicepaulo incrassaii. Flohks erecti, radiall , magnitudine floris Asleris chinensis mi- 
noris. IsivoLucRCM subhemispbosricum ; foliolis (/Ig. 1.) crebris , imbricalis, linearibus, apice arislato- 
subulatis, scarioso-membranaceia.enerviis, eiterne lenuissime lanails, purpurascentibus, inlerioribus 
8-9liaeasloneis,exlerioribus multo brevioribus. BECEprAceLUMpIanum.nudnm. Flosculi disci(ffe- a ) 
crebri , tubulosl , hcrmaphroditi ; radii (J!g. 5.) circiter 3o , bilabiati , fcminei. Flosculi lubulosi : Corolla 
cjlindracea , flava , glabra , semipollicaris el longior ; limbo quinquefido ; laclnils lanceolalis , acutiuscu- 
lis , enervus , subiequalibus , revolutls. Stam.na medio corollie inserta. Filawehta cnpillacea , ghbra An- 
THER.1: (^g. 4.) inclusa: , basi biarislalae; appendicibus terminalibus longissimis, in lubum quinquedenta- 
tum connatLs. Otabicii lineare , compressum, glabrum. SiVLtis giaber. Siioma sIjIo vii crassius , apice 
emarginalo-bilobum, iobisoblusis approiimatis, elabrum, flavum, pauloeiserlum. Ake.ma Immalura. iS COMPOSlTfl;. 

Pappus pilosus , sessilis; pilia crebeirimis , puhescenti-hispidulis , flaveicentibu» , corollam snbajqustt- 
libus, palulia. Flosculi bilabiati : CoKOiXArosea; tubo teuui , pubescente, subsemipollicari ; limbobila- 
biato; labio eiteriore laQceolato-lineari, apice Irideutato , plano , sexnervio , patente, exteme pnbes- 
cente, pollicari , sesquilineam lalo ; labio iuleriore biparlito , esteriore qiiiuiuplo breviore; laciuiis fili- 
formi-linearibus , spirabter revolutia. Stamina (fig.B.) aullieris sterilibus exserlis. Ovaiiium, Siylu», 
Stigma , Akenia et Pappus ut iu flosculis ceutralibus. STianiA Tiolaceum. Pippvs tubum subxquaos. 
Plauta elegantisaima. 

5. ONOSERIS puRPUBATA. 

O. lierbacea ; subacaulis ; foliis lyralo-pinnatifidis , subtus candido-lanatis , laciaia termi- 
nali maiima ovato-deltoidea hastata grosse deutataj scapis multifloris. 

Onoseris purpurala, Sp.pl.ed. fV. Z.p. 1702. 

Atractylis purpurata. Linn. suppl. 349- Smith. ic, ined. 65. (. 05. 

Crescit in Regno Novo-Granatensi prope Guajavalito. ii;? Floret Julio. 

Hersa subacaulis. 

Struclura floscuiorum prorsus ut in Onoscride speeiosa , differunl tamen colore el maguiludino. 
Oculat. Decandolle fcmineos ob autheras sterilcs hermaphroditos esse putavit. 

2J Herbacea, caulescentes. 

4. ONOSERIS ACEKIFOUA, t 

O. herbacea; caulescens; foliis subrotundis , leviter cordatis , lobato-sinuatis, subtus can- 
dido-lanaiis; pcdunculis unifloris; involucris glutinoso-hirsulis. 

Crescit in /ri«idis Provinciix Bracamoremis in tfevexis Parami de Yamoca inter pagos 
Colazey et Chontali, alt. i^oo hex. % Floret Juguslo. 

HtBBA bi- auC tripedalis, erectai ramosa; ramls ullernis, teretiusculia , lenuiler lanatts et hirsulis , 
pitis articulatis glutinosis paientjbus. Folta alterna, loage petiolata, subrotunda , lcviler cordata , 
Einuato - novemlobata , lobis valde abbreviatis acumiaatis rcmote denCatis , reticulatO' venosa , septem- 
nervia ,Eiervis subluspromincntibua,meiiibraQacea , supraviridia latia lenuicanescenteobducta ptlisque 
cODSpersa, subtus candida deDsissime lanata, duos et dimidium pollices lata. Petioli sesquipollicares, au- 
gulati, ut ranii lanati ctpilisglutinosis hirsuli. Pedvnculi terminales, soliturii, uniHori, tcreles , superna 
uati et glulinoso-birsuti , sesqui- aut bipollicares. Flohes crecti, magnitudine floris Asieria 
ensis minoris. iNVOLucituM subsemiglobosum, poljphyllum; foliolis creberrimis, imbricatis , squar- 
iglultnoso -hirsuiis, fullgineis, linearibus, ariatato -subulatis, planis, subquinquenerviis, inferue 
briusculis , 9 — 10 liaeas longis , exlerioribus gradalim brevioribus. Receptaculom planum , 
nudum, hirtum. Flosculi disci tubulosi hcrmaphroditi, radii bilabiali fcminei. Flosculi disci : Corolla 
tubulosa, quiaquedeQtata,glabra, flava. Filahenta capi1lacea,glabra. A.tvTHEa:C basi biarislalx. Ovariuu 
lineare, pilosiusculum. Stilus glaber. Stigma a me haud visum. Akema imm»Iura. Pappus prorsus ut 
in prxcedcutibus , albidus. Flosculi radii : Ccikolla tubo brcvi,g[anduloso-piloso;limbo bilabiaIo;labio 
exteriore lineari, trideniato,exteruelanato et rubro, iuterue albo , uovem lineas longo ; labio iuteriore 
bipartito,brevissimo;laciniis lineari-capillaceis , revalulis. SrAMiNAautherissterilibusesserlis. OvARtUH, 
Akbma et pAPPUSutiufloscuIis ceutralibus. Stilus glaber, eitertus, Stigua emargiiiaio-bilobum; lobi) 
obtusis, approximatis, glabris. 

Flores in speciminc suppetente vermibus valde deslructi sunt. ONOSERIS. „ 

3) Sujfntticosce. 
5. ONOSERIS SAUCIFOLIA. t 

O. sntfn,licosa,rolilslanceolatis, subtus albo-tomentosis ; peiiunculis lermioalibus soli- 
tanis , unjlloris. ' 

Cresct m liccis Regni Quitemis inter Tambo de Guamote el urlem Atauti , aU i33o 
Itex. Tj Floret Junio. 

l.»elT.Tr''r- .'"■"''■•i"»-P"». ■ere.ibns, .lbo-i.n.,i,,toli.ti,. F„„. .I,.r„., p.,i„l.„. 
Te„„s° !■ r ' , 7 '""'°''"° ■°°°""'- '■"•""""^ °°' "■"-" " -'S"- <i«»'".. ".ie„l.,„; 
IncT„ olloT. U '" "' '■"•"■°""'- »«■»>>"■■»•., snp... viridi. sl.br. , j„„i.„ ,„. ,.„„,„,„. 
3 l™,! ■ 7, ""«-°»"">» . ""■ . ./. P»lllc.s I„„8> , 4 .„■ 4 ,/. Ii„... 1.,.. P„,„„ ,e„i. 

«r .Cr^^."'""?"'"" ■'■'■'"'''' "'"'''''''■'■■'''''•■"'•■''■'''"■'•''•■'"•"■"''P'-"!'.."., 

T.r' !^ ■; "' ''""■"'»'">-"'"'• lin~rib«,.dpr.„is. F,.„,„ „.g„i,„Ji„. Le„„,„a„„,i, 

i.r ac. !TOL„c«e., heni,sph«r,e„m , pol„kjlln„i f„li„|i, cr.bri, , i„,bri..,i,,,,„.,r„si, , Jl„,.ribn.. 
.','!! r,;'°.t''''''°''''"""'"'P"*""'°°""''5''"""P'" Pnl^sornlibn,, niBr„-f,„ci,. Int.ri.ribn. 
T2f7 T: "!'',«■"»■"' 1'revinrib», ., .ngn^ioribn,. R.c.rr.c™,, pl.„n„, .„a„„. f„,„„ 
J,,c,.rebr,, ,„b„l„„ , ],er„,.p,,„,li,i , r.dii circil.r 3„ , bil.bi.ti, femin.i. Flo,c„li di,ci , €„„„„., ,„. 
b„lo,. a.,. , gl.br., ,„p„„, Jil.,.,., li„b„ q„i.,„enj.; I.ei.ii, li„e.rib„,, .c„,i,, ,„er.ii,, p„e„- 
,,b«,^S,.„„„ „,di„ .„,.„„, i,„„^ F,t„e,„ e.pill.ce. , gl.br.. A>-tk..« „„„„.„, p.„|„ „,,„., 
„.„ b„r„,.,., .pp,„dicib„, ,.r„i„.|ib„, lo„8i„ini,, li„..rib„, , <li.pb,„i,, i„ i„b„„ ,„i„,„,J.a. 
,.,„« .„„..,„. o,*.,„. li„.ac,, gl.hr„„. Srrce, sl.b.r. Sr.o». i„cr„,.,«„, .„,r,„i, glic„„, 
ap.ce ema,.g,„.,o.b,lob„mi l„bi, obt„,is, approxlnia,,,. A.eniu.m imma,ur„m, Pippu, pil„su, seMilis' 
p,I„.cab„s, llare,e,„,ib„, , c„r„ll.„ ,„bi.,,„.„,ibn,. Flccnli r.Jii , Co.oic, bibbi.i. , ,„b„ ,.„„!, 
Bl.br„, l,mb„ b,l.bi.,„, labi„ ei,eriore lioeari, inf.rn, a„g„s,a,„ , .pi., ,riBd„, la,i„ii, i„„alibnl 
.„c,„l,,„ ac„i„, pl,„„, p.„„„. „„„,i„. ,„„„.„i.,„. ,.„.,„, , „_,, ii„„ !„„,„, ,e.,„iii„,a„ 
slMirb"'""''' """'"^ "■'"'■"• bipar,iio,l.ci„il, lioe.ri-..pill.c,i., rCToluli,. S™„>a .„,beri, 
r, , u. ex,er„.. Ov,r,cm cPappc, „, ,„ fl„,cJi, disci. STriDSglaber.SriG.iA v.lde ,lo„..lnu , t,res . 
cra„.u,culum , ,n,egr„m , glabrum , .„.rt„m. 

6. Oi\OSERIS HYssoMFOLiA. t Tab. CCCVI. 

O, sulFrut.cosa ; foliis linearibus, subtus albo . tomentosis ; pedunculis terminalibus , soli. 
tariis , unifloris. 

Crescit in apricis prope mhemYharre. (Regno Quitensi.) alt. 1190 fe». f, Floretjulio. 

PcA.^TA suffruiicosa , procumb.u, , rarin. .reCa , Slffih.liua; dubi.. faci. aimillima; r.mis .parsis , ... 

r„.hus. albo-lanaiis. Foca ,par,a, ,ubse„ilia , line.ri., .cui., b.si i„ p.liolum .„g„,iaia, iniegerrim., 

.,.«0,. , n.rvo meJio sub„„ valJ. promioe^t. , ,„embr.n..e. , supra glabr. viridi. niiida, „ihlus albo- 

lom,„,os. ,ao_a, lin.a, looga , , ,/._. li„ea, l.ia, sipiu, Juplo .„gu„lora „ m.rgio. r.volni.. P.- 

ou^cuLi icrmin.l,, „ 1.1.^.1,,. ,„litarii , „„ifIori, longisslmi , 4— 7-poIl>e.res, l.reles, slri.ii,l.„a 

■ennissim. hin. i„d.p,.ffi„nim snperne obJuCi. Flo.f, magniiudiu, ilori, Calendul.: pl„vi.li,. iwvo- 

..uc.CM hemi.pha;..ic„m i folioli, (y?^. ,.) crebri,, imbricati,, tiue.ri-Ia.ceelaii, , ac„,b , pl.nis,...- 

4o-co,,ace„, n,.rg,„e la„.,o.cilia,i, , apic, fu,co -purpnrascenlibns , interioribu, 5 lineas longis. 

ft„v. Ge.v. m- SrEc. Touos IV. a cxlertoribiis i COSrPOSIT^E. 
radatiin minoribu<!. Heceptaculcm plaiium, nudui . FtosocM disci (/%. 3. ) circiter !o , 
.UU...OS1 , iieimnplirodili ; radil (//g. 5.) circiler i5, subbllabiali , femiiiei. Flosculi hermaphrodili i Co- 
BOLLA tubuloso-cylindracea , glabra; limlio quinquefido; laciniis lanceolati!, acutis, enerviis, palulis. 
Stajiika tubo coroila insena. FiLAUeriTA capillacea,giabra. ANTHElt.« conuat.-e, incluste , basi biaristiilLe; 
appendicibu,iiterminalibuslongissirais,linearibus,diapbanis,intobumquin(juedentaliimcDnnali9.0TABiUM 
Imeare , pilosum Stylus glaber. Stigma paulo incrassalum , eiserluni , apice emarginalo-bilobum , yla- 
lirum; lobis obtusis , approximatis. Akemum imraalurum. Pappus pilosus,sessilis; pilis scabris, fusccs- 
centibus, corollam subEequantiLus. Flosculi feiiiinei : Cobolla tubo tenul , glahro ; limbo subbilabiato ; 
labio citeriore lineari, Irilido, plano, patenle, sexnervio, roseo , exlerne lenuiter lanato, oclo lineas 
longo,lineam kto; labio inleriore brevissimo , emarsiiiato-bilobo ; lobis ntinimis, cUiatis. Stahikuu 
rudlmeula. Ovariuji , SiYLus et Pappus prorsus ul In floseulis hermaphrodilis. 

7. ONOSKIUS? MEXICANA. 

O. suffruticosa?; foiiis lanceolatis, iuiegcrriuiis, sublus albo-Lomentosis ; pedunculis ter- 
niiiialibus, solitariis, unifloris. 

Onoseris mexicana. Sp.pl. ed. fV.3.p. fjo3. 

Atraciylis mexicana. Linn. siippl. 35o. Smith. ic. 3. p. 66. (. 66. 

Crescit prope Turbaco Novo-Granatensium , locis temperatis. h ? Floret Septembri. 

's , ramulis' albo-lanatis. Fou* allcrnj , brcvissime peliolata, lan- 
rotundala , integerrima, reliculSto-venosa. nervo metlio subtus valde 
glabra viridia nitida , subtus lomento albo densissimo tenuissimo 
!m lata. Petiolus lincura longus, tanalus. Flores in aplce ramulorum 
floris Centaurea: Scabiosce ; pedunculo albo-Ianalo. I^volcchcu 
avcte imbticatis , lanccolalis , apice subulatis , plania , exteroe arach- 
brevioribus. Receptaculum a me baud visum, Flosculi disci 
idii circite ceolala, angustBio-acuminata , bas 
promineute, membranacea , supr 
obducta , 4 1/2 pollices longa , polli 
Golitarii , pedunculali , magnitudii 
campanulatum ; foliolis creberrimi 
noideo- lanalis, rigidis, citerioribi 

creberrimi, tubulosi, hermaphrodili ? , iuvolucro paujo longiores 
Flosculi hermapbroditirConoi-LA tubulosa.glabra , superne dilalala; lii 
iaiis , aculis , eoerviis , patenlibus. Stamina lubo eorollie inserta. Filh 
basi hiaristats, paulo eiserlx; appendicibus lermioaiibus ol.lusiusculi 
SriLtis glaber.ioclusns. Stigma crassiusculum , indivisum?, pilosiusc 
vidi. Pappus pilosus,sessdi3;pilis hispido-scabris, albidis 
lubo quinquc lineas longo, glabro ; ligula Ilneari-Ianceob 
inlerdum tenuissiine lanata , quadrinervia , quinque lineas longa, 
rudimenla. OviniuM igoolum. Snftus giaher, longe exseitus. Sti 
glabrum. Pappcs ut iu flosculis bermaphrodilis, tubum coroUie i 
Color floris verisimiliter ut in OnoseriJe purpurata, 
Descriplio cum plaotaviva iterumrelraclaadu; an vcre hujut lerviginli, ligulali , feminei. 

uinquelido; laciniis lancco- 

glabra. AnTUERx counalx, 

aphanis. Ovaiuuiu igoolum. 

, pilosiusculum , inclusum. Akemum noa 

■olla brevioribus. Flosculi feminei: Corolla 

tridenli^ta , plana , palenie , glabra , eKlernc 

iga, iineam aul sesqiiilineam lata. Stamlsum: vidi CUID 


■ '";";''^"."'''"" ' ISOTYPUS. t 

CHARACTER DIFFERENTI A L I s. 

WucMMturbinato-canipanulatum, polyphjllum, laxe imbricatum ; 
loliol.s Imean-lanceolatis, apice snbnlalis, planis. Receptaculum pllosnm. 
rLoscLL, omnes tubulosi , hermaphroditi , limbo qninquefido a^quali. 
A»T„ERA=bas, biar;stata;.AKH«,Alinearia, pentagona. P.p^s pilo,sus, sessilis. 

Herba face Onoseridis pnrpu,-ata;, foliis pinnatifido-lvralis , snbtns ar- 
gentco-lanatis ; floribus corymbosis , roseis. 

CIIAKACTER NATUKALIS. 

Invclcbum turbinalo-campanulatum, polypbyllum ; foliolis 30—25 

Jaxe ,mbr,cat,s, lanceolato-linearibus , apice subula.is , planis , scarioso- 

membranaceis, ex.erioribns gradatim brevioribns. REC.rr.cuLOM planins- 

culum, dense ct bre,i,er pilosum. Flosclli circitcr deccm, omnes tubu- 

los, hermaphroditi. Co„oLL. tnbulosa, superne paulo ampliata ; limbo qnin- 
qnehdo; lacnns lanceolatis, enervii.,, patnlis. SrAM,»A tnbo corolla: inserta. 
tiLAMENTA cap.Ilacca. Akt„e„« connala: , basi biaristala;, inclusa:; appendi- 
cbus lerminalibns longissimis, in tnbutn qninqnedenlatum connatis. OvA- 
BIOM bneare. Stylls capillaceus , glaber. St.gma obsolete bilobnm , glabrius- 
culum. Aken,a linearia, quinquangnlata. Pappls pilosus, sessilis, deciduus- 
pibs scabi-is, akenio duplo longioribus. 

Hab,tus Onoseridis purpuratas ; foliis pinnatifidc-lyralis, sublns a,-gen- 
teo-lanatis; floribns coi-ymbosis, roseis; pedicellis bracleis adpressis dense 
oKsiris >silis. ArF,»,TAs. Medinm tcnet inter Onoseriden, et Sto;Iielinam, difl^ert ab hac 
reccplacnlo piloso, nce paleaceo, pappo piloso et canle herbacco; ab illa 
floscnlis otnnibus tnbulosis, hcrmaphroditis. Stichelina dubia Linn. a reliqnis 
speccbus divcrsa pappo piloso, fortasse aptius huic generi adsocienda , 
quamqnam receptaculum paleaceum babeat. 1 3 COMPOSITJE. 

Etymologia. Genus noslrum a prEecedentediscrepat flosculis conformibus, 
quam ob rem ei nomen Isotypi (ab 'ico^ aequalis ct r.-w;* forma) imposuimus. 

1. ISOTYPUS oNOSEnoiDEs. t Tab. CCCVir. ['.' 

Tavita coniraspasmo incolis. 

Crescit regione calida in ripa Jluvii Tuj, alt. 3oo hex. f Prov. f^enezuelce.) ij;? Floret 
Majo. 

Hehba. Foli*. petiolata , pinnalilido-ljTata , lenuiler membraaacea, «upra glabra viridia , suLtus ar- 
genteo-Ianata , adjecto peliolo subsesquipedalia ; l.-icinia tcrminali maxima, 5ubseptCQipollic.iri, subro- 
tundo-ovata, acuia, cordata ,siauato-denl;ita, reliculato-quiaquenervia , aervis venjsque sublus pro- 
tnirteutibus ; laciaiis duabus laleralibus distantibus , suboppositis,5essilibus, oblorigis, acutls , siuualo- 
deatalis, reliculoto-vecosis, subbipollicaribus; ialerslilio aogustissime alalo, Petiohjs teretiusculus , 
albo-lanalus. Cohymbi ramosj, ramis spaisis caao-laoatis. Flohes pedicellati , magailudine floris Stxbe- 
iiiia; dubije; pedicelli 6—7 lineas longi , cylindracei , alho-Ianati, bracleis lanceolalo-subulalis adpressis 
glabris dense obsili. 1nvolpcb.um lurbiaato-campaaulalun»; foliolis 20 — 35, lane imbricalis, laaceo- 
Jalo-linearibus, apice subulatis, plaais, Irinerviis , scarioso - membranaceis , exlerne leauiler lanalis , 
apicc fusco-purpura.scenlibus , iaterioribiw grad.-ilim miaoribus. Receptaculum plaoiusculum , dcnse 
etbrevilcr pilosum. Flo=culi C_;Ij. i.)circilcr decem , lubulosi, hermaphrodiii, involucrum superanli 
CoROLLA lubulosa, rosea, glahra , superne paulo ampliata, quinqaeCda j laciniis laaceolatis , oblusiu 
culis, eaerviis , jequalibus. Stamina {fig. 3,} tubo corolla;allina. Filamekta capillacea, glabra. ANTnEH 
connalffi, basi biarisiatai, inclus.-e ; appendicibus longissimis , linearibus , diaphanis , in tubum quinque- 
lidum counalis. Ovarium lincare,pubesceas. Stti-us glaber. Stigma obsolele bilobum, glabriusculum, 
Akenia (JiS- ^O lioearia, quinquaagulata.pubcscenti.i, quatuor llneaslonga ,palli(Ie ruscescentta. I'. 
piiosus, sessilisipilis foscescealibus , pubesccnti-scabris, patulis, deciduis , akcaio duplo longioi 

HOMANTHIS. t 

Homoianllius et Isanllms. Decand. 

CIIARACTER DIFFEREiNTIAHS. 

Involucrum campanulato-bemisphaericum, polyphyllum, laxe imbrica- 
tum. Receptaculum planum, siibnudum, Flosccli omne.s bilabiati , lior- 
maplirodili. Ajstiierx blsetosa;. Akenia obovato-oblonga , coniprcssiuscula. 
pAi'PUS pllosus, sessilis. 

Herba; erect^ , subsimplices. Folia caLilIna alterna amplexicaulla , dcn- 
lalo-spinosa. Flores lerniinales, subcorymbosi , ca;rulei. IIOMAXTIIIS. £5 

C H A R A C T E n N A T i; R A I. I S. 

IsvOLUCRUM campanuIato-Iiemisp}ijericum,polypliyllum; foliolis 20— 3o, 
iaxe imbricatis, sublanceolatls, plaiiis , acuminato-pungentibus, inembra- 
naceis, exlcrioribus in nomanihe pungenle dentato-spinosis, palentiLus, 
rigidis. Receptacui-um planiusculum, in H. pungente pedicellis minutis 
peltigcrls conspersum , In H. mullilloro papillosum , papillis piloso-hirtis. 
Flosculi circitcr 5o — 4^ '" quoque involucro , oinnes Ecquales , bilabiati 
bermaphroditi. Corolla tubo supcrne ampliato ; liiubo bilablato ; labio 
exteriore ligulalo, tridentato , plano, patente , quadrlnervio ; labio interiore 
bipartito; laciniis anguste Hnearibus , spirallter revolutis. Stamina tubo 
coroliae Inserta. Filamenta capillacea. ANTiiEiim connata^, basi bisetos^, vix 
exsertse; appendicibus lerminalibus longissimis, In tubum qulnquedenta- 
tum connatis. Ovarium linearl-cuneatum. STYLDScapiIIaceus,glabcr. Stigma 

bipartitum , exsertuin; Idtlnlis Iruneato-subcapitatis , glabris, divergenti- 

bus. Akenia tantum in H. multifloro observaia, obovato-oblonga , compres- 

sluscula, sericeo-hirsaia. Pappus pilosus , sessilis , persistens; pilis scabris , 

sordide fuscescentibus , tubum corollee tequantibus. 

Habttus. Herba: annuae facie Scoljmi , caule crecto, subslmplici ; foliis 

caulinis alternis, amplexicaulibus , dentato-splnosis , rlgidis ; floribus tcr- 

minaJibus, solitariis aut coi'yinbosis, caeruleis. 

Affinitas. Cliaetantiierac gencrl afTinltate junctus , dlversus tamcn flos- 

culis omnibus Eequalibus hermapliroditls ; in Chaitanthera enim flosculi 

centrales sunt bermaphroditi , marginales femlnei staminibus sterilibus. 
Etymologia. Hoc Genus a Chaitanthcrae gcnere, ut supra monemus , 

distinximus priescrtlm ob flosculos omnes conformes , quod nominc Ho- 

manthis (ab ou'.i a^qualis et a-Bw flos) exprimerc volulmus. 

Observatio. Alteram speciem multifloram ob Icveni difTerentiam invo- 

lucrl et receptaculi ut geiius separare iion ausus suni. argute serrata , -venosa , aspera ; caulina allerna , sessilia , amplexicaulia 
'" '"uta, mucronaio-spinosa, Jenlala, dei "' . . . . *4 coMPosm. 

1. HOMANTIIIS puxGENs. + 

II. floribus termmalibus solitarils ; foliolis involiicri exterioribus dentaio-spinosis. 

Chajianterapungeiis. ^uniJ. et Bonpt.pl aq. i. p. 146. /. 127. 

Crescit in Hegni Quilensis monlibus i^nivomis, verbi causa in ile^exis Pichinchce et 
Antisants, alt. idoohex. e Floret Januario. 

Herb* 1,1- aut IripedaJis. R.iwx annua , perpendioularis , leres, ramosa. Caclis erectus, teres , glaber, 
Kuperoe ramo uno alterove insl.uctus , inferne subpurpurascens. Foi.i* radi.alia hnceolata , acula , l.ast ' 
Talde aDgustata , grosse el ar 
oralo-Ianceolala , subcordata. 

da , glabra ,9-10 lioeas Joi.ga. Fi.ores in apice cauHs et ramorum solilarii, florem seminosculosura refft- 
renies.magnitudine (loris Carlinoe arvensis ipeUuncuJo tereti, birlello. Ikvolucbum hemisphiericum , 
pojyphyllura ; fol.ol.s circiler 3o . imbricalis, exlerioribus ovato-la0ceolalis, deolato-spinosis, acumi- 
na tis , planis , rigidis , scabris . viridibus , palulis , eitimo paulo distaote ; folioHs inlerioribus duplo lon- 
gionbus,lanceoiai.s,planis,apicedenlato-ciliatis,merabranaceJs,purpura9centibus,mareinediapha. 
ms, semipoilicai-.bus. Receptaculub planiusculum , glabrura , petlicellis brevissimis suipelligeris nigris 
obs.tum. Fi-oscuu 4"— 45. aiquales, bilabii.ti, omnes hermaphrodili. Corolla cajrolea, glabra; luLo 
teoui, superne amplialo, 5 lineas longoilimbo bilabialoi labio eiteriore lioeari, tridentato, plano , 
patenle, quadrinervio , subsemipollicari; labioinleriore biparlito; laciniis angustlsslnie linearibus , spl- 
raliier revolutis. Sta«,na tubo corolla, inserla. Filament* capillacea, glab.a. Ant.ier* connal;^ , vl« 
exserlK, basi biselos^ ; appendicibus terrainalibus longissimis, violJceis , iu lubum quinquedenUtum . 
connatis. Ovarium lineare , pilis brevissimis consporsnm. Stvl.,s glaber. Stioma bipartitum , e^iseilum ; \ 
laciniis glabris, apice truncalo-subcapilalis, divergentibus. Akbnja iminatura. P.ipws pilosu^, sessilis; ^ 
pilis scabris, fuscescentibus, palulis , tubum corollte aitiuaniibus. 

2. HOMAMHIS MULTIFLORUS. t 

H. Iloriljus terminalibiis compluribus , coryml.oso-coiiglomeratis; foliolis iuvolLicri asqua- 
libus,integerrimi.s. 

Chajtantheramuiliflora. IJunib. el Bonpl.pL a'r/. -x.p. 1G8. ^ i35. 

Isanthus ' De.caml. l. c. 

Crescit in scopulosis montis Antisana, alt. 1700 hex. o Floret Januario. 

Herba pedalis aut sesquipedalis, annus. Caulis ereclus, simplex, foliosus, tcrelinsculus, pilosius- 
culus. FoLiA caulinaallerna.sessilia, amplexicaulia, approiiraata, ovato-IauceolaU, subcordala, laci- 
niato«dentala , dentibus squarrosis subulato-spinosis, reticulato-venosa, nervo medio crasso, rigida, " 
scabriuscula , subbipollicaria. Plores complures, (circiler viginli) in apice caulis corymboso-congesli , 
conglomerati , breviler pedicellali, magnitudine fioris A.'ctii Lappse; pedicellis pilosis. Involdcrom 
hemisphKricum; foliolis circller viginii, Iriplici serie imbricalis, oblongo-lanceolatis , acumioalo su- 
bulalis , snbpungentibus , integerrimis , viridibus , esierne pilosiusculis , subiequalibus ; interioribus mar- 
gine tenuissime membranaceis , dlaphanis. RECEPrACULuu planum, papillosum; papillis piloso-hirlia. 
Floscoli circiter Irigiuta . ftquales, bilabiali , liermaphrodili , involucrum paulo superautes. ColiOLL4 

■ Nomcn olim a Richaidio Labialarum gcnm impositum in Midi, Flora Boreali-Amcric. MUTIsrA. |fj 

lenlc oua<irin/rvlo v;vl.,cl' p \'''"'° ^'""""'^ ""''^'^'-oblongo , trtJenlalo, plaoo , p.i- 

rcvolnt,,. Sr.»ii.a,Sr„.o, olS„c,. pror.u. „t ,n pr.ecd,ote. 0„r,o„ enne.in„. con.ore.,i„ culnn, 
..neco^L,r.„tu„ , ferrusincnn,. A...,. oLo.ato-.Ll.n6a.co„p,...iu.c„l. , .criceo-iiruT "„!..; 
tZ"; c'.'"c£„°' ' ■" ' '■'S''''"""'" • ""^•' •°'-^'''' fi«...ccutib™. ,„bu„ cor.il .™.. 
CoiorOorum "enotus, fortasse c;erulei[s. 

MUTISIA. L.™. r,L. 

I»voi,Dcnu.M cjlindracoum , laxe imbricalum. RECEreAcuLusi nutJum. 
Flosciili dlffomies , omnes liermaplirodili (?); disci lubulosi , bilablali , 
labioexterioietridcntato, inleriore biparlito; radii llgulati aut bilabiati ^ 
labio exteriorc magno plano apicc tridentato, interiore nunc biparlito ,' 
nunc simplici filiformi. A.ntuehj! basi biselosa^. Pappds pltimo.sus. 

Frulices scandentes stipulispeliolaribus. Folia allerna , sa^plssime cirrhosa, 
pinnata aut simplicia. Flores solilarii , axillares ct terminales. 

1. MUTISIA Clematis. 

M. rol„,],i,„,.tis, apicc rirrho.i.) fclioli, subscilibn, , oblonsi, , ,„btns tonicntosi, ; 
llonljus aiilla,-,bus , solitarii, , pedoncul.tis. 

Muti,i. aeniatis. U,m.Jil. suppl. 3,3. Camn. ic. 5. ;,. 63. 1. 4oi. Sp. pl. e,l W. 3.p. ao68 
n-acu ,n Anilibus lcnperatis RcgniPernmni, „U. 8oo~iooo hex. 6 Flccl Septcmbri. 

2. MUTISIA GRANDIFLORA. t 
M foliis pionatis , apice cirrbo.is; folioli, pe,i„la,i, , oblongis, subtu, inc.no-tomcnto.i,; 
Uonbui Mrminalibus , solit.rii, , longe pctlnncul.ti,. 

Muti.ia gr.ndiflora. IJumb. et Bonpl. pt. aij. ,. p. ij.^. t. 5o. 

Crescil ia Andibiu Q„ind„c,isib,u inler urbem Ibague el Carthago , nll. i aoo J. t, Florel 

C.»i„ fr„tico.u,, .Mndcn,, tcrm , rami, allcrni., .ognlati, , .iri.ti, , fuseil, .uLglabrii Kn,.,. altctn, , 
pan-p,n„ata , ap.cc crrLoia ; foliola bi- a„t trij^ga , Lrc.it.r petiolata, all.ma aul oppo.ila , oLlonga , 
aeut,„.cula , Las, rotundata , intcgerrim. , reliculato-.cno.. , ,„pra viriJia glabra , .ubt,» inc.n.- 
lomento,., tripolliearia , ,5-i6 linc. I.t.. P,„oL«J-^ommuni. oet.pollic.ri, , i« cirrbum triHdum 
es,n.o.part^ie.<lue rntern. can.licul.ti , .ix [res L„e., longi, lomentosi.SnrntE gemin.i,,uLr.lnnda,, 
c.rd.l„, ,d l,„n petiolornm .e..il.,. |-,„|,rs l.roinal.,, ,.li,arii, long. p.dunonlali, penduli, sesp.lli- 
car.., inearna,,. P.n„e„t, folio longi.rc.,apicc pa„l„ inera.sali, Lilrac,=a6. 1,.oL»c.c. „..,o.. lax. 
lmbricalum,b-a„lt,ip.llic,r., folioli.e.tcrioribu, o„,i., inca„o-,omcn,o.i. , int.ri.riLusoLio.gi. ., ib COMPOSITi;, 

lanceolatis, rubris , glabriusculis. Flo5Cci.i involucro duplo lougiores, disci circiter So, tubulosi; radii . 

loliileni, ligulati. Floscuii disci : Corolla tubulosa, apicc quiDquclida ; laciniis crectis, aculis. Aktheiis 
essertffi , basi appendicibus duabus filiformibns inslrucla!. Oviriom slerile. Stylps essertus. Stigma 
Lilidum , laciniis palentibus. Flosculi radii : CoaoLn lubo cyliudraceo ; ligula lanceolala , apice indeatata. 
FiLAHEKTi quinque, libera , anlUeris destiluta, exserla. OvAnicM oblongum. Styhis eisertus. Stioma. , 
bifidum, Akenia oblonga, teiragoua, glabra. Pappus sessitisjpilis plumosis, fuscesceulibus, tubo dimidlo 
brevioribus, akeaio longioribus , patulis. Ilonpl. I. c, 

Floresin specimine suppelente carie valde destructi. ■ ' ' ..■ 

aj I5aht( ABESi^. 

BARNADESIA. Lira. fil. 

IsvOLUCRUM ovato-cylindraccum, arcte imbricalum; foliolis pungentibus. 
RECErTACUi-UM pUosum. Flosculi omnes hermaphroditi. Corolla bilabiata; 
]abio exterlore magno, plano , quadridentato; interiore filiformi. Filamenta 
luonadelpha. Pappus plumosus. 

Arbores aut frulices spinosa. Folia alterna, siinplicia. Flores lermlnalcs, 
solitarii aut subpaniculati. 

1. BARNADESIA spixosa. 

R. foliis supTU pubescentilius, subtus subsericeis; floribus subpaniciilatis. 

Baruadesla spinosa. Linii. stippl. 3f\.d. Latii. illustr. t. G6o. Sp.pl. ed.fV.i.p. i-]o5. Humb. 
et Bonpl.pl. cetj. ^. p. 176. (. i38. 

Crescit in Andibus Quilensibiis , Novo-GranatensibtLS et Peruvianis , alt. i3oo — 1600 
hex. T) Florel Jait.—JHartio. 

SnCNA bilobum. 

2. BARNADESIA arborea. t 

B. arborca; foliis utrJiiquc tenuissime pubesceoubus ; floribus tcrminalibus , solilariis , 
sessilibus. 

Crescit infrigidis montis Guamani , alt. 1600 hex. [Regno Quitensi.) fy Floret Febniario. 
Abbor riinis subangulatis , fusois , glabris , spinosis ; spinis gcminis ad basim rauiulorum , reclis , pol- 
licaribus. Fon* spai-sa , subsessilia , in ramulis abbrevialis fascicuiatim cougesta , basi slipulis duabus 
snhulato-spiniformibusinslrucla. oboYalo-objftiiga, acuta, liasi cuneaU, inlegerrima, coiiacea, reli- 
culalo-venosa , ulrinque tenuissime pubesceotia , 10 aut 11 liueas looga, 4—4 1/2 lineas lat:i. Flores in 
apice ramulorum terniinales, solitarii, scssiles. Intolucrum OTato-cylindraceum , polyphyllum, sub- 
liollicarejfoliolis creberrlmis^arclissime imbricalis , ovalo-oblongU, aculis, puogentibus, inlegerrimis, 

" :eis, csterue fusco - pubescentibus , margine rufescenli- villosis; iuterioribus tnullo longioribus. DASYPHTLLUM. in 

Ijnciinbus. rUcEPTACDLi:!. phnum, densiMime piiis aureis obsitum. Fioscucr decem aut undecim 
.nv„l„c,o longtore. , omne. hermapl.roditi , conformes. Co,oi.l. ine.rnat, , e.t.rne sericeo - hir.uta . 
ueceml.nea.ionsai luLo cjl.udraceo Jimbo biJabialOi iabio «leriore oblon.o , apice Iri. aut qu.dri- 
bdo, plano b,- .nl Ir.uervio, internc gl.bro, inbum snb„|u,„,ei l.bio i„ieri„re e.pill.ceo, «ioriore 
brcorc. F,L.,«,„„„o„,d.Ipb..A„».„c„„nat,e, e»er,.. Ov„,„., ob„,a,o.cu„e.l„m, .ericco- 
Birsulum. STyn,. ewrtu. , jlaber. Sr,G«A bilobum , lobis .bbrciatis . er.s.i„sculi.. Ake.,. immatur. 
LAm, se..,l,. i p,l,s plnmos,. , pat„l,., tubum corolla, m,|ua„,ib„, , fu.cesco„tib„,. 
tariir ' """" ' ■"""' ' °"'° "■''°"° ' '"^™ '"°'°' P»'"»""»!'". minorib„si floribtu .oli- 

DASYPHYLLUM. t 

CIIARACTEn DIFFERENTIALIS. 'ii" ■■.'..' ! 

InvonjcnuM ovato-licmlsphueiicum , arcte irabricatum ; foliolis pungeii- 
tibus. Receptacdldm pilosuin. Flosculi omnes Iicrmaplirodili. ConoLLA 
limbo quinqucndo, icquali. Filamekta llbera. Abthek*: basi nudjc. Pappcs 
plumosus. 

Arbuscula ramis spinosls ; foliis sparsis , integris, pungentibus; floribus 
terminalibus, congeslis, sessilibus. 

CIIARACTERDIFFEREIVTIALIS. 

Ikvolucbum ovato-liemispbaericum ; foliolis arcte imbricatis , pungenti- 
bus, coriaccis, integcrrimi»; intcrioribus longioribus. Receptaculum pla- 
niusculum, dense pilosmn. Floscuu circiter 30, involucro longiores , 
omnes liermapliroditi, conformes. Corolla tubo brevi; limbo quinquelido; 
l.iciniislinearibus,scqualibus, patenlibus. Filamenta capillacea , iibera. 
AnTnEniE connatic, exsena!, basi nuda;. Ovakium oblongum. Stylos ex- 
sertus. Stigma simplcx , obtusiusculum. Akemum oblongum, compressum. 
Pappus plumosus , sessilis. 

Habitus. Arbuscula ramis sparsis , spinosissimis ; spinis geminis. Folia 
integra , pungentia. Flores lcrminalcs , congesti , scssiles. 

AFrmiTAS. Earnadesia; proxinium genus, diversum tantum : corollse 
hmbo iequali quinquefido, filamcntis liberis et stigmate indiviso. Prajterea 

Nov. Gen. et Spec. Tomcs IV. 3 lo coMPOsm. 

nonnullam affinilatem liabet cum Liatridi , undc lamen discrepat habilii 

et sligmate indiviso. 

Etymologu. Aiffu pilosum , Iiirsutum; ipuAAoi folium, 

1. DASYPHYLLUM argenteum. Tab. CCCVIII. 

Crescit rarissime in stccis prope Nabon et Turche Quilejixium , alt. i '[ -20 hex. f} Floret 

Arhdsccla orgyalis ; ramis sparsis , spinosissimis, teretibus, hirsuto-bnalis, albidis; spiDis gcminis , 
cemipollicaribus , pubesccDtibus. Fulia altcma , deasa , subsessilia , eliiptico-oliloDgii , apicc acuto- 
puDgeDtia, basi paulo aDgustata, inlegerrima , crassiuscula , utriuque sericeo-blrsula ,argeDtea, novcia 
lineas longa , ijualuor liueas lala. Fi.ohes nunuulli ia apice ramulorum congcstl , sessilcs. Invoi.i.chd)i: 
ovato-semiglobosum , polyphyllum , semipollicare ; foliolis crebiis, arcle irabricatis, coriaceis, eileioe 
piibesccutibus, margine ciliato-villosis; exterioribus (fig. 1.) ovalis et oblongis , acuto-pungeniibus ; 
interioribus {Jig. 2.) longiorlbus, lanceolatiset linearibus. REctprAcnLUM pilis aureis densissiaic obsitum. 
Flosculi {fig. 3.) circiter 20 , involiicro paulo longiores, omncs hermaphroditi , cooformes. Cukolla 
ijig. 4.) cxterne hirsuta; tubo cylindraceo, brevi ; limbo quinijuefiJo; laciDlis lincaribus , sulixquali- 
biis, palenlibus. Filasienta libera. Anther.h conaalLC, exserla: , basi nudie. OvA[iit;ii oblongum, cora- 
prcssum, sericeo-birsulum. Stvlus exserlus , glaber. Stigma simplex. Akemum {fig. 5.) oblongum , 
compressum, scriceo - kirsutum , vix sesquillncam longum, Pappus sessilis; pilis pluinosis, fuscescenli- 
bus , corolla paulo brevioribus , akcnio duplo longioribiis , palulis, 

CHUQUIRAGA. Juss. 

Johannia. Wii-ld. 

IsvOLucRUM lurbinatuin, arcte imbricatum ; foliolis mucronatis. Recep- 
TAGULUM pilosum. Flosculi omnes Iicrmaphrodill. Corolla tubulosa , quin- 
quedentata. Filamesta Hbera. Astiiers basi bisetosre. Pappus plumosus. 

Frutices ramis allcrnis. Foha alterna, inte:;ra, Jcnsa , coriacea , ]>urigcn- 
tia. F^lores terniinales, solitarii, scssiles. 

1. CHUQUIRAGA insignis. 

C. foliis ovaiis , mai-ginc incrassatis , puDgcntibtis , glaberrimis ; ramiilis gliibris. ffiinib. rt 
Bonp. pl. aq. \.p. iS.I. 

Johaonia iasignis. Sp. pl. ed W. 3. p. 170^. 

CresQit in decHfitdte itmuis Antisaiue , alt. 1 700 hex. (Regiio Quitensi.) b Florct Juiiio. GOCHNATIA. IQ 

2. CHUQriRAGA MicROPnTi.LA. + 

C. foliis ovatis, margine incrassaiis, pungeniibus, sublus pilositisculis ; ramtilis pubcs- 
cciuibus. Hutnb. et Bonpl pl. (eq. i.p. i5i. l. 43. 

Crescit in montosis frigidis Peruvice prope Micuipampa, alt. i8ao liex. Tj Floret Aususto. 

Fr<,tejl quadripedalis , ramosissimus; ramis alte.-nis, ereolis , cylindraceis , approximalis; adultioribu. 
casu foliorum cicatnsalis ramuHsque pubescenlibus , dense foliosis. Folu alterna , sessilia , subimbricato- 
approx,mata,ovala, apice sububto-punaenlia, integerrima, coriacea. marglno incrassata, uniuervia, 
nervo mcrassato subtus prominente, glaberrima, supra nilida, 2 i/a lineas ionga, Florbs lerminales, 
solitani, sessiles. I^volucruji oblongo-turbinatum, subpollicare ; foliolis arcte imbricalis , eilerne pu- 
boscentibusjexlerioribus ovalis, aculo-mucronalis, coriaceis, brevioribus, fuscis; iolerioribus linea- 
nbus.acariosis, aureis. REcErTACDHJM pilis creberrimis tectum. Flosculi circilerGo, iovolucro bre- 
viores, omnes tubulosi, hermaphroditi. Coholla flava , lobuloso-cjllndracea, apice quinquedenlala , 
externe pilosa. Fihme.-sta libera. Antheb.b inclusaj , hasi bisetosae. Otirium pubescens. Stylus "laber. 
STiGMAbiloLum; lobis crassiusculis. Akehi* ovata, compressa ?, sericco-hirsula. Pappcs sessilisi pilis 
phimosis, corollam suhiequanlibus, patulis. 
Descriptio floiis ex scbeJis Boaplanelii. 

5. CHnQDIRAGA i,.wcii.olia. + ' ' " *"^'" 

C. foliis ovato-lanceolatis, margiiie incrassatis , pimgentibus , giabeiTimis; ramulis glabris. 
Hiimh. et Bonpl. pl. ceq. \.p. \ 53. 

Crescit cum Chuqmra^a insigni. Tj Floret Junio. 

Species supra cilatas in herborio Eonplandiano non vidi. An Clmquiraga microph jlla et lancifolia 
vadefates C- insigiiis ? 

GOCHNATIA. t ; ,,., , ,.,,;; 

CHARACTER DIFFEREHTIALIS. 

Involugrum campanulatum , arcle irabricatum ; foliolis pungcntibus. 
Receptaculum imdum. Flosculi omnes liermaphroditi , lubulosi ; limbo 
quiuquefido, eequali. AK-niERiE basi biaristata!. Stigma bilobum ; lobis ap- 
proximatis. Pappus pilosus. 

Caulis fruticosu,s. Folia alterna , integerrima , subtus albo-tomentosa. 
Fbjres in apice ramulorum sessiles. Flosculi flavi. 

CIIARACTER WATURALIS. 

Ikvolugrum campanulatum, poljphyllum; foliolis crebrls, arcte imbri- 20 COMPOSIT*. 

calis , acuto-mucronatis , pungentibus ; exterioribus brevioribus , ovatis ; itite- 
rioribus oblongis et lanceolatis. Receptaculum planum et nudum (ex Bonpl.). 
Flosculi crebri, omnes hermaphroditi et tubulosi, involucrum superantes. 
CoROLLA tubulosa; limbo quinquefido; laciniis Eequalibus, linearibus , obtu- 
siusculis, enerviis, patulis. Filamenta capillacea , brevia , glabra , Jibera. 
AwTHER/E lineares , connatge , basi bisctosie ; appendicibus tcrinlnalibus elon- 
gatis , aculis, diaphanis. Set£e apicem versus pilis diaphanis obsita;. Ovarium 
cunealum, comprcssiusculum, piloso-scriceum. Stylus filiformls , exscrtus. 
Stigma bilobum; lobis llnearibus , obtusis, approximatis. Akenia matura 
haud suppetunL Pappus pilosus, sessllis; pilis liispidulo-scabris , apice paulo 
incrassatis, albidis, corollam subfequantlbus. 

IIabitus. Frute.\ iuermis. Folia alterna, integra et integerriuia, subtus 
albo-toinentosa. Flores nonnulli in apice ramulorum sessiles. Corollaiflavse. 

Affinitas. Hlncgeneribus Barnadcsiie, Chuquiraga™ et Dasyphyllo , inde 
gencri Vernonise proxima, differt tamen ab hoc antheris bisetosis ct pappo 
simpllci, ab illis pappo piloso et receptaculo imdo. Dislinguitur prfeterea 
ob antlieras blsetosas a Barnadcsia et Dasyphyllo, ob corollaui regularem 
et filamenta libera a Barnadesia. 

Etymologia. Genus dicatum memorlEe botanici eiieu fatis iniquis pra:- 
niaturc nobis erepti, Doctoris CaroII Gociinat, Argentoratensis, cujus cxstat 
tentamen dc plantis Ciclioracels. 

1. GOCHNATIA vernonioides. t Tab. CCCIX. 

Crescit in regione calida Provincice Bracamorensis in ripa Jluvii Amazonum , alt. 19S 
hex. fi Floret Augitsto, 

I''kiitex ramis allernls , tcrelibus , glabns , imch ; ramulis dcnsmime albo-tooientosis. Folia allerna , 
petiohta , obloDga , acuLa, basi roluudala , integerrima , reticulato-venosa , nervo medio venisque prl- 
marils sublus prominenlibus , membranacea, supra glabra firidia , subtus albo-lomenlosa , duos eldimi- 
diuiu pollices longa, pollicem vis lata. Pi;tioi.t]s quatuor aut quiuque lineas longus , semileres , albo- 
tomeiitosus. FicmES uonnulli in aptce ramulorum sessiles, semipoUicares, Invoi.i:ct\lh campanutatum, 
polj^pliyllum i folioliscfcbris, arcle imbricatis, aculis, mucronaio-pungentibus, exierne sericeo-pulies- 
cenlibus j exterioribus (/^. 1.) brevioribus, ovatis; interioribus (^^. 3.)oblongisel lanceolntisi RECEPii- CNICOS. 2 1 

cjLiiM plaoum.nudum esBonpI. Fi.osculi if,g. 5.) creLrl, omnes tubulosi et hermaphroditi , iavolu. 
crum superanles. Cokoli.* (fig. 4.) Qava, tubulosa, glabra ; limbo quinquefido ; laciniis Kqualibus , linea- 
.■ibus , obtiisiusculls , enerviis , patulis. Antiier* connaiie, exsertre , basi biselos»; seiis pubescenlibus 
OvARiuM cuncatum , compressiusculum , piloso-sericeum. STri.rs glaber , exsertus. Siicma bifidum - la- 
cimis linearlbus , obtusis . approximalis. Akemum immaturom. Pappus {fig. 5.) pilosus; pilis corolhm 
iubsequanlibus , superne paulo incrassalis , hispidulo-scabris, albidis. 

TRIPTILIUM. Ruiz.etPAv. 

Ihvolucrum campanulatum, polyphyllum , imbricatum, quinqueflorum. 
Receptacui.um villosum. FLOscui,iomnes hermaphroditi. Corolla bilabiata- 
labio interiore breviore, integro. Aktheh* basi biaristatee. Stigma bifi- 
dum. Akesia compresso - trigona , coronata paleis tribus apice laciniato- 
plumosis. 

Herba caule erecto, subsimplici , superne corymbosoj foliis alternis,ses- 
silibus , lacinialis ; floribus violaceo-caeruleis. 

I. TRIPTILIUM spiNosuM. 

TriptiHon f.-p{QO&am. Ruiz. et Pav. syst. veg. p. i85. Pers.sjn. 2..p. 379. Decand. in Ann. 
mus. hist. nat. 19./'. 67. 

Triptilion laciniatum. Sp. pl. ed. fV. 3, p. 1626. , '''''^-' 

Crescit in Peruvia. © Floret Decembri. ■ ■■■■-, 

3J CARDUACEffi VERS. j 

CNICUS. SCHREB. • ."* 

Cirsium. Tournef. 
Ikvoluchum semiglobosum , imbricatum; foliolis spinosis. Receptaculum 
vjllosuni. Floscui-i omnes hcrmaphroditi, tubulosi. Antherje basi subbise- 
tosse. Stigma bifldum j laciniis approximatis. Pappus scssilis, plumosus. 

Herbae ssepissime caulescentes. Folia alterna, ssepius laciniata ct spinosa. 
Florcs lerminalcs, solitarii aut subcorymbosi , SEepissimc purpurel aut albi. 23 COMPOSIT*. 

I . CMCUS pAscuABEssis. t Tab. CCCX. 

C. caule crecto,suhI)ifloro?, glabro; foliis caulinisami>lexicaulibus, oblongis, sqtiarroso- 
laciniatis , supra hispidulis, subtus cano- tomentosis, laciniis deniato- spinosis; involurro 
arachnoideo-lanato^ foliolis lanceolatis, obtusiusculis , apice cilialis ei spiniferis. 

Crescit in Regni Mexicani temperatis prope Pascuaro , alt. ii3o Jiex. it; Florel Sep- 
tembri. 

CAUtiserectus, ramosus , sulcatus , glaber, biflorus?. FoLiAcaulioa sessilia, ampleiLicaulia, oblonga, 
sqiiaiTOSO - laciuiata , supra pllis sparsis hispidula viriJla, sublus tcnuissime lomcatoca cana ; laduiis 
denlato-spinosis , lerminali lougissima lanceolala. Flores erecti, maguitudioe CarJui nulamis. Inyo- 
LUCRUM semiglobosum, polypbyllum , exlerne arachnoideo-lanatum ; foliolis {_/!§. i .foliolum exlertus , 
fg.tt.foUoluminterius.) creberrimis, arclc imbrieatia , lanceolalis, obtusiusculis, apice snbcilialis, 
cjuinque liueas Jongis; inlerioribus multo longioribus, linearibus, scariosis , acuminiitis. Receptacu- 

lUM Fi.oscLXi (Jig. 4.) creberrimi , iuvolucrum vix superantes , omues tubulosi. Cohollx 

glabra,oclo lioeas louga, lubulosa , supra medium venlricoso-iiicrassata, aplce (juinquefula ; laciniis 
linearibus, erectis. Filasiesta purpurca, birta. Anthers semiexserla: , basj laciniatie , subbiaristaiie. 
OvxRiVMlineare,6labrum. Styhis exserlus.glaber. Stigma indivisum ?. Ahemlm immalurura. Pappus 
sessilis ; pilis plumosis {fig. 3.), patulis, sordide albidia, corolla bre vioribus. 

2. CiSICUS JORULLERSIS. t 

C. caule erecto, pubescente, apice corymboso-multilloro ; foliis ladicalibus lanceolatis, 
squarroso-lacinialis , glabris, laciniis dentato-spinosis; caulinis amplexicaulibus , laciniato- 
spiiiosissimis; involucro arachnoideo-lanato; foliolis lineari-lanceolatis , subulato-spiniferis, 
exterioribus basi ciliato-spinosis, apice villosis. 

Crescil in monle ignivomo JortiUo Mexicanoriim , alt. 5oo hex. li: Floret Octobri. 

Cavlis ereclus, sulcalus , pubescens , apice multiflorus. Folia raJicalia sessilia , lanceolata, squar- 
, glabra, suboclopollicaria ; laciniis abbrevlatis , denso-spinosis. Folia amplexicnul 
Jentis. I^vc 
arcie Imbrii 


Ei; 


laciuiato-spin 
iRCMaemiglobo 
, squari-osis,! 


osissima. Flores terminales, subcory 
sum, polypbjllum, externe ar.ichniji 
ine.nri-lanceolalis, apice subuklo-spi 


mbosi , 
Jeo-lan 
inifcris , 


atum 


, magnitudine proece- 
; foiiolis crebcrrimis, 
osis ; exCerioribus basi 


cilialo-spin 
senteraauto 


!to 


, apu 
linea^ 


:cm vcrsus pilis articulaiis villosi 


s; interiorlbus 
[m,viIlDsum?. 


majorilius, apicem versus villosis, 
Floscitli creberrimi.involucruia 


suW^-t^^.o 
iacrassata,apic 


equii 


aquefida ; 


CoBOLLA glabra , 


, patulis. ANTiiEB.t esserlie, 


suprs 

basis 


1 mcdium ventricoso- 
ubaristal):. Filaihenta 


pubesDenlia 
lobis patulii 
scssilis; pilii 


. 0* 

i.Ai 
>ph 
ii iincare , compressiusculum , glabrum. Stylcs 
conformia, oblonga, compressa, Uevia, glabri 
s,soi-didealbis,corollabrevioribu5, patulis. 


exsertu 
., fusca 


.,dua 


iber. SriGMA bifidum, 
s lineas longa. Pappus 


Cnico palustri affit 


lis. CALcrTnAPA. 25 

5. CMCUS KIVALIS. t 
C. caiile erecto,subunifloro,laniiginoso;foliiscauliiiislanceolat!s, squarroso-Iaciniatis, 
lanugmosisj ladniis dentalo-spinosis ; flore nutante; involucro clense lanalo; foliolis iincari- 
subulatis , spinoso-cilialis , apice spiniferis. 

Crescitlocis iUustrihus , frigidissimis morttis Tobtca , altit. 1900 hex. {Resm Mexica- 
no.) Tt: Floret Octobri. 

Caclis ereclus, bipedalis, suUimpIex, apice ual- l.i- aut triflorus . ianuginosus. Fdlia caulina sessilia 
approx.mata, lanceolata, squarroso-lacinia.a , laDUginosa , subquinquepollicaria ; laciuiis deutato- 
spmosis. Folia radicalia caulinis simillima. Flos terminalis, nuians, rarius dno aut Ircs, magoiludine 
Cnioi eriopl.ori. Involitcrum semiglobosum , polyphjllum; foliolis crebemmis . arctc imbricatis 
line.ri-subulatis, api.e spinosis , sca.^iosis, spinoso-ciliatis, densissime lanatis, subsesquipollicaribus! 
KECEPTAcnLun convei.uaculum . villosum, Flosculi creberrimi , iuTolucrum subEcquautes , oranes 
tubulosi. CoROLLA violacca, glabra , novem aul decem lineas ionga , tubulosa, spicem versm ventricoso- 
mcrassata , apice quinquelida ; iaciuiis linearibus , patulis. Anther^ viv exserta; , basi brevissime 
anslala;. Fii.amenta glabriuscula. OvARica lineare, compressiusculum, glabrum. SrYLcs exsertus , 
glaber. .Stigma mdivisum?, Akhis.a conformia , oblonj-a. compressa, lievla, glabra, albida, sesqnilineam 
Jonga. Pappus sessilis; pilis plumosis, sonlidealbidis, patulis, coroila brevioribus. 

CALCITRAPA.Vaill.Juss. 

Involucrum subglobosuiTi , iinbricatum; foliolis apice spinoso-pinnatis. 
Receptaculum pilosuin. Flosculi ccnlrales lubulosi , licrinaphroditi; mar- 
ginales difformes , neutri. AxTHERfli basi nuda;. Stigma bifidum, laciniis 
approximatis. Pappus pilosus. 

Herbje foliis akernis, iiilci;ris aut pinnatifidis , inlerdum dccurrcntibu.s; 
floribus solitariis , purpureis , albis aut flavis. 

I. CALCITRAPA patibilcensis. t 

C. caule hispido ; foliis lincari-laiiceolatis , decnrreniibus , iniegcnimis, tanesc*niib«s 
pubesoeDti-hispidulis ; foliolis involucri externe albo-lanatis. 

Crescit locis planis Peruvife prope Patibilcam. -^ Floret Decembri. 

Caitlis erectus, iri- aut quidripedalis, ramosusi ramis alierais. paiulis, a.igulalis, al^ais, bispidis; 
ramuIisunilloris.FoL.Acaulinalinearl-Ianccobaa, sessilta, in caulem dccurrentia , acula, inlegerrinia, 
margine undulala, pubescenli-bispidula , cauescentia, sesquipollicaria ; radicalia liaud suppelunt. 
Flores magniludine Calcilrapai vuigaris (Cenlaurea Calcitrapa Lion.), 1nvolucru>i subglobosuni , 
polypbyllum; foliolis imbricalis , oblongis, scarriosis, nitidis, apice spinosis , e.^ilerioribus lanalisi 
spma basi pinnala , foliolo paulo longior, fusca. RecEPTAcuLnM planum, dense pllosum, FLOsccLOHUa 
slrucluramibinonsallsnota. CoROLLA flava. Akes.a oblonga, compressa, livia, glabra, fuscesceolia. 
Pappds sessilis; pilis scabviujculis, rigidls , p.imlis , albidis, akenio iongioribus. ^4 COMPOSIT^, 

4) EcHINOPSIDEfi. 

LAGASCEA. Cavanill. 

Flores capitato-congesli , bracteati. Ikvoluckum nionopliyllum, tubulo- 
sum, uniflorum, limbo diviso'. Floscolus solitarlus , tubulosus , bcrma- 
pbroditus. Arenia obovato- aut llneari-cuneata, magis minusve compressa, 
coronata urceolo minuto iimbriato aut iaciniato. 

Herbse aut frutices foHis oppositis , saepissime rigidis; floribus termina- 
libus, capitato-congestis, bracteis involucratis, albis aut rubris. 

1. LAGASCEA mollis. 

L. herbacea; foliis petiolatis, ovatis , acuminatLs, subcrcnatis, molliler sericeo-pilosis; 
capitulis tcrminalibus aut alaribus , solitariis , longe pedunculatis. 

Lagasca mollis, Caf. in Ann. descienc. nat. 6.p. 333. (. 44- Pers. sjn. 2. p. SqS. Journ. de 
bolan. I. p. 28. l. 3. 

Kociaea nioUis. Jacq. frag. bol. t. 83. 

Crescit in Insula Ciibce prope Regla in collibiis siccis. TC Florel Marlio. 

Akema obovato-cuncat3 , comprcssiuscula , licvia , glabta , apioe pubeseuuti-villosa , coronata urccolo 
miiiulissimo , demum obsolcto. 

2. LAGASCEA rubra. t Tab. CCCXI. 

L. fruticosa ; foliis breviter petiolatis, elliplicis, obtusis , obsoletc denticulatis, coriaceo- 
rigidis, scabris; capitulis corymbosis. 

Crescil in temperaiis Regni Mexicani, alt. 700 hex. J> Floret JuJio. 

FbdtexC — lo-peJalls; ramis subopposilis , anguktis, glalirle, fuscis, Folia subopposila, Lrevilcrpe- 
liolala, elliplica, apice el liasi oblusa, juaiora oblonga acula , obsolete deuticulata , veticulato - venosa , 
sublriplinervia, nervis venis.que subtus prorainentibus, ulrinque scabra, supra punctulis callosis albi- 
(lii (leasissime coDspersa, coriaceo-rigida, quadripollicaria , 31 — aa lineaslala. Petloli tres lineas lougi, 
inferne valdc dilatili , puberuli. CoHVMai in apice ramulorum, sioiplices, folialii ramis subopposilis. 
Flores io— ao, capitato - congesti {Jig. 1.), sessiles , 8— glineas longi, invoiucrati bracteis circiler sex 
lanceolatis acutis integerrimis laembranaccis scriceo-pilosis subGequalibus semipolllcaribus et paulo 
longioribus. Receptaculi:m commune pilosum. Ijvvolccruu {fig. 3.) , tubulosum , unitlorum , apice 
quinqucfidum , e\lerne lanato-sericsum, tlosculo duplo Lriplove breviusj laciniis lineari-subulatis, 
erectis , Inasqualibus. Floscuhjs {fig. 5.) tubulosus.bermaphrodilus, Coroixa rubra; tubo brevi, lenui; 
limbo tubuloso-infundibuliformi, quinquenervio , quinquedunlalo ; denlibiis ovato- oblougis , acutis, I.AGASCEA. 25 

enerviis, externe puherulis , Kqualibus.palulis. ANTHEn«connatie,e«er(ie, basi DUilae.OvARiUMlineare, 
compressum , glabrum, involucro bievius. Stvlus glaber, cxserlus. Stiob*. biparlitum; Jacinib filifor- 
mibus, recurvalis, pubeacentibus. Akenia immatura (^fig. 4.) linearia , compressa, Isevia, glabra, apice 
fimbriata, corooata sipamulis duabus aut quatuor lineari-subulatis pubescentibus erectis subiequali- 
bus teclatiue involucro persisienle. 

5. LAGASCEA hei.ianthifoi.u. t 

L. siiffrinicosa; foliis sessilibus, amplexicaiilibiis, obiongis , subacuminaiis, cordatis, ser- 
ratis, coriaceo-rigidis , siipra scaberrimis, subtus scabriusculo-hirtellis; capituUs subcorym- 
bosis. 

Crescit m litore Oceani Pacifici jttxta jicapidco Mexicanorum. f> Floret Aprili. 

SuFFHUTEi ramulis sulcalo-angulalis , pilosis, l'oi,u opposita , sessilia , semiamplenicaulia , oUonga , 
subacuminala , basi cordaia, serrata, reliculato-venosa , nervis venisquesubtus valde prominentibus , 
coriaceo-rigija, supra icaberrima , subtus scabriusculo-birlella, 7 — 8-polIicaria , a^ — 26 lineJS lala. 
Flores capilalo-conge^ti, scs^ilcs, bracteati, magniludioc pr;ece<lentis; capilulis in apice ramulorum 
nonnullis,subcorymbosis. Bractes complures, ovalo-oblongre, oblongfc aut IanceoIa(£B,subacuminal«, 
iQtegerrimx , ei[erne piloso-hirlie, inlerne sericeo-pilos^ , inxquales, patenlcs , ilores involucrantes 
eosqiie superautes. Intoluchuu tuliulosum , unidorum , inferne anguslalum , apice quinqueHdum , 
externe piloso-laa:ito-sericeum ; laciuiis lanceolalo-snbulalis , ereclis, innequalibus. Flosculcs tubu- 
losus, bermaphrodilus, calyce Irijilo lougior. Corolla eiterne pubescenti-liiria , albida ?; tubo cylin- 
draceo i litnbo tubuloso-inrundibuliformi , quinquencrvio , quinquedentato; dentibus ova[o- oblongis , 
acutis, iequalibus, paluiis, omaibus enerviis aut unico encrvio ,rcliquis uninerviis; ncrvis ad basimco- 
rollEG decurrentibus. Stauina summo tubi iiiserta. AnTHEHf connata;, exserlK, basi nuda;. Filamenta 
capillacea , glabra. Otahicm lincari-cuneatum , compressum , glabrum. SntiAss filiformis , exserms, 
superne puberulus. Stigma bipartilum; laciniis revolulis , pubescealibus. Akemdm immaluriim, cu- 
neato-lineare , compressum, obsolete slriatum, glnbruDi , coronatum urceolo miauto membraDaceo 
lacinialo-Cmbrialo ciliato , lectum involucro persislenle eoque brevius. 

4- LAGASCEA suaveolens. t 

L. suffruticosa ; foliis sessilibus, amplesicaulibus, oblongis , acumiaatis, superne serratis, 
coriaceo-rigidis, supra scaherrimis , subtus moUissime pilosis ; capitulis corymboso- pani- 
cuJaiis. 

Crescit iit declivitate occidentali montium Mexicanorum interjliwium Papagalh el Fenta 
Cotorada , alt. go— aoo hex. fy Floret ^prili. 

SttPFKUTEx quadri- aut seipedalis; ramulissulcato-angnlalis, pilosis. Folia opposila, sessilia , seini- 
ampiexicaulia , oblongs , acumiaala , coidata , superne obsolete serrata, reticuiaio-venosa , nervo venis- 
que sublus promiaeuiibus, coriaceo-riglda , supra scaberri.na , subtus mollissime piiosa, quadripolli- 
caria, t5 liaeas lata. Flores capilato-conglomerati, sessiles, bracteali , 7 lineas longi , suaTcoIeales ; 
capituiis breviter pedunculatis , sublernis , in apice ramulorum paniculalim aut corymbosim disposilis ; 
bracieis circiter 5 , oblongis , oblongo-lanccolatis et lanceolalis , acuniiaatis , inlegerrimis , rigidiusculis , 
pubescentibus,relicuIato-venosis,ia(equalibus, pateatibus, iongioribusfloressuperanlibus.lKvOLDCBUM 

Kov. Uem. et Si'eu Tomus IV. - '." - - " 4 20 COMPOSir^. 

lubulosnm , iiniflonim , inrerDe aDgtutatum, apicc subquinqueJeniatum , nervosum, nierne deniQ 
lanato-aericcum ; iJcatJbus acutis , inxqualibus , unico aul duobus reli([ui$ multo longioribus , lineari- 
«ubulalis. Floscclcs tubulosus , bermapbrociiliis , involucro Iriplo loitgior. CoROLLit proisus priccedenLis, 
alba , enlerue pubescens; denlibus ovato-oblongis, acutia , enerviis. SrjiaiHji, Ovaridm, SrxLng et 
Stigma prorsus ut in prieceilenle. Akema immatura cunealo-lineari.i, compressa , obsolete Striata , co- 
ronata urceolo cllialo-fimbri.ito cl lectn calyce persistentc. 
Prscedenti proxima. 

ELEPHANTHOPUS. Lim. 

Flores capilato-congesti , bracteati. Involccrum iri- aut quadriflorum , 
oligophyllunijsubiuibricatum, 5 — 4"florutn; foliolis exterioribus multobre- 
vioribus. Floscoli tubulosi , bermapliroditi. Akema setis compluribus 
coronata. 

Herbae aut sufTrutices. Folia alterna , integra , s^pissimc serrata. Capi- 
tula panicuialo-corymbosa aut spicata'. Corolla alba. 

1. ELEPIIAMIIOPUS MOLLis. t 

F. caulc lierbaceo, piloso, supertie subdicliotomo-raiiioso ; ramis strigo.^so-pilosis ; foliis 
ovatis, acutis, Lasi valde angustaiis, creoato-serratis ,supra glabriusculis , subtus uioilissime 
subcanesceati -pubcsceatibus; capltulis U-ibracteatis, panlculato-corymbosis. 

Crescit in Provinciis Cuniance et Caracas. % ? Florel Sept Jan. 

Hehsa tripedalis, erecla, superne subdicholomo-ramosa; ramis lloriferis paniculalis; caule sulcaio- 
striato, pitoso ramisque teretibus , strigoso-pilosis. Folia radicalia baud sttppetuQt ; caulina allerna , 
snbsessilia , ovata, acuta , infcrue valde angustata, grosse crenaio-serrata , reticutato-venosa , nervo ve- 
ois<]ue primariis sublus prominenlilius , membranacea , supra subrugulosa viridia glabriuscula , nervo 
pubesccntc, sublus mollissime pubescentia subsericea cl subcancscentia ,octopollicaria, 5 poltices lala; 
ramea lanceotala , iini- aut bipolticaria. Capitula semigtubosa , magnitudiiie fructus Pruni splnosEe , pe- 
dunculala, inierdum gemina , tribracteala, in apice cautis subcorjrmbosim disposila ; pedunculo sesuui- 
aut bipollicari , tereli , sericeo-pitoso , nudo; bracteis subrolimdo-ovalis , breviter acuminalis , remole 
serrulalis, reticutato- veaosis, membranaceis , pllosia, subxqualibus , capitulo vin breviortbus. Fi.oscdli 
terni , sessiles , invotucro inclusi , quod vix supcranles. iNVomcmiM sub 6 — y-phytluio ; fujiolis imbrica- 
lis , scariosis, virescentibus , glabris, nitenlibus, aculo-mucronalis ; Iribus inlerioribus taticcolalis , 
sublriuerviis ; reliquis exterioribus triplo brevioribus, lanceolato-obtongis, uninerviis. Corolla alba , 
glabra ; tubo teauissimo ; limbo quinquelido , aeqaali. Stigha bilidum , taciniis reflexis e\ Boupl. Aeenia 
oblongo-liaearia, subcuneata, subcompresso- lereti» , slriata , piloso-hispidula, fuscescenlia , liaeam 
longa , coronala pitis quioque, rarius sex, capitlaceis, scahriuscnlis , a^qualibus , erectis, basi membra- 
naceo-dilalalis, persistealibus , vix 2 lineas longis. 

Specimen suppetens fruciiferum , corollis marcidis .-lul dcciduis. 

' Diilwplus Cais. lahrii. Juis. TRICHOSPIRA. 37. 

ROLANDRA. Rottb. Swartz. 
Flores capitato-congesti , bracteati. Involucrum diphyllum, uniflorum; 
loholis carinatis , insequaUbus. Flosculus tubulosus , hermaphroditus. 
Akeivium apice marginato-fimbriatum. 

Frutex ramis foliisque alternis; floribus axillaribus , capitato-conglome- 
ratis , sessilibus. 

I. ROLANDRA argektea. 

Rolandra argentea. Boilb. coll. med. Haffn. a. p. a56. Swartz. Flor. Ind. occ. Z.p. 1389. 
Sp.pl. ed. TV. d. p. 2/,oo. 

Echinops frulicosus. Linn. 

Echinops nodiflorus. Lam. encycl. 2. p. 335. [auct. herb. Jiiss.) ■■■'^i.- 

Crescit in America meridionali. fi ■ '■■/■''■ 

TRICHOSPIRA. t ! 

CHARACTER DIFFER ENT lALIS. 
Involucrum nullum. Flosculi verticillato-conglomerati , bracteis di- 
stincti, tubulosi, hermapliroditi. AKENiAarislata; aristis 8 — g,duabusmuIto 
longioribus divaricato-patcntibus. 

Herba repens, foliis inferioribus ahernis, superioribus oppositis ; florlbus 
violaceis. 

CHARACTER NATURALIS. 

Involucrum nullum. Flosculi verticillato-congiomerali , bractcis di- 
stincti , tubulosi , hermaphroditi ; bracieis linearibus , obtusis , diaphanis , 
uninerviis, apice spliacilatis , flosculo breviorlbus. Corolla tubo tenui ; 
limbo campanulato, quinquefido; laciniis lanceolatis, enerviis , recurvatis, 
sequalibus. Antiier^ connalie, exsertx. Ovarium cuneatum , compressum. 
Stvlus filiforrais. Stigma biparlitum, exsertum; laciniis llnearibus , pubes- 
centibus, patulis. Akema cuneata , compressa, utroque latere Hneis inbus 
costata. Pappus : AristEe 8—9, seliformea, persistentes; duae multo longio- 20 COMPOSITiE. 

res, corollam subaequanles , divaricato-palenles ; reliquae brevissimee, 
erecllusculse. 

Habitds. Herba caule procumbente, inferne repente , ramoso! Folia am- 
plexicaulia, caulina alterna, ramea opposita. Verlicilli scmifjlobosi. Corollae 
violacca?. 

Affinitas. Rolandrae affinitate conjunctissima, unde tamen distinguilur 
pappistruclura et eo quod flosculinudi nec involucro proprioinstructi sunt. 

Etymologia. ®f)^ seta et iT.ifo. spira. 

1. TRICHOSPIRA MEjfTiioiDEs. t Tab. CCCXII. 

Crescit in arenosis Jliivii Apures (^Provincia Varinensi^ % Floret Alajo. 
CAtus procumbens, iufeme repens, ramosus , teres,sulciitiis, lanaio-pubesceos; railioibus fibrosi» , 
pubesceDtibus;raintsallcrais,pubeacCDti-IanaUs, Folia alterDa,ramea apposita.sessilia.amplexicaulin , 
obovato-spathulala, obtusa, grossc deulata, inferne angustata, basi cordata, rcticulato-venosa, mcoi- 
brauacca , supra glabra vtridia, subtus albo- tomeutosa, subpollicaria, 4 — 4 i/^ liacas lala. Vekticilli 
axiltares , semiglobosi , distautes , muJLiflori , basi ciucti bracteolis nonaullis minutis ovatis aiit oblongis 
obtusis diaphanis, Lfvot.ocRrM nullum. Flosculi {/ig. a.) creberrimi, sessiles, bracteis intermixlis , 
tubulosi, hcrmaphrodili . scsquiliaeam longi. Bractes {fig- ■.) liucares , obtusfc, planiusculx, tenutssime 
membranaccie , uniucrvice , glabiw , apice spliacilatK ct pubescenles , flosculo breviores. Corolla glabra , 
violacca; tubo teoui; limbo cnmpanulalo quiaquefido I n I n laiis , rccurvatis , cnerviis, aequa- 
libus. Antheu^c connatie, exserlje, Ovarium cuneatum mp m giabrum, subiilissime ciliatum, 
corolla duplo longius. Stvlus glaber. StiCma bipartilum m p rans; laciniis pubcacentibus , pa- 

tulis. AKENiA(y5g-. 3.)cuneala, compressa, glabra, m g I abra, hinc ct inde costis tribus 

elevatis iastructq, sesquilineam longa, fuscesceulia, c —9 sctifurmibus ; aristis duabus 

multo longioribus, divaricalo-patenlibus, glabriuscul II m p ulo superanlibus; reliquis bi-»- SPIRACANTHA. t 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 

G1.OMERUL1 multiflori , capilato-congesti , bractcati ; bractcis subdisticbo- 
imbricaiis, unifloris, spiniferis. Ikvolucrum 4— ;j-pliylluin, aequale, uni- 
fiorum.FLoscui.us tubulosus, bermapbrodilus. Akenium obovato-cuneatum, 
compressiusculum, coronatum pappo piloso abbrevialo persistente. 

Fruliculus ramosissimus , ramis foliisque alternis 3 pedunculis termina- 
libus, axillaribus,geminis, ternis aut qualernis, eIongatis;capituIisbractcis 
4—5 foliaceis involucratis; corollis violaceis. spiRACANTHA. aq 

. .u,..,l.fi,.!.L««l^, >.:,.: CHARACTER NATURALIS. 

Glomeruli multiflori , capitato-congesti , bracteati ; bracteis subdisticho- 
imbrlcatis, unifloris,spiniferis; capitulo bracieis 4—5 sufFuIto. Involucrum 
4— 5-phjnum, uniflorum ; foholis lanceolatis , tenuissime mcmbrana- 
ceis , diaphanis, acuminato-inucronatis, subacquahbus. Corolla tubulosa, 
superne infundibuliforrais, quinquefida ; laciniis Hneari-lanccoktis , ener- 
viis, patulis, Eequahbus. Stamina ignota. Ovarium hnearc, compressum. 
Stylls exsertus. Stigma bipartitum?. Akenium obovato-cuneatum com- 
pressiusculum , Ijeve, coronalum piUs crebris xigidis scabris abbreviatis 
strictis persistentibus. 

Habitus. Fruticulus facie Rolandrfc, ramosissimus. Folia alterna , inte- 
gerrima. PeduncuU axillares et lcrminales , gcmini , tcrni aut quaterni , 
clongati. Capilula semiglobosa, 4— ''-bracteata. CoroIIa: violacea;. 

Affinitas. Rolandrx et Trichospirae arcte cognala , ab utraque tamen 
discrcpat involucri et pappi structura nec non inflorescentia. 

Ettmologia. Plantse noslraj nomen SpiracantbBC (a i-Tt^.ifo. spira ct aiia.Si 
spiiia. ) iinposuiinus, ob glomerulos floruin undiquc spinis horrldos. 

1. SPIRACAMHA cormifoha. + Tab. CCCXni. 

Crescil in umbrosis kumidis adporlum Sa/jote prope Rio Sinu. t> Floret Marlio. 

I''BUiiccLi;sraraosi;8imus; ramis allerDis, gracilibus, [erelibiis, subsliialis , glabris, viresceolibusi 
ramulisjunioribuspubescenlibus. FoLiAallerna,petiolata,)uniorasubsessilia,ovato-obloDga,acun]iuata, 
mucroData , basi in pcllolum angustata, integerriraa , reliculalo-venosa, venis primariis subparajlelis 
uervoque meJio sublus prominenlibus, niembranateo, supra glabra viridia nilida, sublus icauissima 
argenlco-lanata, 3a— 33 lincris longa, polliceui lata. Petioli (juinijiie liaeas longi , basi dilatati, semi- 
amplcxicaules, pilosi. Pedunculi aiillaresaut lcrminales,geinini, ternl aut qualerDi, elongati , teretes, 
pilosi, sesqul- aut bipolliearcs et longiorcs. CAPiTtfLUsi ia apice peduDeulisolitarium, 4 — 5-braeteatum , 
coniposiluni eglomerulis 10— iSsessJlibiis arcte congestis, braeteis sxpe insidenlibus fjfg, 1.); brHclels 
capilulum iovolucrantibus euque duplo Iriptove lougioribus, palcntibus, foliis simillimis, sed miaoribns, 
semi-aul unipollicaribus. Glomeruli obloogi, comprcssiusculi , 7 — ii-florl. Bracte* {Jig, 2.JI0S ailjecla 
bractea.) lot (juot Ilorcs,arcleimbricalffi,subdislicbs,oblong;e,acumiDalo-9pinifcrre,cariiiato-concaTa;, 
subcoriacea;, quinqucncrvias , virides, margine ciliat^, basi lanali; spina rccta, divaricaia, braclea 
diiplo breviore, Involuchi;!* subpentapbyllum, bractea brevius, uniHorum, inferne lanatum; folioiis 
Uaceolatis, BCDminalo-mDcronatis,planiuscuiis, leauissjine membranaceis, diapbaois, subiequalibus. 3o COMPOSITa:. 

ConoLL* violacea j tuto tenui ; limbo infundibulifonni , 
compreft- iiNAhaudTidi.OvAB 

Ig. 5 et 4.) oboTato-cQneatum, compreft- 
coronatum pilis creLm rigidis scabrii Flosculus tubulosus , hcrmaplirodiEns , < 

quinquelldo; laciniis lineari-Janceolatis, enerTiis,patuiIs.STi 
suDiiglaLrum. Sttlus exsertus. Stigma biparlitum?. Akeniitk 
siusculum, Iseve, glabrum, fuscescens , s/3 lincie longui: 
akenio triplo brevioribus persistenlibus. 
Slruciura staminuui et stigmatis iu TiTO dcauo eiploraada. 

5) Vehnoniacek. . , ....... 

PACOURINA. AuBL. Juss. "'''""* ■'''""■'" 

Hajnea. Willd. 

Ihvolucrum subglobosum, polyphyUuni, imbricatum ; foIioHs exterio- 
ribus majoribus, apice membranaceis , crispis , spiniferis. Receptaculum 
carnosum , planum, nudum'. Flosculi crefaerrimi, tubulosi , hermaphro- 
diti. Pappi's pilosus , sessilis, abbreviatus. 

Uerba; habitu Arctii Lappae. Folia alterna, dentato-spinosa. Flores late- 
rales?, solilarii, sessiles , purpurei. 

1. PACOURINA CIRSIIFOLIA. t 

P. foliis oblongis, acumiiiatis , grosse dentaio-spioosis. 
Crescit in humtdis prope Guajarjuil Quilensium. ■& ? Florct Februario. 
Hbrba uiii- aul bipedaiis, erecla, r.imosa; ramis alrerais, lerctibus, carnosis, glabris. Folia alterna, 

petiolara,obIonga,acuminala,basiTaldi;in pctiolumangustala,grosse deniato-spinosa,reticulaio-Tenosa, membranacea , glabriuscula , juniora puberula, aJjeclo peliolo 6 — 7-poIIic 
naeei. FLOREslaterales?, solilarii, sessiles, nia|;niludiae floris Arciii Lappce. Involdci 
polypbjllum; foliolis circiler 3o, imbricatis, 

niajoribiu, OTatis , subconcavis, iaferne scariosis glabris albidis nilidia, superne lati 
naceis undulato-crispis viridibus scabriuscujis , spiua lerminatis. Receptacuhiih 
Jffiviusculum?, nudum.FLoscuLi creberriuii, omnes tubulosi, hermapliroditi, involucrui 
C0B01J.A purpui-ea, glabra , superne iafuudibuliformi-ampliaia, quinquelida , ijuinquei 
filandolosa ; lacinils llaearibus , acutis, eoerviis, patulis. Anther* exserlK, connatK 
peudicibus lerminalibuslineari-oblongis, oblusiu«culis. Otahich liaearc, tereliusculu 
Stylcs glaber, esserlus. $TrGHA biparlitum ; laciniis capillaceis , glabriuscutls. Akema ii 
pilosus, sessilis; pilis creberiimis , hispidis , brevissimis, liae.im longis, fusceseeutibus , decidi 
liua uondum vidi , diversa Tidelur. ibglobosum , 
eilerioribus 
ribus mcmbra- 
pl.mu,ci,lu„ , 
TJs superantes. 
rvia, puactato- A Pacouriaa eduli 


, cuji 


isspecin 


' Beceptaculum paleac 


«umc 


< AubL 
<(>ifa^ 


,iiiin.*jj,vi AMPHEREPHIS. 5£ * 

AMPHEREPHIS. t 

CIIARACTER » IFF E R E N TI A L IS. 

iKTOLOcnHM hemisphitricum , bracleatum, polyphjllum, imbricatum. 
Receptacdlum planum, nudum. Flosculi crebri,, omnes tubulosi, herma- 
phroditl. Akehta cylindracea, sulcato-costata, nuda. Pappus pilosus, ca- 
ducus, pilis complanatis. 

Fruticuli raniosissimi; ramis foliisque alternis, serratis; aoribus termi- 
nallbus, solitariis, pedunculatis, purpureis. 

CHARACTER NATURALI.S. 
Ikvolucrum hemisphairicum , braclealum ; foliobs crcberrimis, imbri- 
catis, oblongis, mullcls aut spinoso-arlstatis, subconcavis , scariosis; exte- 
rioribus brevioribus ; bracleis complurlbus , foliis simillimis , involucro 
longioribus. Receptaculum planum, nudum. Flosculi crcberrlmi, omnes 
tubulosi, hermaphroditi. Corolla tubo longo , tenui; bmbo cjlindraceo , 
qumquefido; lacinlis linearibus, enervils , patulis. Stamisa tubo corollie 
inserta. Filamenta capillacea. AMTHER.ii connata;, basi nuda;, exserla;. OvA- 
BIUM oblongum, compressum , coionalum pilis compluribus, compressis, 
subulalis, marginehispido-cillatis,caducIs, corolla; lubo duplobrevioribus. 
Stylls filiformis , superne pllosiusculus. Stigma blparlitum , oisertum ; lacl- 
niis pilosiusculis, palentibus. Akekia oblongo-cylindracea , sulc.ilo-coslata , 
apice nuda. 

Hapitcs. Fruliculi humiles, ramoslsslmi ; rainis foliisque alternis , petlo- 
latis, serratis; floribus lerminalibus, solitariis , pedunculatis, purpurels. 

Affinitas. Distlnguitur a prajcedente et sequente genere, quibus pro- 
xima, involucri , receplaculi , fruclus nec non pappi struclura. 

Etymolocia. Ampherephls (d^^^rmi) significat undiquc aut bene tcctus, 
quod nomen generi nostro imposuimus ob duplex involucrum. Sa COMPOSIT^. 

1. AMPHEHEPHIS aristata. + Tab. CCCXIV. 

A. foliis lanceolatis; foliolis involucri Bpinoso-aristatis. 

Crescil in ripa Jluvii Oriiiocijuxlapagnm Maypures. T} Floret Majo. 

FnuTicLxus erectus, ramosijsioius , vii ped^ilis ; ramis alterais, teretibus, bispiduiis, fuscis ; junii>< 
ribus subangulatis, strialjs, cancscenti -piiliescenllbus. Folia allerna , brcvilcr petiolaia , lanceolaln, 
BCUtiuscula , basi in petiolum anguslata, serrala , veuosa , uervo medio snblus prominente, meinbra' 
nacea, supra glabrinscula , subtus pubesceutia , adjeclo peliolo vix pollicaria, tres lineas lata. Pf.tiolui 
canaltculalus , pubescens. Flohes ia apice ramorum solitarii, erccll , peduaculali , magnitudinc floris 
Bidenlis cernuce. PEDrNcuLi striati, pubesceates , subpollicares. Involpcrum hemispbEericum , brac- 
(ealum; ia\\oVii{fig. i.) 35 — ^O , imbricatis, ovalo-lanceolatis, acuminalis , spiuoso-aristatis, plaois, 
scariosis, eaerviis, supcroe inciso-deaticuiaiis, 3piccpurpurascentibus,nitentibus ;iaierioribusglabris; 
exlerioribusbrevioribus, longius arislalis,eiterne pubesceutibus ; srislisfoliolo duplo trlplove brevio- 
ribus , erectis , rigidis, glabris ; liracteis lO — 15 , foliis stiperioribus simillimis , lanceolatis , acutis , sub- 
creaulalls, membranaceis, Tlridibns , hirto-pubescealibus , pateatibna , iavolucro longioribus i eite- 
rioribus paulo dislanlibus. II[;ceptaculdu planum , nudum, glabrum. Flosculi (^g. 2. ) creberrimi , 
omnes lubulosi, liiTmapbroditi, Coholla tuLuiosa , glabra j lubo lcngo, tenni , albido ; limbo cylindruceo, 
quinquefido , purpureoj laclniis linearibus , apice anguslalis, enerviis, palulis. Stamina tubo corollz 
inserla. ■ FiLAMENTA capillacea , glabra. Anthebb eonnalfe, basi uudas , exserla;. Ovarium oblongum , 
compressum , glabrum, coronalumpiiis conipltjribus (circiter 10?), compressis, subulatis, marginehis- 
pitIo-ciliatis,lubo corollfe duplo brevioribus, cadueis. Stylis glaber , superne piiosiuaculus, Stigma 
biparlitum, exserlum; laciuiis pilosiusculis , patenlibus. Akesia (Jig. 5.) cjlindracea , costalo-augu- 
lala , apice oblusa , auda , lacvia , glabcrrima , pallide fuscesccntia , subnitida , liaeam longa. - 

2. AMPHEREPHIS motica. t Tab. CCCXV. 

A. follis obloiigis , basi cuneato-angustatis; fuliolis involucri mucronaiis. 

Crescit locis temperatis Novce AndalusitB in monte summo Cocollard, alt. 410 hex. 1} 
Floret Septembri. 

FnDTicuLLS subpedalis , ramosissimus, ereclus ; rarais alternis , Irretibus ; junioribus strialis , pubea- 
centi-pilosis. FoLtA altcrna , petiolala, oblonga , inferne cunealo-anguslala, acuta , crenato-scrrala, 
venosa ,membraaacea , supra pilosluscula , sublushispido-pilosa, adjecto petiolo octo aut aovem lineas 
longa, tres lineas lata. PETtoi-cs canaliculalus, pilosus. Flohes iu apice ramorum solilai-ii, pedunculaii, 
erecti , magnitudine prxcedentis ; pedunculo subpollicari , pubescente. Involucruh hcmisphsricum , 
bractealum; foliolis [fig. 1.) creberrimis, imbricaiis , oblongis, apice rolundalis, mucronalis aul mu- 
ticis , denliculalo-ciliatis, concavis, scariosis, trinerviis , glabris, nitenlibus ; enlerioribus brevioribus, 
acumiuato-pungenlibus ; bractels 4 — ^, foliis simillimis, patentibus, involiicrum superantibus. Ubcbp- 
TACULCM plaaum , nudum. Flosculi (Jig- 2. ) creberrimi , onines tubulosi , hermaphrodili. Cokoll* , 
Stamina, OvAKiCM, Stylus et Stigma prorsus ul in specie prEecedenle. Akema (Jig. 3.) oblongo-cjlln- 
dracea , apice obtusa el nuda , sulcato -cosuta , Itevia , glabra , paliide fuscesceniia , a/3 liueEe looga. VERNONIA. 33 

VERNONIA. ScHREB. 

Ascaricida. Cassinl' 
Involucrum hemisphacricum, imbricatum. Receptaculum nudum. Flos- 
cui.i onincs lubulosl , hermaphrodlli. Corolla Umbo quinquefido. Antiieb*; 
basi nudfe. Pappus duplcx; exterior brevissimus : squaraEe crebrEe; interior 
pilosus. 

Arbores, fruliccs aut berbse ramis foliisque alternis , inlegris; floribus 
spicatis, paniculalis aut coiymbosis , saepissime sessilibus , purpureis, vio- 
laceis aut albis. 

i) Caule herbaceo , simplici, superne ramoso. 

1. VERNONIA SERRATULoiDEs. t Tab. CCCXVI. 

V. caule lierbaceo , simplici , apice paniculalo , muliifloro ; foliis lanceolalis , acutis, basi 
rotundatis, argute dentatis, gUbriusculis , rigidis ; floribus pediccllatis. 

Crescit re^ione temperata prope urbem FalladoUd de Mechoacan , alt. looo hex. (Resno 
Mexicano.) TE Floret ^iigiato. 

HERBAerecta, bl- aut fipedalis, l.abitu Serrukl^e atvensis. Caulis simplex , apice panicuhtus, sul- 
cato-anguiatus.purpurascens.glaber.superne lurlellus. Folia alterua, breviler peliolala , lanceolata, 
acuta, basi rotundata , argute dentata , relicnlato- venos.i , venis nervoque crasso sublus prominentibus , 
ngida , glabriusculfl , supra puncils minulissimis dense obsila , duos et dimidium polJices longa , septem 
liueas lata,cauli apppoximala. Petiolls duas linens lougus, crassiusculus, iolerne eanaliculaiua, viola- 
ceus jglaber.PAMcuLA terniiDalis, ramosissima , foliala; ramis sparsis , patulis ramulisque sulcato-an- 
gulalis, purpurasceutibus, hii-lis. Flores {/,g. ,.) solilarii, pedicellali , Ires et dimidiam Imeas iongL 
Involucrum campaQuIaluni, polj-phylium ; foliolis cii-ciler35, imbricatis, aculo-mucronatis, subpun- 
eeolibus , glabris, apice purpureis ; inlerioribus {fig. 3.) oblongis aut lineari- oblongis ; eiterioribus 
CA?- ^) brevioribus , ovalis aul subrolundis. Reoeitacui.um nudum , glabrum. Fi.osculi (fiff. 4.) circiler 
decem,involucrumsuperantes. CoiioL[.Apurpurea,elabrai tubo tenui ; limbo quinquefido; laciniis li- 
nean-lanceotaiis, aculis, enerviis, palentibus. Aktheh* eiserta. Ovahium cunealum, glandulis minu- 
lissimls subglobosis hyalinis dense obsitum. Stylus glaber, Stio.wa biparlilum , exserlum; laciniis pubes- 
ccnlil,us,reyolutis. Pappds duplei; eilerior ; squamre crebrie, linearl-subulat» , margine hispido-sca- 
br<e; inlerior pilosus; piiis (7?^. 5.) scabris , albidis, corollam ffiquanlibus , palulis. 

2. VERNOMA RUBRICACLIS. t 
V. caiile faerbaceo, apice coryniboso-paniciilato, muUifloro ; foliis linearibus, integer- 

■ DLcl, desicLencci nalurelks, tom. 3, suppl. p. 58. 

Nov. Gen. et Spec. Tumus IV. 5 34. compositj:. 

rlmis, margine revolulis,supra scabris, subius argenteis sericeo-lomentosis; floribus sessilibus. 

Vernonia rubricaulis. Hiimb.etBonpl.pl. lefj. i.p. 66. t. gg. 

Crescit in siccis niontosis jiixta urbem Ibagite, alt. 700 hex. [Regno Novo-Granatensi.) % 
Floret Julio. 

Caolu erectus, tri- aut ((uadripedalis , sulcalo-angulalus, ruber, pubescens, simplex, apice pam- 
culalo-ramosus; ramis palulis. Folu allerna, scssilla, llnearia, anguslato-acula, intcgemma , margine 
revolula, venosa , nervo medio sublus promineule, rigida , supra sca!;ra Tiridia, sublus sericeo- 
lomenlosa alba , quinquepollicaria , sesqui- aut duas lineas lata. Flores ia ramis spicatim disposili, 
solilarii, sessiies, unilateiales, distanles, quinqne lineas longi. iNvou.cnuM campanulalum , poljphyl- 
lum; foliolis circiter 3o, arcte imbricatis, oblongis , acutis, superne purpurascenlibus , exlerne pubes- 
ccntibusj esterioribns brevioribus, ovalis. RBCErT*cuLi:si pluuuin , uudutn , glabrura. Flosccli cir- 
citer aS, involucro loogiores , tubulosi , liermaphroditi. CoKOi.i.i purpurea, glabra; lubo lenui ; limbo 
quinquefido; laciniis linearibus , acutis, enerviis, patulis. Antiier« esserla;, basi nudx, connalse. 
OvARiUM lineare, leres, sulcatum, glaiirum ,fuscescens. SnfLUs glaber. Stigma bipartilum, exserlum; 
laciuiis approximato-colia:renlibus, pubescenlibus. Akeniuu immalurum. Pappus duplex; esterior : 
pale^crebroe, lineari - subulata:, scabrx, albidie; interior pilosus; pilis seabris, albidis, corotlam sub- 
sequantibus. 

2) Ciiiile herbaceo , ramoso. 

5. VERNOMA CRAciLrs. t 

V. herbacca; ramis florifevis elongatis , gracilibusi foliis lanceolalis, acuminatis, basi an- 
guslatis, inlegerrimis, subtus puberubs; floribus spicatis , scssilibus, distantibus, 

Crescit in umhrosis prope Turbaco Novo-Granatensitim ,aU. 180 /i«x. ic Floret Aitgnsto. 

HERBAquadripedalis, ramosi; ramis allernis, sulcalo-nngulatls, glabris; ramulis floriferis eloogatis. 
FoLiA allerna , brevissime peliolata, lanceolala, acuminala, basi in peliolum angustala , integerrima, 
reticulalo-venosa, membianacea , supra glabra , sublus pubernla punctisque minutissimis crebns cou- 
spersa, bipollicsria et paulo longiora , Ires aut quatuor lineas lata. Flores sessiles , soliiarii , in ramulis 
spicalim dispositi, dlslanles, quatuor lineas longi. iHvoLrcBCM semiglobosum , poljpb jllum ; folioiis 
4oaut 5o, imbricalis, lauceolatis, apice acuto-subulutis, es.iernepubesceiitibus;eiterioi'ibusminoribus, 
squarrosis. Receptaccldm planum, nudum , glabrum. Flosccli crebri , iuvoliici-um superanles , in speri- 
mine noslro imperfecti. Coholla violacea. Akenium lincari-cuneatum, subcybudraceurn , piloso-bis- 
pidum , 2/3 lineEelongum.PAPPDs duplen, exterior : squama; crcbrre , breses, lineari-subulatiK, margine 
luspido-scabric; interior pilosus ; piiis scabris , albis , patulis, akenio triplo longioribus. 

4- VERNONIA TOUHNEFOHTIOIDES. t 

V. hcrbacea ; foliis subrotundo-ovatis, acuniinaiis, basi aogustatis , subintegevrimis, sublus 
hirlo-pubcsccntibus ; spicis terminalibus et axillaribus , geminatis. 

Crescit in America meridionali. fj 

HEHiiA ramosa, volubilis?; rarais allernis, teretibus, striato - sulcaiis , biilo-pubescenlibus. Foli* 
atlerna, peliolata , iuiequaliler subrotundo-ovata , acuminata , basi in pctiolum augustata , subintcgev- 
rima , denticulo uno allcrovc instrucla , reticulato-venosa , membranacea , supra glabra, subtus VERSONIA. 55 

hirlo-p„l,.,cratl., ,1, ,,„.Jripollic.ri., d„., p„||ic„, |.,., p„,„„, ,„mip„;]i,.„,, l,i„„.p„b.,c„„,. 
S„ci .„li.re, ct ,.rm,„.lc., gcrnl».,., , p,J„„c„l„ c„mm„„i ,„mil., ._. ,/. „„llic„ 1„„.„ .1,„. ioterdum .bbreviaw ; j„„i„re, apice sul)revol„ta:. Pf.o, , long„s rli.' .....l.,e deo,i„ime o.„e.ce„ii .p„he,ce„,i.. Fconr, ,ol,i.rii , .li„r„i , ,e„ile,, ,ppr„,i„,ii, „„1].,.. 
r.les, Ire, l,„e., Io„gi. Involdcrum liemi,ph»ricum , polvphyllom; foliolis circicer 25 , imbric.ii, 

i.„„col.ii,,.„„,o.„,„„„„„i,,,„biri„e„ „bc„ri.cei,,'exler„epilo,o-p„be,ce„tib„.i'm,eri„,ibiJ 

brev.onh,,,. R.c.mcc.ctt „„d„m, sl.hrom. Fm.cuii eirciier .5, i„v„l„cr„m ,uper.„ie,. Cojoit, 
purpure., gl.br. , l„b„l„,„-i„f„„dib„liformi,, ,„l„q„clid, , l,ci„ii, l,„ceol.li, , .c„li, . p.leutibui 
Am«R« e»,erii. Ov..,to „„„„,„„ , puhc«,e„s. Sttcu, gl.her. SrioM, hip.riiium , euertum. 
ATO,„,li„„re,,„lc„o.,„s„l.,„m,gl.h,i„,cuium,dimidi.mli„e.miouEum, P.,|,„,d„plei,e>leri„r. 

,,„.„,. crebr.,h,.ve,,li„e.,i.,.h„l.,.,hi,pid„.,c,,hraii„,„,i„,pil„,„,jpiii,,c,b,i,,.ibi,,„oroIi.m 
siibiBquaatibus , patulis. 

VerQoni» scorpioidi CConyza scorpLoiiJes Lam.) prosima, foliorum fornia lameusalis (Jislincla. 

5. VERNOMA CANESCENS. t Tab. CCCXVII. 

V. herbacea!'; volnl.ilisj foliis oblongo-lanreolatis, acuminatis, basi angustatis , iniegern- 
mis, subrugosis , rigidis , supra pubescenlibus, stibtus piloso-sericeis canescentibus: spicis 
termiDalibiis et axillaribus , subsecundis. 

Crescit /irnpe Giiaiicabamlia Peruvianorum in re^ione temperata , alt. 127 hex. t, Floret 
Aprili. 

Herba suffrulicosa?, volubilis; ramis aiternis , teretibus , pubescentibus. Folia alterna, breviler 
peliolata , oblongo-ianceolala, acumiiiaia , basi anguslala, integerrima , rettculato-venosa, venis pri- 
mariis subparallelis nervoque sublus prominentibus, rigida, supi-a subrugosa pubesceatia viridta, 
tublus piloso-sericea c^inescenlia, bipollicaria , quiniiue llneas lata. Petioli.s lineam longus, sericeo- 
pilosus. Splcb axillares et tcrminales , in apice ramnrum approximata; , suLsecunJs, sublripollicares , 
interdumramounoalterove brevi insirucuc; rbacbi dense piloso-pubescente. Flohes (/^. i.)solitarii , 
sessiles, dislantes, subunilalerales, tres lineas longi. I^vollchum hemispha;ricum , polyphjllum ; 
foliolis {fig. a ) circiter 35, imbricalis, lanceolalis, apice subulalis, enerviis , eilerne pubescentlbus; 
exterioiibiis Lrevioribua. RECEPr*cuLrM nudum, glabrum. Flosculi (/ig-. 3.) circiler a5, involucrum 
superanles. Coroll* palliJe violacea, glabra; tubo lenui , cjlindraceo; limbo quinqueparlito; lacinii» 
lanceolalis , aculis , palentibus. Antheh* exserta. Ovarium cuneatum , bKpidum, Stvlcs glaber. Stigui 
biparlilum, exsertum. Akenium immaiurum. Pirpos (/g. 4,) ut in Vernonia prjecedente. 

6. VERNONIA geminata. t 

V. herbacea; vwlubilis; Ibliis laticeolalo-oblongis , acuminatis, basi obtusis, integerrimis, 
supra rugosis puberulis, subtus ramisque molliler piloso-pubescentibus, junioribus sablus 
sericco-lauuginosis; spicis terminalibus , geminis. 

Lrescit m ripa Jluminis Catamayo prope pagum Gonzanama Novo-Granatensium , alt. 

1070 kex. % Floret Julio. 

IltBin volubilis j ramis allernis ,sulcatis, sulmngulatis , molliter scricco-l.inuginosis. Foi.T* allerna, 
breviter pciiolala, juniora sessilia, lanceolato-oblonga, acuminata , basi ob[usa,inte;;errima, reliculato- 56 COMPOSITJE. 

venosa, venis primaiiis in junioribm parallclis nervoque sublus pTOminenlibus, membranacea, supra 
rugosa puberula et viridia, subtus molliler piloso-pubesccnlia , juniora subtus sericeo-lauugiaosa, sub- 
semipcdalia , circiler ao line.is lata. Pgtiolds tres liueas lotigus , caualiculatus , deuse sericeo - pilosus. 
Spica lerminales , subgemiu^ , basiinterdum ramo uno alterove brcvi inslrucla!, arcuato-subreflexae, 
sesqui- aut bipollicarcs ; rbacbi piloso-lanuginosa. Flores solilarii, rarius gemini , sessiies, ilislantes , 
unilalerales. Tnvolucruh bcmisphicricum , pol^phyllum; foliolis circiter 5o , imbricatis, snbsquarrosis , 
lanceolatis , apice subulaio-acutisisubenerviii, externc pubesccutibus; exterioribus brevioribus. Recep- 
TACULUM planuDi, nudum, glabriim. Floscdli circiter 20 , involucrum superanles. Coaoi.LA alba,glabra; 
tubo lenui, cylindracco; limbo quinqucparlito ; laciuiis knceolaiis , aculis, enerviis , patulis. A»thkb£ 
OvARCDM cuneaium, scriceo-hispidum. Stylus glaber. Stigma bipartilura, exsertum; laciniit 
I. Akeisium immaturnm. Pappus prorsus ut in speciebus praicedeutibus. 

e molli valde afllnis , differt foliorum forma el inflorescenlia. . 7. VERNONIA Moi.iis. t 

V, herbacea ; foliis ovato lanceolalis , acuminatis, basi augustatis , remole denticulatis , 
supra [luberulis , subtus argenCeis sericco-Ianuginosis ; panicula terminali, rumosissima. 

Crescit etjloret cum pracedente. IC 

Cadlis lierbaceus , slrialus ramiipie sericeo-pilosi. Foi.ia allorna , brcvissiroe petiolata , ovato-lanceo- 
lata, acuminula, basi in pelJolum angustala, remole ilenticulala , reliculalo-venos» , venis primariis 
parallelis nervoque subtus prominentibus , membrauacca , supra puberula vii'idia , sublus molliter 
sericeo-Ianuginusa argentea , duos et dLmidium pollices lonjja , decem lineas laia. Painjcula termiaalis , 
ramosissima , foliala , oclo- aut aovempollicaris; ramis alternis, palulis ramulisque molliter sei-iceo- 
lanuginosis, flexuosis. Flores solitarii ,sessiles, dislanles, tres lineas longi. I>voLtiCRUM semiglobosum , 
polyphylium ; foliolis circitiT 40 , imbricalis, lanceolatis, aculis , ex.lerne pubesccnli-pilosis, subuuiner- 
viis; exicrioribus brevioribus, subulatis. Recept*ciii.itm pbnum , glabrum, nudum. Flosccu in speci- 
mine noslro decidui. Akema circiler ao , cuneata , compressiuscula , serlceo-bispida , dimidiam iineam 
V« longa. Pappcs duplex; exlerior : palen; crebr.e , subulal*, liispido-scabrae ; inlerior pilosus; pilis 
scabris , albis , palulis. 

3} Caule sujfriilicoso , friuicoso aut arhoreo. 

8. VERNONIA pellita. t 

V. fruticosa?; fbliis olilongis, acutis , integerrimis, margine revolutis, supra rugosispiloso- 
scabris, subtiis ramisque fusccscenti lauuginosis ; paniculis lerminalibus, subramosis. 

Crescit in Prov. Caracasana ? T) 

Frhtex? ramis alleriiis, leretibus, densisslme lanato-pilosis, fuscescentibus.FoLiAaiterna, subsessilin, 
oblonga, utrinque acuia , integcrrima , mai^ine revoluta , reliculato-venosa, suprarngosa piloso-scabra 
viridia, sublus lanuginosa fuscesceatia , tripollicaria etlongiora, 12 aal 14 lineas lala. Pinicui..E ter- 
minales , foiialEe, subramosie, Iri- aut quadripolliearesj rarois patenli-divaricalis aut reflexis, pdoso- 
ianalis ; floribus sessilibus aut breviter pedicellatis , semipolbcaribus. iwvoi-ccRU» campaouialum , 
polyphyllum; fuliolis crcbiis, arcle imbricatis,lanccolalis , apice subulatis, subpungcntibus, eslerne 
scrlcco-Ianalis, argenteo-incauisi exierioribus brevioribus. Recept.*ciilum glabrum?, nudum?. Flosculi creliri, tubiilosi. CoRoi.i.Aglabra , quioquelida 
KiLAHE^TA liliefa. AnTHEfl* connatie, exserla;, 
gliiber,exsertus.STiCMATisslructuraanieQonsull 
, duas liaeas longum. Pa VERNONIA. 

:iniis iqiiaiibus, linearibus, acuiis, eo£ 

i nudie. Ovahicu liaeare , sericeo-piii 

iter visa. AKEML'Mlineare,basiat[enuatum, compres 

duplei, eilerior : paleie crebra , I 3? ' ■ """ ""™ "'"B'""- rAi-pusuupiei, eilerior: paieie creurffi , lineari-si 

bispido-scabr«;in[eriorpilosus;pilisscabris,fusccscenliLus,corollamsuba;iiuanlil>us,patulis, 

9. VERNOIVIA MICRASTIIA. t 

V. suffruticosa ? 5 foliis ohlongis, acuminatis, basi rotundatis, integen centibus, sublus ramisqiie argenteis piIos( 
ramis geminis, dichotomis. 

Crescit iit Provincia Cumanensi .^ fi ? 

Hehba sufTruticosa?; rnmis subangulalis " 
nalii , basi rotundata , integerrima 
puLescenila viridia, subius piloso-s iculis tcrminalibus , supra pubes- ;tieuIato- isliita. Petiolvsi 

suboclopollicaris ; ra 

CEPTACULUM et P*PP 

iDcomplcIi, A&EMtM }-pilo8is.FaMA altema, petiolata, oblonga, acumi- 
losa, oervo venisque sublus promiaenlibus , supra 
, duos ec dimidium pollices longa , aovcm aut dccem 
is lioeaslongus, piloso - sericeus. Panicula terminalis, ramoiissima, foliata 
:minis, supeiiore duplo lougiore, palulis , dichotomis rhachiqiie flexuosa 
tarii, sessiles , distanies , duas et dimicli;im liocas longi. Involl-civiim , Re- 
Drsus ut in Vernonia geminala. Flosccli ao aul ai, in specimine nostro 10. VERAONIA franguljefolia. t 

V. fruiicosa; foliis oblongis, acutis, basi angustalis , integerrimis, rigidis, supra pubes- 
centibus nitidis, sulitus pul)escenti-pilosis canescentibus ; paniculis terminalibus, rorymbo- 
sis, ramis congestis, fasliglytis, dichotomis, 

Crescit in caliilis prope iirbem Ilonda Novo-Granatensitmt , all. aoo A&r. T> ? Floret 

FKUrEX ramis aliernis, terelibus, piloso- lomenfosis, incanis. Folii .ilteraa, petiolala , obloa-a , 
acuta, basi angustata , intcgerrima, reliculato-yeoosa , venis priraariis suLparallelii nervoque sub- 
tus prominentibus, rigida, supra tenuissime puLescenlia viriJia nitida , sublus molliter pubeacenti- 
pilosa cnnescenlia , Juos et diaiidium pollices longa, aovcm lineas lata. Peiiohjs duas lineas iongus , 
basi paulo incrassatus , piloso - toraenlosus. Pa.mcul* lermiuales , corymbosx , folialic ; ramls alter- 
nis , ap|iioximatis, fasligialis, dichotomis. molliler tomentoso-pilosis. FLORE$solitarii,scssi]es,distaates, 
Ires lineas iongi. Involdchum bcmispliirricum, polypliyllum; foliolis 35 aut ^o, imbricalis, obbago- 
bmceolaliset lanceolalis, argule aculis, externe lomeutoso-pubescenlibus, incanis; extetioribus Lre- 
vioribus. RECEPTACi'i,irM nudum, glabrum. Flosculi circiler 39 , involucrum supci^anles. Cobolla vio- 
lacea , glabr» ; lubo brevissimo; limbo infundibulifornii , quiaquelida ; laclniis lineari-lanceolaits , 
aculis, margine ciJiato-scabris , palulis. ANinen*, Ovahium, Stylus, AKEivitB el Pappi-s ut la Veroo- 58 COMPOSIT/Z. 

11. VERNONIA coEDt.EFOLu. + 

V. suffruticosa ? } foliis elliplicis , Lreviter acuminatis , Laai rotundatls, iDtegerrimis , rigi- 
dis, supra glabrJs nitidis, subtus molliter piloso-pubescentibus; panicula lerminaU, ramosa , 
patentissima. 

Crescit locis scopulosis juxta SantaAna, alt.^oo hex. (Itegno Novo - Granatensi.) b? 
Floret Octobri. 

Herba suITruticosa; ramis aUernis , snbangulatis .molliler tomenloso-pitosis. Folia allerna , neliolata , 
elliplica, breviter acuminata, basi rolundata , inlegerrima, rcticulalo-venosa , Tenis nervoque medio 
sublus prominenlibus , rlgida , supra glabra TJridia nilid.i, siibtus molliler piioso-pubescenlia caoes- 
cenlia, ijualuorautquatuor et dimidiunipoiliceslonga, duos poKices lata. Petjolcs octo ,iut novemiineas 
Jongus, semileres,c.ino-lomenlosus. PAWictii.A terminalis, ramosa; ramisalieruis.paiei 

(juecano-tomenlosis. Flores sesailes , spicalim disposili, dislantes, tres lineas longi. In- _ 

globosum. poljpb jllum ; foliolis circiler 5o, imbricalia, oblongis. aculo-subulalLs . pungenlibus 
terne pubescentibus ; exterioribus brevioribus, lanceolatis. Flosouli crebri , involucro longiores, in 
specimine noslro inoorapleli. Akema. immalura. Pappus pra;cedeo liuin. 

1 2. VERNONIA suAVEOi.ENs. t 

V. frulicosa; volubilis; foliis oblongo-ellipllcis, apice basique acutis , crenulatis, subco- 
riaceis, supra rugosis giabris, subtus cauescentibus hirlo-tomeiitosis; paniculis terminalibus, 
rnmosissimis , coryinbusis. 

Crescit in regione temperata prope Jjavaca et jluvium Cutaco , alt. 8oo— i3oo ke.i: 
[Regno Novo-Granatensi.) f) Floret Novembri. 

FftLTEX volubilis; ramis alternis, leretibus, lomentoso -pubescentibus ; junioribus canescenti-lomen- 
losis. FoLrA alterna, peliolata, obloQgo-elliplica, basi apiceque acuta, crenulata, reticulato- venosa , 
nervo medio veniique sublus promineatibus . sobcoriacea , supra rugos» glabra viridia , subtus hirto- 
lODientosa canesceulia, quadripollicaria et paulo longiora , 32 aut 25 lineas lala. Petiolcs aemlpolli- 
caris.inlerue c.iDaliculains , hiito-tomentosus , canescens. PAriictiL^E lerminalcs, ramosissima!, corym- 
boss.foliala; ramis aiternis ramulisqne canesceuti- tomentosis. FLoftEs sessiles aut pedicellali ,solitarii 
aulgemini, vixqiiinquelineas longi , suaveolcntes. I^volucrum oblongum, polyplijlium ; foliolis cre- 
bris, irabricaiis , oblongo-linearibus , obtusis , subcilialis, glabris , subuninerviis ; exteriorlbna multo 
minoribus , ovaiis , acutiusculis , cilialis. Receiticdlum nudum. Flosculi circitcr iS , involucrum supe- 
rantes, quamor lineas longi. Coholl* alba, glabra; lubo tenui ; limbo quinquefido; laeioiis linearibus , 
aculls, enerviis, p;ilentibus. Anthf.b.is exsert.Ti. Ovahicm lineare. Stylus exserlus. StiGha bipartilum; 
laciniis revolutis. Akemitm eunealo . lineare, sublrigonum , sulctittim, glabrum , fuscum, i :/4 lincas 
longum. P.ippua duplex ; eslerior ; squam»; llncari-subulalae, albid^e, margtuehispido-ScabrEe; interior 
pilosus; pilis scabris , albidis, corollam ^equanlibus , patulis. 

i3. VERNONIA fi.ombdsda. t 

V. fruticosa; foliis oblongis, acuminati.s , basi obtusis , subintcgcrrinij VEnNONIA. 5q 

gl.bns subtus canescentibus hi,..o-.<„nen.osis ; p.dculis lcminalibus et axilUribus . ramo- 
sis, lolio urevionbus. ' 

Crescit in Peruvia ? ^ 

FniiTKiraniisallerais, terelibus, strialo-iiili-iilc r.Ui..-, >■ i - >■ 

cenlibu . FO...A al.er<.a, pel.ol.la , oblong.-. , acumina.. , basi ob.usa . obsolete creua.a , .ubinlewmma 
rel.culalo-venosa, nervo medio venisque sublus valde prominen.ibi.s ^n ■ "'«■megerr.ma , 

I.n... lo.s..,,D,„„,can.l,c„l.la..],.,,„.,„e.,o.u,, „.,.„».. P„,c„„ .^ili.,c. c, ,c™ic.lc. 
..n,o..,,f„l,„brc,.orc.ir.mi. .l.crni. „„„|i,„„c l,ir,o-,„„c.,„,i, Fi„„. .^Z.ll^TT,' 

.«|...ii,.rii. ■„„„„„„ ,,.c,ircr„„„u.„,„.c;ii„,,..c.„:~ir.:"„iir.ci,'":^^^^^ 

C.U., „Lo,.„., .p,cc,„c„„.,.ci„i.,i, , .obclici., el.bri„,.„|i.;,„'c,.Lib„. „.„ „„ „i„„,ib;; ' '„, 
HscEPr»oci„« „„d„m. F,,„,.m„, „„„ ,idi j„„. „„„„„, .„, „„:„„„, ,„ „„„„ "'"o"»"' , »",.,• 
li„earia bi„,. „„„,„. l„,l, i, , . ,'1"'"'"'^ ""^ qo'ni"e "o quoque mv.lucro, .„„6.,.. 

,„ear.. , b.„. c„„,cx. ,„<1, ..j„|.,. , ..I.,,., j,,b,,„ . r„.c., .,.,„iii„c.„ l.nj.. p„,„. j„„|„ . „ 

,er.or:.,iH.m„c,cbr.i,l,„eares,.lbid.!,m.rfii„,bi.„lao-sc.l,r.!.inl,rl„,.„il„c„; .■ ,■ 
„.i,l„ i„c,.i,.i,:, «„,,■, ...■ !■ ,» ''f"'"'*o..>i.i, .„„,.„. p,los„.,.p,l„,cabr,ssup, 

paul„ ,„c.as..,.s , .cj.dc .ll.,d„ . p.lub. , ake„i„ ,|.pl„ l„„gio,.ib„s, ' 

,4- VER.NONI.^ wFKis. t 

V. frulicos.; folii. ov.,o-oblo„5i,, .cu,„i„.,i., ba.i ,o„,„d.,i, , inlcgerrimis, cori.cci., 
,„|.r. gl.br,,, ,ub,osc.„csce„t,bu,h,rlo.tome„lo,isi paniculi, icrmioalibus, ramosissimi, 
corymbosis. ' 

Crescit ciiin pracedcnte ? f, 

iRCTExr.„.,..l,er„i,;ju„iorib„, ,ub.ugul.,i, . pulv.ruleul. .l„me„,„,is , f„s.esce„libu,. Foua d. 

l.r„. , pcbol.,., „,.lo.„l,l„„e. , ,.„„i„.i.. b.,i r„,„„d.,.. i„«.g.rrl,„a. r.,ic„l.,„.„„„s., „„i, 

„cr,o,„. „cd.o .„b,u, pr„,i„c„,ib„, , cori.ce. , .upr. gl.br. ^iridi. , ,ub,u. I,ir,„.,„„,„,„,. „„„. 

c,D„.,,res .ld,m,d,„ni„ollice, loofia, ,(i .„, i, li„e.is l.l, l>r, ,„,,„„„,,.„ .. , 

1 ■ „„. , ,u auL ,7 .,„..1. ..... 1 ErioLC. „.,cm linea. lo„"„s ia,c,„. 

c.„,l,.„l„„, . p„l,.,ule„,„.,„„e„,„„„. p.,,..„„ ,.r™i„,|.. , |..m„i..i„,. c.rj^bM», f.liate . ramis 

.l,er„„,a„g„l.,.., p.i„|i. r,„uli,,„c pul,cr„lc„,o.,„m,„l„.i,. Fi„„.,c..ilc. .„, pedicella,,'. .„b- 

.„b,.r„. l»,oL„CRaHfr„.,ifcr„m„bl„„s„m. p„l,pl.,l|„in:f.li„ii, c..cbri,, in.b,i.a,i. obl.agi. „b 

1„.„, glab,,,, ,abc„,.i..ci. : cxicrioribc. brevioriba. , „,.„., ac„,i„,.ali,. H...m„t,„ „„i„|„ , 

glabrum. fcosc.i., .„ ,p,c.mi„e „o„ro dccidcl. Akeni* qui^que a.ts,x i„ ,„„,.. involocro, c.ncalo- 

l.oc...,a,hi„. .„„,..., i„dea„gul.,a,.ulc.,a, glabra , fus.a, lineam I„„g.. Pacpcs duple.; .slcri.r, 

,q..ma crebra;, brcissim.,, la„ee„l.,o-li„e.|.,s , margi„e hispido-sc.brie; ial.rior pdosu, ; piii, apice 

p.ulu i„cr.,,.,I, , scabris , sordidc albidi, , p.,„lis. 

A pra;ccde„,e noo di,ersam crediderim , ni.i foli. co„„a„,cr „v3,o-obl„„ga l,a,i r„,„„d.la e, akeuia 

i5. VERNONIA cohdata. t 

V. arboreaj folii, elliptico-„blo„(.is , obtasis, corj.tl, , subdeoiiculatis, cori.ceo-rigidis, 
molliter tomentoso-birtis, canescenlibu, ; pauiculis terminalibus, ramosissimis, corymbosis. 

Crescit iti montibus Mej:icanis prope urbein Tasco , ait. 930 hex. T, Ftoret Februario. 

AHBoa bi- .„, i,i„rg,.|i. ei aliior j r.mi. .l,e,„i. , ,„l,.„g„|.ii. ; i„.iorib„. ca„,.ce„ii-p„be.i,„iiba.. 

FoLiA ail,i.na, pColaia, ellipiico-oblong. , obi„,., crd.i., ,ubi„,eger,im. , de„,i.uli, i..nualli. 4o COMPosit.t;. 

iiislrucla , reltcuIalO-Tenosa , Teois nervoque subtus promiuemil 
liin siilitus molliter lomeDtoso-hirta , caDescealin , supra subriigoss , sublripolliceria , duos pollices lala. 
PETioLtssemipollicaris, inlerne solicanaliculalus, eaiiescenli-lonienlosus. Panicltls terininales, ramo- 
sissinix, corjmbosae, foliala;; ramis aUemis,patenlibua ramulisque canescenli-lomentosis.subternisaul 
subqualernis. Flores sessiles aut breviler peJicellati, gemini aut lcrni , rarius solitarii. Intoldcih;m 
liemisphiencum , polyphyllum; foliolis ao aut aS, imbricalis, oblougis, aeutls, externe puberulis, ci- 
liaiis, Tiriilibus; exterioribus breTioriljiis. RECEPTAonLCM nudum, glabium. Floscli.i caduci. Akenia 
ciieiler lo in <|Ooque ioToIucro, cuneato-linearia, hinc conTeia, indeangulata, sulcala, lineam longa, 
glandulis minulissimis globulosis hjalinis dense obsila, angulis hispidis. 

16. VERNONIA TniFi.oscui.osA. t 

V. arborca ; foliis lanceolato-oblongis, apice basiquc acutinscuHs , integcrrimis , membrn- 
naceis, subtus tenuissime pubescentibus ; paniculls tenninalilnis, ramosis.simis; iloribus fas- 
clculatis; involucris triftosculosis. 

Crescit in montibus Me.ricanis prope Acaguisntla , alt. 5oo hex. fj Floret Februario. 

Arbor biorgjalis; ramolis aliernis, leretibus , glabris. Folia alterna . petiolala, lanceolato-oblonga , 
apice basique aculiuscula , ialegerrima, reiieulalo-venosa , ncrvo venisque subius prominenlibus , 
mentbrauacea , sapra glabriuscula, subtus lenuissime pubescentia , -2 i/a pollices longa , 9 — 1 o lineas lata. 
Petiox-i quatuor lineas longi, canaliculati , puberuli. Pamcul* icrminates, solitariae, sessiles, ramosis- 
8im«, folial*; ramis sparsis , teretibus, tenuissime lanatis, caoescenlibus, patentissimis. Flokes sessiles, 
fasciculati, tres lineas longi, suaTeolcnles. IisvOLecHUM cylindraceiim , polypliyllum , Irillorum; foliolis 
circiter 18, arcte imbrltatis , aculis, concaviS, subuninerviis, membranaceo-scariosis, virescenlihus , 
nitentibus, ciliatis ; inlerioiibus oblongis; eilerioribus gradatini brevioribus , ovatis; exlimis mioutis- 
siiois, subrolundis , lenuissime puhescentibus. RECEriACPi.CBi minutum , nudum. Flosccli tres, jEquales, 
tubulosi.hermaphrodili. ConoiiA alha, glabra, tubulosa , supeme paulo dilalata, qumquefida ; lacioiis 
linearibus, aculiusculis, enerviis, patulis. SrAMipii tubo coroll^ inserta, Filament* capillacea, glabra. 
AiNTnE»«counala;,basi nudse. Ov.utiiM lineare, glabriusculum. Stilcs apice pilosiuiculus. Stigma bi- 
parlilum, exsertum j laciniis pilosiusculis , patentibus. AKEMAimmatura. Pappus duplex, ulerque pilosus , 
sessilis; pilis rigidis , scabris , albidis; exlerioribus multo brevioribiis , capHlaceo - stibuhitis; inlerionbus 
coroltamsuba;quanlibus , apice paulo incrassatis. 

17. VERNONIA BACCHAROIDES. t 

Y. arborescens ; foliis oblongis, subacuminalis , hasi rolundatis, remote drntLcnlaiis , 
supra pujjesceiiti-, subiiis tomenloso-hirtis; paniculis termiualibus, raiuosissimis. 

Crescit in montosis Andium Novo- Granatensium jiucta Gonzanama et Salto del Fraile , 
alt. 1080 Aex, T) Floret Septembri. 

AnBOR orgyalis el allior; ramisaIlerais;)unioribus angulalis, hivlo-lomentosis. Folia alterna, petio- 
lata, oblonga, sulacuminala, basi rotundata , remole denliculala , reiiculato-venosa , membi-anacea , 
(upra pubescenti-hirla viridia, sublus lomenloso-birla canescenti-fuscescentia , subquadripollicaria. 
et longiora, i6aut laiineas lata. Petioliis semipollicarls, canahculaius , hirlo-tomeQtosus, canescens, 
PANicui.«lerminaIes, ramosissim^, folialas, subsemipedales; ramis alternis , paLuIis, dicholomis ra- 
mulisque angulatis, hirto-tonieuto;is, eanescCQtibus. Flores sessdes , leini , qualeroi ani qiiini, Ires VEHNONIA. Xi 

Iine.s longi . «u.veolen.o. I.vol.ch.m he.upWricum, polypbjllum ; fdioll, circiLer 3o , imWicalU . 

Ls, acuiLs , glabm , subciiaUs, Firesceoiibus , apice spUacilatJs. Receptaccldm nudum, slabrum 

i^LoscvL. arc.ter 35, involucro duplo longiores. Coroi^a alba , glabra ; lubo teuui ; liD.bo tjuinquefido ; 

cLm.s me^n.Ianceo kt«, aculis, euerviis , patulis. Anther» exsert». Ov.rlum lineare, hispidum. 

STYr..s6l,,ber.ST,o«.b.par.uum, e.ser.um , laciniis pa.euti.renexis, pubesceutibus. A..n..„ imma.u- 

m. t|APi.us duiilei; extenor ; squam» crebras , subulatse, raargine hispi<Io - scabra? ; in.erior pllosus ■ 

p.i.s b,sp.do.scabr.s , supcrne paulo incrassatis , rofesceuiibus , corollam subjequantibus , patulis. 18. VERNONIA PATENs. t arboreai follis lanceolatis, ingust.ilis, sjiliereuato-undula .■^upra rugosis scabriusculis , subtus hirto- tomeDtosis; panicutis lermiQalibua, ramosissimis , 
diffu-is. 

Cresr.it in America meridioiiali. ^ 

Ahsor r:imis allernis ; junioribus angula.is, sulcalo-itriatis , tenuilerhir.o- lomentosis. Fow* alterna , 
breviter pet.olala , lanceolata ,acumina.a, basi angusiaia , margine subcrenato-undulata, reticulato-ve- 
nosa , ven.s nervoque meclio subtua valde prominentibus , rigida , supra scabriuscula rugosa nilida , suhlu» 
in nervo medio venisque hirto- to.nen.osa . Iripollicaria el longiora , seplem aui novem lineas la.a. Pmo- 
Lus duaaaut treslineaslongus, canaliculatus , bir.o-tomen.osus. Panicil^ lerminales, ramosissima; , 
folialie, dilTiisie; ramis allernis, dichoiomis aut subtricholomis , patentibus ramulisque subangulatis, 
hirto-tomenlosis.FLOBEssoli.arii, scssiles , subspicati, distanlea. Involvckvm hemispbiricum , poly- 
phylluni; foUolis 3o ,iul 55, arcte imbrlcalis, oblongis aut lanceolato -oblongis, acutis, coriaceis, ci- 
li,ilis, glabris ; exlerioribus brevioribus. Receptaculum planum , gbbrum, nudum. Flosculi inspecimine 
nosti-o ciduci. Akema ao aut aSin quo[|ue involucro, liiieari-cuneata , angulata, sulcala, pubescentia, 
fuscescenlia , 3/3 lineaE longa. Pappus duplex | extenor^.squamae crebrfe, breves, lineari-subulata;, mar- 
giue hispido-scabrje; iaterior piiosus; pilis scabris, fuscescentihus , patulis. 

19. VERNOMA oDORATissiMA. t Tab. CCGXVIII. 

V. fruiicosa ; roliis obovatis , acutis, basi cuneatis , ai^ute dentatis, coriaceo-rigidls, supra 
acabris, subtus tomentoso-hirtis ; paniculis lerminalibusj ramosissimis , diffusis. 
Pcvetera incolarum. 

Crescit in siccis propc Caracas , Ibagiie et Honda , inter ^oo et 500 Jiex. 5 Floret Fe- 
hrnaria. 

amis allcrnis.sulcalo-aogulatis, lomentoso-birtis.FoLiA 
acuta, basi cuneala , argule dentata, basl int^errima , 
valde promineutibus.subcoriacea, rigida, suprascabra, 
33UI i^Iineas Jala.pETioLus duas liueasloogus, canali- 
;ulatus, lomenloso-birtus.PAMcoLj! terniinale5,raroosissim«,diffuSEe, foUa.se; ramis aiternis, palentibiu 
■amulisquesulcato-anguluiis, tomenloso-hirtis. Flores {fig. 1.) solitarii, sessiles aut pedicellali , sua- 
'eolcnles. Involucbum heraisphiericum, poIyphjUura ; foliolis {/^- 3.) 35 aut 40 , arc.e imbricatis, 
ivato . lanceolatis.acutis, niucronalo-pungen.ibus, viridibus , glabris, subcoriaceis ; eilerloribus bre. 
(ioribus. RECEprACuLvM nudum, planum, glabrum. Flosculi (/g. 3.) circiter 3o, involucrum supe- 
Nov. Gen, ei Spec. Tosius IV. 6 Fhvtex sex- 


3Ul decempcdalis. 


raraOsi,wi.iius;r 


allcrna , brevii 


ler petiolata.obovai 


■a aul oblonga . 


reticulato-vet 


losa, vcnis nervoqu 


e medio subtus 


subtus tomenl 


oso-hirta.i6aut^8 


iiaeas lonca . i 4^ COMPOSITffi. 

ranles, Corolla atba , glabra , auperne infiindlliuUformis , «juinqueliila ; laciniis lanceolalis, acutis, 
cnerviis, palulis. ANT1IEH.E eJiserlEE.OvARiHiit liaeari-cunealiini, scabriuscuhini. Stvlus glaber. Stigma 
biparliiuni.esscrlum; laciniis puberulis. AKEniUM lineari-cuQealum, angulalum , sulcalum, hispiJo' 
sc:ibrum, fuscescens. 3/5 linese iougum. Pappus dnpkxi exterior : squaraar {jig. 5.) crebrs, bre*es, 
Jioeari-subulaiie , margine hispido-scabriei inlerior pilosus; pilis {fi-. 4. ) scabri» , rufescenlibus , aplce 
paulo incrassalis , paiulis, corollam9ubce(]uantibus. 

Planla odorem Hcliohopii peruviaai reilolet. 

Vari.ilfoliis supra scabris autglabriusculis. 

30. VERNONIA ELJEAGSOlriES. t 
V. fruticosa; foliis laiic.coktis , obtiisis , integerriaiis , subcoriaceis, supra glabris nitidls 
subtus argenteis sericeo-tomentosis ; Horibus axiUaribus, congioineratis, sessilibus. 

Crescit in nionlosis prope Jluvittm Cuellar Novo-Granateiisinm. f, Floret Septembri. 
FRCTEXraoiisalternis, teretibus, [ennissimesericeo-pubesccntibus.cinereis. Foli* alterna, subscs- 
silia, lanceolata . obtusa, hasianguslala , integerrima , reliculalo-venosa , nervo meJio subtus promlnenle, 
siibcoriacea , supra glabra viridia nitida, snbtus sericeo- tomentosa alba, subtripollicaria, qualuor aul 
ijuatuor et dimidiara lineas Jal^. Flores nonnulii in axill;s foiioru,>i congesli. sessiles. Involuckcm 
liemisphffiricum, polyplijllnm ; foliolis ciciter ^5, imbrlcatis , oblonfjis , obtusis , exierne pubesceulibus ; 
exlerioribusmullominoribus, RECEPrACfLUM pbnum , nuJum, gb.brum. Flosculi i6aut 20, tubulosi , 
Iiermapbroditi. Corolla glabra; limho quinijueCdo ; laciniis lanceolalis, acutis, enerviis, patulis. 
AriTHER« connals, basi nudie. OvAniuirt lineare , bispiduium. Stylus glaber. Stigma biparlitum, es- 
serlum; laciniis approximalo-cob^rentibus Akenium quaJri- aut quinquangulare , hispido-pubescens, 
lineam longum. P*ppus duplex ; exterior : palea; crebrse , subulata- , scabriuscul* ; inlerior pilosus ; pilis 
apice subiucrassatis, scabris, albidls, corollam xquaatibus. 

TURPINIA.' t 

Invoi.uciium cylindraceuiii , poIyphjHum , imbricatum , uniflorum. Flos- 
CULUS tubulosus, hermapbrodilus. Akemum cyliiidraceum , pappo plumoso 
persistente coronatum. 

Arbor ramisfoliisque alternis, coriaceis; floribus sessillbus , capitato-con- 
glomeratis, in paniculas terminales disposilis, albidis. 

1. TURPIINIA LAuniFouA. t 

Turpinla laurlfolla. Humb. et Bonpl. pl aq. ^'6. p. 33 
Crescit in calidis Andium Peruvianoriim inter ficiim Lucarque et 
Floret Novembri. 

' Clar. Dcsvamhorsingularcet valdsdislLnctamgeniisEupaloriocnnipiiiEerflvoluit! {.Joara.de ODOKTOLOMA. , cjl'n<lracco,spiolsloDgislioriiJo, JinmelroS — [opollit 45- .■.«0.0 . ci„„o ; iieno ponJcoso , ,lori„io,o , .Ibido ; ..ami. .p.r.i. , „„„]i. .„l,.„g„],„i. , .l,],,,], 
c,„e,...„„,,.f„.c,,.Fo,„ .],„.„., p.,io].,.,oL]o„e.,„,ri„,„, .„„,., i„leBerri„.,„,1c.l.lo-;e„o..; 
u tr,pl,nerv,., cori.cea, complic.l.?, glabra , nigro- viiidia . .ubt,w pallidiora , subbipoilicaria , vit 
po]l,cem lat.. Pm„i„ d„,. .,„, ,re. |i„c., lo„g„., oan.licol.tn. , gl.bcr P>,,cul. t.rmio.lc, . .„b. 
•,i„pt,ce.,ereci«..„bo,miped.le..foli.i„ir.mi. .Iteroi., paie„tib„.,a„g„lati., glabrio.c^li., ioferio. 
ribu. ramos,.. Flobvs ,„ apice r.morom c.pit.io.co„g]omeraii , se.siles. ocio linea. longi; c.piioii, 
,0-,5-llor,.. I„ocicR,.M cjliod,..ee„„, „„ill„r„m, folii. clrciter ,8, imbric.ii., .cario.i., conea,]., 
aculis, eoerv,,., glab,-,. . ciliatis . margine s„bp„,.p„ra.ee„libu. ; interioribu. l.uceolaiis . quinq„e li„eas 
long,., .xlerioribu. oblongis , gr.d.tim bre.ioribus, ior,mi, ov.lo-oblcngi., b,.e,i»imis . puberulis 
n.ccpi.cci„„ mi„„tiMi„um. Fu,.oui.„. .clii,ri„s, lobuio.u., bcmapbrodilu., i.volucro lougior. 
CoaoLL» cylindr.ceo - tubolosa , cxferne argenteo-.erice. . apice qui„q„eliil. ; l.ci„ii. linearibns acutis 
ene,,,,., ,,„,1,1,... S,.u,.v> lubo coroll, ios.rl., ioclus.. r,L.«.,r. compl.,aU, glabra. AN,„.a« 
connata:, flava: , bas, nuj,,;; appendicibu. ter„inalib„. ovalo. oMongi., oblusis , di.pbanis. 0.*r,om 
cyli„drace„m, argenleo-serioeom. .SrvLCS longe eisenus, glaber. Stigms crassi„.c„lum, l„divi.um?, 
glabrum. Akkkium cylindraceom . l.nugiuo.o-sericeum, .is ires lincM longura. Pappus sessilis, pcr- 
sisiensi piiis plumosis , p.tulis, coroll. longioribus. 

ODONTOLOMA. + 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 

Involucrum cylindraceum, oligophjllum, arcte imbricalum , uniflorum. 
Receptaculum nudum. Flosculus tubulosus, liermaphroditus. Akesia cu- 
neato-cylindracea, apice marginata ; margine dia])hano, laciniato-dentato, 
deciduo. 

Arbor? ramis follisquc sparsis , ovalis, intcgernmis; corymbis termina- 
Iibus, subsessilibus , ramosissimis; floribus fasclculato-congestis. 

CHARACTER NATURALIS. 
IxvoLucRUM cylindraceum, uniflorum ; foliolis circiter novem, arcie 
inibricatis , acutis, carinalo-concavis, uninerviis, scarioso-membranacels ; 
interiore oblongo; exterioribus ovatis, gradatim minoribus; extimis mini- 
mis. Receptaculum minutissimum , nudum. Flosculus unicus , tubulosus, 
hermaphroditus. Corolla tubulosa, supcrne paulo ampliala; limbo quin- 
quefido; laciniis lanceolatis , acutis , enerviis , patulis. Stamina medio co- 
roUae inserta. Filamenta capillacea. Antuer* connatae, exsertse, basi nudEe; 44 COM POSIT^C. 

appendicibus terminalibus ovato-Ianceolatls , obtusis, diaphanis. Ovarium 
cuneatum. Stylus capillaceus, apice pilosiusculus. Stigma bipartitum, ex- 
serlum ; laciniis capillaceis , pilosiusculis, recurvatis. AKEJiiuM Immaturum 
cunealo-cjlindraceum, apice marginaium ; margine membranaceo , dia- 
phano, laclniato-dentato, deciduo. 

Habitus. Arbor? ramis foliisque sparsis, petiolatis, ovatis, inlegerrimisj 
corymbis lerminallbus, solitarils , subsessllibus, ramosissimis ; floribus bre- 
viter pedicellatis, fasciculato-congestis, albidis. 

AFriNiTAS. TurpiniEe valdeaffinis ,pappis[ruclura tamen prorsus distincta. 

Etymologta. Odontoloma (abo^J-^dens et \'a'-'-^ margo) ob marginem 
laciniato-dentatum , akenium coronantcm. 

1. ODONTOLOMA acdminata. t Tab. CCCXIX. 

Crescit in convalli Caracasana , alt. [\i>o hcx. f> Floret Januario. 

Arbor 7 ramuliii teretibus , sulcatis , tenuiter fuscesi^enti -[ouienlosis. Foli* sparsa, petiolata, ovala, 
Talde acuminata, basi rotundata , iategerrima , rciiculato-venosa , venis nerTOquc subtuspromiiienlibus, 
membranacea , supra glabra viridia , sublus tenuiter pulverulenlo-IODienlosa iulJgineo-fusccsceutia , 
quinquepollicaria , Ires pollices lala. Petiou 8 — 9 lineas longi , tetragoni, ut folia fuligiaeo- tomentosi. 
CoRYHHi terminales, solitarii , subsessiles, ramosissimi ; ramis ramulisijue sp.-irsis , angulatis, fuHgineo- 
tomcnlosis, rLOHES (y7^. 1.) breviler pediceflali, fasciculalo- cougesti , duas lineas lougi. iNToLfCRDU 
cjlindraceum , nniflorum; foliolis circiler 9, arcle imbricalis , acutis, caiinato-concavls, uninervjis, 
scarioso-membranaceis, diaphanb, glabris , fusccscculibus, nitentibus; interiore oblongo; reliquis 
ovatis, gradalim niinoribus; exlimis minimis, Receftaculuii minutissimum, imdum. Fi-osciiLUs (^Ji^. a.) 
unicus, tubulosus, liermapbroditus, cal^ce paulo longior. Coroll* tubulosa, albida?, glabra, snperne 
p.nulo ampliata; limbo quinquefido ; laciniis lanceolaljs,aculis , enerviis, patulis. STAHinA medio corollfe 
iDserta. Filamenta capillacea.glabra. AwTnER.ECOnnalje,exsertie, liasi nuda;;appendicibus lerminalibus 
ovato-lauceolatis , obtusis, diaphanis. Ovabhjm cuneatum , glabrum. Stvli.-s capillaceus , pilosius- 
culus. SiiGMAhiparlitum, exserlum; laciniis capillaceis, pilosiusculis, recurvatis. Akenium (,fig- 3-) im- 
matnrum cuneato- cjlinJraceum, gIabrum,eoroQatummargine men)branaceo,diapbano ,laciniato-den- 
tato, tubocorollie breviore, deciduo. 

DIALESTA. t 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 
Involucrum oligophyllum , imbricatum , biflorum. Receptaculum nudum. 
Flosculi tubulosi , hermaphroditi. Akenia hinc convexa , inde plana , 
striata, palcls duabus membranaceis coronata. DIALESTA. /g 

Arbor? ramis foliisque sparsis , integris ; corymbis terminalibus, scssili- 
bus; floribus albidis?. 

CHARACTER NATURALIS. 

iNVOLucRUMcylindraceum, subbcxapbjllum, biflorum; foliolis imbrica- 
iis , oblongis , carinato-concavis , scarioso-membranaceis , encrviis, acutis ; 
exterioribus multo brevioribus , ovatis. Receptaculum niinutisslmum , nu- 
dum.rLoscL-Li duo, tubulosi, bermapliroditi. Cobolla tubulosa, superne 
paulo ampliata; Hmbo quinquefido; laciniis lanceolatis, enerviis. Stamina 
medio corollfe affixa. Filamenta capillacea. Axther^e connaiic, basi nudse, 
exsena?; appendlcibus terminalibus ovato-deltoideis , diaphanis. Ovarium 
oblongo-cuneatum. Stylus capillaceus , glaber. Stigma biparlilum , exsertum ; 
laclniis capillaceis, pubescentibus, patcntibus. Arenia oblonga, binc con- 
vexa, inde plana, slriala, apicc Iruncata , pilosiuscula, paleis duabus coro- 
nata; palcse opposilEe, lenuissime mcmbranaceEe, lineari-fdiformes, plan^, 
diapbanje, a;quales, crectBc , akenio duplo longiores , decidua;. 

IlARiTus.Arbor?ramis foliisque sparsis, oblongis , integeirimis; corymbis 
tcrniinalibus ,sessilibus, ramosissimis ; floribus pedicellatis, albidis?. 

Affinitas. Gcnus noslrum gcneri PoUalesta; proximum, ab eo tamen 
discrepans numcro flosculorum et pappi structura. 

ETyMOLOGiA. Ex ■^^5 bis et ^him gluma. 

I. DIALESTA discolor. t Tab. CCCXX. 

Crescit tn caliiUs prope Honda Novo-Granatemium , alt. aoo he:r. f, Ftoret Jiilio. 

Arbok? ramuiis allernis, terelibus . sulcatis, fuscesceotl- tomentosis. Foi.ia spai-sa, approiimata , 
pcliolata, oblonga , valde acurainaia , basi acula , integerrima , reticuialo- veoosa , venis primariis ner- 
voque medio sulnus promiDentibus, membranacefljSuprn globra viridia , subtus teouissimeel «ieusissime 
lomentosa albiJo.ferruginea (ut folia Spirrea! tomentos^), 3 1/2 poliices longa, i3.— li Jiueas lala. 
Pltiolus 7—8 lineas longus, telragonus, ioterne canaliculatus, ut folia fuscescenti-tomentosus. Corymbi 
termm,iles , solilarii, sessiles, ramosissimi; ramis ramulisque ailemis, angulalis, fuscescenli-lomentosis , 
patemlbus. Flores (/T^. ..) pedicellati , solitarii, tres lineas longi; pediceliis sesqui- aut bilinearibus , 
toraenlosis. I^volucbum cjlindraccum , oileophjllum, biQorum; foliolis circiter 6, imbricalis, aculis, 
carinato-concavis,scarioso-membranaccis,diaplianis,enerviis,glal>ris,niiidis,viresceQliLusiiaierioribu» 4(5 composit.t;. 

oblongisjopice cilialis; eiterioribus mullo brevioribus, oTaiis, IIecept4gdi.dm minutisumum , nuJum. 
Floscum (/^.a.) diio in quoque involucro, tubulosi.hermapliroditi. Corolla lububsa,alblJa?, glabra , 
superne pauJo ampliala, limbo quinquefida; lai-iniia lanceolalis, acutis, enerviis, patuIis.SrAMiNAmedio 
corollteafiiia, FiLAMENiAcapillacea.glabra. AsTH£H£(onual£B,exserlie, basi nuJce; appeodicibiisovalo- 
deltoideis , aculis , diaphanis. Otarium obloDgo-cuncatum , glabrum. Stvlcs caiiillaceus , glaber. Stigma 
bipartilum, eiserlum; laciniis capillaceis, pubescentibus. Akema {fig. 3.) oblonga, binc convexa, inde 
plauiuscula, striat.i, Tirescenlia , glabra, lineam longa, apice Cruncata et pilosiuecula, coronaia paleis 
daabu5,-pale(e opposiUe, lineari-filiformes, plana;, tenuissime membrRnacefe , diiiphanfe,margineciIi.-ito- 
scabrx , roquaies, akeoio duplo longiores, erecUe, deciduie,coroIiapauIobreTiores. Akenia i suppetenie t POLLALESTA. t CHARACTKH DIFFERENTIALIS. 

Imvolucroh cjlindraceuni , polyph_yllurn, arcte imbi-icalum, sublrifio- 
rum. Receptaculum nudum. Floscuu tubulo.si, licrmapliroditi. Akenia 
cuneala, compressiuscula , striala. Pappus duplex, utcrquc multipaleaceus , 
deciduus; paleis linearibus; extcrioribus subulatls, brevissimis. 

Arbor ramls foliisque sparsis , coriaceis, integerrimis ; corymbis termi- 
nalibus , sessilibus, ramosissimis ; floribus albis?. 

C II A R A C T E R ?f A T U R A L I S. 

Ikvolucrdm cjllndraceum , polyphyllum, subtriflorum; foliolis circiier 
i5,arcte imbricalis, concavis ; interiorlbus oblongis , acutis , uninerviis, 
scariosis ; cxterioribus ovatis , acutis , subcoriaccis ; extimis linearibus. Recep- 
TACULUM nudum. Flosculi clrciter tres, lubulosi, liermaphroditi. Corolia 
lubulosa, superne paulo ainpliata ; liinbo quinqueiido; laciniis linearibus, 
acutis , enerviis, patentibus. Stamina medio coroUaj inserta. Filamenta ca- 
pillacea. Antherx connala;, exserta;, basi nudx; appendicibus tcrminalibus ' 
ovato-lanceolatis , obtusis , diaphanis. Ovariu.vi CLincatum , compressluscu- 
lum, strlatum.SrYLus et Stigma a me haud observaia , verisimiliter ut in 
Vernonia. Akenia cuneata, compressiuscula, striata. Pappus duplex , deci- 
duus; exterior ; paleae complurcs, subulatas, brevisslma;; pappus inlerior : 
palesecrebrBe, lineares, planre, diaphanic, corollam subijcquanics. CACCIIARIS. / 

Ha.„.„s. Arbo,- ramis foliisque sparsis, pelioktis, coriaeeis , iniegerri- 
m.^; eorymbis lerminalibus, snbsessilibus, ramosissimis ; floribus breviter 
pedicellalis, albis?. 

Arr,mTA,,. Plantan, nostram a Vernoniis ut genus distinxi, obnumerum 
losculorum ,n quoque involucro et pappi structuram. Veruonia trifloscu- 
losa (p. 3,.) tnlerVernoniam et Pollalestam medium leucs , fortasse rec- 
t,us buic adsocienda est. 

Etymologia. Ex wjaJs n,ultus et ^Mr^-r^ acus , "luma. 

1. POLLALESTA vi!BNox,oiDEs. t Tab. CCCXXI. .'.-,'.'; 

Jme ,1,» P.„„„C_8J,„„ Jo.si, ..,r.s„„i,t«„e,«.,d-,o„„a».i. Co„..' «mio.J., Joi.W 

Z.Z„ jS?: f°, "°" ^? ,"" T"" •■ """■ "'"" ■ "•"""■ ■'"^■i"™, >e.uJ«n,. 
u,m.n,oso - Jiu ,1! , roI.Bioe,, i .„,m„ j,„..„|,„. R.c.prAcoiD» „mlm. Plo.cch (It. . ) ,„, „j,„|„,i 

:;.r;i°r;';„;z'rT'° '"«'""• '^- ^'"-.•"■".«'.'■"....p.™»Xj"«r^ 

j .j uu,iacmiiaiiiieariDus,aculis, enerviis.paienlibus. Stamisa medio corolla " Lapillacaa alabra Ant "l"——""- '"."'^." ineuio coroila inserla.fiwaENrt 

„!,.■■<,. ,i,',tl., ■" n '''"'"^"^'"^^'"'^•'"'"'"'^«Eiappendicibusierininalibusovalo-Janceolali», 

obtusis,(]iaphaDis.OvARinMcunealum, compressiusculuin.strialuin.ghbrum SriLusameba d ' 
.cMsiniil.ie.-uli„Vernouia.AKENU (/g. 3.) cunea.a , compressiuscula , stria.a, fuscesccnlirsrabrr' 
dimidiam liueam longa. Pm.pus duplex , deciduus ; exterior : palece (fg. /,. ) compluies , subulal* men,' 
bran.iee, brev.ss.m»; pappu. inlerior : paieie (/^. 5.) creberrioi», liae.ies.plaaa;, aculie, «embra- 
udcee, dnpbaaa:,alb.Jiie,margLneseiTulalo-cilia[ffi, corollam sui)ie<iuaales, ereclie. 

BACCHARIS. LiN.N. R,ch.' 

Molina. Ruiz. ct Pav. 
Flores dicecl. Ikvoluctlm polyph_yllum , imbricatum. Receptaculum 
subnudum. Flosculi tubulosi. AntherjE exsertae. Pappus pilosus. 4o COMPOSIT*:. 

Frutices aut arboresramulisjunioribus secpissimeviscoso-resinosisfrarius 
sufTrutices facie Genista; sagittalis. Folia sparsa, saipissime coriacea, inte- 
gerrima, dentala, serrala aut sinuata. Flores terminales, solitarli , capitato- 
conferti, corymbosi aut paniculati , rarius axillares, 

I . BACCHARIS iiuMiFusA. t Tab. CCCXXII. 

B. prostrata; repens; foliis oliovato-spathulotis, obltisis, integerrimis , coriaceis, avenils, 
glabris ; floribus subterminalibus , solitariis, siibsessiUbus. 

Crescit in radicihus montis Pichinckceet Antisana^alt. i5oo kex. (Begrio Qiiilensi.) ^ 
Fioret Januario. 

Frctex ramosus; ramis Ciespilosis , jiroslralis, repeolibns , terelibns, rngosis, glabria, fuscesceDtibus- 
FoLiA (Jig. ^.) alterna , approximaia , breviler peliolata , obovalo-sp.ilhulata, oblusa, integcrrima , 
coriacea , avenia , glabra , quatuor aut quinque lineas ionga, Flores in apice ramorum axillares , sub- 
termiuales , solilarii , subsessiles ; masculi (^g. 5. ) : Intoluchum urceolatum, polyphjllum; foliohs cir- 
citer35, imbricatis , aculis, iolegcrrimis , scariosis, planis, nitidis, glabris, erectis; eiterioribus bre- 
Tioribus {^g'. 6.) , ovatis ; iaierioribus (/#. 7.) oblongis el lanceolalis , membranaceis. Receptacelu« 
(Jig- 10.) subconicura, sfjuamulis subulatis rigidis densissime obsitum. Floscum (jf^'. 8,)circiler 35, in- 
Tolucro paulo longiores. Coroll* tubulosai tubus filiformis,glaber( limbus ijuinquefidus ; laciniis lan- 
ceolatis, revolutis, enerviis. A^THER.t cxsertx. P(stilhjm imperfecium. P*ppuspilosus ; piiis(;i^. 9.) pu- 
kcrulis, fuscescentibus , corollam aiquaniibus, Fiores feminei (_J!g. 4. ) : T.NvoLUcnuMurceolalum, poly- 
phyllum; foiiolis circiler 30, ut in masculis. Receptaculum ut in flore masculo. Floscdli CA^'. i.)circiler 
5o, involncro paulo loagiures. Coroll* tubulo.^a, tenuissima; limbo quinquedeutato; denlibus ereclis. 
Oy*B(ijM liueare , eompressum .glabrura. Stylus glaber , vix exsertus. Stigma bilobum, exserlum; lobis 
erectis. Akenium liueari-cunealum , compressum, strialo-sulcatum. Pappls pilosus ; pilis (^g. 5,) pube- 
rulis, fuscescenlibus , corolla longioribu;, 

Sacchari magellaaicce Pers. proxima, 

2. BACCHARIS .iLpiNA. + 

B, procumbens ; foliis obovato-spalbulatis, obtusis, iategerrlmis, coriaccis, aveniis, glabris; 
lloribus fmasculis} terminalibus, solitariis, sessilibus. 

Crescit cum prcecedente. b 

FRUTEiramosus, procumbens; ramis suhangulatis , glabris. Folia alleraa, subsessilia , obovato-spa- 
thulala , oblusa , inlegemma.coriacea, avenia, glabra, nitida, 3 Uneasel paulo longiora. Floresmasculi 
termiualcs , solilarii , sessiles. Involucrum hemi.^phajricum, polypbjlluni ; foliolis circiler 40, arcte 
imbricatis, obtusis , membranaceo-scariosis, glabris, apice rubro-sphacilatis; exlerioribus brevioribus, 
ovalis ; interioribus oblongis aut lincaribus , erectis. Receptacllum convesum, punctatum, nudum. 
Flosculi circiter 70, involucrum suboequanies. CoROLLAalba, glabra; tubo tenui ; liinbo iufundibuli- 
formi, quinquefido; laciniis lanceolatis , acutis, cnerviis, erectis, apice rubris. A:sTHEnff. limbo paulo 
breviores,flavidie.OvARiuMaborlivum. Sryms glaber. Stigma rubrum. Papphs pilosus; pilis superne io- 
crassalis , corollam superanlibus , puberulis , fuscescenlibus. Plaulam femiueam nou observavi. BACCHARIS. /q 

5. BACCHARIS frigida. t 

B. foliislanceolato-spailiulatis,aciitis, integerrimis, coriaceis, unincrviis , gUbris supr* 
vjscoso-nitidis ,_subtus punctatis; Uoribus (masculis) termii.dibus, solitariis, scssilibus. 

Crescit infrigidis Peruvice. f} Floret Septembri. 

FH„TEsramosissimus; Mmis terelibus, elabrl,. Foua altern. , sewilh , IauceolalD.spfl.buli.la , acuta 
jnlegernma, conacea,uuinervia,glabra,supraTiscoso.uilid3. sublus fusco.punclala, septem aut octo 
J.neas longa , superne sesquilineara lata. Flores masculi lerminales , solllarii , sessiles Ikvoldcmm he- 
misphjericum, poivphyllum; foliolis 53 — /o arcip imhi-;i.T>;t ^=.«1. ■ ■ - . 

,/. .' r Jl J ".ii.imiuiia 3j lo.arcLe imr.ricaiis,roembraQaceo-scariosts,externe viscosis, 

Slabns , acut.usculis, :ip.ce rubro-spbacilatis; exterioribus ovalo-oblongis, brevloribus; inlerioribus li- 
neanbus. nECEPTACuL...u coavexum, puncUIum, uudum. FLnsc.L. 6o-G5, involucro paulo lougiores. 
COROLLA alba , glabra ; lubo lenui; limbo infundibuliformi , quinqucGdo ; hoiniis lauceolatis, aculis , 
onervjis, erectinsculis. A^tieeh* limbo breviores. Ovahium abortivum. Stvlus glaber. Stighatjs lacini^ 
pubescenies Pappl.s pilosus; pilis puberuiis , superne incrassalo^spalhulatis , pubescenlibus , fuscescen- 
libus, corolia piiulo longioribus. Pbnta feminea haud suppeliL 

4- BACCHARIS POLYGALJEFOLIA. f 
B. foliis lanceolato-spathulalis, aculis, inlegernmis, coriaceis, iininerviis , glabris sub- 
viscosis , supra nitidis , subtus subpunciatis ; floribus f femineis) adlhribus , scssiUbus , sub- 
spicatjs. 

Crescit juxta Mora,i Mexicanornm : item in Paramo et dectivitate Andium Popaya- 
nensium, alt. i3oo— iGoo hex. ^ Floret Majo—Julio. 

l-Ri.TE;;ramissparsis, lcrelibus, glabris; junioribus subangulalis. Foli* sparsa, brevlter poliolala, 
knceolato-spalbulata , acuta , iuleeevrim^ , uniuervia, coriacea . glalra , sobviscnsa , supra oilida , sub.us 
subpuucIata,subpolliearia,daaseiaimidia,n!ineasla.a.FLoRESFEia.NE.ini,piceramulorumaxilIares. 
solilari. sessiles , approximati, spicam folialam referenles. iNvoLUCRtrji hemispbasricum, poljphyl- 
lum; foliolis circiler Sa , imbricalis, aculiusculis, snbfimbriaiis , glabris , nilidis, scariosis , apice 
subsquarrosls ; esterioribus ovaiis, brev.oribus, viscosls; inlerioribus oblongis et oblon<.c 


. punclalum, nudum. Flosculi 40—45, lubulosi , iovolui CoROLLA tcnuissime lubulosa , glabra ; limbo quinquedeulaio; dentibua creclis. Ovahium iineare, com- 
piessum,sli.atnm,glabiu.n. Stylcs exserlus, glaber. Stigmatjs lacinia;lineares, erecliusculje. AKENruic 
o longo-cuneatum, comprcssum , sulcato-coslatum , glabrum, fusctscens. Papfcs pilosus,- pilis gla- 
bnusculis, corolla longioribus, fuscesceuLibus. Planla mascula aondum observata. 

5. BACCHARIS PHYLICOIDES. t 

1!. foljis app.'Oxjmaio-patentibHs, ovaio-oblongis , olitusiusculis , margJDe revolutis, inte- 
gcrninis, coriaceis , enerviis, supra nitidis gjabris , sublus villoso -pubescenlibus; floribus 
(masculisj tcrmmalibus , capitato-coiigloincratis , sessilibus. 

Crescit in devexis Parami de Guamani , alt. 1720 hex. (Resno Peruviano.) ft Floret 
Noi-embri. ' / i o 

Hjv. Gen. et Spec. Tohuj IV. . 50 COMPOSIT^. 

FnuTBxraniosissimiu; ramlssparsis, tereiilnis, rimoso-rugosis; ramuliaalLijLS, villoso-pubesceiitiltus. 
FoLiA sparsa , npproximata, palenlia, sessilia, ovato-oliioQga aut oblonga, oblusiuscula , margine 
revoluta, integerrima, coriacea, enervia , supra gl^bra aitida subviscosa, sublus villoso-pubescenlia , 
tres aut quatuor iineaa longa Flores mascoli terminales, capilato-glomerau , sessiles; glomeruli mag- 
nltudiae fruclus Pruni spiaosi. rNVOLnCHUM heraisphxricum , polyphyllumjfoiiolis i5— ao, imbricatis, 
scariosLs , obtuslusculis, sublimbriatis, apice spbacilatls; eiterjoribus ovatis,brevioribus, exlernc pu- 
bescenlibus; inlerioribtis oblongis et liDeaHbus.glabris. RcCEprACui-UM convexum, nudum, punclatum. 
Flusculi i3 — 14 , tubulosi, invojucro paulo longiores. Cokou.* glabra , alba; tubo tcnui ; limbo infua- 
dibuliformi , quinquelldo; laciniis linearibus , euerviis , p^taiis. A.VTUEHf lubum supcrantes, Ovarium 
abortivum , minutissimum. Styhts glaber. Stigmatis laciniEE connivenles,* Pappcs pilosus ; pilis pubps- 
centibus, superne paulo incrassatis, corollam seqtiantibus, fuscescentibus. Plaotam feuLineam nonoijsei-- 6. BACCHARIS ledifolu. t '(" ntegerrimis , uninerviis, supra incano-pubesceati- 
sculis) terminaiibus, congestis , sessilibus. B. foliis lanceoiato-linearibus, at 
bus, subtus cano-tomentosis; floribi 

Crescit in Peruvia? j} 

Fkdtei ramis terelibusj junioribus Inc 
ria, acuta , iulegerrima, uaiaervia, supi 
utrinquc cano-tomentosa , i4 — '5 line; 
mulorum congesti , sessiles. iNYOLncRuM 
ceolatis , acuminalis , scariosis , eslerne 
Janalis. Receptaculvm uudum. Floscili 35 
femiuea kaud suppeiit- 

7. BACCHARIS REVOLUTA t 

B. foliis lanceolato-linearibus , inlegerrimis, nninerviis , margine r 
rigidis, villoso-pubescenlibns ; corymbis (masculisj terminalibus. ano-lomentosis. Fol 

s longa, duas aul Ires lineas lata. F 
iirceolatum , poljphjllum; follolis ' 
pubescenlibus , apice violaceis; exl 
olucro longiores , prorsi , sessilia, iaoceolalo-linea- 
cano- tomentosn , juniora 

:irciter 35 , imbricatis, lau- 
erioribus brevioiibus , sub- 
is ut iu prnecedente. Planta , leretibus ; rnni ilis villoso-pobesce 
marcincrevollita. libus. FoLiA sparsa, dei 
iibcorlacea , rigida , uuIli Crescit citm pracedente ? f> 

Frutex ramosissimus ; ramii 
lirevissime pctiulata , ianceolat 

via, villoso-pubescenlia, oclo aul novem iLoeas longa. i-etloli viiiosi. rLOREs masccli leruiiuuic» ,uo- 
rjmbosi,pedunculati; pedunculis pubescenlibus. In-tolcchum bemispha;ricum, poiyphyilum; foliolis 
oirciler 35 , imbricalis , laoceohlis , acuminatis ,scoriosis, esierne pubescenlibus , ioiequalibus; evle- 
rioribus brevioribus. Receptaculum convexura , nudum.' Flosculi 5o— 60 , involucrura subxquantes. 
CoROLLA giabra ; tubo brevi, cyiindraceo; limbo infundibuliformi , quinqiielido ; laciniis lanceolalis , 
enerviis, palentibos, Amiier.« exserla!. Ovarlum minutum, abortivum, SrYLusglaber, Stigmatis laci- 
ni« conniventes. Pappus pilosus; pilis puberutis , fascescenlibus, apice haud incrassalis , coroila lon- 
{jioribus. 

8. BACCHARIS vAcciMoinES. t 

B. foliis scssilibus, oblongis, utrinque atutis, subinlegerrLinis , coriaceis, aveniis, glabris , 
viscoso-bitidis; floribus (femincisj tcrmiualibus , conglomeratis , sessilibus. SACCHARIS. 5 1 

Crescit regione temp^rala Megni Mexicani prope Moran , alt. i33i hex. ^ Floret Majo 
Fhltex .-amis sparsls, subangulalis, glabris; junioribus angulatis, viscosis. Folc* sessilia , sparsa 
oblonga aoi obovaCo-oLlonga , acula, integerrima aut apicem versus ulroque latere tlenle inslructa 
conacea, uninervia , glabra, uirinque viscoso-nilida , quinque aut se» lineas longa , duas et dimidian 
lineas laia. FLoaRs femine. sesiiles, in apice ramulorum conglomerati. Invoi.ucruu hcmisphiericum 
poljphylium ; foliolis circiler 35, squarroso-imbricalis, scariosis.glabris, acutis ; exlerioribus ovatis, 
brcYionbus, externe viscosis ; inierioribus oblongis, Jinearibus et capillaceis, glabris. RECEPTAcuLVia 
co,.veium, punctalum, nudum. Floscdli 35-4o, lubulosi, involucrum superantes. Coholla glabra 
tubulosa, leau[ssima;limbo quinquedenlato; denlibus erectis. Ovabium oblongum , compressura 
sulcatum , glahrum. Stylcs ewertus , giaber. SriGMATrs lacinias erecla- , crasslusculie. Akenii, M oblongum 
compressum , sulcaio-costalum , albidum, glabrum. PAPPrs pilosus ; pilis corolla longioribus , puberulis 
fuscescenlibus, Specimina mascula h.iud suppetunl. 

(). BACCIIARIS ALATERNOIDES. t 

B. foliis peiiolaiis, obovalis , obtusis, basi cuDeatis , obsolete et remote deniatis, coria- 
ceis, subvenosis, glabris , subviscosis ; floribus (masculis) lenninalibus , congeslis , pedoa- 

Crescit in alta planitle Peruviana prope Caxamarca , alt. il^-jo hex. 1) Florel Auguslo. 

Frdtex ramosissimus ; ramis sparsis , glabiis; ramulis angulalis , pulverulenlo-viscosis. Folia sparaa , 
pelioliila,obovaia, oblusa , obsolele el remote dentata, basi cuneala , coriacea, suhvenosa, nervome- 
dio ulrinque prorainulo , glabra , subviscosa , seit aut seplcm lineas longa , /,—4 i/a lineas lata. Petiom 
seaqui- aut duaslineas longi, canaliculali , glabri. FLonEs wasculi in apice ramulorum congesti , pedun- 
culali. PEOUKCcMsesqui- aul duas lineas longi, viscosi. Invoi.ncRUM hcmisphaericum , polypbyllumi 
foliolis 55 — 40 , dense imhricatis , aculis, scariosis , (imbriatis, subvbcosis; etterioribus ovalis et oblon- 
gis, brevioribus; inlerioribus ohlongo-Iinearibus. RECEprACULCM planiusculura , nudum. FLOSCtiLt 45 — 
5o, involucro paulo longiores, tubulosl. ConoLLi glahra ; tubo capillaceo; limbo infundibuiiformi.quin- 
quefid»; laciniis lanceolaiis, suhuoinerviis, patulis. Amhehs luho corollfe longiores. Ovaiuum minutis- 
simum, aborlivum. STYLcsgtaber. STiGHATisiaciniLCconniventes. Pappus pilosus; piliscorollam Eequau- 
tibus, puberulis, fuscescentibus , auperne pauio iucrassatia. FlautamfemiDeam non vidimus. 10. BACCHARIS obtusifolia. t 

B. foliis sessiiibus, obovatis, apice rotundatis et subrepandis , basi cuneatis, coriaceis, 
triplincrviis , glabris ; floribus (femineis) lerminalibus , capitato-congestis , sessiHbus. 

Crescit in/rigidisprope Gonzannma Penwianontm , alt. io3o hex. h Floret Augusto. 

FnuTExramis sparsis, sulcalo-angulalis, glabris, fuscia; raraulis viscosis. Folia sparsa, sessilia, ob- 
ovala,basicuneala, apice rolundata el suhrepanda , coriacea , t.-iplinervia, glabra, junioraviscosa, oclo 
aul decemlineas longa, quinque autseilineas lala. Fx.ORfis fehinei in apice ramulorum capilato- 
congesli , sessiles. Iavollcrum urceolatum , polyphyllum; foliolis circiter 3o, laie imhricatis,scario- 
ais,acutiusculis, fuscescenlihua , glabris, nitidis ; exterioribusovalis, minoribus; inlerioribusoblongo- 
linearihus. RECEPTAcuLUMconveium, nudum, puaclatura. Floscuu mbuiosi , calycem auperanles. 
CoROLLi tenuissime lubulosa, glahra ; linibo quinfjuedenlato; dentibus ercclis. Ovarii'M tompressum, 
sirialum, glahrum.SrrLua ei^sertus, glaber.SrniuATis lacinise patuIie.AiEHiii»! oblongum , compreasum , 02 COMPOSITiE. 

sHlcalo-costatum, fuscesceos, glabrum. Pappus pilosus; pilis glabriuscnlis, fascesceniibus , corolU 

loagioribus. Flanla mascula desideratnr. 

11. BACCHARIS ODOHATA. t 

K. foliis hrevissimc petiolatis, ellipticis, ohtusis, basi subciiocatis , inlegerrimis, cofiaceis, 
aveniis, glabris, viscoso-nitidis ; floribus f masculis) terminalibus , conglomeratis, sessilibus. 

Crescil in montosis prope Pasto Novo-Granatensium,alt. i35oAex. b Floret Octobri. 

FnuTEx semiorgyalis, ramosissimus; raniis sparsis , subaugulalis .glabris ; ramuHs viscosis. Foi.i* (huii) 
sparsa, breTissime petiolata , elliptica , obtusa , Lasi subcuueata , iutegerriina, coriacea , aveiiia , nervo 
meclio promiuulo , glabra , viscoso-nitida , semipollicaria. Flobes masculi in apice ramulorum tonglo- 
merati , sessiles. Invoi.ucHUM hemisphsericum , poiyphyllum ; foliolis 18—20, imliricalis, scariosis , tio- 
biceo-sphacilatis, aculiusculis, glabris; exterioribus ovafis, miuorihus, eilerne viscosis; interiorihus 
oblongis et oblongo-linearihiis. Receptaculum convexum, nudum. Flosculi i5 — 20 , tubulosi, iuvolu- 
cro paulo longiores. CkjnoLLA alba, glabriuscula; tubo filiformi; limbo infundibuliformi , quioquelido ; 
laciuiis ianceolalis , eaerviis, patenlibus. Amher.b essertae. Otarium minutissimum, ahorlivum. Stylus 
glaber. Stigmatis laciuia; conuiveQtes. Pappus pilosus; pilis corollamie^uanlihus , puberulis ,fuscescett- 
tibus , superne paulo incrassaiis, Planla feminea uod ohservata. 
Folia odorem balsamcum redolcnt 

12. BACCHARIS RuncOLA, t 

B. (oliis subsessilibus, elHpticis, obtusiusculis , basi subcuneatis, apicem yersus remote 
denticulatis , reticulato-venosis , glabris , subttis viscoso-punctulatis ; iloribus fmasculis} ter- 
minalibusj congcsto-coryinbosis. 

Crescit in monle allissimo Purace juxta urbem Popayan , all. aooo hex. b Floret Sep- 
tembri, 

Ahbor hi-aut Iriorgyabs; ramis allernis , leretibus, glabris ;ramulissubaiigu]atis, dense foliosis. Folia 
.-illerna ,subsessilia, elliptica, acutiuscula aut ohtusa , hasi paulo angustaia. apicem versus remole deu' 
ticulata , rcliculato-veuosQ , ncrro medio subtus prominente , coriacea , glabra, suhtus viscoso-punclu- 
lala , semipoilicaria , tres et dimidlam liueas lata. Flores masculi terminales , congesto-corymbosi , hre- 
viler pcdunculati. I^volucrum hemisphiericum , polyphjilum; foliolis 3o aut 35, imbriualis , coriaceis , 
oblongis , obtusis , glabris , apice purpurascenlibus ; eileriorihus brevioribus , ovatis aui subrotundis , 
aculiusrulis, externe viscosis. Flosculi circiter6o, iuspecimine nostro incompleli. Pappcs prorsusut iu 
B. odorata , cui valde alTiuis. Plantci femiuea haiid suppetit 

i3. BACCHARIS nESKosA. t Tab. CCCXXIII. .r,:,j'... 

B. foliis brevissimepetiolatis, obovato-oblongis , aculiusculis, basi subcuneatis , tri- aut 
quinciuedentatis, coriaceis , subaveniis, glabris, viscoso-uilidis , subtus punctatis; Horibjis 
teriuiualibus, conglomeratis, masculis scssilibus , femineis brcvissiine pedunculatis. 

Crescit -iii America meridionali. & 

Frute» ramosissimus ; ramis sparsis, suhangulatis , slriatis , resinoso-viscosis. Folia sparsa , bvevissimc DACCHARIS. 55 

peliolau , ovolo-Dblojiga , acuiiuscub ,Lasi subcuueala , inlpgernma aul apicem versus denle uno alte- 
rove mslructa, coriacea.in planla feminea suLaTenla , nervo ineJio vii prominulo, in pjanta masculi 
subTenosa C/g. i.),glal.ra, ulrinque visco.^a , supra nitlda, sublua punclaia . octo aiit uovcm liaeas 
lonea. 4-4 ./:> lineas lala. Flokes mascul, {fig. x) in .-.pice ramulorum couglo«.erat; , sessiles. Involv- 
CRu» ureeolaium . polyphyllum ; foliolis circiter .o , imbrica.is, scaiiosis , aculis , apice violaeeis, g'-- 
Lris , exlerne viscosis ; exlenoribus oblongis, brevioribiis; inteiiorihus lanccolalis . subsquarrosls. Re- 
CEPT^cuLuM couveilusculuro, nu.luin. Floscoli {fig. 5.) ,8—20. involucro paulo longiores , prorsus ut 
.n BaccLari odoraia, cni valJe afnnis. Flores pem.nei {fig. 5.) in apice ramulorum eongesti . brevis- 
sime pedicellali. 1ntoh.xbhm urceolalum, polyphyllum; foliolis circiter ao, imbricalis, scariosis, acu, 
l.usculis.apice violaceis.glabris. ejLlerne viscosis; esterloribusovatis, brevioribus; ioterioribusoblon- 
gis aut lanceolatis. Rr.CEPT.ccu-M nuJun.. Flosc.l, U'g- C) >5-!o , iuvolucrum superames. Coi^oi.LA 
tubulosa , ienu.ss.ma , glabra, ap.ce quiniiuedenlalB ; denlibus ereclis. Ovahhim compressiusculum 
Stnatum , giabrum. Stvlus exsertus , glaber. St.gmatis lacinia? patula;. Akenium obiongum, comnres- 
siusculum , sulcato-coslalum , fuscescens , glabrum. Pappcs pilosus ; pilis puberulis. fuscesccntibus, co- 
rollam superanlibus. 

Baccbari tuneifoliK {Conyza! cuneifolise Lam.) valde afr.nis. 

14. BACCHARIS cAPiTATA. t 

R. foliis petiolatis, subellipticis , obtusiuscuUs, basi acutis, sinuato-dentaiis, subcoria- 

ccis, glabris, viscosis; floribus (feiuineis) terminalibus, capiiato-congestis, sessilibus. 

Crescit cnm preecedente ? 5 

F RlTtx ramosissimus ; ramis sparsis , subangulalis , glabris ; junloribus viscosis. Folia sparsa , approxi^ 
mata,petlolata,subeIliplica, obtusiuscula , basiacuia, sinualo-dentaia , subcoriacea, rigiJa, reliculalo- 
lenosa, glabra , v.scosa , 10 — 1 . lincaslonga. Petiol. sesquilineam longi, canaliculati , viscosi. Flores 
FEM.NEi in apiceraraulorumcapitato-congesti, sessiles. Ihvohtcrdm urceolato-hemispWicum^poIy- 
pbyllum ; foliolis circiler 35 , imbricatis , externe viscosis , scariosis , oblusiuscuiis, api«e violaceis ; ei- 
lerioribusovaiis, brevioribus; interiorlbus oblongis. Receptacclum conveium , nuJum. Floscil. 60- 
70, .nvolucro longiores. Coboll* lubulosa , leiiuissima , glabra, apice ijuinquedentala; denlibussubu- 
lalis, erectis- Ov.Hi,-u <.nn..,™„;„o„..i. — _.„;„..._ _i_i. c .>.. . ,- ... M compressiuscuium, siriatum, glabrum. Stylcs exserlus, glaber. St.u.,,,,,» m.iuix 
paluliE. AKEMUMoblongum.compressiusculuni, sulcaio-costatum , glabrum,fuscescen5. Pappus piiosus; 
pilis corollam superamibus , pubescenllbus , fuscesceutibus. Plania mascula ignota. 

i5. BACCHARIS sinuata. t 

B. foliis sessilibus, subrhomboidcis , basi runeatls , apicem vcrsus sinuatis, subcoriaccis, 
glabris, viscosis ; corymbo terminali, stibtrichotomo. 

Crescit regione temperata prope Guancabamba et SondoriUo Penivianorum , alt. 1000 
hex. li Floret Julio. 

Frutex oi^alis, ramosissimus; ramissparsis,sulcalo-anguIatis, glabris ; junioribiia resinoso - viscosis. 
Fomsparsa,sessiiia,subrotundo-ovata,subrhomboiJea, basi cuneala inlegerrima, apicem versus si- 
nuau ,■ subcoriasea , rigi Ja , reticulalo-venosa , glabra , viscosa , sesquipollicaria , .5 lineas lala. Cohim- 
Bus lerminaiis , sublricholomus ; florihus masculis pedicelialis; pedicelJis viscosis. Involechuh bemis- 
phiericum, polyphyllum ; folioiis 35— /,o , in.bricalis, obiusiusculis , exie.-ne viscosis; estcrioribus 
ovatis, brevioribus;iDterioribus obloDgis et Iiaearibus, Receptacdluh conveium, squamuiis subulatis 54 COMPOSITiC. 

rigiiiis dense obsilum. FLOScnLi 35— j5 , iavolucro paulo loagiores, prorsus ut ia B. odoraUi. Plauta 

femiaea a me haud vija. 

16. BACCHARIS MACRASTiiA. t 

B. foliis brevissirae petiolatis , oblongis, utrinque acutis, remote et obsolete dentatis , 
subcoriaceis , glabris, viscosis; floribus (femiiniis) lerminalibus, capilato-congestis, brcviter 
peduDculatis. 

Crescit prope Mulalo Quiterisium , in radicibiis montis ignii/omi Cotopaxi^ alt. iGoo 
hex. J) Floret Febriutrio. 

FnuTEx ramosissimns ; ramis sparsis , terelibus , glpbris ; ramulis viscosis. Foui sparsa , brevissime pe- 
tiolata, oblonga, utriaque acuta, remole et obsolete deotala aiil inlegei-rima, subcoriacea , rigida.reli- 
cutato-Tenosa.glabra, viscosa, 13 — s^liaeas loaga , 4— 5 lineas lata. Petioli lineamlongi , canaliculati, 
viscost. Flohes feminei in apice ramulorum capitato-congcsti , breviter peduaculati. Pedunculi lineam 
ant sesquilineam longi , viscosi. Involccbusi urccolato-liemisphsericum , poljplijllum ; foliolis35 — 4° 1 
imbricatis, scariosis, acutiusculis, glabris, apice violaceis, externe viscosis; eitcrioribus ovalis, brtvio- 
ribus ; Interioribus obloogis et oblongo-Hnearibus. Receptaculum planiusculum , puoctatnm, nudum. 
Flosculi circiter 76, iovolucro loogiores, in reliquis prorsus ut in D. capitala. Plaata mascula nondum 
obscrvata. 

Flores majores quam ia reliquis spccicbus bic descnptis. 

ly. BACCHARIS TEINDALENSIS. t 

B. foliis breviter petiolatis, elliptico-oblongis , utrinque anutis , grosse dentatis , subcoria- 
.;eis, glabris, viscoso- nitidis ; floribus termvnalibus, conglonierati.',, brcvitcr pedunculalis. 

Crescit in montibits altissimis Regni Novo-Granalensis , Teindalam inter et urbem Pasto, 
alt. i5oo hex. fi Floret Decembri. 

Froiex orgyalis, ramosissiraus ; rnmis subangnlatls, glabris ; ramulls viscosis. Folia sparsa, brevller 
peliolala, elliplico-oblonga, utriaque acula, grosse denlala , subcoriacea, rigida, reticnlato-venosa , 
glabra, viscoso-nitido, balsamea, 14— [5 lineas longa , 7-8 lineas lata. Petioli duns lineas longi , ca- 
naliculati, viscosi, Flores in apice ramulorum conglomerati , breviler peJunculati. Pedunouli viscosi. 
Fi.onES MAScuLi : IsvoLucBUM liemispli^Bricom , poljpbvllum ; foliolis circiter 3o , prorsus ut in pra^ce- 
denle. RECEPTAeuM.M nudum. Fr.oscLi.i 3o— 40, involucro paulo longiores, ut in l!.ici:bari odorats. 
Flores feminei : Involuchum et Receptacu uum prorsus ut in floribus masculis. Flosculi 3o — 55 , invo- 
lucro paulo longiores , ut in preecedenle. 8. BACCHARIS arbutifoua. 

ngis, utrinquK acutis, argutc serralis, c 
niuus icrininaiiuns , corymboso-conglomeratis , brevitcr peduncuiniis. 
Conyza arbutifolia, iam, encfc/. 2. /1.93 [auct. herb.Jiiss.) Sp. pl.ed. FF.3. p. ig^o- 
Crescit in devexis montis Pichinchce, alt. 1700 hex. [Regn. Qnit.) fi Floret Majo. B. foliis sessilibus, oblongis, utrinque acutis, argutc serralis, corlaccis, glabris, uitidis 
floribus terminalibns , corymboso-conglomeratis , brevitcr pedunculatis. Fbutex odora 
Aa a Baccbari BAcciiAnis. gg 

19. BACCEURIS PHiLiPENSis. t 

B. foliis]jreviss!mepetio]atis,obovalo-cunealis, apice tri- aut quinquedentatis, coriaceis, 
glabiis, viscosis; floribus (masculisj terminalibus, conelomeratis, sessililjus. 

Crescit prope San Fetipe. f, Floret Augiisto. 

Fhutex ramosissiiBus ; ramis nrg.ilLs, sparsis , angulatis, slriatis, glabris; juoioribus viscosis, Foti* 
sparsa, brevissime petiolata , obovalo-cuneata , acula, apicem versus iri- aul quioquedentata, coriacea , 
venosa,gtabra,viscosa,praesertim juniora.subpoUicaria, Flores masculi iu apice ramulorum conglo- 
merati , sesslles. Involuciium iirceolalo-hemisphsericum, polyphyllum ; foiioiU a5-3o , arcte imbricntis , 
.icuiis, scariosis,glabrisi eiterioribui ovatis , brevioribus, exieroe viscosis ; inlerioribus laoceolalis et 
linearibus. flavescentibus, Receptaculum coovexiusculiim, nudum. Floscui.i circiter 3o , involucro 
paulo iongiores, in reliquis ut in Uaccliari odorata. 1'lanla femiaea non observata. 
Uaccbari tiidenlaliE Vabl. simillima. 

20. BACCHARIS CONFERTA. t 

B. fuliis sessilibus, obovato-oblongis , acuils, basi cuncotis, apicem versus uiroque laterc 
dente uiiico instructis, subaveniis, glabris, subviscosis; floribus (femineisj terminalibus, 
eonfertis, sessilibus. 

Crescit in temperatis Regni Mexicani prope Cuernavaca , all. 860 hex. ib Floret Aprili. 

l'RUTEit raraosissimusiramissparsis, angulalis, viscosis. FoLi*sparsa, sessilia, obovato-oblonga.acula, 
basi cuneala, apicpm versus utroque latere deole argulo instrucla, coriacea, subavenia , nervo promi~ 
nenle , glabra , sobviscosa , 6—7 lineas ionga. Flobes feminei in apice remulorum conferti , sesstles, Into- 
LccRUM urceolalumjfolioliscirciler^o, Jmbricatis , apice squarrosis , aculiusculis , glabris, viresceuti- 
bus ; exlerioi-ibus ovaiia , brevioribus , exlerne subviscosis ; inierioribus oblongis et linearibus. Recepta- 
ct;Luti convexiusculum, punctaluia , oudum. Flosculi 35 — 40 ,involucrolongiores, lubulosi. Coroll.i 
lubulosa, lenuissimii , glabra , apice quinqueilentaia ; Jeatibus ereclis. Ovariuu striatum, compressius- 
culum, glabrum. SrvLus exserlus, glaber, Siigmatis lacinisc ereciiusculLe. Akemum oblooguro, compres- 
siusculum, sulcaio-coslalum , glabrum, fuseesceus. Papfls pilosus; piliscprolla longioribus, glabriuscu- 
lis , fuscesceatibus. Flania mascuh desiderntur. 

Baccbari tridenlaia; Vabl. proxima, diversa prteserlim foIiissuhaTcolis , nec rcliculato-lrinerviis. 

2 1. BACCIIARIS MICROPHYLLA. t 

B. foliis subsessilibus, cuneatis, opice tridentatis, coriaceis, uniuerviis , glabris ; floribus 
(femineis) axillaribus , breviter pedunculatis. 

Crescit prope Santa Fe de Bogota. ^ Floret Jiinio. 

Frutex ramosissimus; ramis angulatis, glabris, Foli* sparsa, subsessilia , cuncala, apice tridentata , 
denlibusaculiuscuIis,iniermeiIiomajore,coriacea,uninervia,gIabra, viscidula, trcs llneas longa. Flores 
FEMiNEi in apice ramulorumaitillarcs, brcviter pedunculati, Pedunculi lineam longi, glabri, iKvoLttHciu 
urceolatum; foliolis 20 — aS, imbricatis, apice subsquarrosis , in reliquis ut in prieCHdenfe. Flosculi 
prEecedenlis. Planlam masculani noa vidimus. 

Bacchari Irldenlalw Vahl. proiima. 56 compositj:. 

22. BACCHARIS Chilco. t 

B. folils brevissirae pctioiatis, lanceolato-olilongis, obtusiusculis, Lasi cuneatis, apicem 
versus utroquc latere dente uno alterove instructis , subcoriaceis , subaveniis , glabris , viscosis J 
floribus (femineis) terminalibus , congeslis, subsessililius. 

Cresclt prope Sania Ana. r, Floret Jitlio. 

Fbutex ramosissimas; ramis sparsis , sulcalo-anguhtis , (■labris; ramulis Tiscosis. Foi.i* sparsa, bre- 
vissime petiolaia, lanceolalo-oblonga, obmsiuscula , basi cuDeitla , apicem versus ulroque latere dente 
unico aut duobus obtusis instmcia , coriacea , subavenia , nervo medio sublus proraiaeQte, glabra , ju- 
niora viscosa , seplem lineas longa. Flores feminei in apice ramulorum congesli , subsesslles. Ikvoi-c- 
CTUM urceobtum , polypUjllum; foliolis a5— 3o , imbricatls, scariosis, acutiusculis, glabris , nilLdis; 
eilerioribus ovatis, brevioribus; iuterioribus oblongis et linearibus. Receptacci.vm convexiusculum, 
punctaluca , nudum. FlosCuli ao— aS , ut io prieccdente. .■\renjum praiceJentis. Planla mascula haud 
suppeiit. 

Conjz^e linearifoliae Lam. proiima. 

a5. BACCHARIS xai.apensis. t 

B. foliis siibsessilibus , obovatis , apicem versus acute quinquedentalis , basi cunealis , coria- 
eeia, subvcnosis , glabris; floribus (masculis) terminalibus , capiiato-conge.stis , sessilibus. 

Escovilla incolarum. 

Crescit in declivilate orientali monlium Mexicanorum prope Xalapa, alt. 700 hex. ^ 
Floret Februario. 

Frctex orgyalis , ramosissimus; ramis sparsis , subangulatis , gkbris ; ramulis sulcato-angulatis. Folia, 
sparsa, subsessilia , obovala, bosi cuncata , apicem versus acute quinquedentala , coriacea, subvenosa, 
nervomcdiosubtus prominulo , glabra, juniora viscosa, semipollicaria. Fi.ores masculi in apice ramu- 
lorumcapitalo-coQgesli. sessiles. Invoi.ccmm ureeolato-LemispbKricum , poljphyilum; foliolis 5o— 
55 , imbricalis, scariosis, acutiusculis , glabris , flavescenlibus ; esterioriLus ovatis , brevioribus ; inle- 
rioribus oblougis et linearibos. REcepr*ccLUM nudum. Flosccli circiter 3o , ut in Bacchari odorata. 
Plaota fcminea mibi ignota. 

Bacchari cuneifoliiC (Cotiy/.te cuneifoli* Lam.) proxima ; an certe spccies dislincla? 

24. BACCHARIS PRiNOiDEs. t 

B. foliis petlolatis, oblongis, acutis, basi angusEalis, iutcgerrimis, coriaceis, glabris, vis- 
coso-nilidis; pedunculis (leiniueis) axillarilms, quiuquc- aut septemfloris. 

Crescit regione calida Provincite Jaen de Bracamoros , in ripa Amazonum fluvii prope 
conjlucnlem Chiuchipcn^ alt. 200 hex. f, Floret Augusto. 

Frdtex uni- aut biorgyalis, ramosissimus ; ramis leretiusculis , slriatis; junioribus viscoso-resinosis. 
FoUASparsa, peliolau,oblouga,acula , basi augustatH, iotegerrima, coriacea, veoosa , glabra , supra 
■viscoso-nilida nigro-viridia , subtus pallidiora , Lipollicaria, decem lioeas lata. PErioi,! qualuor aut 
quinqueliQeas longi , canaliculali, viscosi.PEDUKcuLi axillares,quinque-aulsepiemllori, viscosi,quaiuDr autqulnqueli 
njuanii!. IsTQ B.VCCIIARIS. 

longi. Flores FEMiNEi brevilcr peilicellali 
'oi,ucm.M urceolalum, polyplijilum; folioliscii 
osis , apice vioUceis ; cxlerioribus ovalis, hrevi< 
M coDvexiusculuot , punctaluoi, Dujum. Flosc 
L* tubulosa, teauissima , apice quinqueJeataU , 
ipresfiasculum , glabrum. Sttlus exsertus, glabf 
pressiusculum, suicato-coslaium, glabrum, fusce uITullibra 


oroliam superantibus. Pianta mascula a BonpIauJio haud lecta. 57 

icosa peilicellum 
imbricatis , scariosis , acutiusculis , 
ialerioribus obloagis et linearibus. 
5o — 35, tubulosi, involucro paulo ion- 
'bra; denlibus subulalis, erectis. Ovarium 
Sttghatis lacini^ patulas. AKEMiiu sub- 
Papfus pilosus; pilis puberuiis, fus- iglabris, vis- 
Rucu-Pichincha, alt. 1 So» 35. BACCHARIS qliteksis. 

IS. foliis petiolaiis , oblongis, acuminatis, hasi acutis, integei 
coso-nitidis; corymbis tcrminalibus axillaribusquc. 

Crescit in alta planilie Quitensi ad radices montis ignivom 
hejc. f> Floret Junio. 

Frutex ramosissimus ; ramis sulcnlo-angulatis ; junioribus viscoso-resinosis. Folu sparsa , petiolala , 
oblonga aut ublongo-lanceolala, acumin^ita , basi acula , inlegerrima , corracea , rcticulalo-venosa, venis 
primariis nervoque mcdio subtus promiaeolibus , gLibra, supra viscoso-nilida, duos aut duos et dimi- 
dium polltces longa,8 — 11 liaeaslata. CoRYUBilerniiaaIesetaxiIIares,deiiium laterales,bracteati.FLOREt 
PEHIN£I Lreviter pedicellati. BhactEjK Jineares. iNVOLCCRtM hemisphacricum , polyphjllum; folioli* 
scariosis, acutis , eiterne viscosis ; eiterioribus ovalo - oblongis ; interioribus lanceolatis et linearibus. 
REctprAcuLUM convesiusculum, jiunclalum , nudum. Flosculi crebri, prorsus ut in pra;cedenle. Planta 
mascula uon ohservata. 

26. BACCHARIS BERBERIFOLU. t 

li. foliissubsessilibus, obovato-oblongis, obtusis, mucronatis , basi cuneaiis, integerrimi!! , 
coriaceis, glabris, nitidis; corymbjs terminalibus , densis. 

Crescit cuin prtEcedente'}. ft 

Fhutbx ramosissimiU} ramis tereliusculis , viscosis. Folia sparsa , approximal^ 
oblongaaut oblonga , oblusa,mucronata, basi cuneaia , inlcgcrrima , co 
supra nigro-virldia nilida, subiuspallidiora, quindecim lineas longa, 
nalcs,densi. Flores FEHi^Eipedicellali ; pedicellrs ramisque corjmbi 
ricum, polyphjllum; foliolis circiler^o 
interioribus vix longioribus, lanceolntis 1 
crolongiores, tubulosi. Corolla lenuissi 
lineare, glabrum. Stylus exsertus, giabi 
go-lineare, compressum , coslotum , glabr 
gioribus. Panta mascula haud suppetil. subsessllia, obovalo- 
reticulato-venosa , gtabra , 
en lineas lata. Cohvmbi lermi- 
scosia. Involucrum hemisphi- 
, acumiaalis ; esterioribus oblongis , eilerQe viscosis j 
linearibus. Receptacdlum nuJum. Floscuu 30— 5o, involu- 
I , tubulosa , glalira , opice obsolele quioquedentata. Ovahiuh 
Stigmatis lacinia; patentes , apice revolulai. Akenikm oblon- 
L. Pappus pilosus ; pilis puberulis , rufescentibus , corolla loa- BACCHARIS voLuBius. t B. volubilis; foliis petiolatis, ovato-oblongis, I 
ierrulaiis, figidis, gla])ris, nitidis; peduDCulis a 
Niiv. Gen. et Spec. Tomus IV. reviter acuminatis, basisubrotundatis,argute 
illaribus terminalibus^ue, paucifloris. 58 COMPOSIT^ 

Crescit locis frigidissimis Andium Perwianorum in radicibiis Parami de Guamani juxta 
Jlitmen Chulucanas , alt. 1720 h Floret Aiigusto. 

Frltei volubilis (ex lionpl.) i ramis lereliusculis , strialis, glabris. For.i* sparsa , peliolata , OTato- 
obloDga, brGviteracuminata , basi subrolundala , arguie serrulata, rigida, reticulato ■ venosa , gUbra, 
supra uitida, subsesquipollicarla, octo liueas iata. Petioli duas lineaslongi, canaliculati, subulali. Pe- 
DDKCtiLi axillares el terminales , pauciflori. Flokes peminei peJiccIhti, bracte.itii bracleis lineari-subu- 
latis. Involucrum subbemispbeericuai , polyphyllum; foliolis 30—25, imbric;ilis, scariosis , lauceolato- 
linearibuSi eiterioribus brevioribus. Beceptaculum couvexiusculum , nudum. Fi.oscuLi 35 — 3o, inTO- 
lucro longiores, lubulosi. Coroli.1 tubulosa, leuuissima , apice quinquedenlata , glabia, alba; dentibos 
•nbnlatis, ereclis. Ovarium lineare , glebrum. Stilds exserlus, giaber. Sticmatis iacinii patulffi. Akeniuk 
obloDgo-lineare,compres5o-telragonum, sulcato-costatum, glabrum , fuscum. Papfus pilosus; pilis pu- 
berulis , rurescenlibus , corollam superantibus. Speciraina mascula haud suppetunt. 

28. BACCHARIS grandiflora. t 

B. volubilis; foliis petiolulis , oblongis, acuminatis, basi acutis, argute dentaiis , subrugo- 
sis , supra glahris , subtus fusco-tomenlosis ; corymbis terminalibus, dichotomis. 

Crescit in alta planitie Quitensi juxta Mulalo, alt. 1600 fiex. 5 Florci Junio. 

FnuTBxrolubilis ; ramis terelibusj ramulis pubescenti-Iomenlosis. Foli* sparsa, peliolala, oblonga,' 
acnminala , basi acula, argute dcntata , reticulato-venoja , subrugosa , supra glabra nitida nigro-viridia; 
subtus fusco-tomentosa, subtripollicaria , 10—11 lineas lata. Corymbi tcrminales, dicbotomi ; ramil 
patulis , tomentosis. Flores fejhnei pedicellali, iNvoLncnuM subbeniisphiEricum, polyphjllum; foliolis 
lineari • lanceolatis , aculis, Gmbrialo-ciliatJs, glabriusculis; exlerioriLus brevioribus. Recei^aculiiiI 
pI.-iDinsculum , nuJum. FtosCfLi crebri , involucrum supcrnDles. Cobolla lubulosa, tenuissima,glabra, 
apice quinquedentata ; denlibus aculis, ereclis. Ovariuh lineare, gbibrum. Sttlvs exscrtus , glaber. 
&riG»ATJs laciniie palula;. Akemium liaeare, costalo-nngulatum , scabriuscuium, fuscescens. Pappus pi- 
losus; pilis scabriusculis , rufescentibus , corolla duplo loDgioribus. Planta mascula haud visa. 

39. BACCHARIS MOLLis. t 

B. foliis subsessilibos , ovatis, obtusis, basi rotundatis, cretiaiis , supra pilosiusculis, sulitus 
molliter villoso-pubesccnlibus ; deDtibus raucronatis ; spicis asillaribus et terminalibus ; flori- 
bus sessibbus , conglomeratis. 

Crescit propter urbem Quiti,alt. 1/(60 Aex. Tj Floret Majo. 

EAMialterui , striati, fuscescenti-villosi. Folia sparsa.subsessilia, ovata, obtusa , basi rolundala, grosse 
crenata, dentibus mucronatis , 'reticulalo-vcnosa, menibranacea , supra pilostuscula virldia , sublus 
moUiter villoso-pubescenlia canescentia , sesquipollicaria. Spic« axillares et lerminales , pedunculatx , 
folio breviores , oblongre. Flores subsessiles , congloraerati , magnitudine floris Erigerontis canadensis , 
in specimine suppelente omnes masculi. Pbdunculi villosi. iNTOLrCBCM hemisph:ericum ; foliolis 20—35, 
imhricalis, lanceolalis, acutis , planis ,scario8is, enerviis,glabris,iiitidis, fimbrialo-ciliatis ; exlerioribus 
brevioribus. HECEmcfLUM planiusculuro, puoctalo-scrobiculatum, nudum. Floscl'li circiter 3o,invo- 
Incro paulo longiores. Corolla glabra; lubo Iircvi ; limbo infundibuliformi, quinquelido ; laciniis laa- 
ceoIatis,acuiis, enerviis, recurv;iiis. Anther* eiserla?. Ovarium miouiissimum. Stylcs glaber. Sticma bacchAris. 5q 

exserl..m, biflJum, l.ispiJulumi ladniis erecfis, approximalls. PAPPrapilosus, seMili.; pilis hispldo- 
scabns , nifi-scentilius , apice cra«jiusculis. Planlam femiDeam Laud ob«emvi. 

3o. BACCHARIS multiflora. t 

B. foliisbrevissimepetiolatis, obloDgis, acutis, basi rotundalis, argute serrulaiis , supra 
glabris, subtus ia nervo medio puberulis ; panicuiis terminalibus, ramosissimis corymbosis, 
foliatis. 

Crescit m frigidis monlium Mexicanorum Juxla Tianguillo etprope urhem Tolmm, alt. 
i5oo hejc. T} Floret Septembri. 

FRuTEiorgyalisautsesquiorgvalis.ramosissimus; ramis virgaiis , tereriusculii, sulcalis, fuscescentl- 
pubesceotiljus. Folia spma , brevissime peliolala, oblooga,acui!i, Lasl subrolundata , argute serrulata 
membramcea , reticulaio-venosa , supra glabra , subtus In nervo merlio prominulo puberula , subsesqui' 
pollicaria, seplera lineas lala. PANicuii lerminalea, corjmbosK, foliatfe; ramis sparsia, patenlibus, an- 
gulatis , fuscescenli - pubescenlibus. FLonESFEHi^Ei pedicellati. Ikvohicrum cjlindraceo-urceolatum, 
polypbyllumi folioliscirciler 55. imbricalis, lanceolatis, acutis, scariosis, ciliatis, viresceniibus; ei- 
terioribus breriorlbus. H eceptaculdm planiusculum , nudum. Floscdli 3o— 35, involucro loogiores , 
lubulosi. CoBOLLA c:ipillaceo-tubulosa , apice obsolele [{uinquedentala , glabra ; denlibus minulissimis , 
capillaceis. Ovarium lineare, glabrum. Sttlus eiserLns, glaber. Stigmatis laciniie patulie. Akeneum oblon- 
go-Iineare, compressiiisculum , sulcato-costatum , glabrum. Pappus pilosus ; pilis corollam supcranli- 
bus, puberulia, fuscesceutibus. Planla mascula desideraiur. 

5i. BACCHARIS serratifoua. t 

B. foliis brevissime petiolatis, ovato - ellipticis, brevissime acuminatis, basi aoguslatis, 
argulc scrratis, rigidis, supra liispido-pilosis, subtus molliter pilosis; paniculis terminalibus , 
ramosis, patulis, braciealis. 

Crescit in declivitale montium Guanaxuatensium prope fodinam Sanctee Rosce et Los 
Ioares,ah. i'|Oo/iejr. [Nova Hisp.) ts FloreL Septembri. 

Fhutex r.nmis alternis , lereciusculis, subrugosis,, glabriusculls, ramulissubangulalis.birto-pubescen- 
tibus. FoLiA alierna, brevissime peliolata, ovalo-elliptica , brevissime acumioata, basi in petiolum 
anguslaia,arguteserraia, reliculalo.venosa , venis nervoquemediosublus valde prorainentibns, rigida, 
supra hispido-pilosa, subtos molliter pilosa , pollicaria , sei et dimidiara lineas la.a. PAnioDL* lerroiDales, 
ramosie, bi-acteatas ; ramia allernis. patulis ramullsque villoso-bispidis. Flohes uasculi pediccllati.ses- 
quilineam longi. Bractee ianceolalje , bispida;. I^voldcrum campanulatum , polyphylluraj foliolis 
circiter25,imbrica[is, lanceolatis , uninerviis.aculis, apice ciliatis; exterioribus brevioribus. FLOsctiLi 
circiler sS, invoiuiro longiores, sesquiliueam loogi. Corolla tubulosa, glabra , alba?; tubo leQiii; 
limbo campanulaio , quinquedentalo; dentibus oblongis, acutis , enerviis, reflexis. Antheh-b exsertce. 
OvAAiUH abortivum. Stji.cs glaber. Stigma incrassatum, bilobum , sterile. Pappijs pilosus; pilis scabris, 
albidis , corollam iquanlibus , patulis. Planlam femineam noavidimus. 6o COMrOSIT^E. 32. BACCIIARIS MOCBONATA. + B. herbacea?; foUis petiolatis, oblongis, utrJnque acutis , mucronatis, remote et argute 
denticulatis , rigidis , hirtis ; panicula terminali, ramosa , patula , bracteaia, 

Crescit ctim pnecede/ite. Tj ? 

CiOLis herbaceus , ereelus, peJalis (ei Bonpl.), teres, densissime liispido-liirlns. Foi.ii allerna, 
petiolata, oblonga, aouta, mucronata, Lasi acula, remole et argnle deniiculala , rlgida , reliculato- 
veQOsa , nervo venisque sublus prominentilius, utrinquc hlrla.subtus pallidiora , 31 aut 33 lineas longa, 
6 aut [o lineas lala. i^ETioLrs sesquilineam longus, canaliculatus , hirtus. Pamcula. lerminalis , rumosa , 
liracteala; ramisalternis, pululis ramulisque pubesccnli-hirtis. Fluaes MASCtrLi pedicellati, sesquilineam , 
longi. BflAcTEJE lineares, pubescenti-hirlie, iNvoLncRcM et Flosculi prorsus ut in specie pra:cedenle< 
Planla feminea haud suppetit. 

35. BACCHARIS micrahtiu. + 

R. herbacea?; foliis peiiolatis , oblongis , acutis, basi sobrotundatis , argute denlatis, sub- 
coriaceis, dense hirtis; panicula terminali , ramosissima, foliata , patula, 

Crescit prope Guanaxualo Mexicanoriim , alt. 1070 Sex. 6? Fluret Septembri. 

Caulis herbaceus , ereclus , pedalis aul sesquipedalis , simples; (ex Bonpl.), teres, slriatus, hirtuSji 
purpurascens. FouAalteraa, pctioiata,oblonga, acula, basisubrolunJata, argute denluta, suhcoriacea ,' 
reliculalo-venosa, venii nerroque subtus prominenlibus, utrinque dense hirta , subtus pallidiora, 31 
aut 33 lineas loaga, 10 lineas lala. Petiolus sesquilineam longus, birtus. Pamcci.a lermiualis , rnmosis- 
sima, foliaia, subsemipcdalisjramisalLernis, patullsramulisque pubesceuli-birlis. Flobes masccli pedi- 
cellali,lineam Tix longi, I^ivoLccRirMhemisphterico-cainpanulatum, polypbyllum; foliolis circiler Sg, 
imbricatis , lanceolatis, aculis , uniiicrviis , subcilialis, superne purpureis; exterioribus brevioribus. 
Flosculi 3o aut 35, in specimine suppetenie incompleli. Corolla .ilba. 

54. BACCHARIS Ei,F.GANS. t Tab. CCCXXIV. 

B. foliis peliolatis, ellipticis, acutis, ba''i rotundalis, apicem versus ai^ute dentatis, coria- 
ceis, glabrls, supra nitidis; corymbis terminalibus , ramosissimis , divaricatis, foliatis. 

Crescit inNvva Hispania? h 

FauTEx ramis vii^alis, sulcato-angulatls.glabris. Foiii {Jig. 1.) sparsa , approximata , petiolala, ellip- 
tica , acula, basi rolundala , apicem versus argute deolata, coriacea, reliculato- venosa , nervo medio 
subtus promineute, glabra, supra nitida , semipollicaria , tres et dimldlam lineas lata. Petioli tineam 
loDgi.canalicuIali, glabri. CoKiMBi terminales^ramosissimi, foliatij ramis sparsis , divaricalis, sulcelo- 
angulalis, glabris. Flores femi^ei (Jig. a.) pedicellali ; peJicellis braclealisi bracteis linearibus. Ikvo- 
i.ccmiM urceolalnm , polyphyllum; foliolis {fig. 3.) 36 — 40, imbricatis, subsr{uarrosis , lanceolaiis, acutis, 
scariosis ,sublrincrviis, viridibus, apice vJolaceis, glabris, subciliaiis; exterioribus brevioribus. Recep- 
tacui.om planiusculum, nuJum. Flosccli (^^. 4.) circiler i5 , involucrum superanles, omnes tubulosi. 
CoRULLA filiformi- ttibulosa , apice quiDquedenlala, pubenila; dentibus acumiaaiis, ereciis. Ovaiiioh 
lineare, glabrum. Stvlus vix eiLserIus,glaber.STiGMATis lacinliE crossiusculo;, palula;. Akekicm oblongo- 
lineare, compressiusculum , sulcato-coslalum. , glabrum, fuscescens. Pappus pilosus; pilis (fig. 5.) pu- 
berulis , fuscesccntibus , corolla longioribus, rlaata mascula ignola. BACCIIARIS. Qi' 

55. BACCHARIS bogotensis. t 

R. foliis breviter peliolatis , lanceolatooMongis , acutis , argute serrulatis , Coriaceis, glabris, 
supra nJtidis; paniculis termin.ilibus, ramosis, folialis. 

Ci-escit m altaplanitie Bogotensijuxta urbem Sanctce Fidei : item Suacham inter et Chipo , 
itll. 1370 Ae,r. f, Floret Angiislo. 

Frutei ramis rirgatls , sulcato.angulatis,glabris , viridibus, FoLiAsparsa, hreTiler peliolata , lanceo> 
lalo-ob!oaga,acuta,ar5uteserrulata,basi integerrima, reliculato-venosa, nervo medio subius promi- 
nente, coriacea, glabra, supra nitida, septemaut octo lineas longa, a-s ,/3 lineas lata. Peiiou tJx 
lineam longi, caoaliculiiti ,glabri, Paniculi lerminales , ramosie, folialfc; rauiis sparsis , adgutalis, gia- 
bris. Flores MAscuLi pedicellali; pedicellis braclealis; bracteis lineari-capillaceis, Involucrom hemis- 
pheericuoi, polyphjllum ; foliolis circiler 3o, imbricatis, oLlongo-lanceolalis, .^culis, jcariosls, subci- 
liatia.glabris, virescentibus; exEerioribus brevioribus, Receptacplum nudum , convexiusculum. Flos- 
cuLi cireiier 55 , in specimine noslro incompleli. SpEciMiWAfemineLi haud suppetunl, 

. 56. BACCHARIS TiiEsiomES. t 

R. foliis breviter petiolatis, iineari-lanceolalis, aeunainatis, argule serrulatis, uninerviisj 
rigidis , glabris ; panirulis tenninalibus , ramosis , foliatis , patulis. 

Crescit in montosis juxla Siinta Rosa Mexicanorum , alt. i'i^ohex. h Floret Septemhri. 

Frutek pedalis aut sesquipedalis ; ramis virgatis, sulcalo-angulalis, glabris, viridibus. Folia sparsa , 
brcviter peliolaia , lineari-lanceolata, acumiuuta, argule serrulat» , uninervia, rigida , glahra, decem 
liueas longa, liueamlaia, Fetioli canaliculati,sesquilineamlongi,glabri. Panjculx teruiiuales, ramosa:, 
folia(a!;ramis alternis, patulis,sulcalo-aogulati5, glabris. Flohes fe«inei pedicellati; pedicetlis bractea- 
tis; bracteislinearibus. iNvoLccjtcM hemisphaerico urceolalum, potjpliyllum; folioli» circiter 5o , sub- 
squarrose imhricatis, lauceobtis, acutis , scariosls, apicem vcrsus ciliatis , virescenliLus, glahris; eile- 
rioribus Lreviorlbus. Receptaculum nudum , convexiusculum. Flosculi circiter 5o , involucro paulo 
lougiores , omues lubulosl. Cokolla capillaceo luhulosa, apice (luiuquedculata , glabra. Ovinuiu tincare, 
glahruoi. Stylus ensertus, glabcr. Stigmatjs laciniic palul». AK.EniUM incompietum. Pappls pilosus; 
pilis scabriusculis , fjjscescentihus , corollam superautihus. Planla femjuea ignola. 

37. BACCUARIS oaiDUFOLiA. t 

B. foliis snbsessilibus , lineari-lanceolatis , subacutninalis, apicein versus argutc serrulatls, 
triiierviis , subcoriaceis , subtus glanduloso-punctatls ; corymbis terminalibus. 

Crescit in scopulosis nobilissimi montis Chimhorazo , alt. 1700 hex. Tj Floret Junio. 

Fbutkx ramis leretiusculis , fuscis , glabris; junioiibus sulcatls. Folia (Daplinis Gnidii) sparsa, np- 
proximala , suhsessilia , tineari-Ianceotata , subacuminata , apicem versus argule serrulata , trluervia , 
nervo medio sublus proutiuente , subcorjacea , subtus glanduloso-puuctala, i3 — i51ineas longa, sesqui- 
Jineam et paulo laliora. CoRinhi Icrminales, demum alares, simplices. FLOnEs femini:! pedicellDti ; 
pediceHi bracteis plurihus subulatis obsiii. Invollciium liemisph;ericum , polyphyllum; foliolls imbri- 
catis, lanceolatis, acutis , scariosis, glabris; exteriorihus brevioribus. Floscdli crebri, involucro lon- 
giores, tnbulosi. CoROiXAglabra; tubo Cliformi; limbo infuudibullformi, guinquefidoj laciniis lanceo- 02 COMPOSITJE. 

lutU, aculis , enerriis , palentibuj. ANTiiER.fi exsettx. OvAitiDu ■niautissimum. , abortiTnra. Sttlui ela- 

ber. Stiomatjs laciniie patul^. Pappus pilosus; pilis superae paulo iocrassalis el pubescenlibus , fuscef 
centibus, corollam subaequantibiis. Plant^i fcniiuea desideratur. 
Baccbari linearifolire (Conyzie iinearifolia; Lam.) proxima. 58. BACGHARIS heteeophylla. t B. foliis petiolatis, oblongo-lanceolatis, apicetn versus siuuato 
glabris , viseoso-nitidis ; pedunculis aiillaribus et termiualibus , b 
(^masculis) sessilibus. 

Vorieias o. foliis obtlisis, apicem versus sinuato-dcoiatis. 

Varietas S- foliis acutis , apicem versus deote uno alterove inst 

Crescit in convalHbtts Mexicanis prope Guanaxitato el fadinai 
hex. Tj Floret Septemhri. 

Fkutet ianiosiS5iinus;ramia sulcato-angulatis.glaljrisiramulis viscosis. Fo 
lanceolata, basi cuneala , apice oblu5a , supernesinuato- denUia, aula 
laiere denteunico aut duobus acutis inslructa, membranacea , venosa, nei 
giabra, lupra viscosa , niiida,' pollicaria aut sesquipollii 
sesqiiiliaeamlongi, caDaliculati,gIabri Fedu.scl-li tern 
tDorautquioque]ineaslongi,angulati,glabri.FLoiiESMA: 
pbyllum; foliolis circiter^o , arcte imbricalis, seariosis 
ribus ovatis, obtusis, brevioribusi interioribus obloogis 
lum , punctatum , audum. Flosciili circiter 40 , involui 
femineain nunvidi. 

An varietas ^. species distincta. -dentatis, basi cuneatis, 
i- aut quadrifloris ; floribus yalenciante, all. [200 parsB,petioIata, 

el apicem. versus ulroqui 

tfuatuor aut quinque lineas lala. Petiol ladriflori , obtusiusculis, 


i,poIy. 'LLCRCM bemispbiericu 
labris , vircscenlibus ; 

bus. Receptaculum pb 

es , ut in pra;cedente. Plantam. 3^. BACCHARIS hambatensis. + 

B. foliis pctiolatis, lanceolato-oblongis, acutis, basi cuneatisj superne dciitatis , subcoria- 
ceis, glabris; corymbis terminalibus, subpaniculatis. 

Crescit in temperatis Jtegni Qiiitensis, locis ariilis , jttxta Hambato, alt. i^go hex. 6 
Floret Jtmio. 

Fblteic orgjalis »ut bioigyalis, ramosissimus , odoralus ; ramls sulcato - angulatis, glabris. Folia sparsa , 
peliolata, lanccolalo-oblonga, acuta, basi cuneata, superne dentaia , h;ticuIalo - venosa , nervo medio 
subtus prominente,subcoriacea,gIalira, polllcaria, quatuor lineaslata. Petioli sestjuilineamIongi,caaa- 
iiculati , glabri. Corymb[ lerminales , subpanicuiati j ramis alternis , palenlibus , angulatis , glabris. Flores 
MASCUUpediceIIali.BKACTB«Iineares,glabrse.IwvoLnciiUMbeniisphiKiicum,poIyph^lium;foliolisa5— 5o, 
imbricalis, scariosis, oblusiusculis, virescentibus, glabris; exterioribus ovatis , brevioribus; interioribus 
oblongis et oblongo-lioearihus. BECEPr*cut.UM plaaiusculum , nudum. Fi.osculi circiler 3o , in spccimi- 
nibus nostris iiicoiupleti. Cobollj alba. Plauta feminea ignoia. BACCHABIS. gj 

4o. BACCHARIS pBumrouA. t 

B. foliU pe.ioUtis, oblongi,, .c„,i,, b..i ango.i.ii, , .errati. , ...bcoriacei, , „ipli 
glabns, vi,coso-nitidisi corymbi, termin.iibus et axill.ribu.. 
Crescil in Peruvia? Ij 

p.Uol«.= ,oblo«ea,.cuu,b.Mmpeliolum.,,6.^tau,serr«U,.ul.comce.°reiicJl.-,lo-IripIiaervia nervi 
3ubtu.prommenlibus glabra.sup™ vi.coso.ni,ida nier^tiridi.,.ublusp.lliaiora, .5 aut .eiincallonfi. 
M,ne..Jau.Pmoi..du..li„easloogi,c.aalicul.ii,glabri.CoKv.B,,erLnal«ela.illare,.paduncuUti: 
Weali. Flobb. rr.„,«Er pediceliati. P^„«cum .ubpollic.re. ra,x.ique pauicul. gl.-,bri , vi^iosi bTJtIL 
].nean-.abulala..TNvoi..cK.„he™isph»ricum,polyphyllu-n;folioil45Uo,imbrlca.i;,Jr"llac^^^^^^ 
Zniu!™, ' ^'"'"7 ' "'"■°^','"'^ -"'" ' brcvioribu. ; inlerioribu, oblongi* et liocaribus. R.c.pxxcclv» 
plau,u,culum, puucUtum , Dudum. Flosci,u circiler :,5o. involucro paulo loofiiores lubulosi minu 
t,SMin.. COROL..A capillaceo-tubulos^ , apice quiuquedeuUta, el.bra.deotibus erecti.. Ov*b.«« ii„ca,.e 
eUb,um.STY,.usexserlus,glaber.ST.GM*ris laciniiepaluls. AKmiuM immaluruin Pappus pllosus - p.lis 
corolla v,x lone.or.bus, fuscesceolibus , scabriusculis. Plauia masculahaud suppe.it. ' 

4l- BACCHARIS LANCE0L.4TA. t 

B. arboreajfoiiis petiolatis, ianceolatis, acmis, baai angus.aiis , superne i^motc sen-atis, 
Innerviis , glabris , utrinque gland.iloso -punclatis ; coryuilm tcrminalibus, ramosissii.iis,' 
dicholom.s. 

Crescit in litore Oceani Pacifici prope Santa Peruvianorum. fi Floret Octobri. 
ARBoRbi--aul Lriorgyalis;rumistere.ihus, sulcaiis, giabris; junioribui viscosis. Fou* sparsa, petio- 

iala, lanceolaU . acula. basi annintaiT tnrinrno i.omnia,:»....,!, ■. ■_ ■ . . . 

' ' ^ la.iijsi H%ustaia, superneiemoieserraU, juniorainlegerr.ma, memhranacca,reli- 

culato - irmervia , glabra , utrioque gianduloso-punclau , a..oraatica , bipoll.cana el paulo lougiora. quiu- 
que Imeas laia. 1'etioli duas aul Ires lineas iongi , canaliculali , glabri. Corymbus termiualis , raraosissi- 
mus, subd,cbolon.usi raraisangulatis. subvisco,is. Flohes mascll. pedicellali. Bh*cte* lineari.subulat^. 
iNVOLDCRuu hem.sph*r,cum, poiyphjllum ; foliolis circiter i5 , imbricalis, scariosis , aculis, fl.vescenii. 
bus, subimbncaUs.glabrisienleriorihusovatis.brevioribus.eiLlerneeubviscosIs; inlerioribuslanceoialis. 
Receptacdldm planiuscuium, nudum. Ploscdli ,5-ao. involucro iongiores, tubuloii. Corolla glabra ■ 
tubo iiliformii limboinfundibuliformi,quii.quefidoilaciniisl.^,nceolalis,acu.is, enc.-viis, paleu.ibus. 

Pappus pilosus; pdis albidis, corollam subsquantibus , superoe pubesceaiibus. Plaola feminea ignola. 

42. BACCHARIS iBESiNoiDEs. t 

E. foliis petiolails, lineari-laoccolatis , arutis, basi angustatis, dcDtatis, trinervlis, mem- 
branaceis, glabris; paniculis terminallbiis. 

Crescit in calidis ProvinciiE Bracamoremis juxia Passo de Matara , alt. 43o liex. 5 
Floret Augiisto. 

FHUTExraraosissimus; ramis teretibus, stria.o-suicalis, glabris; ramulis subangulalis, viscosis. Folia 
sparsa, peliolata, iineari-ianceoiaU , acuU , basi angus.aU, denUU . basi iniegenima , reliculato-lriner- G4 COMPOSITiE. 

via.membranacea, glaijra , a 5/4 pollices longa, 4 Itneas lala. Petioli Ires Hncas loDgi, canaliculali , 
elabri. P.iMcuL.r terminales; ramis alternis, palealibus, angulalis, glabris. Flobes masculi pediceltati. 
BftAcrE^miDulsB.lineDri-subuIalai.lNVOLCCMJMhemisphierioum.polYpliyllunijfolioliscircileriS.iinbri- 
catis, scariosis , acolia , subfimbriatis , flavesceulibus , slabris ; exCerioribus ovaiis , hrevioribus , exlerne 
subviscosis;interioribusoblongisetline,iri-obloiigis. RECEPTACULDMnudum.FLosciiLicirciter .0, invo- 
lucro longiores,lubulosi, prorsus ut in priccedenle, Planlam femineamnon vidimus. 
Bacchaiia!ipleDiifolia;{hcrb. Juas.)proxima, diversa : foliis trinerviis. 

43. BACCHARIS BUDULEJOIDES. t 

B, roliis petiolatis, lanceolatis , acuminatis, basi angustatis, serrulatis, subcoriaccis, gla- 
bris; corj-mbis termioalibus, diffusis. 

Crescit in Peruvia? ft _ 

FntjTEi ramis juniorajus subangulatis, glabris. Folia sparsa, petiolata, lanceolala, acuminala, basi 
«nguslau , marfiine serrulaia , sul.coriacea , reiiculato-venosa , neivo medio venisque subtus promiuenti- 
bus , glabra, tres et dimidiura poliices longa, oclo lincas laia. Pltiou octo aut novem lineas loi.gi . cana- 
licuia°i, glabri. Corymbus lei-minalis, diffusus; ramis sparsis , sulcato -angulalis , paleniibus, glabns. 
FtonESMAsccLipedicella[i.IsvoLUCRUMhemispharicum,polyphyIlum;foiioIis35— 5D,imbricalis,coria. 
ceis. apice scariosis , ianceolatis , acutis, gkbris; exterioribus bravioribus. RECEPTActiLUM planinsculum, 
nudum. F1.O8CULI 70—80 , involucrum sub*quanles , lubutosi. Corolla glabra ; Inbo filiformi; limbo infun- 
dibuliforrai, quin^juefido ; laciniis lanceolatis . enerviis , palenlibus. Amher* exsertfe. Ovari um mmutissi- 
ffium, abortivum. Stylus exserlus, glaber. Stiumaia conniventia. Pappus pilosus; pilis corolla longio- 
ribus, puberulis, fuscescemibus. Planla feminca ignota. 

44. BACCHAIUS POLYAMTHA. t 
B. foliis petiolatis, lanceolatis, acutis , basi angiistalis, crenalo-serralis, triptinerviis, gla- 
bris, supra nitidis ; paniculis terminalibus, ramosissimis , corymbosis, diffusis. 
Crescit citm preEcedente? T> 

Bami angulati, glabri , nigi-o-fusci , nitidi. Folia sparsa, peliolala , lanceolata, acula , bas. anguslala , 
crenato-serrat3,raetnbranacea,reticulalo-lriplinervia,nervissublusprominenlibus,glabra,sup.-anmda, 
ouatuor pollices et longiora, decera lincas ku. Peiiol. tres ant qualuor lioeas lonsi , onaliculaU, glabri. , 
PANic:;LAlermmalis,ramosissimi.,corjmbosa;rnmlssparsis,patentibus.aDgulatis,glabris.FLoiiESFEM.KEi 
breviter pedicellati. LvvoLicKiiM hemispbsricum , polvpl.yllura; foliolis 5o-55, irabricatis, scanosis, 
aculis aplcem versus subfimbrialis , glabris ; exterioribus ovatis , brevioribus ; ialenor.bus oblong.s et 
linearibus Receptacuhim planiusculum , nndum , punctatum. Floscul. ,20-i5o, involucro paulo lon- 
giores , lubulosl. Corolla capillaceo - tubulosa , glabra , aplce quinqueden tata. Ovak.cm lineare , glabrum. 
Stylus exsertus, glaber. St.gmatis taciniie palenlcs. Aken..;» imma.urura. Pap.us p.losus; p.lis scubr.us- 
culis , fuscescentibus , corolla longioribus. Planla mascula a me noudum observaw. 

45. BACCHARIS FLoiiiBUNDA. t Tab. CCCXXV. 

B arborea ; Ibliis pcliolatis, subovalo-oblongis , subacumiuatis , basi in pctiolum angustatis, 
dentato-serratis, triplinerviis,glabris, supra nitidis; paniculis tcrminalibus , ramos.ssimis , 
corymbosis, difTusis. BACCIIARIS. 65 

Crescit in ytndihus Noi-o-Graiiatenii,un prope Almaguer et in convaUi flaminis Yacana- 
iacu , alt. 83o— i aoo hnx. -^ Floret Novembri. 

ARBon iri- aut quadriorgyalis ; ramis lerelibus, glai)ris ; junloribus snlcalis , odorem moschalum redolen- 
lilius. FoLiA sparsa, peiioiata, sutovato-obionga, subacumiuata , basi in peliolum angustata , dentato- 
serrata , reiiculaio-triplinervia , merabrauacea. glabra, supra Didda, duos el (Umidium pollices longa 
decem lineas lata.PETioLi semipollicares, c=naliculali , glabri. P.nicuia tcrminalis, ramosissima , corjm- 
bosa , bracieala ; ramis sparsis, angulatis, glabris.diffusis , palentibus. Flohesmasculi (fig. ,.) pedicellali. 
liHACrE* lineares , glabr.-E. Involvcruje bemlsphKricum, poijphjllum; foliolis {flg. a. 3.) 35— 4o,imbri- 
calis , pi-orsus ut iD prjecedenle. Receptaculum planiuscutum, nudum. Fi.oscirej (Jig 4.) circiler 40 , invo- 
lucrumsuperantesjlubulosi. CoROLLAalba,glabraitubofiliformiiiimboinfuQdibullformi,quin<iuefido; 
laciuiislanceolatis.enerviis.revoliilis. A^THERiexEerlre. Ovaeium miuutum, abortivum. Stylus glaber. 
Sticmatis lacinlic coQiiivenlos. Pappus pilosus; pilis (^ff. 5, ) scabris. suptrne paulo incrassalis , fusces- 
centibus,corolIam acqu.intlbus. Plaula feminea haud suppetit 

Priccedenli valde affinis , vlx diversa, nisi foUorum forma numeroque flosculornm, in B. floribunda 
stirps femiuea Baccharis polyaolha^? 

46. BACCHARIS niPARiA. t 

B. arborea; foliis petiolalis, oblongo lanceolatis, subacuminatis, baai in petiolum angu- 
statis, ueutato-serratis , triplinerviis, glabris , supra nitidis; paniculis terminalibus, ramosis , 
corynibosi.s, divaricatis. 

Crescit in convallibiLS Regni Quitensis prope Guamote et rio Cftambo, alt. i3oo— 1600 
AejT. fi Floret Julio. 

An»OR tri- aut (fuadnorgy.ilis; ramis juuioribus lcrcliusculis , sulcato-strialis , glabris, suaveolentibus. 
FouA sparsa, peliulala, oblongo-lanceoliila, subacuminata , basi in petiolum angustata, denlato-serrata 
basim versus iniegerrima, reticulalo-triplinerviu, nervis sublus promincDtibus, membranacea.glabra 
supra nitida, duos el dimidium pollices tonga , ocio lineas lata. Petioli ires aut quatuor iineas iongi 
canaliculati , glahri. Panecdla lerminalis , ramosa , corjmbdSa , bracteata ; ramissparsis , augulalis, giabri» , 
divaricatis. Flobes mascu li pedicellati. Bracte.e lineares , giibrie. iNyoLCCBUM bemisphEericum, polypbyl- 
ltim;folioilscirciicr35, imbricalis.ui in duabus pra^cedcntibus. Recbptaouluu nudnm. Flosculi ci 
35 , prorsus prfecedentis. Cokolla olba. Planta femioe.i ignota. 

Bacchari polyanthse et floribunda; simillim* , nisi stirps mascula prioris? 

47- BACCHARIS cirnamomifolia. t 

R. foliispeiiolatis, oblongis, breviter acuminatis, basi angusiails , integerrimis , subcoria- 
ceis, trinerviis^glaliris, supra nilidis; paniculis terminalibus , ramosissimis. 

CrescH cum prtecedenle ? f, 

Fkuiex ramis junioribus angulatis , suicalo-slriatis , glabris, Folia sparsa , pelioiala , oblonga , breviler 
acuminala, basi angustata, inlcgerrima, subcoriacea , reticulato-trinervia , nervis subtus promineniibus, 
glabra, supra nitida, quadripollicaria, sesquipolliccm latt. PcTioLiseplem aut octo lineas longi, canali- 
culali , glabri. Panicula terminalis, ramosissiuia ; ramis ereclis, angulaiis; ramulJs palentibus. Floiies fluikei 
pedicellatl. Involucbum bemisphKricum, polypbyllum; foliolis 76—80, ovatis, acutis,scariosis, virescen- 
tibus, giabris; ;e:£terioribus brevioribus. RE(.tpT*cui.UM piaaiusculum, puncialum, nudum. Flosculi crebri, 

Nov. Gen. et Spec, Tomus IV. 9 66 composit;e. iuTolucro loDgiores, tulju]osi.CoROLLAcapil]aceo-[ubQlosa,apicequin^uedentala,gtabra,supernepul]es- 
ccns; (lentibua acuminatis, erectis. Ovabium lioeare, glabrum. Stylcs eiscrtus , glaber. Stigmatis lacinice 
palentes, Akeniuu liucare, sulcatum , glabrum, fuscescens. Papphs pilosus; pilis scabriusculis, rufei- 
cenlibus, corolla duplo Iriplove longioribus. Planta mascula Uaud reperta. 

Baccliari IriuerTi (Conjz^ Irincrvi Lam.) proxiraa, diversa: foliis basianguslatis, nec rolimdalw, 

48. BACCHARIS venusta. t 

B, foliis petiolatis, ohlongis , brevitcr acuminatis, hasi arutis, integcrrimis, mcmbrana- 
ceis , triplinerviis , glabris; paniculis axillaribus terminalibusque , ramosis. 

Crescit in Nova Andalusia juaola ccenobium Caripeme; itein in sjrlvis Orinocensihus. J> 
Floret Jitlio., Seplembri. 

TRVTm. scx-aul octopedalis ; ramis sulcato-angulalis, glabris, Folia sparsa , petiolata, oblonga attt 
ellipLico-obloDga , breviter acuminaia, basi acuta, integerrima, reticulalo-lriplinervia , nervis subtus 
promineniibus, membranacea, glabra , Iripollicaria, poilicem, lata. PtTiOLi canaliculau, glabri, Ires aut' 
(jualuor lineas longi. Pamculx axillares et terminales, ramoss , bracteatx; ramis pateDtlbus, glabris. 
Flohes feminei pedicellaii. IiivoLicmiji hemisplifericnm , polyphjllum; foliolis 60—60 , imbricatts, sca- 
riosis, acuiiuscuNs, gl.ibris, aplcem versiis sabCmbriatis; esterioribus ovalo-Ianceolatis , farevioribus; 
iateriortbus lanceolatis aut lineuribusj intimis sutiulatis, omnium miQimis. Kr.iJEFTACtiLUM plncum, 
audum, punctatum. Flosculi crebri , mvolucro longiores, tubulosi. Corolla caplllaceo-tubulosa, quin- 
qnedeninla. gbbra, Ovarium lineare, glabrum, SrvLOs eiserlus , glaber. Stigmatis lacini» pateniesi 
AKENiUMllneari-obIongum,sulcatum, glabrum, PAPPLspilosus; pilis scabriuscubs , rufescenlibus , corolla 
paulo longioribus. Stirps mascula haud observala. 

Preecedenti et Bacchari trinervi valde airinis, 

49. BACCHARIS m.ExioiDEs. t 

B. volubilis; foliis petiolatis , elliptico-oblongis , brevtssime acumiuatis, basi acutis, inte- 
gcrrimis, trinerviis , rigitlis, glabris, supra nitidis, subtus pubescentibtis; paniculis tormi- 
nabbus lateralibusque , ramosis , subfoliatis. 

Crescit in Andibus Peruvianorum jujcta Montan, alt, i4oo Aex. Tj Floret Augusio. 

FnuTEX volubilis; ramis aDgulatis, canescenti-pubescentibus. Folia sparsa,peliolala, elliptico-oblonga, 
brevissime acuminala ; basi acuia , inlegerrima , venoso-trinervia , nervis prominentibus , rigida , glabra , 
subluspubescenlia, supra nitida,subviscosa, sesquipollicariaetloDgiora, novem liueas lala, PtTiuLiduas 
aul Ires iineas longi , canaliculali, puhescenles. Pamculb lermiDides et laterales, ramosie, subfoliatte; 
ramis spai^sis, patentibus, pubesceutibus. Flores feminei peJicellaii; pedicellis pubescentibus. Iwvo- 
LucRUM hemispba^ricum , polyphyllum ; foliolis scariosis, exlerae pubescentibus, acutiusculis ; exte- 
rioribus ovalis, brevioribus; interioribus oblongis et oblongo-Ianceolatis. Receptacjulum cottvej;ius- 
culum , nudum , punctatum. Flosckli crebri , involucro longiores , tubulosi. Coholla capillaceo tubulosa , 
glabra, superne puberula, apice obsolelc quinijuodentata. Ovahiuji lineare. Stylus exserluS, glaber. 
ST]GMATis-|acini;epatuIa;.AKEriiuMliijeari-oblongum,angulatuin,sulcato-co=tatum,scabriusculuin,fusce8- 
cens. PAppcspilosusjpilisscabriusculis, rufeaccntibus, corollalongioribus.Planlamasculabaudsuppetit. BACCIIAIIIS. 67 5o. BACCHARIS squarrosa. t 

n.ramulis paniculato-virgatis , uniiloria ; foliis br.vitor petiohtis, spaihulato-hn.eolatis 
acutis, ,«tegL-mmis, sobcaniosis , subaveniis , glabris, viscosis. 

Crescit locis aridis montium Mexicanorum prope Gudnaxuato , in radicibus moncis por- 
phjritici LaBuffa, nJt. 1,00 hex. ^ Floret Septembri. 

RAMiprorundesuicato-angulali, elabri , apice divisi; ramuli paniculato-virgali. FoLiisparsa, bre- 
Tiler peliojala, spalhulalo-lanceolata, acuta, basi in petiolum anguslata, integerrima, subcarnosa, 
subaTenia , glabra , viscosa , 10-, . line.s longa , duas llneas lata. Flores FtMiNEi in ramulis lerminalei , 
sol.lar,,. lNyor.ucRUM urceolatun. , polyphyllumi foliolis crchis, squarrose imbricatis , scariusis, 
Iinearj-oMongis, aculiusculis, apice subfiinbriaiis , glabris; exlerioribus bre-vioribus. Floscum crebri, 
inToIuero paulo loogiores, ttibulosi. Coboixa capillaceo-tubulosa , gIaLra,apice quinquedeutota; den- 
tlbus ereclis. Ovaridm lineai-e. STYLns eisertus, glaber. SricMATisWiniic patulie. Akemub iamaturum. 
PAPPuspilosusjpihsscahriusculis.flavescentibus, corolla longioribus. Planlamnscula baudinveata. 

Au Id quod pro ramo babui plania inlegra. 

5t. BACCIIAIIIS GENISTELLOIDES. 

B. caule aphyllo , trialato; alis ariiculaiim iiiicrrtLptis , squamula terminatis,glabns ;flori- 
bus lateralibus, sessilibus. 

Baccharis genistelloides. Persoon. .lynops. 2. p. 'fnfi. 

Conyzageni.stelloides. Lrtm. encycl. 1. p. ^3. Sp.pl. ed. fV.i.p. 1947. 

Molina retirulata. Ruiz. et Pav.7 

Crescit in Andibus Novo-Granalensium ad radices Parami de Pitatumbo juxta pagum 
Porigoet inconvalliJluminisXajo-.itempropeLoxa, alt. iioo— i.^joo h. fy Floret Auguslo. 52. BACCIIARIS MSUEKSIS.t 

R. arbotea ; foliis oblongis, acutisj basi rotundatis, grosse dentalis , membranaceisj supra 
glabris uitidis, subtus incano-tomentosis j corymbis lerminalibus, rainosis, foliatis; floribus 
longe pediccllatis. 

Crescit in montibus /rigidis Quilensium in Paramu de Assuaye ; inier crucem Cadluden- 
sem et pagnm PomaUgactam, alt. i5 ")0 Aex. T> Floret Julio. 

AHBORbiorgyalis et altior; ramis angulalis; ramulis lomeQtoso-pubescentibus. Foi.iAalierna. peliolala, 
obionga , acula , basi roiundaia , grosse deniala , membranacea , reticuIato-*enOia , nervo medio Tenisque 
subtus promincniibus , supra glabra nitida viridia , sublus incano-tomentosa , qualuoret dimidium pollices 
longa, 30 lineas lala. Petiolus semipoilicaris, interne eanallculaius , lomentoso-pubescens. ConrMBi 
teriamales, ramosi, foliali; ramls ramulisque sparsis , lomcnlosis. Floues longe pedicellali, subsemipol- 
iicaiea. PEDiCELLiijualuorautoctolincasiongi. lNvoLeciiriiiurceolalum,polypliyIlum;fDiioliscircilerao, 
kx(i imbricatis, lanceolalis, aculis, «ubuulnerviis, membranaceis, glabris, apice subciliatisj exteriorl- 68 COMPOSITX. 

Lus breTioribns, oWongis, aculis. RECEi-r Actii.uM convexuai , luberculis eleTatiii exasperatum , pubescens. 

Flosculi circiter tredeeim, omnes lubulosi , masculi?, involucrum superanles, paleis nonnullis ( circiler 
4 ) intermixli ; palete lanceolalse , niembraQace;B, glabr<e , planie , flosculis brcTiores, Coboll* atbida ? 
{flavaexBonpl.),tubuIosa,supernepaulo diliitata, quinquefidailaciniis lineari-lanceolalis.acutis, BDcr- 
Tiis, patentibus. A>thehs exserl*. Ovarium lineare, pubescens, abortiTiim?. Stylus glaber. Stigma bipar- 
lilum, exsertura ; laciniis paleQtibus. Pappus pilosus; pilis scabria , rufescentibus, corollam sub^quanlibua , patulis. 

"■ ' ""-"■•' '■-• "1-— '— i-^i ----- ■ ■ - ■ ■^^pg. 

rare non ausussum. tl sequence specie flosculi vere masculi ? Ob paleas floribus intevmiitas eas a Bacchari 

55. BACCIIARIS FULicmiii. t B. foliis oblongis, acutis, basi rotiindatis , margine integerrimis et revolutis , coriaceis, 
supra glabris nitidis, subtns fulifiineo-tomeniosis; corymbis tcrmioalibus , ramosis , foliatis ; 
floribiis longe pedicellatis. 

Crescil ciim prcecedente ?. f, 

R*Mi aherni, angulati , pulverulento-pubescentes. Folia allcrna , poliolata, oblonga , acula, basi rofUQ- 
data, Integerrima, margine revoluta, rellculalo-venosa, Tenis nervoque medio subtua prominemibus , 
coriacea, supra glaljra nitida viridia, subtns cancscenti-tomentosa, sublripollicaria, Tix polliccm lata. 
Petioli 4—5 bneas longi, fuiigineo-Ioraenlosi. Coryubi lermioales, nimosi, foliali ; ramis raraulisque 
sparsis,pQlverulenlo-pubescen(ibus. Flobes lenge pedicellati,quinque liueas iongi. iHTor.ucmiM urceo- 
latum.polyphyllum; fuliolis circiler i5, laxe imbricatis, oblongis, acutis, membranaceis , uninerviis, 
fimbrialo-ciliatiSjgiabris; exterioribusbrevioribus. Receptacolum couvexum, tubcrculis eleTaliseiaspe- 
raium,pubcsccus. Flosculi circiter 8, omnes lubulnsi, masculi?,paleisoonnullis(circiter 3)inlermixti; 
paleis lanceolalis, acutis, membranaceis , planiusculis, flosculo breTioribus. CoROLLi, Akthere, Pistil- 
LUM et P« ppus prorsus ut in priccedente. 

Prsecedenli siiuillima , diversa lamen : foliis coriaceis , inlegcrrimis Ct numero flosculoium. 

54. BACCIIARIS ? vENETA. t 

K fruticulosa; foliis subscssilibus, oblongo-lanceolatis, acutis , basi valdc angustotis, api- 
cem versus utrof[ue latere dcntibus duobus aut Irjbus instructis , crassiusculJs , gtabiis, gjaii- 
cescentibus; corymbis terminalibus , simpliribus. 

Crescit in declivitate montium soli occidentali obversorurn prope Cuernavaca , alt. 8jo 
hex. f) Floret Aprili. 

Fruticclus ramis alternis, terctibus, sulcato-strialis, glabris, fuscescentibus; ramulis pubesceQli- 
hiilellis. FoLiA alterna, subsessilia, oblongo-knceolata, acuta, basi valde angustala , apitcra versus utro- 
que raargine denle unico, diiobus aut Iribus mucronatisinslructa, obsolele ncrvosa, crassiusculo-sub- 
coriacea , glabra, glauco-viridia, 7 aut 9 lineas lonfa, sesqui-aut duaslineas lata. Petiolus sesquiliQcam ' 
loogus.canaliculatus, glaber. Cokymbi lerrainales,simplices, pauciflori. Flore^ peiliceliali, mugnitudiue 
floris CoDpxsquarrosijc; pcdiccllispubescenlibus, bractetsliQearibusobsitis. iK^roLVcnuMbemisphairico- 
turbinalum,poljphjilum;folioliscreberrimis,arcteimbricalis,lanceolatis, aculis,pIaois,glabriuscuIis 
apice virjdibus; eiterioribus brevioribus. REcEPTAOirLUM planiusculum, scrobiculalo-faveosom; faveolis 
margine scariosis,laciniaiis. Flosculi erebri, tubulosi,inTolucriimsuperaales,berniBpbrodili?. Coroli.a 
aiba?,glabra, quinquencrvia; tubo icnui;IiiubosubinfundibuIiformi,quiQquedenlalo; deutibiis ovatis. CONYZA. Qn 

idserlce, basi nudts. Ovarium oblongo-cuncalum, compressnm , albo-aeri- 
ceum. SiVLus s'aber. Siigma bipartitum , cxserlum; lacloiis planiusculis ,glabrij. P*pPDspilosus , sessilis; 
pilis hispidulo-scabris , fuscescemibus , corolla paulo brevioi-ibus. 

Vix hujusgeneris ob flosculos bermaphroditos ; nulli generi mihi noto lamen alBaior videtur. An 
Serratulas affiuilaie arctiore juncta ? 

...^ ...;.:... . ;„._. CONYZA. Ltkn. 
Tessaria. Ruiz. et Pav. 
Ikvolucrum polyplijlliim, imbricatum. Receptaculum nudum. Flosculi 
tubulosi , ccntrales hermaplirodlli, marginales fcminei. Pappus pilosus. 

Arbores , frutices aut Iierba;. Folia alterna, In paucls decurrentla. Flores 
terminalos, corymbosi aut paniculati , rarius solitarii. 

i) Caule herhaceo. 

1. CONYZA pusiLLA. t 

C. piisilla ; caulibus licrbaccis , CKspitosis , repeniibus , roliosis ; foliis sessibbiis , lineari- 
spathulatis, obtnsis, integerrimis , albo-lanatis ; floribus terminalibus , solitariis, sessilibus. 

Crescit regio/te alpina Regni Quitensis ?. TF 

Herba pusilla, cxspilosa , procumbens, repeus ; cauhbus ramisquc densissime foliosis, abbreviatii; 
FuuAnlterna, valde appvoiLiinata, patenLia, sessilia, lineari-spatbulata, obtusa, iiilegerrima, plana, 
albo-lanata, basibusdilatalis imbricatis, 3 — 4 lineaslonga. Flores in ramis leriuinale3,solitarii ,sessiles,' 
magniludine floris Gnaphulii dioeci. iNVOLncRuni cjlindraceo-campanutatum j foliolis 40— 45 , imbri- 
catis , subscariosis , fuscesceniibus , uilidis , glabris, obtusis ; exlerioribus ovalis et obiongis , basi pubes- 
cenlibus ; inlerioribus loDgioribus, lineari-oblongis aut linearibus. JIeceptaculuu nudum. Flosculi 
crebri , lubulosi , involucrum eequanles , nonnulli cenlrales hermaphroditi ; relic|ui margioales feminei. 
Flosculi hcrmaphroditi ; Coftoi.LA tubulosa , glalira , (juinquedeutata ; dentibus oblongis , acullusculis. 
AntheHjE vix inclusie. Ovasium lineari-cuneatum. Stvhis inelusus. SriGui biiidum. Ak,em* imm»lur.i. 
Pafpus pilosus, sessilis; pilis scabris, albidis, corollam iequaatibus. Flores feminei: Coholla lenuissime 
tubuIosa,g!abra, apice denlata , stylo arcle adpressa. Ov*.bicm lioeari-cunealum. SrrLirs exserlus. Siigua 
Lipariitum ; laciuiis capillaceis, divaricatis. Akema immatura. Pappus Ilosculi bcrmaplirodili. 

3. CONYZA MYOSOTIFOLIA. t 

€. caule herbaceo , supernc corjmboso , multifloro , bispido-hirto ; foliis spatbulato-oblon- 
gis, obtusis , hispidulis. 

Crescit locis teinperatis jitxta La Set/nia Novo-Granatensiuni , ad ripam Smitce , alt. ■jZo 
he.v. ■% Floret Noveinbri. 

Radix subrusiformis. CAULiserectus, bipedalis, supeme corymbosua, sulcato-angulalus ramique hia- 7" COMPOSITJE. 

piJoIuni, alterni, suLfasligiaii, pouciflori, FonA raJicalia non vidl; caulion alterna, sessilia, aDgnsta 
Oblouga, obtusa, hasitn versus anguslata , inlegen-ima , venosa , membranacea , iilnDque bispidula, 
subbipollicaria , vii dimidium pollicem hia. CoRYMeus terminalis , subramosus. Flobes pcdicellati , 
quatuorlmeas longi. lNvoi.ircRL'»semiglobosura; foliolis Go aut yo.subicqiialibus^imbricali», lineriribus, 
apice subulalis, rigiiJis,coriaceis,marglnemembranaceis, pubescenli-bispidis, Receptacpluw planius- 
culura,glab.um,puni;wlum,nudum.Fi,osc[JMcreberrimi, involucrum subtequantes, ceolrales herma- 
pbroditi. marginalesfeminei.Fioreshermapbroditi: Coroli,* tuLulosa, alblJa, glabriuscula , superne 
paulo ampliala, quinquedenlata ; deotibus ovalis, acutiusculis. Antherx iaiTlusa;. Stigma bJparlllum . 
exserluni.OvARiUMlineare, stciiius aborlivum, Pappus pilosusipitisscabriusculis, rufesceiilibus, corollan» 
^quanlibus, palulis. FJoresfeminei : CoROiL* lenuissiraa, tubulosa^deotatajStyloarcleadpressa.OvAHinM 
lineare. Sti^lus inclusus. Stigma bipartitum , exscrtum. AKEwruM obloQgO-Hoeare, compressum, maigiue 
Stabriusculum , virescens , lineam vix longum. Pip™s ut in aosculis hermaplirodilis. 

5. GONYZA i.YRATA. t 

C. viscosa; caule herbacco foliisqiie glanduloso-hirtis , ovato -oblongis , basi lyratis, den- 
tatis ; pedunculis termioalibus et .ixiliaribus , tri- aut quinquefloris. 

Crescit in humidis prope Guayaqtdl Qiiitensium. % FLoret Februario. 

Hebba bi- aut tripedalis, viscosa. Cuus ramosissimus , teres , sulcatus , glanduloso-hirlus; ramis 
alleruis, divancalis. FoLt* caulioa allerna, sessUia , ovalo-oblonga , basi Ijrata, acula , denlata, reti- 
culato-venosa , memliranacea , viscoso-birta, sesquipollicaria. Pedunculi axillares et terminales, tri- 
quadri-aut quinqueaori, glanduloso-blrti, FLOHrs ires lineas longi. Involucrum subcarapaoulalum ; 
foholis 45 aut 5o , imbric.itis , linearibus , acurainaiis , viri Jibus , apice hispidis ; exlerioribus brevioribu» , 
lanceolalis, glanduioso-hispidis. Receptacclum nudum. Floscoli 320 aut 35o, involucro breviores; 
8aut 10 centrales bermaphrodili , reliqui feminei. Flosculi hermaphrodili ; Corolt.a tubulosa, alba, 
g!abra,quinqueai>ntata;Jenlibusovatis,obtusis, ANT8ER.Einc[usfe. Ovarium lineare, aborlivum. SiVLm 
ioclusus.STiGMAbiparUtum.exserlum. Pappus pilosus; pilis scabriusculis, .ilbidis, corollam Eequantlbos. 
Fiosculi feminei : Corolla tenuissima , tubulosa , trideoiata , stylo nrcle aJpressa. Uvimiu>i lineare. 
Stvlcs inclusus. StiGma blpartitum , cxserlum. Akenium immaturura. P.^ppus ut in flosculis herma- 

4. CONYZA CORONOPIFOLrA. t C. canescenti-hispida; caule herbaceo; foliis profiinde piniiatiGdis ; laniniis linearibus , 
acutis, basi subinciso-lobatis ; coryinbis terminalibus , ramosis. 

Crescit in alta planitie Mejcicana ad Utus lacus Tezcucensis , alt. 1170 hex. % Fhret 
Majo. 

Caulis erectus, subbipedalis, superneramosus, angulatus, sirialo-sulcalus ramiqne bispidi, alterni, 
fastigiaii. FoLiA caulina alterna , sessilia , profunJe pinmiLifida, hispida , subsesquipolHcaria ; lacioiia 
liueanbus, aculis, integerrimis, basim versus saepius inciao-Iobaiis, opposilis, divaricatis. CoftvMBi ter- 
miuales, raniosi; ramis hispidis; Horibus peJicellalis , duas ct dimidiam Uncas loogis. Ihvolucrok 
semiglobosum;folioIi9 circiter 70, subiequaiibus , triplici serie imbricatis, linearibua, apice subulatis, 
uninerviis, viridibus; exterioribus bispidls; pijis articulalis. Receptacdlvm plaiiiusculum, punctatum, 
nuJum, glabrum. Flosculi creberrimi, involucro vix iongiores; 3o aut 35 centrales hermaphrodili; 
reliqui feminei. Flores bermaphrodili : Coholli lubulosa , glabra, alhida, superne paulo am|.liala. COHYZA. -^ 

<rmnrinedem.U;Jemil.u.ov.tls,acuti,«culis.AN™.R^inclns^. Ov*r.„« li„e.re S™„. binirtit,,™ 
ri.1,. p """"""""" ■°'''"S"".«rap™.nm.l,,.e, bI.iIpuui . mari,ini sc.briutculum vire.1 

ceu. P.,,u,p,i„,„,.p,|,, „,tri„,cnli..r„f,,cemibu.,con,llam.„u.nlil>u. I.'l„„.r, r' 

=r:";S-:;s=:£=;i^r'^--^-'-'^^^^ 

5. CONYZA HispiDi.t 

C I,i,pi<i.i ca..l. h.rb,ce„ ; f„|ii, Ii„..ri.l.„c.ola,i,, in,egcr,i„,i,, m.reiue undnl.li.- 
flonljus lerm,„al,b„, , corymbo.i,. ' u„,ji,,, 

Crescit el Jloret cttni prtscetlenle. tc 
Caulis ereclus, uedali. aut trinpilnlie ciii,,,.^, . , - . 

.l».iifa.ligiali.Fo,,.e.uli„7.rrr. .e I™ ra.rL7 , ," 

„ . , , "^"^'^'"''"'^^'''^•''"Caii-lanceolata.acula.relicuaio-yenosa membra- 

nacea marg,ne undulata . mtegemma, u.Hn.ue pnbe.oen.i- hi.pida, s«q«ipoll,c«ria, b« irverl^s 
du .etd,a„d,am l,„ea. lat.. F.o„.. corjnJ>o.i, peduncula.i, Ju." et dimidi.Ju linea. 10^=1^1^ 
cuhs elonyatis, u.pidi,. I^va.ucK.,», IUceptacclum , Floscuu , Aken.um e. P.ppcs prorJ ut in 
Convza coronopifolia. ' ^ 

A Cony^a coronopifolia vix diuinguitur, ni.i folioruui forma et lloribus sp.irsioribus. 

a COAYZA OBTUSA. t 

C. hispiJa;cauleherbaceoi folm superne pinnalifido-incisis ; lobis oblongis , obtusis 
iDtegemmis, submucronads ; floribus corymbosis. 

Crescit inter urbem Mexici et Tolucam, alt. i35o kex. T Floret Septembri. 

Callis ercc.u,, pedalis, ramosu., sulcato-aneulatu., hi.pidus; ramis alternis, caule,..i superanlibus. 
ro,,,* alterna , sess,l,a , ,oferne linea,'ia, superne piDnalifiJo - inclja , membranace. , ulrinqu. bispida 
subsesqu,poll,caria; lobis oblongis , obtusis, submucronati» , Integris; terminali molore , obovato 
CoEVMB, ternunales , subsimpiices. Flohes pedicellati, duas ei dimiJiiim lineas longi. I.nvoluchum ' 
RECKPiicuLUM , Flosccl, , Akenium et Pappus proreus ut io Conjza coronopifolia. 

7. COIVYZA CARDAMINIFOLIA. t 

C caubbtis cajspitosis, herbaccis, subprocumbentibus, pilosis ; foliis profutule pinitati- 
fidis, pubescenti-pilosis ; lacioiis spathulalo-laiiccolatis , aculis , iiitegerrimis; floribus coiym- 
bosis, 

Crescit in ruderatisfrigidisjii3:lapa^wnMuIalo Quitensiam, in radicibiis monlis Coto- 
paxi, alt. i6ooAex. X Floret Junio. 

Radix fusiformis. Cadles caespitosi, erecti aut procumbentes, peJales, simplices, sulcato-angulali , 
p,losi. FoLiA radicalia longe petiolala , profunde pinnalifiJa , pubescenti-pilosa. adjecto petiolo sesqui- 
polI,carta ; lacinua circiler septem , opposilis, divergentibus , spalhnlato. lanceolalis , atulis, lnlegi;rrimis , 
diias aut duas et dimidtam lineas iongis; lerminali paulo longlore; peliolg subpollicari, puLescenIi- 
piloso. roii.i caulina i-adlealibussimilliraa , seJ majora, brevius petiolatn. FLonts terminales, corymbosi, 
duasel dimidiam lineas longi ; peJunculo pubescenti-piloso. Iflvoi,ucRCM semigiobosum ; foliolis cir- ya coMPOsiTj'.. 

citcr 40, triplici serie imbricatis, subEcqualibu.s , laQceobio-liDcarilius, apice subul.itis, subti 
eilerioribus pilosiusculis. R.eceptacolum planum, punctatum, glabrum, nuUura, Flosculi ciebciTimi , 
inrolucro vix lougiores , aS aut So centrales licrmnphroditi , marginalcs feminei, ia relinuis pror&us ut in 
Couyza coronopifolia. Fftucrus igQolus. 

8. CONYZA sopnMsrOLiA. t Tab. CCCXXVI. 

C. caule lierbacoo , stricto , virgalo , hispidulo ; foliis profiinde pinnatiGdis , hirtellis; laci- 
niis linearibus , apice bi- aut trifidis , obtusiusculis ; Qoribus glomerato-spicatis ; spicis pam- 
culatim dispositis. 

Crescit inter Chaho et lacitm Tezcucensem, alt. 1 163 hex. % Floret Majo. 

Herbi bi- aut quadripcdalis. Caulis ereclus, strictus, superae ramosus, Tirgatus, strialus ,bispidulus; 
rauiis aheruis, approximalis , erectis. Foli* caulina i^fig. 1-) alterna , sessilia , profunde pinnatilida , 
hirtella, pollicaria et longiora ■, laciniis oppositis.linearibus, apice bi- aut Irilobis; lobis obtusiusculis. 
Flokes [^fig. 3. ) pedicellati, in apice ramorum spicalo - congesii , sesquiline.im longi ; spicis cyllndraceo- 
oblongis, foliatis, densis, octo aut deccm lineas longis. iNvOLucntiH subsemiglobosum ; foliolis cir- 
citer 35, sub^qualibus , suhimbricatis , lanceolalo-linearibus, aplce subulatis, viridibus; exlerioribus 
Lirlellis. Beceptaci-lum glabrum, ouJum. Flosculi <;reberrimi, involucro vix longiores; quinque aul 
sei centrales herniaphroditi ; reliqui feminei.Flosculi herraaphroUili {ftg."^.): Corolla tubulosa,alba7, 
glabra , supcrne paulo anipliata , quinquedenlata ; deatibus oblongis, acutis. Anther.s inclusfe. Ovahiuk 
lineare. STir.M* bipartitum, indusum. Akeniuh (/g-, 4.) minutissimum, oblongum, comprcssum, gla- 
briusculum , fuscescens. Pippus pilosus ; pilisscabriusculis , fuscesceutibus , corollam «quantibus. Florea 
feminei(/7g. 5.):CoHOLLi tenuissima, tubulosa, triJentata?,slyIo arcleadpreS8ft.STYLUsexsertus. Stigk* 
biparlitum. Ovaricm, Akekicm et PApriis ut in flosculis hermaphroditis. 

9. CONYZA PULCHEIXA. t 

C. caulibusherbaceis, paniculato-ramosis, hirtellis; foliis prorunde pinnatifidis, hispida- 
lis ; laciniis linearibus, integerrimis; floribus terminalibus , subcoryinbosis, paniculatim dis- 
positis. 

Crescit regione tp.mperata juxta Moran Mexicanorum , alt. i33o he.v.% Floret Majo. 

Herba scmipeiialis. Radix ramosa. Ciulis ramosus, tereliusculus ; ramis alternis, congeslis, strialis, 
hirtellis; ramulis abbreviatis; floriferis approximatis. Folia alterna, sessilia , profunde pinnalifida, 
hispidula, quatuor hneas longa; laciniis liuearibus, obtusis, oppositis, integerrimis. Flohes in apice 
ramuloruro subcorymbosi , pcdicellati, vix duas lineas lonfji. Isvolucrum subsemiglobosum; foliolis 
circiier 3o, subiequalibus , duptici serie dispositis, lanceolato-lioeuribus, apicesubulalis, subuninerviis, 
viridibus,glabrisi exterioribushirtis, REceiTACDLUMplaQiusculuin.glabrum.nudum. Flosccli 90 — 100, 
iovolucro piiirio loDgiores ; circiler sex ceatralesbermaphriidili ; reliqui feminei. Flores liermapbroditi : 
CoKOLLA tubu!osa,albida?, glabra, quinquedeuiata ; dentibus oblongis, acutiusculis. Arther* incluss. 
OvARiUM liaeare. Stjgm* bipartilum, inclusum. Arenilm minuium, lincari-oblongum, compressum, 
fusccscens, glabriusculum. Pappes pilosus; pilis scabriusculis , albidis, corollam icquantibus. Flores 
femiuci : Corolla lenuissima, tubulosa, tridenlata, slylo arcle adpressa. SrvLUS exsertus. Stu;^a bi- 
partitum. Ovarium, Akemum et 1'appus ut in flosculis herinaphrodilis. 10. CONYZA GKAPHALioiDEs. t Tab. CCCXXVII. 

C. catiijbus herbaceis, ciEspitosis ; florifcris ramosis ; ramis pauiculatis , uniflorisj foliis 
lincarilMis, subpinnatifido-incisis, supra tenuissime, sobtns albo-lanatls; lobis acuiiusculis. 

Crdscit locis alsis montis CocoUar , alt. 4o8 Aex. ( Prof. Ciimanemi.) % Floret Septembri. 

Radfx ramosissima, perennis. Cjl-les csespllosL; steriles procuEnbenles, siinpllces, ilense folioai; 
flonfen erecti , quinque- aut sexpolilcares , paniculato-rainosi , albido-lanalli ramis alternis , patulis, 
apicc anifloris. FoLi* alterna, sessilia, linearia , subpiQnatifido-incisa, lobis obloogis acutiusculis, 
supra tenuissime.subtusalbo-lanaia, juniora utrLnque dense alLo-l»nala,decem lineas longa. Floem 
ifig- 'Oin^uiisieriQiQales.solitarii, tres liueas longi. Ikvoi,dcivci* licmispliscricuni; foliolis circiter 40, 
(luplici sene imLricatis, laoL-eolatis, acuiniaato-subulalis, ciliutis, virescentibus, mnrgine diaphanii 
et purpurascentibus i extcrioribus tenuiler lanatis. Receptaculum planiusculum , nudum, glabrum.. 
FtosouLi 70 aui 80 , invohicrum lequaQles ; circiter sei centrales bermaplirodilL ; reliqui feminei. 
Flosculi hermaphroditi ^fig. a. ) ;Coroi,la tubulosa,albida?,[;Iabr;i,sHperQepauloampliala, quinque- 
denlata; denlibus lanceoiato -oblongis , aculis. ANTHi:a« subinclusic. OvAnuM lineare. Stvlds fili- 
formis. Stigma bipartilum, iaclusum. Aeenicii(^^. 3.) oboTato-oblongum, compresso - plattum , mar- 
gine hispidum, fuscescens, ItBve, 2/3 lineLc longum. Pappvs pilosus; pilis alhidis , scabriusculis , co. 
rullam subxquaulibus. Flosculi feminei [^a- 4-) • ConoLLi leauissima , tubulosa , brevissima, dentataT, 
slyloarcte.idpressa. STYLi)seisertus,glaber.STiCMAbipai'litom.OvARiUM,AREMi.'>t etPiPPUSutinflosculis 
hermaphroditis. 

11. CONYZA APUItENSIS. + 

C. caule lierbaceojsoperne corymboso, mullifloro foliisque bispidulis, spatbulalo-oblon- 
§is, acntis, argntc serratis. 

Crescit in humidis Profinciee Farinensis Jnxta pagum Sancti Ferdinandi in ripajltivit 
Apia-es , alt. 34 hex. it: Floret Majo. 

C4t;Lis erectus, pcdalis, superne corymboso-ramosus, sulcato-angulatus, hispidulus; ramis alternis, 
fastigiatis. FoLiA alterna, sessilia , spaihulato-oblonga, acuia, basim versus valde angustata, argute 
serrata, hispidula, venosa, inembranacea , subpollicaria , superne tres IJneasIata. CoHYMfln* terminalis, 
ramosus, foliaius, fastigiaius, patulus. Flokes pedicellati , duas lineas longi. Isvollchum subsemiglo- 
bosum; foiiolis crebris, subtequalibus , imbricatis, linearibus , apice subulaiis, unioerviis; eslerioribus 
hispidulis,viridibus. Receptaculdm planiusculum,punctatum,nudura, glabrum. Flobculi creberrimi, 
involucnim sub.^Kquantes, ceutrales hermaphrodili , marginales feminei, in reliquis prorsus ul iu Conjza 
eoronopifolia , sed minores. Akebiuji et Pappus prorsus CoQyzte corooopifolire, nisi minora, 

13. CONYZA FLOMBUNDA. t 

C. caule bcrliaceo, superne ramosissimo , corymboso, multifloro , glabriusculo ; foliis lan- 
ceolatis, acutis, reraotc et argutc dcntatis, utrinque pilis sparsis adpressis obsitis. 

Ayaguacbi incolarum. 

Crescit freijuentissime locis frigidis et tenipuratis juxta nrhem Qiiiti et pagum Guanca- 
bambce Peruvianorum , alt. i33o— i5oo hex. % Floret Julio—Aiigiisto. 

Cavlis erectQs, iripedalls, superne ramosissimus , corjmbosus, leres, strialus , glabriusculus. Fou* 

Nov. Gen. Ef Spec. Tomus IV. '" 74 COMPOSIT^E, 

c:iulina alleroa , petiolata j kiiceolala, acula, basi ia petioIiiiDangiistaIa,reinote el at^te dentata, reti- 
culato-venosa , uiriDque pilis sparsis adpressis obslta, adjecto petiolo subtripoilicaria , qualuor lineas 
lat^. CoHiMEus termitinlis , ramosissimus , foliatus; ramis alterois, fastigiatis rainiilisquc pilosiusculia. 
Flores pctlicellali , duas lineas et paulo longtores. Involuchu.m subsemiglobosutnj foliolis i6 aut i3, 
subKqualihus , duplici aut Iriplici serie imbricatis, linearibus , apice angustalis , viridibus , glabris. 
Receptacullu planiusculum, piinctatum, nuilum, glabrum. Floscui-i involucrum a^quanles, So— 35; 
sexautse|item ccQirales bermapliroditi; reliqui femiuei. Flosculi hermaphroditi : Corolla tubulosa , 
alba ,glabra,superac paulo ampliata, quinquedeotala; deutibus ovatis, acutis. Antheii« iuclusie. Ovariuii 
lineare. Stigm* bipartitum.inclusum. Akeniu.m miuutum, oblongum, compressum, margiuehispidulum, 
fuscescens. Pappds pilosus ; pilis albidis, scabriusculis , corollam ffiquanlibus. Flosculi feminei : Conoi.Li. 
tenuissima, tubulosa, aiba, apice deoiata. OvARiuniiQeare. Siyll-s iQclusus.STiGMAbiparliliim, ciscrluoL 
Akenilu et Pappus ul in floscuiis bermaphrodilis, 

Planta tola odorem gratissimum spirat. 

Specimina propc Guancaliarabam lecta dilferunt a specimiQibus quitensilius : foliis subinlegerrimis, 
caule hispidulo, superue pauiculaio. 

2) Caitle siiffrulicoso , fruticoso aid arboreo. 

l5. CONYZA ADNATA. t 

C. caiile suffruticoso , hinello; foliis dcciirrentibiis , laiiceolatis , acutis, denticulatis , siipra 
scabriusculis , subtus viscoso-puDciulatis; corymbis tefminalibus, ramosis. 

Baccharis aJnata. fVilhh enum. kort. Berol. 2. /1, 870. 

Crescit locis alsis Regni Mexicani inter pontem IstliB et pagiim Acamistla, alt. S3o k.% 
Floret Aprili. 

Si;prBUTE]( suborgyalis, balsamifer; ramisallernis^strialo-sulcatis, ob folia decurrentia alatis, hirlellis. 
FoLiA alterna , sessilia, decurrentia, lanceolal.i^acutaideulicuIalaireliculato-veEiosa^suprascaLriusculB, 
subtus punctulis minutis viscosis conspersa , nervo medio et venis birlellis, tripollicaria et longiora, 
quatuor aut qualuor el dimidiam lineas lala. Corimbi terminales , ramosi, foliali; ramis allernis, fasti- 
giatis, divaricalo-palulis , viscidulo-hirtellis. Flohes pedicellali, duas et dimidiam lineaa loagi. Isvonj- 
cnuM semiglobosum; foliolis circiter 40, fuscescentibus , liQearilius , apice subulatis , glabris; exterio- 
ribus brevioribus, basim versuspaulo Jilalatis, externe viridi-hirtellis. Reiieptacvlum convexiusculum, 
punctalum, nudum, glabrum. Floscui.i 140— i5o , involucro paulo longiores ; circlter decem cea" 
Irales mascuii, steriles ; reliqui feminei. Flosculi maseuli: Coboh.a tubulosa, albida?, glabra, su- 
perne paulo ampliata , quinquedentala ; dentibus oblongis , obtusiusculis. Anthkb.e vi« iuclusae. Ovahium 
lineare,obortivum. SrYLus ioclusus. Siigma biparlitum, essertura. PAPPuspilosus; pilisseptem autdecem, 
scabriusculis,albidis, patulis, coroilam «quantibus, Flores feminei : Cobolla tenuissima, lubulosa, 
tridenlala. Ovariuh lineare. Siylus inclusus. Stioma bipaililum , eisertum. Akenium miuulum, lineari- 
oblongum,compressiusculum , fuscum, glabriusculum. Pappcs ut in flosculis masculis. 

l4- COIVYZA ALOPECUROIDEA. 

C. caiilc frutescente; foliis tlecurreuiibus , oblongis, aciilis, dcullculntis , subtus albo-to- 
mcDtQsis; spicis subpaaiculatis , cteusis, CO«Y7.A. nf, 

Conyza alopecuroidea. Swartz. Ftor. Iml. Occ.3.f>. i3'i4- 
Conyza alopecuroides. Lam. encjcl. a. p. 93. Sp. pl. ed W. 3. p. igSo. 
Conyza alopecuroiaea helenii foiio, caule alaio. Plitm. cat. 9. ic. t. 98. (. i. 
Crescit locis scopulosis montis 'rumiriijuiri Cumanensiitm , alt. 700 hex. j, Fhret Sep- 
tembri. 

Caulis Li- aut tripedalis , sLmplex. Spica in specimine nosiro tenniaalis , solilaria. 

l5. CONYZA THESIIFOMA. t 

C. caule siiffruticoso, basi ramoso; ramis erectis, simplicibus, glabris; fnliis angusle linea- 
ribus , acutis, iategerrimis, piiis adpressis couspersis; rorjmbis termiualibus, simplicibus. 

Crescit in Regno Mexicano ? Tj 

CiULissuffruticosus, basi ramosusj ramis ereclis, pedalibus, simplicibus, foliosis, angulatis, glabrij. 
FoL]* alteraa, sessilia, iioearia, acula, liasim vcrsus angustata, integerrima, uaiuerTia, ulrinque pilis 
aJpressis obsita, i5aul 16 lineas longa, dimidiam lineam lala, Flokes lerminalesjcorymbosi, pedicellali, 
tres liaeas longi. Invoi.ccrum semiglobosum j foliolis crebris, subxqualibus , duplici aut Iriplici seris 
(lisposilis, linearibus, apicesubulatis, viridibus; exlerioribus hispidis. Aeceptaccldh audum. Flosculi 
iuvolucruiu eequaules, creberrimi; ceolrales Iierniaphrodili; marginales feminei. Flosculi bcrmaphrO' 
dlii : CoiiOLLA tubuiosa, gUbra , quiuquedentaia; Jentibus oblongis, oblusiusculis. ANTnER.« incluso:. 
OvARiuM lioeare. Sticha bi|iarlilum , iDcIusum. AseMdm minutum , oblougo-cuaeatum , compressum , 
margiae hispidulum, luscesccns. Vappus pilosus; pilisscabriusculis, subcameis, corollam cequautibus. 
Floscull feminei: Corolla tenuissima, lubulosa, dentala. Stylus iuclusus. STicaiA biparlitum, exsertum. 
OvARicM , Akehidh et Pappus ul in flosculis hermapliroditis. 

16. CONYZA CosTEsii. t 

C. caulc siiffLutiroso, ramosissimo, canesocnti-hirlo ; foliis oblongis, anilis, basi angiisla- 
tis, iutegcrrimis , hirto-pubescentibus, canescentibus; eorymbis termiDalibus, ramosis. 

Crescit prope villam Ferd. Cortesii et urbem Ctiernavaca Mexicanorum. j} Floret 
Februario. 

Caulis sulTruticosus , orgyalls , ramosissimus ; ramis alternis , subangulatis , striaiis , canescentt- hirlis. 
FoLi* alterna, peliolata , oblonga , acula , basi in petiolum augustata, integerrima,veQosa, membranacea, 
utrinque lenuissimc birto -pubescenlia, canesceutia, adiecto petiolo Iripollicaria etlongiora, deccm 
line^s l.nia. Petioi.us semipollicaris , canaliculauis, hino-pubescens, canescens. Cohvhbi lerminales, 
rnmosissimij ivimis aiternis , subfastigiatis, hirlo-pubescentibus, canescenlibus;floribus breviter pedi- 
cellatis, coogestis, treslineas longis. iNvoLucHUMsemiglobosum; foiiolis circiterSo , imbricalis,oblongo* 
JaQceolalis,apice subulaiis , glabris; interioribus liaeari-subuialis; exterioribus brevioribus, oblongis, 
obtusis , lenuissime CJLescenli-puliescentibus. Receptaculcm planum, nudum, glabruia, Flosculi 
creberrimi, involucrura subsequantes; oirciler viginli tentrales bermaphrodilii reliqui femiuei.FJoscnli 
Lermaplirodili : CoHOLLAtuIiulosa , albida , glabra , supeme paulo ampliila, quinquedentata ; deulibus 
obloogis, oblusiusculis, Amher.« subexserl^, Ovariuh lineare, aborlivum?. Stvlcs inclusue. Stiuma 
liiparlilum, ejtreilum. P*ppus pilosu^ j pilis circiler 10, scabriusculis , albidis, corollam iequaulibus. 
Flosculi femiiici : CoaoLLA leouissima, tubulosa, tridentala, stylo arctc adpressa. Ovahiuk lineare. 7" COM POSIT.E. 

Stilus suliiQclusiis. Sticy* blparlitum, exserium. Akenium minulissimnDi, cylindraceo-obloDcam, 
glabriusculum , fiiscum. Pappus ut in tlasculis hermaphrodilis. 
CooyzKOiioratiBLiQn. (in herb. bort.Paris.) affinis. 

1 7. CONYZA Chisgoyo. t Tab. CCCXXVlJl. 

C- caule fruticoso ; ramis Iiirto-pubescentibus ; folii.s subrotundo-ellipticis, utrinqueobtusis, 
integerrimis , supra hirto-pubescentibus , subtus moUiter pubescentibus, canescentibus ; co- 
rymbis tcrminalibus , ramosis. 

Qiingoyo incolarum. 

Crescit locis planU prope urhemSanta Peruvianorum. 7> FloreC Octobri. 
FRUTEiramisalternis, teretibus, sulcalis, birlo-pubescentibus. Folia allerna, brevissime petiolala, 
subrotundo-elliptica, obtusa, b;isi rotundala , integerrima, reticulato-venosa.meiiibranacea.suprahirto- 
pubescenlia, sublus densissime et molliter pubescentia, canescentia, pollicaria, novem lineas laia. 
pETiOLi lineamlongi , pubescenti-lanati. Cohymbi terminales, ramosi , subfoliali; ramis allernis, patulis , 
lanato-pubesceotibus. canescenlibus. Flohes {fig. 1.) pedicellali. Invohjcrvm subhcmispliEericum; 
foliolis circiler SS.iinbrlcalis, linearthus , apice subulatis , nilidis, alLidis , giabris; exterioribus brevio- 
ribus, obloogisaulovatis.acutis.externepubescentibus. Recept^cul™ nudum.glabrum. Flosccli iu- 
voIucrumsubffiquanles.So aul go, quorum la aut 1 3 hermaphroditi ; reiiqui feminei. Flosculi herma- 
pbrodili {fig.2.): Cobolla tubulosa, glabra, alba?, superne ampliata , quiniiuedeolala ; denlibusovalis, 
acutis.enerviis. ANTtiER^ exserlie. OvAniUM cunealum, pubescens, aborlivum?, Stylcs giaber. StiGma 
biparlitum, exsertum. Akeniusi non vidi. Pappcs pilosus; pibs scabriusculis, albidls, corollam sub- 
aequantibus. Plosculi feminei {fig. 3.): Corolla lenuissima, tubulosa , tridentala, giabra. Ovarium lineare, 
glibrum. Stylus esiertus. Sticma biparlitum. P«ppus m in Hosculis hermapLroditis. CONYZA RlrARlA. C. arborea; ramis glabriusculis; foliis obloogo-lanccolatis, acotis, basi angustatis , inte- 
gerrimis, crassiusculis , tenuissime iEcano-tomentosis ; corymbis terminalibus , dicboiomo- 
ramosissimis. 

Tessaria integrifolia. Ruiz. et Pav. sjst. veg. p. aiSi' 

Crescit in ripa inundata Jluvii MagdalentE prope Morales ; item in conmlli GuaUabam- 
bensi inter urhem Quiti et Villa de Ibarra, alt. 4o— io.3o hex. T) Floret Janitario. 

ARBOnbi-aultriorgyalis; ramis leretibus, glabris. FoLiAsparsa, petiolala , oblongo-lanceolala , aculB, 
basi in peliolum angusiala, integerrima, crnssiuscula , venosa, uirinque lenuissime incano-tomentosa , 
S— 3 i/a pollices louga, 9 — lolineas lala. Petioli 3 — 4 lineaslongi, caoalicuIali,g!abri. CoRnaBi lerminales, 
dicholorai, ramosissimi; ramis snbangulalis , glabris. Fi.ohes pedicellati. iNvPLECnnii hemisphffiricum j 
foliolis imbricalis, scariosis, glabris, acutis ; eslerioribus ovatis, brevioribus; interioribus obiongia nut 
linearibus. Receptaculum nudum. Flosculi marginales feminei crebri; cenlralis hermapbroditus. FIos- 
culus hermaphroditus lemineis iongior: Coholl* lubulosa, quincfuelida, glabia ; Jacioiis lanceolalis , 
ereclis. Amherx eitscrlK. Ovarum oblongum , giabrum. Styi-ds exserlus. SriGiiATis lacinii conniveotes. 
Pappos nullus. f losculi feminei : Coholla capillaceo-tubulosa , apice quiaquedemala;dentibus subuialis , 
ereciis. Ovabium lineare. Styli;,'; exsertus, glaber. Stigmatis laciniK palulse. Akekiuu iwmaturuni, pAPfus 
pilosus i piliiscabriusculis, fuscesceatibus, corolla loogioribus. (iHAPHAl.IUM. mm 

' "• Descriptio planKe quitemis : 

ARBORbi- autlriorgyalis.ramosissima; ramiiiis allernis , anguhlis , glahriuscnlls. Fou* sparsa, sub- 
sessilia , lanceoliita , ai^uta, basi anguslala , inlegerrima , reticulalo--venosa , utrinque tenuissime tomenlDsa , 
iQcana, subtripollicaria. Cobvmbi termiQales, ramosissimi ; floribussuLsessilibus, conglomerato-coDeeslis. 
l^voniCRCMcjlindraceum,arclcimbricatum;foliolislineari-obloiigis,aculis,piaflis,scariosis, miemibus. 
glabris;eiterioribu5 minoribus. FLOSCULUSmasculussolilarius.centralisjfeminei complureSjmarginaies 
in «pecimiae suppetente imperfecti. 

GNAPHALIUM. Lmi». 

Involucrum polypliyllum, imbricatum, scariosum , coloratum. Recep- 
TACDLUM nudum. Flosculi tubulosi , centrales hermapbrodili, marginales 
fcmlnei. Pappus pilosus. 

SufTrulices ant berbae, Folia alterna , saepius lanata. Flores saepius tcrmi- 
nales , gtomerati aut corymbosi, 

i) Involucris paucijloris. 

i. GNAPHALIUM saturejoides. 

G. sufTrutLeosum ; caulibus procumbentihus et erectis , ramosia , olbo-sericejs; foliis linea- 
ribus, subacuminatis, basi angustatis , uninerviis, supra densissime pubescentibus, subtus 
albo-tomentosis; fLoribus capitato-glomeralis ; involucris subquinquefloris ; foliolis obtusis, 
rufescentibus. 

Gnaphaliorasaturcjoides. Lain. encycL n, p. 747- Sp-pl. ed. W.^.p. i865. 

Crescit in temperatis Begni Novo-Granatensis inter Jluvium Putes et villam San Miguel, 
iilr. 800 /lex, -f) Floret Septembri. 

CtLLES suSruticosi, casspiiosi, procumbenles aut erecti , scsqui-aut bipedales.ramosi ramique leretes, 
albo-sericei , alterni, apice adscenJeales. Foii.ialtcraa,sessilia,tinearia,sub3CumiData, basi anguslata, 
inlegcrrima, unincrvia,supra clensissimc pubescenlia , subtusalLo toinentosa,scsquipollicaria etlongiora, 
sesquilineam lala. {''lores sessiles, in apice ramoruru capitato-cooglomerati ; giomerulissubscmigloboiis, 
magnitudine fruclus cerasi minoris. Intoluchum tubulosum , suhoctopbyllum; foliolisoblongis, oblusis, 
Ecariosis, diapbanis, rufesccnlibiis, nitidis, glabris; inlcrioribus paulo angustioribus ; exlerioribus basi 
lanalis. Regeptacuhjju nudum. 1''loscl-li qualuoF ant quinque, inrolucro paulo breviores; ccniralia ber- 
mapKrodilus; margiaates fcminei. Flosculi hermaphroditi : Corolla tubulosa , gtabra, quinquedenlala ; 
dcnlibusovato-lanceolatis. Anthgei£ inclusiE. Otaricm lineare , glabrum. Stigua bipartitum, inclusum. 
Akemum immalurum. Pa ppi:s pilosus,- pilis scabriusculis , corolla Tii longioribus , albidis. Flosculi feminei : 
ConoLLA tenuissima , lubulosa , quiniiuedentaia 7, stylo arclc adpressa. OvAniuH liaeara. Sttlus exserlus. 
SriG.MA bifliium. AKEMun immalurum. rAPPOs ut in flosculo bermaphrodilo. 

Planla nostra a LamarclLiana baud diTersa Ttdetur , licel folia in nostra paulo loogiora. yo COHPOSITvE. 

a. GNAPHALIUM bufescehs. + 

G. suffruticosura?; caulibus ereclis, pauiculato-ramosis foliisque albo-lnnatis, lanccolalo- 
linearibus, acutis, decurrentibus, margine subrevolutis ; floribus cajiliato - conglomcratis, 
paniculatis ; involucris quinquefloris; foHolis obtusis, rufesccnlibus. 

Crescit cum prcecedente? ij 

Cmji.i:s siiffruiicosi?, erecli , pedales aut sesquipedales , superae panicul.nto-ramosi, foliati, terele* 
ramiquG albo-lan.iii , akerni, patuli. Folia alterna, sessilia, lanceolato-Iinearia, acula, basi pauloan- 
guslata et in caulem decurreutia, integerrima, m.irgine subrcvoluta , uLrinrfue albo -lanat.i , scS([uipol- 
Jicaria, sesquilineam et paulo latiora. Flores sessiles , conglomerari , sesquilineam longi ; glomeruiis 
subglobosis , densis, magnituUine pisi maiimi, in apice caulis paaiculatim disposilis. Involuckcm sub- 
ilodecaphyllum , in reliquis prorsus ut in Gnaphalio saturejoidi. Flosculi quinque; duo centralea 
hermaplirodili , ires margiuales feminei , in specimine nostro incoaifileti. Akesiusc non vidi.PAppuspilosu^ 
pilis scabriusculis. 

Gaaphalio salurejoidi Lam. pro\imum, diversum : foliis decurrenlibus , margine revolulis, ulrinque 
cauleque albo-lanatis. 

5. GNAPHALIUM bogote>se. t 

G. caule herbaceo , ereclo, superne ramoso foliisque subtus piloso - sericeis, canescenli- 
tus, supra pilosiusculis, linearibus, acutis, decurreutibus , uninerviis; floribus confjlome- 
ratis, subcorymbosis ; involucris quinquefloris ; foliolis obtusis, rufesceuiibus. 

Crescit in alta planitie Bogotensi inter urbem Sanctce Fidei et pasum Suache, alt. i35o 
hex. % Floret Septembri. 

C*uLi5 herbaceus, erectus, pedalis,superne ramosus, folialus, leres, piloso-sericeus, canescens. Folia, 
alterua, sessilia, decurrentia, liacaria, acuta, integerriuia , uninervia,suprapilissparsis obsila elviridia, 
sublus piloso-sericea ct caneseenlia, subbipoilicaria , lineam laia. Fuires sessiles, dense conglouieraii, 
sesquilineam longi; glomerulis in apice caulis corymbosim coogeslis. I^volccru.u subenneapbyllum, in 
rcliquis prorsus ut in Gnaplialio rufescenle el Gn. saturejoidi, RECEprACirr.UM nudum. Flosculi quin- 
qucj duo hermaphrodili, trcs feminei , in spccimine suppelcute incompletj. Akemdm immalurum. 
Pappus piiosus; pilis scahriusculis. 

Gnaphaiio salurejoidi et rufescenli valile alTine , distinguitur lanien ab hoc inflorescentia , ab iilo fotils 
dc£urren[ibas,ab uiroque caule herbaceo foliisquc subtus pjloso-sericeis, canesccntibus, angustioribus. 

4. GNAPHALIUM CE1.0S101D1B. t Tab. CCCXXIX. 

G, fmlicosum ; procumbens; foliis elliptico-obovatis, obtusiusculis, cauo-lanaiis; floribus 
capitato-glomeratis, tcrminalibus; involucris subquinquefloris; foliolis acutiusculis, albidis. 

Crescit juxta Loxant Perufianorum , alt. io6oAi?jr. ^ Floret Julio. 

Cadlis lignosus, procumbens?, ramoaus, teres ramique cano-lanati , alterni, abbrevlali. Folia. al- 
lerna , sessilia , elliptico-oboTala , obtusiuscula , basi paulo angustala,mtegerrima, supra albldo-lanala, 
sublus dcnsissime lomenloso-lanata et cana , novemaut decem lineas lonfja, vii ses: lineas lata. FLORiiS 

Isvoi.rcHLM sulicampanuljlum; folioiis circiter 16, imbricatis, scariosis, diaphanis, nilidis, gljbris. GNA1'H.1LILM. nn 

oblongis,aculiusculisiinleriorlbusang„stioribus, spalUulatis; exlcrlorlbus basi lanalis. Receptaccldm 
..u.lum f Lo^cuLi crciler qu,n(jue , Ires hermaphroditi , .luo fcmiuei , involucro paulo breviorej. FloiculL 
hermaphrodu. {fig. 3.) : Corolla tubulosa, glabra, quinquedenlala ; dentibus lanceolatis, aculis. An- 
THER* mclusK. OvARiuM liupare. Stigm* biparlitum , inclusum. Aresium immaturum. Pappus pilosus- 
piiis scabriuscuiis, corolta paulo iongioribus. albidis. Flosculi feminei {fg. 3.) : Coroll* lenuisslma, tu' 
bulosa,<iu,nque<icntala?, s.ylo arcte adprcssa. Ovabium lineare. Stjltjs ewertua. Stigba bifidum- Asemum 
immaturum. Pappus ui in flosculls hermaphroililis. 

S. GNAPHALIUM cahdicAns. t 

C. caiile hcrbaceo , riiinoso roliisqiie .^lbo-lanatis , lanceolato-spalliulatis , acutis j floribuB 
termJDalibus, capitato-glomeratis; iovolucris siibqaiLiqueflons; foliolis acutia , flavescenlibua. 

Crescit in Regno Quile/isi interpagiim Ticsan et urbem Alausi , alt. i aSo liex. it: Floret 
Jiilio. 

Caulis ereclus, pedalis, basi ramosus ramique terelinsculi , aliio-lanali. Folia alterna, sejsilia , 
l,inceolato-spalUi.IaIa,acuta,iiiIeeerrima,ulrioquealbo-Ianafa, i4— .5Iineas longa, 3— 5 ./alineaslala. 
l LORES sessiles , vix duas I.neas longi , capita to-glomer.ili ; glomerulissubglobosis, lerminahbus , lernis aiit 
quinis, breviler pedunculalis; pedunculis albo - lanalis. IrivoniCRVH catnp.iuiilato- tnbulosnm; foliolis 
circiler i4, imbricalis, scariosis , flavescentibus , diaphauis, nilidis, oblongis , aculis, glabris; inte- 
rioribussubspathulatls,acutis; exterioribus basl lanatis. RECEPiACcLrM nudum. Flosculi qualuor aut 
quin(jue,involucrobreviores;unicushermaphroditus,reIi([uifemiuei.FIoscuIushermaphrodilu*:Coiioi.LA 
tubulosa , gLibra , apice quinquedentala ; dentibus ovatis , acutiusculis. Akther* inclnsie. OvAHiLulineare, 
glabrum. Stylus glaber. Stigsia bipartitum , inclusuro ; lacinii» apice subcapitelliformibus. Akebhjm im- 
maturum. Pappus pilosus; pilis scabris, albidis, patulis. Flosculi feminei : Corolla tenuissima , tubulosa, 
qninqiiedentala?, slylo adpressa. OvAniuM liueare. Stvlus essertus, glaber. Stic.-ja biparlilum. Akenium 
immaturum. Pappus ut in flosculo hcrmaphrodilo. 

6. GNAPIIALIUM alatum. t 

G. caule berbacco , erecto , superne lanioso, alato, glabiiusculo ; folus decurrcniibus , 
angusle ianceolaEis, acutis , venoso-triplinerviis , pilis conspersis ; panicula terminali, co- 
rymbosa; ilorlbus capitato-conglomeratis ; involucro subsepCemfloro j foliolis obtusiusculis , 
fuscescentibus. 

Crescit citm prfEcedente, % 

Caulis ercclus, pedalis, superne ramosus, terctiusculiis, foliis decurrentibus alatus, slriatus, fuscus, 
glabriusculus. Folia alteraa, sessilia, In caulem decurreutia , anguste lanceolata, acuta, basi angtutatn, 
venoso-lriplinervia, inlegerrima, membranacea , utrinque pilis sparsis longis obsila, subtus margine 
pilosa, Iripollicaria et longiora , treslineas lata. Panicula terminalis, corymiosa, foliaia; ramis alternis, 
pilosiusculis; ramulis pilosis; floribus capilato-glomeralis , densissimis, sessilibus, duas hneas longis. 
I»voLrcRuM tiibuloso-campauulaium; foliolis i5— 3o, imbricalis, oblongis, obtusiusculis , scariosis, 
fusccscenlibus , diaphanis, glabris ; inlerioribus spalhulato-Iinearibus; eiterioribus basi Janat.s. RECErr*- 
CULUMuudum. Flosccli circilerseptem, involuuro vii breviores, duo centrales hermaphroditi; mai^inaies 
feminei. Struclura flosculorum et pAPti prorsus ut in Gnaphalio candicante. Akenicu immaiurum. oo composit.t:. 

2) Tnvolucris multijloris , semigioboso-cnmpanulatij. 

7. GNAPHALI€M incanum. t 

G, caule herbaceo, ereclo, simplici foliisqiie tenuiter cano-l.inatis , lineari-laaceolatts, 

acutis ; coryiiibo terminali , sulifasiigiato ; floribus capiialo-conglomeralis ; foliolis involucri 
acutis , flavescenlibus. 

Crescit locis frii^idis Peruvice juxta urbem Micuipampa in radicibus monlis metalliferi 
Gualgayoc , alt. i83o hex.% Floret Augusto. 

CAUi-iserectus,pedalis,simples,foliatus, leretiusculQs.cnno-lanalus. Foi.u alterna , smili.i, lineari- 
lanceolala, acula, basi angustala, inlegerrima, utrinquetenuiler cano-lanata, duos el dimidiuin pollices 
longa, qualuor aut quaiuor et dlmidi.im lineas lata. Corymbks lcrminalis, folialus, subfasligialus; rflmi* 
allernis, cano-lanatis; floribus capilalo-conglomeratis , sessilibus, duas lineas longis; glomerulis sub- 
globosis, densissimis, magniludiue fruclus ceraai. iNtomcKLM tubuIoso-campaQulatum; foliolis 16 — ao, 
inibricalis,scariosis,cliaplianis, llavesccnlibus, nilidis.glabris, iaQccoIalo-obiongis, acutis; exterioribus 
panlo brcvioribus, basi lanalis. RECEPrAcuLcx nudum. Flosculi circiler i5, invoiucro paulo brcviores ; 
a But 3 ccntrales bcrniapbroditi ; marginales feminei. Flosculi hermapbroditi : Cuholla. lubulosa, apice 
qnioquedcntata, glabra; denlibus ovato - oblongis , acutiusculis, erectis. Amheb* inclusie. Ovaridm 
oblongum , glabrum. ^rxLtrs glabcr. Stigma bipartitum, inelusum. Akemcu minutissimum , oblongum , 
compressiusculum , laeve, fuscum, glabruin. Pappus pilosus; pilisscabriusculis, albidis, coroilam sequan- 
tibus, patulis , dcmura deciduis. Flosculi feminei ; Gorolla tubulosa , tenuissima, quinquedcnlata?, 
stylo arcte adpressa. Stylus cxsertus , glaber. Stioma bifidum. Ake.muu et Pappus ut in flosculjs Lerma- 
pbrodilis. 

8. GNAPHALIUM pellitum. t 

G. caule herbaceOj erecto, simpHci foliisque densissime albido-lanatis , lineari-lanceola- 
tis, acutis; corymho terminali, subfasiigiato ; iloribus capitato-conglomeratis ; foliolis iavo- 
lucri acuiis, flavescentibus. 

Crescit cum prtscederite ? TC 

Caulis erectus, scsquipedalis, siraplei, foliaius, tcretiusculus, albido-lanatus. Folia allerna , sessilia, 
lineari-laoceolata, uirinque angustala, densissime albido-lanata, Iripollicarjjet longiora ,quinque aut 
sez liueas lala. Cohimbus lcrminalis, foliatus, subfastigialus ; ramis allcrnis, albo-Ianatis ; lloribus 
capitato - conglomera tis , densissimis , sessilibus , duas lineas longis, Involvcrim tubuloso -campanulatum ; 
toliolis So — 35, imbricatis, scariofiis, diapbaois, flaTescentibus , nitidis, oblongis et lanceolatis, acutis, 
glabris; interioribus lanceolato-linearibus , acuminatis; exterlorilius basi lanalis. Receptaculum pla- 
uiusculum , Dudum. Flosculi /jo aut5o, involucro paulo breviores, qualuor aut quinque cenlralcs 
bermapbroditi , marginales feminei, prorsus ut in Gnaphalio incano. Akenium nou vidi. Pappus ut ia 
Gnaphalio incano. 

Differt a Gnaphalio incano, cui similtlmum, lana dcnsiore , olbiJa, glomerulis miaiis dense congeslis 
floiculisque crebrioribus ; vix specles dlstiocta. GsAPiiALiunr. 8i 

g. GNAPIIALIUM roseum. t 

G. caule herbaceo, erecto , superne ramoso , albo-hnalo; foiiis setniaraplexicaulibas, lan- 
ceolotis, acutis, margine undulatis, incaao-Ianaiis ; florihus paniculatis , capitato-conglome- 
ralis ; ibliolis involucri obtusis , pallide roseis. 

Crescit in convalli Guanaxuatensi , <dt. io;o hex. (Regno A^bfic Hispani<e.) X Floret 
Septembri, 

Caui.is herbaceus, erectus, pedalisaut sesquipedaiis.superneramosusramique [ereles,sericeo-J3aati, 
albi,alierni, paluli. Folia altcrna , sessilia, semiamplexicaulia, laneeolata, acula, margine undulata, 
integerrimii , uninervia , supra lenuiler canescenli- , subtus dense intano-laoala, sesqui- aut subbi- 
pollicaria, Ires lineasiata. Flores sessiles, dense conglomcrali, vix Uuas lineas longl ; glonierulis ia 
apicc caulis paniculalim disposilis, subglobosis , magniludiae fructus cerasi minoris. Isvoi.i;cmiM cam- 
pantilatumjiolioliscirciier 3o,imbricatis,scariosis, diaplianis, pallide roseis, nilidis, glabris, oblongis, 
oblusis; inleriorihus mullo anguslioribus; exlerioribus basi lanalis. nECEPTAci."LUJt nudum. Flosculi 
crebri , ia specimine noslro inexplicali. 

10. GNAPHALIIJM ELEG.tNS.t 

G. caule herbaceo, erecto, simplici foliisqiic sublus albo-lanatis , supra viridibus hirtis, 
laneeolaiis, oculis, margine unduiatis; corymbo tcrminali , subgloboso, foliato j florlbus 
capitoto-glomeralis; foliolis involucri acutis , flavescentibus. 

Crescit locis apricis Jiegni Quitensis prope Chillo et Cachambamha , alt. iS^o Aex. t|; 
Floret Junio. 

Caulis ci-ectus , bi- aut tripedalis , simplex , foliatus , teres , albo - knatus , crassilie pennx anserince. 
FoLiA allerna , brevilcr pellolala, lanceolata, acuta, in pcliolum anguslala , margine inlegerrima 
el undnlala, rigida , venosa , suprabirta ec viridia , sublus albo-lanata, sublripollicaria,quinqueauIse£ 
lineas lata. ConiuBus lerminalis, subglobosus , foliatus iramis allernis, densissime albo-Ianatis; floribut 
conglomerato-capiCalis , sessilibus, tres lineas lungis. iNVOLtcRLM semigloboso- campanulalum; foliolis 
circiler 5o, imbricatis, scariosis, diaphanis, flavcsccnlibus, nilidls, glabris; inlerioribus lanceolatiset 
linearibusj exlei-ioribus oblongis aut ovato-oblongis, acuiis, bast lanatis. Rliceptaculi;» Icvilcr con- 
vexum , nudum. Flosccli circiler 5o , nonnnlli cenlrales Iiermapbroditi, marginales feminci. Coroixx, 
A^THERAHUM, PisTiLLi ct Akemi slruclura iu specimine noslrononvidenda. PAPPispilosusipilisscabrius- 
culis, fuscesceoiibus, 

11. GNAPHALIUM OnAVEOLEKS. t 

G, caule herbaceo , erecto , siniplici, densc folioso; foliis ovato-lanceolatls, decurrenti- 
bus , angustato-acuoiinatis , margine undulacis, supra glabriusculis, subtns albido-laQatis ; 
corymbo terminali , ramosissitno , fastigiato; floribus conglomeratis ; foliolis involucri obtu- 
siusculis, flavesccnlibus. 

Crescit in alta planitie Tapiensi Jitxta tirbem Novce RiolambcE , alt. i .'190 he-x. (Regno 
Quitensi.) % Floret Junio. 

Hekba graveoIens,pedalis. Caulis erectus, simplcx, deuse foliosiw, tenuiCer albido-Ianatns. Folia 

IN ov. Gen. et Spec. Tomus IV. 1 1 02 COMPOSiriE. 

iiltcrna, scssilia, OTalo-lanceolala , apice angusl.neo-acuminala, basi iu caulem decurrenli.i, inlegerrimn, 
margineundulala, venosa , membi-anaeea, supra gliibriuscula viridia , subtus albido-lanata, liipollica- 
ria el lungiora , Lasloi vmiis <!iinidiuin pollicem lata. Cokymbus terminalis, raraosissimus , folialus; ra- 
mis suhfastigiatis ramulisque allernis, albido-lanaiis. Flores conglomerali , sessiles, duas lineas longi. 
Jnvolucrdm campanulatumifoliolls ^o— 5o, imlirJcatis, scariosis, dlaphanis, flavescenlibus, nitldis, 
oldongis, obtusiusculis; inlerioribus spathulalis aut linearibus; eilerioribus OTato-oblongis, basi la- 
natis. IlECEPrAcui.um subconvexum, puDCtatum, nudum. Flosculi creherrimi ,. involucro paulo lon- 
giores, i5— 30 cenlrales hermaphrodili, inarginalesfeminei, Flosculi liermapbroditi ; Corolla. tubulosa , ' 
flava, glflbrn, superne paulo ampliata , quinquedenlala ; denlibus ovato-lanceolalis. Antherj; inclus^, 
OviMUMlineare.glabrura. STYLusglaber. Stussia bipartiiura, eisertum. Akenicm immalurum. P*ppos 
pilosus; pilisscabriusculis,albidi5, corollamsubfequanlilius. Flosculi feminei ; Corolh tenuissima, lu- 
buIosa,lridentaU (ex Bonpl,), slylo arcie adpressa. Ovahium lineare. SiYLfs exserlus. Stigma bifidum. 
Aeemch Qoavidi. Pafpds ui in Qosculis hcrmapKrodiiis. 

12. GNAPHALIDM viscosonr. t 

G. caule herbaceo, erecto, subsimplici , densissime folioso ; foliis liueat-ibiis mar"iiie 
revolutis, supra viscoso-hirtis , subtus albo-Ianatis ; Uoribus capitato-congloincratis, corym- 
bosis; foliolis involucri acutis, pallide flavcscentibus. 

Crescit in radicibus monlis Ckapoltepec juxta urhem Mexici , alt. 1170 hex. tc Floret 
Aprili. 

Caulis ereclus , Iri- aut quadripedalis, simplex, interdum ramosus, densissime foliosus, leres; rami , 
siadsunt,crebri,alterDi, opprorimali, subf.sligiali , foliosi, capilulosubgloboso terminali. Folia al- 
lerna , sessilia , liaearia, marglue revoiuU, supra viscoso-hirla el vlridia .subtusalbo-lanata.bipollicaria, 
hneani kU, basim versus pauio ialiora. Corvmbus terminalis , ramosus, congeslus; floribus sessilibus, 
conglomeratis , dufls liueas longis.lNvoLUCRUM semigloboso-campanulalum; foiiolis circiter 5o , irabricatis , 
scariosis,palIldeflavescenlibus, nitidis, glabris, lanceolaiis , aculis; exlcrioribus paulo latloribus , basi 
lanalis, Receptacuium nuduni. Flosculi iuvolucro paulo breviores, creberrimi, 16 aut ao cenlralej 
hcrmaphroditi , marginaies feminei. Floscull hermaphroditi : Cokolla lubuiosa, giabra, quinquedentala. 
AiiTiiEftE incIusiE. OvAnitii iineare. SriCM* inciusum. Akenium immalurum. Pappks pilosus; pilis sca- 
briuscuiis.rufescenlibus, coroliam aequanlibus. Flosculi feminei: Coroli.a lenuissima , tubulosa, denlaia , 
stjlo arcle adpressa.Ov.muM iineare. SiYLUsexseilus. Stigua biparlilum. Akehipm el Pappcs ut inflosculis 
hermaphroditis. 

i5. GNAPHAUUM inriTOM. t 

G. canle herbacco , crecio, simplici foliisque viscoso-hfrtis, linearibus , angiistalo-f loinerviis, margiiic revolutis, subnis glaucescentibus ; flonbus tcriuiualibus, capilato-con- 
glomeralis^ foliolis involucri ai^ute acutis, flavescentibus. 
Crescit cum prcecedenle ? tj; 

CAtiLiS erectus,pedali3,simple]£, foliosus, teres, subslriatus , viscoso-hirliis. Foli.i ailerna, sessilia, 
linearia , apice angustaU, acula, integerrima, margine revoliita, uninervia, neivo raedio subtus pro- 
mineDle , rigidiuscula, ulrinque viscoso-hirU , prjesertim sui.rii , sobiiis subglauce.ccniia , sesquipolli- 
caria, sesquiliEeam Jala. Flores sesslles, capiiulo-conglomerati ; gloraerulo teimiuaii, subgloboso, ler Go , imbi-ics is gloucescenlibus oec laaatis; CNAPllAHUM. g5 

'- cernsl maioris. iNvoLtCRUM semieloboso-cao,pL,milamni , polyphylluni ; foliolis circi- 
. °*"' flavesceuhljus, nilldis , diaphanis, oblongis , argute acutis, glabria ; 

mlerioribus lanceolalis et Imearibus; exierioribus basi lanalis. BECErTAcCLvu nudum. Flosct.i.i prorsus 
ul in CiQaphalio viscoso. Akenium non vidimus, 

Gnapbalio visooso valde affine, differt ; caule minus folloso ; foliis 
floribus paulo majoribus; foliolis iovolucri oblongis , argute aculis. 

i4- GNAPHALIUM gracile. t 

G. caiile Tierbaceo, erecto, simpliri, supcrne foUisque subtus albo-lanatis , sopra pilosius- 
cubs , radicalibus lineari-spathulalis, caulinis linearibus, derurrentibus, acutis, uninerviis, 
]unionbus marg.ne revolulis; florlbus terrainalibus , capilaio-conglomeratis; foUoIis involu- 
cn obtusis, ilavescentibus. 

Crescii in Regno Mexicano In. declivitate monlis Serena , Guanaxitatum Inter et fodi- 
nam Belgradensem , alt. iioo hex. % Floret Septemhri. 

Radix ramosissinii , sublignosa. Caules ca^spitosj, erecti, sesqui- aui bipedalea, simpli 
slriati , superne tenuiter albo-lanmi , foliati , crassitie peaa^ corvinar. Folia all 
rentia, linearia, acuta, inlegerrima 
nutis obsila, sublus albo-lanata, i8 c capilalo-congloi LOREssessiles.dei 

agnitudine fructi 

mtibus, diaphanis, niiidis, glabris, ol 

iribus, lanceolalis ct linearibus. Hbce: 
)ermaphroditi ; Corolla tubulo 
ninulissimum , oblongum , fuscum. P 
.'iosculi feminci : Coholla lenuissin 
iriGM* bifidum. Akemum et J"appls u sessilia, decur- 
Largine rcvoluta, supra viridia pilisque mi- ' 

aolineaslonga.sesquilineam lala; radicalia lineari-spalhnlala. 
rati , duas el dimidiam lineaslongi jglomerulo («rminali, solilarlo , 
semiglobosum; foliolis 60 aul 70, irabricalis, scariosis, flaves- 
ilongis , oblusls ; exterioribus faasi lanalis; iaterioribus multo mi- 
PTAcuLUM convexiusculum , punctatum, nudum. Flosculi cre- 

aul ao centrales hermaphroditi , marginales feminei. Flosculi 
a, quinquedenlala. Amher«,Stvlus et Sticma incIusa.AKEMUBt 
u.spilosus; pilisscabriusculis, albidis, corollam subcequantibus, 

tubulosa, apice denlala , stjlo arcte adpressa. SriLus exserlui. 
iflosculis hermaplirodilis. i5 GNAPHALIUM tesue. t 

G. caule herbaceo, erecto , simplici, superne piloso-sericeo; foliis radicalibns lineari- 
spalhulatis, caulinis anguste linearibus, acutis, raargine revolutis, supra pilosiusculis, subtus 
albo-lanatisj subrecurvato-refleKis; corymbo terrainali ; foliolis involucri oblusis, flavesceo- 
libus. Crescit in Nova Hispania ? ■ 
Callis erectus , pedalis , simplex 
ineari-spathulata; caulina alterns 
na, margiae revoluta, superne * 
:urv:ilo-i-eIleia. Corymbus lermi: dimidiam lineas longi. Involl 

proximum, ab to lamen diversum ; caule humiliore; 1 

revolutis , subrecurvato - reflexis ; floribus corymbosis. 

lis, qui Gnapbalinm gracile pro planta juniore Gnai.halii lenuis liosns, teres, slriatus, superne piloso-sericeus. FoLi* radicalia 
ssilia, subsemiampleKicaulia, anguste lioearia, acuta, integerri- 
a pilisque sparsis obsita, sublus albo-lanala , pollicaria, subre- 
, ramosus; ramis albo-lanatis. Flohes sessiles , densi, duas et 
^.oscVLi , Akemum et Pappcs prorsus nt in Gnaphalio gracili, cui 
densioribus, brevioribus, omnlbus margine capitulum ilorum pro corymbo 84 COMPOsrXiE. 

nondiim eipllcaio iiaberc posscnt, opponeQiJuni est , caulem in illa , juniore planta , iluplo longioveoi 
et folia plana essc; rcierum Iiabitus, licet difTercntiie minimx, me cummovit, ut plantam utramque 
quasi species duas distinguerem. 

i6. GNAPHALIUM laxdobosom. t 

G. lanato-ianuginosum, canescens ; caule herbaceo, erecto, simplici; foliis lineari-oblongisj 
acutis , mucronalis; floribus capitato-conglomeraiis ; glomerulis tcrminalibus, subquaternis; 
Toliolis involucri argule acutis, fuscescenti-viresceutibus. 

Crescit locis vbumbratis AmUum Peruvianorum , juxta pagum Ajavacce , alt. i^io hex.% 
Floret Augusto. 

CArLis erectus, pedalis, simplex, foliatus, teres, laDalo-laaugiuosus, canescens. Foi.ii radicalla liaud 
suppetuat ; cauliua aIterna,sessilia,lineari-obIaQga, acula , mucrouata , integerrima , plana, ulriaque 
lanato-Ianuginosa , canescentia , pollicaria, trcs liaeas lata. Fluhes sessiles, du.is et dimidiam lincas 
lougi, capitato-glomerati; glomerulis lerminalibus, subquaternis , breviler peduQculalis , suligloboscs , 
magnitudine fructus Fruni spinosa;. iNVOLUChUM scmigloboso-campunulatum; foliolis S5aut 40, imbri- 
catis, scariosis, nitidis , fuscescenti- vlrcscentibus, glabris, lanceolatis et oblougis, argtite acutis; iule- 
rloribus liaearibus; extectoribus basi lanugiaosis. HECepTACULD» nudum. Fi.uJici:Li involucro paulo 
breviores, 70 autyS; circiier 10 centrales herroapbrodili, mai^Inales femiuci. Flores liermaphrodili : 
CiiROLL*tubulosa,gl.ibra,quinquedentala; denlibusoblongo-lanceolatis,acutiusculis. AHTKER«,SrYLDS 
et SriOMA ioclusa. Ovakicm lineare. AKKMr.M iminalurum. Pamus pilosus ; pilis scahriusculis , alhidis, 
corollam aMjunntibus. Flores femiaei : Coholi,a lenuissima, lubulosa, apice dentata, slylo arcte ad- 
pressii.OvAHiUMlincare.STVLUi eisertus.SricMAhipartiluin. Akenicm et 1'*ppws ut in flosculls licrma- 

17. GNAPIIALIUM NANUM. t 

G. caule herbaceo, erecto, Iinmili , simplici , lanato; foliis aJpressis, lanceolatis, angu- 
stato-aculis, uninerviisj tenuiter hirto-Ianatis ; Ooribus capitato-conglomcratis; glomtrulis 
teiminaiibus, sublcrnls ; foliolis involucri obtusis , ochraceo-flavescentibus. 

Crescit cum prtecedente. ic 

Caulis erectus, s^mplex, subtripoilicaris , follatus, leres , cano-Ianaius. Folia radicalia ignola; cau- 
lina alterna, sessilia, cauli arcte adpressa , lanceolata, apiceni versus angustala , acuta, integerriroa, 
unluervia , plauiuscula , lenuitei- hirto-lanata , scptem aut oclo lineas longa , basim versus line.im lata. 
Flohes sessiles, capiialo-glomerati, duas lineas longi ; glomerulis subglobosis, terminalibus, sohtariis 
aut ternis , breviler pedunculatjs , magniiiidine fructus I'runi spinosa^. If<voLiicBUW semiglohoso-campa- 
nulaium; foliolis circiter^o, imbricatis, scariosis , diaphanis , ochi-aceo-flavescentibus , nilidis , glabris , 
oblongis et lineari-oblongis, obtusiSi inlerioribus linearihus; eKterioribus basi lanaiis. Receptaciilcm 
planiuscalum, nudum. Flosculi crebcrrimi, involucro hreviores; circiter 10 centrales hermaphroditi, 
marginales feminei. Flosculi hermaphroditi : Corolla lubuIosa,quinquedentala, glahra; dentibusovatis, 
aculiusculis. A^THERi, Stylus et Stigma inclusa. OvAHiua liueare , aboclivum?. Pappus pilosus ; piiis 
scabrlusculis, alhidis, corollam a:quantibus. Floscuh feminei: Coholla tenuissima, tubulosa, glabra , 
apice quinquedentala. Ovarium lineare. Stiuma iuclusum. Akemcu minulissimum, oblougum, compres- 
siim, ohtustim, laive, glabrum, fuseum, Pappus ut in flosculishermaphroditis. GNAPHALIUM. gj 

18. GNAPIULIUM STRAMINEUM. t 
G. caule herbaceo , atlscendentc , apicc dictiotomo- ramoso ; Toliis siibtus albo- , supra lenui- 
tcr canesceDli-lanotis, linearibus, acutis, margino rcvolutis; floribus capitato-conglomeratis; 
glomerulis crebris, terminalibus , solitariis; foliolis involucri obtusis, Oavescentibus. 

Crescit locis temperatis iiiler Moran et Omitlan Mexicanorum , alt. i3oo hex. ij: Floret 
Majo. 

C^ULis adsirendens , subpeilalis , apice (licliolomo-ramosus , follalas , lercs . albiJo-lanatus. Folia radi- 
calia nonvitli ; c.-iuliua alterna, sessliia, liuearia, acuta, integerriina , mai^iue revoluta ,supra tenuiter 
canescenti-, subtus dense alho-lanata , sesquipollicaria , liaeain lala. Flores sessiles, duas lineas longi , 
capiialo-glomeraiii glouierulis aubglobosis , magoitudiae rruclns Pruni spiaos^e , crcbris , iu apice 
ramorum solilariis. Involucuuh semigloboso-campanulatum ;foliolis circiter 40 , imbricatis , scario- 
sii, diaphanis, stramineo-Savesceulibus , nilidis, glabris, obiongiset lineari-oblongis, obtusis ; inierto- 
ribua linearibus; eiterioribtis basi lanalis. Receptaccllm planiusculnm, punctalum, gUbrum, auduto. 
Floscuu creberrimi, involucro paulo breviores; circiter i5 ceotrales liermapbrodili, raarginales femi- 
nci, Flosculi hermaivhroditi ; Corolla tubulosa, glabra , quiniiueclentala ; dentibus ovalis , acutis, Anthehs, 
SrYLus et Stigha inclusa. Ovariuu lineare. Akemvm immalurum. Pappus pilosus ; pilis scabriusctilis , 
subrufescentibtts , corollam subajiiuantibus. Flosculi feminei : Coholl.v lenuissima , lubulosa, aplce den- 
lala. OvAnicni lincare, glabrum.STvn;s Inclusus, tlemum exsertus?. Akemum et Pappus ut in flosculis 
heimapliroclilis, 

Gnaphalio pallijo Litn. airmifale proximum , foliorum forma lamen facilo dlsliQguitur. 

19. GIVAPHALIUM conoideum. t 

G. catile herbaceo , erecto , siniplici , albo-Ianato ; foliis linearibus , acutis , margine revo- 
Iiitis, tenuiler cano-Ianaifs ; spica terminali , conglomerata , roliata , ovaio-conoidca ; foliolis 
iuvolucri acutiusculis, rufesceiitibus. 

Crescit prope urbem Mejcici , all. i j 70 hex. % Floret Majo. 

Caulis herbaceus, ereclus, pedalis, simplex, foltalus, teretiusculus, albido-Ianalus. Folia allerna, 
sessdia, Iioearia.acuta, margiuc revolula, utrinque tenuiler cano-lanata, subsesquipoliicaiia , lioeam 
lata. Spica terminalia, densc conglomer^ita , sessilis , foliata , ovalo-conoidea, poilicaris et paulo longior. 
Flobes sessiles, duas lineas longi. Invohicruu campanulatum; foiiolis circiter 40 , imbriealij,«cariosis, 
diaphanis, rufescentibus , nilidis, glabris, oblougis, acuiiusculis; inlcrioribus linearibus; extcrioribus 
ovatis, basi lanalb. Heceptaculum planiuiculum, nuclum. Flosculi creberrimi, involucrum subKquan- 
les; circiler i5 cenlrales hermaphrodili , margiuales femiaei. Floscclorum: et Pappi sl 
ul iu Goapbalio stramineo. Ake.m 3J Involucris multijloris , cylindraceo-tubulosis. 

20. GNAPHALIUM coAncriTUM, 

G. caulc Iier|joceo,aJscciideiit<;, simplici, sericeo-lanato ; foliis oliloDgo-spathuIatis, oi.- 
tusis, mucroitaii., marjjiao uudulatis, supva glabriusculis viricliljus, sultus aiecntco-seri- 86 COMPOSIT.Il. ceis; spica terminali, conglomerata, foliaia; involucris cylindraceis; foHolis fuscescentibus. 
Gnaphalium coarctalum. Sp.pl. ed. fV. 3. p. 1886. 

Gnaphalium spicalum. Lamarck. encyci. 2. p. y48. (auct. herb. Iiort. Paris.) 
Crescit in declivitate montis Javirac juxta urbem Quiti, uH. t J6o hex. X Floret Jimio. 

2.. GNAPHALIUM SP11AC11.AT11M, t 

G. caule herbaceo, adscendente, simplici foliisque stibtus argenteo-lanatis, supra pubes- 
centibus, linearibus, acutis; spica termiaali , conglomerata, foliata; involucris cyliudraceis ; 
foJioIis viresceniihiis , apice sphacilatis. 

Crescit inler nrhem Mejcici c-t pagum I/uekiietoejne , alt. i\-jO hex. % Flaret Majo. 

RiDiY ramosisiim;! , fusca, Caiflis aJscenilens, oclo- aut Jecenipollicaris, simplex , foliritus, leres » 
serlceo-Janatus, argenteus. Folu alleroa, scssilia, lincai-ia , acul.i, inlegerrima , plana, supra puhcs- 
ceatia.sul.lusargenleo-lanala, sesqui- aut bipollicaria , liiieara aut sesquiJineam l.llo. SpiCi Icrminalis, 
conglomerala, cylindraceo-ohlonga, foliata , vix sesquipoUicaris. Flokes sesquilineam longi , sessiles. 
Involuchum campanulalo-cylindraoeum; foliolis circiler 35, imbricatis , scariosis; inlerioribus lineari- 
lanceolalis, acuiis, Tiresceolibus, glnbris, pl.Tnis , apice fuscis (spliacilatis), subconcavis ; exterioribus 
paulo brevioribus, ovalis el ovalo-obiongis, acutis, fujcesceulibus , basi lanatis, IKecepiaculvu nutlum. 
FioscuLi 60 — 70, involucrum subiequanles;4aul5cenlralesliermapLroditi, margiuales feminei. Ftosculi 
hermaphrodili : Corolla tubulosa , quiuquedenlala. Anthkhc , SryLCS el SrtGMi inclusa. Ake.muh im- 
maturum. Pkppl-s pilosus; pilis scabriusculis.albidis, corollain£equantibus. Flosculi feuiinei^ ConoLLi 
lenuissima , tubulosa, denlala , stjlo arcte adpressa. OvAHicgi lineare, glabrum. Sttlcs eisertus. Stigma 
bipartilum, Akemuu et Pippus ut iu flosculis Lertuaphroditis. 

ELYCHRYSUM. Willd.' 

Ikvolucrum polyphjllum , imbricatum , scariosum , coloratum, radiatum. 
Receptaculum nudum. Flosculi tubulosi, centrales bermaphroditi , mar- 
ginales fcminei. Pappus pilosus. 

Frutices aut herbEc foliis alternis , siepius tomentosis; floribus tcrmina- 
libus , solilariis aut rariiis corymbosis. 

ij Caiile fruticoso. 

I. ELYCHRYSUM lavakduljefolium. t 

E. fruticosum ; ramosum; procumbens; foliis lanceoloto-linearibus , margine revolulis, 
cano-tomenlosis; floribus lerminalibtis, subgeminis, pedunculatis. 

Crescit infrigidis Andium Mexicanorum in nobiUssimo monte Nauhcampatepetle juxta 
urbemPerote, alt. i-jiohex. ^ Floret Martio. 

' Aplius Gnaphalui assumniium, r r.,:; .': '"r.^j-i El-YOHRYSUSr. 8- 

Caules llgnosi, ramosi, procumLcnles, lereles, basibua foliorum delflpsoruni vestili; rflmis aUernis 
JBnse foiiosis, cano-tomentoiis. Fol,a aUerna, sessilia, lanceolalo-lioearia, margine reyolula, uniner- 
via , nervo sulltis promiucnle , uliinijue Jensissime caoo-lomentosa , quatuoi- aul quinque liaeas longa , 
y4 linea: lata. Fi.oREs terminales, gemini, rariua lerni (ei Bonpl.) , peduncujali, 4 lineas longi; peduncu- 
Iis duas lineas longis , cano-tomentosis. Involccbum campanulatum; foliolis 4o~5o, imbricalis, scariosis, 
medio fusccscenlibus, apicem basimque versus pallidioribus, nitidis; esterioribos ovalis et oblongis, 
acuunsculis, ejiterne lenuissimeiaaalis; iateriorlbus longioribus, lioeaii-oblongis et lineariijus, olilusius- 
cui;s,gIabris,apieibuspatetttibus,radiaalibus.nECEPTAciLu«pIaniusculum,aIveoiato-puoctatum,nudum, 
elabrum.FLOscuLTcircilerSo.involucrobrevioresjoautiocenlraleshermaphrodili, raarginales feminei. 
Flosculi hermaphroditi : Cobolla tQbulosa , glabra , quinquedentala ; denlibus oblongia, acutlusculis- 
Antiier* inclusie. Ovabju.m iineare , aborlivuni. Stvlls et Stigma inclusa. Papi.bs pilosus ; pilis scabris , 
.ilbirlis, corollara a^quanllbus, palulis. Fiosculi feminei : Coholia tenuissima, lubuloaa . dentata, slylo 
arcte adprcssa. Ovaril-m lineare. Stylls exscrlus , glaber. SjinMA bifijum. Akemum oblongum, ulrin- 
ijueacutiusculum, compressuni , teve, glabrum, fusceacens, 3/4 iineie longmn. Pappus m in llosculis 
bermaphrodilis. 

2) Caule herbaceo. i - : r . 

2. ELYCHRYSUM gnaphamoides. t Tab. CCCXXX. 

E. stoloniferiim; caule hcrbaceo , crecio, simplici; foliis lanceolalo - linearibos, serJceo- 
lanatts , argenteis ; floribiis tcrminalibiis , dense capilalo-conglomeraiis. 

Crescit prope pagum AjavaciE Pertwianorum , alt. liio hecc. x Floret Aitgmto. 

Radix fibrosa, stolonlfera. Cal-lis erectus, simplcx, suhoclopollicaris, folialus, teres, lanato-scri- 
teus, albus. Folia radicalia lineari-spalUulala , acnla aut obtusa , integerrima, uninervia, utrinque se- 
riceo-lanata.argentea, subpollicaria, superne vii duas lineas lala; caulina alterna, sessilia, lanceolato- 
linearla, acula , pollicaria , aesquilineam iaia , in reliquis simiHima foliis radicalibus. Flohes {fig. 1.) ses- 
siles, duas el dimidiam iineas longi , capilalo-conglomerati; glomerulo lerminali , sulilario , subglo- 
bo.=.o , magniludine fructus cerasi. Involucrum semiglobosum ; foliolis circiler 70 , imbricaiis. lanceo- 
lalo-linearibus, obtusiusculis , scariosis , glabris, nilidis, supcrnc flavescenlibus , infcrne virescenlibus, 
medio macula fusca nolalis; exterioriijus hrevioribus, ovalo-lanceolatis, basi lanalis; iateriorihus loa- 
gionbus, apice palenlibus , radiantibua. Receptaculusi planiusculum , punctatum , glabrum, nudum. 
Floscdli creherrimi, inrolncro breviores; circiter i5 centrales bermapbrodili , marginales feminei. 
Flosculi herniaphroditi (Jig. a. ) : Coholla tubulosa , glabra , quinquedentata ; dentibus ovalis , acutius- 
culis. Anthers subexserlffi. GvAttiuH lineare, glabrum. Sticha biparlilum , inclusum, Akenium im- 
■nalurum. PAPPiis pilosus ; pilis scabris , albidis, corollara requantibus. Flosculi feminei (Jig. 3-): Cobolla 
tenuissima , tubuiosa , apice dentala , styio arcle adpressa. Siylvs exserlua , glaber. Sijgma bilidam. 
Akenium cl Pappus ul in floscuiis bermaphroJitis. 

Giiapbalio dioeto habitu simillimum. OO COMPOSITJE. 

ERIGERON. Linn/ ; 

Ihvolucrum semiglobosuni , polypliyllum , imbricaluin. Receptaculum 
nudum. Floscdli disci tubulosi, liermaplirodili; radii crcberrimi, ligulali, 
feminei; ligulis angustatis. Pappus pilosus, sessilis. 

Hcrbae alternifoliae; floribus terminalibus , corymbosis , paniculalis aut 
solitariis ; radio albido aut violaceo. 

1. ERIGERON PUBESCENS. t 

E. caule erccto , ramoso , pJurilioro foliisquc puhescentibus; radiealibus pctiolatis, oblon- 
gis, lobato-dcutatis; tauUois sessilibus, integerrimis ; floribus longe pcdunculatis. 

Crescit locis temperatis jiKCta Moran Mexicanorum , alt. »3.'io hex. % Floret Majo. 

IIehb* oclo- aut novempolliearis. Cau^is ramosus ramique teretes, slriali, pubescentes, alterni. Folia 
rad.-calia longe peliolata, oblonga, acula,]obato-(Iealata, reticulalo-veiiosa, pubescenlia , S— 9 linea» 
loQga,petiolo sesquipollicari , pubescente. Folia caulina allerna, sessilia, lanceolato-Iineaiia, acula, 
inlegcrrima,plana, uuinervia, uliinque adprcsso - pubescentia ,5—12 lineas lonira, superne vix iineam 
lata. FLORE.S iii apice caulis et ramorum solllarii .ioiigepeduDCulali^mngniludinefloris liellidis perennisj 
peduntulis 3— 4-poIlicaribus, striatis, pubescentibus. iNVOLucausi subliemisph^Ericum , polyphyllum ; 
foliolis lanceolalo-Iinearibus, acumiuatis ,. inaeqnalibus, pubescenlibus, planis, mcmbranaceis , margine 
diaplianis, duplici aut triplici serie imbricatis. RECBFTicULU» planiusculuni , scrobiculato-punctalum, '" 
glabrum. Flosculi disci creberrimi, tubulosi , hermaphrodili j radil 70 — 90, ligulati, feminei. Flosculi 
bcrmaphroditi : Corolla tubulosa , superne infondibuliforuii-ompliata , quinquedenta ta , quiaqucucrTia , 
glabra; dentibus ovalis, acutis, enerviis. ANrnEH» inclusae , basi uudae. Ovarium obiongo-Iineare, com- 
pressum, piloso-ciliatum. STVLts glaber, inclusus. .Stigmi bipartilum; lacinlis clavato-incrassatis, sub- 
Iruncatis. AnENiA mioula, lineari-oblonga , compressa , fusecscentia, laivia, pubosccntia, vix i/a Iineam 
longa. PippDS pilosus, sessilisjpilis paucis, albidis, coroUa paulo brevioribus, eilerne pilis minulissimis 
cinctis. Flosculi feminci : Corolla albida , exlerius pallide violacea; tubo pubescenle; ligula augu- 
stissime lineari , apice biJoniala, enervia, plana, a i/a Iloeas longa. Ovxhiuk et Akemlu prorsus ul ia 
ilosculishermapbi-oditis. Sttlcs glaber. SriauAexsertum , biparlitum; lacioiis glabris. 

Erigeronli dclphinifulio adme. 

2. ERIGERON GNAPHALioiDES. t Tab. CCCXXXI. 

E. caulc erecto , inferne sinipHci , apice pLiniculato-niultifloro,albo-]atiato ; foliis sessilibiis, 
lanccolato-Iiiie/iribus, apice deuiato-serratis , subtus tomentoso- lanatis albis; radicalibns 
supi-a glabris, caillinis lanaio-pubesceiitibus. 

' Genus irtificiaU rejeclis ipecLebus compluribus per|Kram buc relaiLi , ut Erigcrontc linirolio WWi. ( Conjza nob.) , Eri- 
Ijeronte vjscoio Linn. (InulaDesf.), ctc. Asteri» ficneri coiijunecndam. ASTER, gq 

Crescit !ti con^alU Guanaxualensi Mexicanorum^aU. ^a-johex.; ilem prope montem El 
Cuhilele. ic Floret Septembri. 

RADix(!brosaifihriscrassiusculis,CAULiserecti.s,i4— i&po[licaris,simplex,supernep8niculalns,snbsn- 
eulatus,albo-Iaiialus.FouAradicaliac3espitosa,laaeeolato-Iinearia,obtusiuscula;iurerneauguslala,pl; 
apice ilenlato-serrata, supra ghbra YJri Jia , «ublus tonienloso.lanalaetall.iJa, i5-i6 lineas ionga. .aalCerDa,i-adicalibus5i el lanalo-pubescentia, g — lo lineaslonf Paniculi lermiDalis,ramosa,foliata;raniisallernis.subansulatis,albo.Ianaiis,paluli9;raraulisunifloris. 
FLOnEs {fig. i.)iiiagoiludine floris Gnaphalii sylvatici. iNvoLDctiUM subhemisphffiricum; foliolis 5o— 60, 
imbriealis, lanceolato.linearibus,acuininatis, planis, scarioso - membranaceis, margine diapbanis, ii 
iegerrimis,e3t[erne lanato-pubesceniibus; extenoribus duplo brevioribus; eslimis lanalis. HErEirj. 
cvLVM planiusculum, punctalo-scrobiciilalum, glabrum. Floscnli disci circiler 10 , lubulosi, berma- 
phrodi[i;radii 90-100, ligulali, feminei. Flosculi bermapbroditi (_^^. 3.) ^ Corolla lubulosa , superne 
infnndibuliformi-ampliala. quintjuedenlaia , enervia, glabra; denlibus ovato-oblongis, acutiusculis , 
enerviis. Anthek^ inelusie, basi niid.-c. Ovarium etAKENiuni (//^.3.) prorsusprEecedentis.STYHjsglaber. 
SriGa* biparlilum; laciniis linearibus, puberulis, palulis. Pappus duples, sessilis, pilosus; pilis ei- 
lerioribus brevissimis ; interioribus circiler i5 , scabriusculis, coroliam requantibus. Flosculi feminei 
{/iS-^-)-Co^ot.i.k albida ; tubo longissimo, glabro; ligula lineari, anguslissima, subbideurala, enervia, 
plana , tubo duplo hreviorc. OvAniUM , .-Vkeniim et Pappus ut iu Qosculis hcrmapbrodilis. SrrLUs glaber, 
GM* blparliium; laciniis palulis, glaLris. ASTER. Li»-. 

Invoi.uciiu:« sublieniisphEericum , polyplijllum , imbricatum ; foliolis 
infcrioribus sacpius palulis. Receptacclum planiusculum, punctato-scrobi- 
culatuin. Flosculi tlisci creberrimi, tubulosi, hermapliroditi; radii saepis- 
siiue plurcs quain decem. Pappus pllosus , scssilis. 

Frutices, suffrutices aut sa;pius herba; ramis foliisque allernls ; floribus 
ssepissime paniculatis aut corymbosis, rarius solitariis ; radiis violaceis , 
purpureis aut albidis. 

ij Herbce montantE, humiles. Caules scapiformes ■, simplices , unijlori. Foliaangusta, 
integerrima , coriacea, Radius albus. ( Oritrophium.J ' 

i. ASTER cnociFOLius. t Tab. CCCXXXn. Cg. i. 

A. caule simplici, unifloro , basi lanuginoso; foliis radicalibus angusle linearibus, uni- 
nerviis, marginc Integcrrimis et revolutis, subtus cano-toraenlosis , conaceis ; cuulicis lioea- 
ribus, brauleifonnibus; foliolis involucri lanato-ciliatis. 

' Species complurpt , quas Asleris gencri adsociavi , habilu ab eo valde discrepant , eai (amen oon minos ad hoc genoi 
pcrLincTB eiistimo , pprsuasiis , eas ob cliaractercs genericos genfra peouliaria consliiuere noa posse. Habilus rorlasse ia hac 90 COMPOSIT/E. 

Crescit locis frondosis jiixta urbem Loxa Novo-Granatensium, alt. lo&ohex. % Floret 
Julio. 

Hbrba ra<Iicc fiLirosa; libris crassis, fasciculalis, teretibns, gl;ibris, apice ramosis. C*l'LIs scapiformis , 
ereclus, simplex, bi- autsexpoliicaris, unillorus , foliatus, tcves, tenuiler cano - lanalus. F01.I11 radicalia 
casspilosa, peiiolata, angusle linearia, acuta, in petiolnm anguslata, inlegerrima, margine rcvolula , 
uniaerTia ; nervo subtus prominente , coriaceo, supra glabra viridia,subtus cano-iomenlosa, aJjecto 
petiolo a — 3-pollicaria, 1/4 — i/a liQeam lala. Petioli hasi (lilalali, membranaceo-diapbani , irincrvii, 
margine laougtiie longissima fuscescente obsiti et Lasibus pcrsistenlibua foUorum deciduorum arcle 
involuli. Folia caulina allerna, sessilia, bracteiformia , linearia, obtusiuscula, inlegerrima, plana, gla- 
briuscula, subciliata , basi dense lanata, i — 6 lineas longa. Fi.os erectus, magnitudine floris Bellidi» 
perennis. Invdlucrum subsemiglobosum; foiiolis (Jig-t.) circiter 40, imbricalis , linearibus, acutis, 
plaais, uninerviis.membranaceis , glabris, puipurascentibus , mai^ine scariosis, apicem versus lanato- 
cilialis, tres iineas longis; exterioribus brevioribua. Receptaculum planum, scrobiculalum , nudum, 
glabrum. Floscl-li disci crebri, tubulosi, hermaphrodlll ; radii circiter 5o, ligulali, feminei. Flosculi 
lieruaplirodili (j%. a. ) ; Coiiot,LA flava, glabra , lubulosa, superne ampliata, quinquedenlata; dealibus 
ovato-oblongis, oblusiusculis, cnerviis.patuIis.SrAMiNA lubo corollie inserla , inclusa. FiLAMENTAcapil- 
lacea , glabra Antherk counaU^e, basi nudie; appendicibus terminalibus minulis, linearibus. Ovahiuu 
lincare , pilosum. Stvlus glaber, SiiGMAbiparlilum jlaciniis paulo incrassatis, hispidulis. Akema (J!g. 5.) 
linearia, compressa , pilosa. Pappds pilosus, sessilia; pilis circiter 3o, acabris, fuscescentibus , palulis, 
corollamsubjequantibus. Flosculi feminei (Jig- i-) : Corolla alba; ttibo brevi, compresso, puberuloj 
ligulalanceolato-lineari, obtusiuscula,subeaerTia, plana, patente, glabra, duaset dimidiamlineas longa. 
OrAHiuMlineare , compressum , pilosum. Stylus brevis , glaber. Stigma bipartilum, exsertum ; laciniis 
filiformibus, glabris. p.ntuiis. Akema liaeari-binccolata. compressa, pilosa, vix lineam longa. Papfus 
proraua ut in flosculis herma|ilirodilis , persislens, akenio paulo longior. 

2. ASTER EErEss. t Tab. CCCXXXII. fig. 2. 

A. repens; caulilius creclis , simpllcibus , unifloris , basi lanuginosis ; foliis radicalibus 
lanceolatis , obtusis, integerrimis, reticulato-venosis, coriaceis, glabris; caulinis linearibus , 
bractcifortnibus; foliolis involucri ciliatis. 

Crescit ciim preecedente. X 

Herba humilis,repens. Rnizo»A horizoulale, repens, lanugiue el basibus foliorum dclapsorum d«u- 
sissime teclum, crassitie digilt minoris, dense foliosum. CaIiI.es erecti aut adscendenles, scapiforincs , 
■nniflori, tri-aut quadripollicares, folieli, slriato-angulati, piibeacentes. Foi.iA radicalia peliolala, lan- 
ceolata , apice rotundaia, basi angusiata, tntegerriroa, margine vix revoluta, reliculato-venosa, sub- 
tripolllcaria , coriacea, glabra, nilida, pollicaria, duas et dimidiam lineas lala. Pelioius glaber , inferne 
mcmbranaceo-dilatalus, diaphanus, nervoaua. lanuglne fuscescenle obsitus, 6 — S Jineas longus. Folia 
caulioa alterna, sessiiia, bracleiformia , linearia, obtusa, pl.ina , 3 — 5 lineas longa. FIos terminalis , 
ereclua, magniludine priecedentis. Intolvcrum et Receptaculpm proraus prKcedenlJS. Flosculi disci 
(Jig. I.) crebri, lubulosi, hermaphrodili ; radii (fig. 3 ) circiter lot quol centrales, ligulali, femincl; 
flosculornm structura etcolor prorsusut inspecieprtecedenle, ligula tameapaiilo angustior. 3. ASTER rELUTus. t 

A. caule erecto, simplici, uniOoro , basi lamiginoso ; involiicro foliisqne subtus albido- 
lanatis; ratlicalibus petiolatis, lineari-Ianceolatis , aciitis, marginc intcgerrimis et revolulis , 
uninerviis, coriaceis, supra glabris; caulinis angusiioribus. 

Crescil in montosis Andiiim Novo-Granatensium in radicibus Parami de Puntas , locis 
ti/ii-inosis , alt. j68o hex: TC? Floret Au^usto. 

IiAiiiKfusiformis.CALiJEserect;,qiia(Iri-autsexpol!icares, aimplices, uniflorl, leretes, oIbido.Janali, 
inferne nudi , superne fojiali. Foi.ta radicajla erebra , peliolala, lincari -lanceolata, aeuta, basi in 
petiolum angnstata, iQtegerrinia, margine revoiula, uoinervia, nervo subtus promiaente, cori.icea 
supraglabranilidaet viridia, suLlus albido-Iaaala , bipollicaria, tres lineas lala. Folia caulin» allerna 
sessilia.Iinearia, integerrlma,supra glabra, subtiis lanaw, 7— 8 lineas longa. Petioli hna sericea fusejs^ 
cenle densissiroe obsili. Flos in apice caulissiiUsessilis, niai>DltuclinellorisIaul!e britanDicce. Invdl[icruh 
subseraiglobosura;folioliscrebris,imbrlcalis,Iinearibus, obtusis, plauis, merabranaceis, eilerne-allido- 

Janalis; exterioribus panlo brevioribus. Receptaclluu subplanum, nudum. Fi.oscili disci So 60 

tubulosi, bermaphrodili ; radii lotldem, ligulali , feminei. Flosculi bermapbroditi : Coboll* flava, 
tubulosa, superoe ampliala , quinquedentala, glabra; denlibus ovaiis, oblusinsculis, erectis. Amheha 
inclnsEe. Ovarium lioeari-oblongum, compressum, piloso-sericeum. Styi.cs glaber. Stigma biparlilum, 
Inclusum, (lemum exserlum';. Akema immalura. Pappls pilosus, sessilis; piiis crebris, rufescenElbus , 
pubesccntibus, corollam xquantlbus. Flosculi feminei .- Coholla alba; tubo tenui , pilosiuscuio ; iigula 
angustissime lineari, obtusa, enervia, patente, glabra, vii tres lineas ionga. Ovarium et Pappus ulin 
flosculis hermaphroditis.STiTLus inelusus. Stigua bipartilum, exsertum ilaciniisglabris,patulis, 

2) Herhte ramostB , procnmbentes aut erectee. 4. ASTER MAnGINATUS. T 

A. hcrbaceus; cjespitosus; diffusus; procumbens ; ramosus; foliis obloogo - spatbulatis , 
apitem versus dentalis, adprcsso-pilosis; floribus solitariis; foiiolis involucri colorato-margi- 
nalis;ligula violacea?. 

Crescit in alta planitie JVovo - Granalensi juxla urbem Santa Fe de Jlogota , alt. iSto 
hex. % Floret Julio. 

R.Aois librosa. Caui.es Cifspitosi, diirusi , procumbentcs, superne ramosi, Icrclcs, sericco^pilosl ; ramis 
supcrnc albo-villosis, FoLtA radicalia petiolata, oblongo-spathulata , obtusa, basi in pelioluni anguslata, 
subintcgcrrima, dcnlicuio uuo alterovc instrucla, venosa, mcmbranacea, ulrinque adpresso -pilosa, 
g~~io lineas longa, Ires liueas lata,- petiolo 7 — 8 liucas lougo , piloso. Folia caulina alterna, petiolata 
autsubsessilia, oblongo-lanceolata, subspalbulata, acuta, superne remote dentau aut inlegerrima, iU' 
lerne m petiolum valdeangusiala, venosa, mcmhranacea, ulrinque adpresso - pllosa , adjeclo peiiolo 
vj — 18 bneaslonga. Flohes in apJce ramorum solitarii, erecti , magnitudine floris Asteris acris. IpivoLO- 
cituM campanulalo-bemlsphiierieumj folioiis creberrimis , imbricalis , lanceolalo -linearilms, acutis, 
pbinis , uninerviis, pubesceulibus , vjridibus , puruureo-mai^inatis ; exterioribus gradalim minoribus ; 
extimis subsquarrosis. Receftacllcs planiusculum, scrobiculatum ; scrobiculis margine lacinialis et 
scariosis. Flo^culi disci crebcrrimi , lubulosi, bermapbrodiii; radli ao— a5, ligulati, feiniiiei. Floscuii qa noMPosiT.T;. 

Iiorinaplirodili : Coroll* tuLuIosa , glabra , superne anipliata.qulQquedeatnla, quloquenervia ; ileatibns 
otilongo-ovatis , acutiiisculis,encrtiis. Antber* inclusse.Jemuin essertas?, basi uud.-e. OvARiuMCuoeato- ~ 
lineare,compressuin, piloso sericenm. Stylus glaber. Stigma incJusum, biparliluni ; laciniis pnbetulis. 
AKEMAlineari-lanceoIata,compressa,piloso-serifea, 2 1/2 lineas longa. Pjpphs pljosus, sessilis; pilis 
crcberrimis, scabris , rufcsceniibus , akenio longioribus. Flosculi feminei r Corolla violacea ? ; lubo 
lenui , glabro; ligula angustissimn liueari , tridenlala, plana , quadrinervia?, vix tres lineas longa. 
Otarium, Akenu et Pappus prorsus ut iu flosculis bermapliroditis. Stylus glaber. Stigma biparlitum, 
ejiseitum; lacioiis glabris. 
An vere liujus gcneris ? 

5. ASTER cAiiicrFOLius. t Tab. CCCXXXIII. 

A. caule herbaceo, erecto, simpliri , superne corymboso -paniculato , multilloro; fobU 
linearibus, temiamplexicaulibus, integerrimis , glabris ; bgula alba. 

Crescit in ruderatis prope urbem Mexici , alt. 1160 Aear. ii; Floret Julio. 
CAULiserectus,simplei, apice corjmboso-paniculatus , teres,s(riatus, glaber, fuli.isus. Foi.i.i alterna, 
«essilia, linearia, aculiuscuta, inlegerrima , plana, reliculato-nervoaa, glabra, tripollicaria et luiigiora; 
inferiora infcrnc paulo angustala, basi dilaiato-membranacca, amplexicaulia; superiora Inferne paulo 
dilalala , semiampleiicaulia. Cojivmbus lerminalis, paniculatus, subrauiosus, foliatus;ramis alternls.an- 
gulatis.striatiSjSuperne viscoso-hinellis. FLOHr^(/g-. i.) in apice ramorum solitarii, magniludine florJs 
Asteris acris. iMvoLncmiM subhemisphKricuoii f.iliolis crebris, imbricalis, lanceolalo-linearibus, acutis 
viridibus, viscosis; esleriorihus gradatjm brevloribns , subsquarrosis. R,ECEPTACnLUM convexiusculum , 
nudum. Flosculi disci creberrimi, tubulosi , bermapbrodili;radiicirciler 55, ligulati, feminei. Floscull 
hermapbroditl (/gr. 3.) iCoholla tubulosa,superueampIiata,((uinquedentala, quiuqueoervia^dentihus 
OTatiB,acutis,enerviis. AwTnER* incluss, basi nuda. Otarium liiieare, compressum , pubescens. Sttius 
glaber. Stigma bipartitum , indusum; laciniis subpuberulis. Akenia immalura. Pappus pilosus , sessilis ; 
pilis hispidulo-scabris , fuscescentibus , corolla paulo brevioribus. Flosculi feminei (Jig. 5.):Corol[a 
alba; tubo lenui, glabroi ligula lineari, tridentata , quinquenervia , quatuor lineas longa. Ovarhjm et 
Pappus utinflosculisliermaphroditis. STVLUSglaber ,exsertus.STiGUA biparlitum; laciniisglabris. Akenia 

6. ASTER niPARius. t 

A. herbaceus ; cffispitosus ; procumbens ; ramosus ; fuUosus ; microphjllus ; foliis sessili- 
l.us,linearibus, acutis, imegeiTimis , unincrviis, glabris; floribus solitariis ; ligula al])a. 
Crescit in humidis juxta laciim Cuiseo {Nov. Hisp.) . alt. qoo hex. % 

Cadles Cicspitosi, procumbenles , ramosl; ramis alternis, teretibus , glabris , foliosis ; floriferls 
elongalis. Folia radicalia ignota; caulina sparsa, scssilia, lioearia, acuta, integerrima, unioervia, 
plana, memhranacea, glabra, quatuor lineas longa. Flobes in apice ramulorum solilaril , magniludine 
praiccdenlis. rNvotucRLM subhemisphffiricum ; follolis creberrimis, imbrlcatis, lanceolato-lineari- 
bus, acuminatis, viridihus, glabris; exterioribus gradalim brevioribus, subsquarrosis. Receptacu- 
lUM oonTexiuseulum , puuclaio-scrobiculatum ; scrohiculls margine scariosis et lacinialis. Flosculi 
disci 100— lao, tubulosi, hermapbrodill ; radii 2o~25, ligulati, feminei. Flosculi hermaphroditi : 
CoRoiL.1 flava, lubulosa, supcrne infundibullfonni-ampliala , quinquedenlala, quloquenervia; denli- 
bus ovatls, acuiiusculis, enerviis. Akther* Inclusw, basi nud^. OvABtfn lineare, compressum, pubes- ASTER. gS 

cens. SiYi.i,s glaber. Sticma bipartilum; iLiciDiia pubcrulis, Pappvs piiosus, sessilis; pilis scaLris, rufes- 
cealibus , hispiJo.scab™, corollam aquantibus. Flosculi feminei ; Coholl* alba ; lubopuberulo; ligula 
linean , tndentau, plaoa, tres lineas longa. Ov*rium el Pappus ut ia flosculis bennaphrodilis. Siyi-DS 
glaber. STiGMALipartiluin,e)Lserlu[ii;lacioiisgIabris.AKENubaudviai. 

- ■ ■ 3J Caulis /ruliciilosits. 

7. ASTER moranensis. t 

A. fruticulostis; ramosus; foliosiis; parvifolius; foliis lanceolatis , acutis , iuiegerrimis , 
uninerviis, crassiusculis, puberulis ; floribus solitarlis; ligula alba. 

Crescil rarissinie in moniibiis Mejricanorum inter Cerro Fentoso et foilinam Moran , 
all. i44o hej:. X Floret Majo. 

FBtTiccL0S<|uaiIH-autseiLpoilicaris;ramisalternis,terelibus,eIabris;ramuIisfoliosi8.FouAalterna, 
sessilia, lanceolata,acula,basi paulo anguslala, integerrima, unineryia, crassiuscula , utrinque pilia 
:iclpiessis puberula, subsemipollicaria , lineam hu. Flores in apice ramulorum solilarii, subsessiles, 
magniludine floris Asteris acris. Jnvollcrum sHbbemispbaricum ; foliolis crebris , laxe imbricatis , 
1,-inceoIatis, acutis,submucronaiis, planis , membranaceis, uniiierviis, viridibiis , puberulis, ineequali- 
bua; exlerioribus gradalim brcTioribus. Receptacci.um planum, nudum?. Floscuu disci 3o— 40, lubu- 
losi.hermapbrodiii; radii i5-2o, ligulati, feroinei. Floscull hermaphrodili ^ Cokolla glabra, flava, 
tuljulosa, superneampliatn, quintiuedenlala.quinquenervia; dentibus ovaiis, aculis, enerviis, Ahthekk 
pauloeiserUe,l>asinuda. OvABiuM lineari-cuneatura, compressum, sericeo-pubescens. Sritus elaber. 
Stigm.i inclusum, biparlilum; laciniis puberulis. Aeenium immaturum. Pappus pilosus, sessilis;pilis cre- 
bcrrimis,rufescentibus, hispido-scabris , coroltam a^quanlibua. Flosculi feminei : Coholla alba.glabra; 
lubo compresso; ligula lineari-oblonga, oblusa, tridentata, plana, quadrinervia, qualuor lineas longa, 
^ii iineam iata. Ovarium et Pappus ut in flosculis bermaphrodilis. Stvll^s glaber, exsertus. Stioma bi- 
partitum;laciniisglabris. Aeema immatura 

li) Frulices ramosissimi , facle Baccluuis. 

8. ASTER PHYLICOIDES. t 

A. fruticosus; ramosissiniHs; foliis approximalis , patenti-reflexis, sessilibus , oblongo-li- 
nearibus , margine revolutls , supra glabris , subtus lanatis; floribus corymboso-capitatis; 
ligulaalba?. 

Crescit in Nova Ilispania? jj 

Fbutex ramosissimus ; ramissparsis, teretibus; junioribus cano-iaoatis, dense foliosis. Foi.ia sparsa; 
approximala, sessilia, patenlia aut reflexa, oblongo-lincaria, acut.i, inlegerrima , raargine revoluta, 
coriacea , uniuervia.supra glabra viridia , sublus caQ0-l.inaia,4 — 5 lineaslonga, hneam aut sesquiliDeain 
lata. Flores lermiaales, breviler peduncnlali, corymboso-eapitati, magniludine floris Solidaginis Vir- 
gaure»;; pedunculis lerelilius, ciino-lanatis. Tsvolcchum campanulalum; foliolis circiter 55, imbricalis, 
I,ioceolato-linearibus,acutis,plaiiis,scariosis, viridibus,supernepurpurascentlbus,nilentibus,lanato- 
ciiiaLis; exlerioribus brcvioribus; eiterne lanatis. Receptacclum planum , punctalo-scrobiculatum , 
glabrum. Flosculi disci 8—10, lubulosi , masculi' (berm:ipliroJitis iulermisli) ; radii circiler ao, ligulali, 

■ In jUlpris specietus coinplurilius iloseuli oenlralcs hcrTnaiibrodili (losculis ercbrii masculis inlcrmiili sunL 9-4 COMPOSIT.E. 

fcuiiuci. Flosculi mascDli in specimiDibas nostris noiiUum aperti;Conoti:.A tubulosa , supcroe arapliata. 
quinquefida, glabra; lacioiis ianceolatis, encrviis. Stahina IqLo coroUie inserta. FiLAMtnTi glabra. 
AmnEKs coonatjE , basi nuilx, semiesserta:; appendicibus lermioalibus oblongis , oblusis, diapb 
OvABiu.M iineare, hiapiJulum, sterile?. &rYLi;s glaber. Stjgma paulo incrassnlum, indivisum?, pilosiuS' 
culum. Pippns pilosus, sessilis; pilis liispido-scabris, rufescenlibus , apice paulo incrassalis, patulis 
coroilara subiequantibus. FlosculL feminei : Corolla alba?; tubo tenui, glahro; ligula lulium sub' 
a:quanle, lanceolala , obtnsa, tridentala, plana, basi subcucuilata, erecta aut patula, enerTia, sesqui- 
lineam longa. Ovaihum lineari-cuaealum , compressum, bisptdulum. Styles capillaceus, ei5ertus,glaber 
Stigma bipartitum;laciniiscomplnnatis,g[abris, patulis. Akemia immalura. PArpus lubocorollffi longior 
prorsiis ut in flosculis masculis, 

Amelins diffususForst. buicelsequenliproiimusiisque cerle congener, 

9- ASTKR RDPESTRis. t Tab. CCCXXXIV. 

A. frulicosus; ramosissimiis ; foliis approximatis , sessilibus, lanceolato-linearibus , margine 
revoluiis, uninerviis, supra piJosis, sublus tomeniosis ; eorymbisBimpiicibus ; liguiaalba. 

Crescit locis illiistribus frigidissimis montium Rucu-Pichimha et Antisana , alt. 1800 
hex. f) Floret Majo , Jiinio. 

Frutex semiorgyalis, ramosissimus ; ramis spar^is , subangulatis, pubescentibus , nudis, vestigiis 
foliorura delapsorum nolatis ; ramulis incano - hirsuli.i , dense foliosis. Foua alterna, approiim^ila, 
sessilia, lanceolato-lincaria.obtusa, integerrima, margine revolula, uiiinervia, nervo subtus valde pro- 
mincnte, subcoriaeea, supra pilosa, sublus incauo-lomentosa, iS tineas longa,2~] 1/3 lineas lata. 
ConiMBi terrainales, sirapliccs. Flobf.s {fig. 1.) pedicellali , erecti , magnitudine Asleris mulabilis; 
pediccllis teretibus, hii^sulis, semtpollicaribus; fructiferis duplo longloribus. I.woLucauM turbinalo- 
semigiobosura ; foltolis ctrciter ao, imbricatis, lineari-lanceolati'; , acutis, iniegerrimis, plaais, uninerviis , 
mcmbr.maceis , violaceis, pube^cenliljus; exlerioribus brevioribus. Receptaculuu planiusculum, scro- 
biculalum. Flosccli r.idii circiler Sojliguliiti, feminei; disci circiter 3o, tubulosi , raasculi (berinaphi-o- 
dilis nonnullis intcrmlxlt ?). Flosculi mascull {Jig. 2,) : ConnLLA tubulosa, inferne pubcscens, stiperne 
infundibulirormi-ampliata, glabra , quinijuedenCala ; denlibus ovatis, acutis, enerviis. Antiier£ 
ctserla:. Ovarium liDeare, compresstira , puberulum , aborliens (semper?). Stvlus glaber, eiscrtiis. Stigiva 
subclavatum, bilidum, pubcscens; iobis arcie coDniveniibus. Pappus pilosus, sessilis; pilis creberrirais, 
scabris,fu5cescenlibus,apicepaulo incrassalis,corollabrevioribus. FloscuIifemiuci(^g.3.]:CaRaLi.Aalba; 
lubo (enui , puberulo ; ligula lineari. tridentata,plana, eaervia^duasetdimidiamlineaslonga. Ovariuh 11- 
neai-c, compressum. Snri.is glaber, exsertus. Stigma bipartitum; iaciniis capiilaccis, glabris. Akgmia 
{fig. 4.) oblongo-cuneata , corapressa , hinc costa prominenle notata, inde Ixvia, subpuberula, fusca, 
vix <lius lineas loDga. Pappus uI In tloscuUs roasculis. 

10. ASTER OCHRACEUS. t 

A. friilicosus; foliis peiiolalts , lanccolato-oblongls , rcmote et olisoleie dcniiculalis, supra 
glubris, siibtus ochraceo-tomeQtosis; corymbis ramosis ; Hgula alba?. 

Crescit in montiliiis Quitensibus ? ft 

Rabi lignosi,sparsi, teretes, rimoso-sulcati.glabri; ramuli angulati, cano-tomentosi. FoLiAaiterna, 
petiolata.ianceoialo-obloDga, apice bastque acula , remote el obsolete dcnticulala , reliculato-venosa, ASTEIi. qfj 

vems nervoq..e sublus prominentibus. aubcoriacea . supra ela!,ra viridla. suMus ocliraceo- tomemosa 
tres et <I.m,d,um pollices ionga, pollicem lata. P.r.ou semipollicare.. c«na!icubu, caoo-.omeutosi 
CoRY„M .crzninaies, ramosi ; ramis alternis, cauo-tomecto.i.. FLOm pedicellali, m.gnitudine floris 
Sol,dagm.sV,r6aure=e, I^voLtc«u« subbemisphoericum; foliolis circiter ,o, laxe imbricatis, demum 
squ«rros«,oblonB0.1a„ceolatis,acutis,glabris,crassiusculis, m.rsme<!carioso-diaphani,;exlerioribus 
breT,onbus,ovato-oblongis.RECEPTACuLUMUudum,punctalum,eIabrum.F<A>scLiLiradiicirciterqu;u- 
que . ligulau , feminci; disci clrci.er :.o . mbuiosi , nounulli hermaphrodi.i masculis crebrioriLus inter- 
miiti. l^loscuh bermaphroditi el masculi involucrnm duplo superantes : Corolla tubulosa dabra 
superne amphata , quinquefida; laciniis lanceolatls , acutis, euerviis, demum revolutis. A^ther* exsertie' 
bas>nud*.OvAR,uM liueare, iu masculis aborliens. Stvli.s glaber. St,on* eiser.um, hifidum; laciniis 
approjtimatis , pubescentibns. Akema obovata, cmpressa, binc cosia etevaia nolata , inde lievia' alabra 
fusca , V5 liDc» longa. P^ppcs pllosus , sessilis ; pllis scabris, rufescentlbus , apice paulo incrassalis corol- 
lam sub.c,jt,anl,bns, Flosculi femiuei : Coro,,i.a alba; tubo teoui, elatro ; ligula liueari , trideQla.a, plana, 
enervia , bneam ionga, Ovar,um , Ae.en,u« elPirpus pmrsus ul in flosculis bermaphroditis. Smus^Blaher' 
eiLserlus. Stigma biparlitum ; laciaiis globris. ' 

Asieri Ijrato Bol. rang. vaide affinis, 

r>) Herba foUis bipiiwatifitUs. [An vere kujus generis?) 

II. ASTER TANACETIFOLIUS. f 
A. herbaceus ; crectus ; ramosus; foliis stibbipinnatifidis ,I,irteIlis ; floribus ^olilarik; ligula 

Cotitur in Jtorta Mexicano. ■^'! 

Hebb* ramis allernis, lerelibus, slri.ilis, pubescenti-hirlis. Folia alferna, plnnalifida, lonuissime bir- 
tella , adjeclopetiolo 2-3 ,/2polIices ionga, laciniis rbachique pinnalifido-laciniatis, alternis; inferioribus 
longioribus, distaalihus. Flores in apice ramulorum soliiarii , erecti , magnitudine floris Cbrysanlhemi 
Leucanthemi. Involfchum scmiglobosum; foliolis creberrlmis, imbricstis , lanceolalo-linearihus , aculis 
superne VH-,d,hus , teuuissime hirtellis , uniuerviis , sub^qualibus , 4_4 ,/2 lineas longis. Receptaculuv 
nudum /. Floscul, creberrimi , tubulosi , hermaplirodi ti ; radii 25-5o . Jigulati , feminei, Floscuii he.ma- 
pbrodili : Cdholla glabra , tlava , tuhulosa . superne ampllata , quinquedentata , ((uinquenervia ; denlibus 
ovalis , acufs , enerviis. Amheb* exsertje , basi nud», OvAR.nu line.ire , compress.im , villoso-pubescens. 
Sttlus glaber. Sticma bipartlium, vii ensertunn laciniis puberulis. Akenia immaiura, Pappus pilosus 
sessi!is_; pilis creberrimis, hispidulo-scabris, palllde fuscescenlibus, coroliam sui.jequanlibus. Flosouli 
feminei: Cokolla alha?; tubo lenui , glabriusculo; ligula bmceolalo-lineari, tridenlaia,quadrinervla, 
plana, quinque lineas longa. Ovarlum el Pappus ui .n flosculis hermaphrodilis. STVLusglaber.STiGUA, 
biparliLum , eisertum; laciniis glabris, Akenia haud vidi. 

Asleri pinnato Cav. affinis. An vere hujus generis ? Slrucluram floris in spudmine unico sunnelen.e 
pen.ius eiiplorare haud poiui. (.'.oin.i-i j.jJicj'! ...j"i, g6 COMPOSITX. 

DIPLOSTEPHIUM. t 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 

Involucsum hemisphaericum , polyphyllum, imbricatum. Receptaculcm 
favosum , nudum. Flosculi disci tubulosi, hermaphrodili ; radii ligulali, 
feminei. Pappus duplcx^ exterior brevisstmus, muUisquamulosus; interior 
pilosus. 

Fruiex: ramosissimus ; ramis foliisquc alternis, densis , sessillbus, linea- 
ribus. Florcs in ramuHs terminales , solilarii , albi. 

CHARACTEHrfATURALIS- 

Involucrum campanulato-hemispbairicum , subbibracleatum ; foliolis 
crebris, imbricatis; interioribus lanceolato-linearibus , planis; exlerioribus 
brevioribus , lanceolatis. Receptaculum planiusculum, favosum. Flosculi 
disci circiter 20, tubulosi, hermaphrodili ; radii circiler tot quot herma- 
phroditi, liirulati, feminei. Flosculi liennaphrodili : Coeolla tubo brevi ; 
limbo elongato, cvlindraceo, quinquefido ; laciniis lanceolatis, acutis , 
enerviis , revolutis. StAmina summo tubo coroll^ inserta. Filamenta capil- 
lacea. Akther/e connatfe, exscrtae, basi nuda;; appendicibus tcrininalibus 
oblongo-lanceolatis , aculiusculis, diaphanis. Ovarium lincare , teres ?. 
Stylus capillaccus, glaber. Stigma bipartitum, exsertum ; laciniis crassius- 
culis , teretibus , pilosiusculis , patcnlibus. Akexia immatura. Pappus du- 
plex, scssilis; exierior brevissimus, multipalcaceus ; paleis subulatis; inte- 
rior pilosus; pilis scabris, rufis, palulis, corollam subEequantibus. Flosculi 
feminei : Corolla tubo tenui; ligula lineari-Ianceolala, tridentata, plana, 
patente, quadrinervia. Ovarium et Pappus prorsus ul in flosculis disci. Stylos 
capillaceus, exsertus, glaber. Stigma bipartitum ; laciniis ylabrlusculis , 
patentibus. 

Habitus. Frutex ramoslssimus; raniis foliisque sparsis, densis, sessllibus, ASDROaiACHIA. Q_ 

linearibus, margiiie revolulis, coriaceis. Florcs in apice ramulorum solita- 
Tii, paniculalini dispositi , albi. 

Affimtas. Hoc gcnus Asteris gcncrl habitu et flosculorum structura sj- 
milinnum , ab eo tamen diversum ob pappuiu duplicem, quo cliaractere ad 
Vernonias proxime accedit. 

Etymologia. Diplostephium a a^a^., duplex et ^r^pos corona , quia akenia 
pappo duplici coronata sunt. 

I. DJPLOSTEPrilUM lAVASDULiFOLiuM. t Tab. CCCXXXV. 

Crescil locis areiwsis exuslis in radicibus montium if-nivomorum lUnisseE et Cotopaxi 
juxta Mulalo^ alt. iGoo hex. ft Floret Jutio. 

Fhutex orgyalis et akior, ramosissimus; ramis sparsis, lerelibus; junjoribus cano-knslis; ramQlis 
flor.fer.sal>Lrey.nl,s,sem.-=ulsesq..ipollicaribus, approximaOs.paniculalimdisposilis.deQsefoIiosis, 
a!bo-lanalis. FoLi*sp»rsa, approximara, sessilia, squarroso-patent.a, linearia, oblusa, integerrJmo , 
margine revolula , comcea, unioervia, s.ipra glabra vii-idia nilida, subtus caoo-tomentosa, 3— 5 lineas ■ 
longa, VSImeielala. FLoHEsf/g. i.) '" apiceramuloruin8olitarii,sessiles,m,ignitudineflorls Asterisacris. 
l^yon;cRiM canjpanulalo-hemisphsericum, basi uui- aul Libracleatum ; follolis 3o-35 , imbricatis, 
planis, subumnerviis; iuterioribus linearibus aut lanceolato -llaearibus, scarlosis, nilenlibus, apice 
pu!.eacenli-lanalis ; eiierioribus brevioribus, lanceohtis aul ovato -lanceolatis . acutis . membranaceis , 
e\lerne cauo-laaatis; L.-acteis lineari - spalhuhtis , eKlerne lanaiis, involucro duplo bievioribus. 
Receptacitlum planiusculum , favosum. Flosculi disci ao— aS, tubulosi, lierinapLroditijradiicircitep 
20, hgulali . feminei. Flosculi liermaphroditl (^fig. 1.) : Coroll* albida, glabra; lubo brevi; linibo elon- 
galo, cylmdraceo, quinqoelldo ; lacioiis lanceolatis, aculis, enerviis, revolutls. Siau.na snmmo tubo 
corollae inserta. Filamknta capillacea, glabra. Antheb* connalic , eisertae, basi nudae; appendtciLu* 
term.nalibus oblongo-lanceolatis, acutiusculis, diaphanis. Ovariuj. lincare, hispido - pilosum. Stvlm 
cap,lbceus,6Lber. St.gma Lipartilum, eisertum ; laciniis crassiusculis , lcretibus, pllosiusculis, pateu- 
tibus. Ake^ia immalurs. Papi.ls (/^. 3. ) duplei ; exterior brevissimus : squamulie crebra; , subuiate, 
margme scabr» , diaphan^; pappus interior pilosus; pilis scabris, rufis, corollam subo;t,uanlibus, pa- 
tuha. Floscul, femine, (yJg. 4 ) ■ C,>holl* alba ; tubo tenui , glabro; llgula lineari-lauceolata, oLtuse 
lr.denlaia, piana , palenle , quadrinervia, alba, quatuor lineas longa, =/5 linca, lala. Otamum et 
Ptppusprorsus utin flosculis hermaphroditis. Stylus glaber, exsertus, Si^cMi bipartitum; laciniis gla- 
briusculls , palenlibiu. 

ANDROMACHIA. f 

Ikvoldcbum licmlsplisericum,poljplijIlum, imbrlcalum. ilECEiTACULUM 
scrobicuktum, favosum au( squamulosum. Floscdli disci lubulosi, lier- 

• H.mb ,, B.»p. pl. „. ■ p. ,.4. l(„d. ,.. ,h.„„,„ . s.Jld.glnib., dM„..„ . „1,1 b.bl,. ., ,™«r,m I.lli. 
opposi,.., Iiabi,us,amc,i,n divtrsis specl..b.idivers.5. , ' 

Nov. Gen. kt Spec. Tomus IV. iH qH composjte. 

mapliroditi; radii ligiilati , feminei. Akesia subcylindracea. Pappos pilosus, 

sessiiis; pilis cxterioribus siepius brevissimis. 

Fratices aut herbse, rarius acaules. Folia opposita, integra, subtus albo- 
tomentosa aut lanata. Flores corymbosi aut paniculati , rarius solilarii, 
albidi aut flavi. 

i) Herba acaules aiU caulescentes , facie Bieracii. Folia subtus lanata. Pedunctdi 
longissimi, uniflori: Flosciili railii crelri, aureo-Jlavi. f Chrysactibium .J 

1. ANDROMACHIA acaums. t Tab. CGCXXXVI. 

A. acau1!s ; follis supra glabris , suLtus deuse canilido-lanatis ; peduDculis radicalibus 

Crescit in montibus Quitensibus [El Assuaye) inler Los Paredones et viUam Turchgy 

ah. 1700 hex:% Floret Julio. 

Radix filirosa; (ibriseloDgatis, teretibus, crassiiisculis,subvillosLs. Folia. raclicaliasessilia, obloaga aut 
lanceolato-obloDga, aeula, basi valde aiigusiaIa,a(leouIpetiDlataappnreaiit,re[uotedeaticuialaaut den- 
tata, reliculal0-venO3a , tulurioervia, membraiiacea, supia glabra viridia, sublus dease c^ndido-lanata, 
adjcctopetlolo 16 — 18 lineus loaga, 5 — 5 liucas lata. P^DuiicuLirj radicalis solilarius , erectus, quinque- 
autnove[iipoIlicaris,uniflorus,nudus, lercs, cano-Ian.nlos. Flos nwgoiluUine floris Hieracli Pilosellie , 
radialuj , erectus, Involucri» concnvo-hemispbxrlcum ; foliolis 40 — 5a , imbricalis, laaeeolalis ,a(;utis, 
planis, scarioso-menibranaceis, tr!Derviis,glabris,uitentibus, virescentibus aut fuscescentibus, 4 — 4 '/^ I'- 
neaj longis; ezterionbus gradatim breTioribus. AEcEmciLuH convexiusculum, nudum, scrobiculatum; 
scrobiculis margiae scariosis, laciniatisjlaciniissubulalts, Fi.oscuudisci crebri, tubulusi, liermapbi-oditi; 
radii 3o — Ss.ligulati , feminei. Flosculi bermapbrodili {Jig. 1.) : Curolla £lava,glabra; tubo lenuissimo; 
limbo lubuloso - inrundibuliformi , quinquefido ; laciuiis liaearibus, acutiusculis, euervits, palenlibus. 
Stauina summo tubo inserla. Filaubkta capillacea, glabra. A^therx connatfe, basi nudiE, nigrescentes, 
inclus»; eppcndicibns terminalibus obloiigis , obtusis, diapbanis. UvAiufu lineare, lereiiusculum, pu- 
bescens. SrYLus filiformis, superne pubescens, exserlus. Sticma biparlitum; laciniis fiiiformibus, vis 
pilosiusculis, palulis. Akema immatura. Pappus pilosus, sessilisj pilis pubescenli-scabris , caudidis , co- 
lollan» subiequanlibus. Flosculi feminei(^i?, 2.) .- Coholla glabra, aureo-flava; lubo lenui , glabro ; 
ligulaliaearijiridenlala , plana, pateute, quadrinervta, glabra, 5 — 6lineas longa, a/5liaea; laia. Ovahil'm 
el Pappcs ut in flosculis hcrm.ipliroditis. Stklus filiformis , glaber, exsertus. Stigma bipartitum; laciniig 
elongatis , filiformiLus , glabris , patentibus, 

3. ANDROMACHIA hieracioides, t 

A, caulescens; procuinbens; foHis pilosis , suLtus cano-lanaiis ; pcJunculis terminalibus , 
subgeminis, unifloris , longissiniis. 

Crescit locis siccis temperatis prope Loxa Quitensium, alt. loGo hex. % Floret Julio. 

' Floics primo aJipectu eos OuDseridis rcfcruiil. r'|.ii|. ifT'!"^" ■"7"''T ■'"'iV,'" ] ' ' "■ '" ' ' •' ■ ANDROMACHIA. OO 

IIcnBA procumbens, r.rius erecM . s.oloDifera^^ramls opposilis?, sulcato sh-iatis; cano-l.nalls. Foma 
ppos.ta , sess.lia , conoala . lanceolata, acula , inferDe aogustala , aiarsine denllLus nonnullis instrucU , 
jcu aio-vcnosa sublriplmeryia , membranacea , supra pilosa viridia, sublus cano-Ianata , a-a ./2 pol- 
liceslong,-. 6-7 l.neas lala. PsDfNcrL. terminales. uniflori, louaisiimi, in specimine unico suppetenle 
gemim , suLpedales. tereles, slriati, liinc inde , pr;esertim superne, lana incana obducli. Flores mag- 
tiitudine priecedentis. Jkvohjcrum prorsus ut in prtecedente, foHolis lamen paulo lalioribus , epicft 
subulat,s;exIerioribusaublauali«. IlECEPrACiinJM baud vidi, FJosculi dlsct lubulosi , liermaphrodili ; 
rad,L creberrimi, ligdali, feminei. Flosculi hermaphrodili prorsus ut in pra^cedenie , lubus corolla 
tamen pilis ariiculatis obsitu», anlherie eiserta;; lacinis sligmatis recurvata;. Flosculi feminei : Coroll*, 
aureo-ilava ; uibo leuuissimo, pilis arliculatis consperso ; ligula lineari , Iridenlata, quadrinervia , 
plana, palenle , glabra, subsemipollicari , dimidiam lineam lata. Ovahiim, SrYi.ts el StiCjua ut io 
prsecedente. 

aj Herba ramoste. Folia opposita . subtiis albo^tomentosa. Flores corjmbosi. 
Irwolucrum mnltijlorum. Flosculi radii crebri, Jlavi. (AHDnoMACHi.E vebje.) 

5. ANDROMACHIA gbandiflora. t 

A. berliacea; ramosa ; foliis ovatis , acutis, lcviter cordalis^ petioljs alatis, basi auriculalis 
€t cotinatis ; (loribus corymbosis, terais aut quatcrnis. 

Crescit lacts aritlis prope urbem Alausi Quilensium, alt. 1 1^0 hex. % Floret Julio. 
Herba erecta, sublripedalis. Cau^es simplices, superne ramosi , sulc.ti . cano-Ianali , crassilie calami 
scriploru; ramis sparsis, floi-ifens. Fol>a caulina opposita, floralia allerna, peliolaia, ovata , acuta , 
leviiercordala, m pel.olum decurrentia, margine dentibus subulalis, adpressis inslructa, reliculato- 
venosa, triplmervia , nervis venisque subtus prominentibus,supra rugoso-bullata glabra viridia et sub- 
nitida, subtus alho-lanaU , 2 ,/a~5 pollices longa, a aut a r/4 pollices lala. Petioi.i semipollicares, mar- 
gme hle alali . ban aurlculati el connati. FLonEi in apice caulis corymbosJm disposili, leroi aut qualemi, 
peduncuIau,nonnuIlisubsessilcs. magniiudipe floiis Asteris grandiflori; pedunculis pollicaribus aut 
) p icariijus, cano-Jiinatis. I^vohicrdm semigloboaum; foHolis creberrimis, arcle imbricalis, lineari- 
lanceolatis, anguslalo-acuminatis, iniegerrimU, scarioso-membranac^is, irinerviis, ester: -, — ■B— ■'-wo^uui.iiJii!,, iniegernmis, scarioso-membranaceis, irinervus, externe raargmequo 
brevibuscon.spersis,semipollicaribus;eiterioribusgradaiimbrevioribus,subsqu? — -^ «" i,L-MpIanum,scrobiculatum. FtosouLidiscicreberrimi, tubulosi, herraapbroditi; radii crebri, ligulati, ' 
feminei, Flosculi hermapbrodili : Corolla tubuloso-lnfundibuliformis , flava , glabra ; limbo quinque- , 
inierdum sexfido; laciniis linearibus, oblusis , enerviis , patulis. Stabi.na medio corollffi inserta. Fila- 
MEMAcapillacea,gl.ibra. ANTBERsexserla;, basinuda; ; appendicibus terminalibus rotundatis. Ovahiuk 
Iineare,cjlindraceum,pubesceiis. Stvlus glaber, superne pilosiusoulus. Stigma biparlitum, exsertum; 

aciniis capiliaceis, pilosiusculis , palenlibus. Akenia immatura linearia, cjlindracea, glabriuacula, 
leviler sinata. Pappos piiosus ; pilis capillaceis, piloso-scabris , deciduis, fuscescenlibus,corolIam sub- 
Kquanlibus; exlerioribus brevissimis. Flosculi feminei : Corolla flava, glabra; tubo teuuissimo ,dua» 

locaslongo; ligula lanceolalo-lincari , tridentala, subquinquenervia, plana, palente, tres lineas longa. 
UVARifM et f Ai'Pi;s ut m Qosculis Lermaphrodilis. Stvlus capillaceus. Stigma bipartilum. , exscrlum. lOO COMPOSIT^. 

4. ANDROMACHIA ignmru. t 

.'A. herbacea; ramosa; foliis ovatis , acutis, ibasi obliisis; petiotis basi auriculatis el conoaiisj 
corymbis terminalibus, trifidis ; floribus fasciculatis. 

Andromachia iguiaTia. ffumb. et Jionpl. pl. lE^. 2. p. io^\. t. 112. 

Hierba de Santa Maria incolarum. 

Yura Paoga Quitensium. 

Crescit in alta planilic Quitensi prope pagutn Chillo et urbem Quiti, alt. i34o— i5oo 
hex. X Floret Junio. 

Herba perenuis, tri- aut quinf[uepedalis, raniosa; ramis oppositis, obsolete IieMSonis, densissime 
aibo-Ianatis. FoLii opposita , petlolala, ovala , acula aut acuminata , basi acuta, obtusa aut rotunclaia , 
margine remote argute denliculala, reliculalo-venosa, Iriplinervia, nervis venisque subius prominen- 
libus, membranacea, supraglabraviridia, subtusalbo-lanata.quinque-auxsexpollicaria, 3 1/3 pollices 
el paulo laliora. Pbtioli pollicares aut sesquipolllcares, tereles, atbo-Ianati , basi auriculati ; aunculis 
niagnis, rotundatis , denliculfllis, uudulatis, conoatis , aubtus albo-lanalis. Cohymbi lerminales, trlfidi- 
floribus longe pedicellalis , fascicnlatis , suaveoleniibiis, magnitudine floris Asteris acris ; pedicellis ra- 
misque albo-lanatis. Imyolucrum hemisphairicum; foliolis crebris , arcle imbrifatis, ovalo-lanceolatis, 
acutis, coriaceo-scariosis , uninerviis, planis , purpureo-fuscescentibus , pubescenlibus; exierioribus 
rainorihus. RECEi>TACUt.UM scrobiculatum , planum; scrobiculis margine irregulanter laciniatis , scariosis. 
Flosculi dUci crehri, tuhuloai, hermaphrodilij radii cireiter vigioti, ligulati, femlnei. Flosculi her- 
mapliroditi el feminei prorsus ul in prwcedente , duplo lamen minores. AnErii.v immatura. Pippcs arx- 
cedeutis. 

5. ANDROMACHIA soLinAGiivEA. t 

A. herbacea; ramosa ; foHis ovalo - oliloiigis, acumiDaiis , basl rotundatis el in petiolum 
decurrentibus; peilolis nudis ; corynibis terminalibus, ramosis; ramulis fasciculatis. 

Crescit in Andibns Peruvianorum inter jfyavaca et convallem Jluminis Cutaco , alt. 1200 
hex. ic Floret Auguslo. 

IIehba ramis opposilia, hexagonjs, cano-tomcDtosls. Folia opposlla, longe peliolata, oblonga, acu- 
minala, basi rotuodala et io peliolum decurreutla , arguie deotaia, reiiculato-venosa, liiplinervia, 
nervis venisque sublus prominenlibus , membranacea , supra glabra viridia nilida , subtus albo-toraen- 
tosa, 4 i/a pollices et paulo lonijiora, vix a i/a pollices lala. Petiuli subaesquipollioares , canaliculali, 
cano-tomentosi ; auricul^ nuilas aut caducie?. ConvMfii termlnales , ramosi; ramis opposilis ramulis- 
quo cano-tomentosis,fasciculatis; floribus pedicellatis et sessilibus, suaveolenlibus, raagnitudine floris 
Solidaginis Virgaure!e;pedicellis cano-lomentosis. Intolucrum, RECEiTAcui,iiMetFLoscu[.i Lermapbro- 
dili prorsusutinpra:cedente,paulo tamen minores. Flosculi feminei circiler 20; ligula lineari-oblon- 
ga, Iridenlata, vix duas lineas looga, quadrinervia , in reliquis prorsus ut Jn Andromachia igniaria; piii 
pappt apice paulo incrassati. 

6. AXDROMACHIA verbascifolia. t 

A. hcrbacea ; ramosa ; foliis obloiigis , aculls , basi in petiolum angustalis , supia rugoso- 
bullatis; petiolis uudis; corymbis terminalibus, rauiosissiiiiis; floribus lasciculatis. AXDROMACUIA. ,yj 

Crescit in monlibus Quilensium cum Cinckona inler Malacates et Gonzanama, alt io6c 

hejc. % Floret Augiato. 

IlERB* r.mis he>..soaJs, densi™ cano-Ianaii,. Fom. opposita. peiioiala , oblonea, acu.a, basi ir 

peUolumane"S«ata,.rregulanlercren..lala,re(iculalo.venosa,nervocr=ssove™esublosp.-omlQen. 

tibi,s,mcmb.anacea,supra ru5OS0-L„lk(a elabra et viridja , subtus Jacunosa et teuuiler cano-l.nata 

subsep.empollicaria, duospollicea lal.-.. Petiou pollicares, cano-lanaii. Corymb, lerminales, ramosis' 

simi ; ramis opposLiis ramulJsque lanalis, sparsis; florihus pedicellalis , fasciculaiis, suaveolenlibus mag- 

mmdine floris Erieeronlis acris. Invollcrum et ItECEPTAcuL>,M pr^cedentis . multo lamen niinora 

iLO.^ccL. hermaphroJiU circitcr iC, raJii circiter lo vi-n p-vfpni .i.„,.ciic ..i ■ i [ u- .■ . 

. V t. lu, lauii uiiLiier lo, vix exseiii, piorsus ul in Andromach.a sohda- 

Sinea,nis.m 7- ANDROMACHIA melasj^omoides. t Tab. CCCXXXVir. 

A. lierbacea; raniosissima; foliis oblongo-dlipticis, acurainatis, basi aculis^coriaceis supra 
scabris; pedunculis axillaribus cl terminalibus, mullifloris. ' 

Crescit in lemperalis convalHs Combeimoe prope urbem Ibagne Novo-Granatensium alt. 
700 hex. Ti: Fluret Septembri. ' 

Herba ramosissima; ramis hexaeouis, alho- lana.is. Foua opposiU . petioIaU , oblongo-elliptlca acu- 
mlnala.basi acuta , remole serr:.ta, reliculaio- venosa. Iriplinervia. venis nervisque subtus prominen- 
tibus, conacea, suprascabraviridia,sub.usalbo-tomen.osa,4— 4 j/i Hneas longa, 18—21 lineas lata 
P£T,oi.i semipollicares.canalicubii, cano-lomentosi. PEnii«ccL, torminales et axilU-es. apice ramosi,' 
multillori; flonbus hreviler pedicellatis, niagniiudine floris Solidaginis Virsaure.e , inodori. Peocn- 
cuLi semipollicares pedicellique aibo- tomentosi. Involcchum hemisphEericum; foliolis crebris, a.^cte 
imbricalis,Iineari-suhulatis,scarioso-membranaceis,virescenlibusaulpurpurascentlhus,arachn'oideo- 
lanatis; extenor.hus brev.onbus. ftccEPTACuLuM pknum , squaraulis mi.iulis subulalis scariosis dense 
obsitum. Floscul. disci 30-40, hermaphroditi; radii ay-So, ligulati. feminei. Flosculi hermaphro- 
diti(>g. i.).CoROLLA tubulosa, flava, glabra, superne ampliala ; limho quinquefidoj laciniis lincari- 
bus.acutiusculls, enerviis, patdis. Stah.na medio corolla: affixa. PiLAMe«TA capillacea, glabra. Ah- 
THEH* exserlae, basi uuda; ; appendiclbus terminalihus oTato-oblongis , acutis , diaphanis. Ovakhjh 
oblongo-cuneatum, compressiusculum , piiosum. Sthlu» capillaceus, superne pilosiusculus. SnoMi 
bipartitum, eiserlum; iaciniis capillaceis , pilosiusculis, pateniibus. Arenia oblongo-cuneata , leretia 
aut compressiuscula, sulcala, pubescenli-pilosa. 1'Aprus pilosus; pilis puberulis, fuscescentibus , p:i- 
lulis ; evteriorihus brevissimis. Flosculi fcminei {Jig. 1. ) : Coholla (lava , glabra ; luho lenuissimo ; llgula 
Iineari,obtusiuscuIa, subbidenlata , plana, patcnte, ohsoieie nervosa , vi;( duas lineas lonea. Otab.um 
Akenwm et l'*Pi.us {pili jig. S.) ut In flosculis hermaphrodilis. Sttlis glaber. STir..«,, bipartilum] 
eiserlum , glabrum. 102 COMPOSIT^. 

3J Frutices ramis folilsque oppositis, siebtiis albo-tomentosis. Corymbi aut pani- 
ciilte terminalia ant a^illaria. Involucra pauciflora. Radius 3 — ■j—Jtorus , 
albidus?. (OligactisJ 

8, ANDROMACHIA kubigena. t 

A. fniticosa ; foliis lanceolato-oblongis, acutis , basi oblusis , membranaceis, supra gtabris; 
corymbis terrainalibus, ramosia ; fioribus jiedicellaiis. 

Crescit irt excelsis monlis Chimborazo , alt. i8oo hex. y, Floret Junio. 

Rami oppositi, sulcato-angulati, glabri. Folia oppoaira, periolata , lanceolato-oblonga , acuta , basi 
obtusa , rcmote clenliculata , miculato- venosa , nervo meilio subtus promineDte, membranacea , sup.a 
glabraviriJia,subtusdbo-tomcntos..,,nervomedio6labro,26-3oiincaslonsa,9-iolineaslala.PiTiOLi6--7 
lineas longi , glabn. ConvMat terminales, trifidi , ramosi ; ramis csno-tomentosis ; floribus pedicellatis , mag- 
nitudine floris Erigeronlis acris. Ikvolucruu campanulalum; foliolis circiter aS.arcte imbricalis , co- 
riaceo-scariosis , aculis, enerviis , pianis , margine lan:,lo-pabesceulibus, oblongis,- intimis laoceolatisj 
extcrioribus brevioribus, ovalis. Receptaculitm scrobiculatum ; scrobiculis margine laulnialis et sca- 
riosis. FLoscuLt discie aul 7, lubuiosi, hermaplirodiii; radii totidem, iigulati, feminei. Flosculi her- 
inaphroditi;C<iRoLi.* lubuloso-infundibuliformis, glabra ; limbo quinquefldo ; laciniis linearibus, acu- 
liusculis,eneryiis,patuIis.STAMiNA medio corolla: inseria. Filament* capillacea, glabra. Anther.b ex- 
serloe, basi nudie; appendicibus lerminalibus ovato-oblongis, obtusis, diapbanis. Ovahium subconea- 
lum , compressiusculum, glabriusculum. Stigma esserlum, bipartitum ; laeiniia capiUaceis, pilosiusculis, 
palenlibus. AKExiiimmntura. Pappi!s pllosus; pilis corollaro subrequanlibus, capillaceis , superne paulo 
jncrassalis, scabris, eiterioribus brevissimis. FIoscull feminei -. Coroli.a glabra; lubo tenui ; ligula 
oblonga, tridentaia, quadrinervia , vis duas lineas longa, Ovahiuk et Pappcs ut in flosculis hermapliro- 
dilis. Sttlvs glaber. Siigsia bipartilum , esserlum , glabrum. 

Color flosculorum nobis incognilus, fortasse albus. 

9. ANDROMACHIA sessiliflora. t Tab. CCCXXXVIII. 

A. frulicosa; foliis oblongis, acutis, basi roluudatis, meiubranaceis , siipra glabris ; pani- 
culisaxillaribuset terminalibus, simplicibus; floribus conglomeratis, sessilibus. 

Crescit in Regno Peruviano ? b 

Bami oppositi , tereles, sulcalo-slriati, glabri. Folia opposita, petiolala, oblonga, acuta,basi rolun- 
dala, remote e( obsolete aenticulata. reticulato-venosa , nervo medio crasso venisque primarils subtus 
prominentibus, membranacea , supra giahra el viridia, sublus albo-tomentosa , qu;iJnpollicaria, iG~i7 
lineasl.ita. Petioli semipoilicares , caualiculali , cano-tomcntosi. Pamcdl* simplices, axillarea et ter- 
roinales, pedunculalie , folio duplo breviores; ramis oppositis, abLreviatis, dislantibuspedunculisque 
eano-tomentosis. Flohes (/^. 1.) 5— 15 inapice ramorum pnaicul^e conglomerali , scssiles , magnilu- 
dine floris Erigeronlis eanadensis. Involcchcm campanulatum; foliolis aS— 25,arcie imbricatis, acutis, 
planis, scarioso-membranaceis, glabi-is, virescenlibos, apice sphacilalis, enerviis , oblongo-lanccolatisj 
eiterioribuabrevioribufjQvatis. Receptaculuu minulum. Flosculi diseicirciterS, tubnlosi.hermapliro- 
diti; radii circilerS, ligulati ,femiQci. FIoscull liermapbroditi {fig. a.} : Corolla tubuloso-iQfundihuli- 
formis,glabra;limbo<iuinquefido; iaciniislinearibua, ohlusis , palulis, enerviis. Stamika mediocoroH;e 
affixa. FiL,iwENTA capillacea, giabia. AN-rnEHE exserta' , basi niida;; appendicibus terniinalibus ovalis. SOLtDAGO. ^yj 

S..o„b,,.„i,™,el.,,.„^ ,.,i:ii.,,.;;°%':,^;7;,;''° »•""''• '■""■f''"*'- S"... Bl...er. 

10. ANDROMACHIA YoniBiLis. t 

florib,r'°';f'-''°'''',''°,r'''"°""°"'"'"""' ""'"• ■"""■=»'" •""""'ii'", si„,piicij,u.i 

nonbiis soliianis, pediceliatis. ' 

Crescit in mnnte Antisana Qiiiteruium ? ,, ? 
Pl™ yo,„bi„,„„, l.relii,scu„, el.br,; r.»a„ ,bb,,.l.li,i i„,„i,„Ji, „,. ,„, „„J.i„„,„ 

iT ."„'.;::' lT;~:,rz,"e.S;^^ 

.lC«C»C,l,„a™,„-..„p,„„,.,„„,,„b,„,„„„,.f„„„|;,^.^,,j,,,,. ,_,^ ^^^^ 

. ^. c-.'.-»,"*..,..,, i„„.„,....p„b,.c,„.ib„,..,,ri„ribu. bre,i„ribu., „,.l„.,.„..„,,rR„ : 

;.:, „ii/,r7.d,rf '" pr'""i'"""- '■'"""' ■'"' '''~""' "" ■ "■'"'''>■'■ i.e™.pi.r„di,ii 
^;:r ■,:::::i ""-""-■' -'""""• """^»'" '■■•"-"■ "-i.:™s;.:z; 

C„Ior florun, f„rt.«e a,bus. A„ v.re hujus g.ner,? 

SOLIDAGO. LiM,- 

Ikvoujcriim hemispliierlcum, polji,l,;yllum , imbricalu.n. Receptacuujm 
nudum. Fi.osci,Li disci tubulosi , hermaphroditi ; radii (circiter 5?) ligu- 
lati , feminei. Pappos pilosus , scssilis. 

Herbap stepissime elatte ramis foliisque alternisi Horibus paniculatis , 
saipissime luteis. 

I. SOLIDAGO SIMPLEX. t 

S. caul. ,rccto,,implici,,ul,.„gulato, ■Iriato.siiperueliirtello, foliis linearl-Unc.olaiis 
,upe,oe ob,ol.t,cr,.„i.,i„r.r„e v.lde aogus.ati,, glabris, mareine d,„tic„l.,o - s.abri 
panicula tcrmmali, rauiis suLtnfloris. <""" , 

Crescit prope pagnm Sancta, Boste m^icancrum, aU. i.loo he^. X Floret Septembri. 

• s.,a.sb 

Ji.li.t.u.l. .. A...,i, ,.,„. ,h.,„i„ib.. „„,,,.,, ,i. a„.,„„, , ,.^,„„ i,^,,,, „ ^^ ^^ „^|„ „,^„,.„ 104 COMPOSIT_t. 

Radix crassa , peipendicularis , fibris crehris obsita, C.iclis erectus, i4 — i5-pollicaris, siioplex , 
slriatus.subaDguIalus, purpurasccna , superne hiriellus. Fou* radicalia sessilia , lineaci-lanceolala , 
acutiuscula, inferne valde angusiata , adeo ut pettolata appareant, subintegerrima aut apiccm Tcrsus 
remoie et obsolete creiiata, rcliciilato veQosa, crassiuscula , glabra, margine ileuticulis minutissimis 

scalira, 2t> 27 lineaa long.i, tres lineas lala. Folia caulina alterna , radicalibus simillima , migis 

tameu acuta, eumma sub.ncuinin.nt;i. Pamcul* termiualis, subramosa,bracteata;ramis sublernis, palu- 
jis subli-ifloris , angulatis, iiirtcllis; iluribus pedicellatis , magaitudiuc floris Solidaginis Vii^aurex ; 
biacteis linearlbus. lNvoLucr.uM campanulato-bcmisphieriuum; foUolis circiler a5 , iaxe imbricatis , li- 
noaribus, aciit;s , planis, uninerviis, margine scariosis et diapliauls, glabris, nitenlibus; extcrioribus 
bi-evioribus. Keceptaculuh conveium , scrobiculalum, glabrum. Flosculi disci circiter 30,tubulosi, 
bermaphi-odili ; radii 8— 9,ligulati, fcminei. Flosculi hermapliroditi : Coroll.i flava , glabra , «uperne 
ampliaia, quinquelida ; laciniis liueavi-lanceolalis, acutis, enerviis , palulis. Stamina. Uibo corolla: in- 
serta. Anthers subiuclusse. OvARiuM lineare, hispidum. Sni.cs glaber. Stigma biparlitum , eisertum ; 
laciniis palentibus, glabriusculis. Akenium immaturum. Pappus pilosus, sessilis ; pilis scabris, apice viK 
incrassatis, atbis, corollam subxquantibus, patulis. Flosculi femiuei : Corolla flava; tubo lenui, glabro; 
ligulalanccolalo-oblonga, tridentata.plana, paiente, scsqoilineam longa. Ovaiuiw, Stvlus, Sticma et,,.. 
Pappus prorsus utin flosculisbermapbroditis. Pafpus lubopaulo longior, ../...^ 

Solidagini Virgaurca: babitu affinis. 

2. SOLIDAGO MEX1CAN.\. 

S. caule obliqiio, glabro; foliis lanceolatis , subcarnosis, iiiiegemmis , glabris ; paaicula 
lermiaali, ramosissima, foliata ; peduuculis mullibraclcatis. 

Solidago mexicana. Llnn. Ait. hort.Kew.eil 1. tom. 5. />. 6i). Sp.pl.ed. TV.'i.p. lo&^. 

Crescit in alta planilie Mexicana , inter- urbeni Chalco et montem ClucpoltepeCj alt. 1170 
hex. % Floret Majo. SeCTIO III. EuPATORE^. 

KUHIXIA. LiNN. Involucrum polypliyllum, imbricatiiin , mulliflorum. Receptaculum 
nudum. Flosculi omnes hermaphrotlili , tubulosi. Asther^ incIusBe. Stigma 
longe exsertum ; laciniis divaricalis. Akenium quiiiquangularc. Pappus 
plumosus. 

Herba; foliis akernis ; floribus corymbosis. '■>■■■'■ • ■ ■; ■ t EUPATOniUM, 1. KUHNIA ARGUTA. t Tab. CCCXXXIX. 

K. foliis anguste laDceolaiis, argute scrratis ; floribus termiDalibus, corymbosis; involucris 
liirto-pubcsceDlibus, 

Crescit locis lemperalis, montosis, siccis prope urbem Popayan, alt. 900 hex. (Resno 
JSovo-Granatensi. -^ Floret Octobri. Caulis ereclus . pedalis , ramosus ramiqHe sulcati , suliviscoso-hirli , Tirides , alterni , erecti. Foli*. 
alterna, breviter peliolala, aueusle lanceolala, utrinque angustata, serraia, reliculalo-venosa, utriu- 
.jue .enuissime hirla, poliicaria, vii duas lineas lala. Corvmbi terminales, simplices, pauciflori ; flo- 
ribiis pedicellatis, ereclis, tres et dimidiam Ilneas longis; pedicellis pubescenti-l.irtis. Involuchi™ aiil; 
campanul.,lum, polyphyllum; foliolis (J!g. .. ,.) cireHer duodecim, innbricalis. obloueo-spathulalis 
oblusa.sculis,Linerviis, l.irio-pubescenlibus.suba.qualibus, apice roscis. RECEi.r*cuLe« nudun 
Floscul. ^fig. 3.) »5 aut 3o, .nvolucro Juplo loneiores. Coholla rosea; tubo tenui ; limbo campanulal, 
.juinqnedentalo;denlibusovaIo-abbre»iatis,acutis,cilialis;ciliisaniculalis.ANTHER^Iiber^,iucW' 
OvARn.M Iineare. Srvi.us slaber. Stigmx bipartilum ; iaciniis elongalis, eMertis. divaricalis, subpul.e- 
rulis. Akemum hneare, basi attenuatura, quinquaogulare, fi.scescens, ongulis hispidis , sesquilineam 
Jongum. Pappcs sess.l.s; pilis (Jig. 4.) plumosis, alLidis, to.ollam subaquanlibus, paiulis. 

EUPATORIUM. Li>N. 

Invouicrum polypliyllum , imbricatiim , muUiflorum. Receptaculum 
nudum. Flosculi omncs liermapiirotllli, lubulosi. Antiier* inclusa;. Stigma 
longe cxsertum ; iaciniis divaricatis. Akenium quinquangulare. Pappus 
pilosus. 

Arbores, frulices aul berbie ramis foliisque oppositis , rarius alternJs. 
Florcs corymbosi , paniculati, rarius solitarli , violacci au( albi. 

ij Iwolucrum oblongum ; foliolls haudvalde crebris , iuxe imhricatis , laliusculis, 
tdl/idis ,- exterioribus brevioribus. Caulis stepius herbaceus. 

1. EUPATORIUM KUTANs. t 

E. caiile lierjjaceo , slriato , tcnu/ssime pubesceiite; ramis foliisque alternis, ovato-oblongis, 
acuiis , serratis , glabriusculis , subius in veois nervisque puberulis ; corymbis axiliaribus ter- 
niinalibusque, siinplicibus, secundis, nulanlibus, spicatim disposilis ; floribus longe pedi- 
«eliatis, pendulis; involucio mullifloro. 

Crescit in/ri^idis , itsperis montium Mexicanorum inter Toluca et Tianguillo , alt. 1 55o 
hex- T Floret Septembri. 

Herba orgyalis. Cauus erectus, ramosissimus , teres, slriatus, teuuissime pubesceasiramisalteruis> 

Kov. Gen. liT Spec. Tomus IV. 14 COMPOSITX. 

;; ramulis (loriferis nulantibus, ia spicas folialas secundas dispositis. Folia allerna, petio' 
lala joblonga , utrinque acuta, serrato , reticulato-venosa , membraDacea, ulrinquc glabriuscula , sub- 
tus pailidiora, in nerTO medio venisque puberula, subbipollicaria. Petiolus semipollicaris, canalicu- 
latus, lenuissime pubescens. Corimbi axillares ct terminales, simplices, nulauies, secundi, approximatt, 
spicatim disposili; ramis pubescentibus ; floribus solitariis, longe pedicellatis, pendulis, quatuor lineas 
Jongis; pedicellis braclealis. Intolcchom ovatum , polyphyllum; foliolis circiter So.laieimbricalis, 
subscariosis , slrialis, virescenlibus , ullealibus , glabris , oblongo-lanceolatis , aculis j exlerioribus bre- 
vioribus , oblongis, oblusiusculis , apice subcjlialis. Flosculi circiter 30 , in specimine suppetente noa- 
ilum explicali, structura generis teste Bonpjaudio. 

3. EUPATORIUM iREsiNoiDEs. t Tab. CCCXL. 

E. caule herbaceo , volubili , strialo , villoso-pubescente ; ramis divaricatis ; foliis deitoideo- 
ovatis, acutis, serrato-dentalls, triplinerviis , supra pubescenti-birlis, subtus molliter eanes- 
centi-pubesceiitibus; panicula terminali , tricliotoma , diffusa ; floribus pedicellatis, subfasci- 
culatis; iuTolucro siibquinqucfloro. 

Crescit in radicibiis Andium Novo-Granatensium prope Ibague, alt. 760 hex. % Floret 
Septembri. 

Mcvnk volubilis, ramosissima. Caulis teres, slrialus, villoso-pubesceus; ramis oppositis, divaricatis, 
putescentibus. FoLiA opposita , peliolata , delloideo.ovata , acula , basi in petiolum angustala , serrato- 
dcntala, reticulato-lriplincrvia, menibranacea, supra pubescenli-birta, sulilus molliler pulicscenlia et 
cane6cenlia,3i lineasloaga, i3 aui 14 tineas lala. Petioltis vii quatuor lineas longus, niolliler pubes- 
ccns. Paniccla tcrinioalis, tricbotoma , foliBta, diffusa; ramis ramulisque oppositis, elongatis, paten- 
tibus.pubescenlibus, bractealis; floribus {Jig. 1.) pedicellatis , sulifasciculalis , doas lineas longisjpedi- 
cellis pu bescentibus. Bracte* tanceojalo subulala;, pubescenles. iNVOLccHnu obloogo-cylindraceum, 
poljphyllum;foliolis(/r5. 2.) circiler scdecim, imbricalis , virescenlibus, slriatis , gbbris, nitenlibus, 
subfimbrialis; inlerioribus oblongis, acutis , mucronalis; eilerioribus mullo brevioribus, acuminatis, mu- 
cronalis j extimisminulis. Flosculi {fig.Z.) circiler quinque, involucrum pauto superanlcs , sesqui- 
lineam iongi. CoHoLLAalba, glabriuscula , tubulosa , quinquedentata; denlibus obtusiusculis. Amherx 
inciusa;. OvARiUM lineare, pubescens. Stilus glaber. Stigha bipartitum ; laciniis eloogatis , enscriis. 
Akesium {fg. 4.5.) bneare, quinquangulare,compressiusculum, pubescens, ?/3 tinciclongum, I'*i'rus 
pilosus ; pilis (fig. C) puberuiis , albidis , corotlajn subiquanlibus , patulis. 

Habiiu Iresini sjmilliiuum. 

5. EUPATORIUM Dai.ea. 

E. fruticosum; ramis sulcato-angulatis ; foliis lanceolatis , acumiaatis, serratis, pcllucido- 
punftatis, glabris ; paniculis terminaliljus, subcorymbosis , dlfiusis; floribus subsessilibus, 
ternis aut quinis ; involucris quiuqucfloris. 

EupatoriumDalca. Linn. Jacq. hort. Schcenbr. 1, p. 10, t. i\&. Sp.pl.ed. fV. S.p. Jy49- 

Crescit in Insula Cubce jiixta Havanam. b Fioret Februario, 

Raui sulcalo-angulali, glaberrimi. FoLi.i opposlta , fareviter petiolala , lanceolata, :icuminala, serrata, 
reliculato-venosa,pellutido-punciala,punciisoblongiset]iaearibus, glabcrrima, quadripollicaria, de- 
cemlineas lala. Petiolus Irea aul quatuoi- lineas iongus. canaliculatus , glaber, 1Vmcul.i tcrminales, EUPATORIUM. 107 

sessiles.suLcorymbosa;; ramis opposiCs, diiTusM , aulcato-anguUlis. glabris; iQferioribus elongalis; flo- 
nl,us sul,sessilil,..s, tern.s, quaiernis aul quinis, tres lineas longis. Intoluchum oblongo-urceolarnin, 
po jp lyllum ; foliolis ci.citer 14, imbricatis, scarioso-membranaceis , striatis , Tirescentibus , dabris ; 
inter.onbus oblongis, obtusis, subciliatU ; eilerioribus brerioribus, snbovalis. Flosculi quiuque, iu- 
volucrum superauies, tres lincas iongi. Corolla alba?, glabra, lubulosa. superne ampliata, quinque- 
Uenlala;<ieuIibu8 0vat.s,patenubus.A«THER*inclus;e. Ovabiu« lineare. SrrLtis glaber. Si.oma bipar- 
lilum; lacniis valde elongi.lis, apice subclavalis, glabriusculis , essertis. Akf.nium lineare quinquan- 
gnnre, angulis i.rjp,dulis, viresoens, sesquilineam longum. Pappds pilosus; pilis puberuiis, albidis, 
corolJam subiequantibus , patuiis. r r 

4- EUPATORIUM TENUIFOLIUM. t 

E.c.iuic herbaceo , subangiilari , glabro ; foliis ovatis, acutis, grosse dentato-serralisj tri- 
nerviis , glahns , sublus in venis ncrvisque pubescenlibus ; corymbo terminali ; floribus ses- 
sihbus, ronglomeratis; involucro subseplemfloro. 

Crescit in humidis inler Cumana et Bordones. % Floret JuUo. ique subargulati, striati, glabri, opposlti. FoLii opposila, petiolala, 
ovala, angQSlato-acuta , grosse denlalo-serrala, basl suhac.ita et inlegerrima, tenuiler membranacea, 
reticulato-lnnervia , utrinque glabra , sublus in nervis venisque puhescenlia , duos ei dimidium polliee* 
loDga,2oaut2:lineasiatft, PETioi.tJs decem lineas iongus, puberuius. Corymbus terminalls, sessiiis, ra- 
mosissimus; ramis oppositis, pamlis, faitigialis; raraulis pubemlis; floribus sessilibus, congiomerati» , 
duas lincas longis. Invoi.ucrcm cylindraceum, poljphyllum ; foiioiis circiter 14 , imbricatis ; eileriori- 
busmuilo l)revioribus,ovatis,acutiusculis,ciliatis;interioribusoblongis,obtusis,striatis,6labriuscu]is. 
Flosci.'i.i circiter 7 , tn specimiue nostro iocompieli. 

5. LUPATORIUM acumikatum.+ 

K. raule herbaceo, sexangulari, glahro ; foliis subrotundo-ovalis , ieviter cordatis , valde 
acummatis, dentato-serratis, quinquenerviis, glabris, subtus in venis nervisquc puhescenti- 
bus; corymbo terniinali ; fioribus sessilibus, conglomeratis ; involucro subseptemfloro, 

Crescit in Begno Novo-Granatensi ? te 

CscLis erecius, ramosus, sexanguiaris , la;vis, glaber ; ramis oppositls. Folia opposita, petiolata, 
subrolutido-ovaia, leviter cordala. valde acoralnata, deotato-serrata , reticulalo-quinquenervia, venulis 
non pellucidis, tcnuiler membr.-inacea, giabra, suhius in venis nervisque pubcscenlia, subquadripol- 
hcaria, Ires pollices lata. Petiolus quindecim iineas longus, canaiicuiatus, interne pubescens. Corysibu* 
teriiiinalis, sessilis, ramosissiraus; ramis opposilis, patulis, angulatis, pubescenlibus; floribus sessilihus, 
eonglomcralis, tres lineas longis. Jnvolucrum cylindraceum , polyphylium; foliolis circiler i5, imbri- 
ciilis , liueari-oblongis, oblusiusculis, striatis, aibidis , glabris; exterioribus multo brevioribus, oblongis; 
cxlimis mLrumis, Fi.osculi circiler 7 , involucrum superantes, duas el dimidlam lineas longi. Corolla 
atba ?. glabra , tubulosa , superne paulo ampliata , quinqnedentata ; deniibus erectis , obtusis. Atjtherji 
inelusffi. OvARifji lineare, glabium. Stvlus giaber. Stigma bipartitum ; laciniis elongatis , essertis, gla- 
bris. Akemum liueare, quinquangulare , nigresccns , niiidum, giahrum, vix lineam. loogum, Pappcs pi- 
losus ; pilis glabriuiculis , albidis , coroliam suha;quantibus , patulis. lOO COMPOSIT*. 

6. EUPATORIUJM PE1.LICIDDM. + 

E. caule herbaceo, sexangulari , glaLro; foliis subroiundo-ovalis, levilcr cordalis , acumi- 
natis, dentato-serraiis, quinquenerviis , glabris , subtus in venis nervisque pubescentibus', , 
venulis pellucidis; corymbo terminali; floribus sessilibus , conglomeralis ; iuvolucro decem- 
floro, 

Crescit cum prtecedente ? IC 

CAtiLiserectus,ramosus,sexangularis,glaber, lievis; ramisoppositis. Folia opposita, peliolata, sub- 
rotuntlo-OTala , acumiQau, leviler et ia^qualicer cordata , denlalo-serrata, leuuiter memLranaceii , 
reticulato-quinquenervia, venulis elegantissiinia, peiluoidis, utrinquc glabra , subtus in venis nervisque 
puberula, 32— 53 lineas longa, ai— aa tineas lata. Petiolus pollicaris, caoaliculatus, interne pubes- 
cens. CosYMBi lerminales, ramosi, sessiles; ramis subopposilis, angulatis , pubescentibus , palulis; flo- 
ribus sessitibus, congtQmeralis, tres lineas longis. Involucriim cylindraceum, polypliyllum ; fotiolis a4— 
27 , imbricatis, lineari-oblongis, obtusiusculis , striatis, albidis, glabris, nitidis; exlerioribus brevioribus , 
oblongis, FiJDsctiLi circiler 10, inTolucrum vii superantes , duas et dimidiam lineas tongi. Cobolla 
alba ? , Stsmina et PisriLLirM prorsns ut in priecedenle. Akenidm lineare, quiaquangulare , nigrescens , 
glabruni,aDgulisseabriusculis, vis lineamlongum. Pappus pilosus; pilis glabriusculis , albidis, corolbim 
eubcequantibus, demum patentlssimls, 

_ Pr^edentiprosinium,vixdiversuin, nisi fotiis mlnorihus, venulis peltucidis, folioiis involucri Qos- 
culisque crebriorlbus. 

7. EUPATOIUUM MACROPIiyLLUM. 

E. caule herljaceo , sexangulari , piibenilo ; fuliis subrotundo-ovatis, lcvitcr cordatis , acutis, 
crenatis, quiuquenerviis, supra glabris, snbtus lenuissime subcanescenli-pubescentihus ; 
corymbo terminaii , diffuso ; floribus subsessilibus , solitariis ; involucro multifloro. 

Eupatoriura macrophyllum. Linn. Vahl. symh. 3. p. gS. Lam. encycl. -i. p. 409, {ituct. herb. 
Juss.) Swartz. Flor. Jnd. Occ. 3.p. i3o3. 

EupaLorium petasitidis folio. Plum. .tp. 10. ic. 129. 

Crescit in temperatis, apricis montium Nov(B AndaliisitB inter Giiatiaguatia et Caripe , ' 
alt. 44» hex. X Floret Seplemhri. 

Cacms ereclus, sexpedalis, ramosus, subangularis , puberulus. Folia opposila, inlerilum alterna , 
longepetiotata,subromndo-ovaia, acuW, leviler cordata, erenata , membranacca, reticuluto-subquin- 
quenervia , supra glabra, nigro-viridia, sublus tenuissime pubescentia et piillidiora , tripollicaria , viic 
trespolliccslota. PKTioi.ushijiollicaris, tenuissimepubcscens.CoBYMBuslerminalis,sesiilis,raiiiosissimus; 
ramisdiffusis,pubesceniibus;floribussubsessilibus,solilariis, viic treslineas longis. Involuckum cyllndra- 
teo-semiglobosum ; foliolis circiter 56 , imbricatis , vlrescentibus , slriatis , glabris , nitenlibus ; inlerio- 
ribus lanceolalis ; eiterioribus brevioribus , oblongls et ovato-olilongis, obtusiuscutis ; cxtimis minimis; 
pnberulis. Flosculi circiter 5o , involucrum subsquanles, duas lineas tongi. Coholla alba ? , glabra, 
lubulosa , quinquedentata ; deullbus ereeiis, obtusis, cilialis. A^tiier* inJusa:. Ovabium lincare. Stylus 
g!abei-..STJGMAl)iparlitum; laciniis valde elongalis ,exsertis, glabris. AKF.fiiuM lioeare , quinquangulare, 
glabrum , nigrum, a/3 tincte tongum. Pappus pilosus; pilis puberulis, albidis, paienlibus, corollam 
aubffiquantibus. EUPATOEIUM. 109 8. EUPATORIUM i»dl*fouum. E. caule lierliacco , sexaneul.iri , tomentoso-pubescenie ; roliis ovato-lanceolatis , longissime 
aruminatis, Irasi in jietiolnm angnstalis, remote secratis, supra pubescenlibus, subtustomeo- 
loso-pubescentibus et canesccntibusj panicula corymbosa , (JilTusa ; Aonhm subsessilibus 
congestis ; involucro multifloro. ' 

Crescit in tliimelh Jitxta urbem Mttriquiliz Novo-Granatettsium , atl. i3o fiex. X Floret 
Jitnio. 

C»OL„ereclu!. ramo.us , .eianguiacl! , lon.ciilo,o-pube!cei,. , cane.cen. i rami. oppo.ili.. FoilA 
oppo.,1, , biciler pcliolala , o..to-l.nceol.U , looBiMime acumin.l. , remol. .err.l.. b.ii i„ peiiolnm 
angn.t.la el .ntegerrin,, , mcmbr.n.ce. . rciicnl.lo-vcno» , .npr. pubc.cenli, cl .iriJi.,,nblu. lomen- 
to.o-pubescenli. el canescenlia , qualuor et Jimidium pollice, longa . polliccm l.la Pcrionc, bre.is 
lon,.nlo.o-pnbe.cen.. P„,c»ii lcmin.li,, corymbo,., r.mosiaim. , r.mi, oppo,ili. , dilrn.i., p,- 
be.ccnti-iomemo,,,; iloribos .cilibu. ei pedicell.ti., congesiis, tres line.slongi..InvoLDC.uM oblongo- 
c,l,ndr,ceun,; folioli. cireiler ,4, l,„ imbricti,, linc.ri-oblongi,, oblu,i,, .lri.li, , vircccnUbn. , 
nitenlibu. , giabris, cili.lis, membrcnacco-sc.rio.i.; exlerioribu. bre.ioribu. , oblongi. , aculiusculi. 
eilerne pnbe.ceolibu.. Flo.coli circiler ,5 , io.olucum sub„quanle. . dua, cl dimidiara linea. longi' 
CoaoLi. ,lb, ?, glabr. , Inbulo,. ,,uperne .mpli.i, , ,uin,ucJcul.ia ; d.niibu. acuii. , p.mli.. Ai.rHe,« 
inclu.;e. OvaaiUM lineare. SrvLu.gl.ber. Stiom. bip.riiium; lacinii. valde elong.ti., .iiice .ubcl.vaiis 
e..erli, , gl.brl.. Ake>-ic. line.re , ,uin,u.ngul.i-e, gb.brnm, nisre.cen. , ,i, lineam l.ngom P.rru. 
p,lo.n. ; p,I,spubcrub, ,alb,ji,,corollaoi,ub„,u.nlibu.,p.lenlibu,. 

9. EUPATORIUM MObii!. t 

K. coule herbaceo, sexangnlari, cano-tomentoso; foliis ovatooblongis, longissime acnmi- 
natis, basi in petlolum angusiatis, obsolete crenatis, snpra pubcsccntibus , sobtns molliter 
et tcniiissime lomcntosi. , canescentibns ; panicula subcorymbosa , patente ; iloribns subsossi- 
libiis , conglomcrato-congestis ; involucro multilloro. 
Creseit cuiii prtEcetleiite. tj; 

C«BLi.crecln,, r.raosu,, se.angal.ri., cano-lomenlo.o,; r.mi, oppo.ill,. F.lia oppo.ila , petiol.l.. 
o,.lo - oblong. , longiMimc ,cumin.la, b..i in peliolnm .ngn,l,ta , ob.ol.le crenala, rclicol.l.- venoai , 
veiii. pi.,mar„a ncrvoque medio subtu. prominenlibu, , membr.nacca , .npr, pubcccnli, viridia , 
.ubtu. molliler et lenui..ime lomenlo.a et canescenlia, Iripollicaria , pollicem I.W. Petiolu. brevi», 
c.n.-lomenlo.n.. Pamccu lcrmin.li,, r.rao,., ^ubcorymbo,.; rami. oppo.ili., p.luli., cano-tomeuto.i.; 
onbus se.s,libus et peJicell.li. , conglomer.lo-congcsli.. iKvOLUcn.M , Fuo.cuu, C.rolla, Sr.uia. , 
PisriLL.M,AKE»iu« et P.prcsprorsnsprieceJeniit 

Praicedeuli slmillimum , Jiffert : foliis crenalis , subtus tcnuis.imc l.menlosi,. 

10. EUPATORIUiM suAvEOLia-s. + 

E. canlo bcrhacco, tcrctiusculo , mollitcr pubescente ; foliis ovato-oblongis , .ngnst.alo- 
acumiiiatis, basi in iiciiolnm ,„nii.,^i;^ «1.1... .- 1. . i- .. , . 

, a.i ,n pmoiuui aiigustatis , obtuse serratis , snbtnplincrviis , supra scabris. 110 COMPOSITX. 

suIjIus hirto-pufcesccntibus, subrugosis; panicula corymbosa, suIjfiistigiaCa; floiibns suhses- 
silibus, conglomerato congcstis ; involucro multifloro. 

Crescit in temperatis montium Novce Graiiateeprope Sant-Aiina , Mariquita , Iliague, alt. 
400—700 hex. % Floret Julio — Septembri. 

Caulis erectus, ramosas, lereliusculus , moiliter cl dcnse pubescens; r.imis opposilis. Foli* opposil.i, 
petiohta , ovato-oblonga , aaguslato - acumioata , basi in pclialum anguslata , obtuse scrrata , rcticulato- 
venosa^subtriplinerria , nervis venisque subtus promiQuns, membranaceo-rigida , supr.i scabra et sub- 
rugosa, subtus hirto-pubesceniia, quadripollicaria , polliccm etpaulo laliora. PETioi.csbrevis,pubescen3. 
P.NicnLA termiiialis, ramosissima , subcorjmbosa ; ramis opposilis , palenllbus , pubesceotibus ; in- 
ferioribus elongatis, subf^stigiatis ; floribus sessiliLus et peJiccIlalis , conglomerato - congestis. Ikvo- 
LUCRn», Fr,oiCL'u suaveolentes et Frcctls prorsus ut in duobus prajcedciitibus , quibus valde affine. 
CoROLLA alba. 

.1. E€PATORIUM semceum. t 

E. caule herbaceo , volubili? ramisque albo'Sericeis ; folii.i ovatis , acuminatis , cordatis , 
insequaliter serratJs, sopra hlspiJo-scabris, subtus sericeo-tomentosis; paniculis terminalibus, 
subcorymbosis , ramis subumbellatis; floribus sessilibus, lernis aut quiuis; iuvolucro multi- 
floro. 

Crescit in Regno Piovo-Granatensi'? "u; 

CAULisvolubilis?, teres, albo-sericcus ; ramis oppositis. Folia opposita, peliolata , ov.ita, acumiuata , 
cordata,iniequaliter serrata, reticuhto-venosa, supra hispido-scabra et viridia , sublus sericeo-tomen- 
tosa et albida, quadripollicaria , duos el dimidium pollices lata, Petioi.i pollicares, albo - aericei. 
Pamcul* in apice ramorum , ramosic , subcoi-jmbosiB ; ramis oppositia , divaricatis , albido - villoso- 
scriceis;ramulissubumbeilatls; floribussessilibus, ternis , quaiernis aut quinis , duas et dimidiam lineas 
longis. I.woLLORcM oblongum; foliolis 35— 3o, imbricatis, slrialis , glabris , fuscescentibus ; eiterioribus 
minoribus , oblongis , obtusis ; intcrioribus linearibus , virescentibus. Flosculi circiter 10 , involucrum 
superanles, duaslineai longi. CoROLt.A violacea ?, lubulosa , superue ampliata, quinqucdentata,glabra; 
dentibus acutiusculis , palulis. Anttier.« inclusa*. OvARiua lineare, glabrura. Stylus glaber. Stic.wa 
bipanitum; laclniis valde elongatis , exsertis, glabris. Akemiltm immaturum. Pappus pilosus; pilis pu- 
kerulis , albidls , corollam asquanlibus, patulis. 

12. ELPATORIUM FULiGraosuM. t 

E. caule sulTruiicoso, volubili; ramis ferrugineo-tomenlosis ; foliis oblongis , acuminatis, 
basi angustatis , remote denticulatis , supra scabris , sulitus tenuissime tomentoso-hirlis , fuli- 
giueo-fuscescentibus; panicuiis ttTminalibus et axillaribas, pedunculatis , divaricatis. 

Crescit in Andibus Quinduensibiis juxta Alto de Guajaval et Quebriida de Toche, all. 
;oo — 1000 hex. ^Regno Novo-Granat.) % ? Floret Septembri. 

HenBA suffrulicosa , volubilis ; ramis oppositis, teretibus, tenuissime ferrugineo-lomeatosis. Folia 
opposita, oblonga, acuminata, basi angustata,remoiedenticu!ata, reticulato-venosa ,nervo medio crasso 
venisque subtusprominentibus, membranacco-rigida ,supravir!dia etscabra , subtus tenuissime tomeu- 
toso-hirta elfuliyineo-fuscpscenlia ,sem!pedaliaet paulo longiora, 2(1 — 37 lincas lala. Petioli pullicares , 
caualicubli , aut rami , lerrugineo toraenlosi, Pamcll.e asillares et termiuales , solitariLe , longe peduu- EUPATORIUM. ^ 

cukt^ folium sub..5uant«_, ramosi«ini.i ramb r.mulUq«e opposi.i*. .erelibus, ferr-sineo-.omen- 
losis divaricato-patenl.ss.miSi flonbus sessilibus aut breviler pedicellaiis, approximatiT Ikvollcrlm 

hbus, c.I,at,s; e:,.er,onbus bre,.or,bus, subovMis, Heceptacl-l>:« conve^um, puucu..um, glabrum 

F.oscuL.aro.er.5hermaphro<Ii.i,iuvolucrolonsic,.e.CoROLL..ui>uiosa.alba?,glabr,,superuepaulo 
ampl,ata. qu.uquedeatata; den.ibus ov.uis, ob.usiusculis , auerviis. Sta«.n^ iuclus.. OvarL lineare, 
elahnusculum Stylus glaber. St,g«a bipar.itum, exscrlum; kciuiis longissimis. divaricaiis, slabriu»! 
culis Akenia IiQcaria, qu.uquangularia, angulis liispido-scabris, fusca, lineam iouga Pjlpfvs pilosui 
sess. is : p,\,s hispido-scabris. fuscesceutibus, apice paulo incrassa.is, pa.ulis . aieDio duplo Jougioribus,' 
pci'sis.enl,bus. r 6 ' ""*• 

i5. EUPATORIUM smilacinum. t 

E. caule herbaceo , voluljili , sulcato-angulato ; ramulis piloso-hispiJis ; foliis ovaiia, acii- 
minatis, grosse crenaio-serratis , trinerviis, supra hispidulis , subtus hispidis ; corymbo ler- 
minali, sublnfido, divaricato; floribus sessilibus , capitato-congestis. 

Crescit cum prtecedente?-^ 

CAULisvolubilis.sulcato-augulatus.glabriusculusiramisopposi.is.piloso-hispidis. Folia opposila , 
petioia.a, ovata.acuminata, basi rotundala.grojse crenato-serra.a, re.iculato-.rinervia membranacea ' 
supra in tenis nervisque hispidula, subtus hispida , bipoliicaria , pollicem e. pauio laliora. Pet.oi us vix 
sem.pollicaris, hispido-villosus. Cohvj.bus .erminalis , subtrifidus; ramis divaricalls, villosis, apice 
irregularuer divisis; floribus sessilibus , in capi.ula subglobosa congestis. iNvoLfCBOM oblougum; foliolis 
crebns, imbricalis, oblongis, obtusis, siria.is, subcilia.is, viridibus; e\.erioribus brevioribus. Fluscvlt 
lucomple.i. 

i4- EUPATOmUM popuLiFOLiuM. t 

E. arborescens; ramis oppositis, sulcatis foliisque glaliris , ovatis , acutis, obtuse, grosse 
et irrcgulariter dentatis, subcoriaceis ; paniculis terminalibus , ramosissimis , pateniibus ; 
floribus sessilibus, subquaiernis , approximato-congeslis ; involucro raultifloro. 

Crescit locis aridis, calidissimis juxtapagumMazatlan MeHcanoriim, all. &M hex. Tj 
Floret Jprili. 

Ahbuscitla orgyalis; ramis oppositis , sulcatis, glabris. Folia opposi.a , Yiotiolala, ova.a, acuta, basi 
rolundata, obiuse , grosse el iri-egulariter den.a.a, subcoriacea , reliculato-venosa, venis nervoquemedio 
sub.us valdeprominentlbus, utrinque glaberriraa, septempollicaria , quioque fere pollices lata. Petiolus 
bipoliicjris, canalicula.us, basi diiatatus , glaber. Panicule terminalcs, raraosissimiE ; raniis opposiiis , 
pa.entibus, sulcatis, glabris; ramulis pubescentibus , abbrevialis; Uoribus subquaternis , sessilibus, tres 
l.neas long.s. Involucbum oblongo-cyliudraceum ; foliolis ao aut s5, imbrica.is, oblusiuscuiis , subtri- 
ncrviis, virescen.ibus ; in.erloribus ianceolatis , glabris ; exterioribus brevioribus, ovalis, glabriusculis, 
c.l.a.is. Fj.oscuLi lo aut la, involucrnm superan.es, trcs fere lineas longi. Cobolla .ubuloso-cyliudra- 
cea , alba . , glabra , quinqueden.ala ; dentibus linearibus , obiusiusculis, patentibua. Anther* incluSEC. 
OvABiLTM iineare, glabrum. STYLusglaber. Sticma biparlitum; iaciniisvalde elong.itis, glahriusculis, ei- 
sur.ls, divergen.ibus. Akeniuji iramaturum. Pappcs pilosus; pilis scabrls, albidis, corollamieqiiatilibHS, 1 l 2 COMl'OSIT^. 

i5. EUPATORIUM kepetjefouum. t 

E. frulicosum ; ramis sulcalo-slriatis , liispido-hirtis foliisque alternis, triangulari-ovatis ,' 
acutis, subcordatis, crenatis, triuerviis , rigidiusculis, canesceutibus, snpra scabris, subtas 
tcuuissime tomentdsis; floribus axillaribus et terminalibus , subspicatis , secundis ; involucro 
muItifl.oro. 

Ciescit locis illuslribus y exsiccatis montium SancKe Rosee,att. i3oo hex. [NovaHispa^ 
nia.) f} Floret Septembri. 

FiiUTEi tri- aul quadriuedalis; ramls alternJs, lereliusciilis, sulcato-slriatis, hispido Iiirlis. FoLii. 
allerna,pe[iolata, lriaQgalari-ovata,aciila, basi levissimecordata, crenala, reticulato-venosa , trinervia, 
nerTis yenisque sublua prominettlibus, rigidiuscuh , canescentia , supra scabra, subtus lenuiler tomen- 
tosa subpollicniia , octo aut noTem. lineas lata. Petiolus duas lineas longus , canaliculatiis , pubcscenti- 
liirlus. Flores axillares et lerminales, solitarii, peduncuUli , subspicati , secundi, semipollicares;pcdua- 
cu!i semipoUicares, pubescenli-birti. iNTOtirCRUM oblongo-campanulatum j foliolis circiter Iriginli, 
imbrlcalls, strialis, Tiridibus , nitidis ; interioribus lineari - lanceolatis , acuiis , glabris ; eilerioribus 
mullo brevioribus , ovalis et oblongis, argute acutis , esterne piloso-pnbescentibus. ri-oscuu ao aat 
25 inTolucrum v« superanlcs , quinque lineas longi. Cobolla lubulosa , alba , glabra, superne paulo 
ampliata.quinqucdentata. A^thrr* inclusa^, Ovariuji lineare, piloso-pubesceos. Stvlcs glaber. SriOMA 
bipartilum, exsertum. Akenium immaturum. Pappus pilosus; pilis scabris, albidis, corollam subEequan- 
libiis,palu!is. 

i6. EUPATORITjM vEBONiccFoi.iuM. t Tab. CCCXLT. 

E. fruticosum ; ramis ternis, Isevibus, lenuissirae pulvcrulento-birtis ; Ibliis terni.s; superio- 
ribus oppositis, ovato-subrolundis, obtusis, cordatis, sulircuiformibus, crenatis^ canescenli- 
bus, tenuissime pubescentibus; floribus termiuallbus, solitariis , pedunculatis ; involucro 
multifioro. 

Crescit in collibus Mexicanis prope sacellum GuadaUipense, ult. 1200 kex. f) Floret 
Jidio. 

1'rutex pedalis, ramosissimus; ramis lernis, terelibns , Ia;vibus, tenuissime pulverulenlo-birtis, fus- 
cescentibus, patentibus; ramulis opposltis. Foli* terna et opposita, petiolata , ovato-subrotunda , obtiisa, 
cordata , crenala, reticulnto-vcnosa, meaibranacea, utriuque canescentia, tenuissime pubescenlia, 5 i/a 
lineas longa, 4 i/a lineas lata. Petlolis liueam longus, caoaliculatus, lenuissime pubescens. iLonES 
(f,g. i.)peduncuhti, in apice ramulorum solitarii, quinque lineas longi. Invoiucrch oblongo-cylin- 
draceum ; foliolis <fig.3. S.) 3oaut35, imbricatis , trinerviis, viridibus; inlerioribus linearilanceolaiis, 
acmis , glabris ; exterioribus brevioribus, oblongis et subrolundis , obtusinscuHs, glabris, ciliatis, Plos- 
CULl (Jig- 5. ) circiler 17, involucro pauto longiores , quatuor bneas longi. Corolla tuliuloso - cjlindra- 
cea , alba?, glabra, quinquedentata j dentibus aculiusculis, Akiher-« rnclus*. Ovabich lineare , glabrum. 
STVLEsglaber. STiGMAbifiduin;laciniiselongatis, apicem versus suLclavatis, glabriusculis , essertis, di- 
vergentibus. Akemum immaturum. Papfcs pilosus ; piJis (fg. 4-) pubesceutibus , coroUa paulo brevio- 
ribus, patulis. 

£upatorio canescenli Vabl- proximum , diversum : foliorum forma et inflorescenlia. EUPATORIUM. - 1 l5 

17- EUPATORIUM iA„„Foi.ruM. t 

rymcs tera,n.l,bu,; flonbus ped,cdl.lis j i,„oIucro mulliiloro. 
CreicU inRegno Quitcnsi ? -^J 

o,s:i:s;'::, ~;:™-'':t:' ""■? "■"• r-""- '""■■ '""- tp..;.., p..io,«., 
?o,i„,rc~:;,e,'.t'fxt,r'''""''"^r'°""""'°°^"'""'°"™''"°'''™°-"" 

o,„ c rce, 5o, ,„br,ca„. , v,r»cecl,hu,, ,„.„,„, „„gi„e ci,i.lo-pube,ce.lib„.i iulerioribu. bue. 
r,bu. el,.nceo,a,„;ex,er,or,bu, brevioribu.,ob,onfil, elov.li, aculis F,o.c,r,,-tft ./ , ".." 
f B""es, Lresi.neiislongi.CoBOLLA Iubulos:i, violacea?. clabra suDerne nanlo -.n,.,!;,. 

STrie,j|.ber.STlo>,.b,p.r,ilou,il.ci„ii.v.Wee,ODE.,i, .onerue o.uio iocr.,„,i. ',"".■?""""■ 
„._^.cr,„.ib„,. .«..,™ i_,nr.„. p„,„ ^„„^ pL " ^! 'rS^^^^lZ; 

=) /-.™i«™„,„,JcjW,.,„™ ,./„/,„& c„S™, laa,. imbricali,, oUnsiu.cuti,, 
subcotorat.s j cMerioritus gradctim minorilus. Caulis frutico.us. 

■8. EUPATORIUM CHAMmMFOLIU,M. t 

E fr„tico„,m;r.oi, molliter pil„,„-p„bc,ce„tibu.; folii. ,„b,essilib„s , s„br„t„ndo- 

ov.1,8, „bt„s„, cre„alis, cori.ceis, s„pra scabris, .„bt„, molliter f„scescc„ti - hirti. caues- 

ce„l,b„si corjmb,s lerminalibos , r.mo.is, rami. abbreyi.ti.; i„,„l„cri folioli. obtosis, ci- 

Crescit in toto jugo montiam Peruyiononm inter Gonzanama et Ayavaca, alt ,o5„ 
hex. b Floret Augiisto. 

F.m.j ped.b. i „n,i. oppo.i.i. , lereiibu., n,o„i,er pil„„^pnb..centib„, , eaneranlibu,. FotiA op- 
po,,l., bre.„er peOoi.l. , .ubrnlunJo-ov.t. , „bln,a , b.,i rotond.,,, cren.ta, cori.ee. , re.icui.lo- 
v.nn,., ,„pr. ,c.br. . ,„b,„. n,olb,er p„be.e.n,i.birU, eane.cenli., de.en, ,i„». ,005., ocio lio». 
..!.. P.Tioic. .„,n,l,n..m lonen. , p„be,ce„,i-bi„„,. G..„ i. .dlli, fobornn, ..b.lobo.. , ,iU„,„- 
lom.„l„.. .Ibid.. Co„»., lcrminale,, r.„„,ii ,.„i, .bbre,i.,i, , pnbe,cen,ibo.i ll„rib„. .e..ilib„. 
.„1 peJ,ce,l.,„, ,,„.i„„r e, din,ai.„ li„e.. longl.. I„„l„c.„„ c.n,pan„lal»c,lindr.cen., ; f„li„li, cre- 
br„, ,n,br,c.„. „b,„,i,,„ri.|i,,,i„,„„ib„,, .pic, vicl.cei., cili.li. , inlerioribn. lioc.rib^ , line.rb 
ouo^g,. ,„1 obl„„5„i .ueriorlbo. bre.ioribo. , elliplici, .„1 .„brol„„di.. F10.COU crebri, iovolu- 
cruDi superanle,, Irc. el dimldlam linca, longi. Co.on.* l„b„lo,a , violace. , gl.bra . ,„perne p.iulo 
.n,p„.U , ,u,oq„eden,.,.j den.lbu. ova,l., obtu.iu.cnli, , p.lcotibo,. AwT....,, P,mtlo„ el Pi.re, 

.„,:i".'.'"i'":°,"', "!"""""""'''■""• l„i„1„.u6.J.rc , compre.,i„,c„,nm, nigro-fmcom , 
angul,s.c.br,usc„l,s,,i„eamlong„n,. 

Koy. Gek. ET SPEC. TOKC, IV. - 1 l4 COMPOSITJE. 

19. EUPATORIUM EUGosuM. t 

E. fruticosum; ramis molliter pubescemilms; foliissiibsessllibiis , triangulari-ovatis , acniis, 
grosse creDatts, coriaceis , supra buHato-rHgosis scabris, subcus bispido-iomentosis el canes- 
centibus; corymbis terminalibus , ramosis, densis ; involucri foliolis obtusis, ciliatis. 

Crescit in collibns apricis , aridis inler iirbem Alausi et Cerro deSitzan, alt. laSo hex. fj 
Floret Jnlio. 

Fhiitex ramis oppositis , teretibu!, fuscesceati-tiDereis , molliter pubescentibus ; junioribus volubiii- 
bus. FoLiA opposita , brevilerpetiolatii , triangulari-ovata, acuta, basi vix acuia ,grosse crenata, relicu- 
lalo-venosa, venis nervoque sublus prominentibus, coriacea , supra buIUlo-rugosa , scabra et nigro-vi- 
ridia, subtusbispido-tomenlosaet canesceniia, 14 aut 16 lineaslonga, iSllneas lala. rETLOLrs iluas linea» 
longus , pubescenli-lonientosus. CoRYMBi terminales, ramosi , Jensi ; ramis ojiposilisramulisque pubes- 
cenlibus.sparsis; floribus pediceUatis aut sessilibus, septem lineas longis. Lnvoi,vckijm campanulalo-cy- 
lindraceum ; foliolis circiler 3o , imbricatis ; eiterioribus line.iri-cnnealisaul obloofjis.oblusis, slriaiis, 
glabris.oiliatis, viridibus, nilenlibus; exterioribusljre»ioribus,ellipticisautsubrotundis,obtusis,apicein 
versusviolaceis. Flosccli 18 — 20, inTolncrum superaates , tres et dimidiam lineas longi. Cohoi.la tubu- 
losa.gtabra ,pallide purpurea.apicem versus paulo ampliata, quinquedentata ; denlibus ovatis, obtu- 
siusculis, palulis.ANTHEH* inclusx. Ov*rlum lineare , angulatum, compressiusculum, angulis scabrius- 
culis. Stti.ijs glaber. Sticua biparlituni ; laciniis val Je elongalis , superne paulo incrassatis , glabriuscu- 
lis, cxsertis, divergenlibus, Akenium immalurum. PAppuspilosus; pilispubescenli stabris, albiJis , corol- ■ 
j:im snb^eqnantibus , palulis. 

20. EUPATORIUM ORIGANOIDES. t 

E. fnuticosuittj ramis glabris; ramuUs tenuissime albido-tomentosis ; foliis ovaEo-oblongis , 
obtusifi, crenatis, trinerviis, supra rugosis, tenuissime hirtis, subtus albo-toinentosis ; corym- 
bis termin^ibus, ramosia; iDTelncri foliolis oblusis, breviier mucronalisj villoso-pube.s- 
ccniibus, 

Crescit in Regno lyovo-Granatensi ? Tj 

Fhctex ramis tcrelibus , lEevibns , albidis , glabris; raiaulis angubitis, striatis , tenuissime albido-to- 
mentosi.s. Folia opposita , pelioiaia, ovato-oblonga , obtusa, basi roluaJata, crenata, reticulalo-triuer- 
via ivenisnervisquesubtuspromiacntiiius , meiabranacea, supra rugosaec lenuisslme hirta , subtus albo- 
lomenlosa, poilicaria, dimiJium pollicem lata. Petioius quinque lineas lougus, pubescens , canali- 
ciilaius. ConiMBi lerminales , ramosi; ramis pubcscenlibus. Fi.uaiis pedicellali, quatuor et dimidiam 
lineas longi; pediceliis albiJo-tomentosis. lNvoj.i;cauM oblongo-ujlinJraceuro; foliolis circiter 35,im- 
bricatis,trinerviis,obtusis, breviler mucrottalii, virescenlibus , villoso-pubescentibus , subroluado- 
obovatia; inlerioribus multo longioribus, oblongis. Floscuu crebri, involucro lonjjiores. Coroll* 
tubulosa , alba, supernc paulo auipliala, quinquedentala ; dentibns acutiusculis. Aktbers inclnsa:. 
OvAKiuit lineare. Stvlos j(laber. Stjo.ma biparlilum; laciniis elong.ilis , glabriusculis , exsertis , Jiver- 
gcntibas. A&ENUIKUDn vidi. pAPPUspilostu; pilis scabris , albidis, coroliom suba;quaalibus. KUPATORIUJI. 1 l'J 

21. EUPATORIUM MVEUM. t Tab. CCCXLII. 

E. fruticosum; ramis albo-lanalis; foliis triangulari-ovalis , arutis, leviter cordalis , cre- 
natis , trincrviis, supra glabris nitidis, subtus niveo-tomentosis; paniculis termiualibus , ra- 
mosissimis, subcorymbosis , foliatis, difFusis; involucri foliolis villoso-pubescenlibus, obtusis, 

Crescit jiixta Popayan ? b 

Frutex ramisopposllis.snlcato-anguktis, tenuissime albo-lanalis. Folia opposita, peiiolala, triango- 
lari-OTala, aciita , leviier corjata , crcnala , reticulato-venoaa, irinervia, supra glabrn .solirugosa, ailida 
et oigro-viriilia , subius niveo-toineoiosa , i5 lineaslooga, ii lineas latn. 1'tTiuLus subscmipollicaris , 
canaliculatus, extcrne albido-tomenlosus. Pamcul* lermiQales, ramosiasimtE, abbreviatie, subcoi-jm- 
bosie , folial.-e; ramisoppositis , patentibus, slriatis ramulisijue albo-lomentosis, sparsis { lloribus (/'^. i. ) 
approximatis , pcdicellatis, duas lineas loogis. Involccruh obloogum ; foliolisuircitcr i5, imbricatis , 
obtusis, s<riaiis,villosD-pubescentibus, vircscentibns; inlerioribus (/g'. 5. ) iineari oblongisot oblongis ; 
exlerioribiis {^fg. a.) bVevioribus , elliplicis et ovatis. Flosci-li (/^, 4.) loaut 11 , iuvolucro paulo lon- 
giores , sesquilineamlongi. Corulia tubulosa ,alba?,glabra, superne paulo ampliala , (juinqucdealata) 
dcnlibusovatis,aculis,patea(ibus. Anth erk iuclusae. Ovarium lioeare, glabrum. SrrLus glaher. Sticma 
bipartilum; laciuiis elongatis , glabriusculis, eisertis , divergentibus. Akenium cuneato-tincare , quin- 
quangulare , glabrum , a/3 lines: longura , albidum. Pappus pilosus ; pilis(^g. 5. )scabris, albidis, co- 
rollam siibxqu;inti1ius , patulis. 

Spccies valde elegans. 

2 2. EUPATORIUM LEL-COPllTLHIM. t 

E. fruticosum; ramis albo.tomcniosis ; foliis ovatis, apice anguslatis, aculis, leviter coi^ 
datis , creoatis, suLtrinerviis , suiira pubescentibus, subtus albo- tomentosis; paniculia termi- 
ualibus, ramosissimis, foliatis, diffusis; involurri foliolis pubcscentibus, obtusis,esterioribus 
acutiusculis. 

Crescit locis temperatis, amanis Amliiim Peruvianorum juxia piigos CaxanimuE et Gon- 
zanama, alt, 1080 hex. 'ft Floret Aiigiislo. 

iRDrEs raniis oppositis , teretiusculis, albotomcntosis. Folia opposila, petiolala, ovala, apicem versuj 
angustata el acuia , basi leviicr tordata , creaala . reliculalo-venosa , sublriuervia , raembranacea , snpra 
pubescenliii , subtus albo-loraentosa , bipollicaria el pnulo longiora , basi poliicem lata. Petiolus aubse- 
mipoiiicaris, canaliculatus , albido-tomootosas. PiNicuLi lerminales, ramosissim^, subcorymbosic , 
folialie; ramis opposilii ramulUque teretibus , albo-tomentosis ; floribus pedlcellatis , duas et dimidiam 
llneas iongis. Involucrum obloof.o-campanulatum ; foliolis cimter 16, imbricatis , viresceolibus ; lute- 
rioribus Uneari-oblongis. obtusis , pubesceotibus ; e^lerioribus brevioribus . ovatis , aculiusculis , villoso- 
pubescentibus.FLosccLi9aul .0, invoiucro panlo longiores, duas lincas longi. Coroi.la alba 7, tubu- 
losa , glabra, superoe paulo arapliata , qainqnedmUta ; dentibusovatis, aculiusculis, patenlibus. Anthe- 
ii,Einclusid. OvARiUMliiieiire.glabriusculum. Stylus glaber. Stigma biparlitum; lacimis elongatis , apice 
snliclavatis. giabriusculis , eisertis, divaricatis. Ake.vium couealo-Iineare, quioquangulare , glabriuscu- 
lum, nigrura, 3/3 lineaj longum. rAPPus pilosus; pilis scabris, albidis, coroUa paulo breviord>U8, 
patulis. ' ' " COMPOSIT^. 

2 5. EUPATORIUM stcechadifoi.ium. Tab. CCCXLIir. 

E. fruiicosum; ramis albo-iaaatis; foliis lanceolatis , aculis,basi in petiolura angustatis, 
cienatjs.suprapubesrentibus, aubtus caniiido-lomeatosisi corymbis lerminabbus , ramosis- 
simis, trifidis, paiubs; involucri foliolis acutis, glabris , esterioribus acmo-mucronatis , 
leiiuiter villosis. 

Eupatorium slcechadifolium. Mutis. Linn. suppl. 355. Smith, ic. 3. p. 69. (. 69. Sp. pl ed 
f^r.S.p. 1770. 

Crescit in IVova-Granata. fj 

Frltj.jl ramis oppositls , lereliusculis , albo-lanatis. Folia opposila , peliolala , lanceohta , acula , basi 
in peliolumatiguslata, erenata , reticuhlo-venos:. , veni* nervoque medio subtus prominen.ibus, mem- 
branacca , supra pubescenl.a , subtus candido-lomentosa , =7 ilaeas longa, 5 aut 5 ./a lineas hta. 
Pet.oi.i-8 ires aut quatuor lineas longus, canaliculalQs, albo-lomentosus. Corymbi terminaies, ramosissi- 
mi, irifidi i ramia patemibus ramulisque teretibus, albo-lanatis. FLORts (Jig. i.) pedicetlati , Ires Jineas 
longi. lNV0LueK«M eampanula.um; foliolis (/g. ,.) .4 «"t ^S , imbricatis. vircsceuiibas, sublrinerviis ; 
mtenonbus lioean-oblone.s, acutis,giabris; enlerioribus brevioribus, oblongis aut oTatis, aculo-mu- 
cronatis, lenuiler villosia. Floscbli (fig. 3. ) circiler ao, involucro loneiores, duas lineas longi. Corolla 
tubuJoM, Tiolacea?, glab.-a, superue paulo ampliala, quinquedenlataj deutibus ovalis, acutiusculis , 
patentibus. Aniher* inclusa;. Ovarium lineare, glabrura. Stylus gUber. Stigma Lipartilum; iaciniij 
elongalls, glabriusculis, eisertis, (livergentib.w. Akemum oblongo-iineare, quinquaneulare, nigrum, 
glabrum, a/3 Hnea! longum. Pappps pilosus ; pdis(/-.4,) scabris, albidis, corolla paulo brevioribus, 

An vere eadem ac planta celeb. Smilhii? 

34 EUPATORIUM AMYGDALINUM. 

E. fruticosum ; ramis tenuiter hirlis; foliis subsessilibus , lanceolatis , oblusiusculis , remote 
et obsolete undulato-dcntatis, coriaceis , nitidts, supra scabriusculis , subtus glabriusculis ; 
panicu!is.terminalibus, ramosissimis, diffusis; involucri fobolis linearibus, acutis, ciliatis. 

Eupatorium amygdalinum. Lam. encycl. -i.p. 408. {auct. kerb. Juss.) Sp.pl. ed.W. Z.p. 1770. 

Crescit infissuris rupiumjuxta Caracas et Quebrada de Cotecita , alt. 440 kex. T, Floret 
Februario. 

25. EUPATORIUM loniceroides. t 

E. fruticosum;ramissubviscosis;foliissubsessdibus, elliptico-oblongis , obtusis, siibin- 
tcgerrimu, snbcoriaceis, glabris; paniciiiis terminalibus, patuiis; involucri foliolis laneeo- 
lato-Iinearibus , acutis, subviscosis, ciliato-pubescenlibus. 

trescit fn siccis , temperatis Andium Novo-Granatensium inter Popayan et Pindamon , 
alt. <)5o hex. fj Fluret Octobri. 

FRnrExramissubseianguIaribus,subrugosis,subviscosis,purpareis.FoLiAopposila,8ubses3ilia, eliip- 
lico-oblonga,apicerotundato-oblusa, basi.rolundaia, SubinlegeiTima , juniora levissime denlaln , reti- 
nis ncnlsque subtus prominentibus, subcoriacea, glabra , duas polhces et paulo ion- EUPATOfilUM. . . .. , „ _.. '7 

flovibus breviier pedicellat 

ira, msulosa, apice quinquedentata; denlibuslanceolatis, acutiusculis, palulis 
IU« lineare. niiinnii^r,.„.r,^-. ,«„..i:, i.:._-.i_ . . ^ .. .' .,bu.w''°,"'"°r'"n' '"""" "'"'<-'«■. ""i. oppo.ili.. p,,l„li,, jl.b™, .p;„ c„,™b„ii.'. 

:;itibt.M4i''z: "■'-""'■"•■""'■•''"^^ 

purpurea, glabra, lubulosa, 

i"Z .? •'?'S""'.P"P"-. P"l»»™'il"..o«.Hi., di™r8„„,ib...A.™,™ i„„„„r.i pV,,"; 
p.lo.„.ip,l,.p„be.cen,ibu.,albidi,,„„r„llapaulob„,i«rib„.,p.,„li.. «..„r«m. P„,„. 

Eup.[„r,o amjgdalino Lam. proximum. 3) I„rcl,arum cjlmdracenm ! fi.liolis cr^bri, , arCc imbricad, , cl„u,ia,„,Us 
colcrali.iCMeri„rila,eradalimmiacribu,. CaiJi, ,wpiu, f.uiiccu,. ' 

26. EUPATORIUM SEHR*TULOIDES.t 

E. caule herb.ceo , gl.briu.culo , apice paucifloroi ,an,i. opposi.is, furcalo-bifidi. ■ folii. 

oppO„t„ ovat,.,acuti,, ,e„.ti., triplinervii,, ,upra .cabriu.culi,, ,„bt„, glabri., m'a,.si„e 

ciluto.sc.bru; involucro cylindraceo; folioli. arcte imbricati,, obtusi., cili.ti,. 

^ Creml lcci, prairupti, , aM,/uapta Guancabambu Perunancrum , alt. io3o hei. % Flcret 

..^.^^^""'^"'■'''''■'''''''■'''•'■""''"••'""■''"""■«''''■"«""'"••"Pi^P.^iflo-o.irami. 
.pp...... , fure..„-b,r,4. i ramul,. .lo.g^i. , ,„lca,....jula,i., .cabri„..„li.. Fo,.,. .pp„ila, p.,i„la,. , 

ov.la, acola ,,err.l., ba„ .„„..,. el integerrim., r.li.ul,l„.lripliner.ia, membran.ce., margine eilial,> 
■c.b,a,,„pr.,c.br,„,cnl., .„bi„. gl.b,., ,5 ,ni ,4 line.. longa, 7 lin... l.i.. P„,„ic. Ir.. li„.., 
to„gu,, h,.pulnln. F.„„. lermie.lc, ,.lii.,ii, peduncul.ii, ,u.ln„r lin... l„„gi. I„„„c,„ „M„„g„. 
cju„dr.ee„mi &l,oll. .rebr,,, .r.l. imbri..li,, obl„,i,, .tri.li, , «piee vlel.cei, el eili.lu , .l.bri, 
n,l.d,., ,„l.r,„r,bu. l,n..ri-obI„„Bi. et .bl.ngi. ; .„l.rioribm, .,a,i., br.,i.rib„i Pcc.l, cr.bri ' 
Zli-.r'" " '"P"»"». ,1"""rf.re li..., L.gi. C.rc i„bul„„, ,iol..e.,el.bra, ,„p.r.ef.„l„ 
.B,pl,.l. , ,u,n,„.d.nl.l. ; denubu. „,.li., ..„ii„..„|i,, p.„„Ub„.. A„H... i„.ln„. OvA..„„ lin..r., 
glabrum. Sr,o»A b.p.ri.iumi l.einii, e«..ri., div.ricati.. Au^,.» immaiurnm. Pappc. oil..n.. nili; 
p„b.,..nlibm,.lbidi.,..r.ll.m.ub„,in.„lil„.,p,i„li,. " '' 

27. EUPATORIUM LA.Y1GAT0M. 

E. atborenmi rami, angul.tis, .ulcatis, vi.co.i,; foliis oppositis, oblongis, acutis , ,or- 
raii, iriner,,,, , glabris, vi,cosis ; corymbis lermin.libns , tricholomi,, div.ric.ti, ; involncro 
cyhndraceo, folioli, arcte imbricatis, obtu.is, vi,co,is. 

f.;upatoriuin laivigatum. Lam. eacjcl. i.p. 408. (auct. herb. Ju,,.) 

Cre,cit rari,,in,e in Ncva Andalu,ia juxta xrrhem Cumanacoa, alt. ]3o he,c j, Floret 
Septeinbri. 

A.,., bi.rgy.lisi ,.mi, .pp„,i,i., .ng„i.ii., .„ic.,i,, vi,c.,j., gi.bri,. F.i,» oppo.i,., pci.l.u, 
obl.ng. aut .ll,pi,c. , „„.,.,„. acu,.. ,err.l. . r.li.ul.t.-lrin.r.i., uer.i, .„b,„. prliiue^lib;,., „.„: 
i.rau.ee., gl.br., vucMa, 5. lin... I..b,, p.iii..m ,„, .e.,„i,„iii..„ |„., p„,.„, ,„„„„, |i„e.. 1 i8 composit.t;. 

lonf;u8 , canaliculalus , submcosus. Cortmbi lei-minales , sublricljotomi ; ramls sulcalo-anguhlls, Jivarlcatis, 
viscosLs,glabris, B»ACTF.iiinejri-lanceolatie,iniaul£e. F[.oaBspedicellali,qninqueline.islongi. Involucihik 
cylindraceuraifolioIisBo— 4o, arcte imbricatis, oblusis, slriatis, glabrls, Tiscosis, nitiJis, ap!ce viotaceis; 
inlerioribus lineacibus .et oblongo-linearibus ; eiterioribus breTioribus, oblongis, elliplicis et ovatls, 
FLOscuucirciter ao, involucrurasequantes, tres et dimiiJiam lineas longi. Corolla tubulosa, violacea?, 
glabra, supernepauloampIiata,quinquedeutaia, ANTHERi inclusie. Ovarium, Styi.us et SriGMA generis. 
Akenium liueare, quinquangulare, cinereo-fuscesccns , glabrum, sesquilineam lungum. rAPPDs piloeus; 
piiis scabris , coroilam sequantibus, glabris, palulis. 

28. EUPATORIUM FLortiBusDUM. t Tab. CCCXLIV. 

E. fruticosum ; ramis sexangularibiis , sulcato-striatis , glabriiisculis; foliis ovatifi, angtistato- 
acuminalis , leviter serratis , trinerviis , supra glabriusculis , subtus molliter tomcntoso-pube^ 
cciitibus; corymbis lermiQalibus, ramosissimis, diffusia , {loribtindis; involucro cylindraceo, 
foliolis oblusis, glabris. 

Crescit locis frondosis , temperatis Loxam inler et Jluvium Catamayo , alt. 1 080 hex. 
( Pifrnvia.) fi Floret Augusto. 

Fbiitex suaveolens; ramis oppusilis, palentissimo-divaricaiis, subsexangularibus , sulcato-strialis, 
glabriusculis ; ramulls pubescenllbus. Foi.ia opposila , peliolala , ovala , angusIaio-acumiData , basi acuta 
aut roiundala, breviter serrala, juniora subiutegerrima , reliculalo - Irinervia , membranacea, supra 
glabrtuscui.i, subtusmolliter tomentoso-pubescentiaet canescenlia, sublripollicaria, 27 — 28 lineas lata. 
PETiOLrs Ires lineas iongus, rarius semipollitari?, caaallculatus , viiloso-pubescens. Cohymbi terminales, 
ramosissimliramis opposilis ramulisque angulalis,pul>escentibus, diiTusis , sparsis. Flores (^^. 5. )Ionge 
pedicellali, suhsemlpollicares. Involucbdm eyllQdraceum ; foliolis (Jig. 2.) 32—53, arcle imbricntis, 
obtusis , trislrinlis, glabris , niildis, virescentibus, apice coloratis ; inlerioribus linearibus aut iineari- 
obloQRis ;exIerioribus brcvioribus , oblongis,eIliplicis et ovatia. Floschli {fig. 4.) 23—35, involucro 
paulo longlores, qnatuor iineas longi. Corolli tubulosa , violacea, glabra, superne paulo ampllatai 
quinquedeQtala; deiilibns ovatis, acutis, palenlibus. Aktheh* vii inclusic. Ovaricm lincare. Stvlus 
glaber. Stigma blpartitum; laciniis valde elongalis , eiserds , divaricatis. Akenium lineare, quinquan- 
gulare, glabrum , fuscescenli-cinereum, niiidum, vixduas lioeas longum. Pappus pilosus; pilis {fig. i.) 
scalirls , corolkm cCquantibus , albidis, pattilis. 

29. EUPATORIIjM HYPEmciFOLiUM. t 

E. frulicosum; ramis sulcalis, glabris; foliis ovatis, acutis, integerrimis, subtripljnerviis, 
subrigidis , supra glabriusculis, siiblus molliter tomentoso-hirtis; corymbis terminalibus , 
trifidis, paucifloris ^ involucro rylindraceo , foliolis arcte imbricatis, obtusis ,glabris. 

Crescit in Regno Novo-Granatensi ? T> 

FnuTEs ramis opposllis, leretiiisculis, glabris; ramulis pubescenti-hirtis. Folia opposila, brevller 
petiolata, ovata, acuia , basi rolund»ta , integcrrlnta, reliculato-venosa , subtrincrvia , subriglda, supra 
glabriuscula, subius molliter lomenloso-birtaet cancscenlia, novem aut decem lineas ionga, sex Iineaa 
lata. Fetioi.us sesquilineam loogus, canaiiculalus. dense blrtus. Copymbi termiuales , trifidl; ramis Iri- 
aut quadrifloris, hirlis. Fi.oitEs longe pedicellatl, fasligiati , subsemipoliicares; pedicellis birlis. Into- 
LUCfluM , Flohes et FjiuCTCS prorsos ut in prjecedenlc. EUPATOmUM. n IQ 

3o. EUPATORIUM scabrum. 

E. fniiicosum; ramis teretibus, villoso.lurtis; foliis subsessilibus, iriangulari-ovatis, aru- 
tiusculis , subcordalis , suhintegemmis , mai^ine revolulis, triuerviis , coriaceis , supra rugosia 
scabris, sublns molliler tomentoso-hirtis; corymbis terminalibus , ramosis} involucro cylin- 
draceo , foliolis arcte imbricalis, acutis, ciliatis.' 

Kupatorium scabrum. Mutis. (auct. specim.) lAnn.suppl. 354. Smith. ic. pl ined. 67. t. 6t ? 
Sp. pl. ed. fr. 3. p. in^c). 

Crescit in alta planitie Bogotensi , jiucta urbem Sanctce Fidei , ali. i^-johex. ^ 

Rami oppositi, terelea, villoso-l.irii, i;anoscenles. Foo* opposila, brevissimepeiiolflta, triangulari- 
OvaU, acutiuscula, subcordala, subintegerrinia , mnrgine revoluta , reticulalo-lrloervia, nervis subtus 
promineDlibus.coriacea, suprabullato-rugosa, scabra et niiida , «abtua molliter tomeQtofio-liirla et 
caoesceuua, septem lineas iooea, quinque et dimldiam lineas lala. 1'etioh;s vijlosus, Coryhbi termi- 
naies, ramosi; ramis oppositis ramulisque pubcsccnlibus ; floribus petlicellalis, quinque liiieaa loaais, 
lrsvoj,BCRL'si cjliudraceum; foliolis crebris , arcte imbrlcalis, acutis, apice ciliatis, striatis; inlerioriboa 
oblongo-linearibus ; exterioribus brevioribns, oblongis. Flosclij incompleli. FaceTL-s igaotus. 

Specimeu nosu-uoi a Mutisio cum Bonplandio communicatum ab icone SmitUii longe recedit , pr£B- 
sertim magniludine foliornai. 

3 .. EUPATORIUM PDi.cnELLUM. t Tab. CCCXLV. 

E. fruiicosiim; ramis teretibus, pubesceiilibus foliisque alternis, olilongo - lancedlati* , 
acutis , crenatis, supra scabriuscnlis, subtus tenuissime pubesceniibus; corymbis termiaali- 
bus, ramosis; involucro cylindracco, foUolis arctc imbricalis, obtusis, ciliatis. 

Crescil in convalH Mexicana prope litus lacus Tescucensis , ah. ii^o hex. f, Floret 
Majo. 

P^HUTEi ramis allerais , terelibus, lenuissime pubescentibus. Folia allerna, petiolata, oblongo-lan- 
cenlala, utrinque acuta , crenata, membranacea , rellculalo-venosa , supra scabrinscula , subtos 
tenuissime pubescentia el pallidiora , sesifuipollicaria, quinque lincas l:ita. Petiolds sesquilineam longn» , 
canaliculaluE, tenuissime pubcscens. Corvmbi lerminales, ramosi, foliali; ramis alleruis, tcrelibus, 
tenuisaimepubesceniibus, fastigiatis. Fi.o>iBS (y?^. i.) longe pedicellati , quinque lineas longi; peciicelli 
bractcis nottnnllis lanceolalis minutis instrncli, pnbescenles. lnvoi.cc!nrii eyliudraceum ; foliolis {/ig. 3) 
drciler 5o, arcie imbricatis , olitusis, slrialis, apice eiliatis, virliiibus, nilidis, glabris; interioribus 
linearibus aut oblongo-linearibus, Iri- aut quinquenerviis ; enterioribus breiioribns, oblongis, oviilis 
el subrotundis. Flosculi {Jtg. 3,) lo— 15, involucrum vix superantes, quainor lineas loogi. Cojiolla 
tuLuIosa , glabra , snperne violacea et panlo ampliata , quinquedentata ; dentibus ovato-oblongis , acnlis , 
palenlibus. Aktueh* inclusx. Ovarium lineare, scabrum. Sttlcs J!laber. Stigsia Llparlilum; laeiniis 
valde elong.ilis, ligulalo-linearibus, puberulis , violaceig, divergeniibus. Ake;<icm lineare, quinquno- 
gulare , angulis scabris , nigrescens , sesqnilineam longuni. P*ppcs pilosus; pilis (Jg. 4. J scabris, viotaceo- 
albidis, corollam sub^quaniibus, patulis. 1 20 COMPOSIT^. 

4} Involucrum campanulatum ; folioKs crebris, suhcequalibus , lanceolatis, acuiis. 

Caulis scepius herbaceus. 

52. EUPATORIUM kleinioides. t 

E. hispidum; caule herbaceo; foliis lanceDlatis, aculiusculis , obsolete serraiis , subtripH- 
nerviis; floribus termiualjbus, solitariis, longissime peduaculatis ; iuvolucro glabriuscuto , 
foiiolis exterioribus aeuminato-subulatis. 

Crescit in aridis montium Cocollar et Tumiriquiri, alt. 6oo hex. {Nava Jndalusia.) o 
Floret Septembri. 

Herba erecta, 9— i2-poilicaris, Kleiniw suiTruticosje prinio ailspeclu similis. Radix Cbrosa. Cauli» 
simplex aul ramosus ramique teretcs, slriati, hispidi , alterni, vaide elongati, Hniflori. Folia opposita, 
brevissime peliolata, lanceojala, aculiuscula, basi angustata, inlegerrima aut remote et obsolete ser* 
rulala, sublriplincrvia , membranacea , ulrinque hispida, 6—9 liaeas loDga, i— alineaslata. Petioli 
unam aut sesquilineam longi , hispldi. Flores in apicc ramulorum solitarii, erecii, magnitudine SB- 
quentia. Involucrum turhinato -campanulatum , polyphyllum j foliolis inibric;alis , planis , strlalis. sub- 
scariosis, glabris, apice subciiiatis; iuterioribus linearibus , oblusis; eiterioribus gradaiim brevioribua, 
Janceolalis, acuminato-subulalis, purpurasccntibus. Receptaculum subglobosum , scrobiculalum, gla- 
brum, nudum. Flosculi crebri , tubulosi, hermaphrodili , involucrum paulo supeiantes, Coholla 
tubulcsa, glabra, superue paulo ampliata, quinquedentata, quinquenervia i dcutibus ovaiis, aculis, 
enervlis,purpurascentibus. Amher* inelusBB. Ovakiuh lineari-cunealum , quiuquangulare , hispidum. 
Stitlds glaber, Stigua bipartitum , exserlum ^ laciniis elongatis, divaricatis, palentibus, apice cla- 
vatis. Arekia immatura. Pappcb pilosus; piiis hispido-scabris, corollam subtequautibus , apice purpu- 

33. EUPATORIUM paucifi.oiii>m. t 

E- caule herbaceo, hispido-piloso; foliis ovaiis, acutis, serratis, utrinque bispidis; floribu» 
terminalibus et axiJIaribus, solitariis, longe peduncutatis ; involucri foliolis acuminatis, 
glabris. 

Crescit in Nova Granata ? X? 

Caulis erectus, sex- aut octopollicaris, ramosus, teretiusculns ramique hispido-pilosi , oppositi. 
FoLi* opposita, petiolala, ovala, acula. serrala, basi cuneaw et iuEegerrima, reticulalo-lriplinervia, 
membranacea, ulrinque hispida , subpolbcaria , seplem lineas lala. Petiolus duas liooas longus, his- 
pidus. Fi.OBES terminales aut aiillares, soUlarii, longe pedunculali, Ircs lincas longi; pedunculis 
poUicaribus et longioribus , hispidulis. Involucruu campanulatum , polyphjllura ; foliolis imbricalis^ 
lanceolatis, acuminatis, sfrialis, glabris, viridibus; eilerioribus vi\ brevioribus. Floscui.i crebri, in- 
\olucro paulo longiores , duas et dimidiam lineas longi. Coholla violacca?, lubuiosa , glabra, superne 
paulo ampliala, quinquedcntata. Antheb* inclusse. Ovarium lineare. Stilvs glaber. Sticma bipartitumj 
laciniis elongatis , subclavatls, exserlis , glabriusculis. Aie.mum lineari-cuneatum, compresso-quadran- 
gulare, adpresso-pilosiusculum , angulis scabris, nigrmn , vix lineam loogum. Pappds pilosus ; pilis pubes- 
cenli-scabris,albidisj corollam subxquanlibus, patuiis. EUPATOBIU^t. ,21 

34. EUPATORIUM AncBTnM. t 

el „du]„.o.l„r,„; fl„,.,b„, ,e™i„.lib.., s„li„rii, .„, (.e„i„i ,„ ^„„„„,1,;. i„„,„„i 

l„l,ol,s ap,ce s„bularis, liirtellis. .61 , 

Cre,ci, i„ radidbu, „»„,„ Cl.apoUepec Mc^ica„orum , al,. z„o h,x. it Flarc, Juaio. 

oZlL 'f''"' °'l°" f ""'""'• '="'■" """""■ «"«"ul""". . f».«.. l.irl=llu.; r..i. infariorib». 
21° "{ •■r""»"l.u. al,.r„„, p.,„li,, bi„i,. F„„., .„b.„„.i,., ,i„|.„, ,.„„,;„, „„„ , . 

,im iln""" "'"^""'^- '"i»'--"»-'-.-», ™.br...c.., „,ri„,..,cnui.,i„c6l.,;d„ta„. 

f„l,„ ,?c , ,' '°"B,': ■'"<'""'''.'■■ «>'■'""■ .u< 6.".i»i , ■'.. liu... loosi. !»,..«»„ .c„i6lobo.„m, 

f,l,o,,crcbr...,„b.,„.l,b„,,J„pbci.„,,riplici,crici„bric..i.,li,„rib™,,picc.„b„l.,i,,,iraib„, 
„,, „ t '"'""""""' ■""'"■"■ •^■■■.."■■^ rr.I.«rrimi, i»vol„c,.„„ ,„b.q„,„,., , l,«,™.pbrodi,i. Co.oir. 
,ul,„ .„ , v.ol.c, .„p„„. „„. , p.„|o .„pli.„ c, ,„i„,„ed..»„ , d.„,ib„. „v.,i,, ,.„,i„,c„li,. 
.r, ■°, ""■ "'"■"-■»''"«"«■ ^'■'.■•"■u. Sr,™ i„cl„.„.. Sr,„„. bip.r,i,„„i l.ci.ii. cl„„..,i,, 
N..r,,., v,„,.c.„, p„b,r„l„, d,vc,.e.„,ib„.. A.,„„ lmm,„r„,„, P„,„, pilo,„„ pi|i, ,c.bri„,c„li, , 
j,0,il,Si c„rollama,q„.„„b„s. 

35. EUPATORICM pADPEn.mujt. t 

E. caule (?) sulTr.iicoso , piloso ; f„|ii, iri,„g„laribus, .culis, b.si .ro.calis, grosse cre- 
naw serrat», mb.nuem,., supra pilosi„,c„li,, subtus molliter pil„so-p„be,ce„lil>u, ■ co- 
rymbo term,„ali , ,i„,plici ^ i„,„l„cri folioli, apice s„l,„la.i., ciliatis, exteriorib„, p„be.- 
ce„t,b„s. ■ 

Crescit in Nova Granata? f,. 

C.cr„(?).„irr„,ico,»,.d,cc„d..,7, p.d.lis, r.„o,„. , t.rc, , pilos„,. F„,.„t opposil. , p„i„l.„ , 
,r,.ins„,.,,a,.c„„,gros.ecrcnato-serra,.,b.si„.unc.,ne,intcs.rrim.,r.tic„„,o-vc,ios., .„b,ri.ervi. 
mcmlir.nacc. , ..pr. p,l„„.,c.l, , ,„b,„, „olli,cr pilc,„-p„bc,c.„,i. , scmipollic.ri. , ,|„i„q„c li„c.; 
,.,..P.r,oc„,,rcsl,nc.slo.5„., e,..lic„la„„,pil„,„,. CoR,„.„, ,crmi..li,, simplc, , lo.s, pedu„. 
«ul.,„.illo,,b„.ped,ccll.„., ,rc.li„c,. lonsis; p.dlcclli, r,mi,q„. c.r,n,bi f„bc,c.n,ib... iLocc- 
CHc.rc.mp.„ul.i„m,fol,ol,scrcbr„,imbricatis,l.nceol.,i.,ac.,o-,„b„l.ti.,„ri.bs,riridib„s ciliati.. 
cuer,or,b.sp..obrc.,orib.s,p.bescca,ib„.. Frosco,., crcbri. i.volucro p.ulo lonsiore. , dn.s a 
<^„,„d,.« bn.a. lo„g,. Co.ou. ,„b.lo.., gl.br. , apic. riol.ce, , s.pcr.c pa.lo .mpli.U c, „.i„,„c. 
dc.„„idc.„b„,„v.ti,,ac„iis,cili„„.pilo.i.,p.„.,ib.,.A>r„.„i.cl.,..Ov«,cali...„,sl,br„,. 
Sr,iL..5l.ber^ W.v. bip.rlilum , laciuiis elo.s.,i., gl.brinsc.li. , c.scrti., div.,.s..ubu. A™,c« 
imina,„r„m. P.ppus pdosus ; pilis pube,cen,i.sc,l.ri,, albidi, , coroll.ra s„ba:qu.ntibus , p.tuii.. 
viac°«r."" ■""■''"''" "'"'"''•'"''■'"' ■«i«'<.pl.jn»«I.i.u..tS«itb.,folior.„ form. „me. divca 

36. EUPATOIUUM nALLOTAJPOUUM. t 
E. ca.le hcrb.ceo, pube.ccmi -hirto ; r„lii, ,l,er„i, , ov.to - triang.l.ribu, , ccrd.tis, 
acutts, ,„«,,„- crc„ati,, s„btri„crviis , supra hispldi,, .„bt„s l,is,,ld„-p„bc,ccurib„s ; corymbi. ,. ET SPEC. TOMCS IV. ,6 12 2 C O JI P S I T .C 

lerminalibus , ramosissimis ; involucri folioHs acuminaiis, glabris , exterioribus pubescen- 

libus. 

Crescit cum pracedente ? if 

Cachs ercclus, ramosus, teres, strialus, pubescenti-liirtusi rami* alterais, piiosis; pilis arliculutis. 
FoLii alterna, peliolata, ovalo-Iriangularia , cordata, acula, iaciso-creaata , reticulalo-Tenosa , sub- 
trincrvia, membranacea.supra hispi(Ia,$ul}IusbispidO'pubescenIiaetpaIlidiora, subpollicaria. Fetiolds 
septemlineas longus , canaliculalus , pilosus ; pilis arliculatis. Corymbi lermiQatcs, ramosissiiui ; ramit 
racnulisque alleruis, pilosis. FLonrs pedicellati, quatuor lincas longi; pedicellis pilosis. I^voluchoh 
cylindraceo - campanulalum ; fotiolis 37 — 5o , imbricatis , lineari - lanceolatis , angustato - acuminatis , 
slriaiis , viridlbus , glaliris : exterioribus minoribns, externe pubesceniibus. Floscdli 56 — /^tt , involucro 
paulo longiorcs, duas et dimidiam lineas longi. Coholla tubulusa, violacea , glabra , superne paulo 
ainpliata , quinquedentata ; dentibus ovalis, oblusiuscutis. A:«TnEK.E inclusx. OviuiOM liueare, glabruui. 
Stvlus glabcr. Stigm.^ biparlilum ; laciniis valde elongalis, suhclavalis , exserlis , divergealibus , glabrius- 
Kulis, violaceis. Akenium subimmaLurum, aogiilalam , nijjrum, glabrum. Pai>pus piloius; pilis scabris, 
■ilbidis , coroltam xquanlibug , patujis. 

37. EUPATORIUM picHiKciiENSE. t 

K. caule herbaceoj vohibili , villoso-IiispiLlo ; foliis subrotundo-ovatis , acuminatis, cor- 
datis ,subdupIicato-cretialo-serratisj trinerviis,ulritiquc pilosinsciilis; corymbis terminalibus , 
trichotomis; iuvolucri foliolis acutis , subciliatis , exterioribus pubescenlibus. 

Cre.icit in declivilale montis ignivomi Picliincha inter catarractam CatituntE et pliini- 
iiein Verdecuchu, alt. \-j'io hex. (Regno Quitensi.) X Floret Februario. 

C.iULis licrbaceus, volubilis, subsexangularis, villoso-hispidus; ramis opposilis. Folia opposita , 
peliotala ,subrotundo-ovala, acuminala , cordata ,subduplicalO'Crcnato • seirata , reticulalo-triiicrvia , 
mcmbranacea, ulrinquc pilis minutissimis adpressis conspersa, 37 lineas longa, iS aut 19 liaeas lata. 
PErioLos decem liueas longus , villoso-hispidus. Cohvmbi terminales , sessiles , foliati, tricbolomi ; 
ramis bispido-villosis , fasli^^ialis ; lloribus pedicellatis , Ires lineas tongis. Iiivoluckum campanulatum ; 
foliolis 30 — 35, subimbricatis, liueari -lanceolatis, aculis, subcitintis , strialis, virescentibus, sub- 
ojqualibus; ejtlerioribus externc pubescentibus. Floscitli circiier 40 > iuvotucrum paulo superaufes , 
duas et dimidiam lioe;is longi. CunoLLt alba, glabra , tubutosa; tubo tenui ; limbo tnfundibutiformi , 
quinqucJenlato; denlibusacutiusculis, palulis , ciliatis. AnTnERJC inctusa:. Ovarium Uneare , quin<[uan- 
giilarc; angulishispido-scabris. Stvlcs glaber. SricMA bipartitum; laciniis valJe elong;iLis , apice sab- 
claTalis I glabriusculis, exsertis. Akesiuji imnialurnm, 1'appus pilosus; pilis pubescenti- bispldulis, 
curollam sub^equantibus , atbidis , palulis. 

38. EUPATOMUM glamdulosu». t Tab. CCCXLVl. 

E. caule herbaceo, paniculato , glanduloso-birto ; foliis oppositis, ovato ■ Iriangularibus , 
subacuminatis, grossc serraiis , supra glabris, subtus pilosiusculis ; corymbis terminalibusj 
irifiiiis , ramis ramQlisque glanduloso-hirtjsj involucri foUoIis acutis, subciliatis , extcrioribus 
pubescentibus. 

Crescit in alta planitie Mexicana inter Carpio et Gasafe, alt. 1200 hex. t[; Floret Majo. EUPATORIUM. I-,5 

CiULis erecla) , paniculalo ramosns , subanguiatus , elandulosohirtus; ramJs ( fig. i. ) oppositLj , 
paluhs , glanduloso-liinis. roMAOpposila , petiolata , ovalo-lriangularia , sub.icuniinaU . grosse serrata , 
Lasiiutcgerrima, reticulato-trincrvia , membrauacea, supra glabriuscula , sublus pilis sparsis brevibus 
couspersa , .7 aul i3 lineas tonga , ,4 aul i5 lineas laia. Pet.olbs oclo lineas longus, slanduloso-birtu». 
CoRVMBiinapiceramorumsubtrifiili, bracleaii; ramis ramulisque glauduloso-l.irlis; Qorilma {fig.^i.) 
pedicellaiis.subfasciculatis, trealineas Eongis. BR*CTr.« lineares pedicelllque glanduloso-liirla. Invo- 
Lucnua (/>/,o/umj7^. 3)etFi.oscL-Li(/':. 4.) prorsus praacedeniis. Coholl* alba 7. Akbmum lineare, 
quinquangulare , nierum , glabrum, dimidiam lineamloDgum.P*ppus ( ;i,7,j^^, 5.) prECcedentis. 
Eupatorio coclesliooMicli. ( inherb. Juss.) afliae. 

5g. EUPATORIUM pazcuarense. + 

E. caule licrbaeeo , pubescenli-hirto ; foHis subrotundo-ovalis, brcvlter acuiuinatis, leviier 
cordatis , grosse subduplicalo-serraiis , subirLplinerviis, supra scabriusculis, sublus ia venis 
pubescenlibus ; corymbis terminalibus, fastigiatis; jnvoliicri foliolis aculis, subciliatis, cxie- 
rioribus pubescentilius. 

Crescil in montibiis temperatis provincice Meclioacanensis in litore lacus Pazcuarensis , 
aU. i3ooAejr. (Nova Hispama.)%FloretSepiembri. 

CsULis erecius, ramosus , leretiusculus , pubescenti -birltis ; ramis opposilis , clongalis , ereclis , 
pubescenii-btrlis. Foli* opposila, peiiolalii , subrolundo-ovala , levilcr cordata , brcviter acuminala , 
grossesubduplicaio-seiraia.i-eticulaio-venosa.sublriplinervia, membranacea , supra pilis minulissimis 
scabriuscula.sublus in venis pubesceulia , Sa aut 33 lineas longa. duas polliees tata. Petiolds semi- 
pollicaris, pubcscenli-birlus. Cobvubi terminales , ramosi , fHsligiali, bracleali ; ramis oppOiilis ramu- 
lisqiie pubescenlibus , sparsls ; florlbus longe pediccllatis , subfasciculaiis , ires liueas longis. Bh*cte« 
lineares pedicelliquc ptibesctnlcs. 1nvoli;cri:u subcampanulalum \ foliolis circiter iG, prorsus ul ia 
speciehus duabua pr^ceJenlibus. Flosculi pra^ccdenlium. Akenium tineare, quauquangnlare, angulis 
bjspidis ,nigrum . vix tineam longum, Pappus pr.-ccedenlium. 

Eupulorio ageraloidi Linn. alTme. 

40. EGPATORIUM PRUNELLiEFOLIUM. t 

R. caule berbaceo , hirlo, subglutinoso ; foliis ovalis, aculis, serratis , utriuque pilosiiis- 
culis; floribus longe pediinculatis , terminalibus, subcorymbosis ; involucri foliolis apice 
subulatis , ciljatis, exterioribus pubescenti-hirtis. 

Crescit in JSova Hispania juxta pagum Ario et in declivitate monliiim A^uasarcensium , 
ah. 800 hex. tE Floret Septembri. 

C.iULis ercctus, ramosus , subsexangularis , substrialus , birlus, subglulinosus, purpurascens; ramis 
oppositis, erectis. Folu opposila, peliolala, ovaia.acula, serraia, basi cuneala el inlegerrima, relicu- 
lalo-venosa , ulrtnque pilis minulissimis conspersa , sublus pallidiora , undecim Hncas longa, quinque 
aui sex lineas lala. Petiolus qualuor lineas longus, canaliculatus, bispidus. Flokes longe peduneulali, 
in apice caulis subcorymbosi , qualuor iineas longl. Peduncui.i pubescentes. I^volucbuw semigloboso- 
campanulalum; foliolis crebris, lanceolatis, anguslato - subulatis , subslrialis, subEequaltbus; eilerio- 
ribu^ subviolaueis, eKteine pubesceali-birlis; ialertortbus vjridibus, ciliatis. Flosculi crebii, invo- 1^4 COMPOSITiE. 

lucriint subsequaaleSj trcs lineas longi. Corolla tubulosa , glalira, Tiolacea?; tubo lenui; limbo sub- 
infuudibuliformi , qulnquedentalo ; dentibus patulis, Anthehe inclusie. Ovawum Hneare, acabriusculum. 
Stylus glaber. Smgjia bipartituin ^ laciuiia elongalis, subclavalis, eiserlis, glabriusculis. Akeniuh 
immalurum. PAPFL'spiIosusipilispubescenti-scabris,aIbidis, corollam subxquuntibus , palulis. 

4i. EUPATORIUM RUBRicAULE. t ■ 

E. caule herbaceo, sintplici, glabro; foliis ovaio-dehoideis, acuminatis, grosse dentato- 
seiralis, trJnerviis, glabris ; venulis pellucidls; corymbo terminali , ramosissimo ; iavolucri 
IblJolis acutis, subciHatis, glabris. 

Crescit locis propatulis , montanis inler Piierlo de Faricnlos et Santa Rosa de la Sierra , 

alt. i3oo hea:. {Nuva Hispania.) % Floret Septembri. 

C*VLis erectus, simplex, subsexangularis, substriatus, glaber, purpureus, Foua opposita , peliolaia , 
ovalo-deiloiUea , acumiDala,grosse ilenlato - serrala , basi Iruocalael inlegerrima, reticuIato-lriaerTia 
venulis pellucidis , membranacea , glabia, supra opaca , sublus nitida et pallidiora , subtripollicaria , vis 
duo» polliccs lata. Petioi.us septem aiil octo iineas longus , caoaliculalus , glaber , purpureus. Coe^mbus 
terminalis, ramosissimus, bracleatus ; ramis oppositis, fasligiatis ramulisque pubesccntibus , sparsis- 
floribus pedicellatis, suaveoientibua, duas lineas loogis. BnAcrE.E lineares , glabriosculic. iNvoLUCBua 
subcampanulalum ; foliolis la — 20, imbricalis, lanceolalis, acutis, subslrialis, viriJibus, gtabris , apice 
aubciliatis, subwqualibus. Floscum circitcr iG, in specimine nostro incompletii slruetura generis leste 
bonplandio. Cokolla alba. Pappos generis. 

42. EUPATORIUM GRAciLE. t 

E. fruticosum; proctimbens j repens ; ramis adscendeutibus , hirtis ; foHis ovatis, acutiuscu- 
Hs , crenaio-berratis, subtrinerviis , glabris; peduncuUs terminaHbus etaxiilaribus, trifloris } 
involucri foliolis acutis , glabris. 

Crescit locis temperatis Juxta Guadiias IVovo-Granatensium , alt. 600 hejc. J3 Floret 
Junio. 

CAi*Lisprocumbens,repeas,!igaosua; raatisapproximatis, adscendentibus, pedalibus,subsimplicibus, 
lerotibus,hirtis. Folia opposila,breviter peliolala , ovala , aculitiacula, basi rotundata , creoalo-serrata, 
reliculalo - venosa , subtrinervia , memhranacta , ulrinque glabra, semipolIicaHa, qualuor lineas kla. 
Petiolus 3/5 lineae longus, canaliculatus, subhirlus. Peduncoli bi- aul irillori , elongali , bracleali , 
giabrljaiillaressolitarii, opposili; lerminales lerni. Flores pedicellali, duas et dtmidiain Jineas longi. 
Bracte^ lineares. Involuckuu campanulalum; foliolis crebris, imbricatis, lanceolatts, acutis, cJIiatis , 
viriaibus, glabris , nilenlibus; exterioribns brevioribus. Flosoi;li crebri, involucra paulo lougiores, duaa 
lineasloogi. Coholla tubulosu,alba?,glabra; tubo leoui;Iimbo eampanuIalo,quioque(IenlaIOidentibus 
oyatis, aculis, refleiis. Aistueh* iuclusae. OvABHiMhispidtilum.STYLLSglaber. Stigma biparlitum; laciniis 
clongaIis,gIabriusculis, exsertis divergentlbus. AKENiuiiininiaturum. PAFFOspilosus;piIisscabris,aIbidis, 
corollam sub:£quaatibus, palulis. EUrATORIUM. ia5 

5) Involucrum subcampanulutum ; /oliolis paucis , suba^uaHbus , ohttmuscuUs. 
Oiulis fruticosus. 

43. EUPATORIUM epilobioides. t 

E. fruticosumi ramis Ijevibus, glabris; fobis subsessilibus , ovalo-oblongis , acutiusculis, 
remote crenulatis, trinerviis , glabris ; peduneulis axillaribns et tcrmiDalibus, Irifloris; invo- 
lucn foliolis acutis, ciliatis , glabris. 

Crescit cum priccedente ? -u; 

Caulm fmlicosus , ereclus, pedaHs, ramosus; r.-imis opposllis, Kreiibus, la,vibus, glabris, purpu- 
rascentibus.FoLiAOpposila, subsessilia, ovaio-oblongs , aculiuscula .remolecrenulata.reiicuklo-venosa, 
trinervia, nervissubiusprominonlibus,membranacea,glabra, supra nigro-viriJia , subtus pallidiora', 
subpoliicaria,quinquelJneaslaIa. PF.Di7^cLr..iaiillaresetterminales,lriflori, glabri.FLORESpedicellali, 
duas lineasJoogiipedicellUbasibracteis lineari-ianceolatissuffultis. I^vollcruh campanulaiumifoliolis 
crebris , imbricalis , obiongis, aculis , ciliaiis , strialis , glabris, viridibus; e^lerioribus brevioribus- Floscul: 
crebn, lu specimine noslro incompleti. Akebium liueare, ijuinquangulare , aogulis hispldo - scabrig , 
uigrum , ,V4 linea; longum. Pappus pilosus ; pilis scabris, albidls , patulis. 

Vrscedenli affiae , d.versum : caule erecto ramisque glabris ; foliolis iavolucri oLlongis , acutis. 44- EUPATORIUM FASTiGiATUM. + Tab. CCCXLVII. 

E. friilicosumi ramis sulcatis, glabris; foliis oppositis, oblongis, acutis , basi in petiolum 
angustatis, crenato-serratis , coriaceis , subviscosis ; corymbis termiuajlbus, ramosissimis , fa- 
stigiatis; involucri foliolis oblusis , subciliatis, eilerne vistosis. 

Crescit infri^idis montiumNoiio-Granatensium inter ptigum Guancabamba et Paramo 
de Gitamani, alt. i6'|0 hex. Tj Floret Augusto. 

FnurEx oi^alis, ramosissimus ; ramis opposiiis , tereliusculis , sulcalis , glabris; ramulis Qoriferis 
fasligialis. Foli* opposila , petiolaia , oblonga, acula, crenato -serrata, basi cuneata et iulegerrima , 
coriacea, reiiculato-venosa , glaberriina , subviscosa.nitida, sesquipollicaria, iS—i^lineaslaia. Petiolus 
septem aut oclo lineas longus, canaliculatiis, glabcr. Corvmei termii)i,les, ramosissimi , bracteaii; ramis - -^ ■ - ..- -. r- -., ......;tdim;d,a«,lin ^. , 

s. Bbactee lineares, oblusae. I^vomcRnM subcampanulalum; foliolis (/%. a. 3.) la aut i3, 
irabricatis, lineari-oblongis , obtusis, subcilLalis, subslrialis, exlerne viscosia; exterioribus brevioribus- 
Floscdu {fg. 4.) circiler la , involucro lonsiores , Ires lineas longi. Cokoi.la tubulosa, alba, glabra; 
tubo lenui ; limbo infundibuliformi - cjlindraceo , quinquedenlalo ; denlibus ovatis , acutiusculis , patea- 
tibus. ANTiiEa* inclusEc, Ovabiuh cuneato-lineare , suhviscosum. STyLCs glaber. Sticm* biparlilum; 
laciniis eioogatis , exseriis, divaricatis, Akenium immalurum. Pappus piiosus ; pilis scabris, albidis, coiolla 
paulo Lrevioribus , patulis. 

45. EUPATORIUM Chilca. + 

E. fruticosum ; ramis strialis foliisque glabris, ovato-oblongis , aeuminatis , serratis , basi 1 20 composit^t:. 

inpetiolum angustalis, serratis , inplinerviis; paniculis lerminalibus , corymbosis , foliatis; 

involucro subhesaphylio , subquadrifloro, foliolis acutis, externe glutinosis. 

Chilca incolarum. 

Crescit in radicibiis montis Sanclce Polonice juxta urbem Caxamarca Peruvianorum , dlt. 
1480 /lejT. jj Floret Augusto. 

FitriTEx bj.aut Iripedalis, aromalicus; ramls oppositis, terelibus, strialis , glabris. Folia opposita, 
petiolata, ovalo-lauceolata , acnta, basi ia peliolum angustala , serrata, reticulalo-triplin hranacea, glabia 
liculiilus, basi (Jilatalus 
ramulisque glabri?, spar 
Invomicrum campanulai 
Bcutis, strialis, eilcrni 
involucro paulo longior 
qninquedeutata; dentibi 
Stylus glaber. Stigjia bipartilua 
divergenlibiis. Akemum iramaluru 
albi<lis,palulis, 

46. lubsesquipollicaria, quatuor jineas lata. PtTiOLUS lineam longus, cana- 

glaber. PANicei,* lerminales, corjmbosae , foliala^; ramisopposilia, paLenlibu» 

is, FLanF.spediceliali et sessiles, approxlmali , duas li[ieas longi, suaveolentei. 

m, telra-, penta- aut hexapliylluni; folioiissuhimbricatis, oblongo.ianceolatis, 

«tinosis, Tircscentlbus; exlerioribus paulo Lrevioribus. Fi,oscuLi quatu 


; longi. CoROLLA alba , glabra, lubulosa, superne paulo ampli:tta ^ 
utiusculis, patenlibus. AmheRjK inclusas. Ovarium lineare, glabrum. 
laciniis elongaus, apice incrassato-clavatis , glabrlusculls, exserlis, 
. Pippcs piiosus i pilis pubescenti-hispiilis , eorolla paulo bTcvioribus , 

EtJPATORIUM AFMKE. t E. fruticosum; ramis strialis foliisquc glabris , ovato-oljlongis , acuminaiis, scrratis, basi 
cuneatls, triplinerviis ; paniculis tcrminalibus , corymbosis ; involucro subhexaphyllo , sub- 
sexJloro, foliolis obtusiusculi,'», esteroe glutinosis. 

Crescit cum prcecedenle ? 5 

Rami opposili, leretes, slriati, glabri. Folia opposila , pctiol.ita, ovalo-oblonga , acumiuala, serrala, 
t integerrima , reliculato - triplinervia , membranac&i , glabra , viginll Hd s longa lineas iata, Petioli 
lerminales, ramosiss 
sessiles, tresliaeasli 
involucrum paulo ; 
prorsus pncedenli. qualuor aut quinque lineas longus, canaliculalus, basi dilatalus , glaber. Pamcdi.s 
mie, corymbosa; ; ramis opposiiis ramulisque slrialis, gl.ihris. Flohes pedicellali et 
ngi. iNvoLncHUMpr^ecedentis, foliolia lamen ohlusiusculis. Fluscui,! quiaque autsei , 
Liperantes, duas et dimidiam lineas longi. Cori)LI.a, .Stamisa, Pistillcm et I^APPbs 
. Akemvu liueare , quinquangulare , angulis scabriusculis , nlgrescens , lineam Prieceilenli proximum i\ foliis latioribus, longius petiolatis floribusque majoribus 47. EUPATORIUM SOLIDiGISOIDE.?. t «erratis, siibtriuer- 
)us , ramosissiinis, E, fruticosum ; rnmis scxangularibus, glabris; foiiis ovatis, acuiuinatis ,: 
viisj supra glabris, subtus punctulatis, pilosiusculis ; panicnlrs lerininalil 
folialis , divaricatis; involucri foliolis apice subulatis , subciliatis, 

Crescit locis temperatis Regni Quitensis inter Ticsan et Alausi, all. i3oo hex. 6 Floret 
Julio. 

Frutex ramis oppositis, seKangnlaribua, glahris ; ramulis hirto-pubescentibus. Folla opposila, peliolata, 
ovata, acuminala , basi rotundala,serrata , relicu[aIo-venosa,subtrinervia , membranacea, aupra glabra, 
subius punclulis creberrimis pilisque minutis raris conspersa, bipollicaria , la — 13 lineas lata. PeTioi.Ls ELTATORIUM. ^^^ 

luinque lineas loDg.,, c.o.licul.,», , puh.rd»,. ?«,„,.. ,e,u,i„.le., ,.,„,„,!„;„„, f„|i.„ , braoie.l,'- 
raoiu r,n,u]„q„eoppo„,i,, palen>,-d,ver6eo,ihu,, ,ere,ibu, , pul,e,cenlibu,. Fioh»! podicoll.li du.i 
l,oe., lonj,. B,A<.T,«l,ne.ro,. I»toioc«o» c.n,p.oolaluo. , folioli, oircilor ,5, in,b,ic.,i, lanoeolali. 
acn,„-,ubulal„, .ubcili.li,, viridibo. , el.bri,, cMerioribu, brevioribu,, C.roe ,ubpobe,o«„,ih„,' 
1- C0.0O,., , o- , ! , ,nroIucr„m ,uha,qnao,c, , du., liooa, lonji. CoROLL, lubul„,a , alb.?, el.br, , ,„p„„e 
p.ulo ampliaia , qu,nquedenlal.; deol,b„, ovan, . ac„liusculi,, paleulibus. Anther.e ioclosa, Ovai„om 
l.oearc, b„p,dolum. Stvlc, glaber. StiGoa biparlilom; lacinii, elonga,,,, glabris, e„er,is , divaricalis 
Ake,v,o« c„nea,o - lineare , quinquaogulare , anguli, hi,pidi, , nigrccen, , lineau, vix longum. Pappos 
p,l„,„,;p,l„ pubesceol,bu,,albidis, corollam ,uba;quan,ibus, pa,uli,. 
K„palo,io ceUidifolio Lau,. el E. coeleslino Micb. v.ldc affioe. 

48. EUPATORIUM hhomboidedm. t 

K. fr,„ico,u,„iraoi,.c«„gul,ribu,, glal.ri, ; tolii, rhomhoidco-ov.ii, , obt„,i„,c„li, 
cron.l,,, ,ublr,pl,nerv„s , sopra p,los,u,c„l„ ; .ublus glabris; corymbis tcrminalib,,,, i„,„, 
l„c,-i roliolis acutis, hirto-p„besce„tib„,. 

Crescil iitfrieidis Novaimspama: inler nllam TiaitguiUo et urbem ToUca, aU. iloo 
licx. T> Flaret Seplembri. 

K.OTCi rami, oppo,ili, , ,.>a„s„l.,ihu, , ,lriali, , gl.bri, ; ranuli, pube.cnli . birli» Folia oppcila 
pe„oI.,. , rhomhmdeo - ova.a , ob,u,.,„cul. , crenau, , ba,i cnno.u .i fnl.gerrima , reliculalo - veoo.. 
.utlnpbnerv,. mcmbranacca, ,upra pili. u,i„ulissio,i, ,par,i, oh,i,a, subto, gl.hra, quindecin, line.; 
longa, decem bnea, lala. P.r,„LU, qoaluo, bnea, longu, , canalicula,n,, le„ui„irae pubesc.nli.hi,.|u» 
COKYMB, ,erm,nale,, rarao,,. Flohes pedic.llati. Ihvoluc.ou campauulotum; foliolis circil.r i6 irahri' 

ca„.,obloog„-I.oceola,is,aculis,slrialis.vire,ceulibu,,hirlopube,cenlibu,;„tcrioribu, br.,'ioribu.. 
Flosccl, complurc, , ,u ,pecim,„e nos,ro incomplcli. 

49. EUPATORID.M hi!lui(thifoi.h,m. t 

E. rrutico,„,ni ramis terotibus, hispidi, ; foliis ovato-oblongis , acuminatis, ,e„ati,, ,„p„ 
scabriusc„li, , sabt„s gland„loso-p„nct„latisetpilosiusculi,i corymbis terroiDalibus , triadi,- 
involucri foliolis obtusis, CAterioribus bispidulis. ' 

Crescit prope pagum Ayamca Peruvianonim, all. i^oo bex. T, Florel Aiigusto. 

Fbotea r.mis opposiiis, icrcihos, r„!co,ccuU-hi,pidi, ; pili. arliculali,. Foua oppciu, peiiolau 
ov.to-oblouga , acumma,. , bas, acuouscul. , «rr.t, , rcticul.to-veuo.a , mcrabr.nacea , ,upr. ,cabri„,. 
cul.,,ubl„sp„„etul„o,i„„li„imi,,glaudulo,i,,.„rei,,creber,imi,pili,,„eraio„lissimi,obsila,,ub,ui„- 
quop„ll,oar.a , a. I.uea. l.O. Petiolo, qu.iuc, lio.a, lougu,, dou,i„im. hispidcs, can.licnlaiu,, C„a,,„ 
te,m,„a!e, , infid,; ,.rais p.iulis , hi,lo-bispiJi,; floribus pedicellaiis, q„.i„o, hoe., l„„gi,. I^tolcckoh 
c.rap.nulalo-cyliudraceum ; roliolis eircile, ,6, imbric.lis ; inleriwibns obloogo-liocibus , ob,,„i, ' 
glabriusculi, i e,leri„rib„, brcvioribu, , nbloogis , .culiusculi, , hispidulis. Floscul, riccile, ,„ , in 
spcrimioe nos,,„ incompleii. 

5o. EUPATORIUM glabratum. t 

E. fraticosumiehLr.im; ramisstnaiis; foliis ovato-obloneis, acutis, tlcnlalo-scrratis , 128 composit.t;. subcarnosis; pedunculis terminalibus et axillaribus, subtrifloris; involucri foliolis oLtusius- 
culis, externe subviscosis. 

Crescit locis alsis montium Mexicanorum , inter Omillan et Real dcl 3Iante , alt. i3od 
liex. T> Floret Miijo. 

Frxjtsx ramosissimus ; ramis opposilis, teretiusculis, striatis, glaliris, fuscis. Folia opposila, peliolata, 
ovato-oblonga , acuta, Jentalo-serrata, hasi cuDeala et integeniiaa , reliculalo-venosa, membranacea. 
subcarnos» , glabra, duos et Jimidium poilices longa, pollicem et paulo latiora. PETiOi.us semipoilicarjs, 
canaliculatus, glaber. Peduncoi.i in apice ramulorum anillares et lerminales, sublriilori, glabri. Flores 
pedicellati, qualuor lineas longi. Eracte.e ad basim pedicelli Aax, opposilre, lanceoiato-linesres. 
I.vvoLucnuii campanulatum; foliolis circiter tfi, imliricalis, lanceolalis, obtusiusculis , slriatis, glabris , 
exlertte subviscosis j exierioi^ibus paulobrevjoribos. Floscui.1 circiler i6, involutro fere diiplo longiores, 
tres lineas longi. Corolla tubulosa, alba,glabra, supcroe paulo anipliata, quinc^uedenlata; dentibus 
ovatis, acutiusculis, p.ilcntibus. ARTHEn.G inclusce. Ovaiiiiim Ilneare, glabrum. Stilus glaber. Stigua. 
bipartitum; lacioiis elongalis, pubescentibus , exsertis , erectis, demum divergeutibus. Axekiuk sub- 
immaturum, lineare, quinquangulare , angulis scabris, uigrescens. pArfus pilosus ; pilis scabris, albidis, 
corullam squantibus , patulis. 

5i. EUPATORIUM xalapense. i E. fruticosur 
ratis, subtriplinerviis, subi 
geminis, oppositis; involi 

Crescit juxla urhem 
hex. Ti Floret Fehruario. 

Rami opposili, sexangulai 
acula , serrata , basi iutegerrii 
bra, viginti lineas longa, dec 
latuSjglaber. Panicule termii: 

ramulisque anyulalis, viscosis, opposilis , solitariis 
longi. BHiCTEfiopposilaj, lineari-spatbulalK , acutffi, 
16 , imbricatis, oblongo-Iaoceolatis, aoutis, striatis , j 
FtosccLi circiler ao , involucrum superanles , Ires lii 
prcecedentis. Akeniitm 
Prascedenti proximi sexangiilaribus , striatis foliisque glabris, ovato-cllipticis , 
•nosis ; paniculis terminalibus, ramosissimis, folialis 
foliolis acutis , glabris , subviscosis, 

radicibus montis Macultepec Mexicanorur, alt. ;3o , ulTtnque striati. glabri. FotiA opposila, petiolata, ovato-ellip 

reliculalo- veaosa , sublriplinervia , membraaacea, subcarnosa, {^ 

lineas lala; juniora subinlegerrima. Petiolos semipollicaris, canalicu- 

, ramosissimee , foliabe, hracteats; ramis opposilis, geminis, patulls 

geminis. Flores pedicellati , terni , Ires lineas 

osos. iNvoLuciiuM camp.inulatum ; foiiolis circiler 

[■is, subviscosis; exterioribiis paulo brevioribus. 

longi. CoROLLA , A?iTHER.B , PlSTILLUM et PaPPOS 

itia et m.ignitudine florum. 53. EUPATORIDM havasesse. t imis foliisquc glabris , ovatis, obiusis, sinuato-crenatis, subtriplinei 
bis terminalibus, irifidia; involucn follolis acutis, glabris, apice cili I', frulicosi 

subcoriaceis; 

iubviscosis, 

Crescit propter Havanam in Insula Cubte. Ti 
FncTEx ramis oppositis?, terelibus, glabris; ramnli 

jbtusa, basi roluadala, sinualo-crenata, reticulato-ven , subtriplin opposila, peliolala , o 
a , eubcoriacea , glaber EUPATORIUM. J2g 

almi (ol,o],. o,.br,., ,„l.„„„„ , ii„o„M»c.ol.li, , .c„,i., gUbri., viridfbo. , .„.„. ,„l.,i,Li. 

p C.„ ,„,.. c, ,.„.; .„c„.rib„. p.„lo l,„,i„,i|,„^ l.,0.c™ Cbri, „.. li.,., ,.„,i C0,„ ^ 

.„b„I..., „„,„„,, 5,.,,„, ..p„„ p„,. ^^ ,.i.,„.J..„,.. d.„ i,„„ ,..cc.,.,° ''„.,.."1" 

A>,..„ ,..,„,.. 0,„,.„ ,,...,.. s„„. Bl.bc„ .S„o.. bip„,i,.„ , ',.ri.ii, c,o„B.,i., p.te'".°ibr 
°il... ;;,.',"'■'''"'" "'■ '"'"'"°" '""'•""■"'■ ■■"•" P"— ■ P«» .o.b,i. , .ibidi. , o.r.„.„..b,,.... 

53. EUPATOMUM cjlamiktuotolium. t Tab. CCCXLVIII. 

E. rn,lico.„mi r.mi. ..c.ng.l.rib.. , p„lv„„l.„,„.p„bc.ce„.i,,„, ; folii. br.vi„i.„e pelio- 
a.,., o™to-.„bro.„„cl„, ob,„.,., .„bi„,c.c„i„i,, .„bc.,.„.i., .„p,. gl.b,i„.c„li., .„b,„, 

l.,.p,J„l,.i p.„,c„l,. ...■m,„.lib„., .■amo.U; i„.„l„cri folioli. acmi,, p„be,centibu,. 
, T" '''r G„ana^„au,uii,„ inUr Us Jcare. el Santa Ro.a de la Si.rra, alt. 

.3o„ her. p'o,.o Hui,ania.) i Flaret Septemhri. 

n„f™i" ''■'"''°' '!""''"['"'■'''. '■■"o«.,i.„.i r,„i. „pp.,i,i,, ,.b.„5.,„i. „„„,i™., ,...i„i„, 

p„vc,„,c„,o-p„bc.c,„„b„., .„j„,„i,F„„, .pp.,i„, „.,,„ .,.„., .b„,.„d.^ „t,.„, j„i 

.„11 „m;',"',T'-;'"^''"'"" •'" "'""'"^ " "-"» ""«■• ""™l-'0-v.«..., ..bcroo... 

„b.„. p„.c..,..., p,„ ,p.r.,.b„pi,I.,., .„p„ g|.bri«„,., ,.p„„ ,,„„ ,.„.,,..5.. p.„c„„ 
tcrm, ..,.., r.„o,»fo,,„,;„„i..pp„.i„.,p„„li,.„,„„|.,,j,^^l,.|_^^^l^^,_^^^^^^.|_^ 

.bc....c.m,b„., I „„, (y;^. ,,, p.jid,.,, , ,.„„„ „„,„ i„„g, , ,„.„.1..,,., i„.„c,..c.mpa... 
°" . °''°'." t^?^ ■■ 1 '"''"' .. , i„bri»U, , „bl«„s„ - la„ccol.„, , ,c„.i. , p„bc,c.„.ib„. p„r„„. 
,.,cc.„b„.- ,„„r,„„b„, .„5„.ti.rib„,, ,.,crio,ib„. pa„l„ brciorib.... Flo.col, ( fe 3 1 , . , . . o . ..".."o'."". pa„'o urc,,or,„„s. rLOscuLi (/,,.. d. ) ,a~, 6, in- 

v„l„cr. d„p,„ |„„5,„r.. , ,rc. „ Ji„iji.„ „„„, ,.„j, (,„.„„, ,„k„,„,. ^,,^,, ,,t„ , . „, 

.cTrc'''^''"'"''';'^'"»"" ■'""'"'"' °"""' "°'"''. P>'0»"l'".A«r.,.. i.cl.„.Ov.„„.li„„r,, 
, ^■arvL„,gl.b,r.ST,GM*b,p„,i,„m;l,cinii. cloBga.i. , p,irpura.c,n,ib„s , giabri.sculis , exsc^ti. , 
rgc„„b.,, Aa..s.,„„ ,,.,.,, , ,.i.,,„a„g„,,„, „,„.,;. .„,„;, ^ „;j„,.,.. ^ ,;„,.,„ ,„„g.„, p.„„. 


paosu»; pllis (/g-. 4. ) scabris , albidis, corollam « 

54. EUPATORIUM viscosuM. t 

E. fruticosiiTn; ramisscxangLiIarib.isfoliis(ine viscosis , ghibris, ovato-oblongis, acutls, 
crenato-serratis, coriaceis j corymbis lerminalibus, ramosissimis , diirusis, subfastigialis i in- 
volucri foliolis acuiis, viscosis. Crescit in Regno Quilensi ? 7, 

Fruteil ramis sexangularibus , purpurascculihns , glalris, viscosls. F01.U opposita , peliolata, ovaW- 
oUJonea , acula , bas. subrotundaU , crenato-serrata , coriacea , reliculalo-vt-nosa, glabra, viscosa, 
supra mgi-o-viridia el DitiJa, subtus palliJiorael opaca , tres poUices iresqueiiueas longa, sedeclm lineas 
ata, I ETiotus quinque liueas longus , canaliculatus , claber, vlscosus. Conr.^UBi lerminales, irreaularitcr 
ramosissimi ; ramis ansulaiis vii,-™:. jir ■ 1 r ■ ■ - - . 1 »- . 

,- ' o"f,uiaiis, viscosis, diltusis, subfasligialis. Bracte» kaceolato - iineares nscosie, 

iLo^Es pedicellati, qualuor lincas longi; peJicellis r.mulisque viscoso-elutinosis. iNvoLrcBuM cam- 
panu a um ; loliolis circiter ly , laxe imbricatis , lanceolatis , aculis, exlernE viscosis , purpurascenli- 
tuscis; cjilerioribus brevioribus. Flosculi 38-40, iavolucro lonciores, quatuor Uneas longi. Conoi-LA 

Kov. Ge«. ei Spec. Tomus IV. b . 1 b l5o COMPOSIT^. 

tubulosa.Tiolacea^.elatra^superne ampliata , quinqaedeDialaidentibus ovatis,acu[is,pa[ulLs.AriTUEii» 
inclusa!. OviRirM liaeare. Stylus glaber. SriGMA bipartitunii laciniis valile elongatis , exscrtis, planis , 
lineari-Iigulalis , glabriusculis. Akenium lineare , qdnquangulare , angulis hispidis , oigfum. Pappus pi- 
losus i pilis hispiJo-scabris, fuscescenlibus , corolla paulo brevioribus, palulis. 

6) Involucrum ohlongo-cjUndraceum ; foliolis haud crehris , laxe imhricatis , latius- 
culis , acutis , scepius viscosis et coloratis. Frittices aut arbores ramis et involu- 
cris scepius viscofis ; Jloribus magnis. 

55. EUPATORIUM gacalioides- t 

E. fruticosiim; ramis tetragonis , slriato-sulcatis , viscosis ; foliis oblongo-Ianceolatis, acu- 
minaiis, basi acutis, profunde crciiatis , subcoriaceis , supra glabris, subtus tomeatoso-pu- 
bescentibus ; corymbis terminalibus; involucri foliolis acutis, ciliatis, viscosis. 
Crescit cum pracedente? j} 

Fbutes ramis opposilis , telragonis, striato - sulcatis , purpureo-fuscis , glabris, subviscosis. Foi.iA 
opposita , peliolala, obiougo-lanceolata, acuminala , basi acuta , profunile crenulata , subcoriacea , 
reticulato-venosa.supragiabra, nigro-viridia . subtus tomentoso - pubesceulia et caaescenlia , tres pol- 
lices longa, pollicem lata, juniora sublus cauo-tomenlosa. Petiolus sepicm aut otlo lineas longus, 
canaliculalus, subviscosus, glaber. Coryubi terminales, Irifidi, ramosissimi; ramis quadrangularibus, 
glabris ; ramulis pubescenlibus. Bricte.e lioeares. Flores pedicellati aut sessiles, quatuor lineas longi. 
iMvoLUCHUU campanulato-oblongum; foliolis clrciler 3o , imbricatis, strialis , virescentlbus , glabns; 
eilerioribus ovaiis et oblongis , aculis, externe subvJscosis , margine ciliatis; interioribus mullo lon- 
gioribus , lanceolatis aul linearibus. Fi,oscnLi circiter 20 , involucro longlores , vix quatuor lineas longi. 
CoROLLA pr.Bcedenlis. Am'her« incluso;. Ovarioh lineare. Sth.ijs glaber. Stioma bipartilum; lacinii» 
valde elongatis, planis,lineari-ligulatis, glabris.exsenis, divaricatis. AK,Esiu.iiliaeare,eompressiuscu!um, 
quinquangulare , angulis hispido - scabris , fuscum , sesqudineam longum, Pappls pilosus ; pllis pu- 
bcsceulibus , albidij, coroIlamsubx^uantibLis, palutis. 

56. EUPATORIUM persicifolhjm. t 

E. frulicosiim; ramis sexaiigularibus , glabriusculis ; foliis oblongo-lanceolalis , acuminatis, 
basi rotundatis, crenulatis, subcoriaceis , supra glabris, subtus cano-tomentosis ; corjinljis 
tcrminalibus; involucri foliolis acutis, ciliatis, subviscosis. 

Crescit in radicibus montis ignifomi Cotopaxi prope 3fulalo Quilensium , all. iCoo A. fi. 
Floret Jtinio. 

FmiiEX ramis oppositis , seiangularibus , glabriusculis. Folia opposila ,pelioUta ,ol)!ongo-laaceolata, 
aoumiuata, basi rolundata,crenulata,5ubcoriaeea , reliculalo-venosa, supra glaLra , subtus cano-iomen- 
tosa , tres cl dimiUium pollices longa , pollicem lala. Petiohis oclo lineas longus , pubescens. Corimbi 
lerminales , (rifidi, ramosissimi ; rauiis ra:uulisque glabriuaculis. Flores pedicellati aut sessiles , quinque 
autseilineas longi. Involdckcm cylindraceo-campanulalum; foiioliscrebris , prorsusui in priecedenle. 
Flosculi crebri, iniolucruni superaales, qualuor lineas longi fruclusque prorsus ui in Eupalorio 
cacalioidL .,h«.„p^-,«B~.,™„^^... ...... ™.„. ,..,..t— . ..... EUPATOHIUM. l3l . 

PrrccedentlsimiUimum, noa nisi diversum :rauiissexangiilaribus, foliis Lasi rotunJalia , subius cano- 
lumculoiis. 

57. EUPATORIUM sALvi^FOLiuM. -r 

E. frwlicosum; volubilc; ramis tcretibus , sulcatis , glutinosisi foliis oblongo-lanceolatis, 
acuminatis, busi roiundatis, argule serrato-dentatis, coriaceis, supra bullalo-rugosis, glabris, 
subtus cano-tomentosis; corynibis terminalibus ; involucri foliolis aculis, ciliatis, subviscosis. 

Crescit locis /rigidis in declivitale montis Chimborazo, alt. 1800 hex. Tj Floret Jimio. 

FRiTex volubilis; ramislerelibm, sulciitis , glutinosis. Fou* opposila, petiolala,oblongo-lanceolaia, 
acuminala , basi rolundala , arguie serralo-dentala , reticulalo-renosa , supra bullato - rugosa , glabra et 
uilida.subtus cano-tomentosa, coriacea, 36 — 40 lineas looga, 12 aut iS bneas lata. Petiolus qualuor 
aut ijuinque lineas longus , sulcalus, viscosus , glabcr. Cobymbi termlnales , irifidi , raniosisBimi ; ramia 
ramulisque glulinoso-viscosis , pubescentibus ; floribus pedicellatis et sessilibns, vix quiuquelincas longis. 
I.woLccHUM cyliDdraceocampanulatum; foliolis a8 — 3o , prorsus ut in speciebus duabus praecedentibus. 
FldsC('L] 30 — 3o , involucropaulo longiores , treset dimidiam lineas longt. Con.OLLi violacea , AntrbriB, 
Pi'TiLLUM , 1'HncTiisei Patcus ut in pracedentilius, StigmjI violaceum. 

Eupatorio glutinoso Lam. siinillimum , differt t;imen: caule volubili, nec arboreo; foliis serrato- 
dcntalis , iiec crcnaiis, basl rolundatis , ncc cordalis , foliolisqueiuvolucri latioribui. 

58. EUPATORIUM glutinosum. 

E. arboreum; ramis leretiusculis, sulcato-rugosis, glabris ; ramulis glutinosis; foliis ovato- 
lanccolatis, acuminatis, subcordaiis, crenatis, coriaceis, suprabullalo-rugosis, glabris, subtus 
cuno-tomenlosis ; corymbis tcrminalibusjinvoiucri fobolis acutis, glutinosis. 

Eupatorium gluttnosum. Lam. encycl. 2. p. 4o8. ( auct. kerb. Jiiss.) Sp. pl. ed. FF. 3, 
/...;6.. 

Crescit in Regno Qiiitensi inter Mulalo et El TambiUo, alt. i5oo hex. r> Floret Jiinto. 

AnsoR bi- auL trioi^alls ; cortica cinereo , glaberrimo ; ligno albido , levi ; ramis oppositis , leretius- 
culisj sulcato-rugosis , cinereis, glabrisi ramalia viscoso-glutinosis. Cokoll^e purpures. 

59. EUPATORIUM sALiciNUM. 

E. frulicosura; ramis tcretibus, substriatis, glabriusculis ; foliis laoceolatis , acuminatis, 
basi in petiolum angustatis, subserratis , coriaccis , supra glabris, subtus cano-tomentosis; 
corymbis terrainalibus ; involucri foliolis obtusis, pubescenli-pilosis. 

Eupatoriuni salicinum. Lam. cncycl. i.p.l\o&. [aiict. kerb. Juss.) Sp.pl. ed. fV.Z.p. 1771. 

Crescit in radicibus montis ignivomi Tunguraguce juxta pagum Penipe, alt. i35o kex. 
[Regno Quitensi.) b Floret Junio. 

Tolia iu spccimiue noslro angusiiora quam in plauta ill. Jussieui. 

60. EUPATORIUM ARBOREUSI. t 
E. arboreum ; ramis sexangularibus , glabris ; foliis oblongo-lanceolatis , acuminali», basi 1 ->2 COMPOSIT^, 

rotundatis , crenato ■ denticulalis, coriaceis , supra glabris, subtus lenuissime pubescentibus ; 

paniculis tcrminalibus, subcorymbosis ; involucri foliolis acutisj subciliatis, subviscosis, 
Crescit inter Pomallacta et Alausi Quilensium, all. i^oo hex. Tj Fhret Jiilio. 
Afiso-ibi-aut iriorgyali»; romis opposilis , seKangularibus. ciL.ereis, sublaivibus , ghbris. Folia op. 
posita,peliolata, oUongo-Ianteolata, acumiaata, hasL rotundata, creaato-denticulata, coriacea leti- 
culato-venosa,8upr.-.glabra,sub[usteuuissi[nepubescenti.i.i.ervisvenisquepromineiitibus, aublripol- 
iicari.i , deccni aut umJecim iineas lau.PETior.us novem lineas loogus , canaliculatus, glaber. Pakicul* 
lerminales, ramosissimffi, corymbos* ; ramis opposilis, eiongatis, subfasligialis ramulisque angulaua , 
glabris, spawis ; floribuspediccljalis aul sessilibus , quinque lineas loogis. Bracte* liueares. iNvoLecacM 
eyliadraceo-campanulatum; foliolis 25~3o, imbricalis , sirialis, subciliati, , fusco- virescenlibus , 
eiternesub.iscosisjmtenoribuslinearlbusetlanceolatisjexterJoribusbrevioribus, oblongo-lanceolalis 
obloneis et ovatis , acuus. Floscuu 25-a5 , mvoluco paulo lougiores, quatuor lineas longi. Cosolla 
Wacua.glabra, tubulosa , superne paulo ampliata , quinquedentata itleutibus ovalo.lanceolatis, palulis. 
ANTBEB-Einclusa. OvABiuM lineare. Stvlus giaber. SriGui bipartltum ; laciniia valde elongalis , planis , 
lineari-ligulatis, glabris, eitserlls , Jivergentlbus. Akemitm liueare , compressiusculum, quiaquan- 
gulare . fuscesceus ; angulis scabris. V^i-tm pilosus ; pilis pube.ceulibus . ail.idis , corollam auba^quaali- 
bus , patulis. 

£upatorio cacalioldi valde afTine. 

61. EUPATORIUM BACCUAROIDES. t 
E. rpiaicosunii ramis .ulcilo-strialis , glibriij foliis lanceoUto.oblongis, ulrinque acutis , 
remotc scrpatis, coriaceis , glalipis ; corymbis tcrminalibos ; involucri foliolis acutiusculis, 
subciliatis. 

Cresdl hcis umbroii, j„M urbem Jlmuj-ucr Novo-Grmatemium , alt. noo h. 6 Flaret 

Novemhri. 

FRUTExorgyalls autbio^yalis; ramis oppositis, leretibus , sukato-strjatis , fuscis, glabrls- ramulis 
iparsis. 1'0L.* opposita , petiolala, lanceolato oblonga, ulrinque acula 
— ticulalo- venosa, nervo meilio " .... pollices louga , decem aui unJecim lineas lata. Peiioh venisque primariis subtus prominemibus , glabra , duos el dimiaiu Ires lineasloQgus.canaliculalus, glaber. Cohi . " ' "...".—• iuM.± iLiiu(.us ires uneasjoQgus , canaiicuiaius , giaber. y^a» 

termm.les, ramosissimi , bracleali; ramis ramulisque spar*is , diffusis , viscosis. Br*cte« lineares. Flobes 
I.ed.celiali, ires et dimidiam li„eas lougi. Invol.cru« cyliuUraceo-campauuIalum ; foliolia .a-i8, 
jmbr.catis . obloagis , aculiusculis , suboilialis , slrialis, glabris , virescentibus ; eiterioribus longiorlbus , 
angust.oribus. Floscdli couslanter sei, iuvolucro longiores, Ires liueas lonel. Coroll» alba, prorsus 
pra=cedenlis. Anther* indus<e. St«lus glaber. Stio.ma bipariitum ; laciniis valde eiongalis, compressius- 
cuus j puLerulis, exsertis, diverfleutibus \k.eniii\i nini^iin V f. p e\ ' I \ 

angnlisbispido-scabris , fuscescens, lineam longuni. pA...uspi!osus /pilis pubescenlibu,', albidis, corollaa! 
Bubicquantibus , patulis, 

62. EDPATORIUM pnuMFOLiuM. t Tab. CCCXLIX. 

E. arboreum; ramis tcretiusculis; ramnlis piloso-pubesccntibusi foliis oblongis, acutis, 
lasi rotundalis , subintegcrrimis , Cutiaccis , supta glabpis , subtus birto • pubcsccutibns ; co- 
tjmbis torminolibus; involucpi loliolis acuiis , glntinosis. F. i;p.\TO!iiL'flr. ^75 

Crticit in comam Tarqmensi jiixla urbcm Q„iio,aIl. i35o fex. ^ «m, J„„;„. 
A..OR biorBj->li.i rami.oppo!iii,.nnp„,i,,,eroii„,o„li,; f„„iorib„, pilo.„-pi,he,MBiil,„. Fou» 
oppos.tn autspar,. , peiioJata, Jaoceol.lo-oblonga , obioDga aut ovaio - oblonga utrlnnne acula a„t 
b.,i rolond.,. , n,.r|5i„e ioteserrim. a„, creoat. et .ubre.olul., re,ie„la,o-,eno,a, ,'eni.„er,o,„e modio 
.ubt„. prom,n.„l,l.u., cori.cca , ,„pr. glabra , nitida e, „i5,o.,iridia , .ub,u, nallidiora et hirto- 
pubcsceutta , scdeccm b„ea. long. , oclo line., I.la. PaT,oL„, ,rc. .„t ,,n.t„or li„c., loo.tu c.„alic„- 
Ia,n., puhcccn, Coa,.„ termio.lcs, r.mosis.imi , br.cie.ii | r.n.i, oppositi, „m„li,,„e p„l.e,ce„tib„., 
,par..,. B.ACu l.n..re, , pubc.cenic. FcnRU (Jlg. ,.) pcdicellaii , ,„a,eolen,e. , ,„i„q„e li„ea, longi! 
I.T01.UC.UM obIo„6„m ; fobol,, (Jig. a. ) 1,^=.,. , laae imbricati., gl.bri. , apice purporaaceniibus , inte- 
r.or,b„.l,„e.r,b«.,p.„lnlo„gioribu,,«,erio,ibm,oblonBl,,ac„ti,,eUcr„eBlutin„,i,.Flosc„ilOf{.3.) 
c.rclcr . s , .n,olucro fcre dnplo Inng.orc. , q„a„,or llne.. longi. Cn,„...., .|ba , gl.br. , ,„b„lo,a , 
.npernc ampl,a,a, ,„.n,„edcnlala , Jcnlibn. o„li, , .cn.i. , palcntibu,. A»Tnea, i„cl„.i. 0,«l,lo« 
I.Qeare. Stylus glaber. St.gma biparlilum ; laci„iis ,aldc eloogalis , compressiuscolis , puberulig , ea.ertis 
dircrgcnlibu,. Aa,,.,, Une.rc, compre„i„.c„lno, qninquaugnl.re, a„g„li, ,c.brimc„lls , ' „igr„m ' 
.c.,„.l,neam longnm.P.rpos piloso,, pili, {Jlg. 4.) p„i,c,ce„li.,c.bri,, eoroll.m iq„,alib„, , tusccccn. 
tibus, paiulis. 

65. EUPATORIUM elegass. t 

F. rruticosum; ramis teretibu8, piloso-tomeniosis ; foliis elliptico-ovatis, obtusi* basi 
rotundalis , crenatis , coriaeeis , ulrinque scabriusculis, subtus in nervo venisque pilosiusculis ■ 
coryn.bis tcrminalibus; involucri foliobs obtusiusculis , pilosis. 

Crescit ciim preecedmte ? t> 

Fbutex raniis oppositis, terelibus, piloao-tomoiilosis. Folii oppoMla , pellolata , ellipilco - ovala , 
oLtnaa , basi rolundala, crenata , relioiilato-venosa , coriacea , utrinque scabriuscula, supra nili Ja, sublu* 
in nervo meJio venisque pilosa , quindecim lineas longa , octo lineas lala. Peholus duas el dimidiam 
lineas longus , pllosus. Cossnw tcrminalcs , congesti;floribus sulisessilibus. Intdlucrum campanulatum « 
foliolis 10 aut tS , imbricalis , lanceolatis, obtusiuscuiis , pilosis; exteriorlbus brevioribas. Flosccli 
crebri, involucrumsuperantes, tieslineas loagi. Coroi.l* tubuiosa , alba ? , glabra, superne pnulo am- 
pliala, quinquedentala ; deoiibus oblongis , oblusiusculis. .\sther* inclusac. Otariuu lineare , glabrum, 
STVi,usslaber. Stigma bipartitum; laciniis elougalis, puberulis, exserlis, divergentibus. AKtMu» iin- 
malurura. pAPPuspilosus^piiis puLcscenti-scabris, corollam (equanlibus, ulbidis, palulis. 

64. EUPATORIUM TiNiFouDM. t 

E. fruiicosum ; ramis subsulcatis, viscosis; foliis ovato-ellipticis , acutis , basi rotundatis , 
rrcnnto-serr.-itis, coriaeeis , glabris, nitidis; coryrabis terminalibus ; involucri foliolis acu- 
tiusculis, glutinosis. 

Crescit in ^'ova Granata ? ft 

Ram] oppositi , ttreies, leviter sulcali, subrugosi gemmieque viscosa. FoLit opposita, petiolata, oTato* 
ellipuca, ucutu , bast iMDtuudaLi, crenalo-serrala , basi integerrima , relicnlalo-venosa, venis norroque 
meclio sublus prominentibus, coriacea , glabra . nilida , Ires etdimidiumpolliceslongi , duos polliceslala. 
PiiTioLtiscanalicuIalus, bflaimversussubiacrassatus, tiscosus, subsemipollicaris. Corymbi termlnales , 
ramosi iramis opposilis ramulisque subviseosis ; floribus breviler pedicellaus , Ires lincas lon^-is. Bhacte* 
impunuliitiim ; folioiis iB aut i5 , irnbrlcalis , lanceolalis , l34 COMPOSIT^. 

aculiusculis , slrialis, glutinosis, Tiridilius ,' esterioriljus brevioribus. Flosculi aa aut 35 , inTolucrum 
superaates, tres iineas longi. Corolla alba ?, Anther*, Pistilluh et PiPPus prKcedcnlis. Areniui» 
cuneatO'lincare , quiaguaDgularc , ghbriusculnm , nigram , tix lineam longutn. 

MIKANIA WiLLD. 

Ikvolijcruh oligophyllum, subiequale, pauciflorum. RECEprAcui.uM nu- 
dum. Flosculi omnes hermaphrodJti , tubulosi. Antiier*: exsertae. Stig-ma 
longe exsertum ; laciniis divaricatis. Akeniusi quiiiquangularc. Pappus 
pilosus. 

Frutices aut hcrba; volubilla, rarissime arbores. Folia opposila. Flores 
eorymbosi, albi aut violacei. "i " - ■ ■ ,■ 

1. MIKANIA MICRANTHA. t 

M. herbacea ; rolubiiis; foliis subrotuado-ovatis , cordatis , acuminatis, sinuato-dematis, 
reiiculato-quinquenerviis, glabris; petiolis folio longioribus; coryrabis pauiculatis ; floribus 
solitariis , peilicellatis; involucro pentaphyllo , quadrifloro. 

Crescit in umbrosis prope Caripe Cumanensium , alt. 412 hex. X Floret Septembri. 
C.IUUS lierbaceus, ramosus, Tolubilis; ramis oppositis,strialis, glabris. Foua opposita , longe petio- 
lala, subrolundo-ovali , acuminaia, profunde cordala, lobis divaricatis, Binu.ilo-dentata , reliculato- 
quinquenerria, membranacea , glabra , bipollicaria, sesqiiilinc^im lala. Fetiolijs duos et tlimidium pol- 
liceslongus, glaber. Cohvmbi pedunculali, oppositl, ia apice ramorum paniculatiui dispositi; rantis 
pedunculisque glabris. FixiREssoIitarii, podicellati. Intolucbl-w oblongo-cylindraceum , peataplijllum, 
quadriflorum ; foliolis oblongo-Iauceolatis, acutis, raembranaceis , trinerviis, glabiis , nilidii , virescen- 
libus, sub^qualibus; eileriore duplo breviore. Receptaculum nudura. Plosculi inToIucrum superantes. 
C0110L1.A glabra; lubo filirormi-cyliudraceo; limbo campaaulato , quinquedealato ; dentibua ovatis, 
aculis, patenlibus. ANTHER«eKserlie. Ovahilm lineare , glabrum, St^lus glaber. Stigmatis lacinis longis- 
simaj.apice reTolulat. Akenium linearc .quioqu.ingulare , fuscnm.glabrum. Pappus pilosus, sessilis ,- pilis 
corollam subsquantibus , rufescentibus , suabriusculls. 2. MIKANIA ORINOCESSIS. t 
M. fruticosa ; volubilis; foliis subrotundo-ovalis, cordatis , acuminatis , basim versus an- 
gulalo-dentatis, reliculato-quinquenerviis, glabris; peiiolis folio dimidio brevioribus; 
corymbis paniculatis; floribus solitariis, pediccllalis ; involucro pentapliyllo , subquiuque- 
iloro. 

Crescit in humidis Insulm Pararuma. [Missiones del Orinoco.) ^ Floret Majo. 
FaUTEi Tolubilis; ramis opposilis, lerelibu.?, slriatis, glabris, fuscis. Folu opposita , altero sa^piu* 
minimo aut nullo, pefiolala, subrotundo-oTata , acuminata, profunde cordala, lobis angulalis et di- 
■vericatis, subintegcrrima, basim versus angulato-dentata, membranacea , reliculatO-quinquenerTia» MIKASIA. l55 

el.ibra sesqulpollicaria , poUicem lata, Petiolus oclo lioeas longns , slabriusculua. CoBr.MBi opposlli , pe- 
diinculati , in apice ramorum paniculalim disposiii; ramis pedunculisque elabris. Flobes subsolitarii, 
pcdicetlah. iNvoLL-cRCM ut in pr^cedenle, quadri- aut quiuqueflorum. Flosccl. , Ake:<.um et Pawu. 
praicedentis. 

Diirert a pr.icccdente , cui simillima , caule frulicoso , petiolis folio duplo LreTioribus , foliis basim yersus 
dcntalo-angulatis. 

3. MIKANIA MOLLis. t 

M. fruticosa; volubilis; ramis seiangularibus, canescenti- tomentosis ; foliis subroiundo- 
ovaijs, profundecordatis, subacuminatis, snbintegerrimis, reticulato-quinquenerviis, supra 
pubcscenii-hinis, sublus molliter cano-iomentosis; petiolis folium subcequantibus ; corynibis 
paniculatis; floribus soHtariis , sessilibus; invoiucro penlaphyllo, quadriftoro. 

Crescit in lemperatis Regni Peruviani ,in ripa Jliminii Gitancabamba , alt. loaj hex. j, 
Florel Jiilio. 

rnijTEi volubiJis, slipulalus; ramis opposilis, sexangularibu*, lenuiler canescenti-tomcntosi». Foliji 
opposlla.peiiolata, subrotun<Io-ovati,sui;acuminata,profunde cordata, iobis rotundatis et approsi- 
maiis, subintegerrima, mcmbranacea, reticulalo-quinquenervia , supra puliesccnli-birta et viridia , 
subtus mollilcr et tenuiier cano-tomenlosa , duos et dimidiura pollice» louga , duos pollices lata. pEno- 
ns sesquipollicaris, tomentoso-pubesceus. Cob-vmiii opposili, pedunculali, In apice raraorum pani- 
tulalim disposili ; rarais peduuculisque pubcscentibus, angulatis. Floses solitarii, pedicellati. iNvoLncmmf 
obloiiso-cy!indraceura,penlaphyll»ra,quadriflorum;folioli9lineari-obiongis,oLliisis,scariosis,nervosis, 
exlerncpubesceniibus,viridi-fustescentibus,subi»quaIibus;qiiiatoexterioreacuminalo,reliquisbreviore, 
mngis pubescente. Receptacull-m nudum. Flosculi involucro loogiores. CoholLjI alba, glabraj tubo 
cylindraceo ; Hmbo infuodibuliformi , quinquelido ; laciniis lanceolalis, patulis. ANiHEBa: exaerHe. 
OvAHiuu lineare, glabrum. Stylus glaber. Sticuatis lacinias elongatx, apice ri:volul5e. AtiEMnu lineare, 
quinqu.Trgubire , glabrum , viresceas. Pappus pilosu», sessilis; piiis seabris, rufescentibus, coroilam 
H;quanlibus , akeuio duplo longioribus, patulis. 

4. MIKANIA SUAVEOLENS. t 

M. fiuticosa; volubilis; ramis scxangiilaribus foHisque niollilcr hispido -pubescentibus, 
canescenliLus, subrotunilo-ovalis ,profunde cordatis , acuminatis, grosse dentatis, reticulato- 
quinquenerviis; petioHs folio brevioribns; corynibis axillaribus; floribus subteruis, pedicel- 
lutis; involucro peninphyllo , quadrifloro. 

Crescit in umbrosis, hiimidis prope Guariimo. [Regno Noao-Granatensi.) T> Floret Majo. 

Fbltes volubilis; ramis opposilis, seiangularibus , molliter bispido-pubcsceQtibus , canescentibus. 
FnLiA opposila , peliolala, subi-otundo-ovala, acurainaln , profunde cordala , lobis rotundalis et appro- 
ximatis.grossedentata, membranacea, reticulato-quinqucnervia, ulrinque bispido-pubescentia, sub- 
canescentia , subqiiadripollicaria , Ires pollices vix lata. Petiolus sesqui- aut bipollicaris, molliter his- 
pido-pubescens. CoKYEaBi aiillares, oppositi, pedunculati, aubfoliati, inlerdum paniculalini dispositi; 
ramis hispido-pubesceoiibus. PtouNcULi sesquipollicares , angulall , molliter hispido-pubescente», 
tLOREspedicellali, subierni, suaveolcmes. Involuceum pi-orsus ul in priEcedente, foliolis tamen acnlif. 
Flosccli, Aklkia et Pappus prorsusut in priccedente, cui valdeaffinis. 

Uilanix scandenti Willd. ( Eupatorio scandenti Jacg.J pi-oxima. 1 56 COMPOSITj;. 

5. MIKANIA LOXEssis. t 

M. herbacea; volubilis (?); foliis ovatis, angustato-acuminatis, lcviter corilatis, remote i 
ci obsolete dentatis, reticulato- trinerviis , glabris; corymbis pauiculatis ; floribus soUlariis, 
pediccllatis; involucro peniaphyllo, quadrifloro. 

Crescit locis temperatis Reg/ii Noi^o - Granatensis inter Alto de Pulla et iirbem Loxa, 
alt. 1 100 he.T. ii:? Floret Julio. 

Raiii sulcati , glabii. Foi.ia oppoaila, petiolata, o»ala, angustalo-acumiDala, leviier coi^dtila, remote 
et obsolete deotlcutata, membranacea , reticutato-trinervia, glabra, duos et dimidium potlices looga, 
([uindecim aut sedecim lineas lala. Petioli septem aut oclo liaeas longi, glabri. Corymbi opposili, pe- 
duncutali, in apice ramorum pamculatim disposili;raiuis peduneutisque glabris. Flohes solitarii, pedi- 
cellati. iNvoLvcnijM objongo-cj^lindraceum, pcntaphyllun), quadriflorum ; foliolis otdongo-linearibus, 
acutiusculis, membranaceis, glabris , subcequalibus ; eiterioie duplo minore. Receptjccmjm nudunj. 
Floscdli involucrum superaates. Coboli.* glabra; tubo cylindraceo; liinbo subinfnndihuliformi , quin- 
quefido; laciniis lanceolalis , palentibus, Antiieii£ esserlre. OvtRiuii lineare , glabrum. Stylvs glaber. 
Stiomatis laciniiE elongalie, divaricalae. Akenium lineare, quinquangulare, glabrum , fuscescens. PAPPns 
pilosus.sessilis; pilis scabria, fuscescentibua, coroltam iequantibus,akenio longioribus, palulis. Sequenti valde aniui 6. MIKANIA ANGuiAnis. + M. herbacea; volubilis; ramis teretibus , sulcalo-striatis foliisqne glabris , trJangulari-ha- 

giatis, acutis, remote et obsolete deoticnlatis , reticulalo- trinerviis; corymbis paniculatis; 
flordtus subsolitariis, pedicellatis ; involncro penlapbyllo, qiiadriiloro. 

Mikauia angularis. Ilumb. et Bonpl. pl. aq. a. p. 8;. (. i o6. 

Crescit locis humidis in ripajluminis Catamayo prope Gonzanama et Lucanjue Novo- 
Granatensium , alt, 1 1 oo hex. o ? Ftoret Augusto. 

Hebb\ votubilis, graveolens, r.imosissim» ; ramis opposilis , lerelifaus, sulcato-slriatis , glabris. Folia 
opposila, peliolata, Iriangulari-liastala, acula, remote el obsolete denticiitata, membranacea , reticn- 
Jalo-lrinervia, glaLra, quinque-aut seplempolticaria ; floralia ovato-obtonga, angustato - acuniinata , 
basi angulala. Petiolus bipollicaris, canaticulatus, glaber. Coryhbi opposili, peduncuiati, in apice 
ramutorum paniculatim disposili; rainis pedunculisque glabris. Flokes subsolilarii , pedicellati. InTo- 
LUCfti'M, Flosculi , Akema et Pappus prorsus priccedentis , cui simitlima. 

7. MIKANIA GoAco. t 

M. herbacea; volubilis; ramis teretibus, sulcatis, hirtis; foliis ovati9,subacuminatis, basi 
Lreviler iu petiolum angustatis, remote dentatis, reticnlato-venosis , supra scabriusculis , 
subtus hirtis; corymbis axillaribus; floribus subtemis , sessilibus; involucro tetraphyllo, 
quadrifloro. 

Mikania Guaco. Humb. et Bonpl.pl. aq. -x.p. 84.*. io5. 

Guaco incolanim. MIKAKIA. j5_ 

CrescitlociscaIuUsshn.s,humidisJa-einonmirip^JlumlnU 
et Angostura. % Fhret Mnjo. 

BATohibilis.graveolens, ramosissima. R*d-x ramosa, pmnnk Caulis leres' ramis oi 
. ...rl.s. FoLi* oppositi , peliolata . ovata, acuta aul LrevHer acutninala, Lasi in peliolum apfiustata, 
remote denlala, membr^nacoa , reltculalMenosa . simrs =r=>l,.;.,.™i, i.i„,. ' .„ „_A , HE„...oh.b,|.s,6raveolen., ra„,os>ssima. R.n,x ramcsa, per^nnk Cacus leres, ramis opposilis 
.s. h.rl.s. FoLi* oppos,t.-. , peliolata . ovata, acuta aut breviter acuminala, Lasi in peliolum apfinsu.^ 
«ote denlala , membr.nacoa , reliculal5.venos. , supra scabrinscula , subtus hirla . octo aut novem pol- 
;s longa, qumque pothces iaU. Pet.ou subsesquipoIJicarcs , hirli, canaliculali. Corvm.. axillares oppos,.,, peduncdali, folinii ; ramis pubescenli-hirlis , terelibus, slrialis, divar.ca.is. l-E-t-^CLLi «ua- 
dr.rolbcares striali , pube.cenli-hirli. Flores snbterni, sessiles. h,voLnc«c« cjlindraccum , le.raphyl- 
lum,quadr,fiorumi Wiolis lineari-oblousis, obtusi., mcmbran.ceis. nervosis, sul.^equalibus; duoLu, 
ex criorilus inlionbus, pubesceniibus. RECEPT*cuLCjmudum. Flosclli iuvolucrum superanles. ConoLL*. 
i-lLa glabra , tubulo.sa , infra medium valde attenuaia, apice quinquefida ; iaciniis oblongo-lanccolaiis . 
patuhs. Ant„zk* exserlBc. OvAait-ulineore, glabrum. Styhis glaber, Sr.GMms lacini» valde eloDgat» , 
<l,ve]-eenles.AKEM. Imear.a, pentagona , angulis sulcatis , glabra , virescenlin. PArnus pilosua , sessilis ■ 
pihs scabriusculis, palulis , rufescenlibus , corollam ^equantibus , alenio duplo longio.ibus. 

8. MIKAMA Tafallana. t 

M. herbacea;vo]ubilis; ramis scjianguJaribus, hirtis; foliis dliplico-ovatis, aciititisculis, 
basi brevissiine in petiolum anguslatis, integerritnis , reticulato-venosis , supra scabris, subius 
pubescenti-birlis ; corymbis axillaribus et lcrrainabbus; floribus tcrnis, sessilibus: involucro 
teiraphyilo , quadrifloro. 

Crescit inPeruvia calidis, Jmmidis ad ripmn Jluvii Daule prope GuayaquH. it:? Floret 
3Iartio. 

CAcL.sherLaceua, volubilis; ramis sex=ngularibus, hirtis, Folia opposila,peliolata, elliplico-ovata, 
aculiuscula , basi brcvissime in peliolum aneuslaia et iniqualia , integerrima , reiiculalo-veoosa, nervo 
medio ven.sque sublus prominenlibus , rigida, supra scabra , subius pubesceuli-hirta , tres et dimidium 
polhces longa, a ./.} pollices lala. Petiolus seraipollic:iris, canaliculatus, pubescenti- hirlus. ConvMBt 
ax.llares oppositi ct terminales, pedunculali ; ramis di.ai-icatis, puLescenti-birtis. Pedu.nculi angulali, 
pubescenti hirti.subbipollicare». Flores lerni , sessiles, in reliquis prorsus ut in Mikania Guattt, cui 
vnldo affinis, ' 

A col- Tafalla cum Bonplandio communicala. 

9. MIKAMA LAURiFOLiA. t Tab. CCCL. 

M. frutirosa; volLibilis; ramisangulatis foliisque glabris, ovaiis, obtusiusculis, basi acutis, 
iniegerrimis.reiiculaio-lriplinerviis, subcoiiaceis , glabris, nilidis; corymbis paniculatis ; 
iioribus lcruis, subsessilibus; involucro lclraphyllo, (luadriiloro. 

Mikania laurirolia. Sp. pl. ed. W. 3. p. 1^46. 

Cacalia laurifolia. Mutis. Linn. suppl. 33i. 

Crescit rarissime lods lemperatis liegrn Novo-Cranalensis juxta urbem Mariquita, alt. 
5'|0 /it-x. T, Floret Junio. 

Fhutex Yolubilis; rauiis opposilis, angulatis, elabris, fuscis, nitidis, Folia opposila, breviler petio- 
iata , ovala, oblusiusculn , basi acuta . mareino inlegeiTima et subrovoluia, relituialo-lriplinervia, sub- 

Nov. Geh. et Si-iic. ToMtis JV. ,8 l58 COMPOSITJE. 

coriacea , glabra , snpra nigro-Tiridla et nlliiilssima , subtus palliila et nilida , sesquipollicaria , (lecem 
lineas lala. PETiOLts canaliculalus, tres lineas longus, Corymei opposili , pediinculati , in apice ramo- 
rumpaniculatimdisposili, bractcali; ramis hirlellis. pEntrNCuir sesquipolllcares, angulali, glabriusculi. 
Flores {fig. I.) lcrni, subsessiles. Bhacte*: lanceolala-, iiirlella!. Involichum oblongo-cylinilraceum, 
4-phyIlum, 4-florum; foliolis oblongolinearibus, oblusis, glabris, apice ciliatis, virescenlibus , sub- 
tequalibus. RECEPTACffcCM nudum, Flosculi [_f>g- »■ ) involucro longiores, Corolla subiQrundlbuliformb, 
glabra; tubobrerii limbo quiaquefido ; laciniis lanceolatis, patulis. AriiHEtLK exserlie. Ovarium lineare, 
scabriJsculum. Sttlus hirteilus. Stigm*tis lacinlK valtle elongatw, citserlie, apice revoluta;. Ake.ma 
0%-, 3.)iinearla, quinquangularia,scabriu8cula, viscosa , fusca, 3 i/a lineas longa. Pappus pilosus, 
sessilis; pilisscabriusculis, fuscesceutibus, p^itulis, coroila paulo loDgioribus, akenium subiequantibu». 
An cerle eadem ac planta Mutisiaaa. 

10. MIK.ANIA SERRA-nFOUA. t 

M. fmicosa; ramis sexaiigularibus foliisque glabris, ovato-oblongis , acumlnatis, basi cu- 
neatis , dentato-serratis , reticulato-trinerviis ; corymbis terminalibus , ramosissimis ; floribus 
solitariis, pedicellatis; InvolucropeQtaphyllo , quinquefloro. 

Crescit ciim pracedenle P f) 

FnnTEx ramia opposilis, sexangularibus , glabris, Folt* opposita, peliolata , ovalo-oblonga , acumi- 
naU, basi cuneata, dentato-serrala, membranacea , reticulalo-lrinervia, glabia, i5 aul 16 lineas longa. 
Petiolus 3 aut 4 lineas longus, glaber. CoHYMBi terminalos, ramosissimo -Irichotomt; ramis pateotihu», 
glabrls. Floms soiilarii, pedicellati, Involucrlsi obiongum, penlaphyllum , quinqueflorum ; folioli* 
oblongo-linearibus, oblusis , subciliatis, glabris, viscosis, viridibus, suba;qualibua. RECBPT*cuLnK 
uudum. Flosculi involucro longiores. Coholli glabra ; tubo cylindraceo ; limbo infundibuliformi , 
quinquedentato i dentibus ovatis , obtusiusculis, palentibus. Amther.b subinclusie, Ovariuk lineare. 
Stylds glaber, Stigmatis laciniK valde elongala; , apice cIavato-lncrassat:e , divergentes, Akenia linearl- 
cuneala, quinquBngularia , angulis pilosiusculis, fusca, lineam longa. 1'APi.us piloaus , scssllis ; pilis 
scabris, sordide albidis, paluiis, rigidis, coroila brevioribus, atenio iongioribus. 

11. MlKAlNIA ANGUSTIFOLIA. t 

M. fruticosa; ramis lerclibus foliisque subtus albido-tomentosis, oblongo -lanceolatis , 
acutiusculis , basi rotundatis , integerrimis , reticuiato - venosis , coriaceis ; corymbis panicula- 
lis; floribus subgeminis, sessilibns; involucro imbricato , sexftoro. 

Crescit locis obnmbratis inter Ibague et Cuestade Tolima , alt. 700 hex. (Regno If^ovo- 
Graiialensi.) Tj Fltiret Oclobri. 

R»ni lereles, alhido-lomcnlosi, Folu opposita, peliolala , obIoDgo-Ianceo!,'ila , aculiuscula, basi ro- 
tundala, inlegerrima, coriacea, reticulato -^enosa, nervo medio sublus v.ilde prominenle, supra 
glabra, suhlus albido-lomenlosa , quatuor et dimldium potlices longa, i4 lineas lata. PETiomssemi- 
pollicaris, tereliusculus, superne canaliculalus , aibido-tomentosus. Coiiy«bi opposili , pedunculati , 
in apiceramulorumpaniculalimdisposili^bracleali; panicuiis diffusis,- ramis albido-tomentosis. PEDnK- 
cuLi I i/^-poIiicares, tcretes, albido-tomentosi. Flores gemini scssiles aut solitarii pedicellati. Dracte* 
Imcari-capillaceee , pubescentcs. I^volucuuu oblongum, subJecapIiyllum , seitlorum; foliolis imbrica- STEVIA. ,5g 

tis,oblongo-linearil>us, aculiusculls,apiceDi versus subfimlirlalis , glabris ,'TirescenllLua ; «xteriorlbiu 
brerioribus, RECEPTAcuniM Dudum. Flosculi involucrum Talde «uperantes. Coroi.la tubulosa , basi atte- 
auala et pilosluscula , aplce qulnqueilentata ; deulibus ov.itls, aculis, palulis. AmheH:« eiserlffi. 
OvAHiLM linearc , glabriusculum. Stylus glaber. Stigmatis lacinia; yalde elongal*, exserl.-e , apice revo- 
luta:', Akema linearia, qainquangularia, ghbrinscula, viscoso-nilida , nigro-fiisca , ?ii duas lineas longa. 
P.tppus pilosus, sessilis; pilis scabriuaculis, corollam subKquanlibus, aLenio longioribus, fuscescenli- 
bus , patulls. 

An mellus Eupatorii species , ob involucrum imbricalum? 

12. MIKANIA ARBOREA.t 

M. arborea; ramis aiigulaiis foliisque glabris, ovalis, aruiis, basi cuneatis, crenato-den- 
talis , coriaceis, reticulalo-venosis ; corymbis terminalibuSj ramosissimis ; floribus gemiuis aut 
tcrnis , subsessilibus ; iuvolucro imbricato , subquinquefloro. 

Crescit prope Loxa Novo-Grauaiensium , alt. i loo hex, b Floret Julio, 

AnBOR ramis opposilis,subsexangularibus , glabrls. Folia opposita, petiolata , ovata, acuta, crenalo- 
denlala, basi cuneaia et integerrlma , reliculalo-vcnosa , nervo mcdio venisque prlmariis sublus promi- 
npnlibus, coriacea, glalira , suLquadripolllcaria , 21 aut aa lineas lala. Pf.tiolus septem aut oclo linea» 
longus , canallculatus, glaber. ContMBi lermlnales , ramoslssimi , tricbolomi , bracleali; ramis palenlibus, 
glabriusculii. Bracte* lanceolal.-e aul lioenres , glabrie. FLOBESgemiai , lerniaulquatemi, subsessiles. 
INV0I.I1C11I.M oblongura, bepta- aul octopbjllura , subquinqueflorura ; foliolis imbricatis, linearibus, 
obtusis , glabris, viscosJs ; exterioribus multo brevioribus. Receptaculum nudum, Flosculi inyolucro 
longiores, ConoLLA violacea, glabra , lubulos», superne arapliata, apice quioquefida; taciniis lanceo- 
latis,patulis. AMKEBAsubinclusic. OvAniuu lineare,glabriusculum. SrvLUsglaber. Stiguatis laciniic valde 
elongalje , exserliE, divergeotes. Akem* linearia , quinijuangulflria, glabra , fusca , lineam looga. Pappds 
pilosus, sessilis; pilis rigidis, scaliris, subplumosis, fuscesceutibus , corolla brevioribus, akenio duplo 
loogioribus. 

Aa rectius Eupatoriis adnuraerauda ? 

STEVIA. Cavamll. 

Involucrum campanulatum , oHgonliyllum , subeequale , pauciflorum. 
Receptacclum nudum. Flosculi omnes tubulosl , Iiermaphroditi. Antiier« 
inclusce. Stigma exsertum. Arenia quinquangularl-compressa. Pappus : margo 
mcmbranaccus , fissus , ssepissime i-S-aristatus. 

Herba!, rarius sufFrutices, Folia opposita aut alterna, Integra, glandu- 
loso-punctulata. Flores corymbosi aut corymboso-paniculati, sa;pius fasci- 
culato-congcsti , albl , violacei aut purpurei. lifO COMPOSIT^. 

1, STEVIA MICROrHTLLA. t 

S. viscoso-hirta ; caule paoiciilato-ramoso; rainis florifcris dicliotomis , multifloris foliis- 
que opposilis, siibsessilibus, lineari-lanceolatis , obsoletc crenaiis; pappo triaristato. 

Crescit locis itliginosis inter Tasco et Tehuilotepec Mexicanorum , alt. gao hex. % Floret 
Aprili, 

Cablis erectusjuni-autbipedalis, paDiculato-ramosus ; ramis oppositis, lerelilius, slriatis, glabris, 
purpurascentibus,palalis;flor]feris[licholomedirisis,mnltifloris, viscoso-liirtis. FoLi:i,opposi[a; caulioa 
milii incognitai rsmea breviier petiolata, lineari-Ianccolata, obtusa, obsolete crenata, viscoso - hirta , 
glanduloso-puDCluIala , Ires lincas longa. Flores peJunculati , tres et dimidiara lineas longi; peJuneulo 
viscoso - hirto. Iwtoluchum penlaphyllum ; foliolis lineari - Ioni.eola(is , acumina to -subulatis , viri Jibus , 
Tiscoso-hirtis , jequalibus, Flosculi quinque , involuci-um duplo superanles, omnes tabulosi, hcrma- 
phroditi. Receptacuhjm nuduni. Coboj.i.a alba autrosea, glabra ; tubus cylindraceus j limbus qulnque- 
pariitusilacmiis lanceolaiis , patenlibus. Asthbr* vix eiserl*. Ovariuu lineare. STVLus|glaber. Sticma 
biparlitum; hciniis elongalis, exsertis, divergenlibns. Akenia lineorja , sicca conipresso-complanal.i , 
scabra, fusco.nigra. sesquilineam longa. Pappus ; arislte Ires, scabra;, atenio longiores, squamulia 
totlJem, brcvisslmis, IruiicaCs, denliculatisinlerjectis. 

2. STEVIA HYSSOPIFOLIA. t 

S. caulesuperne paaiculato-ramoso ; ramis siibviscoso-pubescentihus, multifloris roliisqiie 
altcrnis, sessilibtis, lineari-lanccolaiis , apicem versus crenalo-serratis , tritierviis invohicro- 
qiic hirto-pubesccnlibus ; pappo quiiiquearistato. 

Crescil locis temperalis Novce Hispanice prope FaUadolid de Mevhoacan el Sunta Rosa 
de laSierra, alt. looo— i.loo hcr. % Florel Septemhri. 

Caolis ereclus, pedaiis, superne p.nnicnlato-ramosus, teres, hirto-pubesceas,subviscosus, p-.-rpu- 
rascens;ramisalternis, palulis, muhinoris. Folia alleraa , sessilia , line.iri-lanceolata , acuta, apicem 
versus serrato-crenala, trmervia, ulrinque glanilnloso-punclulaLa, margine nervoqne roedio liirlo- 
pubescenlia , 12 aut 14 linras longa, duas lineos lala ; floralia brcviora, linearia, FLoats pednnculali , in 
apiceramorumsnbr;isciculallmdisposili,sulisemipollicares. Lnvolijchcm penl.iphyllura; foliolis clausis, 
subtequalibus . lanceolatis, acuminatis , purpurascentibus , birlo-pubescentibus , subviscosis. Recffta- 
CDLDJinudum. FtoscuLiquinque^bermaphrodiii. tuhulosi, involucro duplo longiores, C»!1oli.a pnr- 
purea, eiterne pubescens ; tubo cylindraceo ; limbo quinqnefido ; laciniis linearibus. patenlibus. 
Ap,ther« inclusie. OvAniUM lineare, corapressum, sulcalum , pubescenli-scabriusculum. Stylds glaber. 
Stigm* bipartilum; Inciniis longissimis , cssertis. pubescenlibns. Akenium lineare , quinquangulari- 
compressum, hispido-scabrum, nigro-fuscum , duas et dimidiam lin.^as longum. Pappus : arislie quinque , 
ereclo» , scabra, lubum coroll.t oequanles et squamuljc lotidem, miniraai, cum ari>lis allernanles. 

Slevia; salurejifolia; (Eupatorio satureJEefolio Lam.) prosima; flores tamea in planta Lamarcilana 
capitalo-fasciculati et pappus multiarislalus. 

5. STEVIA visciDA. t Tab. CCCLI. 

S. viscoso- hirla ; caulc snpcrne paiiiculnto-ramoso ; ramis subfahtigiatis, multifloris foliis- STEVIA. / 

'^'crlTj^'!' """ «°'' ''"""'"" • °'™° "■l>'='"»l"i., uoinorviis , pappo ,„i„,„c„i>,,to. 

..00 z. Tf,::!.!;::::;, ""••" '^■•"'-'•■■'"'"- " ""™ c-p-"- ^/~™. , ».. 

.^CLis ereclus, ses<iuipe<!alis. apice panLciilalo-ramosiis , ieres, ■viscoso-lilnus ■ ramis Blmr,,;. « 

M .i,m„ ., i. "'""""^ "P "" """• •"li™"ul»ia. nn.nern», nirin,,ie Blm.lulo.o-pnnciuhi, 

|.i.lum,li r&V c»^^^^^^^^^ ■>"»o,™ ,,r™ „i,„ p™ocda.,c,p„rpnrcuu,, ,i..o,o.l,i.. 
I Lo.ciuy,4, 2.), CoRo,.L. ro.c> , Ara.A /tg. 5.) et ?»„„. priceJcnri.. 

A pr,o.J,.„,c, o„, «Ideaffioi,, di.li„Bui,„,., l„ki,., vi.c«.iU,c c fL. f.liorc„. 

4. STEVIA Edpato.ia. 

E. ooulc ,„per„o "rj.„boiO-r.,„oso ; r.imis folii.que clierai,, ,c,silibns,li„e«ri.U„oeoLii, 
q„ce ,„b.err.,„ , ir.nervli, , glabriusouli, ; lIorib„, l.,oionl.lis ; involncro el.ndnloso : p.pp,; 

Slcvia "E-n^aiov^a.Sp.pI.ed.fV.^i.p. 1775. frtlld. en<,n,. hort. Berol 2 p 85', 
Crescit inter urbem FalladoUd Me^icanonim et montem Andaracuas, alt 1,00 he^ ir 
Florei Septembri. ' "* 

tHT-.iJ"'''"' Tt- '"''P"i";'>'"~~i '"i' 'P"'!, o.ulequc ,cr„ib„,, p„bc.cc„,i-l,i,.|i.. 
, 0L,< ,i,er„. .,.„l„ , l„,c,r,-l.„ecol.„,, oHc. iurcBcriu,., .ub,rioer.i, , ulri„,,ne pn„.,„l.„, ..... 
.„,.,,., Sl.br,, „0,0 l,„c„ loue,, . 5/.ili.c.. 1„, ,-L0.o i„ .pic. r.u,ulor„„ li.eio„l„o.oo„.e.,i , 
b ..„e, pcJuuoul.,,. q„.,uor b.c. I„.g,. k,.L..,„, ,e„,.pbvll.iu i fdioli. li.cri - |.„ee„l„i, 

.°ul'r,',',:i'r"""'i" „'"' '"'""^ '"'■r™ "■'■■"'"' '''■'■"'''''■ '»i""'i»i°.i' .ul...»libn,oo..p,„i.; 
1,1" r.rL cT. »■'"""""■■■■,',■'.'"''"■• ■'7"'-. ininnne, ,.b„l.„ . be™pbr.Ji,i, i„/o,„or,^ 

d, plo lo.si.rc . C..<^,i^ c.r..,, el.br,„,o„l,i ,ubo lcuui 1 limbo ,ub„lo.c-i„f.„dib„lif„r„i , ,„i„„„c. 
Ho, 1.0,.,,, oblo.s..|.„.e.l„i. .e,,,i. .,„,,ib... A„„..„ i..l..., o,.,„.„ |i„c„., s,™. el.L. 
S,„,.,. b,p,„„u„ , c„er,„„, 1,.,„„, l„.si..i„i,, p.bcrali., di,.ri.„o-f.i..,ib„.. Ak.„. li„,„.i, 
.o.,pre,>o-qu,„,u.„6ul.r„, „iBri..„,i., sl.brin,..!., i_4-,ri,„l., r.riu. m„,io, .,,„1.. ,,.,' 
«..■g...,. i .ri„i, ,re.,i. , .„bri. , c.r.ll.„,,„.„iib„. , b..i Jil.,.,. „ mmbr.n.cc. .„.,,.,i. 

D,lfer, ■ S,c„. E„p.,ori, Willd. (,„.,. ,p..i„. boro Bcrol.) fobi. .bin.i, , ,„i.Bc,rii„i, , .l.bri. „eo 
t..ui..iiu. birlelli,, ei canle apice ,ubp.nic„la,u.ramo.o, ' ' 

5. STEVIA sebhata. silil,. = ramosissimo ; rami, cory„.bo,i, , f.srigi.ii,, mohillori, foIii,q„c aUernis , 
rib„s, apioem vers„s ,orr.,i, , gl.bri, ; i„,ol„cro p„bc,co„,c; p.ppo ,ri-' 

Slovia serr.i«. Cm>. ic. I,. p. ,1,1.,. 3a5. Sp.pl.eil. >r.3.p. .jj.T. 

Agrra,„„, pti.ctu.,. Jacf. hort. Schmib. 3. p. ,8. ,. 3oo. 

Cmrilprope Teimucufio et Cammmlo Me^icaitoram , alt. ,ooo «ex. it Floret Srp- 

Hr.K,A orcc„ ; cul. l.rui, folioso , ,pi.e c.,.yu,b..o-r.,u„,iai«„ ,„„i,j.. pube,.cu,ib,u , ,i,er„i, , 1 ^2 composiTjt:. 

(leDsis, failrglalis. Folia sparsa, sessilia, Huearia, acuta, iuferne aDgustata, aplcem versus serrata , ve- 
Qosa, meinbrauacca , glabra, sublus glanduioso - punctulata , i5 — 16 lineas longa, liucam laia.cauli 
epproiimala. Flohes looge peduoculati, Tii qualuor lineas longi. Intolucrum penlaplijjlum ; foILolis 
Janceolatis, acuminutis, viridibus,, striatis, lcnuiiisime puberulis, dorso siibglandulosis, subEcqualibus, 
clausis. Receptsccluu nuduro. Floscui.i quinque , inToIuci-o duplo longiores. Coiiolla alba , subpube- 
rula , glaudulis minulissimis raris conspcna, lubuloso-infundibuliformis; limbo quinquelldo; laciaiis 
]anceolatis,aculis, Eequalibus, palulis. Anther* inclusa;, Ovahium lloearc; angulisscabriusculis. Stvlps 
glaber. Sticma biparliluui, exsertumj laciniis longissimis, puberulia, divaritalo-patenlibus, Akem* 
lincaria , quinquangularia, nigricantia, superne bispidula, triarislala; aristis scaLris, corollani «equaa- 
tibus, erectis,basi dilalatis, cum squamulia lotidem minutis membranaceis alteraaotibus. 
AuTcrceadem ac plania CaTanillesii et Jacquinii? 6. STEVIA viuGiTA. t S. caule virgato-ramoso ; ramis eloi 
lUernis, sessilibus, lineari-lanceolati ilis , subfastigiaiis , multifloris , pubescentibus foliisque 
apicem versus serralis , triplinerviis; involucro pube- 
rulo; pappo triaristato. 

Crescit prope urbem Valladolid , all. 1 000 hejc. (IVom Ilispania.) T Floret Septembri. 

Caulis erecLus, pedaiis, vii^aio -ramosusi ramis alternis, elongalis, subfdstigialis, teretibus, pubes* 
centibus, apice multilloris. Folia altcrna, sessilia, lineari-lanceolala, acula, apicem TCrsus serrata, 
Teticululo-lrinervia, punctuhta, glabra, subpoilicaria, sesquilineam lal3. Flohes corymbosi , pedua- 
culali , qualuor lineas longi. iNVOLfCRuM pentapbyllum; foiiolis lineari-ianceolalis, breviler acuminatis, 
puberuHa, viridibus, sequalibus, clausis, Flosculi quinque, involucro fere duplo longiores. Coboll* 
alba, tubulosa; tubo pubescente , aupcrne paulo ampliato; limbo quinquefldo; laciniis lanceolalis , 
palenlibus. Antheb* inclusce. Ovabiiju lineare. Stylcs glaber. Siigma bipartilum; iaciniis longissimis, 
longe eiserlis , puberolis. Akemuh lineare , quinquangulari-compresaum , scabrii 
sesquilineam longum. Papi-us ; arisla: Ires, erecli, aubajquales, bispido-scabrie , t 
cum squamulis totidem 1 

Praccedenli raldo aOin aller 1, nigro-fuscum, 
3rol)x£equaaies, S. caule apLce corymbo.s 
pctiolatis, oblongis, basi 
sublus pubescentibiis ; iu\ 

Slevia ivEcfolia. mild. 

Crescit in alta planiti, 
Septembri. STEVIA iv^FOLU. 

simo , multifloro , villoso : i is fastigiat 
, veiiosis; s foliisquesparsis, 
supra subviscosis , Higiistatis, argute serraiis , trlplinerviis 

olucro puberulo; pappo Iriaristato. 

enum. kort. Berol. 1. p. 855. (aucl. specim.) 

: Bogolensi inter Santa Fe et Ckipo, alt. i35o Uex. X Floret cdalis, foliosus , apice corymboso-ramosissimus, mulliflorus, terea, Tilloaus; rai 
alteruis, fastigiatis, pubescentibus, Folia sparsa, approsimala , petiolata, oblonga , basi in petioli 
anuuslata, apice acuta, serrala, reiiculato-veuosa, supra glabra et subviscosa , aublus pra;sertii 
mcdlo tenuLSsime pubesccnlia , utriui]ue glanduloso-punclulala 
et dimidiamliueasiata. FLOHEspedunculali, qualuor lineas et 
ConoLLA , Stamina, PisTiLLUa, Arenium et Papphs pra;cedentis. 

A SteTia iT^folia (Willd. enum.) Uiffertrcaule folioao, foliis miuoribus, nec trIpliner¥iis,elcorvmbi 
coarciato. An species dislincta ? aJjecto peliolo pullicaria , 
jaido longiores. Ikvoluchum , FLoacui tre» STEVIA. -^ 

8. STEVIA CAHESCEKS. t 
S. cauleapice corymboso-raraoslssimo , muilinoro, villoso-toracntoso, ramU subfastieiatis 
foli,sque ..par.,s, subsessilibus, lanceolatis, basi angustatis, serratis, birto-pubescentibus • 
involucro pilosiusculo; pappo triaristato. 

CreicU locisapricis Now^ Hispanice inter Gur,naxuato et montem Serena , alt. iioo 
he^. Tc Ftoret Septembri. 

Cauus erectus, subpedalis, opice corjmboso-raniosissimus , mulliflorus, teres, Tilloso-tomenlosus, 
mcanus, ramis spursis , subfasueiatis , villoso-tomentosis. Folia sp.irsa , approximata, subsessilia lan- 
ceoala acula , serrala, b.s. angusu.a el integerrima , reticnlato-vcnosa, n.rinque l.ir.o-pnbescenlia 
elglanduloso-punctula.a,sub.uscaiiesceDlia, quindecim lineas long.-. , duas et dimidiam lineas lata 
Flobes brev.ler pedunculati, quatuor lineas longi. Involcchoh pentaphjllum) foliolis lanceolalls ' 
breviier acummatis, pilosiusculis , viridibus, subiequalibus. Floscdli quinque, involbcrum dupjo 
superanlcs. Corolla, Stamisa, Pistillum, FructU8 el Pappus prorsus ut in Slevia virgata et Stjvia 
ekgaaie. 

g. STEVIA PUBESCENS. t 

S. caule apke coryiiiboso-ramoso, mullifloro , canescenti-villoso foliisque sparsis , breviter 
petioiatis, laoceobtis, basi valtlc anguslatis, serratis, subtripliQcrviis , hirto -imbescemibus,' 
subtus caoescentibus; involucro pilosiusculo ; pappo triaristato. 

Crescit prope Santa Rosa de la Sierra in Nova Uispania , alt. 1 3oo liex. te Floret Sept. 

CALLisereclus,pe<lalis. cancsceuti-villosus, apice ramosusjramissparsis, corjmbom, subfastisialls. 
piibpscenlibus . densis. Folia sparsa, breviter peliolata , lanceolata , acuta , basi valde in peliolum an- 
gusla ta.serr.t., basim versus intceerrima , reticulalo-veuosa , sublriplinervia , utrinque l.irto-pubesceutia , 
subius canescentja el punctulala . adjeclo petiolo sesquipollicaria . ires aul quaiuor lineas lata. Flokm 
pedunculali.qualuor line.is loogi. Involcchum. Coroi.la, Stahisa el Pistiu.,i-m ui iu priccedenlibu*. 
AKErsitM immalurum. Paphs Iriaristatus; arislie ereci^. scibr», basi membranacea! el connate 

1 O. STEVIA nHOMBlFOLIA. t 

S. caule apice subramoso , multifloro , involucro foliisque pubescentibus,oppositis , petlo- 
latis, rhomboidco-ovatis , scrrato-irenatis, tripljnerviis ; pappo triaristato. 

Crescil in culUbus monlis Sancta: Gitadalupa prope urbeni Mexici , alt. 1 200 h. % Floret 
Jalio. 

Caulis erectus, pedalis,apice ramo unoaheroTc tnslructus, teres, purpurascens , pubescens. Folia 
opposila , petiolata , ovam-oLlonga , acuU ,, basi cune.ila . subrliomboidea , serraio-crenata , basi iniegerri- 
ma, reiiculato-iriptinervia, ulrinque pubescenlia, subepunclulala, sesquipoUicaria . 7— a lineas Jala. 
PhtkjI-i duas lioeas loogi. canaliculati, pubescenles. Flohcs breviler pedicellati, faiciculati- fasciculis 
no,joullis,lern.inalibus. IsvoLccnvM penLiphyilum ; foliolis linenri-Iaj.ceobtis, aculis, pubescentibus , 
vindibus, subjeqiialibus, clausis. Flosccli quintiue, involucrum duplo superanles. Corolla generis , 
alba , basi subpubesceiis. Aktheil« inclusa;. Ovarium lineare. Stii;«a Ion"e exsertum Akeshjm immatu- 
rum. Pappus triarislalus; aristiserectis.scabris, lubuiii corolliea^quanlibus.baiic ■ 44 COMl-OSITJE. II. STEVIA JORULI.ENSIS. t S. caule apicc ramoso, pubescente; ramis sparsis, abhrevialis, corymbosifi , subfasligiatis, 
multifloris; foliis oppositis, petiolalis, ovntis , oblusis, creiiatis , basi cuticatis , tripliuerviis 
involucroque puberulis; akcniis apice marginatis. 

Crescit in monte ignivomo Jorullo , alt. 58o kex. {No\>a Hispania.) TJ Floret Octobri. 

CiULis erecttis , sub|jeJalis , apice ramosus , leres , purpurascens, pubesceas ; ramia sparsis, abbreviatis , 
coi-jmbosis, fastigiatis , rauitinoris. Folia opposita , pelioiata , ovata , oblusa , creuala , basi cuueala et 
io tegerrima , reliculalo-triplinervia , glabriuscula , supra pilis minutissimis aJpressis conspersa et viridia , 
sublus pallidiora, glandulis minutissimis aureis praisertim sublus conspersa, i3 aut 14 lineas longa , 
7 autS iineas lata. Petioli caQalicuIaii, gtabri, duas aut Ires lioeas longi, Flores lireviler pedunculati, 
congesli. Lsvoi.ccrdm pentapbyllum; foliolia lineari-lanceolatis, acurainalo -subulatis , pubcruIJs , pur- 
pnrascentibus , subsequalibiis, clausis. Flosculi quinquo, involucrum superanles, Ires lineas longi. 
CoHOLii generis, pnrpurea , glabra. Anthehj( incIuSiB. OvAniDu lineare, scabriusculum. Stighatis 
lacinia: longe exserlaj. Akemium immaturum , corouatum margiiiemembranaceo, irregulariter fisso. 

1 2. STEVIA ELOXGATA. t 

S. caule apice ramoso , piloso-birto ; ramis alternis , elongatis, multifloris; foliis oppo- 

. sitis , sessilibus, Jnferioribus obovalis , basi cuneatis , serrati,'i , triplinerviis , piloso- hiitis , 

superioribus rhorahoideo-ovatis, aciitis; involucro glandiiloso-hirlo ; akeniis apicc mai^i- 

Crescit prope Santa Fe ile Bogota, alt. iSjo hex.; item prope fodiiiam Zipaqiiira, alt. 
j48o hex. IC Floret Septembri. 

Cal-lis erecius, sesquipedalis, apice ramosus; ramis aliernis, elongaiis, multilloris, lereiibus, pur- 
purascentibus , piloso-hirtis. F'olia opposita, sessilia,- inferiora obovala , argute serrata , basi cuneata 
et integerrima, sei-raturis acutis , reticulalo-venosa, sublriplinervia, «trinijue tenuissime piloso-birta , 
subtus gl.ioduloso-punctulata, sesquipollicaria , tlecem lineas lala; superiora rboralioiJeo-ovata, acula. 
Flores loQge peduaculati , quinque liueas lougi; pedunculis hirtis. I.vvoi.iCKria penlapbyllumj foliolij 
iri-Ianceolatis , acuminato-subulalis, purpurascentibus, gbinduloso-birtis, subtequalibus, Floscci.i 
ilimbonuin- quinque , invoiucro duplo longiores. Corolla lubo cyUudraceo , supe. 
quefiiio; laciniis oblongis, oblusis, binerviis, patentibus. A>TiiEB.«in 
STVLtrsglaber. SncMA bipartitum; laciuiis longe exserljs, apice pubes 

irregulariler fissus. 

Pra^cedenlL yalde afilnis, diversa tamen ; foliis serratls et iufloresce 


■neamplialo,glabi 

CIUSIE. OVAHILM lit 

centibus. Akeniosi 
I. P*Prus : m;irgo 1: 

rntia. Stevlte ovala; 


proxima. 
1 5. STEVIA ELATioR. t 

S, caule ramoso ; ramis elongatls , nuiltifioris , piloso-hirtis foliisque oppositis , inferioribu 
peliolatis, subrotundo -ovatis , obtusis, grosse crenatis , basi cuneatis, pilosiusculis; superio 
ribus subsessihbus , oblongo-ovatisj involucro glanduloso- hirto; pappo triaristato. 

Crescit cum priEcedenfe in umbrosis , humidis. TC Floret Au"usto. STEVIA. 145 

*cLrs erectiia, bi-aul seipedalis , ramosus, porpurasceos; ramis opposilis, elongalis, teretiLius , 
uscescentibus, piloso-lurlis; llorlferis fastigialis, muliifloris. Folia opposiu, inferiora peiiolata, sub- 
rolundo-ovala, ol^lusa, grosse et obtuse crenata , basi cuneota el integerrima. reticulalo.yenosa, utrin- 
•lue p,l,s sparsis „5^,13 ^ ^^^^^^ p.iljidiora et elanduloso-punctulata , suhsesquipollicaria , pollicem e t paulo 
^■«■ora.-superiorasubsessiiia, oblongo-ovata , basi cuneala, .a-.5 lineas longa, seplemauloctoli- 
neas aia. Petiolus tres lineas longus, canalicuiatus, bispido-pjlosus. Flobfs longe pediccllati , qua- 
uor Jjneas Jonei; pedunculu hirlo, subviscoso. Invollxriii, penlapityllum ; foliolis lineari-bnceolalis , 
iicuiniu,-.lis , exlei-nc glanduioso-hii-lis, purpuiascenlibus, subiqualibus , clausis. Floscflj quinque , 
o ucro duplo longiores. Corolla alba , exlerne lenuissime glanduloso-Liita; tubo cylindraceo ; limbo 
quinquppart.lo; iaciniis oblongis, oblusJs, enerviis, paleotibus. Antber-b inclusK, liberseC?}. Ovabipm 
meare, glabrum. Stylus glaber. St.gma bipartiiumj lacinils exserlis, apice pubescentibus. Akebium 
ineare, quiQquangulari-conipressum, «cabriusculum , nigro-fuscum , duas lincaa lougum. PappuS lii- 
«rislalus; ariste scabrai, lubum corolla; a°quantes, basl membranacefe , alteraantes cum squamulis 
tolidem, minuiis, membranaceis. 

A pricccdenle diversa : foliorum forma et pappi slruclura, nec non eo quod caulis ri 1 4- STE\IA QUITENSIS. t 

S. caule supernc ramoso , visroso-villoso ; ramis subfastigiatis , multifloris foliisque oppo- 
sitis , petiolatis, ovato-oblongis, acutis, grosse crenato-scrralis, iriplinerviis , subttis hispi- 
dulisj iuvolucro glabriusculo ; pappo 3— 5-aristato. 

Crescit locis apricis inter tirbern Quitoet nionlem Buito Potrero, alt. i^oo hex.%Floret 
Julio. 

CACLisereclus, sesqui-aul bipedalis, superne ramosus , leres , pui , palulis, subfasligiaiis, mulliilorts. Kolia opposila, petiolala, ovalo-oblonga, acula, grosse 
c.unalo-serrala , basi cuneala et inlegerrima, reliculalo-lriplinervia, punctala,subtuspilis sparsis liispi- 
dula, quindecim lineaslonga, oclo lineas lata. rtr.oLrs duas lineas longus, bispidulus. Flores approii- 
mali, pcdunculaii, quatuor lineas longi. I^volucrum pentapbyilum; foliolis lineari-lanceolatis, acuto- 
cuspidatis, glabriusculis , virescentibus,*ub:equalil)us, clausis. Floscli.i quinque, involucro longiores. 
C0ROLI.A alba, glabriuscuia j tubo cjlindraceo, superne paulo ampIiato;limljo quinqueparlito; laciniis 
oblongis, obtusis, binerviis, patenlibus. Anthehjs inclusfe. OvAHiuit lineare , scal^riusculum, Stilus 
glaber. St.gm* biparlitum; laciniis valde elongalis, ionge ciserlis, apice pubescentibus, AnEMCMlineare, 
quinquangulari-comprcssiiiacuium, fusco-nigium , angulis seabris, sesquilioeam loogum. Pappcs aristaius; 
aiisl* Ires, qunluor aut quinque, stabi'fe, basi membranacea;, corollam icquanles , alenio longiores. 
Sqoamulse minulK, membranacea, cumarisiis alternanles; tres in akeniis triarislalis , dua; in quadri- 
arislalis et unica laatum in quinquearislalis. 

i5. STEVIA TOMENTOSA. t Tab. CCCLII. 

S. caule supcriic rainoso , pubcsceiiie; ramis fastigiatis , multifloris foliisque alternis, pe- 
tiolatis, ovaio-ol>longis, acutis , scrratis, basi cuncatis, triplinerviis, supra tcnuissimepubes- 
centibus, subtus albo-tomentosis ; involucro canescenti- pubescente;^pappo uni- aut bian- 
stato. 

> Kov. Gen. et Spec. Touus IV. '9 l46 COMPOSITJE. 

Crescit inter Alberca de Palangeo et urhem Falladolid Mexicanorum , alt. looo hex. % 
Floret Septembri. 

C^cLis erectus, pedalU, superne ramosus, pubeacetis; ramis aUernis , fasligialis, patalis, muUifloris, 

FoLi:t aUerna, rariussubopposita, petiolata, ovato-obloaga, acttta, serrata , basi cuueata et integerritna, 
reliculato-venosa, subtriplinervia, supra tenuissime pubescentia, Tiridia et glanduloso-puoetulata, 
SLiblus albo-lomentosa, pollicaria,septcin liueas lata. Petiolus iluas et tres lineas longus, canaliculatus, 
externealbo-tomenlosus. Flores (Jig. i.) congesti , pedunculati , quatuor lineas longi. iNVOLUCRDMpen- 
tapbyllum; foliolislanceolato-linearibus, oblusiusculis , exlerne caaesceuti-pubescentibus , subiequali- 
Lus, clousis. Flosculi (Jig, 2 ) quinque , involucro duplo longiores. Coroi-la violacea (?), exteroe pubes- 
cens; lubo cylindracei> , superne ampliato ; limbo quinqueparlilo ; laciniis elliplico^oblongis , acutius- 
culis , patetitibus, Antuehx inclu<x, OvAniUM lineare, glabriusculum. Stylus glaber. STiCtitbipnrtilum; 
laciniis valde elong.itis , exscrtis, pubescentibus. Akemum (/ig. 3.) lineare, quioquangulari-comprcssum, 
glabrum, glaucum , nitiJum , sesquilineaot longum. Pappds ; m.irgo membranaceus , irregulariter fissus ; 
lncinia unicaaut duabusaristatis; aristisscabris , tubuni corollx subaiquantibus aut eo brevioribus, in- 
terdum brevissimis , inEequalibu; aut xqualibus. 
Species valde elegans. 

16. STiLVlA NEPETiEFOLIA. t 

S, caule supernc panLCulalo-ramosissimo , tomentoso-piibescente ; ramis oppositis; ramulis 
fastigiatis, coryrabosis, muItiHoris; rollis oppositis , subsessilibus , ovatis aut ovato-oblongis, 
acuiiusculis, grosse serrato-crcnaiis, Lasi cunoalis, triplinervlis ,supra leaui-simepubescen- 
tibus, sublus iucano-tomeotosis; iuvolucro pubescente ; pappo triaristato. 

Crescit in alla planitie Mexicana prope litus laciis Tezcucensis , alt. 1 5oo hex. H Floret 

Caulis ereclus, saperne paniculato-ramosissimus; ramis oppositis, palulis, lcrelibus , loineatoso- 
pubescentibusiramulisfasligiatis, muliifloris. Folia opposita , subsessiiia , ovaia aut ovalo-oblonga, acu- 
tiuscula , grosse serrato-crenata , basi cuneata el inlegerrima , retictilato-Iriplinervia , supra tenulssime 
pubescenlia et glanduioso-punclulata(?), subtus incano - lomcntosa , quindccim lineas longa , novem 
ilneasiata. FLonEspedunculati, approximati , quatuor lineas longi. Involucrum penlaplijllum; foliolis 
lineari-lanceolatis, acuiiiiscujis, exterae pubescentibus, subiequalibus ,clau,sis. Coroll* alba(?); tubo 
cjflindraceo , superne paulo amplialo, pilosiusoulo; limbo quiuquepartito ; laciniis oblongis, acutius- 
culis , biuerviis , palentibus. A>tiieR;E inclusa;, Ovamum liueare , glabrum. Sttlus glaber. Stigma biparli- 
tum ; laciniis y^Jde elongalis, longe exsertis, pubesceQiibus, Akkmum lineare , quinquangtilari-com- 
pressum , glabriusculura , glauco-fuscescens , sesquilineam longum, P^ippis triaristatus ; aristas scabr^e , 
tubum corollie arquantcs, alternantes cum squamulis lotidem, minutis, membranaceis. 

1 7. STEVIA TEtlNIFOLIA. t 

S. caule obsoletc irigono , ramosissimo, sulipubesccnte; ramis fastigiatis, multifloris foliis- 
quc ternis, sessilibus, oblongis, acutis, crenato- serralis , tripliaerviis involucroque glabris; 
pappo subbiarislalo, 

Crescit in convalli Sancli Jacobi [Provincia Mechoacanensi) , alt. 85o— 1000 Aex. {Nova 
mspania.)% Floret Septemhri. . , STEVIA. l/,y 

Cai-us ercclus, obsolele trigonus, «ubpubescens. r^mosis.iraus: r.mis ternls, suMastigialis, suL.ri- 

Son,s;ramulissparsis, ras.igiatis, muUilloris. Folu lerna, sessilia, oblooga, acula. crenalo^serrala basi 

■ntegerrim.-,, reliculalo-triplinervia, «ubtus ela-xluloso- punclulata , utrJnque gbbra, 20 =ut 2, linea. 

oaga septem aut octo lineas lata. F1.0RES pedicellaii , in npice ramuloruni faseiculaiim congesti , quatuo. 

measlonei.I«voLucR«Mpentapl>j.lIum;folioiisiineari-]anceolatis,«culis,gIabris,viriaibus,sub=equa- 
libus, cl,,usis. Floscult quinque, iuvolucro longiores. Coholi.a alba, glabra; lubo cjlinUraceo , superno 
paulo amptiato; Jimbo quinqueparlitOi laciniis aculiusculia , palentibus. ANrHEM ioclusie. Otaeium 
Jineare, glabrum. Stylus glaber. Sticm* biparllluni; laciniis valde dongalis, looge eisertis, pubescen- 
libus. Akenu-m lineare, quinquangulari-compressum , glabrum , nigro-fuscum, -vix duas lineas longum, 
lAPPDs : margo membrauaccus, irregulariler (issus; laciniis duabus surpissime arislalisj arislis scabris, 
lubunt corollai subaequaniibus. 

18. STEVIA ORIGAKOIDES. t 
S. caule ramosissimo , hirlo-pnbescente; ramis foHisque opposilis, sessilibuSjlanceolatis , 
aoguslaio- acumiiiatis, medio serratis, triplinerviis , utrinque teuuissimc liirtis; floribus fasci- 
culatim congestis ; iuvolucro pubescente ; pappo triaristato. 
Crescit ciim priecedente. % 

CsiJLis erectus, ramosissimus, lercliusculus , fuscesceng; ramis ramullsque opposilis, patulis, fusces- 
cenlibus, birlo-pubescentibus. Folia opposila , sessilia , lanccoiaU, angualato-acuminala , serrata, apicem 
basimque vcrsus iniegerrima, reliculalo-tnplinervia, ulriuque tenuissime hirla, subglabra.glaoiluloso. 
punclulala , sesquipollicnria el panlo longiora , ires ei dimidiam aui quamor iineas lata. Flores in apice 
vamulorum fasciculatim congesli, pcdunculali, quatuor lioeas longi; ramuli floriferi alterni, subfasli. 
giau, bracleati; bracleis iinearibus. iNVOLtCKtM pentapbjllum; foliolis ianceolalis, aculis, viridibuj, 
eilernepubescentlljus,sub£equaiibus, clausis. Kloscou quiuque, involucro diiplo longiores. CfnoLLA 
a!ba, glabra; lobo cjlindiaceo , superne paulo amplialo; limbo qoiaquepartito: laciniis oblongis, 
oblusis, patentibus. Aktiter.e inclusie. OvAnEca lineare, glabrum. Stilus glaber. Stigha bipartitnm; 
laciniis valde eiongatis , exserlis, puberulis, divergentibus. Akenium immalurum. Pappus Iriarislalusj 
arista: scabr^E, subicqualos, tubum coroll«£equantes, basi membranaceje el connaUe. 

Planta babilu Origanosimillima. 

Slevia: ovats; Willd. valde allinis. 

1 9. STEVIA MOKABDiEFOI.IA. t 

S. caule apice ramoso, hispido-hirlo; ramis fastigiatis, multifloris foliisqiie suboppositis, 
petiolatis, ovatis, arutis, dtiplicato-.serratis , ]>asi augustatis, tripliuerviis involucroquehirtisj 
(loribus arcte congestis; akcoiis apice marginatis. 

Crescit inler Falladolid et Pazmaro Mexicanornm , alt. 1 100 hex. ifi Floret Septembri. 

CtcLis erectus, apice ramosus, lereliosculus , purpurasceos, hispido-hirtus ; ramis suboppositis , 
fastigialis, hirlis, multilloris. FoLiAsubopposila, petiolata, ovata, acuta , duplicalo-serraia. basi iu pe- 
liolura anguslalaet iutegenima, reticulalo-tripliiiervia , utrinque birta, subtus glandulis minulissinis 
aureis conspersa, 36aut a8 liueaslonga, i5 lineas lata. Petioli breves , canaliculati , hirti. Flobes arclis- 
simc coDgesli , pcdunculati , semipollicares. InroLucftuH peniaphjllum ; foHolis lanceolato-linearibus , 
acutis , purpurasceutibus, hirlis, subiEqualibus , clausis. Flosculi qulnque , iuvolucro duplo longlores. 1^8 COSIPOSIT^. 

CoROLL* violacea(?), glabriuacula ; tubo cylindraceo.superne ampliato; limbo qiiinquepartito ; lacinii» 
ellipiico-oblongisjohtusiuscuiis, patentibus. Antherje inclus*. Otarium IiQeare,glabrum.STVLcsglabec. 
Sticma bipartiiurajIaciQiis valdee]ongatis,puberulis, exsertis. Akenium immaluruui, aplcemarginatum; 
margtae membrauaceo , brevissimo , subintegro. 20. STEVIA GLUTiNosA. t Tab. CCCLIII. 

S. glulinosa ; caule ramoso ; ramulis alternis, corymboso - fastigiatis , multiflorisi ramis 
eloogatis foliisque opposilis , longe peiiolaiis, ovato-oblongis, utrinque acutis, arguie ser- 
ratis, glabris ; floribus capitato-congestis , subsessilibus ; akcniis apice mai^inalis. 

Crescit locis planis Regiii Novo-Granateiisis prope Sanla Fe <le Bogota et Siiacha, alt. 
i3iio hex. TC Floret Julio, 

Caulis erectus, raraosus, teres, glaber, giutinosus; ramisopposilis , elongatis, fasligialis. glutjnosis j 
ramulis allernis, corymboso-fasligialis , muliifloria. FoLiAOpposila, longe petiolata , ovato-oblonga, 
ulrinque acuta, argute serrafa, reticulato-venosa , gfalira , utrinque prKSertim subtus glutioosa et ob- 
solete punctulata , duos e( dimidium pollices el paulo longiora , poUicem lala. 1'etlolvs novem aut 
(lecem lineas longus , canalicnlatus, glulinosus. Flore.s [■/'f. t.) brevissime pedunculati , arclissime 
congesti, quinque linefls longi. I.wolucrijm penlapbyllum ; foliolis lineari-lanceolatis, acutiuscuiis, 
glabris , exlorne gluiinosis , snbsequalibus , clausls. FLoscfM(_/?g. a.) quinque, involucro duplo longiores. 
CoROLL* alb.i (?), glabra; lubo cylindraceo, superne ampliato; limboquinqueparlilo; laciniia elliptico- 
oblongis, obiusiuscuiis, paientibus. AnTiiERf inciusx. Ovahium lineare. &r»LU9 glaber. Srir.MA bipar- 
titum; laciniisvaldeelongalis, exsertis, apice pubescenlibus. Akbniom {fig. 3.) immaturum. Pappdb: 
margo membraoaceus , irregulariler fissus. 

3 1. STEVIA FASTIGIATA. t 
S. glutinosa^ caule ramoso ; ramis superioribus corymboso-fasligiatis, multifloris foliisque 
oppositis,lreviter petiolatis, ovato-oblongis, superioribus oMongo-lanceolatis, acutis, grosse serraii. , basi cuneatis,glabris;CoFibuscongcstis; akeniis apice margii inatis, rarius umaristati Crescit locis scopulosis Novm Hispanice prope urbem Guanaxualo , iilt. 1070 hex. % 
Floret Augusto. 

CArLiserecliis, ramosus, teres, glaber ramiqueglutinosi, oppositi , multiflori, corymbum lerminalem 
tritbotomum referentes. Folia opposiia , breviler peliolata ; inferiora ovato-oblonga , acuta, grosse 
serrala, basi in petiolum anguslata et iulegerrima, reticuiaio-venosa , glabra, glulinosa, glanduloso- 
punctulata, Iripoilicaria el paulo longiora.^tredecira aul qualuordecim Jineas lala; superiora oblongo- 
lanceolala, PtTionjs canaliculalus, viscosus, tres aut quatuor lineas longus. FL0Hr.s arcte congesli , bre- 
viterpedunculaEiautsessiles,quiiluorIineasIongi. iNVOLUCRUMpentaphyllumjfoliolisIincari-Ianceolatis, 
bbiusiuscuIis,glutinosis,suba;qualibns, cl.ausis. Floscdli quinque, invoiucro duplo longiores. Corolla 
ilba (?), subviscosa; lubo cylindracco, superne ampliato ; limbo quinquepartito , palenle. Amher.b in- 
cIusLB. OvAJiiUM liaeare, compressum, glabriira. Srrnjs glaber. Stigma biparlilum ; laciniis valde elon- 
galis, ejtsertis, puberulis , divergentibus. Akenia immalura. Pappus; margo membranaceus , irregulari- 
ter flssus, rarius uniaristalus; arisla scabra , tubum corollie vix {cquantc, 

Priccedenti alTinis ; diversa : ramulls oppoaitis et foliis breviter pdiolalis. AGEHATUM. ,/q 

22. STEVIA ANGUSTIFOLTA. t 

S. caule suflTruticoso, apice ramoso, liirto ; ramisabbreviatis, fastigialis, multlfloris foliis- 
qiie oppositis, breviier petiolatis , lineari-lanceolalis , uirinque augustatis , meJio suhserratis 
glabns, sublus mvolucroquc glutinosis;floribus densissime conglomeratis; akcniis «pice mar- 
ginaiis. 

Varietas a. foliis latioribus, integerrimis. 

Varietas^. foliis angustioribus, medio remole serratis. 

CresciC prope urbem Mexici , varietas prope El Puerlo ile Farientos juxta SanlaRosa 
de laSierra, alt. laoo— t35o hea?. 5 Floret Septembri. 

Ct-Lis suffi-uticosus , erccliis, apk-e ramosus, feres, liirtus, fuscus ; ratnis oppositis , abbreviatU , 
fn^.ligiaiis, niullifloris,liirtis, eoryiDbum termiiialem refereolibus. Foli* opposila , breviter peliolala , 
lineari-lanceolala, utrinque uoguslala el acuia, iulegerrima , in Tarietale fl medio reraote serrau , 
reliciilato-venosa , nervo raeJio sublus Talde piominente , glabra , elanduloso-puuctulala , sublus gluli- 
nosa , duos et dimidiuui a«l tres pollices longn , (juatuor aut quinque lineas lata , in varietate fl duas 
et dimidiam lineas lata. Petiolus duas lineas longus , caiialiculalus , viscosus. Flores brevissime pedun- 
culati, densissime conglomerali, quiuque lineas longi. Involcckdh peniapbjllum ; foliolis Jiaeari- 
lanceolatis , acuminatis , eiterne giutinosis, glabris , subicqualibus , dausis. Flosculi quinque, involucro 
duplo longiores. Coroli* alba (?), glabra; tubo cylindraceo, superne ampliato;llmbo quinqueparlito ; 
lacmiis oblongis, acutiusculis, patenlibus. Anther* inclusre. Ovarium Jineare , compressura , glabrum. 
Stylls glaber. .Sticma bipartitum; laciniis valde elongatis, eisertis, puberulii. Aksnium immatucum. 
Pappus -■ margo membranaceus, irregulariler fissus. 
Varietaleiii jS speciem dislinctamesse dubilo. 
Slevia; saJicifoJiK Cavan, affiais. 

AGERATUM. Linn. 

Ikvolucrum campanulato- licmispliaericuin , polyphjllum , subjequale , 
multiflorum. Receptaculum nudum. Flosculi omaes tubulosi, hermaphro- 
diti. Antheii^ inclusae. Stigma exsertum. Akenia quinquangularia , squa- 
mulis subulalis aut breviter aristatis coronata. 

Hcrbgc aut frutices. Folia opposita , integra. Flores corymbosi, violacei 
aut albidi. 

1. AGERATUM arbutifolium. + A. caule fruticoso, ramosissiino; ramulls birtis; foliis siibsessilibus , elliptico- oblougis, 
oblusis, crenatis, coriaccis , glabris; invoiucro viscoso-birto. 

Crescit lucis illustribus montis Nauhcampatepetl vel Cofre de Perole , all. ijoo hex. 
{Nova Hispania.) -f, Floret Februario. l5o COMPOSITJE. 

FftrjTEs semiorgj-alis, ramosisaimus ; ramis subopposilis , terelibus, glabris; ramulis hirlis. Foli*. 
ilecussatlm opposila, subsessilia, elliptico-oblonga, obtusa, crenala, basi in petiolum angustala et 
integerrima , reticulalo-venosa , coriacea, glabriuscula , semipollicaria, duas et tlimidiam liaeos lata. 
CoRYMBi termioales, paucillori, bracteali; ramis suliopposjlis ramiilisque Tiscoso-birtis, Flohes pedi- 
ceJlati, quatuor lineaslongi. Bbicte*; liueares, hirlae. Intoluckum subdodecapbyllum ; foliolis lanceo- 
latis, acufis, viscoso-birtis, subn^quallLus , clauais; inlerioribus auguslioribus. Receptacvlcm nudum. 
FLOSCULI3I aut 34, involucrolongiores,omues tubutosi , hermaphpodili, CoaoLL* alba(?), glabra; tubo 
cyliadracco, superne paulo amplialo; limbo quinquefido ; laciniis oblongis , acutis , palentibtis. An- 
TriER:EiQi:lusa!. Otabidm liaeare. Stvlus glaber. SrioyA biparlitumi lacioiis elongatis, exsertis. Akeniuh 
lineaie, quinquangulare,angulisscabriusculis, fusco-Digrum, sesquilineam longum. Pappus : squamulee 
circilcr quiuque, lineari-subulal^ , cilial%. 
An Stevia; amnius ? 

2. AGERATUM maritimum. t ' ' 

A. caule lierbaceo , ramoso , glabriusculo ; foliis petiolatis , ovatis , leviter cordalis , obtu- 
siusnulis, creiiatis, glabris. 

Crescit in litore Insulce CiibcE prope Ilavanam. o Floret Junio. 

IlensA procumbens aut erecta, ramosa, gubpollicaris. Caclis lercs, pilis rarissimis conspersus; ramit 
oppositis,subfasligiatis,glabris. FoLiAOpposila,peliolata, delloideo-oTata, oblusiuscula,levilercordata, 
cretiata, reticulato-Tenosa , sublrinerTia , crassiuscuia (ut folia BetiB marilima;), gl.ibra, ncrvo mcdto 
pilosiusculo , oclo ant noTem lineas longa , septem lineas lata. PetiOli quotuor aut quinque lineas loiigi , 
camliculali, pilis albidis coQspcrsi. Flores lerminales , pedunculati, corymbosi, magniludine floria 
Agerati conyzoidis;corymbis tri-aut quinquefloris. Pebunculi tereIes,pilosiusculi, mediobractea lineari 
iostrncti. Ihtolucrum hemisphacricum ; foliolis aS — 3o, subimbricatis, line.iri-lanceolalis , 'acuminatis, 
sulcalo-binerviis, Tiridibus, glabris, sob^Equalibus. Receptaculum planiusculum, nudum. Flosculi 
circiler 70, inToIucrum subiequantes. Cobolh tubulcisa, glabra, superne paulo ampiiaia, Tiolacca et 
quinquedentala; dentibus ovatis, aculis , enerTiis. Stahi^a inclusa. Ovahiiim lineare, glabrum. Stylcs 
glaber. Stigm* bipartitum, exsertum; laciniis elongatis, pilosiusculis, patenlibus. Akenia linearia, 
quiuquaogiilaria , fusco-nigL'a,glabra, a/5 Uneie longa , coronata squamulis crebris, minutis, subulatis, 
membranaceis , diaphanis. 

CaELESTINA. Cass." . 

IsvoLUCRUH cylindraceo-hemi.sphaericuin , polyphyflum , imbricatum. 
Receptaculum convcxum , nudum. Flosculi crebri , omnes hermajjliroditi , 
tubulosi. Antiierje inclusa;. Stigma exserti.im ; laeiniis longissimis, divari- 
catis. Arenia quinquajigularia, apice truncala inargineque membranaceo 
coronata. 

HerbEC foUis oppositis, integrls. Flores terminales, corymbosi, caerulei 
aut violacei. 

' la Dii^L dcs Scicnc. nat. tom. 6. luppl. p. 8, ' ' ■ " ' ALOMIA. ig. 

I. CCELESTINA ageratoides. t 

C caule herbaceo , .ubr.moso ; roliis peliol.ti. , ovali, , .cali. , bas! rotund.lis serrali, 
nnra pjlosiusculis, subtoshirto-pubcscentibu; ' ' Cresci, i„ No,a Hispmia i.Uer A.,uuarcc et Ario , all. <,5o /i.x. „ Flore, Sepiembri 
(.iCLis erectus, subsesquipcJalis, siilirauiosus , teres , ievissime slrialus lUrlellus nurn 
iU.i. «ppositis Fn„, «ppo.ila; su„.. sub.lterua, p.tiol.t., «,.,., .c„t'a, b.si rotuuJa.a Z^^, 

lat., reticulaio-re„«s., .ubtriuerm, „e„i, ,eni.que sublu. proiineniibu. , m.urbranacea , supra „ |. . . ' " '"'-'■" ""'"'lue suDtus prommentibu., membranacea.s 

p.b. minulis cnnspersa ,t riridia, .ubtu. p.llidinra et birln-pube.ceuli. , .ubbipolUcria ,4 J; 
Ula. fnioii qualuor Imoa. lonsi, tereliuseuli, inleruc eauaiieulau , birlo.pube.cente.. Coara.o, lcr- 
min.lis, .ol,l,riu., peJnncul.lns, ramo.ns . br.ele.tn.i r.mi. .Iternis, pub.seenlibnsi br.cleis linea- 
1 ibn,. b lO.E. peUicellali , m.sniliulmo flori. Aserati conj.oi Ji, ; peUicelli, ler.tibu.. birlo.pube,„nlibu, 
»vntccilo« campauuJaln - bemi,pb™icumj fnlinli, eirciler So , subimbric.lis, subiqnaiibn, Jineari 
l.nceolal,,, .pice .nbnl.lo..enli., r.sijis, pj.ninscnlis, triner.iis, virMibus, Uirlo-pubescenlibn, ciliati. 
Il.cc„,c„i.„., .iibplaunm nuJun.. Foo.cuc, ,5-8o, inrolucr. p.nlo Inneiorc. , om.e, lubulo.i ,' 
berm phroj, ,. Co.ci.ta lubnlo.. , vioJ.ce., piJis r.ris eo.,pers.,, snperne .mpli.i. .. qniuqneJenlala 
Oculibn. ov.li. acul.usculis, cucrviis, p.lnlis. Sraui». inbo corolla, iu.crla, incln.a. I',c.«„,. capiJ- 
Jacea , gl.br.. Ant..„ conu.l.,, ba.i nnd., , .ppendicibns lcrminalibu, brevibn,, oblusis, Ji.ph.nl, 
OvaniuM J,n,.re, jj.brnm. S,„.u, jl.ber. S„c„ bip.rlilum, ea.erium ; l.cinii, lon.iMiuii,, comol.- 
«al,., d,.ar,cal„, el.bcs. A„„. li.earia. qninqna.enl.ri. , sl.b,., „i(,ro-fnsca , line.m lou.. , .pic. 
trnncal. .1 „.rs,„.,.. ui.r.Jne membr.u.ceo , di.pb.un, intee.rrimo .„t obsol.le quinqu.deul.to , 
glabro. ^ . 

C(ele.lin.; ca;rule,e t:.ss. (Eupalorio ca.[cstino bort. P.ri,) .imillima. 

fmJe.liua forl.oe rcclins Aser.ln .„oci.uJ., cui ,imillimai p.ppi .Irnctnr. , qn. ,ola Jislinsnilur , 
liic, ui ,„ Slevia coueeneri, miuoris momenti esse mihi viJetur.tam va,iabili. enim in J,ac ob.ervatur 
dJ,u. lignra , ut, .i eam considerare. , fere tni instituere, seuera , quot .pecies suui bucU.que noia.. 

ALOMIA. + 

CHARACTER DIFFE R ENT I A L I S. 

Ikvoluchiim hemisphscricum, polypliyllum, subimbricatum. Reci!ptacd- 
i.UM nutlum. Flosculi creberrimi , tubulosl , licrmaplirotliti. Amtiiebj! 
inclusa;. SriGMA exsertum ; laciniis divaricatis. Akekia qniuquangularia (?), 
.iplce calva. 

Herba ramis foliisque oppositis. Flores corymbosi , albi. 

CHARACTER .NATURALIS. 

InvoLcciicM hemisphtcricum ; foliolis crebris, duplici aut triplici scrio i5a coMPosiT^, 

dispositis, subimbricatis, lanceolato-linearibus, planis; exlerioribusbrevio- 
ribus. Receptaculum convexum , punctato-verrucosum, glabrum, nudum. , 
FLOscuLicreberrimi, omnes tubulosi, licrmaplirodili. Corolla lubo lenuij 
limbo campanulato-infundibuliformi , quinquedenlato ; denlibus ovatis, 
acutis. Aktheb-e connatac, basi nudee, inclusic. Ovarilm lineari-cuneatum, 
an^ulatum. Stylus filiformis. Stigma bipartilum, exscrtum ; laciniis elon- 
gatis, apice subclavatis, puberulls , dlvaricato-patenlibus. Akenia lincaria, ■ 
quinquangularia (?), apice calva. 

IIabitus. Herba ramosissima , oppositifolia , facic A<;crati conyzoidis. 
Folia integra. Flores lerminales, corymbosi , albi. 

Affinitas. Ageralo proxima , akeniis calvis duntaxat ab eo diversa ; 
distinguitur a Piqueria involucri structura et numero flosculorum. 

Etymologia. Ex a privaUvo et A«/i» margo. 

1. ALOMIA AGERAToiDES. t Tab. CCCLIV. 

Crescit locis calidis Dlovce J/ispanice prope pagttm Mescala , ult. aSo /i. IC Vloret Jprili. 
Hehba octo-aut aovcmpollicaris. Cadli^ ereotus , ramosissimus ; ramis oppositis, leti-aeonis; junio- 
rihus subhirtellis. Folia opposila , pctiolata , ovaia, acula, basi aogustala, serrata , reliculalo-lrinervia , 
subglabra, juniorapilis miniitis conspersa, 8—9 lineas longa , 5 iineas lala. Petioli duas lincas longi , hJrtelU. 
CoBYMBi terminales, triparlili;ramis oppositis,fastigiatis ramulisque birtellis, alternis. Floues (j¥g. 1 . ) peJi- 
cellati,erocti,magnilU(lineflorisErigcronliscanadeQsis; pcJicellis hirtellis. Invom;cru.m bemisphcericum ; 
foliolis circiler 3o , subimbricatis , lanceolato-linearibus, acutis, planis , subeneiviis , glabris, virescenii- 
bus; exterioribus breviorihus. Receptacchtm convexuni,puncUto-verrucosum, glabrum, nutltim. Floscili 
{fig. 3.)creberrimi, tubulosi, hermaphrodiLi. CoROLLAalha, glahra; tuho lenui; limLo infundibulitbrmi, 
quinquedentato i denlibus ovatis, acutiusculis. AriTHEH.t inclusae. Ovabiom liocari-cuneaiuin , angula- 
tum, glahrum. Stylus glaber. STiaM* bipartilum, exserlum; laciniis elongatis, divaricaiis, puberulis, 
apicepauloincrassatis. AKENLiimmatura (fig-^-) minula, linearia, angulata, licvia , glabra, nigro-fusca , 

PIQUERIA. Cavamll. 

iNVOLUCRUMcampanulalum, tctrapliyllum , quadriflorum. Receptacui.um 
nudain. Flosgoli omnes tubulosi , hermaphrodili. Antiier.e et Stigma cx- 
serla. Akesia qninquangularla, apice calva. 

Herbse aut frutices raniis foliisque oppositls , integris , subtrinerviis. 
Corymbi terminalcs , rarius paniculie. Flores minuli , albidi. i. PIQUERIA TRUEnviA. 
P. l.ciI»ccai™„lcramisqoel,if.ri.m pilosU; folii, l.„ceol.tis, serr.lii, sl.bri. j corymbi. P. lierhacra; glandulo.o.pilos.; folii, ov.to.olJonBi., gro..e ,errali. ; corymbi. 
ni. i foljolis iiivoliicri inucronaii.. ucri mucronatii 

Piqneri. itinetvia. Cwon. ic.3. p. 19. t. 335. Sp.pl.ed. W. 3.;,. 1,48. 
Crescil hcii rupeuribm Nma Uispania! prope SamiRoiadslaSierra, all. iSooJei. Tt 
tlcret Sfptembri. 

ilEnBA In- ant se^jiedalis. 

2. PIQLEllIA Pii,osA. t 

osa; foliis ovato-oblongis, grosse 

latis. 

Crescit locis lemperatis inter Capula et Pazcuaro Mexicanorum, alt. j loo hex. x Floret 
Septe/nbri. 

IIeru., ui-aut quadiipedalis, erecla , ramosa; ramia oppositis , sulcalis, subaugulalis, glanduloso- 
rilosis, subviscosis. Foi,i* opi.osita, petiolala, oval<M.b!ooga , subaciimioala, basi cuneaia, margine 
5errata,reticulato-tri-autquinquenervia,ineaiLranacea,u(rin<iuehirtella, pr»serlira in nervis, mar- 
gine pilis glanauliferis ciliala, 32—35 lincas longa, .5— 16 lineas lata. PtrioLt subsemipollicares, cana- 
]iculatl,glan<Uiloso-pilosi. CoRYMBilerDjiiiales,ramosissimi;ramisopposllis,fastigiatis,glanduloso-pilosis. 
ii.onES pedicellati, approximaLj, fere duplo majores quam in Pi.^ueria Irinervia. iNvOLUCRnM campauu- 
hitum, telrapbyllum , quadriflorum; foliolis obovato-oblongis, apice sublacinialo-fimbrialis, emargi- 
n:iLis, mucronalis , subeoncavis, enerviis, virescentibus, margine diaplianis el albidis, glabris, niten- 
tibus, suh£equalibus. BECEPTACtfLVM minulum , nudum. Flosciili quatuor, tubulosi, hermaphrodiii , 
involucrum paulo superantcs. Cobolla albida; lubo brevissimo, dense piloso; limbo glabro, campanu- 
lato, quiaqucfido; laciuiis oblongis, acutiuseulis , enei-viis, recurvalis, Amher.c ciserlEe. Ov*HitJiH 
jincare, quinquangulare , glabrum. STYLts glaber. Stiuiia bipartitum , exserliim ; laciniis elon^jalis , 
apicesubclavaLis, conipiessiu.sculisfpubcrulis, divaricalis. Akenia linearia , inferne cuneato-aiigusLala, 
quinquaugularia, angulis acufis ,glabra, l^via, nigricantia,calva, vii lineam looga. 

3. PIQUEUIA ARTEMISIOIDES. i" 

P. fiuticosa ; glalicrrima i foliis laiiceolalis, obsoleto el remote serratis ; paiiiculis raniosis- 
siniis, foliosis; lloribiis spicatis ; foliolis involucri muticis. 

Crescit locis frondosis inter Tambo tle Guamote et urbem Alausi Quitensium, all. i.loo 
hex. b Floret Julio. 

Frotek orgyalis, ramosissimus, habilu ArtemisiEe; ramis opposiiia, sublerelibus, lasvibus, glabris, 
fuscis. FoLiA opposita, hreviter petiolala, lanccolata, acuuinala, basi angustala, obsoletc et remoto 
serrata, retlculato-trinervia, membranacea, glabra,subbipollicaria. Pxmculx terminalcs, ramosissimce, 
foliosiEj ramis ramuhsque oppusiiis, patulls. Fliirks subsessiles, in ramulis spicatlm disposili , inferiores 
ternalimaut qualernatimapprojiimato.conglomcrali, bractcis nonnullis lanceojalis glabris interjectis, 
Jimidio minores quam in Piqueria Irinervia. invoi.ucHu]i campanulalum , leU-apbyllum , quadriflorum ; 
foliolii oblongo-elliplicis , apicc mundatis et muticis,Ooacavis,enerviis,virescentibus, nilentibus,gla- 

Kov. Gf:.N. i.tSpec.TomusIV. ^' ao l54 COMPOSITJE. 

bris, subaiqnaJibus. Receptacvlum miaulom, nudiim. Fi.oscULi in speclmiDe suppelcnte iraperfecti. 
CoaoLLAaiba; tubo Lrevi; limlio canipanulato , quioqueiido. Stimina vi^; cxserta. Stigma biparlilum; 
laciniis elongatis, exserlis, divaricalis. Akenia calva ex Boopt. Sectio IV. Jacobe^. PERDICIUM. Lam.' 

Perdicii species. Likn. Willd. Trixis. Brovvne. Decaxd. 

Involucrum profunde suboctopartitum , calycuiatum; lacuiiis subecqua- 
libus, dcmum leflexis. Receptaculdm pilosum. Flosculi omncs herma- 
phroditi, bilabiati; labio exteriore majore , plano, tridcnlalo; inleriore 
bifido; laciniis linearibus. Astheral basi bisetosa;. Pappus pilosus, sessilis. 

rrutices aut herba; foliis alternis, simpliclbus. Flores terminales, pani- 
calatl aut coryinbosi. 

1. PERDICIUM CACALIOlnES. t 

P. follis oLlongis, aculis, orgute dcntatis , tenuissiinc adprcsso-pubcsccntiSnis; floribus 
corytiibosis, 

Crescit in decUvitale orientali Andiiim Peruvianorum ad ripam Jbwii Matara, alt. \io 
liex. T> Floret Augiisto. 

FnoTEs ramosissimus i ramis alternis, teretibus, liCYibus, fuscescenli-cinereis, gJabris; ramulis pu- 
hescenlibus. Foli* allerna, rariua opposila, breviter peliolata, oblonga, acula, basi paulo angustata , 
argule dentata , membranacea , reliculalo-venosa , ulnnque tenuisiime aclpresso-pubescentia , 20 aut 2 1 
lineailonsa, 8 aul 9 lineas Sala. Petioli-s duas lineaslongus, pubesceus. Gorvmsi tcrminales, bracteati; 
Lracteislinearihus, pubescentibus. Flores breviler pedicellati, subsemipollicares. I^tolcchum oblon- 
gum, profunde scs- aul seplenjpartilum , sulcaiyculatum ; laciniis oblongo-linearibns, acutis aut apice 
bl(lental[s, cori^iceis, exlerne pubescenlibus, apice cilialis, subieqiialibus , inlerioribus piiulo latioribus. 
RECflTACCi.rMpilosum. FtoscuLi7 aut 8, involucro longiores, oranes liermapbroditi, bilabiati. CyROLL* 
ilava (?), glabra; lubo cjlindraceo; limbo bJlabialoi labio eMcriore mi.jore, lauceolato, tridentato, 
plano;inleriorebipartilo;laciniislinearibus,revolutis. Anther.e liasibisetosa:, exserla;. Ovariuji lineare. 
Stvlus ^UXmr. Siigiia biparlilum, lubo anthorarum inclusum. Akenu iinearia , quadrungularia, liirio- 
.scabra,fusca,duas et dimidiam lineaslonga. Pappus pilosus, sessilis; piljs scabriusculis, flavescenlibus, 
nolulis, akenio longioribus, coroilam subaM^uantibua. 

' Illnslr. Iab.6;7. . ■ PERDICIU-M- PERDICIUM HAVANENSE. t P. foliis laneeolato-obloDsis, acummatis , integerrimis, glabris ; paniculis terminaliLus, 
dicliotomis, divaricalis. 

Crescit in Lisifla Cuba prope Havanam, fi Fioret Martio. 

HDTEx ramosisiimus i ramis altcruia, lereiiusculls , siriatia, glabrls, cinei-eo-glaucesoentibus. Folia 
alierna. petiolata, lanceolalo-oblooga, acuminala , basi acuta, inlt^errima, membranacea, reticulalo- 
vcnosa, nervo medio subtus valUe promiDente, glribra.duos et dimidium pollices longa, 8 aut 9 lineas 
lala. PErioLcs sesquiUueam longus , caaaliculaius, glaber. Pamcul* terminales, dichotomffi, bracieal* ; 
ramis divarlcalis, glabris. Floues magniludine pr^cedenlia. Bricte^ lanceoIalK. Im olucrum oblongo- 
cylmdraceum , profunde suboclopariitum, calytulatum ; lacinlis lanceolalo-linearibus, acutis, externa 
scabriuscubs, apicesubpubescenlibus, subcoriaceis, viresccnlibus, subsequalibus , demum refleiis. Re- 
CEPTACULUM pilosum. FLOiccLi circitcr 13, involucro longiores, omnes hermaplirodiii, bilabiali, con- 
formes. (.urolla fliiva;?J, glabra ; lubo cyiindraceo; limbo bilabialo; labio eMeriore majore, lauceo- 
lato. plano, iridenlaloj inieriore bip.nrtilo; laciniis lioearibus, revolutis. Stahina, Pistilldm, Akem* 
el Pappus prorsus pra^ccdtntis. 

3. PERDICIUM rLEXoos.iM. t 

P. foliis lanccoJ.Ttis, acumiiialis, iritcgerrimis, sujira liispido-pubescentibus, subtus cano- 
tomenlosis; ))aniculis rainosissimis, divaricatis; rhachi Cexuosa. 

Crescit locis temperalis prope Gonzanama Qiiitensium , alt. 1000 Aex. J, Floret Julio. 

Frutek volubilis; ramis allernis, tcrelibus, slriatis, fuscis; junioribus hirtis. Foi,ia alterna, bre- 
vissime peliolaia, lanceolala, acuminala, basi tn petiolum .mguslata, inlegerrima, reliculalo.venosa, 
nervo mediosubtus prorainenle, membrauacea , supra viridia et hispido-pubescenlia, subtits cano-to- 
menlosa, sesijnipollicaria, (juinque lineas lala. Petiolus hirtus. Pamcul*: terminales, ramosissimffi, 
bracleal^; ramis allernis, tlichotomis, patenlibus rhachique flexuosa hirtis; ramulis divaricalis. liKACTE^ 
laQceobila;, supra pubescenles, sublus cano-lomenlosa;. Floiies magnitudine praicedeatium. Involbcrcm 
profunde subocloparliliim , calj-culatum ; laciniis lineari-lanceolalis , acuminatis , membtanaceis, exlerne 
pubesccnlibus, viiescenlibus, subffiqualibus, demum reflcxis. Receptacijlum pilosum. Flosculi circiler 
10, iuvoliicro longiores. Coholla», Stamina etPiSTiLLUMnon vidi. AKENiAelpAPPusulinpriEcedentibiis. 

4. PERDICIUM DivARicATUM. t Tafa. CCCLV. 

P. foliis lanceolalo-oblongis,acuiiiinalis,basi auriculatis, sessilibus, supra pubescemibus, 
siibtus canesccntibus ct tomenlo^o-pubescentibus; paniculis ramosissimis , divaricatis. 

Crescit in collibiis siccis prope Cavico ad ripamjluvii Chamaja. ( Prov. Jaen ile Braca- 
moros.) IC Floret Augusto. 

Heeiba (?J volubilis, fteiida, ramosissima; ramis allernis, divaricatis, lerecibns, sulcalo-slrlaiis , pn- 
hescentlhus. Folia alterna, sessilia , lanceobilo-ohlonga, aruminaia, hasi angustala et auriculala, aurl- 
culis roiundalis, denliculala, denliculis rainuliseimis argutis erectjs, membranacea, rcliculalo-venosa , 
suprapubescentia et viridia, subtuscanescenliaet tomenioso-pubescenlia,suhquadripollicaria,PANtcuL.E 
terminales, ramosissituo:, divaricalie, foliata-; ramis allernis , paleniibus, dicbolomis rbochi^e pu- 1 ■io composit.t:. 

bpscenlibusjramulls Jivaricatis.bracleaiis. Floiies (fy. i.) magniludine praecedeotium. iNvoi.ucnuM pro- 
fiinde suboctopartilum , calyculatum; laciniis lineari-lanceolatis, acumiiiatis, exlerne puiiescenliLus, 
■viriJibus,suL;cquaIit]us. Receptacchim pilosum. Ft.oscuLi (fig. n.) tirciler la, involucro longiores , 
omnes Iierinaphrodiii , conformes. Coholla alba, SimiN*, Pistillum et Pappus prorsiu ut ia Perdicio 
LavaDensi. Ake.ma immaiiii'.'). 
Pi'tecedenlt valde affiQC. ' ' 

DUMERILIA. Lagasc. Decand. 

Involucrum profunde multipartituai ; laciniis subEequalibus. Hecepta- 
CULUM paleaccum. Floscltj omnes Iiermaphroditi , bilabiali ; labio exte- 
nore niajore , plano , tridentato; intcriore bipartito ; laciniis linearibus. 
ANTiiEREbasi bisetosac. Pappus plumosus, sessilis. 

llcrbae fobls alternis, sinuato-incisis , subpahnatis. Florcs icrminales, 
corymboso-paniculati. 

1. DUMEKILIA PANicoiATA. 

D. foliis siiborbiculatis, scptemlobatis; lobis crenatis ; paiiiculis corymbosis, terminalibus. 
Dumerilia paniculata. Decand. in Jnn.dn Miis. deVhist.nat.deParis. icf. p. 72. t. 7. 
Crescit locis frigidis in radicibus moiUis nobilissimi Chimborazo ,alt. iSGo hex. (Regno 
Quilensi.) f) Floret Augitsto. 

FRUTEXTolubiJis.glutiQOSusex Bonpl. Foi.ia Aceris campestris. 

KLKiiMA. Jacq. Willd. 

Invoi.uceum profundc quinquepartltuin, ccalyculatum ; laciniis icfjuall- 
bus. Receptaculuh nuduin. Flosculi omnes hcrmapliroditi , tubulosi. 
ANTUERj:basinudae. AKiisuIincaria, comprcsso-complanata. Pappus pilosus, 
sessilis. 

Fruticcs aut lierba! graveoleiitia. Folla altcrna, Intci;ra , s;cpissime mar- 
gine pcllucido-glandulosa. Florcs Lerminalcs, solharii. Involucra pcllu- 
cido-glandulosa. 

1. KLEINIA joRULLENsis. + Tab. CCCLVI. 

K. frutlcosa; follis oLlongis, obtusis, subrepandis, eglanJnlosis ; laclniis involitcri lan- 
ccolalo-liiicariljus , acutis. KI.EIKIA. j5 

FlorltSe i^mtT'''''' ""^""'^' ""'"'" 'ff"'"'""' J'>''^^^° ' «^'- <3oo A^^. f^b.« ^.V^tj/o.J tj 
Frltex ramosissimw; ramis ahernls aut oppositis, tereKbus, l^vibus, fuscis, elal.ris- lunioribus 
iiaNs. toLi. altern. lonee peliolala, oblonga, obluM, basi acula, subr.pind., membranac<'a 

m ap.ce ra,nuloru« sohtani, peduncula.i, oclo lineas Jo:,^!. I^tolecrum ol,lonBO.cylin,I,.a«um nJ 
fun<lequ.nqueparlitum, ecalycniatum ; lacinia, lanceolato-IinearM, acul^: cIaL>.ie virides dan.h.ll 
]>«ear,bus pellucidis biseriatis noiat^, sub»quales, membranace^ , marelne diaph.'n^ ItFOEPTArr,'^ 
.udum F.C...U 0?^.,.) .5-50, invo.ucro longiores, omne. tubulosi, conJmes. Coroxx. glab" 
ubo fil.formi; I.mbo subcampanulato , quin.,ue(ido; lacinii, lanceola.is, pamlls, Anthe«* exserla^ 
Ov..Mt,„lmeare. Stvll:. e«crlu..ST..;«. bipar.itum ; lacinii. revoIuU,. Akknu linearia , compres«>- 
complanata . laevia, hispido-sc.ibra , niero-f.iscescenlia , Ires et diinidiam lincos longa. Pappm pilosus 
sessihs; pilia scabns, fuscescenlibus , palulis , tubum corollie acquantibus, akenio paulo brevioribus. 

2. KLEINIA VIRIDIFLORA. f 

K- rriilico.sa; foliis obov.uis , olnusis , lcviter undiilaio-repandis , ni.-irgloe pcllucido-clati- 
diilosis; lacliiiis involucri lineari-oblongis, acutiusculis. 

Crescit locis temperatis jiixla ralladolidMexicamrum, alt. 1000 hex. ft Floret Septembri. 

rKirKx or^yal.s, ramosissimus , graveolens; ramisallernis, teretibus. strialis , e'ahris , fuscis, Folia 
alierna, penola.a, obovala, ob.usa , basi angus.aia, margine levi.er unjulato repanda glandulisque 
Imcaribuspelluciilis inslrucla, reliculalo-vcnosa , membriinacefl, glabra, oc.o aui novera lineas lata. 
rrrjoLus tres hneas lougus, glaber. Flohes in apice ramulorum sohlarii , pcduneuiati , seplem aut octo 
lineas longi. lHVOLUcai'M oblongo-cylindraceum , profuude quinqueparliiura , ecalyculalum; lacini^ li- 
ne^ui-oblonsa!, acutiuscula: , glabrte , virides , glan.lulis linoaribus rosels pellucidis biseriatis nolata, 
suba-ijuales, membranacea; , margine diapban«. Receptaculum nudum. Floscpli i5— so, involucro 
paulo longiores , omnes tubulosi, conformes. Coholl*. virescens, glabra ; lubo cyhndraceo ; lirabo sub- 
camp.inulato, quinijuefido ; laciniis oblongo-Ianceolalis , patulis. AntheRjI exsertre , basi nuda-. Ov*rium 
liueare. Stvlvs glaber , exserlus, Stigma bipartilum; laciniis revolutis, Akem* Jinearia, compresso-com- 
planala, hispido-scab.-a, striata, nigro-fusca , Ires el dimidiam lineas longa, Pappus pilosus, sessilis;pilis 
scabriustulis, tubum corollic a:quantibua, akenio paulobrevioribus, fuscesceo.ibus , patuhs. 

Klcinl^uPoropbdloprosima. 

5. RLEIINIA PoROPHILI.UM. 

K.. herbacea; foliisovaio-ellipticis, obtusis, crenato-repandis, margiue pellucido-glandu- 
losis ; laciuiis iuvolucri lanccolato-lincaribus , acuniinato-mucronalis. 
Meiiiia Poropbyllum. Sp. pl. eil. JV. 3. p. 1738. 

Cacalia Porophjllum, Linn. Swartz. ohs. 29**. Cavan. ic. 3. p. 11. t. 223. 
Crescit locis frondosis prope Tiirbaco Novo-Granalensium, alt. i.'io/iejr. % Florei Junio. 
Hehb.i bi- aut tripedaiis , graveoleus. i58 coMPosir.r. 

4. KLEINIA TAGETOIDES. t 

K. herbacca (?J ; foliis lanceolalo-linearibus , aciilis, suhintngerrimis, mai^ine pcllucido- 
punctalis , suhtus glaucescentibus ; laciniis involucri oljovato-oblongis , ohtusis , externe prui- 
noso-glauccscentibus. 

Crescit in hortis Mexicanis. o ? 

HEiiBAerecla,S— 8-pollicaris, graveolens. CAtLisramique tereles.sulcalo-subnngulati, glabrl, akemi, 
patentcs. Folca aiterna, breviterpetiolala, lanceolato-linearia, acuta, basi valde angustata, subintegcr- 
rima, veiiosa, membrauacea , glabra, supra viridia, subtus glaucesceuli.i , margiae glandulis subrotun- 
clis pellucidis remolis iustruula, adjeclD pctiolo sesquipoilicaria , lineam lala. Flores in apicc ramoruia 
solilarii, longe pedunculati , semipollicares, erect) ; pedunculu sesquipollicari et lougiore , tereltus- 
culo, striato, glabro, nudo. Involucrl-» profunde quinquepartitum, ecalyculatum ; lacinix obovato- 
oblongee, oblus^s , mcrabranacex, glandulis lincaribus pellucidis biserialis nolalie, virides , margine 
diapbaniS et subviolacex , apicem versus gl^ncescentes , subxquales. Beceptacclum plaoum , nudum. 
FloSculi crebri, tnvolucrum paulo superanles, omnes lubulosi, conformes. Cokoi.la glabra; tubo longo, 
tcnui , cylindraceo , albido; limLo campanulalo, quinquefido , quinquenervio , violaceo j laciniis ovalis , 
acutis, enerviis, a:qualibus. Antqehe vix exsert», basi nudx; processibus lerminalibus ovatis, acumi- 
nalis, diaphanis. Ovarium lineare, compressum , la^ve, glabrum , margine bispidolo-scabrum. SrTLU» 
capillaceus , glabcr. Stigma biparlilum, exserlum; laciniis revolutis, violaceis, subglandulosis. Akenich 
immalurum. FArpuspilosus, sessilis; pilis crebris, hispidulo-scabris , fuscescenlibus, corollam subiequan- 
libus. 

Vlantam nostram a Kleinia sufTiuiicosa WilM. (in berb. Juss.) baud diversam crediderim, nisi caulis 
bcrbaceus(?) et ramosior, rami patcnles, folia mullo majora, tenuiora et subCus glaucescentia et lacinite 

5. KLEINIA coLOE.vrA. t 

K. caule herbaceo, apice virgato, multiQoro; foliis lineari-lanceolatis , obtusiusculis, sub- 
integerrimis, margine pellucido-punctatis ; laciniis involucri lanceolato-Iiiiearihus, obtusius- 
eulis, violaceo-coloratis. 

Crescit inter urbein Guanaxuato el paguiii 2'i-mascatio 3Iexica/ioriini , alt, lo^o hea;. o 
Floret Seplembri. 

Hekba graveoIens,annna (?). Caelis erectus, uni- aut bipedalis, superoe virgato- ramosns, multi- 
florus ramique sulcato-aogulati , virides, glabri, alterni, Folia aUerua, petiolata, liaeari • lanceolata , 
obtusiuscula, basi longissime in petiolum angust.ita , subintegerrima , margine glaudulis uounullis pel- 
luoidi8instructa,subaveaia,nerTo mediosublusprominulo,membranacea, crassiuscula,adjecto peiiolo 
sesquipollicaria etlongiora, duas lineas lata. Flores io apice rumulorum solitarii, pedunculali,semi- 
pollicares. I>"volucrl-m oblongo-cjlindraceum, profunde quinquepartitum; lacinitelanceolato-lineares, 
obtusiusculie , glandulis linearibus biseriatis notalx, membranacese, violacea), glabrs, margine diapha- 
nie , subxquales, Receptaculum nndnm. Fx.oscdii crebri , involucro longiores. Coroli.a glabra ; tubo fili- 
formi-cvlindraceo; limbo snbcampanulalo , quinquefido,- laciniis lanceolalis , palulis. Antheh* esscrlte. 
OvAKiUM lineare. Stvlus et Stigma generis. Ake.ma linearla, compresso-comphnala, slriala, luspiJo- 
scabra, fusca , tres lineas longa. TAPPfs pilosus, sessilis; pilis tubum corolla; ieijuantibus, akenio bre- 
vioribus, acabris, fuscescentibus, paiuHs. CACALIA. l5g 

CACALIA. Li™. 

InvOLUcmiM profunde multipartilum , calyculatum; laciniis lequalibus. 
Receptaculum nudum. Flosculi omnes lubulosi, Iiermaplirodili. AnTHEKa! 
basi nudae. Pappus pilosus, sessilis. 

Arbores, fruliccs aut Iierba: polymorplia', alternifolla. Flores terminales, 
sobtarii, corynibosi aul paniculali, flavi, lutci, auranliaci, purpurei.rosei, 
albl aut virescenlcs. 

,; c,„.k fr,„ico,o. •■• ■;.;; 

aj FoUis tereiibus. 

i/CACALIA TERETiFoi.iA. t Tab. CCCLVII. 

C. rruticosa ; foliis terelibus , acutis, subcarnosis, glabris; corymbis ramosis. 

Tacbima incolis. 

Crescit in arenosis juxta pagum Mulalo Quitensium , inter montes ignivomos Cotopaxi 
et I/inissa, ali. 1600 Aex. 6 Floret Majo. 

Fruti-x sublripedalis , ramosisslraus ; ramis alternis, lerelibus, substriatis , glabris. Folii alteraa , 
sessiJia , lerelia , acuta , subcarnosa , glabra , sex aut octo iineas longa. Cobymbi terminales, ramosi ; ramis 
allernis, gjabris; floribus pedicellalis, tres lineas loneis. l.Nyot-ccHUM canipanulalum, profunde mulli- 
partilumjcajyculalum; lacioiis circiler iS.teijualibus, lanceolatis,acutis,margine membranaccis , gla- 
bris, apice pubescentibus ; foliolis calyculi nonnuljis, minntis, lanceojatis, apico subulatls, involucro 
adpresjis. RECEiMACULUMgUbrum.nudiim. Flosclli 30 aul ai, iiivolucro vtx longiores. (:urui.i.a lubu- 
losa, flava,glabra, superne paulo ampliata et quintfuedenlalai deatibus ovalis, aculiusculis, enerviis, 
spbacillalis. Amheh*; subexserla:. Ovaiiiuh lineare, pubesceos, Stylls glaber, inclusus. Stigma blparti- 
lum, inclusum , demum essirtum (?) ; laciniis apicesubcapitalis. Akenium immaluruni. Pappds pilosus; 
piiis scabriusculis, albis , corollara icquanlibus. 

bj FiiUis uninerviis j inteserrimis. 

2. CACALIA AKGUSTIFOLIA. t 

C fniticosa; foliis linearibus , margine rcvolutis, unioerviis, subcoriaceis , subtus cano- 
lomctilosis; corymbis ramosis. 

Crescit et Jtoret cum prtecedente. ft 

Frotex orpyalis, ramosisslmua; ramls sparsis; junioribus subangulatls , albido-pubesceotibus. Folia 
sparsa, subsessilia , approxtmata, ramis subadpressa , iinearia, aculiuscula , integerrima, margine revo- 
luta, uuinervia, neivo medio subtus vatde promiacnte, subcoriacca , supra glabra el nilida, subtus i6o COMPOSIT.i; ■eberrimi , 

as loDga ; tubo lenui ; limbo 
, erectis. Anther^ inclusa 
k bipartilum ; laciniis palulis, 
pilis scabris, albls, coroll^ui cano-tomenlosa , sulbipollicaria, sesquilioeaui Inta. Corvhdc lcrmioales, ramosi; ramis sparsis, angu- 

ktis, aliiido-tomenlosis , patulis. Flores pedicellati, subsemipolficares. Involucrum campaaulatum 

profunde multipartilum , caljculalumj lapiniiscirciler i5, xqualibus, oblongo-lanceolalts, aculis 

riaceis, externe pubescentibus , apice subcilialis. IIeceptacclum pli 

involucro vi\ (luplo longiores. Coroli,* lubulosa, flava, glabra, 

infumlibulirormi , quinquedenlalo; dcnlibus ovatis, ecutiusculis 

(an demum esser(ieV), OrARicji vermibus deslruclum. STYi.cisglaber.STio; 

glaliris, apice aubcapiiaiis, vIk exserlis. AKKr^itM non vitti, Pirpts pUosus 

8ubffiquanlibus,palulis. 

5. CACALIA cisehabiojdes. t 

C. fruticosa; foliis lineari-olilongis , margine revolulis , tininerviis, mcniLranaceis , supra 
pubcscentibus , subtus lanatis, canescentibus; iloribus cofymbosis, 

Crescit in Regno Quitensi? Tj 

Frutek ramis sparsis,subangulatis, caoo-lomentosis, suLlanatis. Folia sparsa, valde approximata, 
sessilia, late line^ri-oblonga , oblusiuscuia.niargine iategeri-ima et revoluta, uniiicrvia , mcmbranacea , 
Gupradense canescenti-pubescenlia , subtus cano-Ianala, i5 aut iS lincas louga , Ircs aul tres et dimidiatii 
lineas lata; juniora utrinque cano-Ianata. Corvmbi terminales, subsimplices ; ramis sp.irsis, angulittis , 
cano-lanatis- FiORES pedicellati, subsemipollicares. Involuurcm caiiipanulatum , caljculalum, piofunde 
mullipaTtitum; laciniis crebris, sequalibus, lanceolatis, aculis, coriaceis, exlerne cano-ianalis. IIecep- 
TAf.cLu.M convexiusculum , piinctatum, nudura , glabrum. Flosculi crcberrimi , involucro vix duplo lon- 
giorcs, quioquelineas longi. Coholla, SrrLOset Stigm* prcecedentis i diintes corollie uniiiervii, patenles. 
Aniuere subcxserta;. Akemvm oblongo.lineare, conipressiusculura , slriiilum , nigro-fuscum , glabrum , 
lincam longuni. Pafpcs pilususi pilis scabris , albis, corollam suliset^uactibus , palulis. 4- PUSGENS. CACALIA 

, lanceolaio-oblongis , C. fruticosa; foliis subiinbricatis , lanceoJaio-oblongis , aculis , piingcnlibus, u 
coriaceis , glabris ; corymbis ramosissimis. 

Crescil iii AntUbus Peruvianorum , aU. 800 hex. Tj Fioret Octobri. 

Frutex ramulis angulatis , pubescenlibus , denae foliosis. Folia sparsa , densa , subimbrlca 
simc petioiala, lanceolato-oblonga, utrinque acula , subpungentia, iiitegerrima, uninervia, coria. 
sex aut septem lineas longa , sesqui- aut duas lineas lata. Coavmbi terminalcs , ramosissiini ; rai 
patulis, aDgulalis, pube-cenlibus. Floues pedicellali, treslineas longi. I.nvoi.ucrum campanulaL 
fuude multipariitum,calyculatum; lacJDiis oirciter 11 , rcqualibus, lanceolalis aul oblongo-lauceolatis , 
aculis, coriaceis, margine diapbanis , glabris ; foliolis calyculi mlnutis, lanceolato-iiQearlbus, subpubes- 
ccnlibus, involucro adpressis. Receptaculum niidum. FLoactrLi circiier as ,invo!ucrumsuperantes , duas 
ct dlmidiam llneas longi. Coroll\ , Stylijs , Stigma el Papp 
(demum exsertse?). Ovabium Uneate , glabrum. Akemi^m nc , brevis- 

is sparsis , is C. teretifollse. AnTUEas inclus C.fruticosa; foliislai 
ftoribus corymbosis. 5. CACALIA rui.ciiF.i.LA. 

:colatLS, aculis, marglncsubrcvolLitis, iubcoriaceis ,glal>ris; CACALIA. jg^ 

tensium, alt. i3oo hex. ^ i^Vore/ Jtdio. 

iiiis 10 K '°7-t I.-ivoLocnoM campanulalum , profunde mulriparlilum, calyculatumj lacJ- 

lucro I J.;: '"''^l"'''''"'* ' o'''°-Bi« . aubacuminati» , coriaceis , eUbris; foliolis culjculi lanceola.is, iuvo- 
luc.o brev.onbus eique adprcssi* Rkceptamluu nudum. Floscuu circHer i„ iuvoI,.rm in./lnr., 

prorsusutin Dra;ce,lpntP Aicv,,,»; „ n 1 - "*-'"=' ((o, i.ivoiucro longiores, 

I jiia;ceuente. aremum immaturum, Papfls prscedent.s. 

Senec.onilIuberli:«Pert.ClIul,erli«tomentos» Bory cle Saint-Vincent.) oL habiium proxima. 

6. CACALIA vAcauioiDEs. + Tab. CCCLVIII. 

C.rrQL.cosaifoliiscuDeato-oblongis,cuspidatis,pungentibtis,uninerviis,coriaceis,gIabm} floribus subcoryrabosis 

llierba dcl Paramo incolanim. 

Crescit locis montosis , /rigidis prope Pansitara, in radicibus montium Cujurcu ; item 
in monte tgni^omo Purace , alt. i.'|Oo-i8oo hea:. {Provincia Popayanensi.) fi Flo, " 
iVofembri. ' 

Fkutex semiorgjalis el allior, ramosissimus ; ramis sparsis , interdum fasciculatis, lereliusculis , g 
bns, basibus foiiornm delapsorum notatis; ramulis angulatis, subTiscosU, dcnse foliosis. F01.14 spara 
sessilia, cunealo-oblonga, cuspidata, subpungentia, basi paulo angusLata, iolcgerrima, plana, uoinei^ 
v.a,conacea(recemia carnosa?). glabra, polliearia, superne tres aut rarius Ires et dimidiam lioeas 
lala- Flores lerminales , pauci.subcorymbosi, pedunculati, quatuor lincas longi. I^voLecftUM caQ.p, 
nulatum , profunde multiparii tutn , calyculatum ; laciniis circiler . ^ , sub;equalibus , oLlongo-laneeolalis , 
acutis , cor.aceis, glabris ; foliolis caljculi iiiiearibus , involuero brevioribus eique adpressis. Floscuu 
{fiS- 'Ocrciler 3o,i.iToIucroiongiores.CoROLL. alba.A.NTHER*, PiSTiLLUMetPAPPcsprorsusutindua- 
bus prjecedenlibus. Akenhjs ' 7. CACALIA glaerata. t 

C. fniticosa; foliis oblongis, acutis, subpungemibus , unincrvii*, coriaceis , glaberrimi.s ; 
corymbis simplicibus. 

Crescit inler convallem Ciicuniicensem el montem nivosum Purace Popajanensium , ait. 

i5oo /lej^. -^ Floret Novembri. 

Frutex ramulis subangulalis . fuscis , glabris , dense foliosis. Folia aparsa , sessilia , oblonga , acuta, sub- 
pungenlia, basi ('auloausustata. iutegerrima.coriacea (recenlia carnosa?), uninervia,gla!>errima,sub. 
bipolhcaria , septem lineas latii. Cohtmbf terHiinaIes,simplicesi tloribus longepediceiialis, quatuor lineas 
longis ; pedicellis uni- aut inlerdum sesquipollicaribus, subpubescentibus , superae bracteis nonnullis 
Imeari-subulatis obsilis. IisvomcRiiji tampanulatum, profunde mullipanitum, ealyculatuoi; laciniis 
circiler i3j sub^qualibus , oblongo-Unceoiatis, olitusiustulis,coriaccis, glabrjs, apice subcilialis; fo- 

Hov. Ges. si Srtc Tomus IV- ai 162 COMPOSIT^. 

liolis calyculi duobus aut Iribus, lineari-filiformibus, iuToliicro Iriplo brevioribus eique adpressis. 
Fj,oscoLi crcberrinii, involucro paulo longiores, Ires liueas longi. ConoLLA tubulosa, glabra, alba (!) , 
superne paulo ampliata et <juinquedentala ; dentibus obloogo-lanceolatis , enerviis , obiusiusculis , pateii- 
tibus. AnthE[i.£ iucliisfe (dcmum exserlx?), Uvarjum lineare , glabruno. Stvlus glaber. Stiuma biparlitum ; 
laciniis patulis , glabris, apice subcapllatis, vix exsertis. Akenium immaturum. Pappus pilosus; pilis 
scabris , albis, corollam «ubicquantibus , patulis. 

PrKcedenti simillima, nec diversa nisi floribus foliisque dnplo majorihns, oblongisj an vere species 
distincta ? 

8. CAC.ALIA LANATA. t 
C. fruticosa; foliis oblongis, acutis, submucronatis , basi cuoeatis , uninerviis, coriaceis, 
scriceo-laaatis, albidis ; corymbis siniplicibus. 
Hierba dc S. Maria incolanim. 

Crescit locis frigidis in declivitate monlis Chingasa jua;ta sanctuarium Montserratense , 
aJt. i5oo hex. ^Regno Novn-Granatensi.} Tj Floret Augtisto. 

FRUTExraniis altemis, teretibt>s,glal)ris; juaioribus albido-lanatis, foHosis. Folia alterna , breTissime 
petiotula, obloDga, acuta , submucronata , basi cuueata, inlegerrima , utrinque sericeo-lanata , albida , 
uninervia, coriaoea, 7 aut 8 lineas longa, a 1/1 aut 3 3/4 lineas lata. Gokymbi tcrralnales, simplices. 
Flohes iuspecimiue nostrobaud Gpeiti. Intolucrum campanulatuiii,profunde suboctopartitum , calycu- 
latum; laciniis sub^ualibus, oblongis et lanceolatis , aculis, exterue lanato-pubesceulibus; foliolls 
calyculi nonnuilis (circiler^), lineari-subulalls, lanalis, involucro paulo brcvioribus eique adpressis. 
Recbptaculdm planum,celluloso-raT09um. Fi.oscci.1 circiler aS, tubulosi, Iiermaphroditi,in specimine 
nostro nondum upei-ti. PAprius pilosus- 

9. CACALIA LEDIF01.rA. t 

G. fruiicosa ; foliis oblongis , acutis , uninerviis , coriaceis , supia glabris et nitidis , subtus 
cauo-iomenlosis; corymbis simplicibus. 
Crescit cum pracedente ? ^ 

FRUTEiramisallernis, teretibus; junioribus tomenlosis, foliosis. Folia subsessilia, oblonga , acuta , 
plana,integerriiaa, uoiuervia, coriacea, supra glabriuscula,nitida el viridia, juniorasericeo-pubescea- 
Ilicariii.duaslineaslala. CoRTMBi termin;iles,simplices. FLOREsiu 
!iuM campanulalnm , profunde octo- aut noTempartitiun, calycu- 
s ei lanceolatis, acutis, externe caoescenti-tomentosis; foliolis 
ngtiste linearibus, tomentosis, involucro paulo breTioribus eique 
,celluioso-favosum, glabrum. Flosculi circiter 25, inspecimine 

1 O. CACALIA NITIDA. t 

C. fruticosa; foliis ovatjs, acutis, cordatis, uninerviis, remole subdcnticulatis, coriaceis, 
tiprj glabiis et nitidis, siibtus tomentosis et fuscescenti-albidis ; corymbis ramosissimis , 
oliatis. 

Crescit in Regno Quitensi ? y, ,^u --: -> , j^i ' ii i^ -«. - ..i-J-..: ■ ' tia,subtu3ca 


ino-to inentosa , subsemipt 


specimine no 


stro hauj aperti. Intoluc 


Jatum;]aciui 


is suU-equalibus, oblong 


calyculi noni 


auilis(circiter4aut6). 


adpressis. Re 
noslro uondi 


im aperti. Pappus pilosus. CACAI.IA. j(J3 

Fruiex ramis aliernis , lerelibus , pubescoi.lil.us; ramulis junioribus lanuemOMS. Folu alierna, 
petiolala, ovala. acula, cordaia , subJenticulala, Jeuticulis nonnullis valJe remotis , cnarfiiue revDlata 
u..merv.a , rervo meJlo sub.ua valde pron.inente, con.cea, supraglabra , niliJa, quasi vernice obduct.. 
viridia , subius tomenlosa et fuscesceuti-aibida , decem aul undecim liucas lousa, basim ver^us sex liuea» 
lala.P£TTOL,sduas Imeas lougus , canaliculalus, lauuginos.is. ConYMBi terminales, r.moaissimi. foJiali; 
iamis ramul,s(jue altemis, huugmosis , diffusis. Flores pedicellali , in specimioe noslro uonJum com- 
peti. INVOLUCRUM campauulatum, profunJe suboctopartitum . caljculatum ; laciuiis suba,qualibus . 
oblongo-lauceoialisautovalo-lanceolalis.acutis,exlernelanugiuoso-p.,bescenlibus;folioliscaljculi 
uonnu lia(circHer6 auE 7), tineari-subulatls , pubescentibus , involucro Irevioribus elque adprcssi» 
iUcEPiACULLU praicedeatis. Flosculi 45 aut 5o, incompleli. Pappls pilosus. 

c) Foliis reticulato-venosis , dentatis. 

II. CACALIA iLiciFOLiA. 

C. arborea; foliis opposilis, ovalo-oblongls, acutls, sinuato-denlatis, reticulaio-venosis, 
coriaceis,sui.raglal.risetnilidis, sul>tus lomentosis ; corymbis terminalibus, simplicibus. 

StEehelina ilicifolia. Linn. suppl. 358. Smith. ic. ined. p. 7 .. (. 71. Sp. pl. ed. W. 3. p. 1785. 
Crescit in titta planitie Dogolensi , alt. i^oo hex. ^ 

INVOLUCRUM bem;sph,Tricum,piofundemiiltiparliium, calvculalum,- laciniis 14 aul i5, snbffiquaiibus, 
oblongisautianeeolalo-obionsrs,acutis,eslernelomenlosisifolioliscalyculicii-citer9,iineari.subv.lalis, 
tomenlosis, involucro paulo brevioribus eique adpressis. liECEPTACULCu planum. celluloso - favosum i 
foveis margine membranaceis , lacinialis ; laciniis subulatis. Flosculi crebri , tubulosi , hermapbroditi . 
involucrum superanles. Corolla flava ; lubo tenui ; limbo infunJibuIiformi , quinqueJentato ; dentibu» 
OTatis.acutis, unluerviis. ANTHEHr. indusfe, demumexserl^ Q) , basinudEe. Ovarikm lineare, e'al>rum. 
STYLusglaber.SiiGMA biparlilum, essertum; laciniis palulis. Akeniuk lineari-cuneatum , angulalum , 
compressiusculum,glabrum,fiiscescetts, a/3 linca; longum, Pappus pilosus; pilis rigidiusculis , scabris , 
aIb>Jis,corollam a:;qu:ialibus, patulis. 

A Hlulisio cum BonplanJio communicata. 

A Sla.'helinis ob habitum et floris struciuiam loiigc diversa, Cacaliis affinitale proxima, ilsque adso- 
cianJa .quaniquam receplaculum celluloso-favosum , niargo fovearum lacinialo-scariosus (receptaculuitt 
paleaceum auct.) el folia oppositasinl. In nonnullis Cacalia: speciebus,prieserlim inproiime pra-cedente, 
receplaculuin cellulosum invenilur; itemque in consencribus, ul in Senecionis el Cinerariai speclebus, 
e,indem observavi receplaculi slructuram , eam tamen in JiitinguenJis generibus uullius momenti esse 
peisuasissiuiuiii mibi est. 

1 2. CACALIA inBOHEA. t Tab. CCCLIX. 

L. afborca; foliis ovato-oblongis, acutis, denliculatis , margine revoloiis , reticulato-ve- 
nosis, subcoriaceis, glabris; paniculis ramosissimis. 

Crescit locis Jri^idissiniis Parami ile Almaguer juxta pa^iim Pansitam , alt. iCooA. ft 
Floret Septembri. 

Aruoh triorgyalis ; ramis sparsis , terelilius , slriatis , hispidis , fnscis. Folia aUerna , peliolaia, ovato- 
oblonga, acuia, basi Gubrotundala , Jenticulala, dealicolis revolutb, subooriacea, reticulalo-veaosa , l64 COMPOSIT^. 

Tenisprimariisdivergeiitibusnerroquemedio subtusprominentibuj, ^labra , supranitidaetuigro-viridi», 
sesquipollicaria.novem iineas lata. Petiolds trcs aut qualuor lineas longus, cansliculalus , hispidulus. 
Panicui.* lerminales , ramosissimie , denSLE, bratlealas, subbipollicares ,■ ramis alternis , subangulatis , 
liispidls j floribus pedlcellalis, suaveolcntibus , tr-cslineas longis; bracteis lioearjbus , glabri«. Involucrith 
campanulatum, profuDdeocIopartitum, ca1yculatumilaciniiasequ3libus,lanceolalis, aculiusculis, coria- 
ccis, margiae membranaceis ,glabris, laste viridibus, apice vioiaceis; fotiolis calycuii nonnultis, linea- 
ribus, involucro quadruplo brevioribus eique adpressis. ItECEPTACDLUu nudum , scrobiculalum; scrobi' 
culis pentagonis. Flosccli {fig. i.) ii aul la, invotucro longiorcs , irea lineas longi. Coroll» tubulosa , 
alba, glabra; limbo quinquclido; laciniis lineari-lanccolalis, acutiusculis , uninerviis,rcvo!ulis. Ai^tkeha 
eiserla^. OvAKiuu lineare , glabrum. Stvlus glaber, exsertus. Stigua bipartitum; laciniis glabriusculis, 
revolulis,obtnsis. Akbmum iineare, quinquangulare, glabrum , fuscum, liaeam longum. Papfds pilosus; 
pilis scabris, albij, coroliam subiequantibus, palulis. 

l3. CACALIA K.LEIN10UJES. t 

C. fruticosa; volubilis; foliis oblongo-ellipticis, breviler acuminatis, argule denliculatis , 
reticulato-venosis, membranaceis,glabriusciilis; paniculis terminalibus.et asillaribus, ramo- 
sissimis, diffusis. 

Crescit locis temperatis prope Guaduas Novo-Granatensiuin ? b 

Fbutei voluljilis;ramisalIeruis,sulcalo-angulaiis,his]iidulis,fu5cis.FoLiA alterna.peliolata ,obIongo- 
elliptica, Lreviter acuiiiinala , basi rctuadata, argulc denticulaln , reliculato- venosa , venis primariis 
nervoque meUio subtus prominenlibus , membranacea , glabra, nervo medio sublus liirlello , sublripol- 
licaria ,sesquipollicemlata. Petiolus quinque liucas lougus , canaliculatus, margine membranaceus, 
subtorlus,pilosus. Pakicul^ lerminalesel a)iillares,spilbameie,bipollicarcs, pedunculatLe,raraosissima;, 
diifusa:, bracte3tx;ramis allcrnis ,patentibus , liirtellis ; Ooribus pedicellaiis, semipollicaribus; bracteis 
lineari-lanceolalis, apice subuialis, membranaceis, cilialis , giabris. Involuckum campunuhtum , pro- 
fuade octoparlitum, calyculatnm; laciniis lanceolato-obiongis , aculis, subcoriaceis, margine membra~ 
naceis, apice cilialls , glabris, xqualibus; foliolis calyculi nonnullis, subulnlo-linearibiis, involucro 
adnressis. Receptaculcm nudum. Flos(!uli ciruilcr i5, involucro duplo lon^jiores, subsemipollicares_ 
CoROLL* tubulosa, aibat?), glabra; lubo tenui; limbo subinfundibuliformi, quiaquedeotato; dentibiis 
oblongo-lanceolatis, acutiusculis, obsolele uninerviis , patenlibus. Antheh^ exsert». Ovabiiim lineare, 
quioquangulare, glabrum. Stvlus exsertus. Stigma bipartitum; laciniis apice subcapitalis, revululis , 
glabriusculis. Akbmvm immaturum. Pappls pitosus; pilis scabris , albia, corollam subfequanlibui, 

a} Caule herhaceo. 

14. CACALIA PATENs. I = S^^t... f^^^i^nK^M, . 

C. caule Tolubili , ramoso ; foliis lanceolatis, acuminatis , basi sublyralo-cordatis, ample- 
xicaulibus, denticulatis, margine rcvoluiis, subtus caneseenti- lomenlosi!. ; panicula divari- 

Crescit locis humidis Regni Qititeiisis inter pagum Mulalo et villam Pansache, in decli- 
vitate orientali montis Colopaxi , alt. 1^00 hex. T Floret Majo. 

Cadlis volubilis, ramosus, sukatus, glaber; ramis alteniis, divaricalis. Folia raJitalia uon vidi ; CACALIA. jg5 

caniina sesailia , knceolals, basim Tersus sulilyraia , cordaia et amplexicaulia , apice acuminaia mareiue 
Jeuucul.,. .ire.oluia, reliculalo-.eoos., supra glabra , sub.us c.o..ccu.i-iome.,o.., sobqu.dripol- 
ucar,., , .„, 8 i,„e.s I.... Pa.-.coia ,.rmin.lis, r.mos. , br.Cea.a , diiru..| r.mis r.mnli.uu. .ueul.iis ■ 
Bl.br,s, p.,.n„..,m,si ilor.bu. loogc p.dicoll.,!., sp.r.i, , semipollic.ribu. ; pedic.lli. .ubpollic.ribo. 
cbs,,,. br.e,.,. cr.bri. lioe.ribu.. I„„„™., cao,p.o„la,um, profuuJ. mullip.r.i.um , calycul..um j 
acous crcer .., «,u.l,bus, l.oceol.l.s, .cuUusculis, m.rgiu. nembrauac.is , gl.bri. , roliolis e.l.culi 
l,oe.r,-laoc.ola„. , ,„,olucro m„l,o br.,iorib„.ei,u. .dpre„i.. Il,c,r»cc,.„« uuJuu,. Fro.cot, cibri 
,uro,uero paulo looj^ores , .,i qmo^u. boeu loogi. Co.ocoi .ubuios. , fl.,. , jlabr. , superoe iotuudi- 
,„l,lorm,s c,qu,„q„ed.n,ai.i d.oi,bus ova„,, aeu,l8, euer.ii,, p.i.oiibo,. Amn™ eiserl» Ov.a,u« 
looare el.brom. Sr.Lcs .i..r,os. Sr,o.. bip.rUiun; laeinii. .pic. .ulapil.lis , Bl.briusculis, r.roJu- 
II. {■). Akenicm ,mmalurum. P.rru. p,lo.u.; pllis .cabris, albis, eoroll.m BubKqu.u,ibu,, palulis. 

l5. CACALIA AnEKABIA. t 
C. caulc herbaceo , simplici , p.ucifloro ; foHis oblongi, , obiusi, , u„i„ervii, , m.rgine ,„b- 
<lenl.li, el revoluli., snbcoriac.i, , ,upra nilidi, eigiabris, subtu. lomenloso-l.uaii, , aoribus 
cernuis. 

Crescil in artnosls Xegni Quitensis, inter B Tamlillo el Mulalc, a!l. ,600 hej:. it F/oret 
Majo. 

C..U1..S creciu. , uoi- .u, bipedalis , .implei , ,ere,iu.culu. , i.oaio - pubcse.u. , foiiosu. , .pie. p.„.i- 
approiimata, sessilia, olilonga, obtusa , subdenlata. . FoLu radicalia 
revolula, subi icoriacea , uainervia . supra glahra , niiida el Uie viriJia , [subtus lomento. 

ut 1 5 Imeas longa, quatuoraut quiofjue lineas lala j inferiora patula ; superiora cauli subad- 
JslongepeduDCuIali,ceidui,subsemipolIicaresipe<lunculisuni.aulsesquipollkaribu3,ianali* 
">I""ol""ni]emulliparlitiLin,calj-culatumilaciQliscircileri3,ti>qualibus,oblongo- lanceolatis, aculis, coriaceis, cxierue albido-lanatis s calyculi lineari-laoceolatis, involucro Iriplo ribuseiqueadp,essis.IlECEPT*cui.ounudum.serobiculaIumiScrobicu]ispenlagonis.Ft.oscoLici-ebri, 
jnvolucro ions.ores, .]ualuo>-li„eas longi. Cohol..* lubulosa , flava, glabra ; tubo lenni; limbo infundibu- 
liformi-campar.ulalo, quiuque.lenlato ; denllbusovatis, aculis, enerviis, palenlibus. Antheh.b eiserUe. 
Ov^HiUM lineare, glabrum. Snrnjs exserlus. Sticma bipanilum; laciniis apice subcapiialls, revolulis, 
glabriusculis. Akenic» immaturum. Pappus pilosus; piiis scabris, albis , corolla brevioribus palulls Culcitio ledifolio v:.lde alBnls. CACALIA SENECIOIDES. t C. caulcherbaceo, ramoso ; foliis petiolatis ,obiongo-lanceolatis, acutis , basi rolundaiis, 
denialis, subtus pubescenlibus; coryiubo ramoso. 

Crescit locis fri^idis , scopulosis Andium Assuajemium, inler Cuenca et Aiausi, alt.i-.oo 
hex. in Floret Julio. 

Caulis erectus, pedalis.ramosus.sulcalo-angulalus, lanato - pubescens. Folia radicaiia non vidi; 
caulina alterna , peliolata , superiora sessilia et subampleKicaulia. oblongo-ianceolala, acuta, basi sub- 
rotund:ita, denlala. mcmbranacea , relicula.o-vcnosa, supra glabra, subtus pubescenlia . jnniora ulrin- 
que leuuiier cauo-lanala , bii.ollicaria , seplem aut oclo tineas lata. Peiioi.cs semipollicaris, can.iliculatus , 
pubescens, basi yalde dilaiatui, foliaccus etamplexicaulis. CoiiYMBiJs terminalis, ramosus; ramis sparsis, ]66 coMPOSiT,r:. 

lanaiis; floribus peilunciilatis, subsemipollioorilius. r,NVOLirciioM cjmpanulatum , profunrie muliipar- 
tllum, calyCDlatum ; laciniis circiler iC), aqualibus, knceolato-oUongis , aciilis, coiiaceis, marglQe 
membranaceisetdiaplianis, glabris; foiiolis calyculi lanccolaio-subulalis, involucro Uiplo brevioribus 
eique adnressis. Receptaculum nuduro. Flosculi 40 aul 5o, iovolucro longiorcs, tres et dimidiam lineas 
Jon"!. Coiioi.n lubulosa, llava , glabra ; tubo tcnui; limbo iQfundibuliformi-oaD^p.inuialo , ([tiinque- 
dcnlato; denlilius ovatis, acBliusculis, uninerviis , patenlibus. AsriTEH.B, PisTiij.irM ei Pappls ul iu piie- 
ccdenle. AKEriiuM immatiirum. 

17. CAGALIA ikvolucrAta. t - -i^*--' ''• ^«-""i^*'"^^ 

(]. caulc lierbacfio, suljr.imoso ; folii.s inferioiLhus petiolaiis , oljlongo-lanceolatis, acutis, 
liasi subrotundatls , dtutatis, margine revolutis, sublus puljescculibus; corymbo simpHci; 
calyculo involucrum suboequanie. 

Crescit cum prcecedente ? -V 

Cici.is herbiiccus, erectus, pcdalis,subramosus, angulaius, pnbescens, prirseriim basim vcrsus. Fdi.ia 
THdicalia nonvidi; caulina allema , inferiora ppliolala , supei ora sessil a et ^ubamplex caulii, oblonf,o 
lanceolala, acula, basi subrolundala, dentata dentibus re^olutia membtanacea, rcticulolo vcnosa , 
supra glabriuscuia , sublus pubesccnlia , sesqui aul bipollicaiia sex lut t.eptem liueas lala Petiolis 
siiiisemipollicaris, canaliculatus, margine membran-i(,eus basi piulo ddiniiis el subaraplexicaulis 
ConviiBLS lerminaiis, subsiraples , bracteatus , raniis allernis , kuit i-pubescenlibus biaLteis o\alo- 
oblongis, aculis, subiulegeirimis , relioulalo \cnosi5 gl bnusculs Ilores scmipollicares I^vollcbim 
camponulalum , profuade multiparlilum, caljcuhlum , lacinus cuc.ler viginti Tqualibus, lanceoialis, 
aeulls, membranaceis , margine diaphanis, glabiis, robol.s caljculi cucilci decLm m.bricali!. ovatis 
el ovato-oblongis , acutis , subinlegerrimis, mtml ranaceis , leiiculalo \enos s maiginein vcrsus pubes 
cenlibus, involucro vix brevioribus eiiiue approximalis. Receptacchim nudum. Flosclm crebri , in- 
volucrum vii superanles , Ires el dimidiam liueas loagi. Coroli.a (llava?), Aniuer^, Pjstili rs pror 


Jaumca: ( Kloiuia? Juss. ) sptcies ? 

18. CACALIA iitiMiLis. t 

C. caule herbacco, ramoso, repente; foliis in a[>ice ramorum congestis, petiolatis,ovatis, 
.ii'utis, arguie ctgrosse serratis, subtus i>ilosis; floribus subsessitibus , soliiariis, gcmiiiis aut 

Crescit inler Los Paredones et Tiirche, inJndibus Qailensiiim {Parmno de ^ssiiay), €ih. 
j -00 hex. -M Florct JuJio. 

C.HILES repentes, raoiosi , iereles, glabri. Koli». in apice ramorum dense congesta, peilolala, ovala , 
;,cuta, biisi valde ansuslala, argute et grosse serrala, venosa, uervo vcnis<iuc sublus pi-omincutibus . 
membranacea,supragIaLra,subtuspilosa, adjectopeliolosubpollicai-ia. Flobes inapiceramorumbrevis- 
simei.elioIati,solitarii,(;emimautlernl,ma8nitudinefIorisBiaeuti5cernua;.I'EDt)HCULiglabri,superne 
incrassali et bracteali; bractcis (calyculi) llnearibus, pilosiusculis, involucro brevioribus. Involuckdm 
campanulatum , profuude mulliparlilum, slabrnm; laciniis lanceoUlis, margine diapbanis, aiqualibus. 
RECKiTACLLfiil nudum. Flosculi creberrimi, lubulosi, hermaphrodili. Corolh lubulosa, superne am- 
pliiila, glabra, Uava, qumiiuedenlala; dentibus ovato-oblon^is, aculis, cucrviis, A^ruEH.E ioclus^. CACALIA. lg_ 

aI™."" ''"°^^"'"' '^'"'. e'al>rum. Sti-lds gbber. Stigma bipartitum, eisertunii Ucinlis palemibus. 
AKENUinimalura.PAPPU5pdosusipLli8scabriusculis,caQdiJis,corolUmsLib^quantibus. 

''19. CACALIA RDNCINATA. t 

_ C. cauleherbaceo, ramoso (?) ; foliis petiohtis, lanceolato-oblongis, aculis, basim vcrsus 

jncso-runcmatis, dentatis, subius cano-lanatis; corymbo subsiraplici. 

Crescit locis frigidis montium Mexicanorum (Cofre de Perote), ait. 1600 hejr. % Floret 

rebritarto. 

C*rL,s erectus, bi-aut tripedalis. ramosus (?). sulcalo-aagttlalus , I.„a alb» caduca ob.ectus. FoLi* 

ramcaiia milu incojn.ia; cauiina allerna, petiolala, laQccolato-oblongii, aeiila , baslm versiis inciso. 

runcinaw , den tata , reticulalo-venosa , supra gJabra , subtus cano-ianala , ii-es ct aimidium pollices ioo-a 
roihcem lala. PisrioLvs sesquipollicaris , cauaiiculatns, eiterne albo-lanaius. Corymbus terminalis sub^ 
simplex, bractealus; ramis tenuiler albido-lanatis. Br.cim lineari-lanceolaUe, pubescenles, Flobo 
seplem aut oclo Imeas longi. Isvolucruh tubuloso-campanulalum , profunde mulLpartilum, calycu- 
latum; laciniis circlterao, siibrequalibus.lineari-ianceolatis, acnlis, merobranaceis, margiae diapbanis 
glabris; foiiolis caiycuii linearibus, involucro multo Ijrevioribus eique adpressis. ItECEPTAccLi;)! pla-^ 
niusculum,punclatum,nudum. Flosculi crebri , involucro paulo loneiores, semipollicares- Cokoll* 
lubulosa, rosea, quinquedentala; dentibus lanceolatis, acutis. enerviis. A.^TiiEn* ci Pistillum prorsus 
priecedenlis. Arbmum lineare, sulcalo-angulatum, glabrum, fuscum, sesquilineam viilongum. PiPPes 
pilosus;pil(sscabriusculis,.ilbIs, corollama;iIuantibus, patulis. 

20. GACALIA rRENAKTHOlDES. t " iviie^UvKi CLtWtenvwa 
G, raule herbaceo , subsimplici; foliis lanceolato-oblongis, acutis, basim versus pionad- 
fido-iocisis, irregulariterserratis, supra scabriusculis, subtus pubesceuti-hjspidulis ; panicula 
ramosa. 

Crescit in Nova Hispania ? % 

Caulis ereclus, sesqui- aut bipedalis, subsimplci, teres, sulcalus, glaber, crassatie penn.^e anserinte. 
FoLiA radicalia ignota; cauiina alterna , peliolata, lanceolalo-obloiiga, acula, basim versus pinnatiddo- 
intisa , in petiokim decurrenlia , irregulariler serrala , reticulato-venosa , uef vo medio venisque primariis 
subp.irallelis, subtus promiaenlibus, membranacea, supra scaliiiuicula , subttis piibesceuli-liispidula, 
duos et dimidium pollices long.i, octo aut decem lineas laia. Petioh;s quatuor aut sei lineas longus, 
canalicuialiis , marginalus, blspiduius. Panicula. terminalis, semipedalis, ramosa; ramis allernis, patulis, 
suicaiis.glabrJs. FiJ7f(Espedicellati,quinquc lineas longi. Isvolucrlbi tubuloso-cjlindraeeum, profunde 
multlpai-iituin, caljctilatum ; laciniis la aut i3, linearibus, acutis, membranaceis.margine diaplianls, 
Tiridibus, giabris, isqualibus ; foliolis calyculi duobus aut Iribus, linearibus , involucro quadruplo 
lirevioribus eique adpressis. Receptaciilom puDCtatum, nudum, planiusculum. Flosculi circiler^o, 
invoiucrum vixsuperaules, quatuor iineas loogi. Coroll* tubulosa, alb» (?), glabra; lubo tenulssimo, 
longissimo; limbo subinfunditiuliformi, quinqucpartilo ; denlibus ovalls, obtusiusculis, uninervlis. 
Aktheh* inclusBi (d^mum exseria;?). Ovaiuijh Hueare , glabrum. t)Trn;s inclusus^demumexsertus?). 
Stigma bipartilum, iQciusum. Akf.muk immaturum. Pappus pilosus; pilis «cabriuscuiis, apiceni vcrsus 
purpurasceutibus , corollameequaatibus, palulis. l68 COMPOSIT.r. 

2 1 . CACALIA coRDiFOLiA. t Tab. CCCLX. 

C. radice tuberosa ; caule herbaceo , ramoso (?) ; foliis petiolalis , subrotuoJo-Ovalis , angu- 
lalis, cordatis, subcarnosis , glabris, glaucescentibus; corymbo subsimplici. 

Crescit prope Santa Hosa Mexicanorum , alt. 1 3oo iiex- X Floret Seplemhri. 

Radik tuberosa. C.tuus erectus, rauaosu», (?), tri- aut quadrlpedalis , tcres, sulcatus , glaber. FoLiA 
radicalia hauJ suppelunl; caulina alierua, peliolala, sulirotumlo-ovala , novem- aul undeciraaDgu- 
lala , angiilis acutis , cordala et subpeltata , subcaraosa , reliculato-Teuosa ,. glabra , glaucescentia , tri- 
polllcarin, tres fere pollices lata. PeriOLUS sesquipollicaris, tereliusculus, ghber. Coiiymbi.s terminalis , 
(ubsimplex, bracteatus ; rainis allernis, glabris; bracleis linearlbus, glabris. Flohes subsemipollicares- 
lnYoi.uciiPM canipanulatum, profunde miillipartitum; calyculatum; lacinii» circiler i5, aequ^ilibus, 
oblongo-Ianceolaiis, margine diapbanis, glabiis; foliolis calyculi circiler octo, liucaribus , iovolucro 
paulo Iongioribuseiqueadpressis,gIabpis. RiiCEPTACuLLiaplaQum, punclatum, nudum. Flosculi (/g. a.) 
crebri , invoiucro vix longiores, quinque Hneas longi. Coaoi.LA tubulosa , flava , glabra , superne paulo 
arapliaia , quiaquefida ; laciniis lineari-lanceolatis , acutis , uoLnerviis , palulis. Antheiis esserlte. Ovahium 
cuneatum, glabrum, Stvlcs ewerlus. Stigma bipartitum; Jaciniis apice subcapilalis, glabris, exscrtis. 
AKENiuia immaturum. Pappus pilosus ; pilis {fig. i .) scabris , apice paulo incrassatis et bispidulis , corollam 
subcequanlibus, albis, patulls. 

Cacalix alriplicifolix L. allinis. 

2 2. CACALIA TOSSILAGINOIDES. + 

C. catile hcrbacco ; foliis radicalibus longc pcliolatis, lale reniformibus , multiGdis , den- 
tatis, supra liirtis , sublus cano-lomentosis ; cauliais ovato-oblonfjis, multlfidis, basi cucuUa- 
tis, amplexicaulibus; corymbo ramosissimo. 

Crescit locis humidis ., temperatis Novce Hispanice ,juxta Realdel Monle,alt. i^ao hex.% 
Floret Majo. 

CAiiLis ereotu», Iri-aut quadripedalis , ramosus(?), leres , sulcatus, piloso-liirtus , purpurascens. 
Foiii radicalia looge petiolata, lale reniformia, mullifida , membranacea, reticulalo-venosa , supra 
Litla, subtus tenuiter cano-tumenlosa, quinque poIUces lata; laciniis ii aut i3 , obloogis, acutis, irre- 
gulariterdenlatis. Foliac.iulinaallerna , seasilia et amplexicaulia, ovato-oblonga , basi cucullaia , grosse 
dentalo-ineisa , apice plana, irregulariter multiCda, reticulato-venosa, supra biria, subtus tenuissirae 
*omentoso-pubescenlia, canesceutia , septem- aut octopollicaria , quatuor aut quinqtic polliceskla; 
Idciniis oblongis, irregulariter el grosse denlatis. Petiolcs foliorui. radicalium semipedalis el longior , 
piloso-hirlus, inferne incrassalus, basi lanalus. Corvhbbs terminatis, ramosissimus , bracleatus; ramis 
ramulisque alternis, hirlis} bracteis filiformi.linearibus. Flohes pedicellati , quatuor lineas longi. 
Involucrum tubuloso-cyliudi-aceum, profundo subquinquepartilum , calyculalum ; laciniis obloiigo- 
lanceoliitis , aculis, margiue diaphania, glabris, Eequalibns; folioliscalyculiduobusaullribus, liaearibus, 
iuvolucrolriplobrevioribuseique adpressis, Receptaculum gtalirum, nudum. Floscvli circiier quinquc_ 
involucro longiores, quatuor lineas longi. Coroh,* tubulosa, alba , glabra, supernepnulo ampliata , 
quinquelida; laciniis lineari-lanccolatis . acutis, obsolele uninerviis, patentiLos. Astheb* exserl.ie. 
OvABiuu lineare, scabriusculum. STVLcsexserlus. Stigma biparlilum; laciniisapicesubcapilalis.refleKis. 
Akempm imnialuruni, PiPPUspilosus; pjlis scabris , rufescentibus , corolla breviorlbus, palulis. CACALIA. ->6o 

25. CACALIA BADULJEFOLIA. f 

C. caule Iierbaceo ; foliis radkalilms longe petiolaiis , septemfidis; laciniis suLtrilobis, den- 
latis, hirtis; corymbo ramosissimo. 

Cresctt interpagum Temascatio et urhem Guaaaxuato Mexicanorum , alt. io5o hex.% 
Floret Septembri. 

C^ULis lierbaceus, erectus(?), ses<piipedalis , teres, striato-snlcatus, superne hirtu», FoLi* radicalia 
(Pelargonii Raduls) ionge petiolala, circumferentia subrotunda, septemfida, membraiiaeea,reticutalO- 
venosa , uli-inque bina , subquadripollicaria ; laciaiis apice Irregulariier trilobis; lobis divaricatis , irregu- 
kriter dentatis. Folia caulina inilii incognita. Petiolus suboctopollicaris , liirtus. Corymbus lerminalis , 
ramosissimus , bracteaius; rarais allernis ramulisque birto-pubescenlibus, diy.iricatis. Bbactei lineares. 
Flores pedicellati, quatuorlineas longi. I^vollcrum lubuloso-campanulatum , profunde quinquepar- 
titum,calycHlalum; laciniis lanceolalo-ol)lonp;is, acutis, margioe diapbanis, glabriusculis , basimversus 
liirtellis; foliolis calyculi unico aut duobns , llneari-capillaceis, involucro multo brcvioribus eique 
adpressis. Receptaculum nudura. Flosculi quinque, involucro longiores , tres Iineas longi. Curoll* 
alba(?), ul In praecedenle; laciniis uninerviis. Awthehs et Pistillum prorsus prKcedenlis. Akeniuk 
Ianceolalo-ob!ongum,compressiuscu!um,subslriatura, sericeo-pilosum, fuseescens, duaslincas longum. 
PArpospilosusipilisscabris, albidis, corollam subicquanlibus, paienlibus. 

rfonnisi parlem supcriorem eaulis vidi, 

2.1\. CACALIA JATROPIIOIDES, t 

C. caulc lierbacco, simplici; foliis caulinis pctiolalis, profiinde septemfldis; laclniis lan- 
ceolatis, acucis, reiiiote denliculalis , sulitus birtellis ; corymbo ramosissimo. 

Crescit in montanis lS'ova: Ilispaniee , prope lacum Cuiseo et montem Anduracuas , alt. 900 
hex. TE Floret Septembri. 

Caulis tri-aut sexpedalis,simplex,foliaIus, sulcalus, rubescens, glaber. Folia radicalia mihi ignola; 
cftulina alierna, pcliolata, profuude septemlida, supra glabriuscula, sublus ia venis niargineque hirta, 
membranacea; laciniis knceolalis , acutis, reraote el obsolele denliculalis, subtripollicaribus, quatuor 
lineas aut paulo laiioribus. PETioLts duos etdimidiura pollices longus, cylindraceus, rubescens, glaber. 
CoHrMBus (erminaiis , raraosissimus , bracleatus; ramis alternis, slrialis, glabris; ramnlis hirto-pubes- 
ceniibus. BRtCTr.,B lineares. Flores pediceIlali,qualuor lineaslongi.lNvoLHCBUM lubuloso-campanulaium, 
priifuiidesubocloparlilum, calyculalum ; lacjnils oblongo-lanceolatis ,acutis, m3rginedlapbanls,glabris, 
cequalibus ; foliolis calyculi duobus aut Iribus, Ilaearibus, involucro multo brevioribus. Receptaccluu 
nudum. Flosciili clrclteno, involucro longlores, Ireset dimidiamlineaslongi. Corolla aIba.ANTKER«, 
Styi.us et Sticma prorsus pratcedentis. Ovabium lineare , compressiusculum, slriatum, glabrum , vi- 
rescens, vix duas lineas longum. Fappus pilosus; pilis scabris, rigidis, fuscescentibus , coroUam suba;- 
quanlibus, palulis. [' Spec. Tomcs IV. 1 170 COMPOSITS. 

35. CACALIA PELTATA. t Tab. CCCLXI. 

C. caule herbareo , ramoso; foliis radicalibus looge peliolalis, peltatis, subdecemfidls , 
supra birtellis, subtus hirlo-pubescentibus; lobis iQciso-dentalis , apice socpius irilobis ; pani- 
cula subsimplici , foliaia ; foliolis calyculi spathulatis , involucro lougioribus. 

Crescit locis sylviaicis prope urbem Pazcuaro Mexicanorum, alt. ii3o liex. % Floret 
Septembri. 

Caulis erectus, quadri- aut sexpeJalia, ramosus, foliatus, leres, sulcatus, hirtellus. FoLiAradicalla 
loDge peliolala, cealro peltala, subrotunda, subdccemlida , reticulato-multinervia, supra pilis crebris 
minutissimis hirl«IIa , subius hirto-pubesceatla , octo- aut noTempolIicaria ; lobis oblongis, apice Siepius 
Irilobis, irregulariler et grosse inciso-dentalis. Folia caulina non viili. Petiolus folio duplo loogior, 
cylindraceus, sulcatus , hirtus. Famcli-A terminalis, subsimplcx, br:icleala; ramis allcruis , patulis, suU 
oalis ramulisque pubescenti-hirtis; brauleis ovalo-oblougis, acutis, subintegcrrimis, reliculalo-venosis , 
birlis, subsesquipollic^ribus. Flores pedicellali, oclo aut novem lineas longi. iNVOi.ccHUia lubulosu' 
carapanulatum, profunde mulliparlilum, calyculalum ; Uciniis circiler octo, lanceolalis, aculis, dia- 
phanis , externe Lirto-pubescentibus, suba^qualibos; foliolis caljculi duobus, laoceolato-spalhulatis, 
acutis, basi valde anguslaiis, hirtellis , involucro paulo longioribus, reflexis. Receftacitlvm nudunt, 
FtosoPLi (^^g'. 1.) circiler sedecim, iovolocro longiores, septem iineas loogi. Corolla lubulosa, vi- 
rescens, glabra , supcroe paulo ampliata , quinquelida ; laciuiis liiteari-Ianceolalis, acutis, uninerviis, 
revolutis. Anthese exserla^. Ovahhim lineare. Stulus essertus , glaber. Stigma biparlilum; laciuiis pu- 
berulis , apicesubcapitalis, revolulis. Akeniuh sublineare, compressiusculum, striatum, glabrum, vi- 
rescens , tres lineas lougum. Pappus pilosus ; pilis scabris , alhis , corollam subiequantibus , patulis. 

CULCITIUM.' t 

Involucrum profutide miilliparlitum , ecalyciilatum ; laciniis sequalibus. 
Receptaculum ficrobiculalum, pilosum. Flosculi omnes tubulosi, herma- 
pliroditi. AntuerjE basi nudae. Pappus pilosus, sessilis. 

Herbx lanata:, simplices, uniflorae, rarius ramosse et pluriflora;. Folia 
alterna, integra. Flores flavi , seepissime cernui. 

1. CULCITIUM LEDIFOLIUM. t 

C. caule simplici, unifloro, folioso; foliis lanceolato-oblongis, margine revolutis, subco- 
riaceis, supra glabris et nitidis, subtus cauo-tomentosis ; flofc cernuo. 

Crescit in Andibus Quitensium [Ihicu-Pickincka et Antisana), alt. 23oo— a/|0o hex. 1C 
Floret Junio. 
Aadix librosa. Cadiis erectus, pedalis , simplex, leres, albo-lanatus, dease foliosus, apico unillorus. 

' A Cacalia non disiinguiiur nisi iiivolucro ecalyculalo et liabilu ciigue foDasse aplins adsooiandum est. C[;i.CITIUM. ,_j n..d.o ,»b.,. pro,mne.,., .ubcori.... , .„„„ ,J,b,., ., „i,i,l, . „;i,„. „ ir:;r^i:i:;-rr :r:^t=:! ?!::=..-" -.■— .™ --i 


l.octLr" ',' i: °°'°>'"'"°" . ~ly™l.."m J.«ioii. ciroi... 5. , bi..ri.,o.i,„bri- 
f..Boo„l.n,l I. °^'''"""'""°"'°-""""" •'""■'•■ '<°=-"«™"Pl.™».ooJ»» 

dilidi °r'' '7°°" "='■«"■"»■. .o™lo.™m .,u.o,.., omo.. „,b„l..i, b.™.pb,odi,i, ,„.,„.. 
d „,." r , h ' °*.'' "■" "'""■ 6l"l-i •»'■» ««ii lio.bo ■obuteo.iof„„Uib„Kf.,„i . ,L,„.! 

br„,„ S„!o'.l"i°T' '";'"' °'"°'"'' ''•^'""•". "'«•'■ A«T,....„.r,,,. o,„,„„li„.„,, .1.. 
.„r„m. 1 „„. p,los„,, p,l,s p„be,..„,ib„,, ,lbidi,, ..roll.m .,„.„iib,T, , p„„li,. 

3. CULCrnCM nEFLExum. t Tab. CCCLXII. 

t. ,.,„1. ,„b„mpl,ci, onidoro, folioio; foliis ov.iis, margine revolu,,,, coriacei, , ,„pr, 
8idUr,usc„l,s, sublus ali)o-tomen,osis , reftexis; flor. ceruuo. 

Gua|,l„li„m uniflorum. Lm.dicl. jSi. {aucl. hcb.J,,,,.] Sp.pl. ed. fV.i.p. ,87/, 
mI-T" '" """"'° "'""" "'"""^ "'"'"""'' '"■ "■l"» ''"■ (^n*»"' Q„iumi„m.) ,: «orM 
foi?.7„r.''''''"'"'o°'"'"°'""!°°''''"""''''"''™'''"-""°^"°'°°°» ■'""■'"•''■■"""»■, d»". 

.v.r.'„ ' '"' ""?■ ''•°"-'™ ■"■»-l"..u,. FOL„ (/J.. ,.).p„„, p.,i.l.U,,pp„.i„.,., 

ovai.,.p,c. .osu,,.,. ., „b,u„, i„,.B.rrim., m.rgi.. r.fl.u, ,„b,„i„,„.o.„i, . .ori..., ,„„„ 
El.,,r,„..„ . .1 „„,d, , ,„l„„s ■Iho-lom.u,..,. d.mum r.fl.i. . ..mipolii.,ri.. Foli. ,-.di..li. „o„ .l.li Peiio . ". .^"c". stm.polii.ari.. Folia ,-adi..lia no„ Tidi. 

a,,.,u„s „.mbr,„ac.u,.i„,.r„,5laber. .Uero. J.„,e .lbo-l.o.,u,, ,„b„m,polli.,ri,, .a„li 
.rc,.,Opr.a„., .d.o „1 fol,„m ..„11, .pp„,,., ,■„, .„.„„,„, Ji,m„r„ ..,,„ip„lii.„i. l„„.„eR™ 
?m,r b "' '"■°'^°°''°."'°'"l'^"''""». ...Ij.ula,umi l.cioi,. creb.rrimi.. .„bbi,.ri.,o-inbri.„i,, 
„, .\,.r„. d.„s,.sim, .Ibo-lao.ii... iol.rioribo. pa„lo m.jorib,!.. REa,PT.CDr..M conv.iom 
p„„.U„ ,m .,„.„„11, mi„„,i,.,m„ d.„,. ob,i,u„ (.. |)„np|,). I.-ecoi, (/j. a.) crob.rrimi , i„v„l„.,„ 
p.ulo ,o„ or., . ,„,„,,,. l,n,„ l„.,ji, Coao.i,. Sr.«„. , P,s„u„, „ p.„„ (,3,./, 5.) .„ „, 

o prT.,d.„l,. De„l,s.orolla,en.rvii. AKEMAnouvidi. 

3. CULCITILM K1VA1.E. t Tab. CCCLXItl. 

C. cantlido-tomentosnm ; ca„|, simpli.i, unilloro ; foliis radic.libus lancolalis , otiu.ius- 
cubs , caul,n,s bneari-lanceolatis ; flore cernuo. 

Crescit inter nives in monte ignivotno Anlisana, m,a parte Chitssuloneum spectat , alt 
3340 /,ex. Ti: rioret Martio. 

.n.lrobifrrr" ■ ''•"■°°''"- ■ "'P'''^ ■ ."•.'...■»'. . .r."ilie p.noa, .n,„iu. minori. , el.bra , flbriUi. 
p.r,„ o„„,a. c,t.„, ....,„, , ,„. .„, „„,„„ |ii,„i, f„ii.,„,. ,i„ i„, . ie, „„i|i„,„. , , 

tom,nto,us; ,o„.n,o candiilo t-o... ..,,■,■.■ . c ■ ■ ■ . . "o."„ 

, ■, "'■"■'»".»■ ^oo.. ,ad,cal,. .r.b.r„ma,,,ec,a. bas,vag,n.nl,.,lan..oia,a,ob,„si„,. 

.ula, »t„n. vald. a„g„„a,. , i„,eg.,rim., j„„i.ra m.rgine r.vol.t., or.ua, v.ooaa, nervo m.dio 
sublos p,„„,n.nl,, „,r,n,u, ..ndid„-t„„,nt„,.. ,„b,„,dripolli..ri., o.to li„,.. I.,. ; vagiotegl.br», 
,„a,o-v.noae,f„,c.,c.nt.s,„argiae.ilia,o-iomen,osa,,,.sqnipoaicares. Fo!ia.aulioaspar,...es,flia 
d„u,„„.,l,near,.l.„ceol.ia,„ni.,„, bip.lli..,i,. r.os .er„uu.. di.meiro polli.ari. I.„„.c.„„ ..„1! 1 73 COTAPOSITJE. 

globosum, profuade tnuhipartitum; laciniis (/g- 3.) creLemmis, laxc imhricatis , suWqmlibus, linea- 
ribus, apice anguslalis, margine albo-lanalis. Receptaci7i.cm: comesum, puaclatum , nudum (ex 
BonpI.> Flosculi (/ig. i.) creberrimi, invoiucrum vix superantcs, omnes tuliulosi, hermapliroditi, vii 
t[uatuorli[ieas longi. Coroll* flavajlubo filiformi-cjliudraceo ; limbo tubuloso-iofuudibuliformi, quin- 
quedentato i denlibus ovatis, apice glauduloso-carnosis , oblusiusculis, enerviis. Anthebe vix exsecla:. 
OvAHiuM cuneato-oblongum,compressum(?),g!abrum. Stylus glaber. Stigma bipartitum; Jaciniis ei- 
sertis, divaricatis, apice subcapitatis. AsKPiiusi immaturum. Pappps pllosus; pllis (Jig. a.) creberrimis , 
pubescentibua , albiilis, corollam suba;quaatibus , palulis. 

4 cuLcrnuM rupesceks. t 

C. rufescenti-tomentosum ; caule simplici , bi- aui Irifloro ; foliis rudlcalibus lanceolatooblon- 
gis , obtusis, caiilinis multo minoribus; floribus ccrnuLs. 

Culcilium rufescens. Ilumb. et Bonpl.pl. cetj. a. /?. i. t. Cfi. 

Crescit locis montosis Peruvia et in mottte altissimo Biicu-Pichi/tcha Qiiitensium, alt. 
:i3oo hex. % Floret Martio, Majo. 

Radix fiisiformis. CAuusereclus, uni-aut sesquipedalis,foIialus, teres, densissime lanato-tomentosus , 
rufescens, crassitie digili minoris, apice bi- aul trillorus. Folia r^iilicalia crebra, lanccolato-oblonga, 
oblusa , basi in peliolum aogiislata et vaginala , iutegerrima , crassa , tomento lanaCo rufesccnte utrinque 
densissime obducla , nervo inedio sublus prominente,plaiia, adjecto petiolo octopollicaria et longiora, 
quindecim aut ootodecim lineas lata ; vaginee membranaccie , rufescentes , uervosfe , exterae lenuissime 
rufescenli lanata; , subquadripollicares. Koliacaulina sparsa, dislanlia,radicalibussimillima,seil mlnora, 
nec vaginata. Flores pedunculali, paulo distanles, cernui, depresso-globosi, diametro trlpollicari. 
Involucrkm liemispha;ricum , profunde multipartitura ; laciuiis creberrimis , anguste linearibus, apicem 
vcrsusanguslalis, duplici serie disposilis , subietjualibus , externe densissime rufescenli-lauatis , subpolli- 
caribus. fiECEprACULUM convexiusculum , pilosum, favosum (ex Boiipl.). Flosculi creberrimi , invo- 
lucrum fei(uaates,septem aul octo lineas longi. Coholla flava , glabra ; tubo cylindraceo; limbo veatri- 
coso-tubuloso , quinquedcntato ; dentibus ovato-laoceolatis,acutis, eucrviis,patulls. AMHER^subexserta:. 
OTARmai lineare, glabrum. Stvli/s glaber. Sticma biparticiim; laciniis eitserlis, apicc subcapiCalis et 
viridibus, AKEriiUM oblongo-lineare , sulcalo-aogulalum , fuscescens, glabrum, vix. tres lineas longum. 
Pappcs pilosus i pilis pubescenlibus, albiJis , corotlam superantibus , patulis. 

5. CULCITIUM CARESCENS. t 

C. albido-tomentosum ; caule ramoso , raiiltifloro; foliis railicalibiis laDceoJato-oblongis , 
acutiusculis, caulinis lanceolato-bnearibus ; floribus erectiusculis. 

Culcitium canesccns. Humb. et Bonpl. pl. teq. 2. p. l\. t. {17. 

Crescit in Andibiis frii^idissimis Peruvianorum inter urbem Micmpampa et montern me- 
fallifenim Gualgajoc, alt. igooAex. Ti: Floret Augusto. 

CAULisfrectus,quinque-antocIopcdalis,ramosu5,cjlindraceus,inanis,densissimeaIbido-toinenlosu8, 
apice multi/lorus; ramis floi-iferis oppositis. Folia radicalia crebra, lanceolaCo-ublongii, aculiuscuta, 
basi valde iii petiolum aogustata, ciassa, deiisissime albido-tomentosa, pedalia, diios pollices lala; folia 
caulina breviora, opposita (?), sessilia , distantia, lanceolato-lineariu. Flohes erectiusculi, diaiuetro SENF.GTO. 1^5 

Lipollicari. IsvoLDfBUM semielobosum , profunde raultiparlilum ; Jacinlis linearibus , oblusiusculis - 
subiqualibus, exlerue tomeQtoso-lanads et albidis. ]Ieceptac«lum pilosum, favosum. Flosculi cre^ 
bernmi,.nTolucnim vix superantes. Coholl* praicedentis, flava. ANTnERs flay^. Ovaiui-m ovalura. 
SrTLiis fii.formis, albi.lus. Stigma bipartilum; hciuiis divaricalis, acuiis. Aken.ub oratum. pAPPut 
[nlosus; pilis pubescenlibus , corollam iequanlibus. (ei Bonpl.) 

Culcilmra canescens a nic haud visum. An caubs solummodo apice ramosu»? An rami Jaferiorea , >i 
arls.nt, opposili? Au folia caulina opposila? folia certe summa opposila esse , ei ioono paieL 

SENECIO. LiNN. 

Involucrcm profuntlc multlpartiluin, caljculatum; laciniis scqualibus, 
apice SBcpe spliacillatis. RECEPrAcuLUM nudura.FLOscuLi disci tubulosi , lier- 
niapliroditi; radii ligulali , feminci, intcrduni nulli. ANTHEHiE basi nudfc. 
Pappus pilosus, sessilis. 

Frutlces aut Iierba; polymorplia , ramis foliisquc alternis, rarissime op- 
posllis. Flores solitarii , paniculati aut sa^pius corymbosi ; radioluteo, 
purpureo aut albo. 

ij HerhtE glabrtB i caide scapiformi , tmijloro , bractealo ; foliis radicalibtis profimde 
pinnatipartHis ; radio flavo. Ob habitum a reliijuis speciebus valde recedentes. { An 
generis distincti? J 

1. SEXECIO PEDICULARIFOLIUS. f 
S. cauie scapiformi, «nifloro, dense bractcato, folia vix superaDte ; foliis radicalibus pro- 

fiindc pinnaiipartitis; laciniis creberrimis, oppositis, subrliomboideis , hinc dentato-angu- 
iaiis, approximato-imbrtcatis. Crescilln radicibus montis ignivomi Tunguragua {Proviiiciu Qiiitensi},alt. i5oo /lex.-ff 
Horct Juiiio. 

Radi^ lignosa, subcylindracea, fibris crassiusculis obsita, Callis scapiformis, crectus, bipollicaiia , 
dfnse bracleatus , teres , slriatus , glaber , uniflorus. Folia radicalia petiolat.i , profunde pinnatlparlita, 
glabra,sesqui-autbipollicaria;Iaciniiscreberrimis, oppositis,adnato-sessilibus,6ubrhomboideis,lalere 
supenore iDte(;ris , inferiore grosse dentato-angulalis, approiimato-imbricati», iotermediis duas et 
dimidiam lineas longis , sitperioribus et praeserlim inferioribus gradatim minoribus ; nervo mcdio cras- 
siuscuio, glabro. Petiolus semipoliicaris, canaliculatus, glaber. Bractec lineares, integerrima:, gbibr» , 
cauli adpressK, tres lineas long^. Flos termioalis, ereclus , solilarius , magnituJine floris Leontodonli* 
raraxaci. Ikvolijcjhjm liemisiibierico.Lampanu!Btum,profunde multipartiium,calyculatum;laciniiscir- 
cner ao , I.inceolalls , .'ipice anguslalis , acutis , striato-nervosls, margiue membranaceo-diaphanis , glabris , 
ap.ce puberulis ; folioiis calyculi nonnuilis, linearibus, iuvolucro Iriplobrevioribus eique arcle adpressis. 
Receptacoi-iiji nOQ vidi. Floscuu dUci crebri, tubulosi, bermaphroditi ; radii circiler 30, ligulati, 1^4 COMPOSITJE. 

fcminet, Flosculi hermapLroditi involucro paulo longiores : Corolla. lubulosn, Dava, glalira , siiperne 
iQfundibuliformis, quiDqueCda j laciuiia lauceolalis , acutis. oLsolete tiQtuerviis , patulis. ANTnEi<« ei- 
serta:. OvARiUM liQeai'e, glabrum. STrnrs glnber. Stigm* biparlitum, exserlum, Arenium immaturum, 
P«ppus pilosus; pilis scaliriusculis, alLis, corolia brevioribu», Flosculi femiuei : Coikjli.s flava ; lubo 
teuui; ligula oblongo-Iiueari j oblusa , obsolete tridentata, plana, patente, (jniQqueQervia, siibsemi- 
pollicari. OvAHiUK,STTLUS,&Ti(iMA et PAPFts ut in flosculis hermaphroditis. 

^' 1. SENECIO NUBIGESUS. t 

S. caule scapiformi, unifloro, dense bracteato , folia duplo superante ; foliis radiralihus 
profunde pinnalipariitis; laciniis cirriter undecim, oppositis , hiuc scrralo- lo])atis , appro- 
simalo-imbricaiis, 

Crescit in Andibus Assuayensibus , inler monlem Sitzan Quitensium et Allo ile Pilches , 
alt. 1800 hex. X Floret Jidio. 

RAriii Cbrosa; fibris fasciculatis , cylindraceis, crassiusculis , fibrillosis. Cacles simplices, erecti, sex- 
poljicares , scapiformes, dense bracteati, sulcato-jlriali ,leretes, uniflori. Foi.n radicalia longe peliolata, 
profunde pionatipartita , glabra , juQiora subtus pubescentia, pollicaria aut sesquipollicaria ; lacioiis 
circiler 11 , sessilibus , opposilis, subrhomboideis , margine iuleriore serrato-Iobatis, superiore intc- 
geirimis, approximato-imbricatis, quatuor aut qninque lineas longi?; nervo medio incrassalo, sublus 
«ubpubescente, Petioi,us UQi-aulsesquipollicaris, glabriuscuius, Bractes sparsrc, approximalK, liaeares, 
acul:e, integerrimffi, glabr.-c, erectiusculiS , quatuoraut quiuque lincas longs. Flos terminalis, ereclus , 
soliterius, magnitudine floris Tarax^ci. Involucihih bemispli^rico-campaQulatum , poljpbyllum , 
caljculatum; laciniis circiter 30, subEequalibus , oblongo-lanceolatis, acutis, slrialo-nervosis , maraine 
membrauaceo-diapbanis jglabris, apicesubpubesceutibus; foliolis calycub crebris, lineari-laaceolalis, 
glabris, iuTolucro duplo brevioribus eique adpressis. Receptaculum plauiuscuium, favosum. Floscch 
disci 110 aui lao, tubulosl , bermapbroditi ; radii 17—20, ligulati , femiuei. Flosculi hermapbroditi 
involucrumTiKSuperantes : CoROLL.t tubulosa, flava, gi.ibra , superne ainpliala, quinquerida; laciuiis 
lanceolatis, acutis, patulis, uninerviis. Antuerr subexsertie, OvAniCM iineare, scabriusculum. Styliis 
glaber, SnGMA biparlitum, eisertum; laclniis apice subcapitatis. Akemch immalurum. Pappus piiosus ; 
piIisscaWiusculis,atbis,corollabrevioribus. Flosculi feminei; Coroli.a flava; lubo tenui ,gIabi'Oj Jiguia 
llneari-lanceolata , obtusa,apice tridcQtata, p!aQa,palenle , quinquenervia, decem liQcaslonga,sesqui- 
lineam lata. Ovarilm,Stvlcs, Stigma el Pai-pus ut in flosculis hcrmophroditis. 

5. SENECIO piMPisELL^FOLius. t Tab. CCCLXIV, 

S. caule scapiformi, uniiloro , bracteato , longisslmo; foliis radicalibiis longissime pctio- 
latis, profunde pinnalipartitis ; laciniis i5— 17, alternis , grossc crenato-lobatis , approximati.s. 

Crescit prope Hambato , Pelileo et Quilo, alt. i3oo— i5oo hex. % Ftoret Junio. 

Cal'lis scapiformis , crectus, subsesquipedalis, bracteatus, teres, striatus, glaber, uniflorus, Folu ■ 
radicalia pellolata, profunde pinnaiipnriiia , glabra, subquioquepoilicaria , sesquipoUicem et paulo 
latiora; laciniis circiter 17 , allernis , difrormibus, dccem lineas lougis et lalis, basi subcunealis, adnalo- 
sessilibus, margine superiore inlcgerrimis , inferiore grosse crenalo-quadri- aut quinquelobatis , ap- 
pimiraalo-iinbric3lis;IobisroIundai;s,aculis. pEriOLLis semipedalis, glaber. HniCiE* sparsre , distantes. SESECIO. 5 

r.pb3i""" !;*''■■'■ '■■"■""77"'™/- ".o.™™... ao„ .idi. p„.„.„ ai,eiLb,i, ,L'l 

,.erm.pb,„d,„ , „J„ „„„,.,„, |,jd.„ , fcmi^ei. Flo,c„Ii b,rm.pbroJi,i (fe. .1 i„.ol„or»m .ob.^ 

»i.ri CA» "7 Co7„'/. n l^; ,■""' '■"•,."'■■■■""■'"•. ""■'*•. ooroll. b.,,i.rib... Fl.,c.B f,- 
..bj"c~i. „c, r , ' "'"■""■"'•''6»'"'""«"-l'looB..ob,„.., ,riJc.,.,., pl...,p.,.„,e, 
pl.roili.i.. ■ '■'' " °''' °"""'". «'"•<». Sr.o»» ei Pa„., ., i„ ||„,c„|i, bcrm.. 

^ 4- SENECIO UCIMATOS. t 
S. ca.le sc.piformi , u.illoro, lo„Bi,.i„,o, br.clo.io ; fohb radiclib», lon.e peliolali, 
prol^nde p.„„...p.„i,i, , UclaV,. .5-,,, ..boppo.i.i, , hiuc arso.e .„„,0-1^.1,^^ 

^..s',"!' '""■"''■'"'■'"'>"« i<.^«Go™„,„Q.i,„„.„,„, ,„. ,„6.Wi,„„„, 

&.L...c.,.-f„r„i,,erec,„,,.e,,„iped.li., ..„.,„,,.,„., b,.c,e.,„.,slab.r,..ia„r„..F„t„r.Jic,li. 
p „oi.,. , pr.f„„J. p,„..,.par„,. , jl.br. , ,.b,..drip„llic.rl, , .c,,.ip„||icc™ !.,. , la.i.ii, ,5 .., , , 
.„er... ... oppos.t., , d.lforraib., , m.r£;i„. .„periore i„,egerrimis , iof.riore arg.,. ..,,.,„ inc' ' b ' 

c..c.„,^aJ„.,o-,erfib„,, Ji,t,„,ib.,, Jeceo .„, „„Jecim li.e.. lo.gi,. ?„,.„„, „,-.„, .LBcllic.rL" 
Blabe,_ b„cr„ ,p.r„, di„,„,„, 11...,.., gl.br.. Ft.. ,.r„i..li., ,.|i„ri„., „..,„,, m.g.i.uJir." 
pr„cede„,.,. I^votccRuM ut ,„ ,pec.ebus J„.b„. pr.:ceJ.„lib„,. REC^ACDtcM „„„ viJi Ft„,cuu Jis.i 
.rebr. , .ub.losi, berm.phr.di.ii „Jii a, ,„, ,4, ligul.U, fc„i„,i. F|„c„li b.ra,phrodiU i„,„|„c,„„ 
.,..„,.. :C.HOtt.,, i„„„, 0„..„., S„„., S™.. ., P.„„, pr„r,„ .. i„ pr.ceJe„,e. Ftecull 
!.„.... : Coaott. ..,.„„,„, ,.b„ ,.„..j ligul. oblo.5o-li„e.ri, „b,„m, ,ride„,„., „l.„., ..,.„,. 

q„,„q..„e,„a, „m,poll,c,ri. 0„„„, b.e.re. S„t„, gl.her. Sr,„a bip.rdi.m , cxs.,,„m. Ak.»,.. 
,m„.,.r.m. P.ppc, pilo,., ; pib, ,cabri.sculis, ,lbi,, ,ubo vii lo„gi„rib„s. 

a) /ferb<e caidefoliato , simpUci aul ramoso; Jlaribm terminalibui , solilariis am 
corjmbosis; ratlio piirpureo , aurantiaco aat iuteo. 

^ ^. SENECIO BELLIDIFOLIUS. t 

S. caule simplici, «ui- au. bifloroi foliis radicalibus obiongo-spaihula.is, ob.usis, inieser- 
r.mis, glabriuseutis; cauliois liuearibus. 

C/.ejci, in motite igttiwmo Jorullo , alt. 58o Aex. (mi^a Hispania.) T Floret Septembri 
H.mx subf.sif.rmis, libri. c.bris obsiU. C,.us .,..,«, ,„.dri- ... ,.i„,„epollic.ri. f„|i.,„. 
,er.. Bl,b,.u..ul„. .„p.r„. .Ibij„-|.„„„,, .pi,. „„i. ,„, bin.r.,. Fot„ r.Jidi, pe,i.l.„, .b|. ' 
.p.,hJ.„, ob,„.., b... i„ p„i„|„„ a„g„s..,., i„„B.rrim,, .„b,e„os, , memb,.,„,ce, , „,ri„,ucd.- 
br,„.c„l..u,p,|,.,p.rs„ .IbiJi. „b.i„, „..,„ .„, uujccim li„... ,c.g. , ,„. ..,„.,„ Ji'„ijf,„ 
,ne., l,„i pc.ol. i„„g.,„d.„e f„lii , ,lhij„-l,„.|„. Foli, c.uliu, li.e.ri, .„, sp„h.l„o.li„c.ri. gl,- 
br.„,c„l.. Fto.t. er«„, p.J....„l,d, ,„„„.r |i„c„ |„„gi: p.j„„c.|. .,„1-,., ,„b.e,,„ip,llic.ri , 
hr,c.e,. oonnull,, l,ue,r,h„, l.n„„.pub.,cen,ibu, «h.i.o. iKvot.cKU» ,c„isl„bo,.m , profu.de n.„|. lyG coMPosiT^. 

tiparliEum , caljculalum ; laciniis i6 nut i8i subasqualibus , lanceolatis , .icutis , extcmc srncli- 
noideo-lanalis ,- foliolis calyculi □oDnallis , linearibus , involucro duplo IriploTe brevioribus eitjue 
adpressis. Receptaculcm non vidi. Fi.oscui.1 disci crebri, tubulosi, hermaphrQditi ; radii circiter trc-" 
decim, ligulati, feminei, Flosculi hermapbroditi ; Coholla lubulosa , flava , glabra, supcrue ampliata, 
qninquedentala j dentibus ovatts , ncutiusculis , eaerviis. AMKERje exsertjc. Ovabtum iineare^ Stylus 
iDclusus, Stigma bipartitum , inclusum; laciniis apice capilalis. Akenium immalnrum. Pappus pilososj 
pilis scabriusculis, albis, corollam subequaatibns. Flosculi feminei : Corolla fiava ; tubo tenui ; liguU 
lincari-obloaga , apice obsolctc deiilata, plaaa , pateute, quadrinervia, tres liaeas longa. OvAnuiM, Sttlus. 
etPAPPts ut iu flosculis Itermaplirodilis. Stigha exserlum. 

^ 6. SENECIO PAuciFLORL.s. t Tab. CCCLXV. 

S. caule simplici , sublrifloro ; foliis radicalibus lanceolato-spatliulatis , obtusis , integerrimis, 
aubtus cano-lanatis; caulinis liuearibus. 

Crescitin montibus altissimis Regni Mexicani [Cqffre de Perote) juxta Pinahuistepeque , 
ah. ijoo hex. tc Florel Februa/'io. 

Radix subfuaiformis, fibris erebris obsila. CAULiserectus, subquinquepollicaris , foliatus, teres, cano- 
l.inalus, apice sublriflorus. Folia radicalia petiolata, lanceolato-spalhulala, obtusa, basi iu pelioium 
BOguslata , iutegerrima, juniora margine revoluta, uniftervia, nervo medio sublus prominente , membva- 
nacea, supra ghbriuscula et viridia, sublus tenuiler cano-laoata , quindecim lineas longa , tres liaeas et 
paulo iatiora; juniora utrioque cano -ianala; petiolo octo iinea* longo, lenuiler cano-laoato. Folia 
caulinaallerna , sessilia, distamia , linearia , cano-Linata. Flores brevissime pedunculiili, crccti , quatuor 
lineas iongi. iNvoLucnuM subsemiglobosum, profunde multipartitum , calyculatum; laciuiis la aul iG, 
subajqualibus, lanceolaiis aut oblongo-lanceolatis, acutiusculis, aubcoriaceis , esterne arachnoidco- 
laoatis ; folioiis calyculi nonaullis, iiuearibus, pubescentibus, iovolucro multo brevioribus. Recepta- 
cuLUJi uoa vidi. Floscult disci crcbri, tubulosi, hermaphroditi;radiicirciler undecim, ligulati, feminei. 
Flosculi hermapbroditi {Jig. 3. J : Coholla lubulosa, glabra , supernc paulo ampliata, quinquedentala; 
(lenlibus oblongis, obtusiusculis, enerviis. Anthers inclus»;. Oviniuu lineare, glabriusculum, Stylus 
inclusus. Stigma biparlitum, iuclusum. AKtLniLM imraalurum. PArrus pilosus; pilisscabriusculis, albis, 
corollam aiquantibus. Flosculi feminei {fig. i.) : Coholla aurantiaca; tubo lenui; ligula oblonga , 
apice obsoletc: bidenlala , plana.patenle, quadrinervia, duas et dimidiam liueas longa. Oviiiiuji, Stylus, 
Stigiia et Pappds ut in fiosculis hcrmaphrodilis. 
Ob babilum Cinerari^ alpinx Linn. similis. 

^ 7. SEIVECIO CUEIRANTHIFOLIUS. t 

S. caulc simplici , bidoro; foliis spatbulato-lauceolatis, obtiisis, iutcgerriinis , cancscenli- 
bus , supra puberulis, subtus teuuissime lanatis; caulinis linearibus. 

Crescit locis teniperatis juxta Moran et Regla Mexicanorum , alt. i3oo hex. % Floret 
Majo. 

Caulis erectus, subsexpollicaris, foliatus, teres, lanato-sericeus , albus, apice biflorus. Folia raclica- 
lia petiolala, spalhulato-lanceolala, obtusa, basiia peliolum angustata, iutegeiTima, veaos!i,nervo medio 
subtns proniinente, membranacea, siipra puberula, subtus leauissimc albidolanata, subbipolticaria , 
qualuor el dlmidiam liueas lala; peliolo sesquipollicari ct lougiore , cLinaliculato , tenuissime albido- SKNECIO. ,^n 

erectr ^V^/"" r" ""■'^^''l'"' *"°'"""=- «eJ minora; superiora lioearia, sessilia. Flores pedunculali , 
erecti , quatuor l.neas long.; pedunculo pollic-" -..-■- ' . . ' I .olJc.' i' ' ,"'*'■ I""'''"'"'' r'"'""' ■il.o-.erieeo. nreUio br.ci.a line.r. tnstr.cto. 

».o„c,„.snbe.n,panul.,u„,profnnj.„„l,ipar,i,u«,ealyeul.t.n,,. l.eioii. cireii.r ,6, sub.qu.- 

'°c™„o™. , p' "'"■ .•""■'-P»'"»"»'-. '"»«"'0" .Jpres.. .o,u. „iplo br.,io,.. B.e.,: 

wcoec„o„„„J,.p„,„„ ji,„i ,,„,„;. i„„|^,,^^ p^^i^ U„i;'0'„. ,ubulo,i. h.rLpbroJili , .ix „.. 

.l.rVr''"''^ '"'^"'''''' ''«'■'''''' '"'"''■"■^'"'«''''''•'"''P''''»''"'''^™'.'.*''''.''''." ' 

e.?.T 0°r' • 1'"-l-''""'»i ■'■""*"■ «l'"."8i=. ob,u,iu.enli.. .n.r.ii., „|le.i.. aL^L 
ml,c^J„:. "' ,°°°"!"'°'' 6I"'"-"'»- S'"-™ inelusu.. SnOH. bip.niluni, e.sertum , l.cinii. apic. 

rio cu if"'i r '■• '■""' "™""'"'»- '•'"" Pnosns, p eabris, albi, , eorollam .qu.utib.s. 

.er'h . '; '^"""■•"•"■i '"'"' <"'": "6"'. li.eari.oblonsa. obtu... pl.na. p.,.„,e, o.adri- 

phrodili, ■''' '"""" """''■• '"■'""'■ ^"'" •"•«"•• """' •>P...e.u.inlIo,cnIi.b.r„.- 

8. SENECIO FoiiMOSus. t 
.'i. canle er.cto, sititplid , „,I,„„i|loro foliiaj.c vi.ro.o-hirti., .e.,ilib.s , se,„iai„|,le,ic.„- 
1,1)„., lanceoUti,, ob,„.i,, ob.olete tlent.tis ; flore ,.bcero„o. r.dio puro.reo. 
Cresctt in Nwa Hispattia^ X 

C.e,.„ e,.ot.s simplex, ..bbiped.li., f„li.,„,, .nbunifloru,, aneul.i.,, .teiatns. ,i.co.o-lirt,a. 
OLt. rad.e.l,. I,a„d ,,d, i ea„lin. .Itern. , „„ili. , lau.eolata , cbtn.a , b..i .en,i..pl„ica„l, et obmse denlata , margine subrevoliua , Tenosa , nlriaque »iscoso-hirla , subbipolli- 
leas Lila; superiora linearia , minora. Flos subcernuus , semipollicaris. Lvyolucr«« 
campanuhtum. profunde muUifidum, caiyculatum ; bciniis circiler Tigioti, ^"'.lil.us, lanceolatU, 
cuis, maisine niembranaceis, exlerne lenuiler ■viscoso-biriis ; foiiolis ealyculi noanullis, linearibus. 
involucro mu lo Lrevioribuseiom-BiTnrPccJc vi»™,, 1." .■ b . ^ , ' 

, . . . , , ■■ '""'"'**'"I"^*''P'^«ssis,visco80-birtis.RECEPr*cci.DMnudum.FLOSCcn<liscicrel.ri, 

lubulos,, bermaphroclu,; radii circiter ,3, ligulali, feminei. Flosculi bermapbrodi.i involucrum sub^e- 

quautes.CoROL,..ubulosa,fiava(?),slab.-a,super„eamplia.a,<,uin,,uedenta.-,i,lentibusovatis,acu.;s. 
„i1i!«'"g paeulibus. Anther* eisertiE. Ov*rii-m oblongum , coropressum, glabriuseulum. SMtus 
elabe . Sn.M. b,partitum, exsertum. Ak.„,cm immaturum. P.pp.s pllo.us; pilis .cabriuscuiis, albis, 
corollan, .quantibus. Flosculi fem,nei : Coko... pu.-purea -, tubo teuu,' ligula ollonea , apice Iridentata 

£ma'pd' '""""''' ^"""^" ''"'' '""* '"°" ^"''""* ^"''"' ^"'""^ "' ^'''''' "' '" «°'<^"'i^ 

9- SENEGIO pnocuMBENs. t 

S. caulibiis dilTusis, procumbentibus, ramosis ; foliis oblongo-Ianceolatis, acutis , basi 
angulat.s, denticulatis, supra lanato -pubescentibus, subtus incano-laDalis: floribos lermi- 
nalibus, solitariis. 

Crescit locisjrigidis monlis Toluca MeTicanorum. alt. J-joohex.x Floret Oclobri. 

Caules ctcsp,losi , dlfFusi , procumbenles , ramosi, sublripollicares ramique tereles, iQcano-ianali 
allerni. Fom. rad.calia ienota; caulina alterna, petiolata, oblongo-lanceolata, acula , baai in peliolum 
aneustal.-, , dentLCuIata, venosa , supra lanato-pubescentia, subtus iucano-Unata , novem lineas lonea 
duas aut tres bneas lata. Petiolus fere tres lincas Jougus, lenuiter incano-Iauatus. Fi.ok.s tenninales' 
sol.tani.subscssiles.ereci.subsemipollicares. I«voLucRfMsemisIoboso-campanulatum,profundemuU 
l.partnum, taiyculalum; lac.niis 1:1 au. 16, sulKqualibus , lineari-lauceolatis, acutis, margine membra- 
PiOV. GliK. ET Spec. Tomus IV. ^, 1 ng COMPOSIT*:. 

naceis, esterne pubcscentibus ; foliolis caJjculi notmullis, liDearibu», involucro duplo brevioribus eique, 
tubadpressis. Receptawlum nudum- Floscdli disci ciebri, tobulosi, bermaphrodili , radii la aut i6, 
ligulali, feminei. Fioseuli bormaphrodili ; CoHOLLi tubulosa, flava, glabra, superne paulo ampliala, 
quinquedentaL') ; denlibus ovalis, aculiusculis, uuinerviis. Antheh* subesserUe. Ovaricm sublineare , 
elabriusculum. Stilds inclusus. Stigma bipartilum, exserlum ; laciuiis revolults. Akeniuh immaluruni. 
pAPFHs pilosus ; pilis scabriusculis, albidis, coroliam subxquanlibus. Flosculi fcminei : CanoLLi flava ; 
tnbotenui; ligula oblongo-lineari, apice Iridentata, septemnervia , plana, palenlc, quinque lineas 
longa. OvAiuu.«, Stylvs, Stigma et Pappus ut iu flosculis bermapbrodiiis. lO. SENECIO SOKCHOIDES. t S. caule superne ramoso ; foliis ovatls, subacuminatis , subcordatis, dentatis, supra pubes- 
ceiitibus, subtus LticaDO-lanatis ; stipulis ad basim petioli geminis, subrotundis, dentatis ; 
corymbo terminali. 

Crescit locis subcalidis Regni Peruviani inter Sondorillo et Guancabamba, alt. jooo 
AejT. TE Floret Augusto. 

Hehba subsesquipedalis. Chilis ereetus aut procumbens, superne ramosus , pi-ofundesulcatiu, lenuiter 
liirto lanatus; rnmis allernls, fastigialis. Folia allerna, peliolala, stipulata, ovala, acula autacuminaU, 
basi subcordata aut rolundala, dentala, denlibus obtusis, reticulalo-venosa , supra pubescentia, subtus 
incano-lauala, viginli lineas long;), undecira aut duoJecim lineas lala. Petidlcs qualuor aut quiuque 
s longug, canaliculalus, incano-IanaLus, StipdLis duse, ad basim pelioli sessijes, subrotund^e, den- tatie , caaO'lanalie. Cohyubus lerminalis , simplex , bracteatus. Florei scmipolli 
pedicellis bracteisque hirto-lanalis, linearibus. Iivvolucrvh subcampanulaiu 
tilum, calyculatum; laciniis circjter n^, xqualibus, lineari-laQccolalisj a 
niembramceis , exterue pubesceutibus; foliulis catyculi crebris, lioearibi 
paulo brevioribus , fquarroso-palulis. R,ECEPTiCULUH nudum. Floscdli 
bermapbrodili ; radii 20 aul 25 , lignlati , femiuei. Floscuti hermapbrodi , longe peiiicellali; 
I profunde mullipar- 
to-subulatis , margina 
lescenlibus , involucro 
>o aut i6o, lubulosi, 
ucro paulo longioies : A. tubulosa, aurantiaca , glabra, quiuquefida; laciniis tanceolatis, aculis, uninerviis, palenlibus. 
Anther* exsertte, Ovahium lineare, bispidulum. Stvlus giaber. Stigma bipariilum, exsertum; lacinii» 
Eubrevolutis, Ae.eniu!iI immalurum. Papfus pilosus; pilis scabriuscutis, atbidis, corotlam subfequautibus. 
Flosculi feminei ; Corolla auranliaca; tubo lenui; ligula oblonga , apice obsolete tridenlati, plana, 
palenle , sex- aut seplemaerviB , quatuor lineas louga. Ovahium , Stylvs , Stigma et Pappus ut in iloscutis bermapliroditis. SENECIO MACROPHyLLIJS. t S. glaber; caulc volubili ; foliis ovalis , acuminalis, subcordalis, remote dentntis; stipulis 
ad basiin petioligeminis, aDgulato-dentatis ; floribus subcorymbosis. 

Crescic inaila planitie BogoCensi , alt, i36o hex: [^Regno Novo-Granalensi.) ii: Floret 

Herba volubilis; ramis teretibus, sulcalis, glabris. Folia allerna, brevilcrpetiolala, stipulata, ovata , 
acuminala, subcordala, irregulariler et remote dent:ila, dcnlibus ereclis et argulis, membranncea , 
reliculalo-venosa , utrinque gtabra , sexpotlicaria, Ires poltices ct paulo laliora. Petiolus quatuor lineas 
iongus, canaltculalus, glaber, Stipul.« ducc, petiolo adnata; , angulaio-denlata! , glabra;, reflexa, vis 
deecm Jioeas talie. Flores axitlares et teruniualcs, subcorymliosi,longe peduncutati, octo lineas louiji; SENECIO. i-jCf 

pedunculo bi-aut quinqucpoUicari, mlcalo-slriaio, glabro, bracteis nonnullis iinearibus obsiro. Invo- 
njcRcMsubcampnDnlalum, profunde mululiilum , caljculatum; laciniis circiter 39 , iequalibus, linea- 
nbus, apice subtilatis, irinerviia. ela''""; foljolis calyculi crebri», c.ipiliflri-linearibus, iuToIucro 
breirioribus, patulis. RECEPrACnLUM uudum (?> FtoscuLi disti creberrimi, tubulosi, hermapbrodili ; 
radii crebri (?), ligulali, feminei. Flosculi hermaphrodiii involucro paulo longiores : CoHni.iA lubu- 
iosa, Ilava {?), glabra, apice quinquefida; laciniis lanceolatis, acutis, uninerTiis, paiuli». Antheii« 
subesserta?. OvAnru.M oblongo-lineare, birtum. Stylcs glalier, cxsertu.':. Sticu* hiparlilum; laciuiia 
revoluiis. Akenium immaturum. Pappus pilosus; pilis scabrinsculis, albis, corollam iequantibus. FIm- 
culi feminei : Coroll* aurantiaca (?1; lubo lenui ; ligula lineari-oblonga , apice bidenlala, plan», 
paienle, quinquenervia, quatuor lineas longa. Ovaricm, Stylvs, SrA-aiKA et Pappus ul iu flosculi* 
hertnaphroditis. 

12. SENECIO CHENOPODIOIDES. t 

S, giaber; cnule heriiareo, ramoso; foliis ovaiis, acutis, basiroluiulalo-lruncatis, sinualo- 
dentatis, crassiusculis ; iloribus lerminalibus, corymbosis. 

Crescit in litore Campechiano Novce Hispania. % 

Hebba ramis allernis, sulcalis, glabris. Folia alteroa, pellolala , oval.i , acula , ba.';! rolunJato- Irun- 
cala, sioualo-denlata , venosa, crassiuscula ut in Cbenopodio glaueo, ulrioque glabra, subbipollicarJa, 
pollicem l.ila. PETior.us spmipollicaris, canaliculalus, glaber, Flokes lerminales, corjmbosi, pedunculati , 
quaiuor lineas longi; pedunculis glahriusculis. iNVOLDCRtM subcampanulalum, profunde mulliparlitum , , 
caljculotum; laciniis circiter viginli, aequalibus, lanceolaiis, acutis, margioe membranaceis , glabrius- 
culis; folioliscalyculi oonnullis; involucro mullo brevioribus eique aJpressis. IIeceptaculcm nudum{?). 
1'i.oscuLi disci crebri , tubulosi , hermapbrodili ; radii circller i6, ligulali, femiaei. Flosculi herma- 
phrodiii involucro vix longiores : Corolt.a lubulosa, glabra, superne paulo ampliala, quvnquedenlala j 
dcnlibusoblongis,aculis,obsoleteuniaerviis, ANTHEREinclusa:(demumexseri«?).OvAitiUMsubcunealum, 
hispidulum. Stylus glaher. Stigma biparlilum, inclusum (demum exserlum?). Akenium immaturum. 
Pappcs pilosus; pilis scabriusculis, albis, corolla brevioribus. Flosculi feminei: Corolla auranliaca (?); 
lubo tenui; ligulalineari , obtusiuscula , plana, patenle, quadriuei^via , vix quatuor lineas longa, Ova< 
, SnfLDS et Pappus ut in fiosculis hermapbroditis. Stigiia biparlilum, exsertum; laciniis suh- 


l3. SENECIO IIAMAMELIFOLIKS. i S. caiile heibacoo, erecio, ramoso ; foliis obovaiis, apicc basique aciitis, siiiuaio-angula- 
lis, glabris, nervo vcnisquc lanaiis; corymbis terminalibus , ramosisslmis. 

Crescit in Regno Qtiitensi? it; 

Heiiba erecta, ramosa ; ramls glabris, Folia alterna , pctiolala , ohovala , ulrinque acula, sinualo- 
angulala.angulisobtusis, reticulato-venosa , giahra, nervo medio venisqne primariissublus prominen- 
tihus et cano-lanatis, membranacea , subaemipedalia , Ires et diroidium poHlces vii lata. PETiorus 
sesquipollicaris , cano-ianatus. CoRY.uBts terminalis , ramosissimus, bractealus; ramis allernis , lanato- 
pubescenlibus; hr^.cteis minotis, linearibus. Flobes pedicellali, quinque iineas longi, erecli. IhvolccbiW 
tiibuloso- campanulalum , profunde oclopariiium , calyculalum ; laciniis a;qualibus , lanceolalis , oblu- 
siusculis, glabris, apice puhescentibus ; fuHoIis calyculi nonnullis, minulis, llnearibus , involucro 
adpressis. Receptachldm favo.sum; fovcis marginc membranaceis, dentato-incisis, scariosis. Floscdli 
disci oclo, tubulosi, horraaphrodiii , i^uinquc lincas longi; radii quinque, ligulali, feminei. Floscull lOO COMPOSITS. 

hermnpliroJiti involucrum asquanlcs : Cokom-a tubuiosa, flara, giabra; lubo tenui , brevi ; limbo 
cylindraceo - infunilibuliformi , qdiuquedentalo^ ilenlibus oblongis , aculis , reTolulis, uninerTiis. 
Amheh* exserta;. Ovarcum lineare, glabrum, Stylus glaber. STiCiu btpartitum, exsertum ; laciniis 
apice capilatis. Akemum immalurum. Pappus pilosus; pilis scabriusculis , albis, corollam xquanlibns. 
l''losculi feminei : Corolla flava ; lubo teoui ; ligula oblonga , obtusa , plaaa , pateate , quadri- aut septem- 
nervia, duas tineas longa. OvARiUiu,STyLus, Stigua etPAPPUs ut inflosculis hermaphroditis. 

14. SENECIO SINUATOS. t 

S. caule herbaceo , ramoso ; foliis oblongis, apice basique acuiis, sinuaio-ongulaiis, siipra 
pubescentibus , sublus cano-laoatis; corymbis tertnioalibus , ramosissimi.s. 

Crescit inter Guanaxuata et SantaRosade la Sierra Mexicanoritm , alt. 1 3Gu hex. % Floret 
Septembri. 

Herba quaJri- aut sexpedalis, ramosa; ramis alternis, sulcato-angubtis, lenuissime ianatis. Folia 
aSlerna, brcviter petiolata, obiooga, utrinqiie acuta, sinuato-subscptemaDgulaia, aogulis aculis et 
mucronatis,Tenosa, supra pubcscenlia et viridia, sublus cano-Ianata, membranacea , sublripolli 
p£Tioi.(is tres lineas loiigus , canaliculatus , lenuissime lanatus. Cor.y»bus lerminalis, ramosissi 
folialus; ramis allernis, fastigiatis ramulisque cano-Ianatis. Flores vIx quatuor lineas longi , pedicellati, 
lBvoi.ocHCHCampanuIatuin, profundemuhipartitum, calyculalum (?), basi lanatum; laciniis circilei 
glabris, margine membranaceis, oblongo-lanceolatis, acutis ; quiuque eiterioribus (calyculus?) li 
ribus, interiores aquantibus. Recepiaculum favosum; foveis margioe membrauaceis , lacinialo-dentatis. 
Flosodli disci circiter la , tubulosi, hermaphroditi; radii circiterG, ligulati , feminei. Flosculi hc 
phroditi invoiucro longlores : Corolla lubulosa, IlaTa , giabra, superne ampliata, quinquedei 
denlibus oblongo-lanceolatis , aculis, uninerviis, revolulis. Aktuer.e e\sert£e, OvARiUMoblougo-liQ 
glabrum. Sttlus glaber. Stigma bipaitltum , inclusum (demum exscrlum?). Akeniu» immatv 
Pappus piiosus; pilis scabriusculis , albis, corolla brevioribus. riosculi feminci : Coholla flava; tubo 
lenui; ligula lineari-lanceolata , obtusa , cnervia, erecla(?J, iovoluia (?), duas lineas longa. Ovarium, 
Stylus, Stigma exserlum et Paitus ut in (IoscuIjs hermapliroditis. 

l5. SENECIO ELATCS. t 

S. cauleherbaceo , subsimplici; foliis ellipticis, utrinqne obtusis , crenatis , corlaceis , gla- 
bris; corymbo termJDali, ramoso. 

Crescit in AniUbus Peruvianorum [Paramo de Yamoca) , inter pagos Colasej et Ckonlaly , 
aU. i35o Aex.li; i^loret Augusto. 

HEaBAtri-autquadripedalis. CAunserectus,simplex(?), teres,sulcatns,gIabcr.FoLiiaIlerna,brevitec 
petiolala , elliplica , ulrinque obiusa, crenala , reticulato-venosa , coriacea, glabra, circiter 3o liaeas 
longa, i5 lineasiata. Petioli ties hneas longi, semileretes, glabri. Corkmbus lerminalis, ramosus ; ramis 
sparsis,angulati5, strialis, pubescentibus. Flores pedunculali , magnitudiae floris Hieracii murorum. 
Pedunculi slriatij pubescentes, bractcis linearibus obsiti, Involuckou liemisphEericum , profunJe multi- 
partilum, basi calyculatum; laciniis la— 15, iequalibus, oTatO-oblongis , aculis, scarioso-coriaceis , 
.planiusculis , fuscescentibus, externe pulieruiis, superne lanato-cilialis ; foliolis calyeuii nonnuUis, 
!inearibus,invoIucromuItobrevioribuseiqueadprcssi6.RECEPTACDLUM planum, punclato-scrobicuklum, 
glabrum. FiostULi djsci circiler 5o, tubolosi, hermaphrodili ; radii j2— 15, liguiali, feminei. FloscuU lt;,'r" 7°'"', r'™''''"'^"''"'"' '""■"''*"• °"°°6"' «'■"•». Ji-pk.™ ^ 

».., p.,„,„ A„,u oblo.so.J,«.r,., ,„,o,„.„g„|„i., fo.c,, jl.L™ , ,i, d... li„,. Lo„„ p.,,o. 

'''""'; "' r"'"""' I"'" '■'■P'''"—'»". Wc.n,ib„.: c„,oll.„ ..b.,„..,ik„TFta." 

ftm,.., : Co.OL„ fl.„ ; ,„bo 6l.b„ , d... li„e.. l.„so ; lie„l, .llip,ic...bl..s, . *,... , .cid." ". 

llo.c.b. h.rm.phrodi„.. S„o«. .„.„.„ ; l.ci.ii. jl.bri,, p„c„,ib„.. ' 3} Friiiices Jliiiibus corjmhosis ; railio liiieo. 
lO. SENECIO AMPLEXICADLIS. t 

S f,.„,ico.., i folii, .e>.ilib„,, .mplejic.lib., , elliplico-oblongi,, acuii,, coid.ti, , .,.„1. 
Oentati,, glabr,,; corymb], ternii.alibus, ramosis. 

Crudl prope Aliiusi et Taoiio de Caamote Qailensium, all. tSoo-.Soo hesr. <t Florel 
Julio. 

Fi,„,.x ,.„o,i„im„,, orgy.li. ; r.mi. .lierai,, ,c,.,ib„., ,„lc,d. , jl.bci,, i.,.ib„.. Foi„ ,|,.r„. 
...siba, el,]pl,co-.blo„g., acuia. b.si cordat. , amplexicaulia , argule den,a,a, rCiculalo-v.Qo.a ner,o 
med.o .....,„, ,„b,„. promi.e„,ib., , m.mbra„ac.., glabr. , ,„in,n.polli.,ri. , d„o, .1 Ji,iidinn, 
poll.cos lala. Co.l»., Icrmi.ale, , rame.i , f.li.,i ; rami. ali.r.i, , ,„lc„i. , glabris , fa.tigi.li. , p.,.li,. 
Fro.„ p.d]..ll.„ , .„b.em.,„llicar,. ; p.di.elli. gl.bri. , b,..,.. Ii„.ari in„r„.ii,. I„o„cR.« campa- 
«„lalnm , prof„„d. „„l,ip.r,i,.m , c.l,c„l„„m ; l.ci„ii..irci,.r ,3 , i,„.libn, , la„c,.I.,i,, ,„b,c„„i. 
n„„,mars,„,m.mbr.„acei.,6l.bri,; f.Iioli. ..I,.„li „„„.„111,, |i„e,ri|,„., i„,„|„cro brciorib.s. 

Kec.,„c„„„ pl.oum , 5labr„m , „„d„m. Fiosoilt. Ji.ci circiler 45 , l„b„I k.rmapbr.dili . radii 

i5a„, ,5,bB.l.t,,f.mi„,i.FI,.sc„lib.rmapb,.di,ii.,.l„crod.pl„l.„gi.r.s,C.,.ti»,„b„I„,a,'fla„ 
^abra , ,np.r„. p.„I„ .mpli.,. , ,.i „,„. Je„,.,a ; d.n,ib„, o,.li. , ,c„,i, , „.i„er,ii, .1„„„, ea.rW 
U,AH,UM I,„.are. STYI.US glaber , i.cl.su,. SrroaA biparlil.m , e.serl.m ; laci.iis revoluli. Akeni.m li 
n..,., prof„„de ,„i„,oc..lc.,„m,f...e,c.„. , glab..„m,vii s..,„ili„.am Io„g„m. P,„., pil„,.,. piu, 
reabr,„,..I.. , «Ib.s , cor„II.m a,,..„lib„, Flc.Ii f.mi.ei , Cn.ttA llav. ; t„b. te.ui ; lig.I, „bIo„,.- 
l.„e.r., .p,ce ob.olet. de.l.la , ,„adri„er,ia , pla.a , pale.le , ,„i„,„c Ii„.„ lo„g,. 0,ar,„m $„„, 
.„.rt„s, Stigma , Akekiom ei Pap... „, i„ flos.ul,, bermapbrodiiis. 

I 7- &ENECIO SCYTOPHTLLUS. t 
S. rruiicosusj foliispetiolatis, obloogo-lanceolati,, utrinquc acuti, , deuticulatis,coriaceis, 
glabris; corymbis lerminalibus, ramosis. 
Crescil cum pra^cedente ? ^ 

Frutex r.mi. aller.i. , leretib.s , s.Icis , gl.bri. , i..nibns, FotiA allerna , p.,ioIa,a. oblongo.lance.- 
laW, „,].,„,.. aca, d.ntic.l.ia . r.,ic„Iato. v.nosa , nerv. medio ve.isq.e s„bl„s promine.tibw, 
cor.ace.,gIabra, uilida, Ires el dimiJi.m pellices lo.g. . dccem li.ea, Ia,a. PET.otfs ,„.i„or lioeaa 
I.]ig.., ..„.lic„I.,m , gl.b.r. Co.i«,i lermi„.l.., i.m.si ; r.mi. .ll«r„i,, .„Ic,o-a„g„la,i,, glabri,, 
lastigiatis; lloribus pedicellatU, quatnor lin.a, l.ngU. lKv.i..eBDM ..mp.unlatum , profmide muld- 102 COMPOSIT.l^. 

partilum, calyculatum;laciniia circiter 1 1 , «qiialihus , Janceolalo-oblongis , brcTiler ac 
membraDaceis , glabris , apice pubescenlilitis; foHolis calyculi uonnullis, liDeiiribus , ii bus. Receptacelcu planiuscuh 
radii circiier «lecem, Jtguli 
loaa, flava , glabra, superne ampli 
teotibus. Anther^ e^isertx. Ovai 

scabriuscuiis, albis, corollam .isqi 
apice obsoletc trideutata , plana , p 
eiserlus, Sticma , Arenium et Pap o breviori- 

ludum. Flosculi dlsci 28 aut 5o, tubulosi, liermapbroditi ; 

feminei. Flosculi heriuapbroditi involucrum superantes : ConoLU tubu- 

edeutata; denlibus oblongis, aculiusculis , unincrTiis, pa- 

. Stylus iticlusus. StiG)ua biparljlum, exserlum; laciniis 

btelragoDum, fuscum , glabrum , lineam longum. Pappus pilosus ; piiis 

bus. Flosculi feminci : CoROLLt flava ; tubo lenui ; ligula oblonga , 

.e , quadrinervia, duas et dimidiamlineas longa. Ovaaicih , Stylijs 

rotsus ut in flosculis bermaphroditis. 

SENFXIO KEFLEXUS. t :, locis subcalidis, inter Ckillo et San Antonio de Lulumbamba , S. rruticosns (?) ; foliis breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, acumiiiatis, basi rotundi 
integcrrimis, rigldis, glabris, reflexis j panicula tcrmtnali, ramosa, patcnti: 

Crescit in Provincia Qiiiiensi 
all. i.3oo hex. T)? Floret Julio. 

RiUHi leretcs, sulcalo-striati , foliati , glabri. Foli* aitei' 
acuininata,basi rolundala, inlegerrima , reliculato-venosa 
rigida , ulrincjue glabra , supra nitida , juoiora subtus puberula , 
liai^as lata, reflexa. Petiolus tres lineas longus, canaliculatus , 
septeoi-aut octopollicares, bractcalEe; ramis alternis, patenlissit 
pubescentibus. Flores pedicellali , quinque lineas longi , erecli. 
niultipartitum , cftlyculatum ; laciniis circiter 1 1 , ffiqualibus, lanceolati 
gl.ibris; foliolis calyculi duobus aut tribus, linearibus, involucro ir ireviter pctiolat 

omedio venistju 

Li:idripollicar , oblongo-lanceolata, 
sublusprominentibus, 

.m tcrminales, ramosiie, 

tis, pubcscentibus; bracleis linearibus, 

Intolucbusi campanulatum , profunde 

acutis, margine metnbranaceis , 

to brevioribus. Receptacei.upfi uutlum, glabrum. Flosccli disci 18 aut 20, tubulosi, bermapbroditi ; radii circiter 8, ligulati, feminei. 
Flosculi hermaphroditi iuTolucrum superantes ; Coholla lubulosa, flava^?), glabra, superne subinfun- 
dibuliformis , quinquedentata ; denlibus ov.itis , acutis , revolutis, enerviis. AriTHERf eiscrtffi, Ovakium 
lineare, glabrum. STinss glaber. Stigma bipartitam, exserlum ; laciniis revolutis. Akenium immaturum. 
pAPPU8pilosus;pilisscabris, albidis, oorollam subxquantibus. Flosculi femitiei ; Corolla flava ; tubo 
tenui j ligula oblonga , apice tridenlata, phna, palente , quadi-inervia , tres iincas longa. Ovahium , Stvlus , 
SriGMA et Papfuk uI in flosculis bermaphrodilis. Speci 


si, planldiu lalegra -edendum cst ob inflorescentianj. ig. SElNECIO ARBUTIFOLICS. t S. frulicosus; ramosissimus; foliis elliptico-ovatis, acnlis, basi rotundatis, serratis, coria- 
ceis, glabris, nitidis; flonbus terminaHbus, solitariis. 

Crescit locis frigidis Andium Peruvianorum? j, 

Fruiex ramosisaimus ; ramis alternis , leretibus , birtellis ; ramis abbrevia tis , approximatis , dcnse foliosis. 
FoLiAallerna,breTitcrpetiobta,eiliplico-ovatii,acula, basirotun(lata,serrata,venosa,coriacea,glabra, 
supranitida.qualuor et dimidiam lineaslonga, treslineaslata. PETioLUsdimidiamlineam longus, cana- 
liculatus,glaber.FLOBEsinapicehamtilorumterminales,solitarii,s»bsemipollicares. iNvoLucRUMcampa- 
nulatum, profundemullipartitum, calvculalum; laciniis circiter 13, obiongo-lanceolatis, aculis, margine SENECIO. toev or,bn. e,,a. .ppro,„..te-.d,,r.a„, jT.bri.. B.cr.oore» „„d„„ p). f,„cooi di.oi or.hri 
i. ' ,' ■ '"'"•r'"""''" ■ '«'" "■'."■" "■ '■8"'=" . ''•'--'■'■ Fle.e.li ker,»pl.,odi,i , Co.eoo. U,b„l,„ fl.v.Bl.b„,.„p.r„..„pIi.u,„i.,„ede„U,.,d..,il„.„,.,i.,,o„,„,.„be„er.ii.,p.,o.,ib„,.A,™,., 

...orl,.. 0,».,.« I,„..r., Bl.br.„. Srv,.,,. ei.b.r. ..bi„d„,... s„o.. bip,r,i,„., e.,.rl„„i |..i„ii, 

.„br.,ol„„,. J„.,.. ,„„,,„,„„. p„„, pi,„.„,, pi,i, „.iri„„„„.^ .n, ^^,^|,.„ ,,™.,ib„, 

Flo..„l, t.„,„., , Co.oL... n.v.i ,„bo ..„„i, lie„l. li„..rL-oblo.8., .pie. obto.e ,riJ.„u,., pU„. 

'brorti^ '"'"'""' "'"' "'""" '°'^'' °"'"™. *"'■'»■ ^™"' " f'"" "' i« »e<euli. lerm.- 

20. SENECIO ARGUTUS. t 

S. rr„ticos„si folii, oblongis, aculis, b.,i .ngnst.tJs, argnl. tleni.tis, snpr. pubesceniibni 

subtns tenuissime canescenti-lanaiis; cotymbis lermin.libus, ramoslssimis. ' 

Cracit locis/rigidis AncUtim Mextcancrum { Ccfre <le Perole) , all. ,6oo J.x. i, Floret 

Miirlio. 

F.n,,, rami. .It.rni., ..r«tib„^ ,„le.to.,triali., ..„„i»i„el.„.t|,. Foi,..lter„., br.,ite, peiiol.t. 
obloog., .e„u, b„, .„j„,t.i., ,rgni. d.nt.i., m,„br.n..e., re,ic„l.to -..„„.. , ,„pr, in„;^J, 
].aa,o-p„b..ceQU. , ,„bt„, t.„„i.,im. c.„.sce„ti-l.„ala, bipollicaria , oe,o .„t nor.m li...i, 1 
P.r,oi.. ue. li„e., lo„g„. , c.».lie„lal„. , t..„i„im. Ia„ai„,. C„.,.„ .ermiaalc, , ramo.i,i„,i , 'foli^ti ' 
ram„ aliero,,, i.„„,„,me l.„a.,., f..t,g,.i,, F.o.o p.Jic.ll.ti , ,„i„,„, ii„,., ,„„1. i„„c„a„a' 
„.mp.„„ lat„m . ,„ot„„de m„l,ipa,tit„m , .alycalatnm, laci„ii. cireit.r .„. „,„.lib„,, l,.ceol.ti, .„, 
obloogo-l.nceol.tu, .coti,, m.rgi.o m.mb,.„.cei,, ..„,„. ,„l,p„be,c,„,ib„, , .pic. ,pl,acl||.,i, . 
fobob, c.l,.,Ji „„„„„111,, i.„ccol.,i,, .c„.i,, ..,,,„. l...ti,, i„,ol„c,o d„pl„ t,ipl„,e b,e,iorib„; 
.,,ue arc,e .dp,.„„. I\,cs,i.c„ii« „„,!„„. Fm.ooi, di.ci c.bri, ,„bul„.i, l,.„„aph,odi.i ■ radii 
.„.,.., d...„, lig„|.ti, f,mi„,i H„c„li |„r„apbr„dili i„,ol„er„ p,„lo loogi^,,, , c.o.u tobulo.. 
U.,., gl.b,a, supe,ne pa„lo .mpli.t., ,uin,„ede„tatai dentibus „,a.i. , ..„.1., .„.„11,. A.raE.* 
■ „beuerl,.0,A.,u«li„..r.,p„be,ce„..S„o„,gl,ber.5r,„».bip.r,i.„m,i„.l„,„m(dem„m.„.rt„m7). 
AKEMOH ,mm.tn,„m. P.p.r, p,los„Si p,l,s .cabri„sc„li., albi, , corollam „j„.„iib„, Flo,.„|i femi„ei - 
Co.oc, . 11.,. i ,„b„ ,.„„, i lig„l. obloog. , .pic. „b,ol.|, ,rld.„..t. , p|.„, , p.|.„„ , ,„,d,i„„,i. „„ 
,„.., lo„ga. 0,.«,Da , St,i„, ,t P..,c, „t i„ |l„,c„|i, liermapl,r„di,i,Sr,o». bip.nitum o.!,r.„m- 
lac,„„, ,„brevol„ii,. * 

3 1. SENECIO CIXERARIOIDES. t 
S. frnlicosns; foliis ..s.ilibns, lino.nbns, m.rgine d.uiiculatisel rcvolntis, snpr.glabrius- 
culis, subtns albo-Ianatis ; tloribns terminalibns, subeorymbosis, longe ]ied„nculatis. 
Cre.c„ locis alsisjuxta Moran Mexicanorum, alt. i34o Aezr. ^ Ftorel Jtmio. 
F.oTs. rami, alter.is, .cr.tib„,, ,„bl„ib„, , i„„iorib„, ,„ba„3„la.i,, ,.,i.tis , „„„i„ime lan.ti,. 
OLi.a er„a, ,c„,l,a, l.n.,,,., „,,,„,„, .ng...... , .,„,., de„.ic„lflU, m.rgine r.,„l„ta, reticalato. 

ve„oM , .„pra glflb„„,c„l. .t ,iridi. , ,ubt„. l,„.t„ - tomeo.o,. et .Ib. , ,,„adripollic.ria .t l„ngio,a , 
„as . ,m, ia„, l,Qea, 1.,,. Pco.K .ermi„.le., .„bcorjrmb„.i, looge ped„„c„l..i, ,„.!„„, |i„ea, lo„gii 
p.»„„.„,, „„,-,„, b,p„ll,c.,ib.., „„„i„im. .|bido-l.„.ti,. l.rococ.™ o.„p,„„l.t„m , p,„t„„J4 
..lnp.rt„„m, c.lj.„l.t„mi l..,„ii. ,/, .„t ,6, l.„c,ol.,i., .cnmin.ti., .nbai^i.libn., ,„b, _.. p.b.,ce„.ib„,i fcli.b, dyculi oblo.gi,, a.„„i.a,i,, .„.„ii,, ,„b,,„.lib„,, i„,„l„.,„ .d- 
pr.„i, eo,neb,.,.orib„,, .lbido.l.„.,i, B..,„.c„.o. pla„i„,e„l„m, l.,c, „,id„m , s5,b,„m. Fco.cci, i84 composit.t:. 

disci crebri, tubulosi, hcrmaphroditi , inToIucro paulo longiores; radii ii aut i3, liguUli, ferainei. 
Flosculiliemiaphroiliti: Coroli,* tubulosa, flava , glabr.i, supevne ampliata, quiaquedcntala; denlibus 
oblongis, obtuaiuscuiis, enerTiis. Amtkers inclusa! (demum exserlEe?). Otarium cuneatum, compressum, 
hispidulum. Stylus inclusus. Stigma Liparlilum, inclusum (dcmum eiscrtum?). Akenilu immaturum. 
Pappus pilosus;pilisscabris. aliiis, corollam aquantibus. Flosculi feminei ; Corolla flaTa; lubo tenui ; 
limbo iilano, palenle, oblongo, obsolete trldenlaio, quadrinervio , Ires lineas longo. Stigua. bipar- 
litum, eisertum, OviaioM el PappusuI in flosculis Lermapbroditis. 

23. SENECIO CALCARIUS. t 

S. fruticosus; foliis sessilibus, semiamplexicaulibus, linearibus, margine suliitilcgciTimis , 
rcTolulis, supra glabriusculis, subtus albo-lanatis; paniculis terminalibus, ramosis , foliatis, 

Crescit in declivitale occidentali montiiim Mejcicanorum , inler Masatlan et Chilpan- 
zingOySuper calcareo, alt. 700 hex. ^ Floret Aprili. 

Fkliti.x ramis alternis, terelibua, albido -lanalis. Folu altcrna , sessilia , semiamplexicaulia , linearia , 
apice angustaia et acula , suliinlcgcrrima aut remote dcnliculata, margine rcvoluta, reliculalo-venosa , 
nervo medio subtus prominente, membranacea , supra glabriuscula et viridia, sublus lanato-tomenlosa 
ct allia, subquadripoilicaria , 2 1/3 lineas iata. Paniculie terminales, raroosai, foliata;; ramis allernis , 
patentibus, lanato-pubescenlibus. Flores pedicellati, quatuor lincaslougi. Involi;crijm campauulatum , 
profunde mulliparlilum, calyculatum; laciniis cirdter 18, aequalibus, lanceolato-linearibus , apice 
anguslatis et aculis, subcoriaceis , viridibus, glabriusculis; foliolis calyculi circiter 14 > ovatis , acumi- 
natis, involucro adpressis eoque duplo brevioribus, externe lenuiter albido-lanatis. Receptaculum 
planiusculum, nudum, glabium. Flosculi disci crebri, tubulosi, bermapUrodili; radii complures(?), 
ligulati, feminei. Flosculi hermaphroditi ; Corolla tubulosa, flava, glabra , superne paulo ampliata, 
quinquedentata; dentibus ovatis, aculiusculis , enerviis. Antiiehs subinclusa;. Ovarium lineare. Stvlds 
glabcr. STitiHA bipartitum, inclusum. Akemuh immalurum. Pappls pilosus; pilis scabriusculis , ailiis, 
corollam scquantibus. Flosculi feminei : Corolla flava; tubo tenui; lignla obloogo-lineari , apiceob- 
solete bidenlata.plana^obsoletequadriner^ia, p;itente, quatuor lineas looga. Ovarium.Sttlus et Pappus 
ut in flosculis hermaphrodiiis. Stiiiha bipartilum , exsertum. 

Piscedeniisimillimus- 

23. SENECIO RECURVATCS. t 

S. fruticosus; procunibens ; foliis approximatis , patenlissimo-recnrvatis, sessilibus, linea- 
ribus, integerrimis , glabris; floribus termiualibus, solitariis aut teruis , longe petlunculatis. 

Crescit locis asperrimis Andiiim Peruvianorum , in radicibus moniis Gualgayoc juxta 
Micuipampa, alt. 1900 hex. Tj Floret Augusto, 

FaUTEX ramosus , procumLcns; ramis ternis, teretibus, gtabris ramulisque valde foliosls, alternis: 
FoLiA sparsa, subsessilla, liuearia, acuia, basi anguslala, integerrima, venosa, glabra, patentissima 
et recurvata, 8emipollic;iria, superne diraidiaralineam lata. Flores lerminales, longe pedunculati , soli- 
larii, gcmini aut lerni, quinque lincas longi ; pedunculo bipollicari , glabro, bracteis nonnuUis hnea- 
ribus obsito. ItJvoLUcRUM campanulalum, profunde multipartitum, calyculatum; laciniis circiler 20 , 
icqualibus, Iunceolalo - linearibus , acutis, margine membranaceis, glabris; foliolis calyculi crebris , 
linearibus, inv.olacro brevioribus, subpatulis. Receftaculum nudum. Flosculi disci 5a — 6a, lubulosi. SCM^CIO. l8ji 

lermnphroiJilL; raJii i.l atit i.'j, ligui.ili, feminei. Flosculi liermapliroditi : Cokoi.la liibulosa, flava , 
S abra, superne ampliata, quinquedeiHala ; dcntibus oUongis, obtusiusculis, UQinerviw, patidis. Ais- 
THERJE Tix enseriiE. Otaricm lineare, glabrum. Stylus glaber. SriGMA biparlitum, exsertumj laciniis 
revoiutis, Aremum immaturum. Pappus pilosus ,■ pilis Bcabiiusculis, albis, corollam subEequanlibus. 
■losculi fcQiinei : Coroli.a flava; tubo lenui; ligula lincari-oblonga , oblusa , plana, paleute, quinque- 
nerna, vix quinque iineas longa. Otarium, Stvlus, Stjgma et Pai>pds ut in flosculis hermapbrodilia. 
SeiiecionL reclinaio L'Iieril. (in lierb. Juss.) affinis. 

24. SENECIO LAHICIFOLIUS. t 

•-. Iruticosus; roliis tlensissiniis, angustissime linearibus ,siibacerosis , planis, iulegerrimis , 
glabris , patenlibus; floribus lerniiiialibus, solilariis, longe pcdunculutis. 

Crexcit in Periwia? f) 

tBLTEx ramosissiinus; ramis lernis, lireiiiiuS, glabris, basibus foiiorum delapsorum obsitis, fuscis 
ramulis dease foliosis. Folia aUerna, sessilia, aaguslissime llnearia, plana, subacerosa, oblusluscula 
iDlegerrima, glabra, subpollicaria, palenlia. FLones terminales, solilarii, longe pedunculali, semipoill 
cares; pedunculo subbipollicari, elabro, bracteis linearibus obsilo. Involuchum campanuiatum , pro- 
funde mullipanitum, caljculalum; laclniis eirciier 20, aequalibus, llnearibus , apice ansustalis el acutis . 
glabris,marginemembraiiaceis;rolioliscalyculicrebris, linearibus, involucro Iriplo quadruplove brevio. 
ribus eique adpi-essis. Recepiacclum nudum. Floscum disci crebri, tubulosi, liermaphroditi; radi 
coniplures(?),l jgulali. feminei. Floscnli hermapbroditi iuTolucnim vix superanles: Coro(,la lubulosa, flava 
glabra , superne paulo ampliala, quinquefida ; laciniis lanceolnlis. aculis, unincrvlis. Antheh* subexserla 
OvARiuM lineare. Stylcs glaber. Stigha bipartitum, inclusum {ilemum exserlum?) ; iaciniis apice sub 
capitatis. Akemi.'h lineari-cylindraceum, liispiilo-scabrum , sesquilineam longum. Pappls pilosus; pil 
scabriusculis.albis, corollam subicquantibus. Flosculi feminei : Corolla flaTa; lubo tenuijligula lioeari- 
ianceolal.1, apice obsolete denlata, plana, patente, quinqucnervia , semipollicari. Ovafiil-m, Stvlus , 
Akemcm elPAPPrs ul in flosculis liermaphrodiLis. Stigma bipartitum, eisertum ; laciniis revolutis. 

Senccioni pinifollo Pers. (iu berb. Juss.) prosimus, dilTerl praMeriim foliorum forma el florum 

4) Arhuscul{e oppositi/olice, Jlorihus corjmhosts, liiteis. 

25. SENECIO LAuiiiFOLius. t Tab. CCCLXVI. 

S. arliorescens; foHis oppositis, oblongis, acutis, basi rotundads, integerrimis, coriaceis , 
supra glabris ■ subtus albo-tomentosis ; corymbis terminalibus ei axillaribus; involucris tomen- 
tosis, i3— i5-floris. 

Crescil locis siihcalidis , umhrosis inler Lucarque et Gonzanama Quitensium , alt. 1060 
hex. f, Floret Auguslo. 

Abbuscula rflmiilis angulaiis, caao-tomenlosis. Foi.ii opposita, petiolata, oblonga, acuta, basi rotun- 
dala , integerrinia , reliculato-ienosa , nervo crasso angulalo Tenisque pr.mariis sublus prominenlibus , 
conacea, supra glabra el Tiridia , subius albido-lomenlosa, quadripollicaria , 21 iineas iala. Pbtioli 
8—9 lineas longi, letragoni, cano-tomentosi. CoBrnBi in suinmo ramulorum lerminales et aiilbres, 
pedunculati,ramosi,subfastigiaii,bra[;ie.aL; ramis ramulisque oppositis, caao-laufltis. Pedukculi ses- 

Nov. Ge». et Spec. Tohus IV. .,/ lOO COMPOSIT.T.. 

rpii- aitt bipollicares , cano-tomentosi. Flobes (fig. i.) peJicellali , magaitudiae Iloris Senecioais palu- 
dost; bracieis ovatis aut lineartbus pedicetltsqiie caao-tomenloji;. I.vtolucruh campanulato-tubulosum, 
profunJo octo- attt aovetnparlilum , basi calyculatumj iaciniis ohlongis , aculiiisculis , coriaceis , eilerne 
caao-lanalis, apicespbacillalis.subtEqualibus; folioliscalyculiS — 5, minulis,ovatis,auutis,arcIea()pressis. 
RECePTACBLUM plenum , scrobiculatum , glabrnm. Floscpli disci circiler lo, tubulosi, hermaphro- 
dili; radii 3 — 4» 1'gulali, femiaei. Flosculi hermaphrodili (y/g. a.) adjecto ovario semipollicares : Co- 
noLLi glabra, flava; lubo tenui ; limbo tubuloso-infuadibuliformi , quinquefido, 5-nerTia; laciniis laa' 
ceolalis, acutis, uninerviis, reTolutis. Anthehe paulo eiserla;. Ov*k[Um lineare, angulatum , glabrum. 
STTLts glaber. Sti&ma bipartitum , eitsertum ; laciniis reToiulis , superne puberulia. Akema immalura. 
Pappus pilosus; pilis scabris, albidia, corolla paulo brevioribus. Flosculi feminei (_fig. 3.) : Coholla, 
llava, giabra; tubo elongato; ligula lanceolalo-oblooga , obsoleie tridentata , plana , quadrioervia , 
5 liaeas longa. Ovah tuM et Pappus ut in flosculis bermapbroditis. Stylus exsenus , glaber. Stigma bipar- 
tilum ; laciniis clongulis, glabriusculis , recurvatis. Ak.enia malura baud suppeiuol. 

26. SENECIO BACCHAnOIDES. t 

S. arborescens; foliis oppositis, oblongis, acutiusculis, basi rotundaiis, integerrimis , co- 
riaccis j supra glabris et nitiiiis , subtus albido-tomentosis ; corymbis terminalibus , ramosissi- 
mis, foliatis; (loribus congestis ; iuyolucris albiJo-tomentOsis , subaS-floris. 

Crescit locis frigidis Andium Quitensium, alt. i3ooAe.r. fi Floret Julio. 

Arbl-scul.i ramia oppositis , telragonis ; junioribus albido-tomentosis. Folia. opposiia, peliolala, oblon- 
ga, acutiuscula, basi rolundala.iolerdumievissime cordal.i , inlegerrima.reticulato-venosa, nervocrasso 
Biigulato venisque subtusprominentibos, coriacea, supraglabra , vii-idia el nitida , sublus albido-tomeo- 
tosa , 1 — 2 i/a pollices loaga, 10 — 11 liacas laia. Petioi.i tetragoni , albido-tomenlosi, 9 — 10 lineas longi. 
CoBVMBj termioalea, ramosissimi , foliali; ramis ramulisque opposilis , lelragonis, cano - tomenlosis , 
palulis-FLOREspcdiceJlati, magnitudine Qoris Aslert» acris, congesli, Ikvolucrum carapanulatum, pro- 
runde;— 8-parlitum, basi calyculatum; iatiaiis eUiptico-obloagis , obtusis, plaaiusculis, subsequalibus , 
cxternc cano-lomenlosis. RECEPTAOUnna favosum; foveis margine laclaialis, acarioaia. FtoscuLi disci 
i8--ao, tubulosi, hermaphrodili; radii circiler 5, ligulali , feminei. Flosculi bermaplirodili adjecto ovario 
«emipollicares et longiores : Corolla flava , glabra; tubo teaui; limbocampaaulato-lubuloso, quinquefido, 
quinquenervio ; laciniis lanceol.ilis, acutis, uniacrvits, revolulis. Aniheb.b eiserlEc. Gvarioh lineare , 
gIabrum.Srvnjsglabfr,loneeexsertus.STiGnAbiparlilum;IacIniisrevo!ulis,puberulis.AKENiAimmalura. 
1'appus pilosus; piiia scabris, albidis , apice pauio incrassalis, corolla vii brevioribus. Flosculi fcininci : 
CoROLLAflava,glabra;luboleoui;ligtilalanceol.ito-obIonga,lridenlata,pa[entc,enervia(?), duaa lioeas 
el paulo longiore. Ovahium et Pappus ut in flosculis hcrmaphroditis. Stylus cxsertus, glaber. SriGMi bi- 
parlilum ; laciniis revoiutis , glabriusculis. 

ilnc elsequentesspeciesforlasse tantum varieiales prKcedeulis. 

27. SENECIO FOLIGIKOSUS. t 

S. arboresceas; foliis opposilis, oblongis, obtusis, cordatis, inlegerrimis , coriaccis, supra 
glabris ct nitidis, sublusalbo-toinenlosis ; corymbis tei-minalibus , ramosis , folialis; involu- 
cns fuliginoso-iomeniosis, 16— ao-lloris. SEKECIO. l8y 

Crescit in aha planitie Provinci^ Pastoensis, inter pagos Ypiales et Guachucal alt. 
iGioliex. j) Florel Decembri. 

ARB[;scuL*biorgja!is,ramoaissiraairam;sopposil!s,[elragonis,fuligmoso-lon.entosis.FoLiAopposifa, 
petiolata, oblonjra, obtusa , corJala, integerrima , rcliculaio-veiiosa , neivo crasso venisque subltts 
p.ominenlIbus, coriacea , supra giabra . viridia et nili.la , sublus afciJo-tomenlosa , 3 1/4 pollice» lonRa 
poil.cem lata. Peiioli somipollicares , telragoQi , fuliginoso-tomenlosi, Cohyjim terminales , ramosi, 
fol.ati; ramis inter.lum geminis rami.lisque oppositis, quaJrangda.^ibus, pati.Hs, fuligiaoso.tomentosis! 
pLORESpcdicellali, maguimdioc florls SeneciyDJs s^lvatici ; pedicellis superne inerasselis, fuliginoso- 
lomenlosis, IsvoLCcnDii campBnnlalo-cyiindraceum , profuode suboclopartilom , suhcalycul.itumjla. 
ciniis oblongis, obtusis, coriaceis, eiteme faliginoso- toraenlosis, subKqualibiu; foliolis calyculimiau- 
tissimis.squamaeformibus, tomentosis, REcEPi-ACCnjMscrobiculatum, pliinum. Floschli Jisci i.~i5 
lubulosi, (lermapLrodill ; radii S-y, ligulali, feminei. Flosculi bermaplirodili; CoRoit* tubulosa, gla- 
Lra , flava, superne infundibuliformi-ampii.ita , qmnqucfida ,quinqneoervia jlaciniis lanceoialis, acatis, 
unineryiis, paiulis. A^thlha exserlce. Oy^r.lm lineare , elabrum, Stvl. sglal.er. Stecm* bipartllum, ei- 
sertum; laciniis superne paulo incrassalis , apice subulalis , pubescenlibus, patulis. AsENii immatu.-a. 
Pappiis pilosus ; pilis scabris , fuscescentibus , rorollam subiequanlibus. Fiosculi feminei -. Cobolla flava ; 
Eubo tenui,glabro; ligula obionga, Iridentala, plana, quadrioervia , 1 ,/2 iineas longa, Ov*n[Uw et 
Pappds ut ja flosculis bcrmapbroditis. STinjs e^tserlus, glaber, Stigha bipBrtitumi laclniis glabris, pa- 
lulis. 

DifFert a duobus priecedculibus priesertim sfructura el mngnifudine flosculorum. 

28. SENECIO Pui,cHEi.Lus. t 

S. arborescens; folils oppositis , clliplico-ohlongis, obtusis, basi roiundatls, integerrirais, 
coriaceis, supraglabris, subtus alLrdo-tomentosis ; forjmbis terminalibus aut axillaribus, 
peduDculatis, ramosis ; JQvolucris glabris, iS-i^-floris. 

Crescit locis frigiilis Anilium Qaitensium, alt. 1800 hex. T> Floret Julio. 

ARBuscutA ramis opposilis , angulalis; ramulis cano-lomeotosis. Folia opposiia, peliolaia, eliiplico- 
Oblonga , oblusa , basi rotuodala , inlegerrima , relicnlato-Tenosa , nervo crasso angulato venisque subtus 
prominentibus, coriacea, supra glabra el viridia, subtusalbido-tomenlosa, 1 1/3 pollices longa, pollicen» 
lala. Pet JOLi vi); pollitarcs , lelragoni , cano-lomentosi. Corvmbi axillares aut terminales , ramosi ; ramis 
opposilis, leiragonis, c:ino-tomentosis. Flores pediceliati , raagnitudioe floris Scnecionis erucnifolii ; 
pedicellis tomentosis. Involucrum campanulaium , profunJe subocloparlitum, caijcuialum; laciciis' 
elliptico-oblongis, aculls, sc.irioso-cori.iceis, glabris, apice cilialo-pubeseentibus, subfcqualibus^foliolis 
calyculi paucis , minutis , ovalis , tomenlosis , arcie adpressis. Recepiaculum ut iu pricedente. Floscdli 
disci io-i3,tubulosi,Lermaphrodiliiradlieirciler5,ligulali,feminei.Klosculihermaphroditiviiquatuor 
iNieas longi : Corolla glabra., Ilava , lubulosa , superne infundibuiiforml-ampliata , quinquefitla , nuinque- 
nervia;laeiniislauceolatis,acutis,palnlis,enerviis,ANTHZR*subinclusK,OTiiiiuMlineare,g!abrum,SrTLns 
glaber. STiGMAbipanitum, esseriumi laciniis glabriusculis, palulis, Akema immalur.i. PAPPuspilosus; 
pilis scabris, albidis, corollam nMjuanlibus. Flosculi feminei : Corolla flava; lubo lenui , glabro ; ligula' 
clllptica , apice sublruncala et tridenlata , plaoa , quadrinervia, 2 ./3 lineas longa. Ovaridm et Papph» 
ut in flosculls berra.iphrodilis. Stylds eiserlns, Stig«* biparlitum; laciniis glsbris , palulis. 

Pra^cedenli et sequenli ob slructuram floseulorum similiimus, ab ulroque lamen 
volucrum iilabrum. ,88 cowPOSiT.f:. 

29. SENECIO BuxiFoi-ius. t Tab. CCCLXVII. 

S. arborescens; foliis pnrvis, oppositis, ellipticis , utrinque rotundatis , integerrimis, supra 
glabris et mtiJis,'subtus albido-tomcntosis, coriaceis; corymbis paucifloris, paniculatim dis- 
positis; involucris tomcntosis, i6-i;-floris. 

Eupaiorium bicolorum. Zrfim. in herb. Jiiss. 

Crescit cum preecedente. Ti 

Arbuscuw ramosiwimu ; ramia oppositis , subterelibus, rimosis, cinerascunli-fuscis ; junioribus lelra- 
gonis, cano-lomentosis, foliosis. Folia (Buxlj opposila, petiolata, ellipuca, apice et basi rolundata , 
integerrima , rellculato-venosa , nervo crasso venisque subtus prominentibus, coriacea , supra glabra, 
tiridia et nilida , sublus albido-tomentosa, 6-9 lineas longa, 4-5 lineas lata. Petiole duas ant Ires 
Hoeaslongi,tetra"oni, cano-tomenlosi. Cohymbc aiillares el terminales, peduoculali, iipposili , pauci- 
flori, in ap'ice ra°morum paniculatim dispositi; ramis ct peduncnlis cano-lomentosls. Flores (fg. 1. ) 
pedicellali,magn;tudine ttoris Senecionis sylvatici. IhVOLccRua campaoulatum . profunde suboclopartl- 
alyculalumj laciniis lineaii - oblongis , oblusis, eoriaceis, eilernE albiilo-lanalis; foliolis caly- 
" " lieformibus , tomentosis. RECEpricOLCM scrobiculatum, plaoum. Floscult culi 2 — 4 1 minuiissimis , . ^ 
dJsci 12— 13 , tubulosi , bermapliroditi ; radii circitcr 4, ligulati , femiuei. Floscuii liermapbrodili (fg. 2.) 
adjecto ovario vix quatiior lineas longi : Cobolla tubulosa, glabra, flava , quinquenervia , superne 
infundibuliformi-ampliala, <|ninquefida ; laciniis lanccolatis, acutis, unioerviis , patulis. Anther* 
exserlje. Ovaiuum lineare , ghbruni. Stylus glaber. Sticma biparlilum; laciniis subiruncatis , apice 
subulato terminatis, puberulis. Akenia immatura. Pappcs pilosus; pilis iJig. 4.)scabris, sordide alhidis , 
corollam sub^quanlibus. Floscnli feminei (/ig 3.) : Corolla llava; lubo tenui , glabro; ligula lauceolato- 
oblonga , tridentata, plaua, quadrinervia , duas lineas lopga. Ovahii,» et Pap.ls ul in flosculis herma- 
phrodilis. Styi.us glaber, exsertus. Stigjba bipartitum; laciniisglabris, palulis. Aryima ignota. 

CINERARIA.' Un>. 

Involucrum profunde multipartituin, ecalyculatani ; laciniis ffiqualibus. 
RECEFrAcm.UM iiudurn. Flosculi discJ tubulosi , hermaphroditi; radii Hgu- 
lati , femiiiei. Axtiierje basi nuda;. Pappds pilosus, scssilis. 

Fruliccs aut licrb^ altcrnifolia. Flores tcrminalcs. 

1. CINERARIA S.4LICIF0LIA. t 

C. fruticosa; glabra ; fuliis llneari-Ianccolatis , serrulytis , subqtiintnplinerviis ; corymbis 
lerminalibus , subramosis; ligulis quadrinerviis. 

Crescit iocis frorulosis No^^ce Hispanice, inter Cerro Fenloso et Moran, alt. \V\o hex. f, 
Floret Julio. 

FnUTEs ramia olternis, lerelibus, subla;vibus, glabris, fuscis. Folia alterna, subsessilia , lineari- WERNERIA. 189 

lanccolala, utrinque angustala, acuta, serruhia, meinbranacea, suLt|iiiQtQplinervia, glabra, bipollicaria 
et paulo longiora , duas et dimidiam iiaeas lala. Cokvmbi terminales , subramosi , foliati ; (loribus longe 
pedicellalis, quatuor lineas longis ; ramis pediceilLsque glabris. I.NvoLUcmiM campanulainm , profunde 
suLioctopartitum, ecalytulatura ; laciniis subsqualibus , elllptico-oblongis, oblusiusculis, subcarinatis , 
glahris, apicc pilosis , fuscescenEibus , membranaceis, subunioerriis. Receptacclum farosum; foveis 
margiue deniato-lacinialis, scariosis.FLoscLi.i disci aoautaa, tuhulosi, Iiermapbrodiii, involucro paulo 
longiores, tres lioeas longi; radii 4 aiit 5, ligulali , feminei. Fiostuli bermaphroditi : Corolla tubu- 
losa, flava, glabra; tubo lenui; limbo subiufundibuliformi , quinquelido; laciaiis laiiceolalis , uai- 
nerviis , revolulis. Anijieilb exserLa. Ovarlum lineari-cuneatum, compressum, bispidum. Stvlus glaber , 
inelusus. Stigma bipartilum, eKsertum; laciniis subrcvolutis, apice subcapilatis. Akenium imniaturum. 
Pappcs pilosus; pilis scabris, albis, corollam ^quanlibus, palulis. Flosculi feminei ; Corolla ligulata , 
flava; tubo tenui, glabro; ligula lanceolato-oUonga, apice obsolele bidentala, patente, plana, con- 
stanler quadrinervia , duas et dimidiara lioeas longa. OvAnnm, Stigm* et pAPPUsprorsus ul inflosculis 
hermapbrodiiis, Stvlvs exsertus, 

2. CINERARIA ANGUSTIFOLIA. f 

C. fruticosa ; glabra ; foliis lineari-laiiceolalis , serrulatis , isubquiniuplinervus ; paniculls 
terminalibus, ramosis, snbcorymbosis; iigulis quinquetierviis. 

Crescit inter urbem Mexici et pagiim San Augustin de las Cnevas , alt. 1 1 80 hex. h Florei 
Mnjo. 

Frijtey orgjalis, ramosissimus; ramis allernis, leretibus, lieviusculis, glahrls, fuscis. Folia alterna, 
subsessilia, lineari-lanceolata, utrinque anguslata, acula , serrulala , subquinluplioervla , membranacea, 
glabra , subtripoilicaria , duas et dimidiam lineas lala. Pasicll» terminales , ramosar , foliatae , subcorym- 
hosse; floribus pedicellalis, Ires lineas Jongis; pedicellis ramlsque paniculffi glabris. Involucrcm sub- 
campaoulatum , profunde octopartilum , ecalyculatum ; laciniis acqualibus, acutiusculis , subcarinaiis , 
glabris, apice pubescenlibus , virescenlibus, meiobran.iceis , subuniiiurviis. Receptaccluji planiusculum , 
favosum; foveis margine dentalo-laciniatis, subscariosis. Flosclli disci ao aut ai, tubulosi, herma- 
pbroditl, involucrum subKquaotes, duas et dimidiam lineas longi, prorsus prEEcedenlis ; flosculi radii 
circiler 5 , ligulati , femioei. Mgula elliptica , oblusa , obsoiele bidenlala , constaoicr quinqnenervia , 
in reliquis prorsus ut in Cineraria salicifolia. 

A prajcedente vix diversa, nisi foliis iongioHbus, floribus miooribus p:iniculalis, involucri laciniis 
vireseenlibus et ligula ellipiica quioquenervia, nec quadrii WERNERIA. + 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 

Invollxrum campanulalum , multifidum. Receptaculom nudum. Flosculi 
disci tubulosi , hermapliiodili ; radii llgulaLi, fcminei. ANTiiEHiE basi nudae. 
Pappus pilosus , scssilis. 

llcrba; alpiiix, ca:spicosa;, rcpcntcs, huiiiilcs. Folia distiche aut slellato- 190 composit;e. 

imbricata , linearia , inlegerrima , coriacea , subenervia , fcasi vaginantia. 
Flores ternaiuaies, solitarii , breviter pedunculati. Radius luteus, albidus 
aut subroseus. 

CHAHACTEIl HATURALIS. ,,„, , "' , .'../.,-! ., 

Ikvolucrum campanulatum, multifidum aut inultipartitQm ; laciniis 
acutiusculis, erectis, saepissimc lanceolatis. Receptaculum convexiusculum 
aut planum, punctatum, nudum, glabrum. Fi.osculi disci crcberrinii, tu- 
bulosi, bcrmaphrodilij radii SEppe tot quot laciniae involucri , rarius ])lurcs, 
ligulati, feminci. Floscull Iiermapbroditi involucrum subsequantes , inter- 
dum co brcviores : Cobolla tubulosa , supra ampliala, quinquedentata ; 
dentibus aculis, sequalibus , ssepe uninerviis , apice incrassatis aut subcal- 
caratis. Stamina (familiae) medio corolla; inscrta. Antuer^ iuclusae, demum 
exsertje, basi nudae; appendicibus terminalibus parvis, ovatis aut oblongis, 

obtuslusculis, dlaplianis. Ovarium lincai-caut liueari-cuueatum. Stylus fili- 
formis. Stigma bipartitum, exsertum; laciniis filiformibus, apice truncatis 
autobtusis, patulis aut i-evolutis. Akemum inilii incognilum. Pappls pl- 
losus, sessllis; pilis scabriusculis , albidls, saepissime corollam subsequanli- 

bus. Flosculi feminei : Corolla ligulata; tubo lenui; ligula oblonga, lanceo- 

lata aut lineari-lanceolata, obtusa,ssepe obsolete tridenlata, plana , patentc, 
4— 5-aut maltinervia. Ovariuim et Pappus ut in flosculis liermaplirodilis. 

Stylus filiformis, exsertus. Stigma bipartitum ; laciniis Ilnearlbus, crassius- 

culis, palulis. Akesium baud vidi. 

HABiTus.Herb8ealpinEC,CEespitosje,repenles, liumilcs; rainis abbreviatis, 

dcnse foliosis. FoIIa sparsa, dlsticba aut stellato-imbrlcata , linearia, inle- 

gerrima, coriacea, subenervia, glabra, basi vaginantla et lanata. Flores ter- 

minales, solitarli, breviter pedunculati. Kadius luteus, albus aut subroseus. 
Affinitas. Cinerariae et pr.-psertim Otbonna:; valde afTinis, dlfiert tamen 

ab bac ob flosculos disci licrmaplirodilos , ab Illa ob involucrum iimbo 

dunlaxat fissum , et ab utraque ob babltumsingularem. WERNERIA. Etymologij. Nomen indidimus liuic alpinarum generi in honorem Abra- 
hami Gottloii Werncri (olim professoris Fribcrgensis),mineralogia;rcfor- 
matoris , qui planlarum sludiiun valde carum babebat atque HumbolJtio 
plurimum tribuebat inter discipulos maxime dilectos. 

1. WERNERIA RiGiDA. t 

W. folii, ,„l|.,„-i„brica,i,, li„e.ri]„„, „b,u,i,; i,„„|„ero ..b,r.eIeein,fido, subeol„r„„. 
i^rescU in summis Andibiis Qiuiensium , alt. 1 800— aooo hex. t,; 
G*OL,sre|)eQs;raaiisabbrevia,is.densis.simefoi;Mi, FnT, .«.,-., .-.i.-:-. 1-"". ■-"..» —"ie,..ius,uensissimeioiiosis. FooAsparsa, imbricala. sunerne sleliala o, ., . 
,.. , sessili., line.ria , ob,„s. , inle.errim, , eori.icea, enervia d.berrim. 1,!! ,?t , "' P""" 

.-, r , - ^ . ' ' "*'^.S'^berrim.,lKTia,nUida,infernenauiodila- 

,.,a, „embr.n.ee. s„b,um,oener™ e, l.n. alb. densissime ,ee,., snbpollie.ria 1 ,« L . 1. 

F„..„b«r,„s,ped„nenl.,„s,f,lia.ub,e,u.ns,„asni,„di„elIo,isSs,erisAm.lli. P„„„o:.s.nbs" ■ 
pollicaris.bra.le.tos. B.ACTEAierebrffi.lineares, .eu,i uninervi.r «,™i- . /"^"^^* '';''*.''«'- 

flore brevlore. iw.,, , ..„ i "'"*'/"-" '^' "°"»''''".e, mcmbr.na.eai, inferne .Ibo-I.na,.;, 

l,o,eb,evio,e..I,s,oi.eii.He.mp,nnl.,„m,ce.l,eul.,„m, i3-liJ„m, elabeom, l.einii, ov.ii. , .c„,is 
e,, 1 p.rp„r..een,ibu.. Keee,„.„.. .„d„„. Frose.u, di.ei erebri, ,„bul„i. h.rm.phr^di,! ! J 
bi '.r.r e ."T '"■"P'"'"''" •■"•1««"» .nb.,u.n,.. , Coi,.... «av, ^'el.br. , ii' 

»„,«., .up.rne .mpl,.,a, ,„in,„en.r,i., ,„i„,„eden,.ui ; denlibn. I.n.eolaii. . .cu,i. , ,„,„ii. 
.pioe ine„ss.,is, p„ulis, A»T„E«, inclusa , Jemnm exs.r,, (7). Ov..,.„ ii.e.re. S„ivs .l.ber' 

.. b,,.. albidis , .0,0 la„ sub.,uan,ibu.. rlo.euli f.miuei : Ce.o.i.. fl.va , el.br. , ,„bo L„„i ■ iT^ . 
oblong.,ob,n.a, .ridcn.al., ,uin,nen.rvi. , plana , p„en.. , ,..,„or lin,.. 10.5,. Ov..,„„ SrvS 
.IT1GMA e, J A,p.. u, m floscnlis bcm.pbi.odiii.. Akeuium mihi in.ognii.m. 

2. WERNERIA noMiLis. t 

W. M"""^li.to-in,b,i.a,is,Ii„e.rib„,,,pioesubl,relib„s;i„v„l.c,os„b,r.cleci„Iia„. 
L-rescit cum pracedente, % 

Ca.lis proonmbcns , r.mo.os , r,p„„, , f.lii. „„eidi, de„.i..im. l.Cu. ■ ,.mis .bb,e.i.,i. Foi ,. „ 

,„b,.e.U s,ell.l. .,p.,en,i.. „„ili., |ine.ria, .pi.esnh,e,.,ia e, .c„,i.se„l., eo,i..e., ene„ia,l." 
eUb,. , n„id. , i.f.,„e p.ulo di .,.„ , nnincia e, .Ibido-I...,. , 3 ,„, ,. |i'„... ,o„,a', 3/4 |ine': , 'i; 
F.o,„ ,ci„,„,l.., .oh„,,i p.J„„c„|aU, foli. ,i, ,„p„..,.,, „.gni,„dine «0,1. A«eri. aeris. I„„- 
ci™ ""P""';"' ^' .3-M"m, gl.b,„m; l.einii. line.ei-oblonji, , aeulios.nli., e.«,i.. H.e.m- 
C.10» „.d„„ (,). l..os.o,.> disei crebri , ,ubni..i , h.rmapbr.dili ; r.dii Ir.deeim , li|,„la,l , f.mi.ei 

H..cul,ber„aphi.od.,ii„,olue,„m.„b;,,..„,e.,C.i,..LA «.„, gl.hr., ,„b„l..., „p*e,„empTia" 
,„,n,„c„e„i., ,.i„,„ede„i.i., deolibe, .,.,o-oUongi., .„.,1. ui,in.,riis .„ie. ,^b T , ' 

tzii .ir.'or;:°.™"™ 'T, ""'"'• o™-. '^™". ^^•■^- « r...". ^...^.„,1.. fio.".:;; 

.„b,n.dr,ner,.. , ,„ ,na,„„r li..,. l..,.. o„,,„ ,;„,.„, s„„, „„„„, s„„„ ^,' ^ ^ P J' 
e,.Min.e„]i, , p.,d„ ,{labr,s. P.„„. „, ,„ n„„„,i, berm.pbrodiU.. Ak„i„„ , „e ne.d.m ,„m. 

■ ^ " " . ■ '■i".'-'r...,lf<";-i:.'4 mJmu*, ■ ,Q3 COMPOSIT.E. 

3. WEU;NERIA ptiMiLA. t Tab. GCCLXVIII. fig. 2. 

W. foliis ste]l.ito-itnbricatis , lanceolaio-linearibus , involworo subao-partiio. 

Crescit cum prtecedentibiis. lt 

Raiiices fibrosai; fibris crassiusculis, lerelibns. Caulis procumUens, ramosus, repens ramique densl)- 
simc foUosi, abbreviali. Folia imbric.ila, in apice ramoriim slellata et palenlia, lanceolato-linearia , 
oblusa, iniceerrima, coriacea , uuinervia , uervo apicem Tersus evanescente, glabra, sup.^a punclis 
miautissimissuba^perala, uitija, inferne paulodiUtala, subquaJrinervia elalho-ianala , (3aut ifilineas 
longa, vii lineam bla. Flores terminales, solitarii, peJuuculati , paulo majoresquam in prjecedenie , 
folia suba:quanles. Pi^DrNccLUS semipolliearis , supernc paulo incrassalus, braulcalus. Bracte-E crei.rEe, 
linearcs, uninervla;, membranaceie , b.isi lanalte , flore breviores. Involijcrlm subheraispbiericum , 
innlliparlitum, glabrum, -viriJe, ecalyculalura ; laciniis circiler ao, linearl-lanceolalis, aeutis, margine 
(liaphanis, erectiusculis. RECEPrACULCW conveicum, punclatura , glabrum , nudum. Flosccli Jisci iio , 
liibulosi,liermapbroditi;raiiiicirciter2o, ligulati,feminei. Floscuh bermapbroJili C/%- '■) invohicro 
Lrcviores : Coroll* flava, tubulosa, glabra, quinquenervia , quinquedenlala ; dcnlibus ovatis, acutis, 
uninerviis , Infra apicem subcalcaralLs ; calcare minutissimo , adscendente. A^tuer*: el Pistillu« prorsus 
Tit iu prieceJentibus. Ovarium lineare.PAPPtrs pilosua; pilis {fig. 3.) scabris, albidls, corolla brevioribus. 
riosculi feminei {fig. 3. ) : Corolla flava , glabra ; tubo tenni ; ligula ianceolata , obiusa , quinqueuervia , 
pkoa , palente, quinque linew longa.OvAHiLH lincare. Stvlus, St.cma et pAPPrs [pdifiii. 4.) ut in flosculis 
liermapbroditis. Abeniu» mihi incognilum. 

4. WERNERIA GRAMiNiFOLiA. tTab.CCCLXVlII. fig. 1. 

W. foliissiellato-iiubricatis, liiicaribus, obtusis, unincrviis ; involucio siibi4-fido. 

Crescit in alta planilie Anlisanm , qua montem Chiisolongi spectat , all. 2100 h.TC Floret 
Julio. 

n*D:cES fibrosa: ; fibris leretibus, crassiusculis , elongalis. Caulis procumbens , repens, foliorum basibus 
ni,ircidisradicibusquedensissinieobsilu«;ramisabbreviatis. FoL]ispiirsa,stellataetpsIcntia,ses5ilin,linea- 
ria, oblusa, plana.iQlegcrrima, coriacea, subtus uninervia, glabra, lievia, niliJa, b:isim versus membra- 
nacea el dense albo-lanala, sesquipollicaria , lineam lata. Flobbs lermiuales , solilarii , breviter peJun- 
culati, foliis breviores, magoitudine floris pi-apcedenlis. Pkounculos supcrne incras.atus , glaber, ba.si 
bractealus. Bkscte*; linearcs , flore breviores, glabrse. Isvoluchum carapanulalum , i4-fiJum ( ao-fidum 
es Bonpl. ) , ecalyculalum , virescens , glabrum ; lacioiis OTatO-lanceolatis, acutis , erectiuscolJa. H ecepta- 
ccLujiphniusculum,gl-ibrum, nudum. Flosculi disci 5o aut 55, lubulosi, liermapbroditi ; radii cir- 
citer 13—18 (3o? es Bonpl.), ligulali, feminei. Flosculi hermapbrodili {fig. 1.) involucrum sub^- 
quantes : Corolla flava , glabra, tubulosu, supcrne ampliala , quiuquedenlala ; dentibus lanceolalis, 
aculis, apicecrassiuscnlis, enerviis, palulis. A(irnERidemumexserl«; processibus termiualibus parvis, 
oblongis, obtDsis, diapbanis. Ovarium linearl-cuneatum. Stvlus glaber. Stigsia !>ip:irtilum, cxserlum ; 
laciniisapice truncato-capilalis, pubescentibus, Jemura divaricato-patentibus. Pappus pilosus ; pili» 
fy?^.a)scabris,albidis,coro!lamsub?equanlibos. Flosculi ferainei {f'g.'i.) : Coroll* alba; tubo tenui j 
ligula oblonga , obtusa , obsolele Iridenlata, pjana, patente, subquadriuervia , treslineas longa. Ovariuk 
lineari-cunealum, glabrura, S-iylus exserius , glaber. Stigma biparlitum; latiniis planiiiaculis, p.iluliSv 
Ptppus ul in flosculis bermaphrodilis. Abemuh immaturum. WERHERI». ,^5 

5. WERNERIA iidbigi»a. t 

W. Mi.stcUato-imbriMi,, linearibu,, obtusi, , gl.„e,centib„, ; ,i„,„|„cr„ ,„b«o-fido. 

h,t,™.r. r ' ■°'""'™". •'"'■"". l»". (ex.iec.u .ub,„lc.io..lri...). ,l.br. , Bl.uc.c.uii. 
iiiler„enieiiibr,a.c..,„evvo..ei,lb«.l.n.i. i„;„„P„,...: ,.„.'.'•. .b"""""". i„rer„emeDibr.„.c..,„ev,„„ei,ll,„l.„., , ■ „" • ■—■-■•" '•■•). S"" . g^.uce.ceou. 

^™";evpea„„„,.,i, i:^:~:itt::t' r2^;^;;r::,t w!r.r=^: 
f;.; ""jiStr "■""•'"••t'' ■•'""'■-""."•■»" r.=..-„cu. c,„,e.i„.c„z „:!:• 

Pbrj "i'"rer. b ' r " ' '"'-P'"'»"" ' "■'« »""" .<■ ■ "s„l.ti, f.»„.i. FI..C11II h.r..- 

:^^u; ""'"■ rr'- -'^""'^o™™ »* «™ :"::: cr^riz: 
..i„.i,ir::ic::L^™!;^::£.::-'.:-:;— "--:r- 

„r°:,' r,rrt'„T "''■"' '°°'*"- °:.'"""' ■ ■"• '"""^ ''»"■■ ""■■" """"■ ^•"-^ uf.r,.,.^, 
;o,:7 ' """■"" "-""""■' '"■"""■ '"""■" "- '""■ "■"-■■ ■■' '- »■-■"'■ ■...■.».' 

6. WERNERIA DisTicBA. t Tab. CCCLXIX. 

Vf. folii, tli.lichcimbricati, , Ia,eli„caribua,obt„si,,„,bgl,„cesce„til„,; i„,„lucro 3o- 
parttto. 

Cnscil in summo monte ignimmo ylnlisanO!, all. a,oo iex. TC FZo,cI Junio. 
Aci.,, crassus , repen. , basibo. marcidi. folior„m dei,se obtect„s ,- r.mis abbrevi..it foli.si, rotiA .lier 
„. , tl,.t,ch. tmbric... , l.t. Ii„e.,ia, ,pice ro.„„i.ia , pla„a, „„i„er,i. „er,o aplcem ,er,„. .„„., 
e.,iac..,6labr..s„l,gl.„ce,cc„tl.,b..im.„b,..„,ce., „.„... .1 ,„;.,.. d.'„.i,.l„, .lb..l.„.,. , JC 
pou.cia .1 l.„5i„,. , ,„„„„ m,„s lam. Fio.e. .ermioale. , selii.rii , br.,ite, p.d„„c„l.ii f.lii. 
bre.,.r,., m.pit.d.W J.ri. Tr.e.p.B.„i, pr.teu.i,, P„„c.„, s„p.r„. ,.,U. i.Lss.l„. , si.be, 
brac,.at„.. B...r„ !„„,.., .!,„.,, H.,. b,.,io,.s, .„l,c.ri..c. , 5l.br,. !„.„„„. sobb.ml.pb.- 
r,c„m,5„.p.,utu„,gl.i„„„.|„i„ij,|„„j„l,li, „^„,_.,,^^,_|.,^^^^^^|._ jl^^__^^^^_^^^ ^^^^^ „„'j„,„ 
!,...„„ d,sc, c,ebe,,,„,. .„b„l„.i, h.,m,pb,-.diti ; r.Jii ciccil., /,„, lis„l,.i, f.mi„.i. F,„,c„U bcrm.- 
pbi„d,„ y,g. , ) ,„,„l„cr„ „j b„,i.,c. , c„,„c„ a„. , gl.i,. _ ,„,,„1,,, ^ ,„ .„pji.,. „„i„,„e_ 

d.„,.t.i d,„„b.. .,a,„-„hl„„jis, ,.„„,, ,„er,ii,, i„f„ .pic.„ c.lc.r.t.-i„berc„l.,i.. 1„h,r« 
mclm,, J.mum „..,.. (7), proce.sibos ,er„i„.lib„s p.rvis . ora.o-.blo.si. , .b,„.i. , di.ph.„i, 
J,:rAT°°''"S-; P''"''".™.'""^ S""' '".'"•„■. Si.o.,. bi,.,.i,„m, i„.l„.„„, dem„m .a„- 
tu„ .), i.cim,, fi,,f„„,b„., .p,ce „b„i.i„.c„li., pa,„lis. Pa„c. p,l„.„,i pdi, <Jlg. ,.) s.ahris, albi., 
corol . hre.i.rib™, n.sc.li femi„ei (/Tj. 5. ) , Co„„.. ,lba , .ub,„. ro.e, , sUh,., liil. li„e,ri.J- 
ce„l.u „h.„le,e „,de„,.,a, ,1..,, ,.,„,.. „„|,i.,„i., „,„is j„„t„. c,:„i„,i;„.* „„,,„ i.e.. 
Joog.. Ur.HiuM c„„.,,„m , pilo.o-,.riceum. Sttlos inchisus demum cxseriu, (?) filaher S o V 
p,rli.„mi b,o,„iis cr,«iu,.„li., p,.„lU. P„,„, „, i„ j.s.uli, lie,m,phrodios. A,i«,'u« dc.ider^r I SPEC. TOMOS IV. jq/ composit^. 

TAGETES. LiNN. 

Invoiocbum tubulosuin,dentatum. RECEPrAcuLUMnadum. Flosculi disci 
tubulosi, hermaphroditi ; radii ligulati , feminei. Antherk basi nudae. 
AKENiAlinearia, compresso-complanata , coronata squamis 5-6, inajqua- 
libus. 

Herbs follis opposilis aut alternis , pinnatis , interdam bipinnato - multi- 
fidisautsimpUcibus,;nvolucrisqaeglanduloso-punctatis.Floresterminales, 

rarissime axillares. Kadius luteus aut fulvus. 

1. TAGETES pDsiLLA. t 

T. procumbens; foliis bipintiato-mulufidis; laciuiis liiiearibus, iutegerrimis ; iloribus ler- 
minalibus axillaribusque , solitariis; icivolucro lubuloso-clavato; squamis pappi sex , tribus 
aristKformibus. 

Anicillo incolarum. 

Crescit prope ChiUo QuUensium , alt. i34o Aejr. & Floret Jiuno. 

HERBAannua.amsumredolens. Raois librosa. Caulis procurabeus, bipollicaris aut pediilis, ramosu» , 
s..perne subdichotomus ramique glabri el slriati. Foma opposita aut alterua, petiolata, bipinnalo- 
mullifida.glabra.semipollicariailaciniislinearibus.aculis.inleeerrimis.eli^xluloso-punctalis. Petioli 
tanalioulali , glabri ,1>asi coDuaii. Flores lerminales et axillares , soHtarii , pedunculati , qualuor Imeas 
lonni PEDiiNCULvs sulcatus , glaber, superne paulo incrassatus, 4 aul 12 lineas longus. Ikvolucrem tu- 
Luloso-clavaium, apice <jui,Kiuedent.lum , quinquenervium , glabrum, virescens , piinctls crebris 
subrotundis pellucidts conspersum; denlibus truncatis, mucronaUs , erecua. Receptaculum nudum. 
Flosccli involucro vii lonsiores ; disci 8 aut 10 , bermapliroditi . tubulosi , fl^vl ; radii 1, a aul 3, feminei , 
ligolali, sapius albi. Corollje, Staminu» el PiSTii.t.i struclura a me baud visa, Akenia couformia, 
cuoeato-linearia , compressa ,sulca(o-sli-iala, scabriuscula, fusca, duas et diraidiam lineas longa. PAPPfs 
duplex; eiLleiior : squamie tres, paleace* , oblongo-lanceoiats, obtuslusculie , subcilialic, iujequalcs, 
Dkeuio Iriplo quadruplove breviores ; pappus interior : arisloe tres , scabrw , rigida, squamis duplo lon- 
giorcs , corollam subicquaQles. 

2. TAGETES ANGUSTIFOLIA. t 

T. caulibus diffusis , subdichoiomis ; foliis profunde pinnatipartitis ; laciniis linearibus . 
integeirimis; terminali subdeiUata; floribus tcrmiiialibus , solitariis , longe pedunculatis ; 
involucro clavato-lubuloso ; squamis pappi dnabus lanceolatis , longioribus , lerlia imncata. 

Crescit locis frigidis montiiim Mexicanorum prope Toluca , ah. \!\oo hex. o Floret 

Cacles UilFusi, subdicbotomo-r,-imosi, sulcato-angulati, glabri. Foli* allerna, brcviter peliolala , TAGETES. iq J 

profunde pinDatlparlira , slabra , sul.poilicarla ; laciniis llnearibus, .■.cuminaiis , inlegemmis ; lerminali 
ssepjos (lentibus nonnullis inslrucla, Flobes lermiuales , demum iaterales , soHtarii , longe peJuneolali , 
quinque lineas longi. PEDiiNciJLL-s semipollicarij aut pollicaris , glaber , superne vix incrassatus, Invo- 
LucauM ckyato-tubulosum, quinquedenlatum, subquinquenervium, viride, glabrum, punctis linearibus 
pellucidis conspersum; denlibus ovalis, acutis, erectis. Receptaciilum nudum, Flosculohum stroctura 
milii mcogmla. Akema circiter 14, ctmformia, lincaria , compressa, aubsulcala, nigra .glabriuscuia , 
duas et dimidiam llneas longa, Pappus : squaraie tres, paleacea:, albid», glabrs, intequales; exlerior 
latior, (runcata, reliquis dupio brovior; duie inleriorcs lanceolalie, aculie, corollom subtequantes , akenio 

5. TAGETES patula. 

T, caulc erecio, patulo ; foliis pinnatis ; foliolis muhijugls , oppositis , lanceolatis , argute 
serratis , glabris ; dcDtihus ibliorum juniorum piliferis ; floribus terminalibus , solitarils, loDge 
peclunculatis; involucro tubuloso-campauulato, tercli ; squami,^ pappi tribus ; terlia lou- 
giore , subuldta. 

Tagetes patula. Linn. Sp. ph ed. W. 3. p. 2126. 

Crescit prope Quito, aft. i5oo hex. o 

A Tagele patula lantum dinurt foliolis paulo anguslioribus dentibusque magis argutis. Fiuctus et 
Pappus prorsus ut iu planta LianKana. 

4- TAGETES 7.YPAQUIRENS1S. t 

T. caulcerecto,paniculatO;ramis opposltis, subfastigiatis ; foliis pianatis ; foliolis quadri- 
aut sesjugis, oppositis, oblongis, basi angusiatis, serralis , snbtus pubescentibus ; florib.is 
solitariis, pedunculatis ; involucro tubuloso - campanulato , glauco ; squamis pappi circitet 
quinque, lineari-subuiatis, 

Tagetes zypaquirensis. Ifumb. et Boripl. pl. ar/. 3. p. 18. f. ^3, 

Crescit in Reg7to Novo - Granatensi ptope urbem Zjpaquira , alt. i^^So hex. <s Florct 
Septembri. CwL.s erectus, uni-aut tripedalis, vaide raraosus; ramis oppositis, rarius altemis , subfas^giatis , 
tereiibus, pilis albis conspersis, Folia opposila aut rarius alterna, sesqui- aut bipollicaria , impari- 
pmnala; foliolis 9 aut i3, oblongis , basi angustatis , argule serratis, supra glabris et nitidis , sublus 
pubescentibus, punciis glandulosis eonspersis, oppositis aut subopposiiis , sessilibus; inferioribus mi- 
noribus. IlHACnisexlernecoiivexiuscula, inlerne canaliculala, dentalo-cili.ita.Fi-oiiBS terminales, corym- 
bosi, pedunculali , flavi (ei Bonpl.}. pEnuNCULus uni- aut bipollicaris, leies, bracieatus. Bracte:E 
lineares, ciliatie, Invohichcm tubuioso-campanulatum, glaucum, glanduloso-puoclatum; limbo sub- 
ocIodentato;dentibusabbreviato-ovatis,acutis,RECEPTACui.iJMnudura,FLoscuu disci crebri, lubulosi, 
hermaphroditi ; radii loaut i. , ilgulali, feminei. FloscuU hermaphrodili : Conoi.1.1. glahra, lubulosa, 
superne ampliata el quinqueJentala ; dentibus lanceolalis , aculis , enerviis , subcilialis. Antheh* paulo 
exsertx. OvARinm lineare. Styi.us glaber, Sticma bipartitum ; laciniis divaricatis, Akemium lineare, Irian- 
gulari-compressum, fusco-nigrum , nitidum, glabrum, Pappus : squamulie quinque , breves, subulato- 
aristalie, margine ciliato-scabrte , inaequales, membranaceae , diapbaniC, aJbid^. Flosculi femiuei : 
CoHOLL», tubo brevi ; ligula lineari-oblonga , obtusa , obsoUte iridenlata , plaua , pa teate, nervata , glabra. igG COMPOSITJE. 

semipolJicari. OrARitfMliQeare. STri,tr3 gJaber. STicai bipartitum; laciniis capillaceisj divaricatis. Ase- 
NiuM etPAPPcsut in Itosculis liermapbroditls. 

5. TAGETES tenuifolia. 

T. cauleerecto, subdlchotomo ; foliis pinnatis; foiiolia multijugis, alternis, lanceolato- 
iinearibus , ai^ute dentato-serralis ; dentibus foliorum juniorum subpiliferis j involucro oblon- 
go-lubuloso; squamis pappi duabus; exieriore breviore , truQcaia , interiorem lanceolaiam 
involvente. 

Tagetes tenuifolia. Caf. ic. -i. p.S^.t. iGg. (auct. spec. cull. in kerh. hort. Paris.) Sp.pl. 
ed.fr.3.p.2i^S. i /- J /' /' 

Crescit prope Santa Rosa et in amcena convaUi Sancti Jacobi, inter Guanaxuato et Val- 
ladolid, «/(.900— 1200 Aeor. {Regno Mexicano.) o Floret Septembri. 

HERBAfoetlda.CAOLiserectus,pedalis,subdichoiomuSi ramis subfastigialis, sulcato-angulalis, glabris. 
FoLiAcaulina opposit., ramea allerna, sulwessilia , impari-pinnala , Iripollicaria. gl^bra ; foliolis mulii- 
iugis, allerms , lanceolato-ilnearibus , argule denlalo-SErratis , peliucido-punctalis, dccem lineas loogis; 
inferionbus dimidio brevioribus j denlibus acumiaalis, in foliis junioribus piliferis. Rhicius subcanali- 
culala.giabra, denlibusfoliaceis subulato-piliferis insirucla. Flores in apice ramulorum solilarii , 
pedunculali, semipollicares. Pedungulus lereliuscuius , slrialus, glalier. Involichum ohlongum, tubu- 
Iosum,quinqueJentatuin,gIabrum,glandulisllnearibus pellucidis serialls insliuclum; denlibus ovalis, 
tribusaculi8,duobusacuminato-subuiatis, puliescenti-ciliatis ,erectis. RECEprACL'i.UM nudum, tuberculis 
punctiformibus exasperatum. Flosculi disci 40—45, hermaphrodili , tubulosi ; radll quinijue, feniiuei, 
ligulati. Floscuii hermaphrodiii : Comlla iulea, glabra , tubulosa , superne arapliala , quinquedentata , 
dentibus obloneo-linearibus, oblusiuscuiis, erectis, giandnlis globosispuncliformibus (pollen?) con- 
spersis. A.NTHER.E inclusce. Ovabium lineare, scabriusculum. Styli;s glaber. STrGMA bilobum; lobis incras- 
snlis, acuminalis , ereclis. Akema linearia , compresso-complanala, hispido-scabra, fusca, Ires lineas 
longa. Pappus :squama; dus , paieace^, aibidfe, scabrs; exlerior latlor, truncalo-dentala , inleriorem 
iuvolvens;inleriorlanceolata,acuminalo-subuhta, cnteriore longior , corollam subaequans. Flosculi fc- 
mliiel : Corolla aurantiaca , glabra ; lubo brevi , cyiindraceo; li gnia obovala , retusa , inlegerrima , piaua , 
patenle. Ovahium et Akenium ul in flosculia hermaphrodilis. Stvlus glaber. Stigma hipartltum; laciniis 
vaideelongaLis.exserlis, capillaceis. Pappus Uibuloso-compressus, hinc iissus, irregulariler denlains , 
palcaceus , scaber, albidus, tubum coroliae paulo superans. 

D. TAGETES TERNIFLORA. t 

T. caule erecto , ramoso , apice corymboso , multifloro ; ramis oppositis ; foliis pinnalis ; 

fobolis subsexjugis , oppositis , tanceolatis , argule serratis ; floribus subternis , breviter pedun- 

culatis; involucro clavato-tubnloso ; squamis jiappi duabus lineari-subuJatis , Iribus minimis. 

Crescit prope Quito in radicibus montis Pickinch(e , alt. i^oahex. o Floret Junio. 

Caulis ereclus, ramosus, suieatus; ramis oppositls, palulls ; floriferls allernis , subcorymbcsis, fasli- 

palis. FoLi* opposila , impari-pinnala , glabra , Iripoilicarla ; foliolis subsesjugis , sessiiibus , oppositis , 

'nrr!.M'!'.! ri1v"l"* '»*""' *^'''''""' «"""«'"lis pellucidis puncliformibus obsilis, >5 lincas longis ; 

la. FLones in apice ramorum subterni , sessiies aul breviler pedi- s brevioribus. Ruj ?„r~ V T ' ''"«•pi"»''i'ii "j" 'iB«i..i . f.»i..i. co„„.,, s„«„„„ ,; p°";„",l 

lo„Sa. PiPra:.q„ama,q„l„,„e,J„u,„.|i„,„i,„ H;j ». ,„ ,■ 6 ■ . ™ M. .,00., 

7. IAGETES mdltiflora. t 

iul' TutllT'"'^"^ "'"" "'J"^"™' ■""'""»"'; f»'ii' Pi»"..i. i f»liolis soH..dri- 
°r ;„!'"',' ™"';'""'°'""' •"■■"'." ''°'il>"f..»icul..i., lons. p.d„„c„,a,i., ,.!,,„„„ ubuloso ,,..,■ ot, 7 ' ""'■"" '.'»'»».."». lo»S. p.duuou,ati,i iuvoluoro 

tubulco, b.,, ,ub™u.r,o„,„i .qu.m„ papp. ,u,u,„. , li„,ribu,, .uba,,„.,ibu,. 
L.reicU et jloret citm prtEcedente. o Ca„„s eoecus. ram.su., ,eres, la;viusou,us, g,aLer. ramis a,te,.ni. FoT,.al,B™, . ■ ■ 

6l.br., d.os .. di„idi„„ poiiioe, 10.5.^ f.li.ii. .uLq^adriiuJ. a"Li:" . IZ ', "'■r"'''",'';''' 
,a,.o.o,.,is , ..utis, serr.,i.. g,.„d„,i. •..o,i,.,„il„ 1„ J '4',™';;; °f/»^'^ 

t:=r'trz: ':±-n-"" ^■-■" =»S:pZ;^:s:::z' 

L.r..pL..ddiir.di,(4.;.5,,i,;,..,:^ii::°=Lrx^;:r.:*;^;^r:rr::; 
; ™ "".T.tT" p "°" ''"°'°" ■ '°'"'"- '"'"" '""°"»i-»j'i».'-""-. pi,...™ ,;: .r ~ 
: 4i'ir.ri;£ ,.„ 'T°" t;"' '"' ■ "•""'" ■ —p'"''"". •«■'"i.-.u';.. fus...Sisr,. du.s 

ei d,m,d,.n ,,„e.s l.„s.. P.,„, duple»; er.en.r , sq^rn. ,„,„,„,, |i„e.re.. ao.miu.., ,,Lid., 

fimLr,.,o-..rra,., .„b„,u.,e.. ,„L„„ ooroll. .,„.„.... .res ..'dimkL ,i.ea. ,;.s.~'i ™p„; 
i.uque, m,n,ma;,,,Qeares, .Ltusiu.cu,a,. 


. ,U,uqu< 

8. TAGETES dianthiflora. t 

T. c.uleerccto,r,mo,o, apire corymbco, multilloroi fobi, piunati,: folioli, ,.iiu.,. 
uppos,.,, ,.uc.oI.ti,, .ubi.tegcrrimi., i„,„I„cr„ ve„„ic„.o-tub.l„,„i ,,„.„,. p,p„i ribu; 
exterior,bus subulat,,, tnbus interioribu, minimis. 

Creicit hcis alsis Feruna, , i„ter Jltmten Calantayo et viUam Lucaraue, alt. ro.S fa „ 
Floret Augusto. ' ' 

C.ri,. (fr.,e,.e„.?).ree..., r.mo.us, .eres. ..ri...-.„lc..„. , ,pio, s„bo.ry„Lo,u. , m.lda.rus ■ 

:"iau."°„';' IT 1'"°'; '■'""-P""'*'f • ''"°' ■' ''i'»''"'»' P°llic» 1«"«. , Sl.l.r. , f.,i.,i. .rij..i.' 
e.s.LL.. „pp..„„, la.ceo,.,,., .ou,,., .ub.uiegerrimi., pe„„oid.-p„nou„., om. ,„, Jecem i.;: 
,.„8.. i ..fer,.„ „. „„„„ „i„„riL„. , ,er„i„.,i „.,0,0. Bu.c.,. ..b.,.,. , „„d.. K„,., peZcIu 

.o,..ri, ..m,p.,,,o.re..,„.„CHe„v.„,ri.os„-tuL„,o..m, ,_3-Jen,a,„., s,aLrum, s,.„,r„r,te"' 
r,,„„ pe,lu..d,. oLs„.m; de.,ib„. ova,i., .o„,i., ereo.is. B,o.,„c.r.M .ud.m. Ft... t' el." . Ji^: 

: '.r.:'.' '•"'•t .^r ^J> '■^'''•••- '■'»°ci. "'"■"'i l.er„.phr.did: Co,o„. flava, slabr 

s ot"i',i,i "0 „"' a b;.:;'.',:''^ '■'■■ *""■■•' '" "■'"-■ °"-"- "-""■ ^"-: ei-i..- 
«.... s,.L,.i ,.b„. o,L.dr.oe„.i ,,5.,. ,..o.o,.,..;b,.„s. , ob»:".",:,: , pC ^^^^zi^^^z: COMPOSlTiE. 
lineare. SrYtrs glaber. SriGMi biCdum ; laciniis refleitis. Akenia linearia , complanala , 
i ionga. Pappcs: squama! Ires interiores suliulaljc , crecla;, scaljr», atenio Iriplo bie 
obtusiuscul*. g. TAGETES CARACASANA. t 

T. foliis pinnatis; foliolis laQceoIatis , apice scrratis ; caule corymlioso , ereclo ; pedunculJs 
elongatis,uniflorls, erectis ; calycibus cyliodraceis. .J/a ;*/. ed. fV. 3. p. 2ia8. 
Crescit prope Caracas. o 
Specimina baud vidi. 

BOEBERA. WiLLD. 

Dyssodia. Gw. Willd. 

Involucrum semlglobosum , duplex , utrumque profunde multipartituin. 
Receptaculum nudum. Flosculi disci lubulosi , liermaphroditi; radii liyu- 
lali, feminci. Antherje basl nuda;. Arenia pilis fasciculalis coronata. 

Herbsc. Folia altcrna et opposita , profunde pinnatifida, pellucido-glan- 
dulosa. Flores terminalcs, pedunculatl. Radlus luteus aut auraniiacus. 

I. BCEBERA PoROPiiYLi.uM. t 

B. foliis pionatifidis ; laciniis serratis ; denlibus piliferis ; laciniis involiicri crebris , exte- 
rioribus pinnalifido-ciliaiis. 

Dyssodia Poropbynum. TViUd. enum. hort. Berol. 2. p. 900. [auct. fVilld.) 

Crescit prope ValladoUd Mexicanorum , alt. 1000 hex. o Floret Seplembri. 

Planla tota odorem foeQiculaceum redolet. Ake.n[4 cuneato-lioearia , slriala , tiispido-scabra , coronata 
pilissubfiabellalo-fasciculatia, rurescentibMS.rigidLs^scabris; fasciculis drciter ao, tiiparlitis, :E(jualibus, 
coroUam subffiiiuaatibus , persisteutibus. 

2. BOEBERA FASTIGIATA. t 

R, foliis profunde pinnalifidis; laciniis argute serratis ; involucro cxteriore profunde sex- 
aut septempartito; laciniis integerrimis. 

Crescic locis temperatis Regni Mexicani prope Ario, Pazcuaro et lacum Cuiseo, alt. 
1 000 hex. o Floret Septemltri. 

IIerba odorem fojniculaceum redolens. Cadms erectus , pedalis , dicbotomo-ramosus ramique sulcati , 
puberuli, fastigiali , uniflori. Fou* alterna aut opposila (an iuferiora semper opposila?), peiiolata, 
iuperiora sessiliu , profunde piQnalifida, puberula; laciniis iinearibus, argule serralis, pelluciJo-punc- 
tilts, acuminalis, foliorum juaioroin apice piliferis. Flohes in apice ramorumsolitarii, bngepeUuncnlati, 
Pedupiculi apice incrassali, striali, glabriuscoli, bractea una alleraTC subulala inslructi. iNyOLcCHi^M 
semiglobosum, iluples; exterius profundcsex-aut seplempartilum; laciniis lanceolalis, acuminatis, doiso MELANAWTHERA. ^q^j 

, integerrimis, e»terne pubescentibus, Tiridibus,suhiequalibi.s; inToIucrum interiusprofundeocto- 
part.tum ; lacm„s obovato-oblongis, obtusiusculis. integerrirais , dorso carinaiis . glabris , membranaceis 
aequal.bus, exterioribus pauio brevioriLus. RECtPrACDLUM conveiiiiiculura , nuilum. Flosculi disci crebri' 
bermaphrodiii, lubulosi ; radii circiter oclo, feminei, ligulati. Flcsculi hermaphroditi : Co«olla aay,'. 
luhulosa, apice qumquedentala; dentibus «valis, acutis,pubescentibus, patulis. Antkeb^ vix eiserliE. 
OvAR.vM iineare , compressum (?) , pilosum. Stklus glaber. Sr.ca* bipartitum ; lacinib palentibus. AKEHii 
.mmatura. Pappds pilosus, sessiii,; pilis fascicuialis (!), rigidis , scabriuicnlis. Plosculi feminei : Coeolla 
flava; lubo cyhndraceo ; ligula ovato-subromnJa, patente , plana , slriato-nervala , gIabra.PiiTiu.iiK 
ut in Ilosculis bermaphrodilis. Stlgmatis laciniic revolutae. Akes.a non vidi. SeCTIO V. HeLIAKTHEjE. MELANANTHERA. Richard.' 

Melanthera. Ronit.' 

iNVOLLCRDMpolyphyllum; foliolis duplici serie dispositis, sub^equalibus. 
Receptaculum convexum, paleaccum. Flosculi creberrimi, tubulosi faer- 
iTtaphrotlili. Akenia sublctragona, apicc iruncata et coronata setis (2—18) 
deciduis. 

Herbae scabrae. Folia opposila , intcgra vel sublobata. Flores lerminales, 
longepedunculati, solitarii, terni aut gemini, albidi. Antherfe nigricantes. 

1 . MELANANTHERA Lifsk^i. 

M. foliis ovato-subtriangiilaribus , subbaslatis ; paleis receptaculi acutis. 

Bidens nivea. Linn. (auct. R. Brown.') 

Calea aspcra. Jacq. ic. rar. .1 (, 583. Sp. pl. ed. W. 3. p. i^g'). {aitct. speciminis hort. 
Berol. ) 

Cariaquito blanco jiragiiensium. 

CrescitincalidisRegniNovo-GranateTisis,a<lr!pam Jluminis Jiianamhu , prope El Tahlon, 
alt. 760 he.x.j iiem in convalli Jluvii Magdalenee prope Guarumo et in litore laciis Taca- 
rigntE,alt. 100— 400 /lex. (Provincia Caracasana.) o Floret Junio-Augusto. 

Melananthera baslaia Miqli. est species distincta ob folia bastato-triloba , utrinqae bispidulo-scabra et 
p.ikas receplaculi acumLaat.>s. 

"InMiili FI Borcali-Am s p itS ■,-.;,';, 

■ A td Ricliardm ol,m in he.liario Bohni .iqmii.sLa. ' ■ . . ., 

' OLbmaiions .m lHl natursl ramil^ of plants callLil fQmposiiffi, p. 116. ' "'. ' '" 300 COMPOSIT^. 

PLATYPTERIS.t 

Bidens crocata. Cav. 

CHARACTER D IFF E R E N T I A L I S. 

Involucrum polyphylliim , imbricatum , squarrosum.RECEPTACULUM con- 
vexum , paleaceum. Flosculi crebcrrimi , tubulosi , hcrmapbroditi. Akenia 
compresso-plana , alata, apice biarlstata ; aristis rectis, xqualibus, pcrsi- 
slentibus. 

Herba ramis oppositis , quadrangularibus. Folia opposi ta , dcltoidco-ovata, 
caulina Ijrata (ex Cavan.). Flores terminales et axillares , solitarii , aurantiaci. 

GHARACTER NATURALIS. 

Involucrum hemisphEericum, polyphyllum; foliolis crebrls, imbricatis, 
lineari-lanceolatis, apice subulato-angustatis , squarrosis ; extcrioribus bre- 
vioribus et paulo latioribus, Receptaculum convexum , paleaccum ; paleis li- 
nearlbus , apice subulatis, uninerviis, carinalis, scariosis, flosculos sequan- 
tibus, akenia superanlibus, persistentibus. Flosculi creberrimi , omnes 
tubulosi et hermapliroditi , involucro vix longiores. Cotiolla tubulosa, 
superne ampliaia, quinquedcutata; dcntibus oblongis, obtuslusculis, ener- 
viis, palentibus. Stamina ut in congeneribus. ANTHEut: basi nudae, exserta;. 
Ovarium lineare. Stylus filiformis. Stigma biparlitum , cxsertum; lacinils 
elongatis, linearibus, supcrne paulo incrassalis. Akenium oblongum, com- 
presso-complanatum , margine membranaceo-alaluni , hlnc et inde Hnea 
prominente notatum, apice biaristatum ; aristis rectis , scabris , akenio 
brevloribus, perslstenlibus. 

Habitus. Herba ramls opposilis, quadrangularibus. Folia opposita , del- 
toideo-ovata, caullna Ijrata (ex Gavan.), rlgida, scabra. Flores lermlnaies 
et axillarcs , solitarli, longe pedunculati , aurantiaci, 

Affixitas. Flantam nostram a Cavanlllesio Bldentis , a Curtislo Spllan- TERBESINA. 2Q( 

Ihis generi adnumeratam , ac profeclo ob habitum , involucrum squarrosum 
nonnullosque alios ciiaracteres utrique, nec non Verbesinis atque Salmiis 
valde iiropmquam , ut gcnus dlstingui posse existimavi. Differt prKsertim a 
B.dente et Spilanthe per involucrum imbricatum , a Salmia et Spilanthe 
per receptaculum convexum. An rectius Verbesinis associanda? Certenon 
d.versa est nisi habitu, involucri structura et radii absentia. 
Etvmologia. Ex 7rA.T; latum ct ir,,;. ala. 1. X i^jYx i±-n:.nia cnocATA. 
E.den, „„o.,a. C»,.. ic. , . p. 66. ,. gg. Sp. pl. ed. W. 3. ;,. , j,3. ( „,c,. >rilhl ) 
^pUanthus crocatiis. C«W. 6o(. mflg. ;. 1627. 
Cre.cit prop, Tasco Me^icanorum, aU. g,5 7.«. ,; Florct Aprili. 

. '';"'""'''^'""°''''.^^"'«0PP0SiHs,quadraQgulanbus,s[rialis,giacruiramuiisuisp,. 
.UBu.i..l.lis,Fouxopposila,pe,i„lau,dcJt„ideo-o,al.,.cuU,irresularitcrJealal.,reiiculalo- PLATYPTERIS cnocATA. 

. '6. '■ 9!). Sp. pl 
crocatus. Curi. bol.mag.t. 1627. 

^-" "^'co Mexicartorum , att. g\i 

tpedalia, ramosa ; ramis oppositis, quadraogularibus, strialis, glabris; ramulis liispi- 
icida ui ■ ^ ','°''.''°""'l""°'"''''''"°'''''°-"'"'',"='"">''-'-"'e"li'™''dont.t.,reiiculaio- 
PrnoNcn,', .' ^!,' i"- '^'l,'-'"' ^*^"'"'!"''""''- ^'■°^^^ lermin.les.utaxill.res , solitarii, longe pedunculati , erecti. 
PEni,coiis s«bl.,poll.c.ris, str.atus, teretiusonlus, rillo.o-pnbesoens, c.ne.cens. I, voi.oc,„, heii.ohle 

nuhese.n,.',™h "'"■,' ''"'"' '"'"il'". , nniner.ii, , carinati,, ,cariosis , albiji, , oarin. .pice,n.e 

vZerori 1 °" °' "*"'"'•'""• ■'»"'<' longioribus, pnbescentibus, Fnoscct, creberrimi , in- 

"S"""'*'''"'"'"* '"■'"'■>.', bermaphroiliiLConoLLA.urantiaea.iubulosa sunerne amnliata 

snner,.»„, 1 ■ noeare. hrrLus glaber. Stig.ma biparlitum, exsertnm; lacinii, elongalis 

ZrrhnerTr''''' '""'■'''"■ *''™''"°'''°"''''"''^°°'P'»'''P'"°"".°''''i;i"=»"'''~ 

, 'me ,ode .,ne. „rom.„.„|, nolatnm, glabruni, nigric.ns , apice bi.rislatum, du.s el d.midi.m i , scaLris , akei TJbus, persisteniibus. c - , ' ' — ""■'J "■oiOMDus, persistenlibus. 

bf ecm.n a me v.snm male conserv.tnm, i„ plania ncsir, vere eadem ac Bidcn, cr.cata Cav.7 

VERBESINA. Lwn. 

I^VOLUCRUM polyphyllum, itnbricatum. Hecewaculum convexiusculum , 
paleaceum. Floscol, disci crebri , tubulosi, hermaphroditi ; radii ligulati, 
lemme, , rarissime nulli. Axenia compresso-complanata , alata , emarginata , 
b.ar.slata; aristis persistentibus. 

Herba:, rarius frutices aut arbores. Folia alterna, interdum inferiora 
oppos..a subsessilia et sa=pe decurrentia. Flores terminales , corymbosi, 
rarms sol.tarii. Radius sapissimc flavus. .... 

Nov. GlN. EX SPliC. TOMUS IV. ^ '"' 1. VERBESIINA sebeata. 

V. herbacea; foliis peiiolaiis, ovalo-oblongis, acuminalis, denlatis, supra pubescentibus , 
Bublus incano-tomenlosis, inferioribus oppositis ; floribus corymbosis. 

Verbesina serrata. Cai-aniU. ic. 3. p. 7. t. a^. {auct. spec. a Cavan. miss. in herb. Juss. 
asservat.) Sp. pl- ed.fr. 3. p. 23^5. 

Crescit intemperaiis Novee Hispanice, inter Temascatio et Guanaxiutto , /ilt. jooo liex.X 
Floret Septembri. 

Haud (lifferl a planla Cavanillesii nisl floieiills radii nullis. 

2. VEKBESINA arborea. t 

V. arborea; foliis alternis, petiolatis, oblongis , acuminatis, inlegerrimis , supra hirtis, 
subtus lanato-iomentosis et fuscescenti-incanls; corjmbU ramosissimis , foliatis ; floribus 
discoideis. , 

Crescit locis montosis , frigidis Regni Quilensis, prasertim in dechvitate montis Pichin- 
chcE, all. 1700 hea:. ^ Floret Majo. 

Akdoh bi-aul iriorgyalis et alllori ramulis «Iternia, lerellbua, sulcato-slrialis, tenmler foscesceali- 
Tillosia, medulla albida repletis. Foi.ia alteraa, peliolata, oblonga , angustalo acummata, liasi aouta , 
subinlegerriraa , reliculalo-venosa , merabranace» , supra hirta el viridia , subtus lanalo-tomentosa , 
fuscescenli-iacana.semipedalia. PEriOLi subsesquipoUicares , semileretes , tenuiter fusccscenti-lanali. 
CoHYMBi lermin:iles, racDOsissirai, foliati; ramis allernis, angulatls, tenuiter fuscescenti-Ianatis. Flores 
fasoicuLto-congesli,ses*iIesautpedicellati. Involucrum campanulaium , .o-i5-phyIIumi fol.uhs ob- 
lonso-linearibus, obtusis , slriatis , plauiuseulis , lenuiter lanatis; e=tterioribus gradat.n. L.eT.onbus. 
RECEPTACULrHpaleaceum;paleisIineari-spalliuIatis.obmsis,Ciirinalls,puheseent.bus. Flosculi >o-'a. 
oranes lubulosi, hermapbrodili , in specimine suppetcale nonduua aperli. Ovabicm cuuealum, ar.it.s 
Juabus coronalum. 

3. VERBESINA alata. 

V. herbacea ; foliis alteruis, decurrcntibus , oblongis aui ovato - oblongis , deniaus , subun- 
dulatis, utrinqui; pilosiuscuHs; floribus solitariis, louge peduncutatis ; ansiis iuaiciiialibus , 
longiore uucluata. 

Verbesina alata. Linn. Sp. pl. ed. IV. ,1. p. 2221. 

Crescii in Insula Cubce prope Havanam.X Floret Februario. 

HeRBAerecta,lri-autquadripedalis;ramisoIternis,leretiusoulis,striatis,alatis,piIosit.sculis,pnrpu- 

rascenlibus , subflexuosis. Foua (ramea) altc.-na , sessilia , decurrenlia, oblong.-. , aeut.uscula, mferne angustata , margine grosse denlala et subundulals , retic.lalo-v 


lO, brauiicea, utrinque pilosiuscula, sublus pallidiora, iri- aut quadripoUicaria. Flohes .n apice 
iorumsotilarii, longe pedunculati, erecliipi^dunculo slriato, puiiesceute. Involuchltm semiglobosu 
polyphyilu.u ; foliolis duplici serie imb.icatis, lanceolalis , aculii.sculis , planis , piirpiirascentibus 
pilosiuiculis. Keceptacclcm paleaceum ; paleis oblongo-lanceolatis, acutis, tarinatls Q), apice purpu- VEr,BESI\A. 203 

r,iscenlibHS el pilosiiisculls, Floscl-ii (in spedmine nostro nomlum aperli) discl tubulosi, Iiermapliro- 
.l.ti; radii ligulati.feminci. Oyarium tlosculorum hermaphrodilorum et femiueorum oLiongum. com- 
pressum, ciliatum , apice Liariaratum ; arisia altera multo longiore, apice uncinala. 

Obstruciurampappi ul geous disliniissem , nisi in Verbesina discoidea Mick, nostM Talde flffini, 
arista: scquales et apice rect^ essent. 

4. VERBESINA MOLLis. t 

A . caulc licrliucco, subsimplici, subtrlfloro; foliis JecniTenlibiis , lanceolatis, obtuse ser- 
ratis, supra deose piloso-hirtis, siibtus albo-Ianatis; lloubus subcorymbosis. 

Crescit in Nova Hispania , inier Gitanaxuato et VHlalpanilo, all. taoo fiejr. o Florel 
Septembri. 

Herb* subbipedalis. C*i.lis ereclus , subsimples, spice suhtriflorus, teres, sirialus, dense hirtus 
folus decnn-enlibus .ilatus. Folia allerna , , . , lanceolala , apice anguslata , 

oblusiuscula, obluse deutato-serrala , reliuulato-Tenosa , nervo medio crassiusculo , membranacea 
«upra dense pibso-hirla et Tiridia , subtus tenuiter aibo-lanata, a 1/3 poliices longa, circiter 5 lineal 
Jala. Flohes tres. aubcorymbosi , alteroi , dislaules, pedunculati , magnitudine florisSenecionis laco- 
ba;*; peduncuhs uni- aui sesquipollicaribus, lerelibua, hirto-villosis. Ikvolcchum subsemiglohosum 
polTpUjIlumifolioliscrebris.imbricatis.lineari-lanceolatis, obtusiusculis. pIaaiL.sculis, subiequalibus 
bispido-pilosis. RECEPrAcuLi.Mpaleaceum;paleislanceolatis,acuminali6,cariaalis.gIabris,dorsopilo- 
S.USCUI.S, membranaceo-diiiphanis. Flosculi disci lubulosl, liermapbroditi ; radii ligulati, feminei. 
Hosculi iiermaphroditi : Coroll*. ilava ; tubo brevi ; limbo lubuloso-campaaulato , quinquedentalo ; 
dentibus ovatis. acutis, enerviis. Stamina tubo corollffi inserla. Anther* exserise, violaceo.nigr« ■ 
appendic.bus lermiaalibus delloideis , diapbanis. Ovarium lineare, compressum , glabrum , margiuc 
bispidulum, biaristaluni; aristis subulalis, scabris, inaequalibus ; altera fere duplo longiore , lubum 
corolia; subaequanle. Sivlus glaber. Stigma bipartitum; laclniis glabris, spice subcapitato-incrasaalis. 
irloscuii fem.nei : Cobolla flava ; lubo farevi , piloso ; ligula liueari-lanceolaia , Irideniala , plana , pa- 
tenle , quadrmervia, Ires line.s et paulo longiore. OvARiDirt ut in floscolis hermaphrodilis. Stylcs glabcr. 
Sr.OMA b.partilom , e>isertum ; kciuiis pateulibus , glabris. AstMA a me baud visa. 
Praecedenli simills. 

5. VERBESINA xuitBACENsis. t 

V. caule sulTruiicofio, ramosissimo; Toliis decurrentibus , sinuato-lacinialis, basi ^ gustatis, supra piloso-liirtis, subtus teuuiter cauescentl - tomcntosis ; corymbis ramosissimis. 

Sarbatana incolis. 

Crescit prope Turbaco Novo-Granatensium, alt. i3o hex. T, Floret Jprili. 

Herba procera, sufTruticosa ; ramis allernis, lcrelibus, lenuiter cano-tomentosis, alatis, medulla alba 
tarctis, JjoL.A mfenora a n>e haud visa; superiora aherna, sessilia et decurrenlia, oblonga, acuminata, 
s.nuato-Iaciniau,arguteciirreguIariterserraia,infernevaldeangustalaetinlegerrima,reticulato-Tenoia, 
nervo vcnisque priraariis subtus promincntibus, membraoacea, supra piloso-hirta, subtus lenuiter 
canescenl.-lomentosa, 7-8-pollicaria. Cortmbi in ramulis termin.lcs, ramosissimi; ramis alternis, 
cano-tomentosis ; floribus pedicellalis, in specimiue suppelenle nondum completis. I^vo^ucrl» campa- 
nulatnm, polyphjllum; foliojis .3-. 5, imLricatis, spatbulato-lanceolatis, acutis , cilialis, membra- 
njceis, planisj cHerioribus gradatim brevioribus, knccolatis. Receptacdlum parvum. 2o4 compositj:. 

paleaceum' paleis lioearlbus, oblmis, canaliculatis, glabris. FLoscnn disci crebri, hennapbroditi ; 
radii circiler 6, ligulali, ferainei. Floscull hermaphroJili • CoBOLL*,SrAMm* elPiSTiLLUMgeneris. Ova- 
HiCM lineari-cuneatum, compressum, glabrum, apice biaristalum. Flosculi feminei ; Corolla. flavaj 
ligulaoblonga-SiiGMAbipartilum, eMertum, Otawum ut in flosculis hermaphrodilis. Akenia non vidi. 
Differt a Verbesino giganiea Jacq. (in herb. hort. Paris.) , cui similhma , folils subtus tenuiter tomentosis , 
miaus profunde incjsis el floribus mullo minoribus. An vere species distincla? 

6. VERBESINA elegass. t 

V. caule herbaceo , ramoso ; foHis subsessilibus , oblongis , acutis , argute deiiticulatis , hirto- 
pilosis; corymbis subsimplicibus. 

Crescit in Regno Qiiitensi i' X? 

Uehba erecla; ramis alternis , teretibus, slriatis, hirto-villosLs. Folia aiterna, brevissime petiolala, 
oblonga, acula,argutedPDticulata,inferncintegerrima, reticulalo-venosa, nervo medio venisque pri- 
mariis subtus promineulibus , membranaceo-rlgids , ulriuque hirto-pilosa , 3o— 52 lineas longa , lO— 1 1 
lineas lata. Cohymbi lermlcales, subsimplices ; floribus erectis , pedicellatis , magniludine florisSenpcionis 
ele6aiitis;pedicellispollicarihuaaulbipollicaribus,terelibus,viUoso-pilosis.IrivoLiicRUMsemiglobosum; 
foliolis crebris, imbricatis. lanceolatia, aculis, i.lanis, rigidls, subiequalibus , externe piloso-hispidis. 
R£CEi>rACui.UM paleaceumjpaleis ianceolalis, acutis, carinatis, membranaceo scariosis .diaphauis, dorso 
margineque ciiiatia, flosculuin subaiiuanlibus. Flosccui disci crebri , tubulosi, hermaphroditi ; radii 
circiler i5, lignlali, feminei. Floscuii hermaphroditi : Corolla flava (?) • s'^'''") '"''° '""^"; '''"'"* 
campanulato-lubu!oso,quinquedenlato;denlibus ovalis , aculiusculis, enerviis, patulis. STAMiNAsummo 
tubi corollie inserla. Filamenta glabra. AntheR:C nigricantes , paulo exserls; appendicibus terminalibu» 
ovalis, obtusiusculis. Ovamom cunealo-lineare , compressum , apice cilialo-hispidum, Liarislarum ; 
arisli» bispidulis , a;qu;dibus , lubum corolla: vii superaniibus , persisleiitibus. Stylus glaber. Stioma bi- 
parlitum , exsertnm, laciniis glabriusculis , recurvatis. Flosculi feminei : Corolla violacea aut alba(?) ; 
tubo compresso, piloso ; liguta elliplico-oblonga , tridentaia , plana , patenle , oclonervia, qualuov Jineas 
et paulo loo^iore, du.is lineas lata. Ovahium lineare , compressum , oilialo-bispidum , biaristutum ; 
arislis bispiao-scabris , lubo corollse bi-evioribus. Stylus glaber. Siioha bipartitum , eiLsertum; laciniis 
glabris , patulis. Akenia malura a me non observala, 

Colorcm flarum fluvum esse dubito. 

7. VERBESINA helianthoides. t 

V, caule ramoso ; foliis suLsessilihus, lanceolato-oblongis , aciirainatis, remote aenticula- 
tis, basi cuneato-angustatis, supra scabris , sublus pubesceuii-pilosis; corymbis ramosis. 
Crescit cum pracedenle ? % 

Hehba ramia alternis, sulcalo-angulBtis , hirto-pilosis , pnrpurascenlibus. Folia alterna , brevissime 
peliolaia , lauceolalo-oblonga , acumlnaU , basi valde in petiolum anguslata ,remote denliculata , denticuiJS 
nibus , reliculato-venosa , nervo venisque sublus prominentihus, membranacco-rigida , su- 
iubtua pubescenli-pilosa , adjeclo peliolo 5 i/a pollices looga , sesquipoilicem lala. Fetlolus 
lasi crasiiusculus, hispido-pilosus. Cortmbl terminales, ramosi; rarols sparsis, angulalis , 
villoso-pilosis.palulisaut pateulibus ; Horibus pedicellatis, maguiludinc pijecedentis. I^voluchum serai- 
globosum ; foUoJis crebris, imbricali», obloogis , obtusis, plauia , coriacels , margine scarioso-diaphanis. yERBESINA. 2^5 

T,olaceo-fn.ci. exlem piio.Lu.culi., n.rjine .uliciliaii.i eiieriopihu. Ire.iSribn.. EtcE.TAcniuM i»l«i- 
cen„j p.le»obloaBO-l™c.ol.ii., acn.in.cnli,, c,i„.,i,, n,e.,br.„.ceo-.c.ri..i,, .pic. pilo.iu.„li, , 
Je. ob Jr"r" T" "; ," • '"'■"f '•■"'•'' i "-lii circite- 5 (?),%■!..., Jin.i. Flo.cuU 
herm.pbrod,., , C.,.„. fla,.i ,„bo p,lo.,n.enJ. , limbo .ubnl.,o.c.n,p.nul.,o, qninqnedenU.o , J.n- 
nbn. ov.,,., .cn„u.cnli,, p.mli. , encr.ii.. Sr„,„ .un,n,„ ,ubi c.roik iu.e,,.. 1„h.,u, i;,.„" 
,, c.mpre„ni,8l.brnu,. Srrio, gl.ber. Sr,c..bip.r.i,un,, e«,.rinn,,l.cinii, I, . , '.'^ '., '."-■''ii'^"". ^r,CM.mparn,um,eKs.rtnn,;l.c,niisr.curvalis 

eabr,.. A,„„„ l,ue.ri-.blo.6n„ , c.mpr.„o - compl...,nm, .n8n.,i„in,. ala.nm , fn.cum , l.re 
el.brum .p,ce b,.„„.,um, r.r,u. ,ri.ri.,.lnm, .-, ,/, iine.. iong.m ; ari.,i. .nbnl.li., rrec.i.^.i.bri, 
co,oll.b,e„o„bn,, „,u.libn., per.i..,ulibu,, Flccnii femi..i , C0..L,.. fl.,a(?)i ,nb. b,e,i, pil„,„. 
,SUla i,ue.r,-obion8. , «b.n.. , ob.oie.e .rideuUU, , pl.u. , p.l.ul. , ,e,ner,i. , u.r,i, ,ribu. cralsi.ril 

Zl:Zy° ,"" '°°'^"-..°'""°" " ''"'" "' '» «•""'■• t.rm.pbroai,». S„..s el.bcr. Sr.o», bi- 
p.rnlnm, e.,cr,un, , l,,c,n„s reeurv.lig, glabrinscnli,. 
Au vere color floris Uavu. ? 

8. VERBESINA salicifoi.ia. t 

V. ,;aule tcrbBceo; foliis lub.es.iiibns, line.ri.l.uceol.li,, ulrinquc angusuiis, ,ul)ioic- 
ge,„mis,glab„s; corynibis ramosis. 

Crescit propc Xalapa Maicanarum , alt. 680 hcx. V Florct Fcbniario. 
RaH, al,e,.n, , ,ubangula,i , elabrinscuii , fn,cesceu,.s ; ramuli lenuissim. pnlverulcuto-pnberuli Fou. 
al,,rn.,b,e„.„me pe,iol.,.,llo..ri-i.„ce„l.,a, u,riu,„e.n6n„„a, ...„, remote deuScni.,. .„,s„b- 
.n,egerr,m. ret,cui.,„-,eno,., ,eunll, peilucijis, ne„„ meJio cass. ct .nblus promlncule , mem- 

ranace. , gl.br. , qu.dr,- .„, qniuquepollicaria, oco line., i.,.. Pet,ol, ,cmi,erc,es, snbcan.liculali 
,enu,s„me pnbesc.n,.,, Jn., 11.,., longi. C.„.„ tcmin.l.s, r.m.si, fl„rib„. pedic.ll.ti,,a.g„i,udin,; 
°'.t° ""'•'''•':'•"' •<""'• Pcdicelii.,ne pub..cen,l.hinclli,. I„o,nc«c» hcmi,pb«,icum , f„li„li, 

, ■ ,s, 'mb„c.O, , lanceolalo- oblong,. , piani. , .nbeociaceis , exi.rne biapido-pnberuii. , .ubKquaiibn. • 
,u,c„o„bu. .en,i. , ex,e,io,ibu. „b,u.i.. KEC.mcn cum palcacenm ,- p.le,. oblongl,, .cumin.t.,u.pid.li,, 
„.„..„., ap,ce r.cur,.,i. , „,mb,.„.c.o-,c,,ri..i,, 6labriu.culi., fl„.cnlo hermaphrodilo brcioribu.. 
nc.c„i,d,.c,c,eb„, ,ululMi,berm.pb,odi,i,,.dii .o-.5 (7), lignlail, fcminei. Flosculi be,maph,„- 
d,„:C„aoii,fl.vailnbobre,i,pa„sin,cnlo, limbo,uhnl„.o.c.mp.„nl.,o, qninqnoJeuU,o ■ deo.ibuj 
„,a„s .cn„n.cul„, .ucrriis , patnlis, S,«,™ .ummo ,„b„ corulle iu.arta. F,c.«.„a glabra. A„,.,„ 
.nuncnsie. 0,..,u« „h„,atnm, e„mpr.«„-compi.n.tum , m.rgln, ciliato-bi.pidum, aplce em.rgin.ium 
e,b,.„„.tn«.SrYiu,gl.b.,.S„n,A hip.„it„m, cx.ertum; i.cinii, apice ,nh,p.,bui.,„- Jil.,.,i, gla- 
b,,n,cul„, d„a„c,t,.. Ae.»,. „b„v.,a, compre.,«ompl.u.,a, n,a,.giu. diapbauo cili.lo .1.,., f„.e. , 
eia„r.,.piccem.,g,uametb,a„stat.,se,quilineam i„„g. ; .,i„i. reci, , 8c.bri„.c„li., .„b.;q„.iihn. 
aken,„ J„piobre„o,.ibu,,p.„i.M„tihn..Fl.,culi femlnei , C„,„li. 0.,. ; ,ubn bre,i, villu.iu.enlo ; ligui. 
„blong.,.b,„,.,,„de„,a,.,pl,„a,pa,cutc,triner,i.,tr„line.,elp.nl„l„ngiore,iiuc.ml.t..Ov.«,met 
Ake^,. nt ,„ floscuil. berra.phi.oditi.. Stvlu, gl.her, ei.e„u.. Stigh* bipa,,i,uni; laeiuiis glabris, 

9. VERBESINA dentata. t 

V. c.ulo herbaceo, ramoso; foiiis inbscssilibns, approiimatis, oblongis, grosso dentaiis, 
basi cneaiis, subcoriacois, sopr. hirto-piiosis , sublus caoo-lan.lls; corjmbis snbsimpiici- 
bus ; akcniis nniaristalis. 2oG COMPOSIT^.. 

Pallasra dentata. Hiimb. et Bonpl.pl- ^l- 2. />. 101. t.iir. 

Crescit in calidis Regm Quit>insis inter Penipe et Riobnmha; item in com-alli arenosa 
fluvii Mirce et ad ripam Chamhi , alt. i loo-i^oo Ux. % Florel Junio. 

Hebba. erecta 8_io-pe<lalis, ramosa ;ramisalterQis,subleretibus,sericeo-piibescentibus, canescea- 
tlbus foliosis.FoUA allerna,.pproximnta,subsessilia, oblot-E., acuta . grosse deulata , basi cunealo- 
ao-ustata ei inlecemma. rellculalo-venosa, uervo me<Ilo subtus prommenle, subconacea, supra pilis 
miuulis dcnsissime tonspersa et virldia , subtus lana tcnui incana obducta , a— 2 i/j poUices longa , Q— 10 
lineaslala Cobvmbi lerralnales.subsimplices; floribus suaveolenllbus, pedicelhlis, magnitudine pra^ce- 
dentlsjpediccllissemi- aut sesquipolHcaribus , teretibus, superne paulo incrassatis , pubesceuti-hirlis. 
lNVOLi,CRtJMSubhemisph*ricum, polyphyllum; foliolis crebris,subsquarroso- imbrlcatis. plan.uscul.s, 
canescentibus, villoso-hispidis , subcoriaceis , margine s<-ariosis el diapbauis ; iQ.erior.bus oLlong.s ; 
aculis; es,lerioribus paulo brcvioribus , ovalis, obtusis, Receptacui.um paleaceum ; pale.s oblongis, acut.s, 
carinalis, scariosis, apice hispido-pilosis , flosculo hermapbrodito breTioribus. Flosculi disci crebernmi, 
tubulosi, hermaphroditi; radii circiter ao, ligulati, feminei. FloscuH hermaphroditi : Coboll* flava, 
tubnlosa, inferne villosa , superne glabra et ampllato-iufundibuliformu, quinquedenlala ; dentibus 
ovatis,acutiuscuiis,cner»iis,palulis.STAMm»tubocorolla!inserla-ANTHEiisuigricanLes,lndusic.OvAHiLr>i 
]ineari-cunealum,con)pressum.glabrum, superne cilialo-hispidum. Stylus giaber. Stigma bipartitum, 
exserlum; laciniisglabris, patentibus. Akenia obovato-oblonga , comprcsso-complanata, hinc et inde 
lioea prominenlc nolata , lasvia . glabra , fusca . margine diaphano ciliato alala , apice Iruncato-emargiQala et 
subbiarislata ; aristis rectis , hispido-scabris; allera corollam vix ^equanle ; altera brevissima aul s*pissime 
nulla. Flosculi feminei : Corolla flava ; lubo villoso ; ligula tubo vix longiore, oblonga, Irideotata , plana, 
patenle , trinervia , glabra , unam aut sesqullineam longa, Otarium et Akekia ut Jn flosculis hermaphro- 
dilis. Stvlus glaber, escsertus, Stigma biparlitum ; lacii niis palulis, 

ENCELIA. Adans. Jlss. 

Pallasia. Ait. Wili.d. 

Involucrum polypli^Uum, imbricatum. Receptaculum conicum , palea- 
ceum. Flosculi disci tubulosi , hermapliroditi ; radii ligulati , neulri. 
Ake-\-ia obovata, compressa, margine villosa, apice emarginata et calva. 

SufTrutices ramosi. Folia aUerna , integra, trinervia. Flores terminales , 
longe pedQnculati, subcorymbosi , flavi. 

1. ENCELIA PARVIFOLIA. t 

E, procumliens ; ramulis sericeo-pubcscentibus ; foliis rhoinbeo-ovalis , acutis, basi cu- 
neatis, canescenti-pubescentibus ; floribus solitariis aut geminis. 

Crescit in maritimis ad litora Oceani Pacijici , inter Guanckaco et Truxillo Peruviano- 
rum. f) Floret Augusto. 

Fbutex humilis , ramosissimus , procumbens; ramis alternis, terelibus ,Strialis,glabriusculis ijunloribus ENCELIA. 20- 

sericeo-pubescenlibus el albiJis: Fowa alterna , peliolala , rhomLeo-ovala , oblusa , Usi cuneala , imc- 
gernma, crassiuscula , venoaa . trinervia, ulrinque canescenli-pubescenlia , ^i, iineas lOTga , 6-9 
Imeas lala, Petioli 4—5 lineaslongi , pubescenles. Flohes iu apice ramulorum soliiaril aul gemini longe 
pedunoulali , erecti , maguiludine floris l!idenlis triparlil^. PEDUr.-cuLi 7-16 lineaslougi , pubescenles , 
Dudi. Involucrvh subhemispbsericum ; foliolis circiler ao, imbricalis , laaceolatis , aculis, inlegerrimis , 
plamsjniembraaaceis. puberulis, inferne ciliatisj exterioribus paulo brevioribus. Recbptacdlum co.^ 
nicum (?), paleaceum; paleis oblongia, aculis , carinalo-concayis , margine diapbanis, obsolele 
nervosis, apicem versus pubescenlibus. FLosttL, disci creberrimi, tubulosi , Lermaphroditi ; radii cir- 
citerdecem,iigulali, neutri. Floseuli bermaphrodili : CnnOLLAglabra ; tubo brevi; limbo inrundibuli- 
formi-cylindraceo, quinquedentalo, (luinquenervio ; denlibus.ovalis, acutis, enerviis, iequalibus, pa- 
luhs. St*mina lubo coroll^ inserta. Fihuent* glabra. Antiiek* longe exserlie, connate, violaceo-fuscie , 
basi nud^; appendicibus lerminalibus ovalis, oLlusis, diapbanis. Oyaril.h obovato-cunealum , emargi- 
nalum , compressum , sericeo-yillosum. Stylus glaber. Stjcma biparliium, eiserlum ; laciniia subclavalis 
elabriusculis,palulis.FRucTuaignolus. Flosculi neulri : Corolla flava, glabra; tubo compresso; li-ula 
oblonga, Iriincalo-lriloba (?). nervosa, plana, quatuor lineas longa. Otariuk minutum, cuuealum , 
puberulum , slerile Srynjs et Stigwa nulla. 

Scquenli proxima , ab eo non diversa , aisi ramuiis seiiceo-caneacenlibua et forma atque magniludine 

2. ENCELIA CAJfESCEMS. 

E. ramishirtis; foliis ovatis, obtusis, basi rotundatJs , canescentj-pubescentibus; floribus 
corymbosis. 

Eiicelia canescem. Lamarc/;. E/icjcI. 2. p. 356. Caf. ic. 1. p. ^5.t.6,. Pers. syn.2. p. ^-^g. 

Coreopsis limensis. Jacif. ic. 3. (. 5()\, 

Pallasia balimifolia. Sp. pl. ed. W. 3. p. 2260. Ait. Kew. ed. 2. tom. 5.p. i5j. 

Crescil in maritimis Peruvite prope Santa et Patibitca. ^ Floret Angusto. 

SuFFRUTEX erectus (?) . tri- aul quadripedalis , ramosns ; ramis leretibus , slrialis , hirtis. Folia al terna , 
peliiiiala, ovata,oblusa,basirotundata,inlegerrima, interdum obsolele angulata , i-eticulalo-vcnosa 
iri- aul triplinervia, crassiuscula , utrinque canescenti-pubescentia, bipollicaria, i8-ao hneas lala! 
Petioli 7-8lineaslongi,caQaliculali, villoso- pubeseenles , stdaii , basi dilalati et aemiamplciicaules. 
Flores oonoulh in apice raroulorum, corymbosi, looge pcdunculari, erecli, magnitudine prEecedenlts. 
pEBu.scuLipiloso-villosi. I).voLucnuMsemiglohosum;foiioli«ci.filer2o.laj;eimbricnlis, linearl-lanceo- 
latis , acutis , inlegerrimis , plauis , pubescenli-hirtis ; exterioribus brevioribua. Rkceptaculum conicum , 
paleaceumipalei8oblongis,carinato-coiicav;s,acutisaulacuminaiis,dlaphanis,nerTatis,supemepu- 
berulis. Flosculi disci creberrimi, tiibulosi , herraapbro.liti ; radii cireiter decem, ligulaii. neutri. Flos- 
culi hermaphroditi : Coroll* , Ovarium, .Stvlus el Sticma prorsus prjecedenlls. ANTHEu.t; exsertre. 
Ak.MA haud vidi. Floseuli neuli-i : CoROll* flava ; tuLo compros-o ; ligula oi.longa . truncata , oLsolete 
triloba , phma , nervaia , e).lerQe puberuia. Ovarium pra^cedenlis. Stylus el Sticma nulla. 208 COMPOSITjE. 

SPILANTHES. Li™.' 

Involucrum polyphjllutn; foliolis subaequalibus, duplici seric dispositis. 
RECEPTACULUMConicuni, paleaceum. Flosculi disci tubulosi, hermaphroditij 
radii ligulati , feminei, aut nuUi. Arenia compressa, apice biaristata aut 
calva; arislis minutls, piHformibus. 

Herbse oppositifoliae. Flores soiitarii, terminales aut alares, longe pedun- 
culati, flavi aut albi. 

i. SPILANTHES ciliata. + 

S. caule erecto (?J; foliis ovatis , acuminatls , basi paulo angustalis , grosse dentalis, gla- 
bris petiolisque ciliatis; iloribus radiatis ; akeuiis I^vibus (?), ciliatis. 

Cuaco incolartim. 

Crescit prope Chipo el Santa Fe de Bogota , all. 1 36o hex. o Floret Augusto. 

HERBAramisDppositis.quadr.iDguIaribus.glabrLs! juaioriliuslii^pidulis. Folia opposila , petiolata, ovala, 
acumiDala, basi paulo aDgusIala, grosse denlala, reticulalo- tripliuerria, membrauacea , cillata, glabra, 
a8 — 3o lincas long.i, i5 — iG liueas lata. Petiolc membranacei , hvspido-ciliali, circiter quipque lineas 
longi. Peduncoli lerminalcs, demura alares, solltarii, glabri , Iri- aut quadripollicares. Flores erecti , 
magniludine florisMatricariEe Chamomillasj radio abbreviato. ]NvoLucnt;M H — 7-phyllum ; faliolis ovatls 
aulovalo-oblongis, aculis,intcgerrimis,phais, membranaceis, aervosis , glabris , virescenlibus , p.ilulis, 
(ubtequalibus , florelriplo breviorihus, RECKPTACCLrM coaicum, paleaceum; paleislineari-oLlongis, oblusis, 
carinatis.gjahris, lenuissime membranaceis , suhtrinerviis, diapliauis, albidis. Flo.«ciili disci creberrimi, 
luhulosi, herraaphrodiu; radii nonnulli, ligulali , feminei. Flosculi hermapbroditi : Corolla flava , glabra; 
lubo brevi; limbo infundibulirornii-caTnpaaulalo, quinquedentato , quiuquenervio; dentibus ovalo- 
oblongis , aculiusculis , enerviis, recurvatis. Amheh.c violaceo-uigricanies, iuclusa,'. Ovaiiium obovato- 
cuneatum, compressum. Stvlus glaber, iuclusus. SriGM.t hipartitum; lacinijs crassiusculis, puberulis, 
patuIis.AKEsioMimmalurum, obovatum,compresso-complanatum, lKve,nigricaus,limbrialo-ciliatum, li- 
neamiongum,apicearislulisduahusminutispiliformibuscoronatuni.Flosculifeminei;CoROLLAQavajtubo 
brevissimo, piloso; ligulasubrotunda, basi cuneata et cucullata, apice triloha, adjeclo lubo sesquihneam 
longa; lobis ohtusis , intermedio minore. Ovarium et Akenia (immatura) ut tn floscolis hermaphroditis. 
Stylus exserlus , glaber. Stigma hiparlilum ; laciuiis patulis , glabris. Akemu malura desiderantur. 

Spilanthi (imbriatte et S. Mutisii valde similis. 

3. SPILANTHES fimbriata. t 

S, caulibus erectis aut procumbentibus , siibsimplicibiis ; foliis ovalis , aculis , basi sub- 
rotundatis , deniatis, glabris; floribus radiatis; akeoiis ciliatis, lajvibus, biaristatis. 

' Silmia Decind. (cujus generis esi Eupalorium Housloni hcrb. Uott. Patis.) Spilanthi forLasse rcclius aasodaiicla. SPII.ANTHES. 20f} 

Crescit in Jndibus Novo-Granatensium prope Ybague ei Passo ilel 3fachin, all. 700- 
io5o /lejc. o Florec Septembri. 

Caules erecli aut procumbentes, subsimplices , quadrangulali (?) , glabri. Folu opposita , peliolata , 
ovala, acuto, hasi subrotimdala , denlata, reliculato-triQcrvia, membranacea , glabra, ao— 31 lineas 
longa, pollicem lala. Petioli novem lioeas loogi , caDaliculati , interne pubescenles. Peounculi lermi- 
nales,demumalai-es,elong^ti,solitarii, uniilori, liisplduli.FLOHEsmagniluJine aequentis, erecU;rarlio 
abhrevialo, I.^voLcCRun sub-^-phyllum; foliojis oblongis, acutiusculis, integerrimis, planis, membra- 
naceis, virescenlibns, ailpresso-pilosis, subaequalibus, patulis, flore Iriplo brevioribus. Receptaculcm 
conioum, paleaceum; paleis linearibus, truncalis, carinalis, diaphanis, glabris, flosculo hermaphroJilo 
pBtilo brevioribus. Flosculi diaci creberrimi, lubulosi, hermaphrodili; radii circiter dccem, ligulali , 
feminei. Flosculi hermapbrodili : Corolla infuodibuliformis, glabr.n, flava, tjuinquedentala ; denlibus 
ovalis, oblusiiisculis, cnerviis; tubo snbnullo. Antheh* iQclusfe. Otarium oblongum , compressum , 
cilialum. Siim» glaber, iucluaus. Sticma bipartitum. Akenta oblonga , compressa, margine incraasalo 
albido et piioso-cilialo, Iffivia, nigrioantia , 3/5 line« looga, apice calva. Flosculi feminei ; Cobolla 
fl;iva; lubo brevi,piloso;ligulaobovala, tridenlaia,infernecuneatael cucullata,adjectolubo 1 i/aliueBB 
longa. OvAKiuu ut ia flosculisliermapbrodilis. STYi.usglaber,eiserlus. Stigma biparlitum. Akenea Iriao- 
gularia, margioe incra&sato et cilialo, nigricantia, lasvia , coronata aristulis Iribus (1) iniaulissimii 

5. SPILANTHES Mutisii. 

S- caulibus crectis aut procumbentibus, subdichotomis ; foliis ovalis, acutis, basi subro- 
tundaiis, grosse dentatis, glabris; floribus ratlialis; akcuiis diaci laevibus, glaberrinois ; radJi 
verrucosis, ciliato-hispidis, 

Anthemis americana. Mut. Linn. suppl. 378. 

Anthemis occidentalis. Sp.pl. ed. fV. 3.;j.2i85. ... 

Acmella occidentalis. Pers. syn. 1. p. '17.3. 

Crescit prope Santa Fe de Hogata , alt. i '|0o hex. ? 

CAUiBserectiautprocumbenles.subdichotome ramosi, tetragoni (?),g!a!>ri. Folu opposita,peliolala, 
ovalo , acula , basi subrotundata, grosse denlata, reliculalo-trinervia, merabranaeea, glabra, juniora 
suprapilis adpressis conspersa , 18—19 ''"«^* longa, i3-i4 lineas lala. Pfteoli 5-3 lineas longi, ciliati. 
Flores terminales, demnm alares, soiitarii, longe pedunculati, erecli, magnitudine floria Malricaria 
Chamomillie;radioabbreviato. PEDUKCi[i.ihispiduli,striali,apiceincrassati, 2 — 5-pollicares.lNTOLucRUM 
subdecaphjllum; foliolis duplici serie disposiiis, ovato-oblongis , aculis, integerrimia, viridibus, pilia 
adpressts conspersis, subsqualibus, flore duplo brevioribns. Receptacl-luih coaicum, paleaceum; paleb 
oblongis , obtusis aut Iruncatis , carinatis , diaphanis , glabris , flosculo herroaphrodilo paulo brevioribus. 
Flosccli diaci creberrimi , lubulosi , hcrniaphrodili ; radii circiler decem , ligulati , feminei. Floscuh 
hermaphrodiii : COHOHA flava , glabra ; tubo brevi; limbo infundibuliformi-campanulalo , quinque- 
denlato;dentibusovaii3, acutiusculis , enerviis. Akthehs subinclusse , nigricantes. Ovahium obovalum, 
compressum.glabrum.STVLusglaber. STiGMAbiparlitum, exsertum ; laciniis revolutis, puberulis. Akemea 
ohovata, compresaa , lisvia , glabra, necciliala, fuscescentia , ip iineie longa, apice calva. Flosculi fe- 
minei: Corolla flava ; lubopiloso; ligula obovala, basi cuneata et cucullata, apice obaolete Iridenlata , 
nervosa , adjecto lubo sesquilineam longa, Ovariuh ut ia floacnlis hermaphrodilis. Stilus eiserlua , gla- 

NoT. Gen. kt Spec Tomus IV. " ■ ■■"""■■ " 37 310 COMPOSIT^. 

ber. Stigma Jjipartrtum ; laciniis rcToIulis, gl.ibiis. Areni* oompresso-triangularia, verrucosa, margine 

ciiiato-liispida , fuscescenlia , calva. 

Differt a pi«cedeale, cui proxima , piffisertiin. akeniis eenlralibus glaLei'rimis , margiualibus vcr- 

A Mulisio cum Bonnlanilio communicata. 

4. SPILANTHES ieucaktba. t Tab. CCCLXX 

S. voliibilis {?}; foliis ovato-ohlongis, acuminalis , basi rotundatis , dentatis aul integer- 
rimis , quintupliaerviis, aupra marglaeque scabriusculis j radlo nullo ; akeniis Ixvibus, gla- 
bris., calvis. 

Crescit in collibus siccis prope Alausi Quitensium, alt. laSo hex. o Floret JuUo, 
Herba volubilis (ex Bonpl,) , ramosa ; ramisoppositis,se»angulatis , glabris. Folia opposita, peliolata, 
gvalo-oblonga , subacuminata, basi rotunilata, cleDtata, reticulato-veaosa , quinlupUncrvia, membra- 
nacca, supra marginefjuc scabriuscula , sublus glabra, 26 — 27 ''u«as longa, polticem iala. Pbtioli tres 
lineas longi , membranacei, glal>ri. Flobm tciminales, decaum alares, soHtarii, longe pedunculati , crecti, 
magnimdine floris Spilanlhis cilialx j radio nnllD. Peoonciili sulcalo-angulali , glabri, bi- aut tripol- 
licarcs. iFivoLucitUM polj^pliyllum; foliolis circiler i3 , dupliciserie disposilis, ovato-IanceoLtis. acutia, 
planis, viri(libus,gla!iriu5culis,subicqualibus,floredup!o Iriplove brevioribua. RtLEPTAccLcn conicum , 
paleaceum; paleis oblongo-linearibus , truncati8,carinatis,iliaphanis, glabriusculis, Qoscuiopaulobrevio- 
ribus. Flosci'li disci (/g- i.)creberrimi, tubulosi, bermapbrodilijrail.inulli. CjROLLA infundibuliformis, 
albida ,glabra,quinquedentaiai denlibusovatis, acutis.euerviis. Antiier.« nigricanle.s, inclusa. Ovariuh 
ohovalo-cuncalum , compressum , glabrum. Stylus glaber , inclusus. STiejiA bip.irlilum , subcnserlum ; 
laciniis palulis. Akemj. ( /ig.2.) obovalo-cuncaia, compressa,lccvia, glabra Variat foliis inleger SPILAMHES DEBius. t S. caule adscendente, dichoiomoj loliis ovotis, acutis, Lasi roiundalis, suljiutegciTiinis, 
glabris , margine scabriusculrs; floribus radiatis; akeaiis cilialis, biaristuiatis. 

Crescit ad ripam jluvii Orinoci. o Floret Majo- 

Caui.es procumbenles,apice ad5cendentes,dicholomi,giabri , vispollicares.FoLiA oppwila, peiiolata, 
ovaia , acula, basi rotunilata, snblntegerrlma , reticulalo-lrinervia, membraoacea, glabra , maigioe 
scabnuscula,ocloautnovem lineas longa, quinquc lineas lala. Petioli duaslincas longi , cilialj. Flohes 
terminales et alares , solilarii , longissiroe pedunculati , erecti , magniludine floris Achilleie Ptarmic* ; 
radio abbrevlato. PeDuNCULi sesqui- aut bipollicarcs, pilis raris conspersi. Involcchuii 5~fi-phjllum ; 
foliolis elliplico-oblongis, obtusiusculis, inlegerrimis, planis, viridibus, cilialis, glabris, subEequalihus , 
llorepaulo brevioribus. RECEmcDLuu conicum , paleaceum; paleis oblopgis , oblusis, carinatis, dla- 
phanis.glabris, floscuiobermaphroditopaulo brevioribus. Flosccli disci creberrimi , tubulosl, herma- 
pbrodili;ra(Iii5-6, ligulali, feminei. Floseuli bermaphrodili : Cobolla lubuloso- infundlbuliformis , 
qulnquedenlata, glabra ; deniibus ovaijs, aculis , enerviis. Anthbb.« inclusic , nigricantes. Ovabhjm 
(ibloogo-Iiaeare, compressum, cilialura. Stvles glaber. Stigma biparlitum, exserlum ; laciniis recur- 
valis. AsEniA obovato-oblonga , conipressa, licvia, nigricantia , glabra, margine iotrassalo el subcilialo , 
viKlineamIonga,apicecoronalaaristulisduabusminutissimis pillfurmibus. Flosculi femioei : Cobci-i.a SPII.ANTIIES. 21 l 

"aTemtir"'"''"''",""'''" '\"'"'' ■■■'■"■""«■•■■*°'.», "I..".. , ola.1.,. „ide„,.,. . iofe,.. ou.ull.,. , 
^.b.r.S„o„b,p=rl,lumil.c.aii.r..„,.„„,gl.briiA,i„,» „!,„„,„ „blo„..,,,i...„|.ri-c.»nr.... 

b .».,.».,„ ,1 C,I,.1„, ,„gMO-,.r,U0„.., „,B„o,„,„, „i,iJi, J„.b„, „i„,^ piUt„,Diibiu co,„- 

uaia , centralibos paulo minora 
Spilanllii exasperals Jacq. allinis. 

6. SPILANTHES te!.ella. t 

S. o.ule .d.ccBJeM„, dicholomo i folii. ovalo-ohlonei,, ,ra,i,, h.,i p.ulo .n»„,wii. 

W.rSll™''' "'■''"'■ '"'"■^™" '"'"'"""''•'■ "■>"'"■> -i°-i», '■<!:..;»' .l,.nii,°ciliali,; 

CrejcV f>ro/je Caraca.t , «ft. 5oo /wx. o /Vom Jtntimno. 

„,,?„°„T,'''''''''' '"'''''''',''''■" '''l''''''''''''''''''"''°'™-''"'°'"'''°°'»'6'''""->'",^oppoiil.,p.li„l.i., 
„v,,„-„Uo„g. , .c„„, h,„ p„,Jo a„su.i.,. , .„bi„i.8,„i„,, ,.ii.„laio-,.n„.a, .ub„i«„i. , „.„1,,.. 
n.o.., jl.b,. , m„g,„e ...briu.cnl. . S-j li„„, l„„g,, 5_4 |i„o,. |.ia. p„,„c, d„., !;„„, ,„ j ,„b. 
C.1,... Fco... ,,,„„.,., c,.,.,c,,. .„„,,, ^„,j„,_,^,^l„^^^^_^B. 

cedenle ; ,.d.o ablin.vi.^.., P^.,.-^-,,,. . ... „..- ' . . ■. ' ..denl.l ,.di„ .bb,.vi.i„. P„„„„c, ,„,„;. .„,"bipollio„e., aiif„,„,.*, ,n5„|„i"; Jib. ,.,„,„„ 
c„„,p„.,^I.v,„„c,L-, .„bpe„lapbjllnn., fclioli, oblongi., acuii., pla.i, , vi,o.c.„lib™ , gl.bri., .^b,- 
,n.l.bu.,ilo,.J„plob„„„,.bn..Ii.c,„.c„tc»conic„m,pai,.co„„ip.|.i,„blo„.„-|i„.,rib„.,„bln.i. 
c.„„.,..,d.,pb.„.,,5i.bri., <lo.onl„p.nl„b,.vioribn.. F..„.co,., di.ci cbri, b.,„.pb,od;iii r.Ji 
..rc..., ,„.„,„,, |,B„|.,i , f,„i„,i. f,„„,i b.,„apb,oJiii p,o,.„. nl in pr.oo,dc.i.: „„|,„ ,.„„ 
iii.n„r,a. AKEN.AoL„vato-obl„nga. comprcM. ,.Da,gi„. iaca.s.io .1 piloso-cilinio , l;Evia ni-ricanu, 
d.n>.d.,m l.„..,m l„„g., apic. .macgiu.l. el o„r„„al, ari.luli. d.abu. pilif„,„ibn,. FI„.c„li°t.oin,i ! 
Uo.oiiA ll.v.d. (.) , .i,„cl„,.„ i„ .pocimine ..ppelonl, ,xpl„.,o non polni. S„lcs „.or|„, St,o«i 
b,p,rl.l„m.A„„A „b„v.la, Iriansulari.ccmpc.s,., „,a.5i„. i„o,.„.t„ ol ril„.„-cilia,o, .ubv„,nc„.. 
n.g.-.ea„li,, ap... em.,gi„.l. et bia,i.t„lalB. 

A p,M.d,«,. vii di.ii„g..o„d, „isi f„|i„,„m f„,ma ot flo,„m paniiato ; fors. I varietas 7 7. SPILANTHES ure>s. S. caule proslrato ; fulils lanceolatis , iiHegcrrimis , crassis ; radio iiullo ■ akcniis lifivibus 
ciliatis , biaristulatis. ' 

Spilanthes urcns. Linn. Jactj. Am. ^i\. t. i:i>G.f. i. Sp. pl. ed.fV.X p. 1712. (auct. herb. 
hoi-t. Paris.) 

Crescitin Ut.oresaho OceaniPacifici propeTriixillo Peruvianorum.X Floret Octobri. 

CAi>LEspi>oslrati,elongali , suttereles , glabri; ramis stepius abbreTJalis, erectis. Folia opposila ,■ 
petiolala, lanccolalEi, acula aul oblusiuscula, inferne valile in petioluni aogustata, juniora lanceolalo- 
lineariaet subscssilia, integerrima, iriplinervia, crassa.glabra, sesqui-auttipollicaria.duasautquinque 
lineas lata. Petjoli subciliaii. Flores in apice ranulorum solitarii, peduneulali, magnitudiDe floris 
Santolinie , erecli ; radio nuUo. Peduncdli subpollicares, pilosi aut glabriusculi , apice incrassaii. lnro- 
LUcHuM suWecapbyllum ; foliolis duplici serie dispositis , ovalis, planis, glabris , viridibus, interioribus 
apiceroluadatis, esterioribus acutiusciilis.floreduplo brevioribus,R£CEPrACtn:Hconicum,paleacenm; 
paleis obovato-oblongis, acutiusculis, carinatis, diapbanis, giabris, flosculo paulo bi-evioribus. CoftOLLl 2 1 2 COSIPOSITJE. 

«laLra alblda f7) ; tubo suboullo ; limbo «mpanulalo-cylindraceo , quinquedenUlo ; dentibus ovatis , 
acutis! euervii.. A«t,.er* subinclusx , uisricautes. Ov*r<«m obov.to-cuneatnm , compressum , c.haum. 
STyi-vs elaher. Stigma binartitum , exserlum; laciniis recurvatis, gl.briusculis. Akem* obovata , com- 
pressa,l«via, nigrieanlia, warsine piloso-ciliata , lineam longa , biarislulata ; arislis ptlifonnibm. m«- 
qualibus,ereclis,ion-iorealenio duplobreviore. _ ■- - -^ - j ..^ .^^ _ 

An vereeademacplantaJacqniniana? ■ ' '■ i - ir-'--'! ■- ■■■ 

HELIOPSIS. Persoon. 

Involucrum polyphyllum, imbricatum. Receptaculum conicum, palea- 
ceum. Flosculi disci tubulosi , hermaphroditi ; radii ligiilati , feminei. 
Arenia apicc caiva. 

Herbae oppositifoliac. Flores terminales, solitarii, pedunculati, flavi. 

1. HELIOPSIS canescens. t 

H. caulibus bifariam pHo.sis ; foliis birlo-pubescenlibus , snbtus canescentibus. 

Crescit in temperatis prope Loxa, alt. iojo hex. (Regno Qititensi.) o 

Cailk erecli aul procumbentes, subpedales, ramosi , bifariam pilosl; ramis abbreviatis, oppositis- 
FoLU opposlla, peliolara, ovala,acula, basi rolunJata aut aculiu5cula, serrala , reliculato-venosa, 
• triplinervia , membranacea , ulrinque hirto-pubescenlia , pneserlim subtus canescenl.a , sesqu.pollicaria , 
poilicem lata. Pet.oli semipoUicares , canaliculati , hlrto-pul.esceates. Fi.ores in ap.ce caulis solnar.i , 
demumnkres(?),lonsi.-pedunculati,erecli,magnitudincflorisInuliEbritannic^.PEOvNr,fHJSSubquadr.- 
poJlicaris. nudus , inferne ut caulis bifariara pilosus , superne hirlo-pubescens , apiee incrassatus. Invo- 
HJCRUMSubsemiglobosumifolloliscirciterao, duplici seriedispositis, oblongls, obtusi8,pianis, membra- 
naceis, inlegerrirais , cxlerne canesceuli-pubescentibus , subaequalibus. Receptacolcm convesum (?) , 
paleaceum; paleis knceola.is, acuto.mucronalis, carinalis, scariosis , gbbris , persistentibus , flosculo 
hermaphrodilobrevioribus. FLOScaLidiscicreberrimi,lnbulo5i,hernaaphroditi;radi.circiter2o.ligulati, 
feminei.Flosculi hennaphrodili : Coholli. tubulosa, flava.glabra , quloquedentata ; denlibus ovatis, acutis, 
enerviis. Aktiieb» inclus^e. Ov*niUM lineari-cuneatum , compressum , glabrum. Si»n;s giaber. St.g«* 
biparlitum , indusum. Akenia obovalo-ohlonga . coinpressa , sulcato-coslala , glabriuscula , fusco-nigra , 
sesqoilineam longa , apiee calva. Floscoli feminei : CoaoLLA flava; tubo nullo; ligula lineari-oblonga , 
tridemata,plaua,palenle,nervosa,6labra,quatuoretdimidiamlineaslonsa.Ov*KiLMoblongum.SrYLUs 
hrevls, glaber. Siigwa biparlilumjlaciniis glabris,patenlibus. AKENiiobovala,eiterQe convexi, inlerne 
angulata, sulcala, pilis miaulis conspersa, fusco-nigra, apicecaUa, sesquilineani longa. 

Speclmen suppetens Talde iucompletnm ; planU in vivo denuo examinanda. 

DIOMEDEA. Cass. 
IuvoniCBUMhemispliscricum, polj.phjUum, imbricatum. RECEPTAcni.nM 
planum, paleaceum. Flosculi disci tubulosi, hermapliroditi ; radii ligulati, DIOMEDEA. 3j5 

feminei. Akenia cuneata, compresso-angulata , apice denticulata; radii 
difformia et subedentula. 

Frutices aut arbusculEe raaritlma (semper?). FoHa opposita , subinlegei- 
rima , coriacea aut carnosa. Stipulfe inierpeiiolares. Fiores terminales , 
solitarii, flavi. DIOMEDEA GLABHATA. D. glatra; foliis lanceolalis, , inlegerr liuphthalmum arhorescens. Linn. (aucl. herb. hort. Paris.) Sp.pl. ed. fT. 3. p. aaao. 
Crescit in Iruulis Cajo Flamingo et Bonito ,propter littis australe Insulte Cuia.jj Fhret 
Decembri. 

FRPTEJi ramis lerelibus, glabria; junioriijus striato-sulcslis. Folia opposita, petiolata. lanceolaU , inleeerrima, pl.iQa, coriaceo-carnosa . subenervia, glabra 
adjeclo petiolo a-a ,f^ poilices longa, s ,/3—3 iinens laU. Petioli basi dilataii, amplesicaules et con. 
nat,,f.|abri. STiPui..Edu£e,oppositiB,cumpetiolisallernantes,ova[o-triangubres,crassiusoulie,glabra- 
mareme ianatie, -vaginis peliolorum arcle adpressa^. Flohes in apice ramulorum solilarii. longe pedun 
cuiau, erecti, masnitudine floris Bidemis cernua:. Pedl^wceli vixpollicares, glal.ri, nudi. Invol ' 
hemispbxricum ; foliolis is— 15, laxe imbricaiis, OTalis, acutis, subconca-vis , subcoriaceis, al 
4—5 extenonbus superue angustatis, longitudine interiontm, persistentibus. Receptaculuy pb 
paleaceum; paleis liuearibus, obtusis , caoaliculatis , giabris, scJrioso-membraoaceis , deciduis (?). 
Flosculi disci crcberrimi , tubniosi, bermaphroditi ; radii circiter la, ligulati, feminei. Flosculi her- 
mnphrodill : Coholl» tubulosa , glabra, flava, superne ampliata, quinquedentata, quinuuenerria ; den- 
libusovato-oblongis.aculiusculis, uninerviis; nervo usquead basimcorolis descendente. Anther* paulo 
eisertie. Ovakidm JiQeari-cuneatum , angulatum. Stylus glaber. Stigma bipartitum , exsertura ; laciniis 
elongalis, pubesccnlibus. Akenia cuneala, quinquangularia, anguHs submerabranacels , quinto mtnus 
perspicuo, iiEvia , glabra, fusca , iineam et paulo longiora, apice coronala denliculis quinque minulis 
Floscuh feminei : Corolla flava , glabra ; lubo compresso , alalo ; ligula ovato-elliptica , obsolele bi- aut 
tndenlala , plaua , crassiuscula , subsexnervia, duas el dimidiamlineas longa. Ovablum lineari-cunealum . 
aogulalo-compressum. Stvlus glaber. Stigma bipartilum. ejisertura ; laciniis glabris. Akenia cuueala 
triangularia , compressiuscuia , angnfis laterahbus membranaceis , lavia , giabra , fusca , lineam et paulo 
longiora , apice coronata denticulis obsoietis, subcalva. 

2. DIOMEDEA ARGEKTEA. 

D. sericeo-Ianata ; ai^entea ; fotiis lanceolatis, acuto-mucronatis , basi angusiatis , inte- 
gerrimis. 

Buphlhalmum peruvianum. Lam. encycl. 1. p. 5o8. Pers. sjnops. i.p. 474. 

Euphthalmum lineare. Sp. pl. ed. PV. 3. p. 2a3o. 

Crescit in mariliniis Insulx Cubce prope Guanavacoa et Havana. T> Floret Martio. 

Fnt-TEx ramis opposilis, leretiusculis; junioribus albido-Ianalis. Kcli* opposila , subpeiioiala , lanceo- 
kla, acuto-mu.roaata.subpungeulia, basi iu peliolum valde anguslala, inlegerrima, piana , crasso. 3i4 composit/t:. 

ulriDque sei-iceo-Ianata, argenlea, adjeclo pcliolo suLbipollicaria , a 1/2—3 litieas la!a. rETioi.i basi 
conaati el acoplexicaules , lanati. Stipui.* ut in praceJente, albo-lanalfe. Fi.ores in apice ramulorum 
solitarii,pedunculati,erecti,paulomajores quam in prscedeute. Pedcnculi -sii pollicares, allio-lanQli, 
nudi. Ikvolpchuh hamisphairicuin ; folioiis lO — »1, lane imbricatis, coriaceis, enLerne albo-lanati» ; 
inicrioribua oblongo-eliiplicis, obtusls, margine scarioso-membranaceis j eilerioribus brevioribus, ova- 
tis, acutiusculis. RecbptaculuM planum (7), paleaceum; paleis linearibus, canaliculatis, apice subspa- 
ihulatis , acutls, puhescentibus. Fi-oscui.i dlsci creberrimi , lubulosi , hermaphroditi ; radii i5 — ao, ligu- 
lali, fcminei. Flosculi berma|ihrodili : Cohou.a prEecedcntls; dcnlibusovatis, obtusis, unincrviis; nervis 
cvanescentibus. Stamina, Sttlus et STrGHA prorsus ut inD. glabrata. Ake:(i» cuneala, (juadrangulari- 
comni-cssa, Jsvia, gbbra, fusca, sesquilincam longa , apice bideutala ct iirceolo coronata; dentibus 
ercclis, oblusis; urceolo minulo, membranaceo , obsolelc denliculalo, denles haud superante. Flosculi 
feminei; C0R01.LA flava, glabra; tubo com|iresso, subalato; ligula ohlonga, tridenlata, plana.sub- 
sexncrvia , duas et dimidiam liueas longa. Ovarium cuncalum. Stylus glaber. Sticma hipartilum , ex- 
sertum; laciniisclongalis, patuli.s, superne puberulo-glandulosis. Akenia prorsus ut ia flosculis berina-. 
phroditis, dentibus tamennullisautobsolelis. ■ 

WEDELIA." Jacq. Rich. Persoon. 
Wedeliae species. Willd. 
Involocbum subsemiglobosum , polyphyllum, laxe imbricatum ; foliolis 
exterioribus saepe majoribus, patulis. RECEPTAci;LiiMSubplanum,paleaceum. 
Flosculi disci tubulosi , heriiiaphroditi ; radii ligulati , fcmiiiei. Akenu 
coronata urceolo minuto , membranaceo, laciniato-fimbriato. 

Fruticuli aut herbie procumbentia , hispida , oppositifolia. Flores ter- 
minales aut alares , soiitarii, pedqnculati , flavi. 

1. WEDELIA PULCHELLA. t 

W. foliis ovatis, acntis , scrratis, utrinque ptloso-slrigosis; foliolis invoJMcri exterioribus 
obovatis aut subrotundo-ovatis. 

Wedelia frutescens. Jiicq. Am.p. 217. ;. i3o ? 

Mirasol incolarum, 

Crescit locis humidis prope Cumana. T) Floret Junio. 

RAnix perpendicularis , riimosa. Gaulis ramosus, procumbons, lignosus, deliquescens; rami oppositi, 
elongali, quinque- aut scxpollicares, leretes, adpres.^o-pilosi. Foi.ia opposila, petiolata, ovaia, acuta ^ 
serrata , bast cuneala et intcgerrima, reliculato-venosa , triplinervia, memhranacea, utrinque piloso- 
etrigosa , supra viridia , sublus pallidior.i , pollicaria et paulo longiora , seplem lineas lata. Petjoli ties 
haeaslougi, canaliculati, adpresso-bispiduii. Flobes lermiaales, solitariiaut gemiai, longc peduuculati, IVEDELIi. jj5 

ODS,> p..=,„.bu., ,„,„,„ril,„. ,ij b„vioribu., oblongi,. „b.,..i. , ,„b.i]i..i,, di.ph.d. „ll"." 
oa„„....,,c.,.M,.,g,.b„,,per.i.,e„.ib„,. Fi„K„.. d,.ci crcbri .„b„,„,i l„,„,„l,„?v , 

o;-.pu^%.,..i. ,..i„i. r, „„ i.=™pb,„di.i ,c„»„..;';;r l::;^^:^ ■ i,::^;;»: 
r.t,c.„.oc.„.:™„7"T°"''*\'"" ■''"''"'•'''"'''•■ -^ 

1 "o«..oo.„....m..ce„J„m.„„l„„c.„b..„.c6„f.mb™ic.„l..c«,ili.STYic,,l.bcr i„cl„.„. 5„c». 
l„p.r...„n, e«.crl„mj l.cicii. el„„g.l,. , pi,„.i„,c„,i. rec„r...i. ..,„ .'" »"°"' '"='«■".; '"'0«« 
CoBuLL. flav.. n,ab..,.,..k ,. i "'' ^^"""".- ^1^=^,4 ,mmat„ra. Fl„.c„li fem.„ci ! 

o.c.L. Uav. j,.b,.i .„bc c„m,rc.„il,s„l. „,.,., .picc bilida, pl.„. , p,.c„.c, bi.c.vi, !_> ,/. |- 

z::zj;t^;^z:^.-;r -^-f--- ---;;^^'o„„m^ '• -^-^ ^- 

o.,ill.cci.,e,.bri,,r.....ib„,.F„-„L-,d..ide,..„:. ' ' ''"■" '"f""""' i '"0»«. 

2. WEDELIA ACAPlILCEItSIS. f 
W. folii, „v.to.oblo„ei, , acuniin.il,, remoie scr.ul.ti,, ,„„,. hi.pido-.c.bri, ,„b„,. 
p.lo,o-„,,go„.i rolioli. i„v„,„„i e^tenoribu, ,..„o,..i. ..', o.'.o-I..ce„Lr ' " 

V—f'"'' "7 ""•'"•"'"•'^,""""' OcaniPacifici. r, Fhrc, Fdruario 
t.L„c„Lo. prccumb...^ r.m.. „pp„,„i., .crc.ibc, ..ria.i.. p„b..c.„.ib„. , ra„„li. „i,„.„ b|.' ,.■ 

Zl:J.!r '' "'•""'-'''''''■■''•''■■''''■'"''■'■'••■"^^^^ 

p„.„,. i„pidi. FL.„, ...li^aie,, !,™ :;:;^ :;^:,;: ';z s":™-"^'^;:!^;:^"'"- 
„r'f.i .rrr' r'""™; r""- p"«-p»'— .;.o..c.„ .:-b:;:i,pS ':'^' , -* 

...pb.»,^.b.i, »„,„„,„ b.rmapi.r.di.0 brci^b:;^^;:^^.^;-' ^*'.;;::;:' ::-£• 

bc,m.pbr„d.,.i,.d„ ,_a, ,ig„,.,i, fe„i„ei. ^,„.„„,1 b.rm.pbrcJi.i , C„.„cl., 4„:™ Sr,Lc. ^ 

.St,C1,A p,„r.„. pr,ec.d.„li.. OvAB,UM linparl c„nBn,i..n „ . , ,t , o, ,ll. .. 

m.mbr.„.cc„ b,...l..i , . . c ' """'-o."...l„m , c„mp,c„„m , p„bcr„l„m , co,„„..„m „,...,„ 
com.r?.:: 7,; , "'""°'' "'P"""'/ f'"l««"o-c.l,..„. Fl„,.„li f.mi.ei , C„.„lla Ik,.,^,.^.., ,.b. br.vi, 
compr...„ ,,g„i. cb,„j, , ,p,^, ^,5j_^ ^,_^^^ ^_^^^^ .„b..B„.r,i. , vi, ..„ip„lli..ri . libi. „b,.,i. 

Ov..,..„b.v..c-c„„..,„m,c.„p,.„„„,i.rc,i,„i.„,.„„„„.c„,.r„mb.r..pbr„di..r„::i„i|U:u,:.' 
SrvLL. .„...„. 8,.be, S„o.A bip.r,i,„mi l.ci„ii. glabri,, p„.„,i.,.c„r,..i, iLcrc, i6„„,„, 

3. WEDELIA iiispiDA. t Tab. CCCLXXL 

W. hispiJ.j folii. I.nccol.ti. .ut,ubovat„-l.nceol.,is, .c.min.tia, ,.„..!,, d.„,e „„„. 
qu..„iimo „.,0,., rol.o,., involucri „,cri„,ibn,l.„c.„I.ti,.„tov.t„.,.„c.„,ati,. 
Crccu ,„co„,all, rc„och„,lcn.i , al,. ..„„ ,,„. iNo,a His,,ania.)T, Morc, Junio. ramosiisiiaa , procmnbcns ; s oppositis, dit-Lolomis, lcreliLus, slrialis, Lispiiiis. Foi.i 2i6 COMPOSITyt:. 

opposita, petiolata, lanceolata , inferiora suhoTato-lanceolata , acuminnta, tasi valde angualata et in 
pelioluoidecuvrentia, infernc integerrimfl, superne argute aorrala , dente infimo ulriusque lateria ma- 
iorc reticulato-triplinerria, nervis subtns prominentibus , membraDacea, utrinque hispida, ajjecto petiolo 
l)ipol!icaria,6— 7 iineaslata.PETioLibrcves, hiapidi.Fi.OREs {Jig. i,) terminaies, demum alares, solitarii, 
longisaime pedunculati, erecti, magnitudine prscedentium. Pedu^culi sex-aut octopollicares, tereles, 
slriati, hispidi, nudi. I^volucrum prorsus praicedentia , fortasse hispidius. Receptaculum subplanum, 
paleaceum; paleis lanceolato-linearibus , aculis, carlnatis , uninerviis , glabris, scarioso-diaphaois. 
Fi.oscui.1 disci crebri, lubulosi, hermaphrodili ; radii 6 — 7 (circiter i5 ex Bonpl.), ligulati, feminei, 
Floaculihermaphroditi {Jig. a. ) : CoaoLH flava,glabra; tubo lenui, tereiijlinibo infundibuliformi.quin- 
quenervio , quinquedentato j dentibus ovatls, acutis, eoerviia , puberulis, palulis. Stamina summo lubo 
ioserla. Filamenta glabra. Anther« connata;, incluss, nigricanles, Ovahidm (Jg. 3.) lineare, compres- 
sum , pilosiusculum , urceolo minuto sessili fimbriato lerminatum. Stylos glaber, inclusus. STiGMi bipar- 
ttlum , eiLsertum i laciniis patenti-recurvalis , pubescenlibus Flosculi feminei (^g-A') '■ ConoLL* ftavaj 
tubo tenui, compresso; ligula oblonga, bidentala , plana, palente , subbinervia, quinquelineaslonga, 
OvARiUM (Jig. 5.) lineare, li-iangulare, glabrum , coronalum urceolo minuto sessili fimbriato. Styldsvix 
exsertus,gIaber.STiGMA biparlilum , eiserlum ; laciniis capillaceis,glabris, palulis. FBfCTDS desideratur. 
l!aIlimor£e ob habitum aimills. 

4. WEDELU nELIANTHOIDES. t Tab. CCCLXXII. 

W. foliis ovato-oblongis , acuminatis , remole serralis, supra Iiispidulo - scabris , subtus 
pubescenti-pilosis ; foliolis involucri subasqualibus, oblongo-Ianceolatis , hispidis. 

Crescit in coUibus siccis , inter Jlausi et Ttcsan Quitemium , alt. i3oo hex. % Floret 
jiugiislo. 

Hebba sesquipedalis, erecta nut procumbens; ramts opposilts , leretibns , scabris ; junioribus piloso- ; 
pubesccntibus,dicbotomis. Folia opposlta, brerilerpeliolaia, OTato-obIonga,acurainala,basiangustata, <; 
remole serrala, rettculato-venosa, tripliuervia, nervis veuisque sublus prominentibus , membranacea , 
rigida , supra punctis caliosis albis denae conspcrsa, hJspidnlo scabra et Tiridla, suhtus p:iIlidiora et 
pubescenti-pilosa , bipoIUcaria,poIlicemIala. Petiolt sesqui- aut duas lineas loogi, pilosi, Flores {Jlg. 1.) 
terminalesBut alares,solitarii, longe pedunculati, erecli, magniludine iloris Bidenliscernuse. Peduncdli 

I i/a 3 \Ji pollices loogi , tereles , pubescenti-piloai, nudi. Involuckum semiglobosura , poljpbyllum ; 

foltolis circiter i5, imbricatis, oblongo-Ianceolalis, aculis, pUnis, rigidis, piloso-hispidis, subxqualibus. 
IlEGEPTACULt:H convcsum , paleaceum ; paleis lineari-lanceolatls , acutiusculis , uninerviis , subcarinatis , 
Rcariosis, diapbanis, glabris, flosculo hermaphrodiio breTioribua, persistentibus. Flosculi disci creber- 
rimi, tubulosi, hermaphroditi ; radii circiter i5 ( ao— 34 ex Bonpl,), ligulati, feminei, Floaculi herma- 
phrodili {fig. 3,) : Cokoll* glabra, aurantiaca; tubo tenui ; limbo infuodibuliformi , quinquedentato, quin- 
quenervio; dentibus ovalis , acutis, enerviis , puberulis. STAniKA summo tubo inserta. Fil*mekta glabra. 
Antheb*: connatse , inclusae , baai nud* , nigricaoles, Ovahiom oblongum aut lineare , compresaum, 
pilosiusculura , corooalum urceolo sulisessili diaphano lacioiato-fimbriato. SrvLtrs glaber, Stigha bipar- 
titum, eitserlum;laclniis recurvalis. KviEsii.{Jlg. 3.) Iineari-cuneata,compresso-ancipita, pilosa, lievia, 
cinerea , fusco-maculata , sesquilineam longa , uoronala urceojo minuto sessili laciniato-fimbriato, Flosculi 
feminei {fig. 4) - Corolla aurantiacaj jtubo pubescente; ligula oblonga, bidenlala , binervia, plana, 
palentc , qualuor lineas longa, Ovahiuu lineare , triaagulare , glabrum , in reliquis simillimum ovariii 
hermaphroditis. Stklu* esscrtus,glaber. Sticma biparlitum; Jaciiiiis divaricalis, glabris, Akenia (_/<§■. 5.) GYMNOLOMIA. 2 l 7 

obov:.Lo-Cuneala , comprcssiiiscula , eslevne conTexa et I^ivia , interne ansiilaln , margine memiiranocea , 
{■labi-n , cmerea , fLisco-mriculata , sesquilineam longa , urceolo minulo sessili ladniato-fimbi-ialo coronaia; 
alis subinlegerrimis , unJulalis. 

Ob structuram fruclus a reliquis recedens , forlasse ut genus disliDguenda. 

GYMNOLO.MIA.t 

C H A R A C T E R D I F F E R E N T I A L I S. 

iNvOLucitCM subliemisphxricum , polyphylkim , laxe imbricatum. Recep- 
TAcuLUM convexiusculum , paleaceum. Flosculi disci tubulosi, hcrmaphro- 
dili, ceutralessacpius steriles; radii ligulati, neulri. Akema obovata, com- 
pressiuscula, obsolete tetragona, apice subuuibonata, calva. 

Herba^ oppositifoliae , hispido-pilosEc. Folia integra. Flores sublerminales 
et axillarcs, solilarii , longe peduuculati, flavi. , 

CHARACTER NATUHALIS. 
iNvoLccnLM subhcmlsphacricuni , polypbyllum ; foliolis circiier 20, laxe 
imbricalis, sublanceolatis, mcmbranaceis , acutis ; exterioribus vix latiori- 
bus. Receptacullm convexum autsubplanum , paleaceum ; paleis linearibus 
aut lanceo.latis , apice subulalis, subcarinalis , scariosis , flosculo herma- 
phrodito brevioribus, persistentibus. Flosculi disci crebri, lubulosi , her- 
maphroditi, eentrales s^epius steriles; radii 7—10, ligulati, neulri. Flosculi 
hermaphroditi ; Coholla tuho brevi ; Hmbo infundihuliformi-tubuloso, 
quinquenervio , quinquedcntato ; dentibus ovatis , oblusis aut acutis, 
sequalihus. Stamika familia:. A^thkrjE inclusje aut exscrla; , basi nud£e, 
nigro-fuscescentes ; processibus terminalihus parvis, ovatis , oblusiusculis, 
diaphanis. Ovarium lineare , apice marginato-fimbriatum , flosculorum 
centralium ssepius sterile ; margine angusto, laciniato-fimbriato, demum 
evanescente. Stylus capillaceus. Sticma bipartitum , exserlum; laciniis li- 
nearibus, patentibus. Akeria obovata aut cuneata, compressiuscula, sub- 
telragona , Itevia, apice subumbonata ct calva. Floscull neutri : Cobolla 

KOT. GEri. Er Spec. Touls IV. ,8 2l8 COMPOSIT.F.. 

lubo brevi; ligula elliptlco-oblonga, apice bi- aut triioba, plana , patente, 
nervata, basi cucullata. Ovarium lineare, apice marginato-fimbriatum , 
slerilc. Stylus et Stigma nulla. 

Habitus. IIcrbEe oppositifoIia> , hispido-scabrBC. Folia ovala , iniegra , 
crenato-dentata , tri- aut tripIinerVla. Pedunculi subterminalcs et axillares, 
uniflori, solitarii, elongali, Flores flavi. 

Affinitas. A Wedelia Jacq. et Clirysanlliello Ricli., quibus valde afTinis, 
distinguitur floribus radii neulris , nec non ab illa akeniis calvis. An 
Wulffia Neck. {Elem.bot. i. p. 55.)? 

Etymologia. Ex ■/■jp.i-^y nudum et Aa^n margo. 

I. GYMNOLOMIA tenella. t Tab. CCCLXXIII. 

G. foliis ovatis, acutis, basi Icviter corclalis , utrinquo hispido-scabris. 

Crescit prope Il/ague et Contreras , locis subcalidis, alt. 300—700 k. [Nova Granata.) % ? 
Floret Octobri. 

CAti.Es procumLentes aut subTolubiles , iaferQe liguos!, tenues, ramosi, teretes, lieves, hispidulO' 
scabrffi. Folia opposita, peliolala, ovata, acula , basi rolundala et leviter cordata , argute denlau aut 
crenato-dentaia , reliculato-venosa , trinervia , nervis Tenisque sublus promineulibus , rigida , utrinque 
liispido-scabra , 9—12 lineas longa, 6 — 7 lineas lala. PETiOLisesqui-auldoas lineas longi, liispido-pilosi , 
canaliculali. F\.ORis{Jig. i.)subterminales, dentumaxillares.solilarii.longepedunculali, maguitudinelloi-is 
Malricarix Cbamomilla;; pedunculis 1— a 1/2 pollices longis , filiformibus, piloso-pubescenjibus. Ikvolu- 
CHCMsubbemispbiericum,polj'phyllum;foIioliscircilerao, laxe imbricatis, lineari-Ianceolalis, hispido- 
pilosis , membranaceis, viridibus; interioribus acurainatis; exterioribus aculis aut obtusiusculis, vii 
lalioribus. Recept*culu« conveiLum , paleaceum ; paleis linearibus , apice subuialis , subcarinatis , sca- 
riosis,glabris,apicehispiduIis, flosculohermapbrodilobrevioribus, persislentibus, Flosccli disci crebri, 
lubulosi , hermapbrodlli , ceulralcs sleriles ; radii circiter decem (?), ligulali , neutri. Flosculi herma- 
phrodili {J}g. a.) : Coroll* flava,glabra; tubo brevi ; limbo infundibuliformi-tubuloso, quinquenervio , 
quinquedenlalo ; denlibus ovatis, oblusis , enerviis , cilialo-fimbrialis. Antheh* inclus.t: , fuscescentes. 
OvAKiciit lineare , puberulum , apice marginatum , flosculorum cenlralLum sterlle ; margine angusto, laci- 
iiiatO-Bmbriato. Stvlcs capillaceus, glaber. Stigm.\ biparlitum , exserlum;laciniis lineai-ibus, ciliato-liispi- 
dulis ,palcntibus. AKEMi {Jig. 2. ) obovata , compressiuscula, sublelragona , puberula , lievia , canesceulia, 
apiceumbooala.FlosculineutriOfo'. 4.) : Coroli.a flava; lubo brevi; liguia elliplico-oblonga , apice 
Liloba, lobis oblusis, plana, palenle, glabra, sci- aut septemncrvia, odjeclo tubo vix Ires lineas longa, 
basi cncullala. Ovaruim !iLie:iie , pubcrulura, apicc marginato-fimbriatuni, sterile, Stylus el Stig.ma nuUa. 

2. GYMNOLOMIA noj-nENsis. t 

G. follis ovalis , 5ul)acuniiiiatis , basi rotunilatis, triQcrviis, utrioque hjsiiido-iillosis. GyBiNOLOMiA. aiq 

Crescit locis calidUsimis , prope Honda Novo - Granatensium , alt. lao hex. % Floret 
Majo. 

Rami teretes, lieves , pilosi. Folia opposita , peliolaU , ovata , subacuminata , Lasi rotundaU , crenato- 
deutaU , reticulato-Tenosa , trinervia , nervis venisque sublus promineQtil.us , rigida , utriaque hispido- 
pilosa , supra saUate Tiridia, sublus pallidiora, i2-i5 lineas longa, 7-8 lineas lata. Petioli a— 3 lineas 
longL, liispido-pilosi, canaliculall. Flokes axilJates, solil;,rii, ionge pedunculali , magniludine praco- 
denlrsipeduQCu]on]iforini,piloso-pubescenle,sesqui-autbipollicari. Involucrum subsemiglobosum , 
po]ypliylli,mjfoliolis i5— 3o, laxe imbricalis, lanceolatis, acutis, hispidis, membranacels , viridibus, 
sub!Equali!)us.nECEPTACi-LUM convexum, paleaceuoi; paleis linearibus, subulalis, carinalis, tliaphanis, 
.ipice hispidutis. Floscvi,! dlsci crebri, lubulosi , hermaphrodili , cenlrales sleriles; radii complurea, 
ligulati, neutri. rlosculi bermaphrodiii : Coholla, Staiiiina , STrnrs et Stigma prorsus pracedentis'. 
OvABiLMlEoeare, puberulum, apice marginalum; margine lacinialo-fimbriato. AKEMAbaud vidi.FIoscult 
neutri prorsiis ut in prteeedcnte; liguJEt apice bi-aut irifidajlacinia intermedia miooi-e. 

Pr.tcedcnli similliina, rix distiQCla; an caulis procumbens aut volubilis? 

5. GYiMNOLOMIA TRrpLmERvu. t 

G. foliis ovatis, anfiustnto-acuininatis, jjosi actitis, triplinerviis , utrinque adpresso-hJsi.i- 
dulis. 

Crescit in alta planilie Bogotensi , alt. 1 36o hex. % ? Floret Jtdio. 

Kami tereles, Iteves, glabriusculi; juniores adpresso-pilosi. Foi.ia opposila, ovaia , angustato-suLa- 
cuminata, basi acula, crenalo-dentata, reticulato-veoosa , Iriplinervia , nervis subliis prominenlibiis , 
membranacea , rigidluscuia , «trinque piiis parvis adpressis hispidula , supr.-i satiale viridia, subtus palli- 
diora, 2 1/4-2 i/2polIiceslong,i, i3-i4 lineas lala. Petiol, 3-4 lineas longi , canaliculaii , adpresso- 
pilosi. FLOfiEsaiiIlares,solilarii, longe pedunculati, magnitudinepra;ccdentium;pedunculis filiformibus, 
adpresso-pilosis , pollfcarihus et longioribus Q). Invoi.ccrum polyphjllum , adpresso-pilosum; follolis 
membranaceis , planis , laxe irobi'icatis, acmis; iBteiioribus lanceolausj exlerioribus oblongis, paulo m:i- 
juribtis. IIeceptaccllm paleaceumi paleis priecedenlitim. Flosclli disci lubulosi, in specimine snp- 
pelcnle delapsi ; radii neutri , prorsus ut in prajcedente. Fkuctus haud vidi. 

4. GYMNOLOMIA rudbeckioides. t Tab. CCCLXXIV. 

G, foliis ovalis, acuminatis, basi rotuodalis, trinerviis, utrinquc hispido-pilosis ; radio 
septeinlloro ; aDlheris essertis. 

Crescit hcis temperatis , prope Ayavaca Peruvianorum , alt. \!\Gohex.'& Floret Aueusto. 

Herga Toiubilis; rami opposili , snlcato-anguiali , punctuHs verrucosis exasperati ; ramuli pilosi, Foua 
opposila, peiiolala, ovata, acuminala ,basi rotundala, argute crenalo-serraia , reliculato-venosa, sublri- 
nervia , membranacea , utrinquehispido-pilosa, suprasatiate viridia.sublus pallidiora, subbipollicnria, 
pollicemetpauIolaliora.PtTioLis- 5lineaslongi,canaliculati, pilosi. Flores{/^. i.)inramulisa\illareset 
termina!es,solitarii,pedunculali,erectl,magnitudineflorisMatilcariBeChamomillie. pEDUKCULig— lalineas 
Inngi, villoso-pilosi, nndi, I.NvoLccnuu subsemigiobosum, polyphyllum; foliolis 9— 10, subdnplici serie 
dispositis, sub^qualibus, lanceolalo-linearibus, acutiosculis , planis, pilosis, viridibus. REcEfTACDLVM 
coniesum , paleaceum ; paleis involucrum valdc superantibus , ovaio-lanceolatis , aculis , carinatis , sca- 
riosis, flpice puberulis, ilosculo hei-m,ipbrodilo brevioribus, persistcnlibus, Floscvli disci crebii. 220 COMPOSTT.T-. 

tul.ulosi,liermaphrodiliiraJiicirc;ier7,ligulati,neutri.FlQaculil.crinaplirodiliCAg. a,):CoROLi.Aflava, 
glabrai lubo breTissimo ; limbo iufundibuliformi-tabuloso, quinquedentaEo ; denlibu» ovalis, aculis, 
unineryiis, pilosiusculis. Antheb* exsertte. fusco-nigricaQles ; processibus termindibus parvis, ovslis, 
oblusis, dlapbanis. Ovab.um linesri-cuneatum . compressum , gUbrum , .pice m.-irginatuic ; marg.ne 
brcvissimo, fimbrialo-laciuulato , demum evanesceute. Styles glaber. Stigma bipartitum , exserlum; 
laciniis recurvatis, pubescenlibus. Akema (fg. 3.) cuneata, compresso-telr.-igona , l^via, pills rarU 
adpressis obsila , nigra , lioeam loDga , calva. Flosculi neuiri (Jig. 4. ) ■ Coroll.i ftara i tubo brevissimo ; 
licuk oblonga, hiloba, lobis obtusis, quinquenervia, nervis noonuliis olisoletis interjectis, plaua , 
pa.eule, exlerne pllosiusci.la, vix Ires iiaeas louga. Ovab.vm lincare, minulum, sterile. Stvlis nullus. 
Obflorumstructurai..apr£ecedenlibusparumreccdil;aogeneristliSlmcti?RudbeckHanounullisperha- 

HELIANTHUS. Linn. 

Involucrum polypiiyllura , Imbrlcatum. Recefiaculum planum, palea- 
ceum. Fj OSCU1.1 discl tubulosi , bermaphrodlti ; radil ligulati , neulri. Akenia 
compressa, coronata squatnis (stcpius duabus) aristceforinlbus, deciduis. 

HerbBC, stepius ahissima!; rarius frutices. Foba opposita aut alterna, 
inlegra, sEepissime nervala , magis minusve rigida ct aspera. Florcs termi- 
nales, sa;pius corymbosi; radio lutco. 

i) Frulices. 

1. HELIANTHUS micuopiiillus. t Tab. CCCLXXV. 

H. frulicosus; foliis alternis, approximalis , subsessilibus , oblongls, obtusis , margioere- 
■volutis, itktegerrimis , sublripUnervii.s, coriaceo-crassiusculis , supra slrigoso scabris, subtus 
incano-tomenlosis; floribus solitariis, ceriiuis, 

Crescit in subfrigidis Regni Peruviani , prope urhem Caxamarca et in Paramo Yamigium- 
ga, alt. i5oo hex. j) Floret Septemhri. 

Frltex bipedalis, ramosissimus; ramis aliernis, teretibus , glabris ; ramulis abbreviatis , cano-tomen- 
tOMS , (iense foliosis. Folia alterna, approiimala, juniora subimbricata , subsessilia, oblonga, oblusa , 
iiitegcrrima, margine revoluia , reliculalo-sublriplinervia , nervo medio subtus promincnle , coriaceo- 
cras5iuscula,rigida,supraslrigoso-scabra et canescenlia,subtus incano-lomeiitosa, quatuor aul quinque 
lineas longa. Flobes (yi^. 3.) inapice ramulorumsoiilarii,pcduneulati,cernui, mngiiiludineiloris BelliUis 
perennis.lNvoLUCRDai liemisphasricum , polypliylluni i foliolis circiter ao , laxeimbricatis , lineari-obioagis , 
aculiusculis , apicem versus cano-tomentosis; exlerioribus brevioribus. IUceptaculcm paleuteum; paleis 
lanceolalis, aculiusculis , subcarinalis, membranaceis , glabris , flosculo brevioribus. FL06cni.i disci 
crcbri, liibulosi, bermapbrodili; radii circiter 16, ligulali, neutri. Flosculi bermapliroiliti {fig. a.): 
Cgndl.LA flava, glabi'a, lubulosa, quinquedenlala; dentlbus ovalis, acutis. Akiheb.e eiserliie. OvAmuM 
linearj-ciinealum, compressum, pilosum. Stylus glaber. Stigm* biparliium, eiserluia; laciniis rcvolutis. 
Akemuu (fig- 3.)cuncaium, compressum, adprcsso-pilosum , nigricans, apice LJpaleaceum , sesqui- IIELIANTIIUS. 221 Iine.n, lo»8u„ ; p.lei, ,„bulali,, .ri.tefomilu., .e.bri, , „,cii,, a.eidui., «qu.libu., .leuio b,e, 

F o,c„l, ueulc, (/j, 4 ) : CoHOL,. 11.,. i lubo bre,i,.iu,o , el.bro; lieul. obloug., Irideul.l. , m„lli„er,i. , 

Pl.u., p.tenie . du.. ei dimiJi.m liuc. lou... 0,.„„, li„e.,e, .icile. 

2. HELIANTHUS argekteos. t Tab. CCCLXXVI. 

U. frulicosu.,; folii, altcruis, Lreviter petiol.ti,, l.nceolsti, , inlcerrimi, iniucrvii, 
•upra ,ericeo.piIo,i,, ,uLtus .Ibo-tomentosis; floribu, solitariis. 

CracilmsummU Andlbu, Msmyemmm prope Los Paredones , ah. mii hex. ( Re,„o 
Qttttensi.) j) Floret Jttlio. f^o"" 

.IWrjFoJrT""' "■■"'"■"""i '■"'•!"■■-. lerelibu,, .olcti. , Bl.bri, , ,.„uli. .eric.o.|...,i., 
. b,d,» Foiu .1 leru. , b,e„ter peuol.l. , l.ueeol.l. , .cu,., iu.escrim., ,ri„er,i.,,„p„ .„iceo-pilo.. e 
,,r,d„ ,ublu. .Ibo-lomeuU». , ,„bbip„lli„,i. ,,„.,„„, li„,„ I.,.. p„,„„ .e.,,„ili„„m |„„.i ?„:„„ 

ectc, .ubb,,„ll,c.r« , l,„.i„.p,l„,u,. l„„„c,™ .ubbemi.pbsricu™, polypb,ll„u,i foli„li. circL,„ .„ 
Wpl.c, ,er,e dupo„n, ,.„b,q„.r,„„,, „b|„„gi,, .culi,, „,c,i„,ibu, l.u.lc-.ericei. , iuterioribu, „„t„m 
aptcem versu. .ericei,. Receptaculu,, pla„lu,c„l„m D.icrenu, . n.1»-. l, i , ■ 

,. . . . 1 "*'-""""' p.ie.ceum; p.ie,, oblouco-lauceolati,. .cnilus 

i°mi'.°ir.'°r~';"T ''''r''''"°'"'°''""'''"''*""'"='°*''' ''"""^ 

t,m,,tub„l„„,berm.pbrod,Oir.d„c,rc„cr ,5, li5Ul.li,„eulri.FlMC„lil,crm.pbr„d,lif&.Vr„.„, 
....,,„f„udib.lifo,.i...b„lo..,.„b,e„,,ic„s.,%ui.,uede.iau.,el.b,.. druii f^; „t ",; 

S"r'i,r""" 7"T "'""""^ T"- °""" '"""' ■ "•■'""'' ■ "i""""- '"•■•" e'"-- s""« 

te.e.Bl.b,.m f..cu. ,.p,ce b.p.lc.ce.m , du.. ,i, liue., lougum , p.lei. ,i,.,,„,„uli, du.bu,, .ri,,.,: 

^Z 2"' '''''' ••'''""' ''^'°''°''°'''"'"^^^^^^ 

labrLl.teri"'''''"'" "'*''"'' ''°*'' ' '"*''''''''''°°''''''''"'' f ■'"''• P'"'^ 

3. HELIANTHUS VEn.EsmoiDEs. + 

II. froticosm;folii!.llcrni,, peliol.ti, , ov.to-l.nceola.is, .cumiu.ti. , intcgciiimis , tri- 
nervu,, , ,upra adpreMO-pilo.i,, subtus incaois et sericeo-lomentosis ; floribns subcorymbosis 

Cresctt locis temperatis , ijtter Gttancabamla et Paramo de Gttamaai , alt. 1200 fexo» 
[Peruvia.) Tj Floret Jtigttsto. '^' 

F«uTEi tri- aul quadripedalis, ramo,i.simu. ; rami. .Iternis, .ere.ibus , striatis, teuui.sime l.nali, ■ 
ramul,sl.n.lis.FoL,*.llcro.,l,el,ol.ta.„,at„-l.nce„lat.,acumiu.la, integerrima, reliculato-triuerri. ' 
,"pra.dpre„o-pilosaet,iridi.,sobtussericeo-,omentos.etinc.na,se,quip„llicaria,b.sidimidiumpollicem 
...■ P.T,„L, d,.., ei dimidiam ll.ea, longi , l.u.ii. Flo.es adll.re. ei i.rmi.ale, , .oliu.rii , ped.L.laii 
n .pic. ,.„.|o,„„ ,ubcorymb„,i , erecti , m.5„ilndi.e flori, A.teri, .n„„i. P,„ „„.„„ ter..e. 6 .u. 8 
n.e.s lons,, p,lo,o-pube,c.ule,. l,.,„Loca„i, be„,i.pb«ricum , poljpbjUnm; folioli. .6 .u. ,8 imbri 
c.„,, „bl„„g,.,„bl„,i,,„ie,., la..lo-pil„,i,i inferioribo, brerioribu,, ,„l„qn.r,o,is. H,c«ptic«l„« 
ccrrrimi^^^irr' ■"'•'■'''■"'•">'"• <■''"'■"• -"■»■". «•««lo br.vi.ribu,. Flccul, disoi 
crc.emm,, t.b.Io., , berm.pbcodiu ; r.d„ crcle, d,c,m , ligul.li, ueulri, Flo.c.li herm.pbroJili . 
^c.","''.. -' t '"■ "■'"■"'"■'""«■•■"' ■•"■■"'«.■, .ub.,.„ic„,a. ,„i.,.,d..,.«id,.™L.,.S; 
acu is, enerviis. -^thes* siibexserliE. Ovabilh "uoealuui , compressum, glabrum. Srvnrselal.er. Sticha 
b,p.r„,.„, „„„„.„ |.c,u„. „,ol„,i.. Ael.^,lu .U„.B„.c„n,.t„u, , co„pr.,.u„ , ,„be„.rsio.tuI' 333 COMPOSIT^. 

leeve, glabrum, nigricans, «pice bijialeaceum ; paleis subaristaiformibus , scabris, tequallbus , erectis 
deciduis. Fiosculi neutri ; Gorolla flava ; Ittbo teoui , pubescenle ; ligula elliptica , obsolete trideDtala . 
plana, patenle , mullinervia , glabra, punctis glandulosis consperss, duas lineas looga. OvARiui» imper- fectutn , liticare. aj Herbn. 4. HELIANTHUS sqdakrosds, t Tab. CCCLXXVII. 

H. foliis altemis aiit oppositis , sessilibus, lincaribus, niargine revolulis , intcgcrrimis , 
uninerviis, hispido-scaberrimisi floribus sulicorymbosis; involucrJs squarrosis, bispido-sca- 
bris. 

lleliaBthus linearis. Cavan. ic. 3. /i. 9. t. 218 ? 

Crescit prope Guanaxuato Mexicanorum , alt. iioo hex.X Floret Septembri. 

Hehsa subbipedalis. Cmtlis erectus, ramosus, teretiuscu!ns,piloso-birtus; ramis allernis; inferioribus 
Eterilibus, abbreviatis , foliosis ; floriferis elongalis, subfastigiatls. Foli* alterna aut opposita, sessilia, 
linearia, acuia, iolegerrtma , mar^ine revoluta , uniaervia(?J, nervo sublus valde prominente , ulrinque 
hispido-scaberrima, 14 aut i5 lineaslonga, a/Jlineas lata. Tlores {Jig. 1.) in apice ramorumsolitarii,pedun. 
culali, erecli, subcorymbosi , magoitudine floris Bidenlis ceroua;. Jnvoluciiuu hemisphoEricum , poly- 
pbyllumi foliolis crebris, arcte imbricatis, lineari-oblongls , aculis, superne bispido-scabris , apice 
viridibus,re£leio-squarrosis; eiterioribus brevioribus. Receptaclliim planiusculum, paleaceum; paleis 
obIi»ngis,acumin.itis , carinatis , glabris , scariosis , flosculo brevioribus. Fi.osciLi disci creberrirai, tubulosi, 
hermapbroditi ;radii i6aut 30 , ligulati, neutri. Flosculi liermaphroditi (_fig. a.): Coroli,a flava , lubulosa , 
ghbra, quinquedentata; dentilius ovalis, acutis , enerviis. Anthek.e demum e^tserta;. Ovabium lioeare, 
compressum, glabrum, pilosiusculum , paleis tribus subulalis coronalum. Stvlus glaber. Sticma bi- 
parlitum, exsertum; laciniis revolulis. Akenium (^g. 5.) lioeare.comprcssum, pilosiusculum,corouatura 
palcis crebris, minulis, subulatis, fimliriato-scabris , deciduis, a aut 3 mullo loiigioriUtts, aristmformibus, 
akenio paulo brevioribus. Flosculi neulri (^g. 4.) ' CoROLLAflava ; tubo hrevi; ligula elliptico-oblonga, 
tridentata, plana,pa(ente, mulliuervia.gl^ibra, duas et diraidiam lincas louga. OvARiUnIineare, tenuis- 
simum , glabrum , sterile. 

5. HELIANTIIUS PAnvirLonus. t Tab. CCCLXXVIII. 

11, foliis ioferioribus oppositis, sessilibtis, lineari-oblongis, obtusis , subintegerrimis, his- 
pido-scaberrimis, rigidis; floribus solilariis, loagissime pedunculatis ; involucris hispidis. 

Crescit prope Santa Rosa Mexicanorum , alt. 1 \ 5o hex. Ti: Florel Septembri. 

HeRBA subpedalis. Caulis erectus,ramosus, teres, striatus ramiqueretrorsumadpresso-birli,scabrius- 
culi, oppositi, elongali. Folia caulina opposila, ramca alleroa, sessiha, lineari-oblonga, obtusiuscula , 
subinlegerriraa, reliculalo-veoosa.utrinqueprKsevtirasupra bispJdo-scaberrima, rigida,subluspallidiora, 
circilerseptemlineas longa. Flohes (j%. i.)in apice ramorumsolilarii, longissime pedunculaii, erecti , 
magniludine floris Malricariie Chamomillffi. Involuchum hemisplircrico-campauulatum , polyphyHum ; 
folioliscirciterdecem,subimbricalis, ianeeolatis, aculis, hispidis, subajqualibus. RECEPTACEi.nii palea- 
ccum; paleis lanceolalis, aculis, catiuatis, glabris, flosculo breviorihus. F1.0SCULI discicrebri, lubulosi, 
hermaphrodili; radii circiter ocio , ligulali, neutri. Flosculi hermaphrodili {fig. a.) : Cokolla flava ; tubo 
piloso ; limbo iufundibuliformi-lubuloso , quinquedeulato 1 dcutibus ovalis, acutis, enerviis, reflexis. HELIASTHUS. <.l.lone.,,„Jen,.,.,n„,o»,pI.n.,p.,on,o,,i.,r.,lin..,I.ng., 8l.br.. 0„.„.lino„o,1on,p;.,L, 

6. HELIA^'THUS TnDx.LLEMis. t 

n. foliis .Iterni., snlucailibn,, hncool.io.oblongi,, ,culi,, basi rownd.tis, intcserrimi, 
tr,pl,neryi,s, rig,dis, scaberrimis ; involucris hispidis. 

Crescit in maritimis Perwits prope Triixillo. % Floret Ootobri. 
ERBi erecla, ramo,. ; rami, abernis , lerelibus , pilo,iu,cnlis ; ramulis florifcri, subrasli.iatis Fo, ,a 
.lt.rn., bremer peiiol.i.. .nb.„sili.. l.uceol.io-oblong., .cnia, b.si r.tunJ.u . int.eerrim. roii 
cnl.,„ v.n.s.,tripliner.,.,„.r,i..ubl„,pr.min.n,ibn.,ri6ida,nlrin,u.pr,.erti„.npr..e.ber'rim., 
b,poil,..,.,a , j a„t 8 l,„e., I,,.. p„,o,r. .esquiiino.m lonens, oanalioul.tu., .c.brius.ulu.. Pro.rs in 
ap,o.r.nrul„rum ,„l,t,r,i , erecti , pednuculati, m.sn,tndine floris Inula, brii.nnio. ; pednnculo sulc.to 
snp.r„. h,sp,Jo. HvoLrao» s.mi6lob„,um, poljphjllum; f„Ii„Ii, cr.bri,, adpres,„-imbricati,, l.„I 
oeol.t,,, ..„„.,, p|a„,5, exl.r„e hi.piJisi c»t.rioribns p.„l„ brevioribns. H.c.rTjcoLn. plauiu.cium 
p.Io.c.um ; p.Ie„ I,„oool.li. , c.rin.lis , „,be„.ir„rmibu, , aculis , sc.rio.i, , .pioe .o.b,i„,o„li,. Fl„.o„, , 
d„c,crobcrr,m,,,„b„lo„,herm.phrodi,lir.dii,._,5,Iis„l„i,ue„,ri.Fl„,c„Iiherm.phr„di,i,C„,o,La 
; l„bo br.„, p„bernl„i limbo ,„h„l„.o , basi ,.„lric„,o , .pioe ,ni„,„. JenUlo ; d.otihn, o„li, ., -, °", "-•' .,.„,>, cu.o, .p,ce ,u,nqueuen,a,o; 

aou,,u.oul,s, patentibus. A«rnER^ inclu.K, fusce.cont.s. OvAaiuM Iine.ro, compressum , gl.brnm 
„,t„m .r,.t„ du.hu, „,u.mullsqu. complnribn, minimi, subul.ti. limbri.lo-.ih.li. ; ,ri,li, raroll. 
d,m,d,o br.„or,bn. , i„..,n.Iibu., .Iter. dimidio breviore. Sr.LO. sl.b.r. Srio,. biparlilum , lacinii. 
re,„I„l,.. Akemou non vidi. Fioscnll „e„lri ; Cobolla flava ; tubo brevis.imo , o„mp,es,o , p„b.scenle ; 
lignl. oblo„go-l.„cc„lala,em.rgi„ato.hije„tat,,pla„a,p,,e„,e, glabra , ,i, „o,eni line,. lono, dnas 
Ime,. la,,. O^ahium sl.rile , lineare, con,pre.,sum , gl.bruu, . apic. ouJnm . neo ariststum. " 

7. HELIANTHUS coniiiroLnjs. t 

n. foliis suboppositis , ohlongo-eUipticis, acuminatis, basi rotundatis, remoic dentic,- 
I.tis , triplinerviis , rigidis, snpra .sperrimis , snbins bispidisi involucris squ.rrosis , bispidis. 

Lampote incolis. 

Creseit locis asperis prope Santa Rosa lie la Sierra Mexicanortmt , alt. i ',:o /lej-. -if ? 
Florct Septembri. 

Hebba triped.Iis, erect. . r.mosa ; ramis .ngnlalis, hiq,idis, alterni. .nt „pp„sitis. F„lia „pp„.i,a 
autohern. ,peiiol.t.,obI„„go.eIliptica,aeuminala. hasi rotuudata et ,ii in petiolum decurreniia 
.cmotcelobsolet. denlioulala, retionl,to-,en„sa , tripli„.r,i. , ner,i, ,e„isq„e .nh,„, prominoniibn., 
r,g,Ja, snpr. pibs .dpre..is asperrim. , subtus hi.pid., tripollio.ria , ,6 .„t ,7 line.. la, .. Pet, oLo. vix 
qn.luor line.s longus , o.n.licul.lus , eiterne hispiduln,. Flobe. in .pic. ramnlornm .ohlarii I„„,o 
peJ„„c„I.t, , m.em,udi„e ff„ri, In„|„ bri,.nnic«, ereCi ; p.Jnnonlo ,nlca,„ a„g„Ia,o , bi,pid„. !»,„- 
LLCRu>, hem„pha:r,cum , polyphyllum ; folioli. circiler .0 , Juplici .erio disposi,i, ; ex,.rioribus lan- 
c.ol.,U,rieidi,,hispidi.,,,„,rr„,o-r.flesi,ii„leri„rib„sohIo„6is,„btl„i.,nt.ou,is,.,c.rioso-n,.mbr.- 
n.ce„ . pa,en,ibus. ReCErrACLLOM pl.niu.o„I„n, , p,le,cc„m ; p.Iei. la„L.e„l„is , c.ri.ati. , acun.in.,0- 
p„„gc„,ibus, .oariosis, .Iriaiis , gbbrla. Flo.coli Jisci creberrimi , tuhnlo.i , bermapbi-odili , r,dii 224 COMPOSIT^. 

circiter So.Jigulali, neutri. Flosculi hermaplirodili : Coholl* ilava ; Uibo breTi, puhcrulo; limbo luhu- 
loso, cjlindraceo, quiuquenerrio , basi veniricoso, apice quinquedentato; deutibus ovalis. aculis, 
enerviis patentibus. Anther* inc]us2e,fuscesceQles.0v.i,Ric«lineare,compi-essuiii,niarginchispiduluio. 
Sttlus glaber. Sticma. biportitum; laciniis lincaribus, complanatis, spiraliler revolutis. Akenidh lineari- 
cuncalum, compressuni. biarislalum, pilis adpressis sericeo-pubescens, fuscescens, duasliQeaslongum; 
aristii «quatibus, bispidulis , akeniura suba^quantibus , deciduis. Flosculi neutri: Coboll.i flavo; tubo 
brevi, glabro; ligula laoceolato-oblonga , emarginalo-liidentaU, nervosa, plana, pateate, glabra, novem 
lineasloDga. OviHiLMslerile, Hneare, compressum , glabrum. 

8. HELIANTHUS aureus. t 

H. foliis alternis (?), peliolatis , oblongis, utrinque acutis , siibintegerrimis , subtripliner- 
viis, rig!dis,supra pilosis, subtus incanis ct villoso-lanatis; involucvis hispido-pilosis. 

Crescit locis apricis prope Alausi Qtiitensium, all. 12.70 hex. 1C Floret Julio. 

Herda erecta , bi- aut Iripcdalis ; rarais allernis, angulatis, bispido-villosis. Folia adulta a me haud 
\isa ; juniora alterua .peliolala , olilonga, utrinqneacuta, suliloiegerrima , relicuialo-venosa, sublripli- 
nervia , rigida , supra pilosa et viridia , sublus villoso-lauiita et incana , sesqui- aut bipollicaria. Petioli vlx 
qualuor lineas lougi , hirsulo-lanati. Flobes in apice ramulorum solltarii , erecti , longe pedunculali , 
magaitudine floris Chrjsantbemi iodici; pedunculo slrii.[o , apice paujo incrassato el hirsuto. Ikvo- 
LUCBUM hemispbiEricuni , polyphyllum; foliolis 3o-^o, Iriplici serie imbricatis, adpressis, lanceolato- 
oblongis, aculis, planis, hispido-pilosis ; exlerioribus paulo brevioribus. Receptaculum planiusculum , 
paleaceum;paleislatelinearibus, carinatis, obtusis, stnalis.scariosis ^glabris.FLOsctiidisci ci-eberrimi, 
tul)ulosi,hermaphroditi;radii 16 aul 20 , ligulati, neutri. Flosculi hermaphrodili ^ Coi.olla lulea; tubo 
brevi , pubescente ; limbo tubuloso-cj-lindraceo , quinquenervio, basi ventricoso et pubescente, apice 
Huinquetlentato; dentibus ovatis, acutis, encrviis, patenlibus. Anther* fuscescentes. Ovarium lineari- 
cuneatum , compressum , adpresso-pubescens , apice biaristalum squamulisque compluribus minimis lan- 
ceolatis fimbriato-cilialis coronalum ; arisiis tubum corollpj duplo superaolibus, iKqitaUbus, Stvlus gla- 
ber. STiGHAbiparlilum; laciniis levolulis. AKE.MtM non vidi. Flo.scuii neulri ; Coroli,a aurantiac.n; tubo 
breTi,pubeicente;ligula lanceolaia, tridentata , nervosa , plana, patente, glabra, i^lineas longa, Ires 
lineas laU. Ovarium sterile , lineare , compressum , squamnlis nonnullis mluutis fimbriato cili..iis coro- 

Helianthussquarrosus, truxillensiset aureus forlasse ob pappi slructuram ut genus dislinguendisunt, 
perhabilum lamen haud discrepant. 

VIGUIERA. t 

CHARACTERDIFFERENTIALIS. 

Involucbum semiglobosum., pol;yphyllum; foliolis simplici serte dispo- 
sitis , subaequalibus. Receptaculum conicum , paleaceum. Fi^osculi disci 
creberrimi , tubulosi, Itermapliroditl ^ radii noniiulU , ligulati, neuli-i. VIGUIERA. 225 

Akekia obovato-cuneata , compressa, coronata squainulis nonnullis aristis- 
que duabus deciduis. 

Herba ramosissima. Folia alterna , inlegra. Flores tcrminales , corym- 
bosi , flavi. 

CUARACTER NATURALIS. 

Involdcrum hemisphajricum, poljphyllum; foliolis i6 aut ,8, simplici 
senodLsposilis, lincaribus, apicc subspathulatis, basim versus paulo dlla- 
talis,8ubscariosis,suba!qualibus, patulis. RECEPTAcm,UM conicum, palca- 
ccum; paleis oblongis , carinalis, acutis, scariosis, floseulo paulo breviori- 
bus, persistenlibus. FioscuLi disci creberrimi, tubulosi, hermaphrodili ; 
radu nonnulli, ligulati.neutri, FIoscuIihermaphroditi.ConoLLA tubobrevi; 
bmbo tubuloso-infuudibuliformi, quinquenervio , quinquedentato, basi 
ventricoso; dentibus ovalis, acutis , enerviis, palulis. STA„mA familis:. 
AHTHEnjjsubexserta:, fuseescentes, basi nuda;. Ovarium cuneatum , com- 
pressum. Stvlls filiformis. Stigma bipartitum ; laciniis patcnlibus. Akehilm 
obovato-cuneatum, compressum (sericeo-pilosum.). PAPr„s: squamuls se.N; 
quatuortruncata:, fimbriato-ciliata;, membranacea:, diaphanse; duie ari- 
stKformcs , subulatac , crccta; , decidun: , ina:quales , reliquas longitudinc su- 
perantes. PEaiCAapicM chartaceum. Seme» erectum , obovalo-cuneatum 
compressum. Epis,e„mium (albumcn Ca,,s.') membranaceum , tenue ' 
dtaphannm, alhidum. Empryo reclus. CoTrLEnosES ohovats, plano-con- 
vexa;, truncato-obtusa , carnoso;, flavido-alba;. Radiclla infora, leres, 
recta , cotyledonibus duplo triplove brevior. Plumula imperspicua. Flosculi 
neulri: CoaoLLA tubo subnullo; ligula oblonga, bidentata, marginc undu- 
lata et niflcxa (?), nervo.sa , basi cucullata, patentc. Ovamum lineare 
sterile. ' 

Habitus. Herba crccia , ramosissima. Folia alterna , ovata , integra. Flores 
terminales, corjmbosi, flavi. 

■ Ca,iini, Composi). p. 6. ■■U,1.1J ■■ 

KoT. Ge.\. et Spec. TuMUS IV. . ^ . . ' ■ 326 COMPOSITJi. 

Affinitas. Medium tenet inter Helianthum et Spilanlhem, distinguitur 
ab hac flosculis radll neutris, ab illo receptaculo conico et involucro sim- 
plici , ab utroque pappi structura. 

ETyMOLOGiA. Geuus dicatum inhonorem L. G. Alexandri Viguier, D. M. 
botanici Monspelicnsis, auctoris Monographiic dc Papavere. 

1. VIGUIEUA HELUNTiioiDEs. + Tab. CCCLXXIX. 

Ciescit frequentissime in Insula CubiB prope Havanam. o 

Herb* bipedalis, erecta, ramosissima ; rnmis floriferis subdicliotoml? , subangtilitls, strialis, glabns. 
FouAallerna.petiobla,OTata,acuiiiinala,inpeliolumaii8UStata,iQtegerrima,glabra,lr[nerTia,rigida, 
suprast:abra,subtU5adpresso-pilosa.PETioLus pilosus. Flohes f/g. i .) in apice caulis cor jmbosi, subfasligiati, 
magmtudineBidetiliscerQUie. erecti; pedunculo superne paulo incrassato , sulcato , piloso-pubescente. 
Invohjchcm semiglobosum , poiypbyiium (profunde muliiparlitum?) ; foliolis vti— 18, simpliciserie dis- 
positis, subffqualibus, linearibus , viridibus , bispidulis , patuHs , basim versus paulo dilalalis,subscario- 
sis, apicesubspathulatis. RECEPT.iCDi,rwconicum, paleaceum;paleis oblongis, carinatis, aculis,scariosis, 
glabris, flosculo paulo breviorlbus. Floscuu disci crebri, lubulosi , hermaphrodili ; radii nonnulli, 
ligulali, neulri. Floscuii hermapbrodili (/,5. 2.) : Corolla flava ; tubo pubcscenle; Jimbo lubuloso-iu- 
fondibuliforiiii , quinquenervio , quinquedeniato , basi venlricoso ; denlibus ovalis , aculis , cnerviis , 
patulis. ANTHER^foscescentes.subexserite. OvAniiijucuoeatum,compressum. STyLijsglabcr, Stigma bipar- 
titum ; laciniis palenlibus, glabris. Akeniitm {/ig. 3.) obovalo-cuoeaium , compressum, aericeo-pilosum, 
nigro-fuscum , 1 i/3 liiieas longum , squamulis quatuor et aristis doabiis coronatum ; squamulis ( circi- 
ler4) Iruncatis, (irabrialo-ciliatis, dia[jbanis ; arislis(squamulis aristicfoi-mibtis) subulatis, deciduis, erec- 
tia, inajqualibus; allera akenium loogitudinesubKijtiante, squamulis tamen dupto longiore,- allera fere 
dimidio breviore. PERictnpiDM charlaceum. Semen (/ig- 40 ereclum , obovato-cuoeatum, comprcssuni. 
Membrawa PBOPBiAsemiais lenuis, albida, Embrto {fig. 5.) rectus. Cotyledones obovatiE, pIaQOCODve\;e , 
truocalo-ybiusaJ.carnos.-B, fliivido-albse. Radicula infcra , teres , recla, cotyiedonlbus duplo tripiove 
brcvior. Plumola imperspicua. Flosculi neutri {/ig. 6.) : Cobolla flava; tubo subnuilo; Ilgnla oblonga, 
bideotala , mai^ine undulata el inflexa (?), nervosa, basi cucullata , patcnle , a i/a lineas longa, Otaiiil'M 
sterile, lincare, pubesccns. 

XIMENESIA. Cavan. 

Simsia ficlfolia. Pers. 

IsvoLucRiJM polyphjllum, imbricatum, subaequale. Reccptaculum pla- 
niusculum, paleaceum. ELOsctJLi disci tubulosi , hcrmaphroditi ; radii ligu- 
lali, neutri. Arekia obovata, comprcssa, intcrdum alata, aj)icc emarginata 
ct biaristata; arislis pcrsislenlibus. XIMESESIA. 227 

Herba; foliis altcrnis aut opposilis, ssepissime integris; floribus lermina- 
libus, corjmbosis, luteis. 

1. XLMENESIA ihspida. t 

X. foliis alternis, scssilibos , ovato-oblongis , obsolete serratis , 'supra piloso-, sublus se- 
riceo-hispidis. 

Crescit in moniosis Nova; Hispanice , propeSanla Rosa de /aSierra et FaUadolid, alt. i ooo- 
i4oo hex. X Floret Septemhri. 

Herha uui-aul bipedalis. Cjulis subaimpJex , apice sulilriflorus , ereclus, leres, fuscus, liirlo-hispi- 
dulus ; ramis alleruls. Folia alleroa, sessilia, oTnto-oblonga , acula, obsolcle serrata , rigida , supra piioso- 
hi,'pi(la, subhis serii.co -lilspida , decem Hneas Jonga. Flobes in apice Ciiulis tres, allerni, longe peduU' 
culali . cerniii , magniludiiie Horis Anthemidis arTenais. Peddnci.-li hirto-hispiduli , leretes , uni- aul ses- 
quipollieares. Involccrum suLcampaoulalum, polyphyllum ; foliolis circiler 20 , subimbricalis , lanceo- 
latis, acutis, LispiJo-pilosis ; exlerionbus paulo brerioribus. Receptaculkm pajeaceum. Floscdh iu 
specimine nostro vcrmibus deslrucli ; discicirciler 3o, lubulo5i,bermaphrodili;radii circiler 13, ligulati, 
neulri (ex BoDpl.). Flosculi hei-maphrodili ; Cohoila flava, tubulosa, quinquedenUta. h.nru.t,nm et 
PiSTiLLUM generis. AkEMU« desideralur. Flosculi neutri : Corolla flava; tubo hrevi; iigula oblonga, 
obEusa,pUaa,palen(e, multinervia, quatuor liueas longa. 

Ximeuesiie heierophyllie consimilis. 

2. XIMENESIA 11ETEROP11Y1.LA. t Tab. CCCLXXX. 

X. foliis itiferioribuBoppositis, trilobis, hispidis; superioribus aliernis, laaceolatis. 

Crescilprope Zinapei/uaro Afearicanorum, all. 960 hej:. 1C Floret Septembri. 

Herba pedalis. Caolis erectus, raraosus, sulangulatus , sulcatus, pilosiusculus; ramis allernis, subfa- 
stigiatis. FoUA inferiora opposila , petiolata, Iriloba , basi cuneala, reliculato-triphnervia, utrinquehis- 
piJa, deccm liueas longn ; lohis oblongis, aculis, subintegerrimis , intermcdio duplo longiore. Folia 
superioraallcrna,sessilia, lauceolala, subinlegerrima. PetiOli duas lineaslongi, hispiduli. Vi,ot.zs{Jig. i.)ia 
apice ramorumsolilarii, longe pedunculali, erecli , magniludinefloris Anthemidisarvensis. iNVOLtcnuM 
subcampanulatum, polyphyllum; fuliolis circiter duodeeim, suhimbricatis, Ianceolato-linearibua,piloso- 
hispidis, planis , subxqualibus ; extertorlbus angustioribus , patulis. RECEPTACuLust paleaceum ; paleis 
lanceolatis, cuspidato-mucrooalis, carinalis, glabriusculis , flcsculo. hreviurihus. Flosculi discicrebri, 
tubulosi, herinaphraditi;radiicircileroclo, ligulati, neutri. Floscullhermaphroditi(_ff^. 3.) iCoROLLAflava, 
lubutosa, suhvenlricosa , glabra , quinqueaervla , quinijuedeDtala ; denlibus ovalis, acutis, enerviis, 
suhpubescentibus. Antherx exserlic. OvAniiiu lineare, compressum, glabrum. Stjlus glaber. Sticua 
bipartilum,exserlum;laciniis revolutis. Akenium {fg. 5.) obovato-cuneatum, quadrangulari-compressum, 
emargiaatum , apice bipaleaceum , glabrum , margine cilintum , nigricaos , duas lincas longum; paleis 
aristieforinibus, subuialis, afqualibus , scahris , ereclis, alenio brevioribus, persisteutibus. Flosculi neu- 
tri {fig. 4.) ; CoiioLi,A (lava ; lubo brevi ; Jigula ohlongo-lunceolala , tridenlala , subsexnervia, paleale, 
plana, Ires liueas longa , nervis duobus nigricautibus. Ovariuu sterile, hneare, comprcssum. 320 COMPOSITjE. 

5. XIMENESIA cordata. t 

X. foliis inferioriluis opposiiis, deltoideo-ovatis, acuminatis, cordatis, grosse crenatis, 

irioerviis, adpresso-hispi Julis ; petiolis basi aurlculatis. 

Crescit prope Falladolid de MecJwacan et prope Capula MexiCauomm , alt. i oSo hex. % 
Floret Septembri. 

HERBAbi-auttripedalis, creclairamis strlatis, pilosis. Fou» inferiora opposila, superiora alterna, 
petiolalajdelloiJeo-ovatj, acuminala , cordata, basi cuneata , grosse crenatn,reticuIato-triaervia, mem- 

Jiranacea, ulrioque adpresso-hispidula, subquadripoliicaria , ii — aS Jiaeas lala. Petioli i5 i6 linea* 

loogi, piloso-hispiduli, inferne valJe dilatali, memljranacei et aemiampleiticaules. Flores teminalesant 
anillarei, solitarii, pedunculati , erecti, magnitudine prfficedentis. pEDUNcuLr sesqui- aut hipollicares , 
piloso-hispidi. Involucrum subcampaQuialum, polypliyllum; folioliscrebris, laxeimbricalia, lanceolato- 
Iinearibus,piloso-hispidis, subaequaIibus.RECEPTACuLcaplanlustulum,paleaceamipaIeisIanceohitis,cari- 
nalo-compi-essis , subulato-aculls, slrialis , diaphanis , scatiosis, glabris , apicem versus dorso scabriusculis. 
FLOSCLLidisci creberrimi, tubulosi, hermaphrodili ; radii 6—8(12 ei Bonpl.), Ilgulali, neutri. FloscuU 
hermaphrodi(i:CoHon,iDava, gIabra;lubo hrevissimo ; limbosubcjlindracco.quiDquedenlato, qulnque- 
nervio ; dentibus ovatis , aculis, enerviis. AiiTHEn* longe eJiserliB, OviHitH cuneatum , compressum., 
ciliatum, emarginatum, biarislalum. Stylus glaher. Stigm.\ blpartitum , exsclum; laciniis pubescea- 
tibus, revolulis. Akema obovato-cuneala, compresso-complanalq , hinc et inJe costa ioDgitudinali 
notata , sericeo -pubescentia , cinerascenlia , apice emarginata et biarislala , sesquilineam Jonga ; arislis 
erectis,xquaUbus, scabris , inferne paulo dilatalis , persislcutibus , akenium longiludine subicquantibus. 
Floscnli neutri ; CoRoij.Aflava,gIahra; tubobrevissimOipuberulo ; ligula oblongo-lanceolala , cinarginalo- 
bidenlala , plana , suijsepiemnervia , se[iteiii bneas longa. Ovariltm slerile. SrYLi.is nullus. 

Ximenesix cacelioidi proxima'. 

COREOPSIS. 

Coreopsidis specics Linn. et auctouum. 

Invci-UCrum potyphylluin; foliolis Juplici serie dispositis. Receptacueum 
planum, paleaceum. Floscuij disci lubulosi, hermaphrodili ; radii ligulali, 
neutri. Akenia comprcssa, biaristala ; aristis persisteiitibus , iiudis , ncc 
hamosis. 

Herbae aut rarius frutices ramis foliisque oppositis, intcgris aut varie 
partitis; floribus terminalibus; radio Siepissirae luteo. 

lii , Iriplinerviii , adpnjsso-liispidulisi peliolis alalif , basi aiititulalis. conEOPsis. ,3.2^ 

' 1} CaiUe herbaceo. 

1. COREOPSIS ALATA. 

.catir.tS:;' ''"°^ <■»'-. 'i'"f"-»v..i., h.,i c„„ea,„-.„g„a,„i,, ,ripli..„i„, 
,caiirjs, .kennsalatis, aptce emargm.to-bidentatis. 

Coreopsis alata. &.„„, ic. 3. p. 3„. ,. ,60. S,.pl. ed. IV. 3. ;,. .a5,. P.„. sp,. ,. ,. .(-a 

iJeli.nihusteir.pteros. Ortega, rfeo. 6.;.. ,4. -^ J./". l,o. 

Cmcil propc Meiico, alt. i ,60 Jcx. x Florel Janio. 

nERBAsexpedalis.FtOREStermina!es,sol[(aiii,fiemiiii autlernifesBonnn r^,.,, , , „ 

O-isd^iici .... .Hpiieis.™ aispo..,is, e„eLi.„s ^^-^^^^^Zr^I^^ 
,het„.p,.„d,„i ,.d„ ,,5„,a.i, oentei. i„,„ obcato - e.n.au. , eo.press., .„,e „ " ° .„b„,„si.h.™.„,,„.A,v::a;;^,i?r':'i""™"''"' »"'«"• ""'»'■■■ "'"-" ■>!'- "eh..™, 

"Pieee. _ 

Q„am,„am a reliqai, speci.b„. akeoii simeiora leced.i , ii. u„e„ eo„g.„erem e». cr.do. 

aj Caule fnaicoici. 

a) Fo&V .■ntcgr/i. 

2. COREOPSIS YEKtJSTA. t 
C ft„,icosa; folii, linearihns, .e„ti„sc„lis , ioi.g.rr.mi,, „„i„erviis,elabri, , snbcoriac.i. ■ 
Uor.busterm.nalibns, solit.riis, lonee p.dnncul.tis ; .keoii, cili.to-l.n.ti, 
^Cmct prope Loia el ia scopulo.i, Parami de Saraguru, aU. 1000-1400 f, Floret 

F.or., ra...,„s , .„ct„s .„, proe„„bem, , r.mi, opposi.ls , ,e..lib„s . gl.bris , ra«„IU .«ra.ooi, , 
str.ans. Fotl., „ppo..,a, .pp.,„m,|,, ,i„„ri,, ,c„tiu.c„i,, b.si .„.„.u,u , int.e.rrim. .„i„,i; 
subcor.ae., , s„b„ai„er,ia , elabr. , s.s,„ip„llie,ri, , 3//, li„e, lala, J.-co,.. termioal.s, .olit.^rii |„„ 
p.d„„.„l.l,, .r.en, m,6„i,„Ji„. lioris A„,b.midis lioCori». Ikvoicc.™ , f.liola d„plici seri. di.no.ira 
6l.br. i e.rc„er .„ esterior. mio.ra, „b,o„e., obl„s., p.i.nii., oco i„,„ior, „.i„ dlipiie, . ob,„„ .' 
»„1 .„..,.., 6l.br.. .„be.l.,.,.. „.c„r.c„„„ p,le,ee„o„ p,lei, la.ee.l,,,.. ,.„„i..i„e m.„bra„,cei. 
l..oer,.,s, ,„bc.l.„.,. ,l„,c„l„ bermapbrodito brcioribu,. FicccL, di,ci rrebri , ,„b„lo,i. term.- 
pbrod,,, i r.di, crciler 8. Ii6„l,ll, „e„lri. Flosccli lierm.phrcdili , Co.orx. fl,„. gl.br. . ,„b„l„,o- 
.„l„,.d.b„,.,o.„o, ,m„,„e„e„ia,,„i„,a.d.„,.„i J.„,ib„, o,.,i,, ..u,iu..„li, , euervli,. A,t„.,,, 
emum .,seri£. . £„,.,.. Cariuu l,neari-obl„„6um . eompresswra , mareiue alb„-lana,um . biari„a,um - 
.r..l.s coroll. d„plo bre,i„rib„s , .dpre.so-pilo.i. , ,e,„alib„,. Sivtu. glab.r. ST,Oi.A bip.rlilum, .,1 
r „m. ac,n,„ revolu,,,. Akenia ,n specimin. Sara^ore.sl immatara ; in L„xe„.i oblo„go-t 

rcro. e,l,a,o-l,nala . hi.^ris.a.a - oricli, .,,^..,1^ 1,, . -:,_.. . 


..sa, mar6.o. eili,lo-l,„ala , biarislal. , ari„i, creetis , i,„.lib„s,'adpresso-pilo.is, .lenio duplo 
r.b„.. Floseul. oeulri , CoaotcA aur.n.i.cn.»..., , gi.bra; ,„bo bre,i, compr...„i li^ula .bloog.. c (ridetitata , plana , pa(eQlc , muUineryia , subsemipollicarl. Ov, 


aSo COMVOSIT^E. 

I>) Foliis partitis. 

3. COREOPSIS CAPILLACEA. t 

C fmticosa ; foliis tripartitis, glabris; laciniis filiformibus, leretibus (?) ; floribus tcrmi- 
nalibus, solitariis, pedunculatis; akeniis mai^ine lanato-pilosis. 

Crescit in An^ibus Peritvice? j> 
, Rami oppositi, lignosi, lelragoni, striali, glabri; ramuli dense foliosi. Fou* opposlta, peliolala, tii- 
parlita, glabra ; laciaiis liliformilius, lerelilius (?), iategerrimis; laleralibus subpollicaribus; iDtcrmcdia 
paulo longiore, sxpissimc supeme deuuo bi-aut tripnrtila. Petioli scmipallicares , glabri. Florf^ termi- 
nales, solilarii, peduueulati, erecti, maguitudine floris Anthemidis arveusis. P£j>tJncui.i pubescenles , 
superne glabriusculi et paulo incrassati. Involl^crum : foliola duplici serie disposita; oclo cxlenora paulo 
breviora , lanceotato-linearia,ciliata, pateutia ; octo interiora oblonga, aculiuscula , glabra , subcolorata. 
IIeceptacclum paleaceum; paleis lanceolatis , tenuissime membranaceis , ciliatis, multinerviis , Qosculo 
hermaplirodito brevioribus. Fijdsgcli disci crebri, tubulosi, liermapbrodiii ; radii circitcr oclo, ligulati, 
neutri. Flosculi hermapbrodili ; Corolla. flava, glabr.i, iufundibuliformii, quinqueJeatala; dentibus 
ovalis, aculis. Aktiikb.e demum exserlw, fuscfe. Otahium Jinearc, compressum, biaristatuni,margiae 
lao.ilo-pilosum ; arislis tubum corollas cCijuantibus , dense ailpresso-pilosis, Stvlus glaber. SriGHi bi- 
parlitum, exscrtum; laciniisrevolutis. Akemch immaturum. Flusculi radii : Cojiocla aurantiaca, glabra; 
titbo brevi ; ligula lanceolato-oblonga , obsolete Irideutala , plana , patente , multiuervia , subsemipolli- 
cari. Ov^niUM.- BIDENS. LiNv. 

Coreopsitlis species complures auctorum. 

Invot.ucrum polypiiylliim ; foliolis duplici scrle dispositis ; exleriorlbus 
saepius longioribus , diirormibus et pateiitibus. Recept.^cui.cm: plaiiuin , pa- 
leaceum. Flosculi disci tubulosi, hermapliroditi ; radli ligulati , neulrl, 
rarius nulU. Akenia qLiadrangulari-compressa, bi- aut quinquearislata; 
aristis persistentibus, retrorsurn hamosis. 

Herbse ramisfoliisqucopposilis, integris, Incisis aut varie partilis. Flores 
terminales, solltarll aut corymbosi; radio saeplssime flavo, rarius albo. 

ij Faliis indivisis; akeniis compressis, hiarislaCis. 

i. BIDENS helianthoides. t 

B. erectai ramosa ; glabra ; foliis scssilibus, basi subconnatis , auguste lanceolatis , serrati* i 
floribus terminalibus et axiUariiius, longe pedunctilatis ; akeniis compressis , biaiistatis. BIDENS. 

2.1 l .f..ip,iS^r^:i::-t™r^^r:r;xct.:™^™i;S:':.2r: 

;:°™:r";i:::;r;™rrs::;:n:;r':i's»:i'"^ 
..^..i.... r.o.„.ai.o. c..u„i„i, ,..r:,f:^: .;x ::::;: i.;-::t :zr r^;- 

":; »ri™ ;r '^z*::™'/*::' ■"■'n ■ "''"° "•'r" ■ '"'"■."<^-"- ;■-;;;:: 

, vu.i», erii^rrns, reuexis. A^theile essert» , Tiolaceo-nigrje. Ovabjlm comnressam 

"si::;:7:";;::rs;^r';";:r,rrV"f"'''*'''"''"'''^'°'^^ 
c„...,.4^..„i.....L.,r;::::;';";;:z::":™:^:;;i;zr::ir::7::^ 

p.,o.,e , d.o.„ ,.„... lo.g.. o,„,„» .,„„. , b...,e, oo„pr.,.„„ , g, Ar™. '""'"""■■. Pl'"' . 

2. BIDE\S AROOTA. t 

I!. eroc,. ; ramo.a ; gl.br, ; folii. I.no.ol.ti. , orgaK ..r„lo-de.„a,I. ; (I„,.il„.. ,.™i„.,i|,„. 

suboor,mbo..s , longo podu.o.lati.; nkonii. comp.es.i., bi.risiotis ' 

c.^;XMt:^;r'" ""-"•' * "'"—■ ""■ ■°°° *-■ ("'«■" ''-«- 

l..f°:''*'"-'""''".''°".'''"'''''"''^''""'°''"''°""'8'°'"''."'^''l">"'-f«"».PP»>il..p.ii.l.l. l..e.o- 
.■™""°«u...»i. pe,.olum,.5„.,.u,,.rj„,.,.„„o.do„,.i.,„,io„i„„.,„„. „mbr,„.r., 

d::::;i:™::::;rz:;:z;:z::'T;;;^'-~;';.3''°r r -"'•";-"'™-^ p=- 
£S::::::;;:T"'"°;f ■■ ^"-''^ ■-•>;r-i-fi.---"::=::z;:;;-: 
e.iisi...r,„,.„b.,;L,i:„;fi~;::sitt»;r:™;;t:::r;^;i:'r:S"'°''°^ ,i.„i..„e„br.„.o.i., „..,,„, di.pL.i.,flo.o„,oir.,iorib.:;^r:*?z;r:-:::r";;::£' 

L.,„,.pLr„d„., ,.d.i „„„„„i,i, „s„,.,i, ,..„i. F,o.e„„ „.r„.,Lo.,i,i , c„.„u.. /., 7 :;,..: ' 
b..,,„b„,e„„,,b„.„l,„b.,„i„,„.Je„,.„,J.„.ib„„,.,i,,.o„,i.,.„,„ii..^.„,.„", ■" 

■tC. UVARn.M nhl/tnim_,^Tir,a.. h...» ^^ ___ ..I . . WOv.«iuMobIo.go.c.neatum,co,npr«so.pl.n.,., marsi„eda.o-„,embr..aceumetciin^^^^^^^^^ 
d«m. S™ glaber. Sr,«„. bii.artUum , sube.serm-n ; laciniis revolutls. Aken.um i^ ..- ■ - ! ^ 

-- ■ .VI , ."•"^"vu.ia..,,mulliaervia,glabra, 

a. UvARii ruclimentum brevo. ^....^3 (j.uuci. jii.,M4uii)artuum, subessertum ; laciniis revoliit 
m; arisia; sufaulalie, reclie , apice glochidala;, corolla mnlto brcv . . -r--- □ , .,i,.v,..B uji.iii, jjrcviores. rios 

tnbo brer.ssm,Oi l'8<"l^ oblonga, apice iridenlata (?), plana, basi subcucullat, Flosctili aaturum, Liarista- J- BIDENS THIPI.INERVIA. t 

7^;i::!:z:i:' ^" '"••"'"'''"" " ""'"""■ '»"sei..iu„c.i,t„i ,Leo;i.^„,„. 233 COMPOSIT^E. 

Crescit prope San Augiistin de Las Cuevas et urbein Mexici , alt. 1170 Aex, % Floret 
Majo. 

CADtrs erectus, ramosus , sulcatus ramiqne pnbescenti-liirti , opposili. Foua opposila, peliolata, 
acuminala.grossesemta, basi cuncata et inlegerrima , reliculato-lriplinervia, membranacca, ulrinque 
glabra, suiitus pallidiora, scsquipollicaria. Petioi.i qualuor anl quinque lini 
asillares cL lerminales, solitarii, looge pedunenlali , magn 
pubescenti-liirlis. Involucri/m polypliyllunii foliola duplic 
lanceolalo-linearia , acuta , basim -versus bispidub ; interioi 
paleaceura ; palcis iinearibus, teauissime membranaceis, l 
tibus. Flosculi ilisci crebri, tubulosi, herraaplirodjli; 


Flosculi hermapbrodili ; Co 
libusovalo-oblongis, aculis 
glabrn, Aflai I. A>-T1 , tobuli 

,e exserla;, violi 
lis , corolla mu floris Ambemidis 
i serie disposila ; octo exieriora paulo breviora t 
■alinceolaia,eslerne liispiduln. RECEPTACCLtrw 
rinerviis, {losculosbermapbrodilos sub:£quan- 
radii qualuor aul quioque , ligulati , neutri. 
jiauloampliata, quinqueUenlnla;den- ;, OVAF iribus. STYLts giaber. Stigh* 1 
ifleiis. Fructus desideratur. Floscuii nculri: Coholla flava; tubobrevi, 
lliplica.emarginata, multiaervia ,plana,palente,subsemipollicari.OvAniUM:rudimei 


4. BIDENS HIRTELLA. t 

B. pubescenli-hirta; cauleerecto, subsimplici ; foliis ianceolatis, serraiis , inrcriie 
cisis; floribus terminalibus , longe pedunculatis; akeniis compressis, biaristaiis, 

Crescit cum prtscetlente, ? % 

CicLis ereetua, subsesqulpedalis, subslmplex , apice rarao uno allcroye unlHoro 
pubescenti-birtus. Tolia opposila, peliolala, lanceolaia, acuta, serrala, basim vers 
tiolura angustatii et integerrima , reticulatij-Tenosa , membranacea, utriaque hirta 
subpollicaria. Petiou doas lineaslongi, pubescenti-birli , basidilatatiet connati. Flo 
pedunculati , erecti , magnitudiue et struclura prsecedentis ; pedunculis pubescenlih 

Differt a prajcedeate , cui coQsimilis , caule subsimplici , foliorum forma et ligidi sublus pallidioi-a , 


itermin.ilcs, loDge 


Fructus ignolus. 


e et eo quod folia rmqu. ! birta e :eliculalo-v ^ctriplio 
BIDENS PROCUMBEXS. t H. raule procumheutc , siinplii^i , unlfloro , bifjriam piloso ; loliis V. 
subtripliaerviis , liispidulis; akeniis compressis f?), biaristatis. 

Crescit prope Xalapa Meccicanorum? % 

Caulis procumbens,siuipIex, uniflorus, slrialus, 
purascens, 16-aut 18-poliicaris. FoLi*.opposita, peti 
tegerrimu, relicuIato-venDsa , subtriplinervia, tnen 
adjecto petiolo subsesquipollicaria ; inferiora multo 1 
tcrminalis, longe pedunculatus , erectus , maguilud 
mibus e\esus, suspicor lainea involucri et flosculo 
dentibus. Pedunculus glaber. IrivOLurnuM piloso-hisi et ittde linca pubcscenlc nolatus , ii 
I , lanceoiata , acuta, serrota , basi angi 
lacca , utrinque hispidula , subtus 
ra , magis approximata. Petioi.i sub 
pra;cedenlis , io specimine unico a n 

structuram esse prorsus ut in amb: 
lum. ConoLi„« flosculorum pallidio Lbus prscc- 
idii f!av*. Speciebiu duabus praecedentibus proiima , per characteres tamem supra indicotos satis diversa. BiEENS. a55 

6. BIDENS DECOLOBATA. t 

,„™-'"rl.' ""?' '''"°°'°' S'"'""' ''°''" '■°™1«'", »™lis, supr.pilosiuscnlis; floribus 
iem,mal,bus, subcorjmbosis , longe peduncukli, ; ped.mculis pubescenlibus; r.dio albo: 
.Keniis coinpressis, biaristatis. 

dua,.,'„, ''^''"''""t''"°'°'"""""^'""P"'^'''''*'''P<»"''^^'-'^-I'^"oi.ielabri,basidilatalietconMU, 

Tibi» ',„ ■ '• '"''" V*^ '"^'*"^'°""''^'^'°"'"''"-''P«'«''tia,RECEFTAcuLE«paleaceum;paleisllQea- 
"bus , [enu,ss.,ue men.branaeeis . sub.rinerviis, glabris. Flo.ci,,.! disci crebri , tubulosL, hermapbroditi ■ 
Ji qmuque bgulat, , „eulri. Floaculi hermaphrodili : Coroll* flava , glabra, Infunaibuliformis, quia- 
quetlentata : denlibus ovaii-i apiii;= =«0- ■ i - , ■ „ ■!>"" 

, usovatis.acutis^enenus. ANTnEni exserlie , Tiolaceo-oigrffi. Ovabium Imeare, com- 

pressum puberulum, biaristatum; ans.is relrorsum bamosls , tubum corolla: subiequaatihus. Siylus 
glaber. t,r,GMA b.parftnm , e^serlum; laoiuiis refleKis. Akenia noo vidi. Flosculi neutri r Corolla alba: 

tubobrev. ; heula obova.o-ellip,ico . emarginata , ohsolete triden.au , plana , patenle, multinervia , quin- 
que hneas longa. Ovakium : rudimenium. 

2) Foliis divisis; akeniis subtetragonis. 

7. BIDENS angustissima. t 

B. erecta; glabra ; foliis iripartitis; laciniis angastissime linearibus, aculo-mucronaiia 
.nt^ernmis, sufacarnosis , iDteroiedla iongiore; akeniis compressis , biaristatis. 

Crescit locis subfrigidis , prope Los Joares et Santa Rosa de la Sierra, alt. i3oo kea^ 
[JVofa Hispania.) ic Floret Septemhri. 

Herb* bipedalis, graveoJens ; ramis opposi.is , ([uadraugularibus,slrialis, glabris. Folia opposita, petio- 
lau tnpartjla, glahra ; iaciuiis augus.issime liuearibus, .cuto-mucronatis , integerrimis, subcarnosis, iu^ 
quai usjiateraiibuaoclo aut novem lioeas Jongis; iutermedia sesquipollicari, Petioli tres lineas longi 
cilia.i. !■ Lo«Es lerminaJes , longe pe Junculati, erecti , maguiludine prsecedenlis. Pedu^culi glabrJ.lHvoLn- 
n» "M polyphyllumifoliola duplici serie disposita , 8 aul 1 e exteriora dimidio breviora, spathulalo-linearia. glabriu, o inleriora oblonga aut ovato - obJonga , acu.a, margine diaphana, esterne hjspido-pilosa. Receptaculpm paleaccum; paleis liuearihus, lenuissime membranaceis , binerviis, gia- 
rJS.floscuJoshErmaphroditos subaeqiiantibus. Flosculj disci crebri, tubulosi , hermaphroditi ; radii 
tiiciier octo, Iigulati , neulri. Flosculi hermaphroditi : Cokolla Ju.ea , tubulosa, superue ampliata, quio- 
quodenta[a;deQtibusovatis,aculis, enerviis. Amher* aemumexserlai.violaceo-nisrfe. Ovabhtm lineare 
compressum , glabrum , biarislatum; arislis retrorsum hamosis , coroilam subtequautibus. SrTLUS glaber! 
riGM,vhipar[iium, exsertum; lacinifs reflexJs, Akenium haud observatum, Flosculi neutri : Coholla 
aurantueo-flava , glabra; lubo bre.vi ; hgula elliplicfl , obsolete .ridentala, plana , pateo.e, multiuervla , 

Sectioni pr^cedenli oh hahitum et iirucluram akenii proiimior. 

Kov. Geis. £t Spec. Tomus IV. 5. 234 COMPOSITffi. 8. BIDENS CRITHMIFOLIA. t 

B. caulibus diffusis, procumbealibus, hirto-pubescentibus ; foliis pinnato-quinqucparlitis, 
glabris; laciniis linearibus, integerrimis; akeniis quadrangularibiis (?), biaristatis [?). 

Crescil prope urbem Quito , alt. i 5oo hex. TC? 

Caulbs diirusi , procumLecles , lelraf;oiii , hirto-pubescentes , basim versus piirpurasceates , ramosi ; 
ramis opposilis. Folia opposila , petiolala , profunde pinnalo-quinquoparlita , glabra, adiecto peliolo la 
aut i4 lineas ionga ; laciniis linearibus , acutiusculis , integerrimis, palulisi duabus inferioribus opposi- 
tisiierminalipaulolongiore. Petiolus quinque lineas iongus, ciliatus, Flobes terminales, solilarii,longe 
pedunculati, magnimdine Antliemidis arvensis , erecli. Involucrdm, Recewacilum et Flosccli ut in 
Bideute humili ; follolis involucri eilerioribus liispidis. Fkuctus ignolus. BIDENS DELPIIIKIFOLIA. t foliis irregulariter bipinnatipartitis ; lai 
, triaristatis. liis linearibiii akeniii B. erecta; glabriuscula 
compresso-quadrangularibi 

Crescit cum priEcedente 

Cadlis subpedalis , erectus 
FoLiAcaulina opposita , raraea allerna, petiolala, piunatiparlita, glabra, atljecto peliolo i4 aut 1 5 iinoa» 
longa ; laciuiis alternis aut opposilis, infcrioribus raajoribus, tri- aul quinquefidis ; superioribus simpli 
cibus lobisque lanceolalo-tiuearibus, acutis. Petii 
FLOBKsin ramis terminales, longlssime pedunculati, magoili 
ut insequenle, foliolis exlerioribus tamen crebrioribus. Flc 
turam simillimam speciei prxcedenti el sequenti esse , suspi 
laria, nigro-fusca, scabriuscula , Iriaristata, duas et dimi 
liamosis , duabus majoribus akeuio sextuplo breviorlbus. sulcatus, glabriusculus ; 

natiparlita, glabri 
joribus, tri- auE ( 
1 breves , memlir, 
af:;ailudine prxcedentis , 

. Akehi.» linear 
a lineas longa; % alternis, subfastigiatis. connati , subciliati. 
recti. iNvoLtcRC» prorsus 
nostro incompleti; struc- 
I , compresso-quadrangu- 
aristis erectis. 10. BIDENS iiuMiLis. t 

n. diffusa ; siibprocumbens; glabra; foliis irrcgulariter bipinoato-quinqueparlitis; laciniis 
llneari-lanceolatis ; akeniis quadrangularibus, biaristatis. 

Crescit in radicilms montis Cotopaxi^ prope Mulalo , alt. i6oo hex. 11; ? Floret Majo. 

CAULEsdiffusi, procumbentes,rariuserecliuseuli, ramosi, ses- aut octopollicaresramique angulati , 
glabri , oppositi. Foi.i* opposita , peliolaia , pinnato-quinqueparlita , glabra , adjecto petiolo vix novem 
lineaslonga; laciniis oppositis , paientibus; duabus inferioribus majoribus, iri- aut quinquefiJis; Iribus 
snperioribus trifidis; lacinulis iineari-lanceolalis, acutis , paientibus. pErioms ghber, quatuor lincas 
longus , ciliatus. Flores in ramis terminales , solitarii , longe pedunculati , magnitudine floris A.nlhemidis 
arvensis, erecti. I.Nvomcnua polj-pliyllum ; follolis doplici serie dispositis ; eilerioribus 7 aut 8, 
paulo brevioribus , Iinearilms,oblosis, glabris, viriJibus; iuterioribus lauccolatis, apice angustatis, ncr- 
Tosis , glabris, flavescentibus. nKCSPTACuLDH paleaceum; paleis linearibus, ghbris , flosculum subiequan- 
libus. Flosculi discicrebri , liermaphroditi; radii 5 aut 6, ligulali , neutri. Flosculi hermapbroditi:Co- 
BOLLA flava, glabra , tubulosa , superne ampliata, quinqueJentjta; Jentlbus ovaiis, acutis, enerviia. 
AMnrBi violacco-nigrje, exserli. Otariubi lineare, compressum , glabrum. SttlDS glaber. Stigua biC- EIDE?,'S. 335 

umjlaciniis apice incrassalis, pubescentibus. Akenccm lineare, quadrangulare.sulcalum, nigricani, 
sc.Dnuscu um , b.ar.slatum , duas el Jiraidi.m lineaslongttm ; arislis akeaio se.Ltui.lo brevioribus, erectis , 
re.rorsum Lamos.s, «^qualibus. FJosculi ueuEri = Coroi-l^ flava ; tubo bre.i ; Usula oblouRo - elliplica . 
tndentata , muUinervia , plana , patente , glabra , tres lineas longa. 

1 1. BIDENS ALAUSEKSK. t 
R. caulc crecto, glabro; ibliis pinoato-quiQquepartilis , pilosiusculis j laciniis oblongis, 
laciso-serratis; akeniis conipresso-quadrangularibus, hiaristatis. 

Crescu interAlausi et Tambo de Guamote,alt. 1 3oo hcx. {Regno Quitensi.) %? Floret 

Hehba erecw , ramosa ; ramis opposilis , f etragonis , strialis , glabris ; ramulis aliernis. Foli* opposita , 
petiolatii , pmnato-ijuinquepartita, circtimferentia delloidea, subtua pallidiora , pilis raris consperaa ad- 
jecto peliolc subsesquipollicaria ,- lacidiis oppositis. oblongis, acutis , basl angusuiU, irregulariler inciso- 
serratis , patenubus ; lerm.nali paulo majore. Petioo quinque lincas longi , membranacei , basi connati 
ma.^mep.Ioso-ciliali.Fi.OBEsinramulisterminales,IongissimepeduncuIati,n.agniiudinap™cedenlium, 
erecti.PKDuHcci.1 pilosi, LwoLucRUMct Flosculi prorsus ut in Bidcnte crilbmifolia. Akem.a linearia 
compresso-quadraneiilaria, scabriuscula, fusco-nigricanlia, biarislata , quatuor llneas longa; arislis 
erect.s, retrorsum liamosis, akenio quadruplo brevioribus. 

12. BIDENS SCANDICISA. t 

R. erecta; ramis pilosis; foliis pinroio -quinquepaililis, subtus hispidis; laciniis incisis, 
inferioribus iripartitis; akeniis compresso-quadrangularibus, 2— 3-aristatis. 
Crescit prope Llactacunga et Bambato Quilensium, alt. i^oo hex. q 

HEHBApedalis aut bipedalis. lUnix perpendicularis.ramosissiraa. Caulis erectus.ramosus, angulatus, 
sulcalus , glabriusculus ; rarois oppositis , quadraneularibus , sulcalis, pilosis, subfasligialis. Foli* op- 
posita , peliolata , pinnato-quinquepartita , supra glabriuscula, subius hispida, adjecto peliolo sesqui- 
polbcaiia et longiora ; laciniis opposilis ; duabus inferioribus majoribus , denuo tripartilis ; lobis omoibu* 
irreguiariler incisis. Petioi.i inferne membranacei et connati, mareine bispido-ciliati. Flohes in apice 
ramulorum terminales , longe peduncutati , erecti. Peuijkccli pilosi. Involucbum prorsus ut in pr»ce- 
denie, bispidulum. ri.osc.uLos baud vidi. Goroll* flosculorum disciflava, radil alba (ex Bonpl.). Akehi* 
lineana, coropresso-quadrangularia , sulcata, nigra , scabriuscula, quinque lineas lonea, apiee bi- aut 
iriaristata (paleisque lanccolato-Iinearibus brevioribus coronata; aristis rectis, retrorsum bamosis, ake- 
aio quiniuplo lirevioribus, aequalibus aut leriia breviore. 

i5. BIDENS crNAPiiFOLiA. t 

H. erecta ; glabra ; Ibliis irregulariter tripinnatipartitis ; lobis oblongis, basi cuneaiis , apicc 
serrato-incisis; akeniis quadrangularibus, quadriaristatis. 

Crescit in Insula Cuba, prope Guanwacoa. o Floret Aprili. 

HEHBAerecta, ramosa;ramis sulcatis, angulatis, glabriusculis. Folia opposila, peliolata, membra- 
nacea, glabra, adjecto petiolo subtripollicaria . profundc Iripanila ; foliolis pinnatiparlilis; laciniis 
infenonbus denuo tr,parlitis; lobis omnibus obovaio-obWgis aut oblongis, basi cnnealis, apice aetrato- 236 COMPOSITX. 

iniisis. Petioli subsemipollicares , glabri. Flores non vicli. Peocnculi fruclireri (erminales, loDgissiim, 
siilcati,glabri. Intolochum (in fruclu^polyphjlluniifoiiolij Uaearibus, pubescenlibus, refleiis. Akenii 
linearia , quadratigularia , fusca-viresceulia , glabriuscula , quadriaristata , «ubsemipollicaria , nonuulla 
paulo breviora et viiloso-pilosa ; aristis rectis, a^qualibus, retrorsum liamosis , akenio quaJruplo brevio- 
ribus. PaleEC receplaculi subulaio-lineares, akenio duplo breviores, subglabra. 
Bidenti parTiflorse Will J. (enum. p. 848.) et B. bipinnala Linn. (auct. specim. Hort. Paris.) proxima. 

l/j. BIDENS BIPABIA. + 

B. erecla; caule ramisque giabrisj foliis profunde duplicato-lripartitis. supra pilosiusculis, 
margine ciliato-scabris ; laciniis ovatis, inciso-serraiis ; superioribus tri&dis; iobis tiirmina- 
libus angiislato-acuminatis ; akeniis telragonis , quinqucaristalis. 

Crescit locis calidissimis , ad ripam Jluminis Magdalenw,prope Badillas.o Floret Majo. 
Herbi erecta, Cnji.is ,!ulcatus, ramosus, glaberjramis superioribusallernis, FOLiAinferioraopposila, 
superiora alterna , pellohla, memLr^macca, supra piiosiuscula, sublus glabra, margiue cilialo-scabra , 
adjecto peliolo quadri- aulquinquepollicaiia, profuode duplicato-tripartita; laciniis iaferioribus ovalis, 
iuciso-:erratis j superioribus Irifidis; lobis inciso-serratis; terminali acuminato-aDguslaio. Petioi.i pol- 
licares, basi ciliati. Flores (a me haud visi) terminales, pcdunculati, erecti. ^ex Bonpl.) I:ivoLUcRUM baji 
piloso-bispidum; fojiok circiler 34, duplici serie dispositaj octo exteriora linearia , duplo longiora, 
patenlia. Receptacullu paleaeeum; paleis linearibus, glabris. Flosccli disci crebri , tubulosi , herma- 
pbrodilii radii circiter quint[uc,ligulali, neutri. Flosculi neutri : Corolls ligula bideulata (ei Bonpl,). 
Akema, Jinearia, telragona , slriata, glabra , quinquearistata, subsemipollicaria ; nonQuIla interiora 
breviora, piloso-bis|iida ; arisiis subi'iualibus , reirorsum bamosis, una aut duabus erectis, reliqui» 
rellexis. 

l5. BIDENS lEOCANTHA, 

B. cauie crecto, angulis piloso; foliis superioribus tri-, inferioribus pinnatiparlitis; laciniis 
ovatis, acutis, peliolatis , bijugis, grosse crcnato-scrralis , pilosiusculis , margine ciliato-sca- 
bris; lermlnaU majore; radio albido ; akeniis compresso-qnadraiigularibus , 2-4-aristatis. 

Bidens leucantlia. Sp.pl. ed. fV. 3. p- 1719. (auct. spec.) 

Coreopsis leucantha. Linn. 

Crescit inter Cltacao et Caracas , alt. 4'(0 Hex. o Floret Aprili. 

Herba tri. aut quadripedalis. Caulis ereclus, ramosus , quadrangularia, sulcalus; ramis oppositis, 
angulis piiosis. Folia opposita, looge petioJala , adjeclo peliolo sex-aut octopollicaria; superiora tri- 
partila; iuferiora piDualiparlita; foliolis aut laciniis quinque, ovatis aut ovaio-oblongis , acutis , basi 
anguslalis, pctiolatis , oppositis , grosse crenalo-serralis , membrauaccis , reticulalo-Tenosis , ulrinque pilis 
raris consporsis, iiiargine oiiialo.scabris, duos et dimidium polliiea et longioribusj lerminali majore. 
Petioi,! subpollicares , inferne membranacei et cilialo-pilosi. 1-'lohes lerminales, longe pedunculali, 
ei-ccli,magnitudiQeilorisAnlhemidisarTensisffIaviexlJonpl.), lHVOLucRUMpoIyphyIlum;folio]isdupliti 
serie disposilis ; oclo exlerioribus spathulati!, paulo longioribus, ciliatls, palenlibus , viridibus; inlerio- 
ribua lanceolalis, margine diaphanis , subcoloratis. Flosculos baud vidi, Receptacclum paleaceum ; palei» 
lineari-lanceolatis,menibranaceis,akenio duplo brevioribus, Akenia linearia.compresso-quadrangularia, 
«ulcata , ntgra , scabriuscula , quadri:iristala , subsemipollicaria; arislis subiequalibus , ereclis , rctrorsura 
liamosis , akcnio qumiuplo aul sexioplo brevioribus. BIDEBS. 53y 

16. BIDEiNS HISPIDA. t 
E erect.; pilo.o-hi,pida; foliis .upenioriba. .ri- , i„fe,ioril,„s picnatip.riiiUi l.cinii. 
ova.o.obloy,, .c„t„, b.si cone.tis, crcn.to-ser,..i,,bij„gU,„ssilib„s; in.ermedi, ™j„,c, 
petiolata ; .ken.is comp,es,o.q„.dr.ng„laribu>, bia,i,tati,, scabri,. 

Cresc,, lochsiccu,propeLarMadtSmcUr,,,dz, alt. ,60 hex. tPrc. Fcnemla,.\ o 
rwret Januarto. ' 

H.R,» Mpedaji,. Ha.„ r.mo,imin.. Oui„ .reolu, , ,„,drauBuI.ri. , .ulo.ln., r.mo.n. r.mi,u, 

tLt ZlTT V"''T'°'''°°'^'r^^^^^^ 

puo... , .0 au, , 1 hue., long,., Li|oe« , .CM.l.ku,, ...emeJio ora.o-elliplico , .ubacumiaalo ■ubM.cui- 
poJl.car., looge pe,i.l„„. p„,„c. pll„,„.|,i,pidi , ,„bp„l|icre,. Ft™., tcrminale, , p,d.„c„l.li er,cli 
I-,otcc.™ : fol.ol. d,.plici .eric di.po.i,. i oc.o Mericr. .p.thul.lo-linc.ria, marsioe cili.to-bi.pWa ,' 
P.1CU1., . .uter.or. Imceel..., p.„|„ l„„|.io,. , „.rji„, diapbaua, gl.b,.. Fio.ccl, „o„d„m .p.ru! B,- 
CrrAcoto» p.l,.cc„m , pdci. Iloc.ribu. , u„,Lr.„.c,i. , Bl.bri,, al.oio Lr,vio,ibu,. A.„,. li„„ri. 
c„mpreuo.,uadr.„s„l.r.a , .alcat. , .cabr. , cigr.cantia , hi.ri.,..., .,„ li„c„ lousa, .,i,S. e„cti, , ,,; 
trorsuia Lamosis, akemoquadruplo hrevioribus. 

17. BIDENS ASDICOLA.^t 

B. caul, ecec.o, gl.b,i„,c„lo ; foliis p,ofondc tripartitis , pubccenti -bispidi, ■ lacioii, 
oboog,,, .cntis, ,e,r.iis, basi conc.ti,; latcr.libu. sub,c„ilib„s; intermedi. m.jore, pe- 
ttolala; rad,o alb,doi .kenii, comp,ei,o.qnadr.„eularib„,, bi.,is.a.is , sc.b,i„,c„li,. 

Cretctt tn diclintate mbilissimi ntoalii CUmborazo , alt. i;5o l,e.r. o Floret J„mo 
HOI.. L,- .„. .ripedali.. C.„u. „,ctu. , ,uad,.UBulari. , ramc.u, , Bl.hriu.cuto , rami, oppolili, 
roj.,A „ppo.„. pcl.ol.,., p,„f.,„d, .ripariii. , f„li„|i, .„, ,„i„ii, „„„i ,,„; ,„.„„,,._ ^^ 
p„be.cc„t.-h..p.d.,, r,...„ .to.,„o.i., riBiJi„.cuii., I.,.rjibu. ,llipdco-.LI„„Bi,, acoti,, .„L.e„i|lt'„„ 
,„Lpolhca,.L„., mlcrmed.„ „,..„.ellip.ic„ , ,„b.c„miu..o, loug, p,.i„la,„ , .„ .„. .. |i„.. l„,o. 
P.rioL, .ubpolhc.,,. b«f ,d, , b.,i diL,..ii .. ,ub.„„u..i. Pi„„, i.,mi..,,., pe J„„c„l..i , „.«1 , „.,.i- 
.ud,uen„r,.A„.b,m,d„.„,„.i..l„„„„„p„|jp|,j,|„„.,„,i,,, j„j,,i„i,,,i„j,.p^_.,^_,^^_^^.^^J_^_ 
ceola., , br,„„ra , b„p,d„l. , i„.,ri„r. „,alo-„bl„us. ,,,„.,, m.rsiu, .„bdi.pbaua, 6l.bri,„.„l.. R,„r. 
TACH.LW pale.ccum , pale.s lauccolatc-liQcariLu., glabri.. Floscoli ,erraib„s cxe.i. Cc.aLL.; flt«.c„Iorun. 
rad.i alb«(7)(na,= ex Willd.). Ak...« liuearia, .ompr,„„-,,„adr.„B„l.,i.,.„l,.l., ,..lril„cul.,f„,c„- 
".'i.ribu,'"""'' "" ''°°" '""'"^ '"''"" ""■"""" '""'"''. erccii,, «,„.l.La,,.k,„i„qm,druplo 

18. BIDENS «UBiFOLiA. t Tab. CCCLXXXI. 

B. glabra; folii, profunde tripartiti,; s„pc,io,ib„. in.cgris; lacinii, serrati, , ,„p,a nitidi,, 
l.ter.l.bu, 0V..1,, acutu, scilibu,; intermcdi. majim., ovato-oblonga , apice .nga.ta.o- 
acum.nata, pct.olat. ; Horibu, termin.Iibus , corymbcUi alcniis comprcso - quadtansula- 
nbn,, biariatatis, angnlisbispidulis. 

Crescit in Regno Quitensi? T aul i> . pe- oJS COMPOSIT.T, 

Rami opposili , letragoni, snlcati , glafarJ. Foli* opposita , petiolala, profunde (ripartila, quasi leiQala 
suinnja iBleera; foliolis aut latiniis subcoriaceis, serralis, reticulalo-vcnosis , glafaris , supra nitidis e 
satiale Tiridibos , subtus pallidioribus ; laleralibus subsessilibus , ovalls, aculis,decem aut undecim linea 
loQgis ; intermcdio petiolato , ovato-oblongo , apice angustato-acuminato, basi subcuneato , subbipollicH 
PeTiOLipollicaresetioDgiores,glal>ri,basidLlatatielconnati.FLOREs(yfff. i.) lermi 
duQculali, erccli, magni tudine fioris Chrysantbemi Leucanthemi. Involocrum polyphyllum ; foholfl duplii. 
serie disnosila ; tlecem exlcriora linearia , interioribus vix longiora, pateatia , glalira, subti-inervia , viridia 
inleriora ovalo-oblonga, acutn, marginc subdiaphana, subcolorala, erecta. Receptaculuii paleaceum 
paleis lineari-lanccolatis, membranaceis , nervosis , glabris , akenio farevioribus. Frxjscun disci crefan 
lubulosi , hcrmaphrodi ti ; radii circiter seplem , ligulati , neulri. Flosculi bermapbroditi (Jig. a.) : Cobol!.. 
infundibubformi-tubulosa , quinquedeota ta , flava , (?) , glabra ; dentibus ovalis , aculis , enervils. Amrer j 
viohceo-nigra, inclusie , demum eisertae (?). OviRiUM lineare, compressum, mai^ine hispidum. Stylii 
glaber. Sticmi hipartitiim, exsertum; lacioii» patulis, superne incrassatis. AKEfiiAf». 5.)iineam, coni 
presso-quadrangularia , sulcata , scahriuscula , aagulis hispidula , fusco-nigra, quinque hneas longa. 
aristata ; ariatis erectis, aqualibus , retrorsum bamosis, akenio triplo bi 
CoROLLA flava; lubo brevij ligula oblonga , obsolele tridenlata , mull 
a. OvARii rudimenluiii. ioribus.Flosculineulri(/^.40 = 
, plana , palente , glabra , it sepiemh BIDENS SQUARROSA. t B. ramis glaLris; foliis profunde Iripartitis ; superioribus intcgris; laciniis ovato-oblongis 
acuminatis, serratis, supra pLlosiusculis, subtus pubesceati-hirtis; latcralibua subsessilibus 
iniermedia longe petiolata, majore; floribus raccmoso-corymbosts; involucro exteriore sqiiar 
loso-reflexo ; akeniis compresso-quadrangularibus, biaristatis , ciliatis. 

Crescit inter Caracas et mojitem Buenavistte, alt. 5oo hex. % ? Floret Januario. 

IIebba crecta , ramosa;ramisopposi: 


hrevissime peliolatis, sesquipol 

pollicares, basi dilatati, ciliati i 

erecti.magniludineflorisAulhi 

qualuor aut quinque exterioribus sq' 

tudine subicquantibus, lanc 

naceis , glabris. Flosculi di 

incognita, Akeni.* linearia, compresso-qi 

fusca , qualuor lineas loiiga , 

akeato quadruplo brcvioribus i]catis,glabris. FoLiiopposita, petiolata, profunde 

laullaciniisoyalo-oblongis, acuminalis,basiangU5talis,serra- 

lilis brevibus conspersis, subluspubescenli-hirlls; lateralibus 

■medio longe peliolato, a^auta^ lineas longo. PETioti sub- 

Klohes tcrminales , racemoso-corymbosi , longe pedunculati, 

. Ikvolucruh poljphyllum ; foliolis duplici serie dispositis ; 

3-reflexis, linearibus, glabris ; interioribus eileriora longi- 

subcoloralis. Heceptacclum paleaceum; paleis lanceolatis, membra- 

tubulosi, bermaphroditi ; radii ligulati , neutri (?); eorumslructura mihi 

:ularia , scabriuscula , sulcala ; margine piloso-ciliata , 

biaristata; aristis divaricatls aut erectis , rclrorsum bamosis , ^qualibus, 20. BIDENS floribunda. t 

B. glabra; foHis infcrioribus tripartitis (?) ; supcrioribus iategris, ovatis, acuminatis, basi 
angustato-cuneatis, serratis; corymbis terminalibus, paniculatis, foliatis ; akeniis compresso- 
quadrangularibus, biarislatis, margine piloso-hispidis. 

Crescit in radicibus montis Javirac, propeurbem Quiti , alt. i5oo hex. m; ? Fructiftcat 
Februario. cosMOS. 2.5q 

HEROi ereclajramisopposilis. leiragoo.s, sulcalo-strlatiE, glabris. Fou* Inferiora o me Ijaua visa 
lr.pm.ta(?);super.ora iategra, opposiu, peliolala, ovala, acuminata, hasi in peliolum aofiusial/ 
serrala, reticulato-venosa , rigldluscul,-, , eUbra. =4 aut 27 llueas lougo, .. aul .alineas lala. Pet.oli 
7 aut 8 lineas lon};i, glabrl, basi subconnali. Pamcui.s termlnales, foliatae, suboolopollicares ■ ramis 
opposilis , patulis iflores iu apice ramorum corymbosl, peduuculali , erecli. I^volccrcm : foliola Juplici 
serie d.sposita ; eirciler quiniiue exleriora breviora, spatliulalo-linearia , ciliata, patedlia aut reflexa, 
■vind.a ; circiter sex interiora obloneo-Ianceolata , subcolorala , glabra. Receptacdlum paleaceum ■ paleis 
iiuean-JanceoIalis, tenuiler membranaeeis, mai^ine diaphanis, nervosis, glabris aLenio brevioribus 
Flosccl, delapsi. A„nu circitcr ,8 iu quolibel involucro , iinearia , compresso-quaJrangularia, sulcata ', 
n.gncantia, margine piloso-hispida, quinque lineas longa, biarisUia; arislis sub^eqmlibus, retrorsum 
namosis, suhd.vergeulibus, akenio irlplo brevioribus. 

Prsccedemi affinlt.ite consimilis, differt floribus paniculalis , follis glahris el simplicibus, nisj folia iofe- 
nora , a me baud visa, in bac quoque specie lernala sinl. 

COSMOS. Cavanill. 

Cosmea. Willd. 

Involucrum duplex, utrumque octopartiluin. Receptacdlum planuin, 
paleaceum. Flosculi disci tubulosi , hermaphroditi; radii circiter oclo, 
ligulati, neutri. Arenia tetragona , apicc attenuato-rostrata, bi- aut qua- 
driaristata; aristis retrorsum hamosis , persistentibus. 

Hcrb0e ramis foliisque oppositis , varie incisis et partitis. Flores ternn- 
nales , pedunciilati ; radio sa;pissime purpureo aut roseo. 

i. GOSMOS cHRYSANTHEMiFouus. + Tab. CCCLXXXII. 

C. folijs pinnaio-quinquepartitis , glabris; foliolis tri- aiil quinquefidis ; laciniis obovalo- 
cuneatis, bi-aut trilobis; iovolucri laciniis lanceolato-liuearibus, oLtusis ; esteriora,i.s paulo 
brevioribus. 

Crescit in Nova Rispania ? tj; 

C4Ui,Es ailscendentes , basi repenies, simplices,semipcdales, tetragoni, glabri. Folii opposila, pelio- 
lala, p.nnato-quiuqueparlila, circumferentia ovato-triangula.^i,glab.-3, novem liueas longa; foliolisf aut 
laciniis prlmariis) oppositis; duobus inferioribus tri- aut quinquefidis; iribus supcrioribus trifidisj 
Jaciniis obovato-cuneatis, apice bi-aut trilobis; lobis acutis. Petioli quatuor lineas longi, ciliali. Flores 
termiuales, solitarii, longe pcdunculati, erecti, magnitudine floris Chrysanlhemi Leucantbemi. Pedus- 
CLLts Iripollicaris, glaber. Iwvolucriim glabriusculum ; laciuire lanceolalo-lineares, obtuite; eitenores 
paulo breviores. liECEPTAcriLUM paleaceum; paU-is linearibus, lenuissime membranaceis , Irinerviis. 
glabris , flosculos Lermapl.roditos subaciiuanlibus. Floscuu disci creLri, lubulosi, hermaphroditi; radii 
octo, ligulali.ueutri. Flosculiberm.nphrodili(//g. i.;:CoROLLAflava,elabra,lubulosa,superneampljaia, 
quinquedenlata i dcnlibus ohlonso-ovatis , aculls, enerviis. AriTHEiU! fusco-nigia: , demum eiiseriiE. a^O COMPOSTTJE. 

OvAKiiiM lineari-oblongum, compressum, glabrum.hiaristaiunijaristisrelrorsum hamosis.corolla multo 
breTioribus. Stvli;s giaber. Stigma bipartitiim , exsertum j lacioiis apice incrassalis, palulis. Akesia 
immatura. Flosculi neutri {Jig- a)- Corolla tubo brcTi ; ligula obloogo-elliptica, obtusa , obsolcle tri- 
denlala, multinerria , plana, patente, glabra , Tiolacea, basim yersus sulpburea, octo lineas longa. 
OvAKiiiiu : rudimeutum. 

2. COSMOS CAUDATUS. t 

C. foliis bipinnatipartitis, glabris ; laciniis inferioribus trifiilis; superioribus lobisque ob- 
longo-lanceolatis, subacuminati»; involucri laciniis exterloribus lineari-lanceolatis , acutis , 
cilialis, paulo longioribus. 

Crescit prope Uavanam Insulce Cubce. % Floret Martio. 

Herba sesqui- aut bipedalis; ramis oppositis, teretiusculis , sulcatis, glabris , pilis raris conspersi^. 
FoLiA opposita, peliolata, bipianatiparlita, circumferentia deltoidea, glabra, adjccto petiolosubquatlri- 
poUicaria; laciniis inferioribus trifidis; supcrioribus intcgris lobisque obiongo-lanceolatis, angustato- 
acumiDalis. Petioli pollicares, ciliati, Flores lerminales , soblarii, longe peduuculati, erecti, msgnitU' 
diiic pri£cedeatis(7)i pedunculo puberulo, Involvcho» duplei, ulrumque profundc octoparlicum; laci- 
niis exterioribus paulo longioribus, iineari-lanceol:itis,acutis, cilialis , vit-idibus,paleatibus; interioribus 
Iineari.-obIongis , obtusiusculis, glabris, margine diapli.inis, colorutis. Receptaculuim paleaceum; paleis 
lioeari-obloDgis , teauissime membranaceis , multinerviis, glabris, flosculo hermaphrodito brevioribus. 
Flosculi disci circiter 13 , Itibulosi , hcrmapbrodili , radii oclo, ligulati , neutri. Plosculi hermaphroditi : 
Cqbolla iDfundibuliformi-tubulosa . flava , glabra , quinquedenlata ; dentibus oblongo-ovalis, acullus- 
Gulis, euervlis. Anther£ exscriie, fuscx. Ovirium liueare , compressum, glabrum , margiae subciliatum , 
biarislalum; arislis retrorsum aculeolalis, corolla duplo brevioribus, lequalibus. Styi.us glaber. Stigma 
liipartitum, exsertura. Akenium subpollicare, lineare, qua Ji-angulare , quadrisulcatum, glabriusculum , 
nigro-fuscum.atteauato-roslralum; rostrum lcreliusculum , rectum, scabrum, lougiludine akenii, apice 
biarislatum; aristisretrorsumhamosis, fequalibus, reQexis , sesquilineam longis. FloscuU neutri ; Coroll* 
ligula rosea, clliptica, obsoleie triilcutatu (ex Conpl.). 

5. COSMOS TEXELLUS. t 

C. foliis bipinnatiparlitis, glabrrs; laciniis lanceolatis , acntis; inferioribus basi subserra- 
tis; terininalibus majoribus; involucri laciniis exterioribus lineari-spathulalis , breviorlbus. 

Crescit locis subfrigidis, iuter Huehuetoca et urbem Mexici, alt, 1200 hex. o Floret 
Septembri. 

Herba sesqui-aut hipedalis. Caulis erectiis, quadrangularis, slrialus , glaber , flavescena, simplei, 
apice ramosus; ramis allernis, subfastigiatis FoLiAopposita, ramea allerna, petiolata, bipinnalipartita , 
glabra, subbipollicaria ; laciuiis Janceolatis.acutis, integerrimis ; inferioribus basi subserratis; termina- 
lilius multo longioribus. Petioi.i semipollicares, glahri, basi dilatati el subconaati. Flohes in ramulij 
termiualcs, longe pedunculati, erecli, magnitudine floris Matricariie Cbamomilla;. Involuchum duplex, 
utrumque octopartitum ; lacJniis eitterloribus lineari-spathulatis , acutis, subciliatis, viridibus, paten- 
libus; interioribus longioribus , oblongis, acutis, margiae diaphanis, glabris, flavidis. RECKPTACULrM 
paleaceum i paleis liueari-lanceol.ilis, glabris , tenuiter membranacels, coloratis. Fiosculi disci crebri , 
tubulosi , hermaphroditi ; radii oclo (?), ligulali , neutri. Fiosculi hermapbroditi : CoBOlla infundibuli- 
formi-lubulosa, flava , glabra, quinquedentaia ; denlibus ovatis , acutis, enerviis. Amkeh^ demum COSMOS. ™m,, „„„,;.„. 0,.,,,„li,.„,, oo™pr,.,u„, „.,si„ .1 .pice pili, ],r„ib„. 24. Stylu 1 , c .-■■",^u' = , ,.u.,.i„es5ura, m.rg,Qe ec apice pilis I,revib„. crassi. ciliatum. 

ue„( -^' "'''"* ^'^'•'"^"""'(''"^'«''«^«''"'atis, Lasi paul, iucras.atia , a„ra„tiacis , Mserlia. Flosculi 

r,:L0R0CLA rosea{?); tubo breyi , compresso; Jigula oblonga, ob.olete tridontata, m„ltii "- 

Patente , pl.na. OvAniuM ; rndin'-". — 4. COSMOS MLOSUS. t 
€. ca„le foI„,qi,c MspiJo-pilosU , pi„„a,iparliiis; lacinJis bij„gis, oblongo - ovatis, serra- 
», lerm,„al, p,„|„ majore; involucri ladniis ejieri„ril,„s lineariho., olilnsis, brevioribus. 

t,re»ai locu aridii , prope Sanla Rosa de la Sierra , alt. i3„„ fcx. f Nota Htspama. ) it 
Fhret Septembri. ^ f 1 ^ 

...""-'.""'-'"ri"'"" C.i,i,.er,clus , ,,„ajrau5„lari,, pilo.o-bi.pidu. , apice ramo.os; ra„is oppo.ilis. p„besceni,-|„ri,s- l-o,,iAoppo.ita , petiolala, pinnatipartila , adjeclo pcliolo sobbipollicaria ; foIioia'a„t lal 
c,n,a: ,ru,n<p,e , sess,l,a , oblonga ant snbovala , acula , basi s„bc„neata , se.rata , utrinqn, adpresso-bispi- 
d« . ret,culato-,enosa , snl.los pallidiora , „„,„ a„l deccm li.ea.l.nga ; lerminaleova.nm.snbpollicare. 
l.T,„i, sem.pnlhoares, h„p,di , basi p.ulo dil.t.ti ,1 subconnali. rro.o i„ r.mi. l.rmiuale. , peduu- 
rul.U, .r,ct,,nag„,t„di„.||ori. B.IIidi. perennis. I.,.„t„CRe. d„pl„, „„„„,„, profuud. oclop.r- 
,lum , glabrnm 1 lac.u,,. eilerioribn. brerioribu., linearibns , oblosis , nar.ine bispidn.cilialis , viridibM 

g br . rrosoni, d,s„ crebr,, tnbulo.i, b„„.pb,.dili;r.db oelo.lis„I.,i , nenU-i. Fl„s"uli bermapbro- 

o,„.l,o.OTT. Ilava,jlabra,.nfundib„lif„rmi-tubulo.a,,uin,|„,d.nl.la;d.nlib„,ov.,o-oblo„gis,a.utis. 

NrHER^ n,gro-fu.ca:. .iserl,.. Ova«,om lln.are , compressum , el.brum , biari.lalum ; ari.ti. amiallbos, 

.o,.ol,.dupl„br,v,or,bu.,r,tror.„„bamo.i..SlVLl..sl.b,r,auTaulla.n..ST,o.Ap„.c.denli,,e«.erlum. 
«..Mm,mm.lur„m.FIo.culine„l,i;Co«oL,,AT„seaitub„b,.evi,.ompress„ilisnl,,Ilipti..,,rid,ntal., 
nervnsa , pl.na , patcnt. , fj„,u<^„. a„t s.x li„ea. l.nga. Otarjtm , r„dim.nl„m- 

5. COSMOS PAItVIFI-OnUS. 

C. folii, liipi„„.lipariiiis,glabrisi lacinii. capillace„-li„earib„, , iolegcrrimis; involncri 
lac,„„s exte,.i„rib„s lanrcolalis , acutis , breviorib„s. 

Cosme. pa,.,ifl„ra. Sp.pl. ed. IT. 3. p. ajoi. (auct. Willd.) 

Core„ps,s parviflora. Jacij. Scko^nbr. .S. ;,. 65. t. .^7.',. 

Crccit inter Paerto de rarienlos et S. Rosa de la Sierra, alt. , 3oo hex. I Nova HUaa- 
ma.) o Floret Septembri. ^ 

onno',"," f"'"'' ' 6-"o''"»- '=■"'■" '"«"'■ . "■Pe"" '-osu. , lelragonu. , snl.atns , pnbe.c.u. ; rami, 
W bu. ,'" "'■'"'■'"-■ ■"•"'•' ■'•''■>''"•■ '■'l'i'"'-"P""i-. 6"1".. .e.,„ip.IlieaTi.; laeinii. ..pil 

™i:;Tb.:r"ro'.rr''°" ■»"6"";»^,"".-.i..p."™.i...i".e.. '.ngi, ^..1 dnatatf,. 

M..rio.ri„ CI,.„La° pIZl, Tb'" ,"' "'""T f''"'"'"'" ' "«"'• ™6ni.ndine flori. 
6l.br„milaci„iis.A7ri";.ib„.° "vr ■h'' ; '"°""'" '"'''"■ ""^•^'^••''■"■i' ootop.rlitom , 
rEbus o- .. "'"""^.'"^'''"'"^'''"s.lanceolalis^acutis.lrinerviis.viridiljus, paleulibus; interio- 

in„ T .- "°""'S'''J acutia , mairgine diaphanis , subcoloratis, Receptacuhjm paieaceum ■ nalpi. 
lanceolatis, diaphanis, nervosis «Ui,^;. p -.- ■ i ■ . . - . , '""'''"'° > P^ieis 

Jiiiolati nen.r; F(„ ' °^"°''* ' Sl^tins. Flosculi disci crebri, tubulosi, Lerniaphrodili; radii octo 
«£ denth , ''"°'^P'"-°^'t- CoHOLLAflava, iufundibuliforaii-tubulosu, quinquedeuta.a 

Nov'. ZlTll Sp7c'to^""iv "'""'■ '^"^"""' ^'"''' ' ''""""' "^"'"^ ^-^- ^'"'•""' ^^"^"^'-«'"icun. .' a^a coMPosiT^. 

glabnim, iriarislalum. Sttlps glaber. Stigma bipartilum, demum exsertum (?). Akenium cuncato-lineare , 
telrflgonum,apice allentiaio-roslratiim, iriaristatum , glabrum, angulis scabriusculum, fuscum, quiaque 
liDens loQgnm;aristissuba:qualibus, retrorsum hamosis, lineam longis, erectis. Flosculi neulri: Corolla 
rosea, (;labra; lubo lenui; ligula obloDgo-elliptica, trideotala ,iieriosa, phaa , paleate, vix tres lineas 
longa. Otarium : rudimenluiii. 

Au vere eademac planla Jacquiuii? ,) ,l. 

6. COSMOS BIPINNATOS. 

C. foliis bipinnatipartitis, tenuissime hirtellis; laciniis angusle liiienribus, iiilcgcrrimis ; 
involucri laciniis exterioribus ovatis, acnrainalis, brevioribus. 

Cosmos bipinnaius, Cav. ic. i.p. lo. t. il^.Desfont. Cat.Hort. Paris.p. 128. (auct.specim.) 

Cosmea bipinnata. Sp. pL ed. fV. 3, p. 22^0. (auct. fVilld.) 

Crescit in pratis , prope urbem Pazcuaro , alt. lOOoAex. (Nova Hispania.) o Floret Sep- 
tembri. 

Planla noscra cst vere eademspeciesac CosmosbipianatusHort.Faris.,necdiirerta plaata Cavanillesii, 
nisi akeaiis calvis. An Georginie species .' 

y. COSMOS CRITHMIFOLIUS. t 

C. foliis pinnatipartitis, glabris; laciniis anguste linearilms, inlcgerrimis , rigidis; inferio- 
ribus rarius bifidis ; involucri laciniis exlerioribus lanceoiatis , acutis , brevioribus. 

Crescit prope Valladolid Mexicanorum , aU. 1 000 hex. o ? Fktret Septembri. 

IlrRDA bi- aut tiipedalis. Caulis erectus, quadrangularis , sulcalus , subsimplex, superne ramo uno 
allerove iiislructus, glaber. Folia opposila, hreviler petiolala, pinnatiparlila , glabra , adjecto petiolo 
siibtripollicaria ; laciniis circiler septem , angusle linearibus, vix liaeam lilia , aculis , inlegerrimis , rigidls , 
fiuhoppositis; lerminali et inferioribus longioribus, interdum bifidls. Petioli quatuor linoas longi, plani, 
glabri. FLones in ramis lcrmin.iles, erecti, magnitudine tloris Cosm.i bipinnali. Involuchum prorsus 
sequentis. FtOsctiLi in specimiae noslro vermibus exesi; ligula flosculorum neutrorum rosea(?). 

8. COSMOS SCABIOSOIDES. t 

C. foliis pinnatiparlilis, subtus liispidulis; laciniis bijugis , lanceolato-oblongis, acutis, 
basi cuneatis, apice subscrralis ; terminali majore ; involucri laciniis exterioribus lanceolalis, 
aculis, brevioribus. 

Crescit in declivitate occidentali montium Mechoacanensium , prope Pascuaro, alt. ii3o 
hex. o ? {Nova Hispania.) Floret Septembri. 

Hekd.i trt- aut quadripedalis. Cadlis erecius .ramosus, leretiusculus , strialus, tenuissime pubescens; 
ramis oppositis, elongalis, purpuraaccnlibus, glabris. Folia opposiia, breviierpetiolata, pinnatipartita, 
adjeclo petiolo subtripollicaria ; foliolis aut laciniisquinque, sessilibus , lanceolato-oblongis , acutis, basi 
cunealis, apicem versus subserralis, supra glabris, sublus hispidulis, pr^eserlim in nervo medio , 
opposilis , i5 aut 14 lineas loogis; lcrmioali subinciso, ao lineas longo. Petioli semipollitaies , bispi- 
duli, basi dilat^li et cormati. Flor£s ia ramis lcrminales, pedunculati , erecli , magaitudinc Autbcmidis GEORGINA. 2/5 

ii.c,.ri..iKv„„c.OMd»pl«i,„i„,„^op,of„„d,„c,„p,,iii„„,g|,b„„i|„i„a,„,„i„ribn,bre,i^ 
r.l.™,1.0Ce„l,l„, .cu,i,, .ubB-inmii,, p.Mlibu,; in,eri„ribu, „,.,„.elli„,ici, , .c„b, mdliuerrii, 

F„,ccL, d,„, „ebr,, ,„b„l„„ , b„„.pb,„Ji,i , „dii lij„l.,i, „,„„1. Fl„,culi berm.pbr.dili • C„,„ccA 
..tad, u,,f„.,.,ub„,„., , „.„ , ,„iu,ued.u,.,. , .l.b„ ; dc.,ib„. „v.,i„ „bi..i,,';..,vii S ,c" 

™I:"b."'''"''t"'^\™"'*-°'"'"°'''"«"°'~-P™™'i!'"'''"»''™'™ 
.»Z 7 ° ; •°'""I"«'''"». "'"Il" 'ripl» brevioribu, Sr„,. gl.b.r. Sr,o«, bip.rd.uu, , e,- 
..r,um i l.c,.„, ren.ri. , ,1.1,..!,. A.„,r, i«„,.,„rum . li„„r. . ,.,r.60„u„ , ekbruu, ..ic. ^,,.. 
.„.,„.., b,.r,.,.l„„,.ri„i.refl„i.. Fic.culi ueulri : C.,„,.c. gl.b,.. ■ ,„b„ br.vi , cou,pr..,o j liBul. 

™r.rr''° "■•""''■". p'-». »■""•. -"».■"-. -.i....-p..T»c....«ip.,.ic.ri. o„„r», 

GEORGINA. W,LLD. 

Dahlia. Cavax. 

IKVOI.CCRUM duplex i cxterius poljpliyllu.n ; i,„erius octopartituiti. Recep- 
TActiLiJM planum , paleacemn. Flosculi disci tubulosi , hermaphroditi ; 
radn ligulati , neutri'. AxEmA calva. 

Herbafoliis opposilis,pinnatiparli,isi floribus torminalibus , longe pe- 
dunculatis; radio purpureo, violaceo , lilacino aut aurantiaco-coccineo. 

GEORGINA VAMABILIS. uinoso. VarJ.t., .. caule levi ,,.„,„„.„. 

<;.org,„. ,ari.b,l,.. »-,7«. jfor,. Berol. ,.,.g3. gi. gS. iyW. .„„„. ,. p. Sgr,. 

D.bl.a .«perHua. M,. Ke^. ed. 1. ,om. 5. p. H-.. 
D.hlia puipurea. Poir. Encycl. snppl. a, p 444. 
Georgioa purpurea .t ros.a. Sp. pl. ed. JV. 3. ;,, 2,34. 

Dabl,. piuuaia ci ros.a. Cara«. ic. t.p 33. ,. 80. e, i.p 33. t. s65. Per.. .jn. ,.p. 458 
U.hl.a iiourprc et roie. rJoain ,„ ^„„. 3. ^. 4j, ,, 3 y: , 3^ 
Dahlia .anibucifolia. Sati.b. parad. tab. 16. 
Varietas g. caule pruinoso.' 
^ Georgiuacoccinea. V;'Aerf./^.3.;»..i.5. mild. Hort. Berol:.. t.c^d. Ejusd.enum.^. 

GeO|^ina fruslranea. Decand. in Ann. v.. p. 3,0. Ejusd. cat. Monsp. p. 3o. 
DahUa crocea. Poir. Encjvl. suppl. 2. p. 445. 

> Vir illusir. Comes Lslieur fle VilL sur Arce h ntulri rudimenlo jlyli tnslrucl,. 

. semmibus Geore.ns vart.bilii, , qua rc ptobaiur , ilUm nihil Disi hujuj varieuicpi eae. 244 compositj:. 

Dahlia fruslranea. Ait. Hort. Kevo. ed. i. tom. 5.p. 88. 

Dahlia coccinea. Cai: ic. 3. p. 33 (. 266. Pers. sjn. 2. p. 458. Ciirt. lot. mag. t. 767. 
Thouin. in Ann. 3. p. ^aa. (. 3. /. a. 

Dahlia bideQtifolia. Salisb. parad. tab. ig. 

Crescit varielaf a. prope Mexico , varietas prope Pazcuaro , alt. 1 100 — 1200 hex. 1C 

RUDBECKIA. L™. 

Involucrum polyphyllum; foliolis simplici a«t duplici sevie dispositis, 
palentibus. Receptaculum conicum aut convexum , palcaceuin. Flosculi 
disci tubulosi, bermapbroditi ; radli ligulati, neutri. Akexia compresso- 
quadrangularia , apice marginata, subtjuadridentata aut calva. 

Herbse sBcpe Jiispido-scabrae. Folia alterna , rarius opposila , integra, 
laciniata , ternato- aut pinnato-incisa. Florcs terminales , solitarii. Radius 
flavus , croceus aut purpureus; discus SBepissime fusco-violaceus. 

1. RUDBEGK.IA napifolta. t 

R. caulc simplici, scapironni, iinifloro; foliis radicalibus hastato-lyratis , crcnato-serratis , 
adpresso-hispidulis; radio roseo, 

Crescit jiixta Santa Rosa de taSierra, alt. i3oo hex. [Nova Hispania.) % Floret Sep- 
lembri. 

Hehba pedalis. C*ui.is simplejt , scapiformis, erectus , teres, sulcaius, pilosus, uniflorus. Folia radicalia 
peliol.nla, oblonga, hastiilo-lyrata , ia peliolumiiecurrentia , margine creualo-serrata, rcliciilato-Tenosa, 
utrlnque adpresso-hispIJula, adjecto petiolo 5— 6-pollicaria; iobo tcrmiaali ovatOj acuto, subbipol- 
licari, 14— 15 lineaslalo; lobis laleralibus oppositis , subovalis, obtusis, pateoubus, vix polHcaribus. 
Folia caulina subsessilia, Lracteiformia , alterna , iineari-lanceolala , acuta , serrulaia, hispiduia, uni- 
aut sesquipollicaiia. Petioli scsqui- :iut bipollicares, glahri , basi dilatati et subvaginali. Flos ereclus , 
jnagnitudiDeflorisCalendulie officinalis. Iktoliicrciii subhemispiixricum; foliolis circiter ao , dtiplici 
serie disposltis, lanceolatis , acuminatis , planis , merabranaceis , hispidis ; exlerioribus paulo ktiorlbus ; 
interioribos paulo iongioribus. Receptaculuh semigloboso-conTexum, paleaccum; paieis lanceolatis, 
acutis, concaTis, strJalis, seariosis , glabris, fiosculo hermaphrodito tIk brevioribus , persislentihus. 
Fi,oscuLi dici creberrimi, tuhulosi , hermaphroditi ; radii circiler i5, liguiali , neuiri. Floscuh herma- 
phrodill : Corolla flava, externe pubescens ; tubo brevissimo , subnu!lo; limbo cylindraceo , quiacgue- 
dentato, quiDquenervio, basi subTcnlricoso ; dentibus ovatis,acutis, enervtis, hispidulis. Stamina suramo 
lubo inserta. Filamenta compressa , giabr^i. Antheh* connatte , semiexserlte ; appendicibus terminalihus 
ovato-obiongis, ohlusis , Jiapbanis. Otariom oblongo-cuQealum, qu.idrangulari-compressum, hispi- 
duluiu, Iruncatum, disco coronatum paleolis nonnullis minutissimis subulatis. Stylus glaber. Stigma 
bipartitum , eisertum; laciniis complanalis , reToliitis, puberulis. Asema matura haud vidi. Flosculi 
neulri ; CoRoLLA rosea; tubo brcvi, compresso , giabro; ligula oblonga, irregulariler tridealata , sub- ceum. HETEROSPERMUW, ayiS 

duodecimnervia. niana naiptiip ,n i . r i .■ ■ ^ 

■uperne hi,pid„l„„, S,™ .„u;. ''" " "" •°""°"' ~»P"»™ • 

SYNEDRELLA. G*rtn. 

Ibvoi„c»u,i oUgopIiyllum, pauciflorum. RECEmcuimi planum, palea- 
3um. Floscoli disci tubulosi, hcrmaphrodili i radii ligulati, feminei. 
Akekia difrormia; radii marglnc dentato-Iaciniala; disci biaristata ; aristLs 
persistentibus. 

Herbee dichotome ramos*. rolia opposila, integra. Flores axillares aut 
alares, subsessilcs, subconglomcratl. 

1. SYNEDRELLA sodifloha. 

Synedrella nodiflor.. Ga,r,„. carp„l. ,.p. 456. ,. ,,,./ ,. Pers.,rnop!. ».».4,2. 

^"i>^tmiiu>mm!,.Lan.Sp.pl.ed.rr.3.p.t„(i. 

Crescit in litore ileiicano , prope Campeche , et in Insala Cul,<e. o Florel Martio. 

HETEROSPERMUM: Cavam. 

iKvOLiicnDM duplex, utrumque oligophyllum. RECEPTACDLnM planum, 
paleaceum. Floscoli disci tubulosi, hemiaphroditi ; radii ligulali , fe.uinei. 
Akehia difTormia; radii calva ; discl biarislala. 

Uerbas ramis oppositis aut dicholomis , bifariam pilosis ; foliis oppositis , 
integris autincisis; floribus lerminalibus , axillaribus, alaribus aut lalera- 
libus, pedunculalis, solitariis. 

I. HETEROSPERMUM mamtimum. + Tab. CCCLXXXm, 

H. ramis dicliotomis; foliis obovato-cuneatis, apice crenato-serralis, integris. 

Ilelerospermum ovatifolium. Cavan. demon. hot.p. 204.? 

Crescit 'n maritimis Peruvio;, prope Truxilto. o Floret Septemhri. 
EBB* erecto ; ramis dicholomis, acgulalis , Lifariam pilosis. Focis opposita , subsessilia, obovato-oljlou- 
ga , acula , Lasi cuneato- anguslara, superne crenalo-serrala , reticulato-venosa , snblriplinervia , membra- 
nacea , gl.bra , b.sim vcr.n. eib.t., g-,» |i„ea. Inng. a.l .nbpollic.ri. , 4-4 ■/. liu.as lala. Fio... 
(yij. ■ . ) lern„„.les et .l.,es , snlilarii , pe Junenlali , erecti , m.6nitudino seqneulis. PEnraccii .ngul.ll , 
pilostuscnh , 3-6 line.s longi , frnctiferi gkbriuscBli , subses,„ipnllie.re.. I.voineilv. c.,np.„ul.l„m 
d„ple:.,esteri«ihre,i„,,telrapbjllnmif„liobslinc.ri-.p,th„lati.,.c„ti., viraihn., hispido-cihali,. 2^6 COMPOSITS. 

Eequalilius j interius (melius paleje inieriores flosculorum femineoruni ) 3 — 4-|'l'J'"u'o i foliolis oTalo- 
obloDgis, olilusisaulacutis, concaTis, integerrimis , giabris , luleis , demum purpurascentibus, subie- 
quaiibus, involucro exteriore longioribus. RECEPricuLDM pianum , paleaceum; paleis oblongo-linea- 
ribus, oblusis, ceutralibus lanccolalisel acutis, p]ani5,scariosis,iiiapliaQis,iiertosis, glaLris,apice1uteis, 
demum purptirascenlibus. Floscoi,! disci 8 — lO, tubujosi, liermaphroditi ; radii i — 3 , ligulati , feminei. 
Flosculi hermaphrodili {fig. a-) : Coroula tubuloso-infundibuliformis , flava , glabra, quinquedeatata. 
Anther^ incluSEe,nigricantes. Ovarium flosculorum 5 — 7 eiterioruoftobovatum, compressum,giabrum, 
apice nudum; ovarium Hosculorum Crium cenlralium oblongum, compressum, glabrum, apice biari- 
slaium; aristis hamosis , ereclis, subiBquabbus, corollamsubiequantibus. STYLUSglaber. Siigma exsertum, 
bilobum ; lobis approximatis. Akema flosculorum 5~7 exteriorum (^ftg. 3. ) obovalo - oblonga , com- 
pressa, eiterne convexa, inlerDe concava , utrinque costa prominonle nolala, marginala.giabra, nigra, 
margine fuscescenlia , apice obsolete Iridenlaia, a 1/3 lineas longa; akenia flosculorum Irium centraliura 
{j>S- 40 linearia , compressa , superne angustaia , eiterne convexa, inlerne canaliculata , slriata , subemar- 
ginala,nigra,vixquatuor lincaslonga, biarislala; aristia ereclis, liamosis, persislentihus, akenio qua- 
druplo aut quintuplo longioribus. Flosculi feminci {fig. 5.) ; Coboll* flava , glalira ; lubo compresso ; 
ligula obovaia , basi cuneata , apice tridenlata , erecta , plana , subsexnervia , vix exserla , adjeclo tubo vii 
lineam superaale. Ovaiiikm ol.ovalura, comprcssum, glabrum, apice nudum. Stylis eiserlus, glaber. 
Stigma biparlilum ; laciniis recurvato -patulis. Akenia {fig. 6.) ohovata, duas lineas ion^a, ia reliquis 
«imillima akeniis exlcrioribus flosculorum hermapbroditorum. 

2. HETEROSPERMUM divebsifolhim. t Tab. CCCLXXXIV. 

H. ramis opposilis; Toliis supcrioribus obovato-ciineatis, apice crenalo-serratis , integris ; 
infcrtoiibus triiidis. 

Crescit in ariilis , prope urbem Qiiiio el in convalli Gnnllagamhensi , alt. m5o— i5oo 
hex. © Ftoret Jamiario , Febritario. 

Heiiba oclo- aut novempollicaris. liAUix ramosa , fibris crebris obsila. Caulis erectus , ramosissimus ; 
ramisopposilis,divaric3tis, quadranguiaribus, strialis, bifariam pilosis. FoLiAOpposila,subsessilia;supe- 
riora obovato- oblonga, aculiuscula, basi conealo-anguslala,superne crenato-serrat9,reticulato-venosa, 

infcriora Irifida , rarius bifida ; laciniis crenalo-serraiis ; intermedia majore , obovala. Fe.ores {/ig. i .) terml- 
iiaIes,axillareselalares,soUlarii,peduocuiati,erecti,magniludineGorisHeterospermipiaiiali. Peditncoli 
semipollicares , filiformes, pilosi; frucliferi glabriusculi. Invoi.ucruji campanulatum, duplex ; exierius 
tri-pentaphjllum; foliolis ianceolalo-spathuJatts , acutis, planis , piloso-cilialis, viridibus, lequallhus ; 
interiusmajus, tri- aul telrapbyllum; folioHs ovato ellipticis, acutis, coacavis, strialis, glabris , flavia. 
RECEPTACUI.XIH planiuscuium , paleaceum; paleis oblongo-linearibus, acutis , planis, striatis , scarioso- 
diapbanis.giabris, apice flavis, persistentihus, Flosculi djsci 9— la, lubulosi, hermaphroditi ; radii 
3—5 , ligulati , feminei. Flosculi hermaphrodiii {fig. 2. ) : Coholla tuhaioso-infuadibuliformis , glahra , 
tlav8,tjuinquedentaIa;denlibusovalis, i.culis,enei-viLs. Anthkr^ niijricames, inclusie. Ovarium ifig.^-) 
oblongo-Iioeare,compressum, glabrum, bi^iristatum ; arislis erectis, hamosls, corolla duplo brevioribus. 
Ov^irium Hosculorura nonnullorum (1— 5) exteriorum {fig. 4.) sirailliraum ovario flosculorum femineo- 
rum, oboTalum,compressum,gIabrum,muticum. STYLirs glaber. Sticma biparlilum, exserlum; iacinlis 
recurvalo-palentibus. Akema {fig. 6.) dilformia , linearia , oUongo-lineariaaut obionya , apice paulo an- 
gustala, exlcrne convexa , interne cuiinaio-concava , stiiata, nigricantia, pilis minulissimis couspersa , GUARDIOLA. ^ 

O.A.,«. (fcSi olo„i„™ .,., „K .'■^ '""'*■ "'"l""'5°"«"".'i™icluniiinramlo«g.. 
S,,«„],4.rti,™°iacL ™J",:'o :"rK''"'7' ■"■■"r"'"' «'"'""-^ >*■""■■ «••""•.61.1.". 
».rsi.. f..ce...;ir "'.?."'"'" • "■''"'""■ ■ ■>"■•■. ".rEin.,...I.U , |;l.b,. , f„.co - „ie,ic.„,U 

i.x,.,si,L,„„.i.„„„.;';;™7,.3'"'''" "''■!■ ."■"- <*■ ■»■) "..•"", oi,o,.,.-c.„.„„„; 
o"h.,!.p.., ..„i„, ..rfZii''".;;™ ", i:r'°i,:;""-rr''"','"°- "'"r"'* ■;■> 

,uS':r:;^:°" ^^^^Ts^i^f ™"^»^=-'."i «1.™«.^™. ....„, ,o,„„ 3. HETEROSPERMUM nmATcM. 

H. ramis oppositls; foliis pinnatipartiiis. '- ■- 

H.t.rosperm„„ pi„„.,„m. Ca,an. ic. 3. p. 3^. ,. :.(!,. Sp.pl. ed. W. 3. „, ,„„ 

J:Tr;r;:,"::r::-: "■'"" """^ ■" *'*°-'"" -"■ - "-■ (4™ *„. 

Rami bifariam pilosi. 

GUARDIOLA. t ' ' . i.^r' 

I»voLcc«c-„ tubuloso-campanulatum, triphyUttm. Rec,=ptaculcm palca- 
ceum. Flosculi disci complures , tubulosi, masculi ; ratiii 3-5, li-ulati 
femmei. Arenia calva. ° ' 

Herba ramis foliisque oppositis , integris ; iloribus terminalibus, 3-5, 
peaunculatis , albis. 

1. GUARDIOLA mexicana. t 

Guardiolamexicana. /TamJ. ei jBow/?/.^/. ffy, ,.^ 14^ , ^j 

JornHo, att. ^oo— looo Aex. o i^/orer Septembri. 

He... ,,i-.,,,,„.j,ipcj.ii,. c„.„ compl„,..,, „.„;, „„„,i. „„i, i,i , 

B.L,,.i,..,.„b„.p,l„,,„,„li,Fo„.opp„,i..,pc,iol.,.,o,.,.-obl.„g.,.c'Li..„,Ji,c„,r".' ' 

»i„,I.. , , ""■'^"'°'''''-' . .".■•. ong., ..„.l,.„l.ti, i„.c,„.piJ.,i„,c„li.Fc„,„,.^ 

«, n.l.. , .-5, p.d„„c„l.„ , crcc, „.s.i.. Ji.. „.,i. [, i„iji. vi,..,,,^ p„„',c.L, 5_4 li.c, „!, 
p,l..,n,cul,,„„d,. .„.,„.„„ ,„b„lo,..c„.p„„|.,„„,, „i b„„„. tolioli,,„b.,„.lib:™uo.°? 
.b,.„, , ,„,cgc,r.„„ , n,c„b„..c.i. , ,i,iJib„, , ^1.1,1,, ..^/c ai.p'k.„i,. n..„,.l,„ ;". c'!:'': ' 34-8 COMPOSIT/E. 

paleis obloDgo-liQearibiM auHanceolalis , acntis.concavis.scaviosis, (liaplianis,nerTOsis,glabm, involu- 
cruiusubiequanlibus;margiiialibuslalioribus. FLOSCLJLidisci lo — i5,tubulosi, masculi; radii 3— 5 , ligu- 
lali, feminei. Floscull masculi involuerum superantes : Coroi.la lubo longissimo, lenui.glabro, quatuop 
lineaslongoilimbocampanulato, quinquefido; laciniis lanceolalis, acutis, eneryiis, recorvatis, aquali- 
tus. STAMiNASUmmo tubo inserla. Filamenta brevia, villosa. An'ther.b connala;, exsertEe, nigricanles. 
OvAHICM lineare , comprcssum , glabrum , sterile. Stylus glaber. SriGMt bipartilum ; laciniis pubescen- 
tibus, paulo enserlis. Fiosculi femiuei : Coroli.a ajba; tubo longissimo, tenui, Inferne paulo vitloso ^ 
vix ires lineas longo; liguh parva , oblonga, fai-lriJenlala , plana, 4 — 6-ncrvia, recurvala , vix sesquili- 
neam longa. Ovabium oblongo-cunealum, comprcssum, slrialum , glahrum. apicecalvum, STVi.usglaber, 
exscrtus. SnGHAbipartitum; laciaiis revolutis, glabris. Akbma matura haud vidi. 

TRAGOCEROS. t 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 

Involucrum oligopliyllum. Receptaculum planum , paleaceum. Flosculi 
disci nonnulli, tubulosi , masculi; radii 5 — 6, Ijgulali, fcininei. Akenia 
linearia, compressa, coronata corolla persislente indurata ligulaefornii et 
bifido-aristata. 

Herba habitu Heterospermi maritimi, 

CHARACTER KATURALIS. 

Ikvolucrum subcampanulatum, oligopliyllum; foliolis S aut y, imbri- 
catis, oblongis, obtusis, subconcavis, scarioso-membranaceis ; exterioribus 
multo brevioribus. Receptacui-um minutum , planiusculum , paleaceum ; 
paleis scariosis, persisientibus. Flosculi disci 6 aut 8 , tubulosi, inasculi ; 
radii 5 aut 6, ligulati, feminei. Flosculi inasculi ; Coholia lenuissime tu- 
bulosa, apice ampliata ct quinquedentata; dentibusacutis,enerviis. Stamina 
familia>, tubo coroIlEe inserta , inclusa. Anther.i! connatae , lineares, apicc 
submucronata;, Ovarium Iineare, sterlle, apice nudum, Stylus capillaceus, 
superne paulo incrassatus. Stigha iiidivisurn , pubescens, exsertum. Flos- 
culi feminei : Corolla llguiccformis , membranacca , binervia , patens , basi 
subcucuUata, aplcebifida; laciniis lineari-subulatis , reciirvatis. Ovarium 
cuneato-Iincare, compressum , liinc et inde costa prominente notalum. TRAGOCEROS. 2Z(.Q 

Stylusvix ullus. STiGMAbiparlitum, exsertum; laciniis capillaceis , patulis. 
Akenia disci nulla; radii 5 aut 6 , linearia, compressa , hinc et inde linea 
prommente costata, coronala corolla persislente demum coriacea deflexa 
et apice bifido-aristata;aristisrecurvatis. Pericakpiuh charlaceum. Semen 
erccium, in speciminibus suppetentibus nondum maturum. 

Habitcs lleterospermi maritimi ; hcrba ramosissima , ramis teretibus 
foliisqueoppositis, integris; floribus terminalibus, solilariis, pedunculatis. 

Apfinitas. llinc Zinniae, inde, praesertim ob Iiabitum, Heterospermo 
proximus , ab utroque tamen sat distinctus. 

Etimoi-ogia. Corolla bifida, ut in Zinnia, pcrsistens, akenia coronans, 
eflicitcornua duo reflexa, qua causa generi nostro nomen Tragocerontis 
(r/^yov hircus et y.Wi cornu) indidimus. 

I. TRAGOCEROS zisnioides. t Tab. CCCLXXXV. 

Crescit et jloret Ciim pracedente- o 

Herba. erecla, raniosissima , subsemipeUalis ; ramis oppositis, diffusia, a JsceaJentiiius , fastigialis , 
lerelibus , piiosis; ramulis floriferis elongalis , Dliformibus. Folu opposiia, brevissime petioiaU.supe- 
riorasessi]ia,o¥a(o-Ianeeolalaaut]aiiceolalo-oblonga,angustalo-acuminala,basirotundala,inlegerriiaa, 
retlculalo-venosa , Irinervia , nervls subius prominentibus, membranacea , ulriniiue pilosiuscuja, sub- 
pollicaria, 4 1/3 ]ineas lala. Petioli pilosi. Flores {fg. 1.) in apice ramulorura solilariL , breviler 
pedunculaii, magnitmline floiis Uelerospermi pinnaii ; funiores subsessiles , foliis duobus terminaiibus 
8ubinvo]ucrali. I>volucbuh campanu]alum ; foliolis 5— 7, imbricalis, oblqngis, oblusis, subconcavis , 
scaiioso-membranaceis, slrialo-nervosis, glabris; exlcrioribus brevioribus. Receptaculcm minutum, 
p]aniuscu]um, paleateum; pa]eis {fig. a.) iineari-oblongis , apice truncatis, carinalis , scariosis, dia- 
phauis, giabris, persislenlibus, floscuium masculum subaiquanlibus. FLOSCni.1 disci 6 — 8, tubulosi, 
masculi ; radii S — 6, ligulali, feminei. Flosculi masculi (Jig. S.) : Coholla lenuiler tubulosa, glabra, 
superne paulo amp^ialaet quiuquedenlaia , violacca; denlibus ovato-ianceolalis , obtusiusculis , enerviis. 
Stahika tubo coroilx inseria. Filaue^ta capiliacea , giabra. Antkehs {fi%. 4.) lineares, counalie, apice 
aculo-submucronalffi, basi nudae, incius.-E, nigricanli-fuscai. Ovahium lineare, slerile, glabrum. Stylus 
capillaceus , snpernep.iulo iacrassatus.SriRMA indivisum, pubescens , exserlum. Flosculi feminei (Jig.S.): 
CoBOLLA ovario adnatii , ligulasformis , albida , glabra , binervia, bifida, akenio paulo brevior; laciniis 
iineari-subulalis, recurvatis. Ovahilm lineare, corapressum, iiinc et inde linea eievala iuslruciam, 
glabrum. Sivius brevtssimus, Stigma biparlilum, exsertum; laciniia capiHaceis , patulis, glabriusculis. 
Akenm (fi!f. 6.) linearia, compressa, binc et inde llnea prominente costata, irevia, uirinijue prasserlim 
enterne piiosiuscula, corolla persislente demum subcoriacea coronala , virescenli-fusca , duas lineas 
longa. Pebicirpidiu cbartaceum. Sehen (Jig' 7.) ereclum, iii specitnitiibus nostris inuualurum. . Gen. et SrEC. ToMus IV. 53 200 composit;e. 

ZINNIA. LiNN. 

Imvoluckum oblongo-campanQlatum aut hemisphsericum, polyphyilum, 
imbricatum. Receptaculum conicum, paleaceum. Flosculi disci tubulosi , 
hermaphrodili; radii ligulati, feminei. AKEPjrA disci compressa, apice emar- 
ginato-bidentata, dente altero sa?pe arislato ; akenia radii coroUa persistente 
coronata. 

Herbae opposltifolite. Folia integra. Flores terrainales , solitarii , lutei, 
coccinei aut rarius violacei. 

i) Akeniis disci uniaristalis. 

1. ZIIVNIA MULTIFLORA. 

Z. foliis sulipeliolalis , ovato-lanceolatis, utrinijue Iiispidis ; floriibuspediiuciilatis ■ akuniis 
disci uniaristatis. 

Zinuia niultilloia. Linn. Sp. pL ed. JV.Z.p. 2i3i). 

Crescit in pralis Regni Mexicani , juxCa urbes FalladoUdde Mechoacan et Pazcuaro , alt. 
looo— iioo.o Floret Septembri. 

Uehba erccla, Li- aul tripedalii, ramosissima; ramisoppositis, diTaricalis, teretibus , hbpidis, pm- 
purascenlibus. Foua opposila, sessilia , ovato-lanceoiata, acula, inlegerrima , reliculato- triuervla, 
rjgida , utrinque priestrtim in nervis et ad marginem hispida. Florm in apicc rsmulorura solilarii „ 
pedunculali j pedunculo incrassalo , teveti, strialo , pubescente. Involcorum semlglobosum ; foUolis cir- 
iiler iS.duplici serie imLricalis , oblongu-ellipticis , oblusis, subconcavis, scariosis, euerviis elabtis 
nuentibus , apicem versus hispiJulis el substiuarrosis; exterioribus brevioribus. Recept*culdm conlcum ' 
p.lcaceumipuieiskuccolalis. apice anguslalis, cariua.is, seariosis, diapluuis , glabris , apice flavis! 
llosculos hermapUrod.tos superaulibus. rLOSCuu disci crebri , lubulosi , bermapbroditii radii circiler o 
Jiguiatijfemioei. Fiosculi hermaphrodili: Corolla in speciminibus nostris marclda. Stamina Stvlus ct 
STic.u carie cJesirucia. Akema obovato - cuneau , compiessa , liinc ei inde sulcato ■ eosiaia', hispido- 
scabra, fnscescentia , apice biaristata , sesquilineam longa; arista allera brevissima, subnulla; allcra 
akenium longuuJLne sol.K<juanle , scabra. FloscuU feminei: Corclla persislens , Jutea; lubo brevissimo 
compresso,hispidulo;ligulaova[o-elliptica,obtuselridenlala,plana,patenle,reticulalo-mullinervia', 
nervis duobus crass.oribus, supra elabra, sublus adpresso-hispida, subsemipoIJicaria , qu^ituor lineas lata. 
hTYLiiselSTiGMAdeslrucla. Akema oblonga , compressa , sulcalo-coslata, hispida, sesquiliueam lonea 
corolJa persislenle coronala. ' 

2. ZIIVNIA TENUIFLORA. 

Z. fohis petiolatis, oblongis, superioribus cordatis, liispido-scabris; floribus pedunculatis ■ 
radio revoluto ; alicniis disci uoiaristatis. ZINHIA. ^tjj^ 

^ Xinnia te,n>iflor.. Jac^. ic. rar. 3. (. Sgg. Ejusd. coUect. 5. p. ,53. Sp. pl. ed. W. 3." 

ZiQnia revoluta. Cavan. ic. 3. p. 26. (. a.lr. 

Cre.ci, i„ /J,g„„ M-ex.»».,,™;,, C™pe,„„, FaUadoUd. G«a„„ua,o, Q,„„,„™, 
e?,,. , n/(. 900— i2ooAej,. o Flore, Seplemhri. ^ 

3) /Iheniis disci emarginato-liident/ttis . mnticis. 

5. ZINNTA ANGUSTIFOLIA. f 
Z. foliis.essilibns, knceol.to-linearibos, hispido-.c.hris ; iloribus pcJoocnUiis. akeniis 
di.sci emat^inato-hiacotatis, muticis, Iffivibus, ciliatis. ' 

Crescitprope Cuanaseuato Meiicanorum, al,. iioo fex. o Flore, Septembri 

on™,'!!'^'"'^",""",'''",""™''" '""'"■''"'"■ P"'T""™«'">I>"'~">i-W>pi.b. Fox,» 
oppos,,., .„.,,., l.„„„l.,o -!.„,„., s„pe™ ..g„.n,n,, i„„ge„i„., „lic„l.,„-,ri„„i. , ri.id. 
u,™,„. l,..p,d.-.c.ta., „-..,,„„. lc„6., ,ix d„„ li„e.. l.,a. F,o«„ i„ .pl„ c.uli. et L-i.utL 
.„l,.ru,ped„„cnl.t,, m.gn..„Ji„. fl„ri, pc.ced.nti.. I.„oi,e.»H l,e„i.pk,rie„„ . f„|i„|i. ,„-," 
d„pl,c, .er,e .mLr.c.,.. , s„broi„„do -obov.lis , obin.i. , ,„bc„nc.vi, , sc.ricsis, glahri. ' .pice l,i,pid„li, ■ 
e«er,„r,b„, l,rc„„„l,„.. R,c.„ac„l„„ c„„ic„». p,l„ce„m. paleis „U„„s„ -li„earib,i, acnti, , cari' 
„.l„-c„„c.»., , ,c.r.o.,s, d..pl,.n.s , jlabr.s , apiee lclcis. FuMcuu di.ci mberrimi , ,„b„lMi , berma- 
purooin ; ra,l.. c.rc.tcr „„.em , l.g^l.ti , feminei. Floseuli l,ermapl.roditl ; CoRoLn tnbnlos. a„ra„liac. 
.upemc p,l„sin.c„la, ,ui„,„eden,.,. , d.ntibn, ov.ti. , .cnti. , en.rsiis Sr.n,™ tnbo c.rcll. imposi,.: 
F,t..,„,Ac.p,ll.ce., gl.br.. Am.„, cc„„.U,, i„cl™. 0..„c, e„mpre,.u„.S„cu..lab,r. S,,c„c 
b,p,r„l„m , gl.bruo. A„„,. „b„.,. , c„„p„.,„.co„pla„at, , l.ria , m.rsi.e pr.,ertim ,„pcr„, 
cd,.U , ap,ce pr„f„„de em.rgi..,. , m„tic. , „igric„,i, , „ilid.. rl„sc„li femi„ei , C„,ciis H,,, .......s (? ) i lubo brevi , compi-esso , bispidulo ; liguia ov.to- ellip tica . reticulalo-neryosa , plaoa , palcn.e 

mterne glabra , esler„e hispiJo-sc.bra, 3 ,/. II„efls looga. AKEM,.lii,e.ri-obioDga, quadraDgulari. 
compressa , apice biJentola, ubique dense luberculata el bispidula , lineam longa. 

4. ZINNIA MARITIMA. t 

Z. procumbens; foliis breviter peliolatis, oblongis, obtusis, liispiJo-scabris ; floribus pc- 
iliincuUtis; akeniis disci bidentatis, tuberculatis, mai^ine cartilagineo-crcnaiis. 

Crescit in arenosis maritimis , prope Acapidco. o 

HERBAprocumbens, ramosissima ; ramis oppositis , (erelibus, tevibua. porpurascentibus; jUQioribus 
liispidulis. FoLiA opposita , breviter petiolata , obloug.i , oblusa , basi angusiata , integerrlma , reliculalo- 
venosa,sublriQer.ia,rigida,hispido-scal)ra,6-8lineasIoQga,3-2./aIineaslata.pE'rioLushispidulus. 
r LORES in apice ramulorora solitarii , pedunculali , magnitudine floris Bidentis cernu£e; pedunculo striato 
superne incrassaio, liispido-piloso , asepius medio foliis duobus obsito. IsvoLtcHuM hetnispbaricttm ■ 
foliolis^ la— 15, arcle imhricatU, tubrolundo.oboTalis . apico rotundalis, concavis, scariosis , slriato- 
nervosis, glabris, apice hispidulis. RECEPTAcuLna conicura . paleaceum; paleis iauceol.ilis, apice an- 
gustatis, scariosis,diaphanis,glabris.FLoscDLidiscicrebri,tubuIosi,bermflphrodili;radiicircitepdecein, 
bgulaU, feminei. Fiosculi bermaphroditi iCorolla, Stamisa, Stylus etSTiGMA carie destructfl. Arenu ,252 COMPOSITiE. 

oyonso-lmeam, subtrbngulari-compreMa- apice bidentata, ubique JeDsissime tuhercuUta , ghbrius- 
cula, fuscescentia; aDgulis car.ilaeiQeo-n.arginalU,crenulatis. Flosculifemmm.CoaoLL*flava,perM- 
stens ; lubo brevissimo , compresso ; I.gul^ elliptica , multinervia , uervi» duobus crass.onbus , glabra , 
<I as et dimidiam lineas loaca- Ake.ma linearia , triaagulari-compressa, tubercutato -scabra, fuscescentia, 
duas lineas longa , corolla persislente coronatn. 
Ob habitum Sanvitalia! proxima. 

BALBISIA. WiLLD. 

Tridax. Linn.' 

Involucrum oligophyllum , laxe imbricatufn. Receptacolum planum, 

paleaceum. Flosculi disci lubulosi , hermaphroditi ; radii nonnulli, ligu- 

lati, feminei. Akenium cuneatum , compressiusculum , coronatum squa- 

mis crebris plumosis persistentibus. 

Herba ramis foHisquc oppositis , grosse dentatis aut incisis ; floribus 
terminalibus , longe pedunculatis; radio ochraceo. 

I. BALBISIA ELOKGATA. 

Balbisia eloneata. Sp. pl. ed. fV. 3. p. ^'^.^- Ejusd. eminu Horl. Berol. 2. p. 916. Pers. 

.sjnops. 2. p. 470- 

Tridax procumbens. Linn. {auct. Brown] Sp.pl. eil W. 3. p. uai^. 

Amellus jiediincul.n-is. Orlega. 

Crescit prope Mexico., alt. laoo hex. 

GALINSOGEA. 

Gallnsoga trilobata. Cav. Sogalgina. H. Cass. 

Involucbum semiglobosum , oligophyllum, laxe imbricatum. Receptacu- 
LUMpIanum, paleaccum. Flosculi disci tubulosi, hcrmaphrodlti ; radn 
bilabiati,feminei;labio exteriore maximo, subtrilobo aut integro; Interiore 
abbreviato, blpartito. Arenia coronata squamulis ciliato-fimbriatis aut 
plumulis crcbris perslstentibus. 

HerbEc ramis foliisque oppositis, laciniatis; floribus tcrminallbus, longe 
pedunculalis ; radio aurantiaco. 

' Brown , Composili. p. H)3. PTILOSTEPHIUM. a55 

1. GALINSOGEA balbisioides. t Tab. CCCLXXXVI. 

G. foliis lanccoIatU, integris aut dentato-laciniatis; ligula inlegerrima ; akenio plamulis 
coronato. 

Crescit locis temperatis Re^ni Mexicani , inter Valle de Santiago et lacum Palangeo , 
alt. gao hex. o Floret Septembri. 

Hehba erecla, semipedalis^radite suliperpendiculari, ramosa, fibrilliscrebris obsila. Caulis ramosusj 
rami oppositi , difariculi , teti-agoni, slriali.pilosi. Folh opposita, petiolala, Janceolala , ulrinque an- 
guslata, integraetintegerrimaautirregulariler dentato-laciuiala, veaosa, sul>lrinerTia , membranacea , 
utrinqne pilosiuscula , pollicaria aut paulo loogiora; snperiora iincaria , sa^pius IrifiUa. FLonrs termi- 
nalea , solilarii , (ongissime pedunculali, erecli, magnitudine floris Heierospermi piunati. Pedc^culi 
tri-. aul quinquepollicares , filiformes , lereles , laves , pubesceales. Involdcrum {fig. i .) sulicampauu- 
lalum, 12— i5-phyllum; foliolis laxe imbricatis, apice roiuojalis , iotegerrimis, scarioso-membranaceis , 
subconcavis, striatis , purpurascentJbus , nitidis; inlerioribus obloogia ; eiterioribus duplo triplovo 
Lrevioribus , ovalis aul subrotundis. RECEPTACUHiia paleaceum , planiusculum ; paleis (Jig. 2 ) oblongo- 
lanceolalis, tenuissime membranaceis, diaphanis, uuinerviis, supeme ulroque l.ntere dente inslruciis, 
apiceacuminatis, persistcntibus. Floscoli disci {fig. 3.) creLri, lubulosi , hermapliroditi , involucrum 
vii soperantes ; Corolla {fig. 4.) flaia, glabra; tubo lenui ; limbo cylindraceo-infundibuliformi, quin- 
quedenlato; denlibus ovalis, aoutls, enerviis, equaiibus, patulis. Stamiisa summo tuho corollie inserta. 
Abther* fuscescenles, semieiserlse ; appendicibus terminalibus ovato-delloideis, diaphanis, albidis. 
Otahium obovalo-cunealum , compressinsculum , pubescenli-sericeum. Stylus glaber. Stigm* {fg. 5. ) 
bipartilum i laciniis revolnlis. Akenium {fig.6.) immalurum. Pappus niulliradiatus, persistens; radiis 
(.fs- 7.)erectis, plumosis, inaiqualibus , corollam subaquantibus. Flosculiradii (j5^. 8.)circiterquat«or. 
subbilabiati , feminei : Corolla fiava, glabra ; tubo longi.wimo, filiformi ; labio eiteriore subreni- 
fornii , margine undulalo ct integerrimo , palenle, basi subcucullalo ; labio inleriore minuto , lineari. 
OvABiuB, STrLDs et Stighia uI in flosculi.s hermaplyodilis. AKEninM immaturum. Pappus lubo corolla 
brevior, in reliquis ut in flosculis hermapkroditis. PTILOSTEPHIUM. t 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. Involucrum oligophjllum , imbricatum. Receptaculum planum , palea- 
ceuin. Flosculi omnes liermaphroditi ; disci tubulosi , quinqucdcnlati ; 
radii infundibuliformes, bilabiati. Akenia plumulis aut squamulis ciliato- 
fimbriatis crcbris persistentibus coronata. 

Hcrba ramis foliisque oppositis , iri- aut pinnatifidis; floribus termina- 
libus ct alaribus , loiigc pedunculatis, luleis. 254 COMPOSXT*:. 

CHARACTER NATURALIS. 

Involdcrum semiglobosum , 8— i 2-phjllum; foliolis laxc imbricatis , 
oblongis aut obovatis , striatis , planiusculis , membranaceis , margine sca- 
riosis. Receptaculum convexum, paleaceum ; paleis subscarioso-diaphanis. 

Flosculi omncs hermaphroditi ; disci crebri , tubulosi ; radii nonnulU (6 3), 

bilabiati. FIoscuH disci : Coholi,a tubo brevissimo ; limbo cylindraceo , 
quinquedentato ; dentibus ovalis, acutis , enerviis. Stamiiva summo tubo 
corollae inserta. FiLAMENTA capillacea. Antherje conTiatie , demum exsertae, 
basi nuda; ; appendlclbus terminallbus deltoidels. Ovahilm cuneatum. 
Sttlus filiformis. Stigma bipartitum; laciniis rcvolulis. Akenia cuneata , 
subtetragona aut compressa ,coronalaplumulis autsquamuliscrebrisciliato- 
fmibriatis persislentlbus, Semen erectum (?), cuneatum , obtusum. Episper- 
MiUK lenue. Endospermium nullum. Embryo semini conformis. CoryLEDONES 
plano-convexEc, carnosEC, albidic. Radicula infera. Flosculi radii : Corolla 
tubo brevi; limbo infundibuliformi, bilabiato; labio exteriore tripartilo , 
patentc; laciniis oblongis , obtusis , suba;qualibus ; labio Interiore breviore, 
biparljlo aut bldentato ; laciniis aut dentibus aculls. Stamina, Pistillum 
et Pappus prorsus ut in flosculis dlsci. Antiierje paulo exsertie. Stigma 
exsertum. 

Habitus. Herba ramis foliisque oppositis, tripartitis aut laciniato-pinna- 
tifidis; floribus terminallbus et alarlbus , solitariis, longe pedunculatis, 
pseudoradiatls , luteis. 

Affihitas. Pra^cedenti el scquenti gencri afrinitateproximuni, ab utroquc 
lamen prorsus distincium: flosculis radii bilabiatis, hermapliroditis. 

Etymologia. Genus nostrum ob pappum coronam plumosam referentem 
Pliloslephium (a st^«»« corona et -ffTiAM pluma) nomlnavimus. PTILOSTEPIIIUM. ^gt 

I. PTILOSTEPHIUM cokokomkomijm. t Tab. CCCLXXXVII. 

P. foliis pinnaiifiOi,- f„Iii, i„.oIncri exterioribu, .culi.; .l.„i„ pl„„„ii, „,„„„„ - 

F.™ opp"- :.:2,::;:::'™;2:'^;;:;,~ ^:;::;z:"::;z::'r'"'™';- °k"- 

mlegemmis, patenlibus. Flos teriiimali/*ni;i=,.i. i ■ ■ , 'ongio.a; lacmjis iinearibus, 

;u<.i„c «o„ iL. .,„„.cHc.;~„':;' :r::;:::xr:s :;t:r;^^^^^^^^^^^^^ 

l.l„»i fol.ol» ^r-S- =.).irci,er ,., k„ i^brici. . obl„„.i, , „.;?,,, p .l",',:! '^' ''^ ""l»"- 
i;,„e .crici,, ,i,iJib„,, El.bri., s„b,,„.llb„, . e„,ri„rib„. "".i, , ' """'■™""'' • """ 

- - . F„.o„„ „„„„ l,er„.pbrodi.i ; di,ei eirci.e, Bo, ,„l,„l.;i. c,l„„ „ ";"";!" •*"?''" ' gMei-is. rtosccL, omQes berm.pbroditi . di,ei eirciler ^e ,„,,,..■ , ■ ^"^e'» , uiapn.QU, 

bil.bi„i. Fl„.c„li d,ci (&. /.,: C„,oc,. «.' 2t ; '"''"''»'•. "Ve» .,« .„per.„te. ^ r.dii 6-8 , 

n:r;£:::s^:S;rLr!r~SiS^^^ lUM {Jig. 5.) obov^ito-cunealum, compressiuscului 
trsistenlibus.coroIlamsub^EquantiLus.ereclis in«„ 

.np.r^.o patautc.l.ciniisob!o„gis,oL,usis,sJwqualibus eciw^^^^^^^ 

l>.p.rtuo. bc.uiis I.nceoIa,is. acutis. As.n... ,Jo e.sertL S™ . tr to^ ^ 

serlumi lacuius revolu.is , elabrls. Ov.H,r« ct P.ppus ut i„ floscdis discf ^'P»'-"'."". ex- 

2. FriLOSTEPHIUM trifidum. f Tab. CCCLXXXVIII. 

C,.e.c,V,„,.r Cua,a.ua,o e, ^«/ ^^li LZr^t" I^^ Aex ^r:;;:s:vSt,'Sr:jr::;i;~^»:~;:~ 

sr :m2' pZ:::'tf """"- -; '"'™'^'' ''^'" ■ '•■-■^""^— :e.i 

miauia omusa. lETioLi 2-3lme,islon8,,p,|os,u5cuii. FLOREslerminalesetfllarP, ..!■, ■■ , """"^ 
...,,;i„.,i., .,„„,., p,..,„e„li, „.Lb:;:.:. s t: ' '°'""",rf- '"•' ■■■.bric.,i.,.b„„ti.. 

:^s;^^i^:=«::::";i5Ei^^ 

nervii. FLo.rr,T„,„„ l ,"?".""'"' '°'."0'^'^'" obloogo-bneanbus. obl.si.. ,.^„„1. 

si„.c„l„m S,S,s iL^s^: rT '•■"''"'"•■ *»"'»- -".i».er,a,. 0„„„„ „„.„,.„ . pi,.. 

:,::: ::: .ncl„s„., 6,.^.,. S,,.,. b,p.r„,uu,j 1.01^,1, re,oluti.,p„b.r„liiAK.„.r «, ,\ 

cuu. t^, .ubt.traB.... p,l..,...rie.. , ,i, li.,.m 1,.,., ..,...,. . „,. ' 5 oroZ ( .'/'..V 

miaut,s, oblonffis, uainerviis rufescent hzis r.\,^- ■•■ „ ' .-"'" ( 'o— 20J, 

p.r.i.,..,ib.s.'i.„i, ,,.ipio ..d :;"':'':;.'':i:;'473'';;''''''^'"^^^ 
E.,...„,„„ ,.„„.. ,„.f„„\,„..:.„..;™,;:;|3fA:<^.Y;;^^^^^^^^^^ 

pla.o e,.,e..c ..„„„„, .Ibrd,.. E..,..!. ,„,.„. p,„„„„ ,,j., (/,y. j. , , c.„cu fl.„ . j|.b„ ; ,„i: 256 COMPOSITjE. 

brevi;!imboinfundibuliformi,b!labiaIo;IabioeKteriore triparlifo , palente; laciniis oblongis , obtusis, 
binerviis.subtequalibus; labio interiore abbreviato, bidenlato ; licQlibus ovatis, acutis, enerviis , jequa- 
Jibfle, crectis. Anthebs indus*. OvARitfM cuneatum. Stim-s et Stigm.i prorsus ut in flosculis disci. 
AKENiA(if£. 9.) cuneata , compressa, sericeo-pilosa , ia reliquis prorsus ut in llosculisdisci. 
Prtecedenti proximum. 

WIBORGIA. RoTH. 

Galinsoga parviffora. Cav. 

Involugrum pentaphyllum , sequale. Receptacolum convexum , palea- 
ceum. Flosculi disci tubulosi, lierniaphrodlti ; radii ligulati , ferninei. 
Akekia squaraulis compluribus scarioso-diaphanis coronata. 

Herbse dichotonie aut opposite ramosse; folia opposita , dcntata; florcs 
terininales aut alares; radius albldus. 

I. WIBORGIA parviklora. 

W. glabriuscula; foliis ovaiis, dentato-scrratis; involucris glabris. 

■Wiborgia Acmelia. Rotk. calal. a. p. 113. 

Galinsoga parviflora. Cav. ic. 3. p. !\\. t. 281. Sp.pl. ed. JV . 3, p. aaaS. Poir. Encjcl. 
suppl 2. p. 701. 

Bldens mercurialis folio, flore radiato. Feidll. Peruv. i. p. 7^4- '■ ^^- 

Crescit locis alsis Regni Novo-Granatensis , prope urbem Ibague , alt. 700 hex. o Floret 
Septembri. 

Herba ramosissima, debilis, siibvolubilis; ramis inferioribus oppositis, superioribus dicbotomis , 
quadrangularihus , glabris ; summis pilusiusculis. Folia opposita , petiolala , ovala , subacuminala , basi 
acuta, dentato-serrata, reticulatO'iriplinervia , membratiacea , utrinque pilis raris conspersa, sesqul- 
pollicaria. Peuoli a— a i/j lineas iongi , canaliculati , piioso-ciliati. Pedlnculi solitarii , ahres unillori . 
terminales bi- aut triflori, capillacei , pilosi , 6 — 8 lineas longi. Flohes erecti, magnitudiue floris 
Acliilleai"Miliefolii. In'voi.ucrum liemispbaerioum ; folioiis quinque , ^qualibus , ovato-ellipticis, obtusis , 
concavis , S— 7-nerviis, glabris. Beceptacclum convexum , paieaceum ; paieis lanceolato-line.aribus , 
uninerviis,scarioso-diaplianis, alliidia, margine lacinulato-fimbriali.i , plaois, floscuio hermaphrodilo 
brevioribus, persistentibus. Flosculi disci crebri , tiibulosi , bermaphroditi ; radii quinque, ligulali , 
feminei. Flosculi hermaphroditi : Coroli.h flava; tubo brevi, pube.scentei iiiiilio infundibuliformi, quin- 
quedeiilato; denlibus ovatis , aeuliusculis, enerviis. Antiiers connata:, incius^. Ovarioh lioeari- 
cuneatum, subtetragonum ,hispidu!um, S111.US giaber. Siigma bip.^rlilum , inclusum; laciuiis puberulis, 
patulis. Akenia lineari-cuneata , subtetragona , hispiduia , fusco-nigra, 3/4 iinejc longa , coronata sqiia- 
mulis 13— 15, spatbulalis aut hnceolalis , diaphanis,albidis, ciiialo-limbrialis, lequalibus, corolla duplo 
brevioribus , persislentibus. Flosculi feminei : Coroll* alba ; lubo piloso ; ligula semiorbicuiata , apice 
Jruncala et triloba , plana, subsexnervia ; lobis oblusis. Ovarium lineari-cunealum, compressum , gla- 
Ijrum. SiVLusglaber, yii eiserlos. Stigsja blparliiumi laciniis patenli-recurvalis, glabris. A&ewca cu- ACHYROPAPPUS. 
neala , compressn , sub.irf «aia , la^via , glabra , sujierne pilis nounullis obsili 
fquamulls 6-7 , lanceoJalis, alhidis, ciliato-fimhrialis. 
Descripiionem liujus planicB addidi ob diflereDliam exiguam quam intei- spec 3. WIBORGIA uRTiciEFOLiA. t Tab. CGCLXXXIX. 

v\ . hispkla ; foliis ovalis, grosse ct argute denlatis; (oliolis involucri piloso-glandulosis; 
akeniis calvis. 

Crescit jiijcta villam MarcMonis de Mirajlores , inter Mulalo et Pansache , alt. 1700 
liex. (Jiegno Quiiensi.) ic Floret Junio. 

Caules erecti aut procumbentes ramique hispidi i inferiores opposilii superiores dichotomi. Foi.i*. 
opposila.peliol.nta ,ovat,i,acuminata,grosse et argnte denlata , basi aculn et integerrima , reticulato- 
Innervia , membranacea , ulrinque pitoso-hispida , 3o— 3^ lineas longa , 19 — 20 lineas lata. Petioli semi- 
poIJicares.liispidi. Pedurculi alares el terniinales, solilarii , uniflori, semipullicares aut pollicares, 
piiosL Flohes(/i^. 1.) erecli, duplo majores quani in pricedente. Ixvoj.ucrcbi hemisphaericum ; foHolis 
circiler quinque, ovatis , obtusis, concavis, nervosis , membran.iceis, ejterne piloso-glaoddosis , iiequa- 
libus. Receptacullim convexum , p.nleaceum (fg. 3. ) ; paleis icarioso-diaphanis, albidis , planis, trinerviis, 
acutis , glabris ; exterioribns obiongo-ianceolaiis ; inlerioribus lineari-lanceolatis , persisienlibus, flos- 
cuio nermaphrodito brevioribus. Floscdli disci circiler 20, tubulosi , hermaphrodili; radii quinque , 
Iifiulati, feminei. Flosculihcrmaphroditi {tig. 5.) : Coholia flava, pilosa ; tubo lenui ; limbo campa- 
nulaio,quinquedentatOi denlibus ovalis, aculis^enerviis. Anther* inclusse. Otarhiji lineari-cunealum , 
compressuin , hispidulum. Stylcs eiserlus, glaber. Sticma bipartitum; laciniis recurvatis , puberulis. 
Akeni* {/ig. 4.) cuneala , compressa, hispidula , fusca, a/3 linefe long.i, apice catva. Flosculi feminei 
{/>g- 5.): CoBoLLAalba aul rosea, prorsuspraicedentis. triplo tanien major. Ovahipm cuncatum, margine 
hispiduium. Stylus et Stigma prjecedentis. Ake.m.i {Jig- G.) cuneata, compresso-lrigona , lievia, fusca, 
margine hispidula , apice caiva. 

Hanc plantam akeniis calvis WiborgiK generi adsociare non haesilavi, ob arcl.im aflinilatem cumspecle 
prxcedentc. Suppctunt eliam specimiaa a modo dcscriptis nonnisi eo diversaquod foliasint mioora, quo- 
rtim akenia tamen squamulis compluribus minutis coronaia sunt, Bonplandius locum natalem bujus 
plaala-notare negleiit, quo magisdubilo, ulrumea, ui Viirietas aul species distinguenda sit. 

ACHYROPAPPUS. t 

C U A R A. C T 1: R D I F F E R E N T I A L 1 S. 

Involucrum pentaphyllum , sequale. Receptaculum planum , nudum. 
Flosculi disci tubulosi , hermaphroditi; radii ligulati , feminei. Akenia 
trlangularia , squamulis compluribus scariosis coronala. 

Herba ramis foliisque inferioribus oppositis , superloribus alternis, mul- 
tifidis; floribus terininalibus, subcorymbosis; radio albo. 
Hov. Ge.n. et Spec. ToMirs IV, 53 2J0 COMPOSITJE. 

GHARACTER NATURALIS. 

Involucrum subsemiglobosum , pentaphyllum ; fbliolis subrotuiido-ob- 
ovatis , obtusis , inlegerrimis, subconcavis, membranaceis , suba;<iuaHbus. 
Receptaculum parvum, subconlcum, nudum. Flosculi disci creberrimi, 
tubulosi, hermapiiroditi; radii quinque, Hgulati, feminci. Flosculi berma- 
phroditi : CoROLU tubo brevi ; bmbo campanulato, quinquedentato ; den- 
tibus ovatis, aculis , enerviis. Ahtberk familia;, basi nudic, exserta;; pro- 
cessibus terminaHbus ovatis, acutis, diapbanis. Ovaiiium bncari-cuneatum, 
Iriangulare. SrvLos fihformis. Stigma bipartitum , exserlum. Akesia lineari- 
cuneala, triangularia (hispida ) , corouata squamulis 6 aut 8 , scariosis , 
obovato-cuneatis, obtusis, glabris, ieqtialibus , perslstentibus , tubum co- 
rolla; aiquantibus. Pebicarpium cbartaceum. Semen cuncalum, triangulare, 
erectum (?). Epispermicm membranaceum. Ekdosperjiiom nullum. Cotv- 
LEDONES obovala:, plano-convcxa: , carnosa:, albida:. Kadicula infera, acuta. 
Flosculi feminci : Conoi.iA tubo brevlssimo ; ligula obovata aut obovato- 
cuneala, obsolete dcntata , plana , quinquenervia. Ovarium, Akesium et 
Pappus prorsus ut in flosculis hermaphroditis. Stylus exsertus. Stigma bi- 
partitum ; laciniis rccurvatis. 

Hamtus Anthemidis arvensis. Herba ramosa; raraisopposltis, adscenden- 
tibus, apice dichotomis; follis oppositls , supcrioribus alteriiis , trlfido-lacl- 
niatis; floribus subcorymbosls; radio albo. 

AirraiTAs. Mcdium tenet intcr Wiborgiam et Unxiam , ab ulraque tamei. 
longediversus;abhacfloribuscentraIibus hermaphrodilis, ab illa recep- 
taculonudo. Schkuhria; simlllinius et vix distinctus, nisi habitu, Involucro 
ecalyculalo, numero flosculoruin radii constanter quinario. 

Etymologia. Ex %,.. palea et ,.™s pappus. PARTHENlUSr. qSq 

1. ACHYROPAPPUS anthemoides. + Tab. CCCXC. 

Crescit ,n agro frigido Tolucemi, prope pagum Islahuaca , alt. i38o hex. (Reano Nova 
Hispama.) o Floret Septemhri. ^ ^ 

IlADDL subperpendicularis, leres, fibrls creberrimis obsila. Cauli ' ^..ju.ia uuo.m. \,Auijs erecms , ramosus; ramis oppositis 

nill. " '"I"' '";'=™ '■''1= approumu», .d.oend,niib„, c;iu)emquc super.nlibi.s, qu.drQnBul.ribu. 
PU» Sl.udnlifc™ h,ni, , ,„p,„e d,noo .ubdi,ho.om, r.mmi. , r.mnli. .llerni. , uniilori.. roL,. o, 
Sl TT* ""T' ■■""'•"• '"'""■'' '"!""""'■ ""'»'1°= r«l.o.o...l-pilo.i..oul., .Jj,e, 
cul* P '"' .^'"""'' '""**''''^1"''''l.'"'«"l'1"mq"e(!do-pinuatiridi.; lobi. lanceolali. , oblu.ius 
lon™ 'T'"'?""''"' '"'°'" '""^' ' f"" Sla" Juliteris hirli. Fio.E. ( ^. , . ) i„ .pice ramulorum .olil.rii 
tonsep.,uneul.„,.„bcorymb„.i,,r,cli,„.eui,udi»,llori.M.lric„i.,Cb.,moi,ill,.PBn„o.olnni-a. 
quipo icares, i,,.,,,., fibformes, glaudulo.o-pl]o.i. iNyoLUCRuu snb.emiglobosum , peulapbvllum 
foboh. subroluudo-obo,a,i,, ob,usi. , iule.errimi. . subeonc.vi, . m™l„.„.„i. .I.ijlt... Ll .,.. Lu.io,,. sunroluudo-obovaus, ob,usis iule.errimi. ...b .;. , - - ■il -.. . 

. ,.- - .. .. , ' "'"""•""eeerrim,.. subconc.v,,. membrau.cei.. v,r,d,hu.,p,l,,2li 

dnl r„„ b,„ell„, .ub»,„.l,hu.. KBoEmeuL,. (fg. .. ) p.r.um . .ubcouicum . nudum. 1-lo,coi, d„m 
crcl.err,m, , lubulo., , Lerm.phrodili i radii quinqne , lignl.li , femiuci. Flo.cuU herm.phrodill ( &. 3. ) , 
Co.OLLA (l.v. 1 lubo hrevi , pitao ; limho e.mp.nul.lo , quinquedeul.lo , denlibu, ov.li, , .ouli, , ,„,^ 
hi"',rl"""' "'"""""• "■'"'"'■ O"""» liueari-cuoe.lum, lri.ns„l.re, bi.pidum. Sr„.n. sl.ber. S„o« 
^i^pr , "m,e„5erlum. AK£.\,A(_^,^.4.)aue.ri-cuneala,l|.i.ugul.ria,hispidnIa,sesquiJineamionga,coro- 
. squ.imu ,. ,ex aul oclo , scariosis, alhidi. , obovato-cuneali. , obtusi. , glabri. , lequalibns , per.i.lcu- 
uou. , lubum eorolli. .ubie,„.„iib„s. Pi„cj.„o, cbart.ce„m , nigrum. Sml» (Ag. 5.) cnue.lum. En- 
.p.a.,l,„ memhrau.ceum, di.ph.num, .Ibidnm. CoTO.,no»E. (Jlg. 6.) ohov.l,, plauo-cou.e.a,, 
carao.1 .ll,d,. HjmciL. i„fe„ , ,c„t.. Hosonli f.minei (y%. 7.) , Co.oll. alb. , tubo breviuimo; 
bgula obovala aut obo.alo-eun.at,', ol..olet, deulaia . plana . quioq„enervia, dna. linea, longa. Ovar, c. , 
, ...M* et PAPpt. proisns ut i„ floscull. hermaphrodilis. Stylp. exsertus . olabcr. StiGma bipartilum ; 
lacnus recurvali.. glabris. 

PARTHENIUM. Lim. 

I»voi.uciiBM duplex', ulrumque penlapliyllum ; exlerius pcrsislcns. 
Keceptacdlum planum, palcaceum. Flosccli disci tubulosi , masculi; radii 
Iigulati, feniinei. Akenia compressa, apice coronata squamulis aut aristulis 
duabus minutis. 

Herbse foliis allcrnis, simplicibus , pinnatifidis aut bipinnatipartitis; flori- 
bus lerininalibus, corymbosis; radio albido. 

1- PARTHEMUM Htsterophohos. 
P. folii, l,ipl„n.tip.rtiii,, .dpro.,o-pilosiu,c„lis ; laciaiis laciui.t;.. 
Pariheninm Hysterophorus. Linn. Sp. pL ed. fT . 3. p. 2385. 260 COMPOSITJE. 

ArgjTOchasia bJpinnatifida. Cav. ic- 4- P- 54' '■ ^l^- 

Villanova bipinnatifida. Orteg. dec. 

Escova emarga incolarum. 

Crescitfrefiuentissime locis calidis juxta Caracas, in ripa Orimcensi et in Tnstila Cubie. o 
Floret totum fcre pcr annum. 

2. PARTHENIUM incanum. t Tab. CCCXCI. 

P. albido-incanum; foljis piunatifidis; laciniis inferioribus iaciso-dentatis ; terminaU iri- 

loI>3. 

Colitur in horto hotanico Mexicano. o? 

Herba erecta , odoi'c Arlemisia;; ramulis sulcato-angubtis, caao-lanalis. Foi.ia allernj , breviter pelio- 
lata, pinnatifida . circumferenlia deltoideo-ovala, utrioque lomentoso-lanata , supra incana, sublus 
albida, adjeclo petiolo 10— 11 lineaa longa ; laciniis altci-iiis. oblongls, obtusiusculisi inferioribuspaulo 
longioribus, superne inciso-deatalis; terniinali triloba; lobis obtasis. Corvmbi lerminales, subramosi ; 
rarais allernis petioiisque lanato-pubescentibus. Flohes (/^. i.) uiBgnitudine pr;ecedentis. Invot.ccr«m 
(fifi. a.)duplex, utrumque pentapliyllum , lanalo-pubescens ; foliolis exlerioribus paulo hrevioribus , 
OFatis,aculis,pianiusculis, membranaceis ; interioribus orbiculatis, concavis, subfimbrlalis, diaphanis. 
RECEPrACuj-UM paleaceum; paleis (Jig. 3.) obovato-cuncalis, apice rotundatis et puberulis, concavis , 
diapbanis, flosculos masculos aequautibus. Flosculi disci i5 — 20, tubulosi, inasculi; radii quinqne , 
ligulati, feminei. Flosculi masculi (/§■. 4.): Coholla Dava, glabra, tubuloso-infundibuliformis, quin- 
quedeniata; dentibus ovalis, acutia, enerriis. AtiTnER^ semiesserl*, demuin liber^. OvARitM minulis- 
simum, sterile. .STYLUsglaber. Stigma indivisum, inclusum. FIoscull feminei (yJ^. 5.) : Coroi.la albida ; 
tubo brevissimo, compresso, snbnullo; ligula ovato-orbiculata , bi-aul triioba, cucullata, erectiuscula, 
vix dimidiam lineam longa. OvAnirH obovato-cuneatum , compressum , glabrum. St»i.us brevis , exserlus , 
glaber. lStioma bipanitum; laciniis glabris, Akema {Jig. G.) oLovaia, comprcssa , glabia, fiisca, .ipice 
pubescenlia, biarislata , Ilaeam longa; arislis subiequalibus , pubescenlibus , divcrgenli-piilulis, ateaio 
quiniuplo brcvioribus. 

HYMENOPAPPUS. LHerit.' 

Florestina. Cassin. 

Isvolucri;m poljpliyllum , subrequale. Receptaculum nudum. Fioscun 
omiics tabulosi, bermaphrodili. Arenia tetragona, squamulis compluribus 
raembranaceis coronala. 

Herbarainis foliisque alternis, pinnalirido-incisis; floribus lermlnalibus, 
corymbosis, albidis. 

' Hymenopappus, Sdiliuliria fl pra:sertim Pcciis Iraiisilum aJ Eupiloreis furmant. PECTIS. !. HYMENOPAPPUS pedatus. 

H. pubescens ; foliis pejatis ; flonbus corymbosis. 

Stevia pedata. Cac. ic. /,. p. 33. t. 356. Sp. pl. ed. W. 3. p. 1776. 

Florestina pedata. Cassini in Journal de Physique. 1816. p. i^S. 

Crescit jiixta San Juan del Rio et prope Zelaja Mexicanorum , alt. gSo hex. o Floret 

uillgllSlO. 

An Hymenopappus antliemoides Juss. vere hujus generis ? - 

SCHKUHRIA. RoTH.' 

Involucrum subpentapliyilum, calyculaUim. Receptaculum planum, 
nudum. Flosculi dis(-i tubulosi , hermaphroditi ; radli perpauci , ligulatl , 
feminei. AitENiA quadrangularia , paleis compluribus scariosis coronata. 

Herba ramis foliisque alternis, pinnatifidls , lineari-capillaceis ; floribus 
terminalibus et lateralibus, pedunculatis; radio albido. 

l. SCHKUHRIA ABROTANOIDES. !..:::j^,r. Schkuhria abrotanoides. fiofA. cn(. bot. i.p. iG-^ . Sp. pl. ed. W.3.p.2i3o. 
Peciis pinnala. Lam. diar. kist. nat. Par. 3. p. i5o. t. 3i. Cai/. demonst. bat. 2o3. 
Anicilo cymaron TohtcensibuS. 

Crescit in alta planitie Mexicana , alt. 1 200 hex. o Floret Jiitiio Julio. 
SuppetitspecimeQ incomplelum, piope Tolucam lectum, floribus crebrioribus, brevius pedi 

PECTIS. LiM. ■ 

Clithonia. Cass, 

Involucrom tubuloso-campanulatum, penta- aut decapbyllum , 
Receptaculum planum, nudum. Flosculi dlsci tubuloso-uni- aut bilabiatij 
radii ligulati , feminei. Akenia linearia , triangulari-compressa , paleis com- 
pluribus aristfeformibus coronata. 

Herbee foliis oppositis , linearibus , sessilibus , ghanduloso-punctatis ; fio- 
ribus terminallbus aut alaribus, solitariis aut corymbosis, flavis. 1. PECTIS pygm;ea. t 

P. caule erecto , ddiquescente ; ramis fastigiatis; foliis laiireolato-linearihus, ciiialis, acu- 
minato-piliferis; flortbus subcorymljosis ; invoiucro pentaphyllo. 

Crescit locis calidis juxta Honda, in ripa Jluminis Magdalence, alt. i3o bex. { Re"no 
Novo-Granatensi.) o Floret Majo. 

n«Dii: perpendicularis. Caui.is erectus, basi ramosus , deliquescens; rami nonuulli , o|)positi, sub- 
bngi, simplices, tereles,liirlelli,purpurascenle8. Tolia opposila, sessilia , 
inearia, acuminato-pilifera, dentioulata, denticulis piliferis , faslrgiali, 3—2 r/a poJli 
basi connata, lanceola 
glauduioso-punclala , se: 
pedicellali , magniludiu 
xqualibus , oblongo-lini :ipollicaria,(limidi 
floris Heterosperj 
iribus, obtusis, mi i litieam lala. Flobes leminales , 
pionati. Involdcbuji tubulosui 
onalis, planis, uninerviis , gial: 
\. Receptacdlum minutum ubci ■ymbosi , brevissime 
pentaphjllum; foliolis , nutluin. Fi,oscuLr disci 
quinque , tuLulosi , hermaphrodiii ; radii tolidem , ligulati , feminei. Flosculi hermaphroditl : Corolla 
flava (7), lubulosa, quadrldenlata , inde fissa , glabra ; denlibus lanceolatis , obliisiusculis, enerviis. 
Aktheh£ ioclusw. Ov*niUM linearc, hispidulum. Stylvs exserlus. Stigm* bipartilum , puberuliim. .^kenii 
lipersa, vix sesquilincam longa, coronatn squamis 
lequanlibus. ia, cotnpressa (?), nigra. 
• , subulato-arislxformibu 


persistentibus. Flosculi feminei : Cori 
bidentaia, obsolete nervala, plaaa , 
SrvLUs exserius , glaher. Stioia bilohu 
tamen paucioribus. !, subscariosis,ina:qualibus, rufesccntibus, 1 , 

* flava(?),g!abra; tubocyltndraceo; liguia lanceolala, obsolete 
. OvARiuM iiueare, pilosiusculut 
in flosculis hermaphrudilis , arisl liuscula , V 
. Akcnia etPAPPus proraus u lu( 2. PECTIS E1.0NGATA. t Tab. CCCXCIT. 

cauleerccto, virgalo; foliis linearibiis, inferne ciliatis; fioribus subcorymbosis ; invo- 
pentaphyllo; pappo niultiaristato. Crescit prope P"pay 
liERBA sesqui-aut hipedalis. R 
perne ranosns , subleres , superne obso 
plurLflori. Folia opposita , sessilia, hasi 
(lenticulis piliferts , 1 
lata. Flobes (_^^'-. 1.) in 
,eas longi , lilifo 
lis, glabris. Inv perpei 


mnala.linc 
lopunctata , ramosa. CAur.rs 
, l3evis,alaber;r 

li opposili, abbreviati, paiuli, 
angustala, inferne dealiculata, 
■j ■ a --■■ — li- aut subfaipollicaria , lineam 
J ramorum sobcozymhosi , pedlcellati. magnitudine praecedenlis. Pedicelli 
glabri , bracteolati; bracteolis 3— 5, allernis, ovatis, acuminalo-subulatis, 
"M Os;- 2.) tubulosum, peutaphyllum ; foliolis sequalihus, lineari-laoceo- 
minerviis,glabris,membranaceis, margincscarioso-diapbanis. RECEPTAtiLUM 
dtsciclrcilerquinque, tubuloso-bilabiati, bermaphroditi; radii totidem, 
, feminCL Flosculi hermaphrodili {f^g. S.) : Coroll» glubra, flava (?), lubuloso-bihbiala; labi« 
estenore ohloogo , truncaio. quadridenlato, trinervio ; inleriore laneeolato, enervio loneitudine 
■is-ANTHERsejiSertiE.STYLUs elSTiGMApra:cedenlis.Ov.»H,L„ lineare.hispidulum AKENnffc i ) 
nearia , triangular.-compressa , hispidula , nigra , sesqnilineam longa , co.x)nata arislis crehris ( 2o-a5 ) 
cabns, ina^qu.iihus , patulis , rufescei.tibus , persistentthus. eorollam et ake.iiun. ^quanlibus Flosculi 
ifi^. 5.) : COHOLLA flava, gl.ihra ; tuho elonsalo , cjlindraceo ; ligula oblongo-UnceolaU Iri- diaph iieui rECTIS. 2g5 

hl^lTpCS ""'' """■ ^'^-^'■— '-■ Sn-. Lipartltum. Ak..,x e.P..P..uti„ floscu.l. 

3- PECTIS BONPLAKDIANA. f 

c„l.l,ii mvol„cro s„baec.ph,Ilo. ' """"'"' ""'6' P""""- 

Crescil i„ Regno Me^icano, prope Querelaro, nll. ,000 hcT. o Flcret Septembri. 
Bl.b,T "w ont ', " °^: "T' '"°""- '"''"^ ""■'"' ■ "•!•'"" ""'■«" "»■>"'■ ""ique 

p.du„o„i.fi, «.sui^uZ-ior ' 1 1„,;^^^^^ ■"'.»• ■'■"»":. '"B. 

teol,, „„„u„il„ .l,.,.„,shu,.r,L„s oL„u. I»,o„c,u»,ub..„p.„„la,„„, subd.o.pbjiluu, , foh.lis „„". 
phauTlre'.' t '"i""" ■ '■"•"t-'""- ■ «"""""'>■ . ""•B.-ri".» . pV„is , 6l'.hri., rr^L. 
ISL ;■ '''"'"''"■". "'""" ■"<••■'■ «•."■«t,™ „ud„u,. Fiosoci, disoi eomplure., bU.bi.ti, her. 
Tb , ;'"?",'■',■'?"" "''""'■ "«"'■"■ ''■"''"'''^ '''"■''"" '."".pHrodiii , C0.0LL. «.,. (7), dlh,. . 

.uh.,e,.t,ii,„t„L,l.b,..e,o„o.oil.hioe>,erioreohlo„so,,r„„..,l,,.ad,.id.u,.,„,,™,;,/^'?;..". 
iDicrtore vix Ijreviore, lanceolaro, enervjo. ANTHERaB exseriie OvARicr* lineare ■ ' 

hispidulum corona.n«aristi.8-.o,sc.bm, basi panlc dib,a.i.,rufescen,rba;,'3r^;^ 
iT*LLyxser.us Stigm* b.lcbum (?> Flosculi femi«ei : Corollx flara (?), gkbra ; tubo compreL - tl«ula 
lanceolata, trnlenlala. erecliuscula nprvn^ia nl,„™ „■- |- _ i ?. i- ^ . "hi"a 

, 1 , ,. .' ""-■""' ""'osa.ptana, Tii lineamlonga. OTARiL-Mliueare, comnie - 

subglabrum,fa,-autlrjanslamm. STYLL-MetSiiGMAhaudvidi. ■----■ ' " . ■ - -", -— ".. .■..i,.,^! ci.^ii(..iiA naua vnii. AKtNU immatura. 

pcciracn a me visum umco lanLum «ore aperlo yaudet , dcscripiio igiiur juxla specimina ra.ims oer- 
lecla denuo retraciaiida, i n i i i-^-.iuma m.ijjii per- 

4- PECTIS CMESCENS. t Tab. CCCXCIII. 

P. canescen.i-hir.ell.i .■„i:b„s er.c.i, .„. p,„c„mbe„Ub„., ,..mosi. i folii. li.e.ribu, 
.c„t„ , b.„ c,I,..„i flor.bus .ern,i„.lib„s , soli..rii,, long. p.d„ncul..i,i i„,ol„cro ,„boc.o- 
phjlli,. 

Crescit loci.! temperatis , prope Ckitpancingo Mexicancrum , alt. ^oo kear. o Floret 

HcRDA (juajri. ao.quinquepoilicflris. Ca.les ereci .u, pro.„mbc„,.s, r.mosi; r.mis r.m.lisnu. op. 
pos,,,,, di,ari..,is,sub,e,ra8„„i.,e.„es..„,ibu., hir,.lli,.FoL,. .ppo.il., s.ssiH., b.si suh.o.u.,., 
s,ei.i„s reflex. ,I,„ea,.,a, acu,., inlegerrira., h.,i d.ufieula,., den.iculi, piiiferis, „ui„.r,ia , n.r,o 
s„h,us p..ominen,e , gland„loso-p„„o,a,. , rigida , „tri„q„e pilis brevissimis hirtella , ca„esc.„,Ia , 8— ,0 
,„.a, lo„ga, h„.am 1.,.. Floels terminales, soliUirii , longe peduooolati , erecti , maguiludi.e iloria 
Lehu beli.d.oidis. P„„„.l, poliie.res el l..giore,, ,„hbir..lli . snper.o h,.a..eolis .on„„lli, laueeoi.ti, 
inslruo,,. U,oLLCRcM ^Jig. ,.) campanui.,nn. , suhoclophyllura ; foliolis simplici serie dispositi, , ,.„„.- 
l,bn,, ohi„ns„ , .p,ce roiunJ.li,, pl.„i, , m.rgine diapb.ni, , gl.bris , snb,ili„ime eili.li, , f„oieul„ 
m,.u,op,lo,nm,e,.B,n.,„,do..,oco.,.ele,a,.no,.,is,supe,negl.ud.lis.oun„liispellucidis.ousp.rsis. 
R..E,,.c.L,,,snb.„n,..nm,p„„et.,„-.e,ohicul.tu.,u„d„m.FL..LCLidi.ei5„-35,bll.hi.,i,h,rm.- 
ph,oU„,i r,d„ c,,.„.r o„o, lig„l.,i , feminei, Flo.ccl, l,„m.ph,oJi,i (/ig. ..) : Co.oll. 0.,., gl.h,. ; 264 COMPOSIT.T.. 

tubo lereli; Hmbo bilaliiaio ; labio exleHore oblongo . trunciilo , .juadridenlalo , irinervio , erectlusculo ; 
i8.eriore paulo breviore, lineari-knceolato, enervio, ereclo. STAStiNA summo lubo imerla. F.lament* 
brevia. Anti.er»; connat:^ , e«erl«. OvABiua lineare , compressum , bjspidulum. Styll-s longc exserlus , 
glaber. Stigsia bilobum; lobis obtusis , paluiis. Akema {Jig. 3.) linearia , Irlangulari - compressa, hispi- 
dula, nigra, vls sesquilineam longa, coronata palels 20— 25 , arislieforiDibus, scabriusculis, iniequa- 
libus, rulescentibus, corollam vix superantibus , persislenlibus. Flosculi feminei {fig. 4.) : G0ROL1.A flava , 
olabraj tubo brevi ; ligula lanceolata , tridentata , quiaquenervia , plana , palente, vix tres lineas longa. 
OvABiuM lineare , compressura , bispidulum. Stylls brevis, inclusus. Stigma bipartiium, exserlum ; 
laciniis glabrls, patulis. Akenia(/s'. 5.) linearia , conipressa , bispidula, nigra, squamnlisnonnullisiiii. 
nutis subulalis corouata. 

ECLIPTA. LiNN. G^RTN. 

Involucrcm polyphyllum; follolis duplici serie dispositis. Receptaculum 
convexam aut conicum, sctoso-paleaceum. Flosculi disci tubulosi , lier- 
maphroditi ; radii ligulati , feminei. Akehia tri-, telra- aut pentagona, 
comprcssa , denticuhs minutis coronata. 

HerbEC opposite aut dichotome ramosae. Folia opposila, integra. Flores 
lerminales , axillares aut alares , subsolitarii. Hadius albidits aut paliide 
violaceus. 

i) Flosciilis hermaphrodilis telrandris i radio nbbrevialo ; aleniis tiiberculatis. 

1. ECLIPTA EiiECTA. 

E. caulc erecto, strigoso ; foliis sessilibus, oblongo-lanceolatis , remote serratis ; flosculis 
hermaphroditis tetrandris; akeniis tuberculalis. 

Eclipta crecta. Linn. Gcertn. frtict. 1. p. 44 1- Sp.pl. ed. 7V. 3, p. ii\~. Lam. encjcl. 2. 
p. 342. 

Crescit locis humidis , prope BadiUas Novo-Granaiensium, in ripa fiuminis Magda^ 
lencE. o Floret Majo. 

2) Flosculis hermaphroditis pentandris; radio elongato ; akeniis striatis. 

2. ECLIPTA HUMiLis. t Tab. CCCXCIV. 

E. caule erccto; foliis petiolatis,oblongis, obtusiusculis , iutegerrimis aut remote dentatis; 
flosculis disci jjentandris ; akeniis slrialis. SELLOA. 265 

Crescit in aridis Regni NovfB IIispanice,prope Ario et Pazcuaro , alt. jaoohex. oFloret 
Septembri. 

Herhul* erecla , Iri- aut quadripollicaris. RADixsubperpeiidiciilaris , fibrillls capillaceis obsila. C*ulis 
ahbreviatus, subjicbotomus ramique quadrangulares , iiirtelli. Folia opposira , peliolala, oblonga , acuta 
aul obtiisa, basiangustau, inlegerriraa aut remole et grosse dcntala, reliculfllo-Teuosa, sublHplinervia, 
merabranacea,glahra,7— 8liDeaslonga,3 j/2— 3 lineaslalaj supcriora minora , subsessilia, ImceolaU 
aul linear.a,marginebispidulo-ciliaia,PETiOLi lineam aut sestjuilioeam longi , glabriusculi. rLOREs tei^ 
miTialesaul alares, lonye pedunculaii , erecli , solJtani, magniiudine floris Bellidis annu». Peduncuu 
uni-autsesquipoliicares,teretes, pilosi, nudi. I^volltcrum (/g-. i.)semiglobosumi folioiis circUer sep- 
leinaut oclo , Juplici serie dispositis, obiocgis aut ovatis, acutis, planis, membranaceis , nervosis, >iri- 
dibus , pilis minutis conspersis , sobKqualibus. Recbptaculum {f,g. 3.) conicum, paleaceum ; paleis seli- 
formi-Iinearibu8,plaois, glabris, pellucidia, flosculos bermapbrodiios haud ajquanlibus. FLosctru disci 
creberrimi, tubulosi, hermaphrodlli; radii 7—8, ligulati , feminei. Flosculi hermaphrodili (Jig.5.): 
CoROLLi lubo vllloso; limbo campaoulato , quinquedentaio ; dentibus ovalis, aculis, enerviis, recur- 
vaiis. ST.tMirf* quioque. A^tber*; connatie, *ubinclusa=, Ovariun cuaealum, glabrum. STVLtrs glaber, 
inclusus. STiGM*biparlitum;iaciniiscrassiuscuIiS,puberiilis,AKEMA(/^. 4.)cuneala,pentagona,striata, 
■ glabra, nigricanlia, minula, dimidiam lineam longa, apice calva. Flosculi feminei (f,g. 5.) : Cobolla 
tuho compresso , Tiiloso ; ligula elliptica aut ohovata , apice Iruncata et triloha , sexnervia , plana, albida , 
eiterae purpurascenle, .sesqui- aut duas iineas looga ; lobis obtusis. OvAmc.w cuneatum, glabrum. 
Srrms glaber. SriGMA bipartittim, ciiscrlum; laciniis i-ecurvalis, glabris. Akenia prorsus ul in flosoulis 
bermaphroditis. 

Fortasse ah Eclipla , ut genus , distinguenda. 

SELLOA. t 

CIIARACTEn DIFFERENTIALIS. 

Involucrum hemispIiEerico-lurbinatum, polyphyllum ; foliolls duplici 
serie dispositis. Receptaculum convexum , paleaceum; palcis centralibus 
lineari-sctiformibus. Flosculi dlsci creberrimi, tubulosi , liermapliroditi ; 
radii complures , ligulati, femlnei, filamentis sterilibus. Akekia pentagona, 
coronata setulis nonnullis caducis. 

Herba caule erecto, scapiformi, uni- aut trifloro; foliis radlcalibus in- 
tegris ; florum radio albo-violaceo. 

CHARACTER NATURALIS. 

Involdcrum hemisphaerico-turbinatum, subdecaphyllum; foliolis duplici 
serle disposilis, planiusculis j exterioribus majoribus, ovato-ellipticis, ob- 

Kov. Ges. e-i' Spec. Tomus IV. 54 2DO COMPOSITJF. 

tusis, membranaceis , coloratis; interioribus oblongis , acutis , scariosls. 
Receptaculum convexum, palaceum ; paleis centralibus lineari-setiformi- 
bus ; marginalibus tot quot (lorcs feminei , lanceolatis , acuminatis, sca- 
rioso-diaphanis. Flosculi disci creberriml, tubulosi, hermaphroditi; radii 
JO— 15, iigulati , feminei. Flosculi hermaphi-odili : Corouia tubo lenui ; 
Jimbo infundibuliformi-campanulato, quinquedentato ; dentibus ovatis , 
acutis, enerviis. Stamina quinque. AHTHEn^ connatie, inclusEe, basi nudse; 
appendicibus terminalibus subrotundo-ovatis , obtusiusculis , diaphanis. 
OvARiuM cuneaiuni. Stylus filiformis. Stigjia bipartitum , exsertum; laci- 
niis patentibus , puberulis. Akenia cunea^a , pentagona, laevia, coronala 
setulis Iribus (qulnque?), liispidulis, inaequalibus, caducis, tubo corollBe 
adpressis eumque subaiquantibus. PERiciRPiuM chartaceum. Semen erectum; 
structura interna rnihi incognita , verisimilitcr ut in Eclipta. Flosculi fe- 
minei : Gorolla tubo tenui, compresso; liguhi clongata , oblonga , trun- 
cato-triloba , nervosa , plana. Filamenta quinque , summo tubo inserta , 
antheris destituta. Ovabium, Arenium et Pappus ut in flosculis herinaphro- 
ditis. Stylus fdiformis, vix exsertus. Stigma biparlitum; iaciniis patenti- 
recurvatis. 

Habitus. Hcrba caulibus scapiformibus, simplicibus aut rauiosis , uni- 
aut trifloris. Folia radicalia plantaginis , integra. Flores radio albo-violaceo. 

Affinitas. Genus nostrum, prEecedentl quamvis proximum, ab eo facile 
distingultur : pappo setaceo, filamentis sterilibus in flosculo femineo et 
babitu. 

Etymologia. Gcnus dicatum viro amlcissimo, C.Sello, peregrinalori ger- 
mano, Brasillam adliuc luslranti, qui herbaria hortosque botanlcos planlis 
exqua;sltis mirabilllcr auxlt. 

1. SELLOA pjantaginea. t Tab. CCCXCV. 

Crescit inter Aguasarco et Ario, indecli\'itale occidentali montium Mexicanorum , alt. 
1000 hex. o Floret Septembri. EltlOCOMA. ^Qrj 

Hehba subacauiis, 6— g-polllcarw. Radix fasciculata; nbrls crassiusculis, terelibns, glabris. Foli*. 
radicaliacomplura.palenlla.peliolata.OYato-dliptica, oblonga aut obloneo-lauceohla, obtnsa, basi 
angustiita, inlegerrima aut obsoiete denlata, reticulato-venosa, Iripliaervia . crasaiuscula, glabra ad- 
iectopeliolo3-a,/3polliceslo<isa,6~.tliiieaslala. PErioLidilalati,niembranacei,infernevaginaules 
glabri. Sc*pi (sive caules scapiformes) nonnulli, erecti , simplices aut iriparliti, uni- aut triflori, lereles ' 
sulcalo-siriati, piloso-hispiduli , purpurascenles . supra medium foliis duobus sessilibus suboppositis 
hnear.bus mstructi. Flobe» erecli , magnituJineflorisSenecionis eleganlis.PEocHCULi villoso-p.U.escentes, 
superne ssepiHs unibracleati ; bractea liueari. iNvoLccRUMf/^o-. i.) bemispbterico-conicum; foliolis cii- 
citerdecem, dupliclseric disposilis; eilenoribus mjjoribus, ovato-elliplicis, obtusis, planis, membra- 
naceis, reticulato-oervosis , glabris, inferne pilosiusculis , purpurascentibus ; inferioribus oblongis , 
aculis, scarioiis, diapbanis , nervosis, glabris , apice purpurascentibus. Receptacchjm (/?g-. 3.) convenol 
comcum, paleaceum; paleis centralibus lineari-setiformibus. Iiispidulis, flosculo hermaphrodito bre- 
Tioribus; Ipaleis marginalibus loi quot flosculi feminei, foliolis interloribiis involucri similibus, lancco- 
lalis,acuminaiis,scariosis,diaphanis,pIanifi,i.ervosis,gIabris.FLOscDLidiscicreberrimi,tubulosiJierma. 
phrodili ; radu 10 aut .5 , ligulati , feminei. Flosculi hermapbrodi ti (fg. 3.) : Coholi.a tubo tenui , -villoso ■ 
limbo infundibuliformi.campanulalo , quinquedenlalo; dentibus ovalis, acutis , enerviis,' palenli- 
recuivalis. Siamina quioque. Antueb* connatie, inelus^, basi nudfe,- appeadicibus lerininalihussub- 
rotundo-ovatis , oblusiiistulis , diaphanis. OvAnmw cuneatum, glabrum. Stylus glaber, inclusus. Siigma 
bipartitum. exsertum; laciuiis puberulis, paleutibus. Aken,a (f,g. /^.) c..neata, pentagona, Uvia " 
glahra, fusco-n.gricantia , 2/3 line» longa , coroaaU setulis tribus (quinque?) , bispidulis , inacqualibus , 
eaducis , lubo corollie arctc adpressis eumque sub^quantibus. Pebic*rpium cbartaceum. Semen erectum ' 
m speciminibua soppetenlihus nondum maturum. Floscuii feminei [fi'g. 5.) : Coholl* tubo piloao ■ liaula 
oblonga , iruncato-triloba , plan.i , suboovemncrvia , alba , eiterne purpurascente , glabra , quatuor lineas 
longa. FiLAMENTA quinque, summo luho imposila , anlheris destituta. OvinitM, Akenium el Pappus 
prorsusutin (losculis hcnuiipbrodiiis. Stills glai.er , vLx eisertus. Stic«a bipartitum; laciniis giabris, 

ERIOCOMA.t 

CHARACTEH DIFFERENTIALIS. 

lisvoLucRDM oligophyllum. imbricalum. Receptaculum planum , palea- 
ceum. FioscuLi disci tubulosi , liermapiirodili ; radii circiler quinque , 
ligulatl , neulri. Akenia compresso-quadrangularia , apice calva , paleis 
lanatis receptaculi involuta. 

Herba ramis foliisque oppositis , integris; corymbis terininalibus , ra- 
mosissimis ; floribus albis. 

CHAilACTER NATURALIS. 

Involucrum subliemisphaericum ; foliolis circlter octo , imbricatis, 
oblongo-laiiceolalls , obtusiusculis , planis , externe incano-vlllosis; intcrio- 
ribus paulo longloribus. RECEFr.\cuLUM planiusculum , paleaceum; paleis 268 COMPOSITJE. 

ovatis, acuminatis, albo-lanatis , flosculos hermaphroditos inferne invol- 
ventibus iisque brevioribus , persistentibus. Fi.osculi cllsci circlter i5, 
tubulosi, hermaphroditi , involucrum superantes ; radii qulnque, ligulati, 
neutri. Floscuh hermaphroditl : Coholla tubo tenui ; limbo campanulato , 
qulnquedentato ; dentihus ovatis, aculis, enerviis , pllis crassiusculis fim- 
briato-ciliatis. Stamina qulnque , summo tubo inserta. Filamekta capillacca. 
Aktiier/T. lineares, bilocularcs, in tubum connatae , intcrne longltudinaliter 
dehiscentes, exserta;, basi nudie; appendlcibus terminahbus ovatis, dia- 
phanis. Ovarium oblongum, compressum. Stylijs filiformis , longitudine 
staminum. STiGMAbipartitum; laciniis recurvatis, apice acuminalo-conicis. 
Akenia obovato-cuneala, compresso-ijuadrangularia , Isevia, apice calva , 
palea receptaculi iuvolula. Seme^ erectum , obovato-cuneatum , compres- 
siusculum. Epispermium inembranaceum. Cotyledokes plano-convexse, car- 
nosae. Radicula infera , leres. Floscull neutrl : Cobolla tubo tenui; ligula 
elongata, oblonga, emarglnato-bldentata, plana , plurinervia. Ovarium ml- 
nutum, sterlle. Stylus et Stigma nulla. 

IIabitus. Ilerba ramoslssima ; ramis opposilis. Folia opposita , integra , 
subtrinervia. Corymbi terminales, ramosissimi , foliati. Radius albus. 

ArFisiTAS. NuIIi generl hucusque noto, nisi sequenti, Sclerocarpo ct 
fortasse Espeletiae affinis. 

Etymologia. Ex 'if"" lana et Ki«« coma. 

i. ERIOCOMA flobibunda. t Tab. CCCXCVI. 

Crescil iiiler Sanctuariitm Guadalnpense et urbem Mexici , in nridis , alt. 1200 hex. tj; 
Floret Julio. 

IIehba erecla , tri- aut (luadiipedalis , ramosissima ; ramis oppositis, subterctibus, villoso-pubescen- 
tibus; ramulis augulatis. Foli* opposita, petiolala , dcltoideo-orata, acuta, basi IruDCato-roluudata , 
iutegcrrima aul remote creoalo-serraia , reticulato-venosa , subtrinervia , nervii venisque suttus promi- 
nentibus, memLrauacea, supra liirto-sc^ibriuscul.i , subtus hirlo-jmbesceulia et canescenlio, sesqui- aut 
Lipolticaria", pollicem et latiora. Petiou 8—9 lineas longi , villoso-pubescentes. Corymbi terminales , ra- 
mosissimi, foiiati; ramls oppositis, viilosis; ramuli; alternis, bracieatis ; bracleis lineariLus aut lanceo- 
lalis, Fi.oBES (/^. 1.) longepedicellati,erecti,magoiludineflorisAcliille£ePtarinic»;pedicellis4— 5Ilueas 
loiigis,(iliformiLus, villusii. Isvolucrum subbemisphxTicum ; foliolis circiter oclo , imbrtcalia , obloDgo- MEYfeRA. 26g 

lanceoliitis, obtusiuscui;. , plania , exteroe iQcano-yillosls ; interioribus paulo longioribm. Receptaod- 

i.i:m planiusculum.paleaceum; paleis(/^. 2.) ovatis, acuminotis, albo-lanalis , flosculos hemaphrodilos 
inferne lovolvemlbus iisque doplo triplove brevloribus, persisieotibus. Flosc«i,i disci circiter i5 
lubulosi , hermBphroditi , involucro duplo longiores ; radii quioque , ligulali , neutri. Flosculi herma- 
phroditi (fig. 3, ) : CoHOLi,A alba (?) , glabra ; tubo tenui ; limbo campanulalo , quinquedenlaro ; dentibus 
ovalis,3culis, enerviis, pilis crassiusculis fimbriato-cilialis. A>THER.fi eisei-iii;, coonatEe , fuscec. Ovarium 
oblongum , compressum , glabrum. SiYLts glaber, Siigma biparlitum , ewerlum ; laciniis reflexis , acumi- 
naLs. Akenia (Jig. 4. ) obovato-cnneala , compresso-quadrangul.iria , iKvia, glabra , fusca , lineam looga, 
apicecalva,palcis receptacuh involula. Sehen (/ig. 5. )obova[o-cuncalum,corapressiuseulum,ererlum, 
EPISPEHMJUM membranaceum, Conn,EDONES (fig. 6.) plano-conveia; , camosie, Radiccla infera. Floscnli 
neutn (Jig. y.) : CoHOLtA alba,glabra; tubo lenui ; bgula oLIonga , cmargioato-bidentala , plana, plurl- 
nervia, 2 1/3 lineas longa. Ovahium mipuluni.sterilo, glabrum, Stvlus el Stighi nulla. 

MEYERA.' ScnREB. SwARTz. R. Brown." 

Cgesulefe spccies Wiild.^ Cryphiospermum. Beauv. Sobreyra. Ruiz. et Pav. 
Hingstlia. Roxb. ined. Enhydra. Lour.? 

Involuchum oligophyllum , subimbricatum. ReceptAculum conicam , 
paieaceum. Flosculi disci tubulosi , hermaphroditi ; radii ligulati , feminei ; 
ligula brevissima. Akenia apicecalva, paleis coriaccis receplacali involuta 
et arcte imbricata, 

Herbae aqualilcs, .sicpius repenles. Folia opposila, inlegra. Flores termi- 
nales,alarcs el axillares. 

1. MEYERA m.aritima. t 

M, foliis olilongis, acutis, basi rotuodalis, obsolele scrralis, siibcarnosis, glabris, 
Cresvit in litore Oceani Pacijici , prope El Callao de Lima, X Floret Februario. 
Cacles procumbenlcs, repenles ramique ongulali (?), carnosi, ruhri, glaLri, «Uerni, Folia opposita, 
subsessilia, oblonga, acuta, basi rotundaia , integerrima aut obsolele serrata, subcai-nosa, glabra, sub- 
poilicaria, Fi.obes terminales aut alares, solitarii, scssiies, magniludine floris Bellidia perennis. Invo- 
LucHtM aubsemiglobosum , oiigopbyllum; foliolis quinque, laxe imbricatis, subrolundo-ovatis, acntis, 
subiiilegerrLmis, membranaceis, reticulato- nervosis , glabris; Iribus eiterioribus majoribus , apicem 
versus obsolete serrulatis, florem ffiquantibus. Receptaculum conicum, paleaceum; paleis obovalo- 
subrotondis, aplce truocatls, concavis, margine inflexis, bicarinato-compressls, flores inferne invol- 
venlibus, glabris, demumcori.iceisetomninoincludeotibusfructusatquedeciduisunacum illis, Floscdli 
discicreberrimi, tubuloai, bermaphroditi; radii complnres, ligulali, femiaei, Flosculi hermaphrodili ; 

> Sckrocarpo affi.iia. 

■ Observ. on Hie ComposiL p. ni3. 

' Ciesulia. Roib. (Ciesulia aiillari») a Mejcra non diffcrr nisi abscmia radii. ■»'■ ■•■-•--{=■■"'■. 270 COMPOSITJi;. 

CoROLLA glabra; lubo teauij limlio campanulato , quinquedentato ; dentibus ovalooblongis, acutis, 
eaerriis. Antiieb* coflQara;,e!tsertK. Otahidm lineari-cuQeatum, glabrum, apice c.ilvum. Stylis glaber, 
Stigh* bipartitum, exserCum,- lacioiis puberulis, recurvalis. Akenh cum palea obtegenle obloQga, 
aculiuscula, triaagulari-corapressa, subarcuata, externe coQvexa etsulcata , iaterne obsolete angulata, 
glabra, fuscescenlia , sesqailineam longa, super receptaculo conico arcte imbricata ; akenia palea 
sulilata lineari-cuneaia, paulo compressa , leviter arcuata, Irevia, glabra, calva, in specimine suppeleute 
nondum malurB, Flosculi femioci :CoiiOLi.A tubo tcDui, glabro; ligula lioeari , brevissiraa, erecla, apice 
truucata et triilenlata. OTARiUDt liaeari-cunealum. STVL.tis glaber, exsertu^. Stigua bipartitum ; la- 
ciniisrecurvalis, glabris. Asekia palea obtecta obovato-elliptica , in reltquis prorsus Ut in flosculis ber- 
mapbrodilis. 

CENTROSPERMUM. t 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 

Involuchum pentaphyllum, aequale. Regeptaculum: planum, paleaceum. 
Flosculi disci tubulosi , masculi ; radii ligulato-cucuUali , feminei. Akenia 
calva, inclusa palca capsulari aculeato-glochidata. 

Herba dilTusa, ramosa ramis foliisque oppositis; floribus terminalibus, 
solitariis, pedunculatis. 

CHARACTER NATURALIS, 

Involucrum campanulatum , pentaphyllum ; foliolls jequalibus , elliptlcis, 
acutis, concavis, membranacels. Receptacclum paleaceutn; palels cuneatis, 
truncatis , scariosis , diaphanis , carlnatis , flosculo masculo niulto breviorlbus. 
Flosculi disci circiler decem , tubulosi, masculi;radii circiier octo,abbrevIati, 
ligulato-cucullati, femlnci. Flosculi masculi : Corolla tubo tenui ; limbo 
infundibuliformi , quinquefido; lacinils ovalls, acutis, enerviis, patenllbus. 
Stamiwa tubo corolla; inserta. Filamenta brevia , glabra. Antiier/e lineares , 
connatBc, semiexserta;, basi nuda;; appendicEbus teimiriallbus ovato-sub- 
rotundls. Ovarium lincare, sterile, aculels herbaceis minutissimis consper- 
sum(!), apice nudum. Stylus fdlformis, glaber. Stigma simplex, subclava- 
tum, pilosiusculuin , inclusum. Flosculi feminci : Coroll.*. abbreviala, iigu- 
lato-cucullata , subtubulosa , apice trldentata. Ovarium paivum, arcle in- 
clusumpalea capsulari, apice pcrforata, oblonga, coinprcssa , aculeis her- C E K T R O S P E R M U M. 3 (7 1 

baceis recurvatis densissime obsita. Stylus brevis , glaber. Stigma blparli- 
tum, exsertuui^ laciniisrecurvalis. Arenia palea arcle inclusa; palea cap- 
suJari, apice perforata , coriacea , oblonga , laleribus compressa, sulcato- 
angulala , undique aculeis patentibus apice barnatis horrida. Akenium palca 
sublata bneari-oblongum, lateribus compressum , obtusum , baslacutum, 
nigrum, slriatum. Pericarpium chartaeeum. Semen erectum (?). Episper- 
MiUM tenuissimum , membranaceum. EMBnyo semini conformis. Coty- 
LEDONES plano-convexffi , carnosa;. IUdicula infcra, brevis, acuta. Plumula 
inconspicua. Pappus nullus. 

IIabitls. Herba ramosa , diflusa ramis foliisque oppositls, iriplinerviis ; 
floribus terminalibus, pedunculatis , parvis. 

Affinitas. Hinc Unxlas et prsesertim Melampodio, inde Xanthio afline, 
diversum tamen florum et Irueiuum slruciura. 

Etymolooia. A y-^.Tr-'' slimulus, aculeus et s^*/,ua semen. 

I. centrospermum xANTHiomEs. Tab. cccxcvir. 

Melampodiiim au^trale. Loe/l. Linn. (aact. Brown.) Sp.pl. ed. W. ?,. p. a338. 

Creacit inter Cimiana ct Bordones. [Nova Andalusia.) % Floret Jugusto. 

Hekba diirnsa; caulibus ramosis, pi-ocumben(iI>us . semipedalibus, tei-elibus; ramis oppositis, piloao- 
liirtis. FoLiA opposita , petiolala , ovaL, , acuta . serrala , b.isi ouneaia et iolegcrrima , reticulato-venosa . 
tnplmervia, membranacea , glabra , subtus pilis rai-is conspersa , 8—9 lineas longa , 5-6 lineas lala. 
P£TiOLilresbnea5longi,cunaliculati,hirli.FLOKES[/y. ..)inapiceraniulorumsolilarii,pediinculali.magoi- 
tud<ne flor,s Wiborgia, parviflorjE ; pedunculo 4-5 lineas longo, tereli, pubescente. iNYonrcniJM campa- 
nulatum , penlapliyllum ; foliolis «qualibus , elliplicis, aculis, conc.ivis, membrauaceis, uainerviis, pilis 
rar« praiserLm margioe conspersis. Receptacdlcm (fig. 3. ) paleaceum ; paleis cunealis , Iruncatis el' irre- 
gulariter deniiculalis, scariosis. diapbanis, carinalis , glabris, flosculo mascuio mullo brevioiibus. Flos- 
ciju disci circiter decem, lubulosi, raasculi; radii cireiter oclo, lienlato-cucullati, abbreviati, feminei. 
Flosculimascuii(/g-. 3.):CoROLLAflafa,elabra;lubo (enuii limbo infundibuliformi, quinquelidojlaci- 
niiaovalis.acuds, encrviis, patenlibus. St*mika lubo corollas imposila. Filamekt* glabra. Aniher* con- 
naue, scmiesserla:, nigro.violaceffi, basi nudae. Ovarium liueare , slerile, aeuleis herbaceis minutissimis 
raris obsilum, apice nudum. STYLrs glaber. Stigma simples, subclavalum, pilosiusculum, iuclusum. 
Fiosculi feminei (Ag-.4-) ■ ConoLn abbreviata, lisulato-cucuilala, subtubulosa, apice Iridenlala. giabra. 
OvAitioM parvum ; cum pale.i obtegenle oblongum, compressum, aculeis herbacels recurvatis densissime 
obsitum. Stvlds brevis, glaber. Stigma bipanitum , exsertum; laciuiis recurvatis.glabris. Akenia palea 
arcte obiecla {fg. 5.) ; palca capsulari apice perforata, obiongn , I.ileribus compressa , sulcalo-angu- 
lala, ut mXanlliio unJiC|ue aculeala , tres liacas longa; aculeispalentibus.apice hamalis, glabris , fus- 
cescenlibus. Akeoium palea sublala {f,g. 6.) linesri-oblongum , compressum, apiee obtnsum, basi aculum. 3172 COMPOSIT.E. 

niiTum, striatum. PeRiciRPHrw cliarlaceum. Semen {fig. 7.) crectum?. Episperuium lenuissimum , mem- 
braiiaceum. Ebbsvo (_/?g. 8.) semini conformis. Cotyledones plano-convex^, carnosiG, sordide albidie. 
RADICUI.A iafera , brevis, acula. 

MELAMPODIUM. Linn. R. Brown.' 

Dysodium. Rich.^ Aicinia. Cavan. 

Involucrum pentaphyllum, aequa!e. Receptaculcm convcxo-conicum, 
paleaceum. Floscult disci tubulosi, masculi ; radii ligulati, fcminei. Akenl* 
calva, striata, palea capsulari inclusa. 

Herbse aut frutices. Folia opposlta, integra. Flores alares et terminales, 

solitarii , flavi. 

ij Melampodia. 

1. MELAMPODIUM sehiceum. t Tab. CCGXCVIII. 

M. frulicosum ; ramuiis vUIoso-pubesccniibus; foliis lanceolato-linearilms , integerrimis , 
subtus laouginoso-sericeis, argenteis ; palea akenium obtegente costatu , innriralo -tubercu- 
lata , apice cucullata. 

Crescit inter Tehuilotepec et urbem TWco , alt. 950 hex. [Nova Hispania.) Tj Floret 
jiprili. 

Caules frulicosi, erectt aut procumbenles , ramQsi, subpedales; ramis oppositis, lerelibus, glabris; 
junioribus fiubangulatis, viljoso-pubescenlibus, foliosis. Foi:.ia opposita, sessilia, lanceolato-liocBria, 
apice basique angustata, integerrima, uuinervia, oervo subtusprominenle, niembranacea, Guprasericeo- 
pubescenlia et viridia , subtus hnuginoso-sericea et argentea, nervo meclio pubescente , subsesqui- 
pollicaria, vix sesquilineam lala. Flores nonnuili in apice ramorum, longepeduoculati , subcorymliosi, 
erecti, magailudine floris Malricarife ChamomillEe; pedunculis sesqui- aut bipollicaribus , teretibus, 
Yilloso-pubescentibus. bvoLVLRUM hemispbEericum , pentaphyllum; foliolia obovalo-cuuealis , acutis, 
planiu!culis,fequalibufi, externe villoso-sericeis, argenteis. Receetaculum {fig. 1-) conicum, paleaceura; 
paleis linearibus, carinalis, apice dilat.ilo uodulalo-crispo et flavido, diaphanis, dorso viliosiasca- 
lis , flosculo masculo brevioribus. Flosculi disci creberrimi, tubulosi, masculi; radii circiter decem, 
ligulati, feminei. Flosculi masculi {fg. 2.) : Cobolla auranliaca, infundibuliformis, quinqueJenlala ; 
den^bus ovatis , acutinsculis, enerviis, vilIosiusculis.AKTHeR«seittiexserta;. Ovabidm linean-capillaceum, 
villosiusculuoi.STYi.iis gliiber, inclusus. STiGMAsimplex, paulo incrassalum, puberulum. FloscuH femioei 
{fig. 3,): CoROLLA auranliaco-flavn ; lubo subnullo ; ligula oblonga, tiiJenlata, plana, subseptemnervia, 
e£terne villoso-pubesccnle , inlerne glabra , 3 i/i lineaa louya, Ovarju» palea iuclusum cunealum. 
Sttles brevissiraus. Stioma bipartitura , exserlum; laciniis elongatis , recurvalis, glabris. Arema cura 
palea obtegente {_fig- 4. ) oblougo-cuneaia , lateribus compressiuscula , fusca, dorso arcuata et sulcaia , WET.AMPODIUM. '2 73 

Melampodio americano proximum 
longior,. l»".or.hu,, ,.„.ol.l,. , fl„„b„. „i„„rib», ., .pic„|„ „„.„1,„„ „,„jj„,„ 

sj Djsodia. 

2- MELAMPODIUM bismdum. t Tab. CCCXCIX. 

SI. heri,sce„mj r.,»i.hi,pidi.i Mii, la»c.„l.,i. , l„,.g.„i,„i. , .„pr. hi.pldo-.c.bri. , 
.»!..„. p„be.ce„„t„. ■ pale. .,k.„i»„ /.d„de„i. .„„.,. , .pi„„|„,„. ,»L.rc„l.,. 

/■/»«";;;"'■"■"" " '■-"■■"""■"' *-*—' -"■ -» *- (^"-^.■..-■».). 

,,.«.A,„hp.J.li..J,.„„p„p„j,j,,|„,, _.^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^__^^^^^^^_^. Jj„J„„„i 

»s™"f "■ '°'""'"'''. '"""" '."Pijo-Pilo.i- Fc.. oppo.i,., ..»i,i., knceol.», ,pic. ., b.,i 

., k. u"'^'"'' """S..'..'».. , '.»„,., »ervomedlo.„btwipromin.n,e, rigida, supr. hispido-.cabr. , 

»i„.pobe.ce..,.,...,»ip.|lie.ri..t,„.eior.,.,/.li.e.,,a,..Fco„.(yJ5.,.).„b,er»,i».,..e,.l.r.., 
.o,,M,,p.d»..„l.„,.„.„,„..„i,„di„,a„,i,i„ti||„„ill,,f„,li,p„„^^^,^__,,.^^^_,^ , ^^^_^ 

h.,p,do-p,l„.,. I„„„c,„M ,„bc.np.„»l.,„„, p.„uph,l|»„, f„llo,i, .c,»a,ib»,,„b.ra,o-„blo„.i. 
..„,,., .„b.„»c„,., i„,.s.rri„i., „„„,i,, „.„br.».c.,.,„ridib.., pilo.l. R„.„„„,.„„.,„J„ 
p.,e...„«, pal.,. (^,. ,., ohlo„6o-li»e.riL„., oh.„.i,, ..ri„.,i., di.ph.ni., gl.bri,, S„,c»,„ „.,c„lo 
p.„l„ bre„„r,b„.. »!„,„,., di,„i 5_, , ,»b„l„,i , „,„„li. „jii ,„,, j„ _ Hj^i,,, ,^_,,,_^, j.,^,^^,, 
»..,„„1, f/f. 3.),C„R„ci.B,al,r.i ,„b„ ..„„i„im„| limb„ i„f»„dib»liror»,i , q»i„,».d.n,alo ; d.»,ibn, 
ov..,., ob,».,., .„.,.„„. A»T,,.i i„cl„.,. Ov.„„« li„..ri-..pi,lace»n,, p„b.r„l„m, .„ril.. SrYi,.. 
.»cm.... Sr,GMA,„d,r„„m,p„her„,„m, i»cl».»m. Flo.c„li feoio.i {fig. H-) : CmoiL. Darida ; t„b„ 
.„»„»,,0 , l,(.»l. „,»»», , „„,._ bi,le„,„. . .»b,ri„.r,i. , .rcc, pl.„., i„fc,». .»bc»c»,l.l. el pi,„«,. 
UVABiiM parv„m, ob„va,„-c„„e.l„„, gbbr„„, palc. .rcte obleC.ra , „b„v..o.cu„e..„m , lateribua 
corapre,.„ra, gl.brum. Srvcc. Lrevi„i„„.. SriGiaA biparlilom ; l.ci.ii. lo„gi„lmi,, divarici., g,abri,. 
,EMA palea a,cl. ,„.,»,. {^fig. 5 ) . pa|„a cap,»,.^ cbli,». ohov.lo-.une.l. , dor.o arc».la , lal.ribu. 
.„„pr.„., c„.t.U, .pi»ulo.o-t„bere„lata, f„,c., glabra , apic. »„d. , ,e,,uili„e.„ ,„»5.. Ake„i„„p.l.. 
.»h,ala (J!g. G.) oh„va,o..»n..t„„, dorso .,.„.,»„, laleribu. compre„„m , apite inlerior. apic.lum. 


SMELAMPODIUM PALUDOSlilt M. herbaccum; r.mj. line. pilosa instnici. ; folii. ov.tis,acui„inatis, ba.i cune.tis,gr„..e 
denlatt. , .upra .cabri., .ubt„s hispiduli. ; palea akenium „btegente co.tal., subverrucoso- 
cj;a.perata , apice esteriore dentic»lata. 

Oescit iii l,tmti<Us prope ostiu jlttmittis Sittit, jitxta litora Dariettis. a? Floret i\Iartio. 

HEn.A ram„ dichotomi., .ulc.ii,, gl.bris , hinc li„e. p„b..c.nte notatis. Folia oppo.ita , .ewiha , 
ovatj, ac„m,na,., h,.., .uneal., gro... denl.ta , reticulato - v.nos. , nicmbr.nac.a , snpr. c.Ilo,u- 
p„nct.l. .t ...br., .ublm hi.pWuI. , tripoUi.aria , vix ...,„ip„Ilicem I.la. Flore, le.miuale. et al.re., 

-^ov. Gen. et Spec. Toihus IV. 35 2-A COMPOSITJE- 

solilarii, peduoculati , magnituJine prascetleQlis. Pedukculi Ires lineas longi , puberuU ; fructiferi 
subblpollicares. Invoi.ucbc« campamilatum , peDlaphyllum ; foliolis ffiqualibus, oboTato-aubrotundis, 
oblusis, integerrimis , subplanls, nervosis, membranaceis , viridibus, margine hispjdulo-ciliatis. Recep- 
T*cci.DM conicum, palcaceura; palcis oblongis , oblusis, cario.ilo-concavis, diaphanis, giabris, deciduis. 
Floscdl! cllsci4o-5o,tubulosi, masculi; radii circiter lo, ligulati , femioei. rlosculi masculi : Cokolla 
infundibuliformis , glabra, quinquedenlata ; dentibus ovalis, aculis, enerviis. ST*MinA summo tubo in- 
serla. Fii.amenta glabra. Amher.* connatie, inclusa;. Ov*rium minutlssimum , sterile. Stvlus inclusus. 
SrtCMA indivisum, iiiclusum, sterile. Floscuii feminei : Coroi.la flava, glabra, persislcns ; lubo sub- 
nullo; ligula orala, emarginato-bidenlala, nervosa , erecu, lincam longa. Ov*nnjH haud vidi, Stvlc» 
brevissimus. Stig.ma bipartitum, cxserlum; lacinits elongatis, glabris , patentibus. Akenia palea arcle 
inclusa; palea capsulari aplce porforala, amorpha , subrhomboidea, campresso-triangulari , lateribus 
margine incrassatis et lineola Iransversali prominente notatis , dorso arcuala, subverrucoso-asperata 
et costa promiuente instructa, apice truncata el evleroe irregulariter denticulaia , fusca , glabra, ses- 
qiiilineam longa. ALenium palea sublata oblique obovatum, iateribus compressum , dorso arcualum, 
striatum, nigrum, in sptcimine suppelcnle vacuuzn. 

3j ^lcinice. 

4. MELAMPODIUM perfoliatum. 

IM. herbaceuni ; ramis glabris; foliis rhoinbels, dentalis , basi an^ustalis ct perfoliatis , sca- 
biis; palea akenium obtegente apice obsolete spintiloso-deutata. 

Alcinia perfoliaia. Cavan. ic. i.p.ii. t. i5. 

Wedelia perfoliata. Sp.pl. ed. fV.^.p. 2335. 

Crescitin alta planitie Mexicana , iitter Falladolid de Meckoacan et Pazcuaro ,aU. 1000 
hex. o Floret Septemhri. 

ALenium palea involucrante sublaia strialum. 

XANTIIIUM. Lisv. 

Flores monceci ; masculi superiorcs; fcniiiici inferiores. Flores masculi: 
Ikvolucrum polypliyllum , subacquale , mulliflorum. Regeptaculum coiii- 
cum, paleaceum. Flosculi lubulosi. Flores feminei : Isvolucrum duplexj 
exterius polyphyllum; interius monophyllum, clausum, biloculare, muri- 
cato-aculeatum. Flosculus solitarius in singulo loculo. Corolla nuUa. 
Stylus unicus. Stigmata duo , exserta. Fructus : Involucrum persislcns , 
drupaceum , muricato-aculealum , s^pius apice birostratum , biloculare. 
Akenium unicum in stngulo loculo, apice calvum. 

Herba; jnterdum spinosa;. Folia alterna , vai-ie inclsa. Flores axillares ct 
terminales, congesti. AMBROSIA. 275 Cre. I. XANTHIUM STRDMAnreM. 

. incrmo ; foliia siiljrotundo-ovatis , serrato-incisis , trinerviis. 
antliinm Strumarinm. Linn. Sp.pl. ed.fV.l^.p. 3^3. 
■■t prepe Zelaja Mexicanorum , ak. 1000 hex. o 
He«da rami, .]i,r„is, se„„g„|,ribu!, tenuis.ime muricaii.. F01.1. alierua, louBissime pitiolala, snb- 
rutuuJo-o.aia, le.iter cordat. , basi .ubcuoe.ta, .e„ta, .crr.io.iuci.. , laciuiis acuii, c. serr.tis, r^ 
ticutat„-tr.nerv,a, n.rvi, snbtu. prominentibns , rigida, „trin,„e sc.bra , viridia, .abtu. p.lJidior. , 
au—j, j.uea. |„„g,, j,_3s ,,■„„, |,„ ^„,„^„5 f„,|„,^ io„jii„di„e .„b«5u.„, , m„ric.to-,c.ber. 
bLoBEs mont«;ci;ra.sculilermin.le.. apic.ti , cornm structura mibi incognita ■ fcmiuei axillares „0- 
naui, sub,..sile.. F.coro. oMcnei , acul.is bamatis borridi , bispidi . .pice blrostrali 8-0 liuea. 
loUB, , b.Ioculares^ A,.„„„ ,oIitari„m i„ .i„g„l„ locnlo, calvnm , Bl.bram , i„ .pecimine .„pp.te„le 
mcompletum. '"^ 

Specimen d«a[aj;al uiiicuai isuppeletts omnibus partibus miaus <juam plaala europaea. 

3. XANTHIUM catharticum. t 

X. spinis lernatis; foliispinDatiildo-laciniatis , supra strigoso-hispiJis, subtua cano-tomeQ- 
losis, 

Cazaniarouclia incolarum. 

Crescit 1,1 Regno Quitensi, prope Chillo et Quito , alt. r3i5 hex. o Floret Martio. 

IIerba uoi-aut quadripedaiis, ramosissiaia . catliarlica; ramis alternis. augulatis, hispidis. Foli* 
alierna , pctiolala, ianceolala el irregulariler piQnalifido-iaciniata , reticuialo-Tenosa , nervo medio 
ubtus prominente, membranacea, supra slrigoso-hispida , sublus cano-tumentosa , subquadripollica- 
na; lacinus aculis. Petiou subpollicares , hispidi , basi trispinosi; spinis subulatis, reclis, terelibus, 
l»v,bus, flavescentibus, glabris, jequalibus, dlTaricatis, peliolo brevioribus. Fiores mouceci ; mascuii 
m apice caulis dense spicato- aul capilato-conglomerati, sessiies, eorum structuram espWare nou 
^■j'"'i,^'"'"? ^^'"'"^' ^^'"^''^* ' ^"''^™'''' ' '^*''^'' ^«^"'■'^ cylindraceo-oblonei, aculeis b.imatis hor- 
""'"""' > quautoraut qulnque lineas longi,- locuiisaiienium solitariuuiincludentibus. , bilocular 


spinoso proximum , distinguilur foJio AMBROSIA. L INN. Flores monceci ; masculi terminales , spicati ; femlnei axillares, gemmae- 
formes. Flores niascull; Ikvolucrum monophjllum, multiflorum. Recept.\- 
CLLUM nudum. Flosculi corolla infundibuliformi. Flores fcminei : Ikvolu- 
CRUM oligopliyllum , uni- bi- aut pluriflorum. Flosculi corolla abbreviata. 
Akenia calva , arcte inclusa palea capsulari superne spinosa. 

Frutices aut lierbae foliis alternis, inferiorlbus nonnuntjuam oppositis, 
intei;ris aut saepius divisis. 276 COMPOSIT^. I. AMBROSIA CUMANENSIS. t i pinnati- A, ramis hlrsutis; foliis tripartilis , puLescentibus, sublus canescentiLus; lar 
lobis, intermedia Irifida; fructihus quadri- aut quiiiqucspinulosis. 

Crescit in humidis prope Cumana. {Nova Andalusia.) TC Floret Sepiembri. 

Herba hipeJalis, suaveolena; ramis alteruis, terctlbus, sulcalis , Lirsulis ; ramulis Tillosia. Folia 
allerna, petiolala, tripaitila, Ii.isisubcuneata, membraQacea , uti-inque iiubescenlia, supra saliate viri- 
ilia,sublus canescenlia , sesqui- aut duos polllces longa et iataj laciniis lateralibus palulis, pinnatilo- 
bis; inlermeilia majore, (leauo triHda lacioiisque partialibus pinnatilobis; lobis oblon^is , acutis, cre- natO'Serralis. Petioli S — g lineas lon^, canaliculaCi siles,8olit: 
latiimagaiiudiuel 
villosa. IhvoLucRi 
Geum , puberulur 
Buperantes ; , ebracteal 
is Artemisi» cai 
scmiglobosum , 
viride. RECepT 
i infuailibuiifc mulis terminales , ses- 
ORES solitarii, pedicel' 
loQgi , pilosi. RnAcnis hirsuto- 
'ratum, nervosum, membrana- Ant. 

sum. Flosccli pEMiNEr inft 
br^cteis iavolucraatibus cin 
lum oblongum , aagulaium , 
exsertum; laciniis longissimi 
apicata, corolla persislenle 
ovata, quadri-aut quinquanguh 
CAKPiuM charlaceum. Sei 
seminis tenuissima, diapb pilosi. Si 

5-pollicares , cr.i.witie 

peslris, Pedicelli liliforc 

monopbyllum, margine 

'mis , giabra, quinquedentata ; Jenlibus ovatis 
. OvARiuM minulissimum. Stylus glaber, inclusus. Stigm* pellalo- 

, axillares , gemmoirormes , solilarii , gemini auC plures , sessiles , nudi , 

inuti;CoKOLL\abbreviata, miniuiuinin. Ovariu.m palea undique oblee* 

spinis nonnallis instruclum. Sttlus brevissimus. Stigha bipartitum , 

iplanatis , patenlibiis, glabris. Akenu obovala , terelia, l^evia, nigra , 

arcle iuclus» ; palea capsulari clausa, apice peiforala, ob- 

spinulis 4 aut 5 instructa , pilosiuscula , lineam lunga. Peri- 

erectum, obovatum, subtrigonum , licve, glabrum. Memlirana propria 

Embrto semini subconformls. Cotvlehones carnosiK , obovato-subrotnnda! , externa! convexte, interue plana; , fuscx. Radicol* infera, abbreviata. 

IVA. LlNN. Jlss.' 

IsvOLucRUM tri- aut pentaphyllum , sequale. KECEPrACULUM palcaceuni. 
FLoscuudisci masculi : coroUa irifundibuliforrnis. Flosculi radii circiter 
quinque, feminoi : corolla abbreviala , urceolata. Arenia calva. 

Frutice.s aut licrbic foliis Irincrvils , opposltis aut iittcrduin alternis ; 
iloribus spicatls. 

1. IVA CHEIRANTUlrOMA. t 

I. irutescens ; foliis lanreolaiis , inlegerrimis , puljcscentibus , glauco-viridibus. 
Crescit in humidis Iiistilce Cnlia, prope Havanam. 5 

Frutex ramb oppositis, sublereiibus, sulcatis, subglabris , canesceatibus ; ramulis junioribus sul- 
cato-angulatis, pubescentibus. Folia opposila , petiolaUj inferlora Ignola; superiora laaceoIaU , oblusa Jr.CERIA. 

ua, cmesLenlia, uluiique pubescenlia , sesquipollicar a , 4 lineas iala Pr-r.n,, / ic i- , - 

T:'r:T ,""" " '"""- t'"'" " •'^'^- f— ■» ■■iV»- e™ 'h ;::t S' 

■-ares, cras,alLe pennne CTcne^ Flores subterni breTilernP,l;^BlU.- ■ ."^ '"'""' '"^ip""'- 

.ubp.,,.,.,., .u,... ,..„oi.,/„„;,%„i .^:Jl^i,zl1:::pzzTt '"'"'"' 
:;::',rrr.':rr,'°'''' ""'"''?'''-"■ '■•■''■■•'■^''''■"•■"~^^^^^^^^ 

6-8,„„c.,,,„d,,3-5,l.„,.e, Flo.e.li„.,e„,i,Co„...i.f..dib„,ir;;jr"™ 

,u,.,.eae.,,,. de..,b„.o„,,.,.e.,i..e..,.ii..S,™.,,.i.,..,.o,;trieC.^^^^ 
AXT.E., .ppeo»™.,.,, ,„ col,„..,e,. 0»a.,™ „i„„,i..i„„„. s„.„, .,.be, i.ei.,,^ i 
c,p.,.,„„, ,.„,„..., H.,e.l, ,.„,.., , C.„.e. .|,l.„,i.,„ .„..,.,. f„.,/.;",. ^ ^'rirr' 
c,.er,, , 0™,„ ...,.,„„, t„Bo.o-co,„p,.,..„ , ..p.,.. jl.. J„,„„„ , ,„, ,,t,„« S„„,Le,',' 

J^GERIA. t 

Cn.HlACTEll DlfFEKENTIALIS. 

r.„voLucRnM pentapl,yllun,, a=quale. Receptacdlum conJcum, paleaceum 
Flosclli disci tubulosl, l,ermaphroditi 1 radii Ilgulati , feminei. Ake»u 
apice calva. 

neTn,,.;illa tlm„lfl^ Cl::„ :.:. - . . .... 

i termi. llcrbula perpusilla, .simple,K foliis oppositis, integris ; iloribus 1 nalibus ct axillaribus, flavis. 

CIIARACTER NATURALKS. 

I.VOLUCI.UM campanulatum , pentapbyllum ; loliolis xqualibus, margi- 
nibus inflexls, flores femlneos infcrne involvenlibus, demum akenia occul- 
tantibus. Receptaculum conicum, palcaceum; paleis carinatis , diaphanis, 
pcrsislentibus. Flosculi discl crebrl , tubulosi , bermaphroditi ; radii quin: 
que, ligulati, feminci.Flosculibermapliroditi: Coi.oLLAinfundibuliformis 
quinquedcntata ; dentibns ovatis, acutis, enerviis. Aktbeb* inclusa;. Ovamum' 
lanceolato-cuneatum, compressum. Stylus filiformis. St.oma bipartitum, 
exserlum; laciniis recurvatis. Akenta oblongo-cuncata, compresso- tri- aut 278 COMPOSlT^ir. 

tetragona, Isevia , apice calva; structura iiiterna vcrisimiliter ul inWlborgla. 
Flosculi feminci : Corolla lubo tenui ; ligula oblongo-clliptica , emargi- 
nato-bidentata , plana, basi cucullata, erccta. Ovarium uL in flosculis lier- 
maphroditis. Stylos filiformis, exsertus. Stigma bipartitum ; laciniis recur- 
vatis. Akekia compressiuscula , nec angulata, in reliquis prorsus ut in flos- 
culis hermaphroditls. 

Habitus. Herbula perpusllla , simplex, uni- aut pauciflora. Folia opposita, 
integra. Flores tei"minales et axillarcs, solitarii, flavi. 

Affinitas. UnxlEe et Wlborgia; proxima, dlflert ab liac akeniis calvis , 
ab illa receptaculo paleaceo ct conico. 

Etymologia. Indidimus huic planla; nomen Georg. Frid. Jajger, M. D. 
qui de physiologia plantarum bene meritus, historiani monstrorum vegeta- 
bilium observationibus permultis haud spernendis auxit". 

1. J/EGERIA MsioiDEs. t Tab. CCCG. 

Crescit locis temperatis prope Ario Mexicanorum , all. 1000 hex. a Florct S<'ptemhri. 

Hehbui.* uui- aut bipollicaris. Radis fibrosa. Caiilis simplex, puLeruIus, uni- auE billorus, rarius 
pluriOorus. Folia opposila , subsessilia, ovata, aptce et basi acuta, remote serrulalu , trinervia , ulriuque 
pjlis rarissimis cnnspersa, margine piloso-ciliala, 3 — 5 lineas louga, scsqui- aut (luas lineas lata. Flores 
{jig. 1.) lerminales et ai^illarea, pedunculaii, minuti; pedunculi sesqui- aul duas lineas longi, pllosius- 
culi. IriTOLUcnuH campanulatum, penlapliyllum; foliolis lequalibus, ovato l.-inceolalls, acutis, subcon- 
cavis , margiQibus iuflexis, flores femineos inferne involveutibus , demunt akeuia occultanlibus , mem- 
Lraaaceis, nervalis, viriilibus, liispidij , superne glabriusculis. Rkcf.ptacllum conicum , paleaceutn; 
paleis (Jig. a.J lanceolalis , acuto-mucronatis , carioalis, diaphauis , uninerviis, glabris , citiatis, persi- 
stentibus. Floscitlc disci circitcr iS, tubulosi , hcrmapbroditi; radii quiuque, ligulati, feminei. Flosculi 
beVmapbroditi {fig. 3.) : Corolii infuDdibuliformis , quinquedentata, flava, glabra, basi pllosiuscula ; 
dentibus ovatjs, acutis, enerviis. Antheils incluss.Or\Hii;Mlanceolalo-cuaeatum, corapressum,g1abruni. 
Stylijs inclusus. STiGM* bipartitum , exscrtuni; laciniis recurvatis. Ake^la {fis- 4.}minulissima,oblongo- 
cuneata, corapresso- tri- aut letragona , lievia , glabra , iiigra, apice calva, paleis receptaculi duplo 
brevlora. Floscuii feminei {fig. S. ) ; CoROLLAflava, giabra; tubo teuui ; ligula parva, oblongo-eiliptica, 
emarginalo-bidenlala, plana, basi cucullata, erecla. Ovarium lanceolato-cuneatum , compressum, gla- 
brum. SrvLusexsertuSjglaber, Stigha biparlilum; laciniis recurvalis , glabris. Akema (Jig. G.) oblongo- 
cuncala , compressiuscula , in reliquis simiflima akeuils ceulri. 

' 0> F- Jxger , Uber die Missbildungen ict Gcwacbsc. Stuttgard. i8i4- UNXIA. LlNN. FIL. 

I.voL„CH« pemaphyllum.subxquale. Rbc^cul™ pknum, nudum 
n»c„h d«c. mbulosl, l,e™aphrodi,i,in,erd„™ „,ase„Iis in e™ixr 
r«I„ tofdem ligulati, fcminei, Ake.„a ealva. ' 

flol?'; ""■" ,°PP°'"'^' '"^'■"•"-"^ foli" oppositis. in,es,.is a„, par.i.is; 
lloribus ,ei-m,nahbuset alaribus, flavis. 

1. UNXIA PnArExs,s. t Tab. CCCCI. 

™lTLrSi"p°.'i.t!:*' r'"""""- ]•"" '■'■°'"- ""•- ""•"■ '«"•'-'■".■. :-!«.. 

, v.ci,!., iiij^niiuaine Hons VViborciie parviflorje PpniTwriTn -, h !■ i - jicuuu 

„..,..c.„„ c.„p„.,.,„„ , p„, nL f f.|i.,-: dlMc" .1.7 ■■""■' '""^ ■ P"'""'-'..-"!' 

•.c.„, ,«. ,i,idit„., „,„„ tid.r.,:.ui^,„^zZc^tz::Tr:^ °"'°r •""]"'- 
n=£z:^,Ttzv, :.-r..:.f"3tr^ "«~ '*-.";^=:'--: 
K:::;~;i'r^rbf='°?~ 

L.oul.u, .p,ce .,„„..,. e, „|„.|„e dc„»,o-,ri|„b. |.|,i, „,,,„,,„.■ f »'°»f. '",»em..r- 

ob,o.8.-..n...u., ,,.i..e„,.,i.c„.,p,e..„„, e,.bj s,,:: , ;.f '■.■;j:,':r''i,,rT- ''•,"'™ 
.«>,.„, ,.„.,,. „eur..,i.. A.„„ (^,,. ,., „b,.„5. .., ,,,ip,if., .:,'.;„.::",.!;:.„'''''' ■'"°" 
:.,:'"':::s:t'' ■"■°'-'"""' .•• ■""'"''"■. 'pi" ™.'e»... .. ..,,., .ube„L „i.u:i:.?„i; :°r.r 

r.i. , el.li,. , r..e.-„,gr. , m.rgi.. f„,ceseo„,i. , „„..„ ,.„g,, ■«,..„..,„,. ex..pe- 

=■ UNXIA AKEMOKiroLiA. t Tab. CCCCII. 
U, c.„l. r.„i. rom.,„c pi,„.i. , „ip„,„i. -i^i^ii, „„„„.,„„,i, ,.,„.,it,„ ii,„,,., 
Crescit in Nova Hispania? o 280 COMPOSITjK. 

HtnBA oclo-aut decempollicaris. Radix perpendicul:iris , fibris crcberrimls obslia. Cailis crccUis, 
ramosus , ddiqiieacens ramit^ue pilosi, oppositi ; floriferi olODg.ili, iJidioloini, Foi.[\ opposiia , peliolala, 
triparlila, membranacea , utrinque pilosa, 6 — 8 lineas longa ; laciniis trenato-serratis; laleralibus bi- 
iobis; intermcdia majore, triioba; lobis obtusis. Petioli 4—5 liiieas longi, pilosi, Fi.okes (^gi.) tcr- 
minales lerni el alares solilarii , peduaculali, erecti , magiilludine floris Achillea; Millefolii; pcduaculi 
uoam aut sesquiliaeam longi , pubescenles. Involocrcm subsemiglobosum , penlaplLyllnm ; foliolis aiqua- 
libus, suborbiculalis, obtusis, concavis, inlegerriinis , ttiembranaceis , eiterne puberulis , viridibus. 
Receptaclhjm {fig.n.) subplanum , nudum. Flosculi disd clrciter seplem , tubulosi , hermaphroditi ; 
railii tot quot centrales, ilgulali, feminei. FIoscull heimaphrodili (;?§-. 3.): Coholla flava ; luho brevi , 
pilosoj Jimbo subcampanulato, quinquedentato ; denlihus ovalis, acutis, cntrviis. Stamina suiamo 
tubo inserta. Filamenta brevissima, giabra. A>ther.b connalfe, inclusw. Ovakium cune.itum, glabrum, 
SriLCs glaber, inclusus, Stig«a bipartltum, vis exsertum; laciniis divaricatis, Akenia (/g^-4-) ohlongo- 
cuneata , ittterne plana , eiLlerne convexo-angulala , Isvia , glabra , nigra , vixlineam longa, apice calva. 
Flosculi feminei {Jg. 5.) :CoROLLAflava; tubobrevi, piloso; ligubsuhorbiculata, apice obsolele dentata, 
bi-aut trinervia, plana, patente, dimidiam lineam longa.SvvLtiS vixexsorjus, Stioma bipariitum ; laciniis 
recurvalis, filabris. Akemia fyf^'. 6.) oblongo-cuneala, eiterneconvexa, iuternH plana.inreliquisproi-su» 
ul in flosculis berinapbroditis. 

ESPELETIA. f 

Invoi.uchum seniiglobosum, polypliyllum , imbricatum. Receptaculom 
paleaceiun. Flosculi disci lubulosi , masculi; radii ligulati, fcminei. Akenia 
hinc convcxiuscula, inde angulata , calva. 

Herbx lanato-tomcntosEC , resinosEe. Folia opposita , inlegra. Flores termi- 
nales , corvmbosi , lutei, 

1. ESPELETIA GRANDIFLOnA. t 

E, Tufescenii-lanata ; corymbo simpllci , laxo. 

Kspeletia grandiilora. Htimb. etBonpl.pl. cetj. :x. p. 11. t. 'jo. 

Fraylejon Bogotensinm. 

Crescit locis subfrigidis jiucta iirbem Santa Fe de Bogota et in Aiidibus Qmnduensiiun , 
alt. i!i,oohex. % Floret Septembri. 

Caclis ereclus , novem- aut decempedalis , ramosissimus ramique lelragoni , lana rufescente densisslme 
obducti, oppositi, resinosi. Folia radicalia crebra , petiolala, lauceolata , acula, basi in petiolum an- 
gustata , integerrim.i, margine subrevoluta, crassa, vpnosa , venis divergentibus approximatis nervoijue 
medio subtus prominentibns , uErinque laua sericoa rufescente densissime obdiicta, adjeclo petiolo i5 
aut 18 polliccs longa, duos et dtmidium polliccs lala. Folia caulina raulto minora, opposita, sessilin, basi 
siibconnata. Pctiolus basi vaginatus. Cuhymbus terminalis; ramis opposilis, unifloris, laxisjsubfastjgiatis. ESPELETIA. 

tiacfoa.is, deasissime rufo-lanalis, patulis. Bracte* alremje, owta;, concaTte. exlerne rafo-Jj 
I.ORES erecti , diamelro sesqulpollicari. I^TOLucauMsuhsemiglobosum, polyphyllum; folioli imLricati». externe sericeo-lanalis , aureo-rufis , iniKjuaiibus ; «■c..u...jus u.va.is, 
oblusiuscuhs ; mtenoribus oblongis, miaoribus. RECEPTActLCM p«leace..m ; naleis membranaccis , oI>- 
lonso.la.,ceolatis, oblusis, glabris, apice ciliulo-pilosis, ilores masculos sub»,uaa.ibus. Fmsc.l, 
disc. creberrJm. , tubi.losi , masculi , inyolucrum sul.iequar.tes ; radii crebri , liauktL , feminei. Flosculi 
mascul. .■ C01.01.L* fl.va, ghbra; lubo breri , teuui , cylimlraceo) liu.bo tubuloso-ii.f..ndib..lifo.™i , 
qu.nquedenla.o ; den.ibus ovatis , aculis, erec.is. A«t.,ek* e«erl«,, Ov.r.cm minulum , s.erile, SiTLr, 
eaber,Mamm=suba^quans. ST.GMiindivisum, obtusum, puberulum. Flosculi femioei r Coaolla flava; 
ubo cylmdraceo, brevi , puLeruloi ligula lale lineari, apice obsolele bi- aut Iridentala , multinervia , 
glabra , plana, palenle, sex aut seplem lineas longa , vii sesquilineam lola. Ov^r.um cunea.um , sub- 
compresso.quadraoguiare , glabrum. Stvl,:s glaber. St.gma biparliium; laciniis elongatis , divarica.ls, 
eisertia, glabr.uscuhs. Aremum obovalo-cuneatum , binc convesum, inde angula.um, nigro-fuscum , 
elabrum.nuidura, calvum, sesquiiineam vix longum. 

2. ESPELETIA coRyMBOSA. t 

E. incano-iomentosa ; florihus sul>rorymbosis , conferils. 

Espclelia corjmLosa. Humb. et Donpl. pl. eeq. 2. p. 16. t. 72. (E. Hgida.) 
Crescit in fri^idis Jndiitm Novo-Granatensium Juxta iirbem Jlmaguer , alt. loGoAex.-lC 
Floret Noveuihri. 

Cai;lis ereclus, quinque- aul sexpedalis, ramis paucis inslruclus, teres, incano-tomentosus , resino- 
sus. FouA radicalia lanccolala , acula, basi valde in pcliolum anguslala, ialegerriraa, coriacea , venosa , 
supra aspera, suLius molliier incano-tomenlosa,uni-aut bipedalia; caulina breviora, lanceolala. Flokes 
.n ramulis lerminaies , conferti , subcorjmboii , diameiro sesquipollicari. isvOLucRUM polypbjllum , ' 
subsemiglobosum ; foliolis circiler ao , triserialo-imbricalis , ova.is , exlerne pubescenlibus; exleriort- 
bus majoribus. Heceptacultisi paleaceum; paleis linearibus, basi aDeustalis, membranace.s , glab-" 
flores sub^quanlibua. Floscul. disci creberrimi , tubulosi , masculi; radii crebri , ligulali , femi 
Flosculi mascuii : Corolla flava, subinfundilmliformis, quinquedeQtata. Aniheh* flavie. O' 
tivom. Stvlus erectns, liliformis, aibus. St.gma indivisum. FioscuH feroinei ; Corolli 
oblonso-oval^i, tridenlala. Ovariuh ovatum. Stvlus brevis. St.cjia bipartilum; laciiiiis 
acutls. AKENiL-Movalum.bincconcavum, inde angulalum, (Descr. ex Bonpl.) 

Planlam io beibario Itonplandiano haud inveni; an aleni ;ula 5. ESPELETIA argentea. t 

K. caule densissime argentee-piloso ; foHis supra st.-igoso-pilosis , subtus molliter tomen- 
tosis; corymbo ra.noso , subfastigialo. 

Espeletia argenlea. Humh.et Bonpl.pl. aq. 1. p. i^. (. 71. 

trescit in Regni Novte Granattefrigidis, juxta urbem Zypaquira , alt. i/|0o hexap.% 
Floret Octohri. 

Caulis ereclus, quinque- aut sexpedalis, leres, resinosus, densissime argenteo-pilosus. Folu radi- 
caha lanceolala, acuminala, basi valde angustala, iotegerrima, crassa, sublusmolliler tomenlosa, supra 
slrigoso-pilosa, reliculalo-venosa, venis priraariis nervoque medio sublus prominenlibus , uni- aut 

Kov. Ge.n. et Spec. Tomus IV. 55 202 COMPOSIT^. 

sesfiuipedalia, sesquipollicein aul paulo latiora. Folia ciuliaa opposita , lincari-laoccolala. Cokymbus 
tfrmiaalis, ramosus, lir.ictealus ; ramis opposilis, suhra»ligialis , sericeo-pilosls. Flohes magnitudlue 
Achillcie Ptarmicfe, erecti , pedicellati. Involucruh semiglobosum , polyphjlluin; foliolis i5 aut 30, 
triserialo-imbvicalis , sulirotunilo-ovatis, obtusis, concavis, eilerue pilosis. Receptaculiim paleaceum; 
paleis obovato-cuuealis, membrauaceis, glabris, corolla brevioribus. Flosculi disci crebri, tubulosi , 
masculi; radii complures, ligubti , femiuei. Flosculi masculi : Cokolla flava , glabra ; lubo brevi, leaui; 
limbo subiafundibuliformi, quioquedenlalo; dentibus ovalis , acutis, ereclis. Anthers emerlie. Ovi- 
iiiuiK niinuUim, aboriivum. Styi,us glaber. Stigma indivisum , oblusum. Flosculi feminei : Coroll* 
flava; lubobrevi,pubescente; ligula elliptica, plana, apice obtiise Iridealaia, striato-nervosa, glabra, 
paleule, duas lineas longs. Ovarium curieatuni. Stvlus glaber. Stigma bipartitum; laciniis divarieatis, 
exserlis. Akemcm obovato cunealum , glabrura, hiac angulatum , inde plamusculum , vii: sesquill- 
ne.«lo.8U,n,.plcec.l,u„. 

POLYMNIA. LiNv. ScHREB. 

Involucrdm duplex ; exterius niajus , telra- auL pentaphyllum , patcns; 
interius polypliyllum. Receptacuiom palcaceum. Flosculi discl lubulosi , 
iiiasculi ; radii ligulali, feminei. Akehia obovata, apice calva. 

HerbEe procerse. Folia opposita aut altcriia, sinualo-angulata. Pcdunculi 
terminales ct alares. Florcs lutei. 

I. POLYMNIA RiPAniA.t 

P. foliis ovatis , siQu.nto-aiigulatLs, subcordalis, Lusi in pclioluni decurreiitilms , deutatis, 
liispidtilis ; radio clongulo. 

Crescit in Regno Nofo-Granatensi , ad ripam Jlaniinis Mngdalena: , inier Casceijo et 
Angostura dc Carare. % Floret Majo. 

Heraa erecta, ramosa; caule compresso, fisloloso , ramis ramHlisque glabris. Foli* opposita, pelio- 
lala , subovata, sinualo-angulata , angulis acumiQalis, basi subcordata et in peliolum decurrenlia , 
denlala , retlculato-venosa , triplincrvia , nervis vcnisque primariis subtus prominenlibus, membranacea , 
utrinquepriesertimsupra levissime bispidula, subseKpollicaria , quinque lineas ei paulo laliora; pellolo 
a-a i/apolliceslongoj m.irgjnefoliaceo. Foliasuperiaraminora,subsessilia, ovala,acuminata,basicuncata, 
superue sinuato-angulata. Peouncoli terminales et alares , sotitarii , pauciflori , glabri. Fx,orcs pedicel- 
lati, cernui ("?), opposili , superiores allerni, magnitudine floris PotjmniiE Uvedalia! ; pedicellis 8— 14 
lineas loDgis, birsutis. I.nvollcrum duplex; exterius majus , penlapliyllum, palens; foliolis subrotundo- 
elliplicis, apice rotunJ.itis, concavis, integerrimis, relicuIato~Qei-vosis,membrauaccis, viridibus, glabris, 
subxqualibus; involucrum interius polypbyliura; foliolis lanceolalo-linearibus , concavis, superne 
atigustalis , externe piloso-glandulosis , xqualibus. Receptaculuii planum , paleaceum ; paleis lineari- 
lanceolatis, acuminalis, stibplanis, diapbanis, glabris, flosculo masculo brevioribus. Flosccli disci 
creberrimi, tubulosi , masculi ; raJii m — 15, ligulali, feminei. Flosculi masculi : Corolla flava ; 
tnbo brevissimo ; limbo lubuloso , quiaqucdenlato ; dentibus ovatis, acutis, enerviis. Anth brjb cxscrlx. 
UvARiuv minutum, glabrum , ^lerile. Stylus glabcr. SriGUA biparlilum , cxserlum. Flosculi feminei : SIEGESBECIfrA. ^85 

^^o^oLH flava ; labo compresso, pilosiusculo , apice interne bidentalo ; ligula elongata , oblooga, iriden- 
a a., novcmnervia , pian.i. Ovarium oblique oblongum, compressuni, glabrum. STyi.tis longe exsernis. 
ATiGMA biparlitum; Jadniis elongalis, palulis, glabris. Akeni* immatura oblique obovab, obtusa, com- 
pressa, stnala, glabra, apice calva. 
Polymniie Uved=li;e similis. 

SIEGESBECKIA. Linn. 

l.vvoLucRUM duplex; exterius pentaphyllum , patens ; interius polyphyl- 
luni , canipanulatum. Receptaculum paleaceum. Floscui.i disci tubulosi , 
hermaplirodili ; radii nonnulli, unilaterales, Hgulati, feminei. AiiEKiAtelra- 
gona , calva. 

Herba; glanduloso-viscosa!. Folia opposita, intcgra. Flores terminales et 
alares , lutci. 

1. SIEGESBECK.IA cordifolia. t 

S. foljjs pctiolaiis, deltoideo-ovatis, aciitis, cordatis, irregulanter deiitatis, pilosis ; petiolis 
roljaceo-alatisi foliolis iiivolucri exterioribus longissimis. 

Crescil in alta planitie Bogotensi , prope urhem Sanctfc Fidei , alt. 1370 hex. Fhrel 

Herba ramis oppositls; ramulis pilis artlculatis liiirsnlis ; floriferis piloso-glandulosis , subdlchotomis. 
roLTA opposila , pelioiata , dclloideo-ovala , acula , cordata , miirgine eroso-dentala , subunduiala , reti- 
culalo-tnplinervia, nervis venisque sublus promincntibus, membranacea, ulrinque prtesertim in nervis 
pilosa, pilis articulatis et diaphanis, 5— 6-poIlicaria, 3 i/a-4 polllces kta. Fetioli Iripollieares, utrin- 
que Jbiiacei, pilis articulatis conspersi, basi connalii margine foiiaceo reticulato , irregulariter den- 
lato, qualuor lineas lato. Fr.OREs m ramulis lerminales, alares aut asillares, longe pedunculali , 
subcoryinbosi , magniludine floris Siegesbeckise orienlalis, subcemui; pedunculis piloso-glauduloiis, 
I^voLtcRL-M duplex; exlerius pentaphylium; inlerius subdecaphjllum ; foliolis esterioribus ILnearibus, 
apicesubspalhulatis, planis, patenlibus, piloso-glandulosis , subajqualibus , semipollicaribus el longio- 
rlbus; foliolis interiiDribus oblongis, aeutis, concavis, membranaceis , virldibus, e\Ierne piloso^lan- 
dulosis, ovario adpressis eoque longioribus. RECEi>TAcuLU»paIeDceum;pa!e« foliis interioribus involucri 
siDiillima?, minus lamenglandjilosie, flosculo liermaphrodilo breviores. FLOSCfudisci iG — 30, lubulosi, 
hermaphroditii radii circiier 10, ligulati , feminei, unilaterales (?), Flosculi hermaphroditi : Corol(.i 
civano obLque jnserla; tubo tcnui , pito.*iusculo; timbo campanulalo, quinquedenlato ; denlibus ovalis, 
acutis, enerviis. AHiHEBe subinclusse. Ovahichi oboyalo-cunealum, compressum, glabrum. Styi,us 
glaber, inclusus, Stjgma bilobum. Akenia cuneata , subarcuala, tetragona , striala, glabra, nigra, lineam 
ionga, calva. Flosculi femlnei : Corolla ovario oblique ioserta ; tubo tenui, compresso, pilosiusculo ; 
ligula obovata, obsolete tridentaia, nervosa , plana , vix lineam longa, Ovarjum ul in flosculis herma- 
phroditis. SrifLUs exsertus, glaber, Siicjua bipartitum ; laciniis glabris, pateolibus. AKEnii prorsus ut in 
floscnlis herniaphrodilis. 

Siegesbeckia: orienlaliproxima. aOa COMPOSITJE. 

3. SIEGESBECK.IA jorulleksis. t 

S. foliis ovato-rhombeis, aculis, basi valde aiigustatis, dentatis, hirtellis; foliolis involu- 
cri exterioribus longissiniis. 

Crescit in monte ignivomo Mexicano , Folcan de Jorullo , alt. 53o hex. o Floret Sep- 
iembri. 

Herba erecla I ramis oppositis; ramulis terelibus, strialis, piloso-gbndulosis; floriferis dicKotomis. 
FoLiA opposila ; iaferiora liaud lidi; superiora ovato rhombea acuta basi valde angustala et subpetio- 
lala, denlata, reticiilato-ieQOsa, subtriplinerv u nq p 1 p n p liirtella.meitibraiiatea, 

a 1/2—3 polllces longa , 16 — 18 lineas lala, F n mul mn I e alares, longe peduncu- 

kli, mngnitudine pr^cedentis , subcernui ; ped n I q p II bus, filiformibus , piloso- 

glandulosis, [NvoLVCHdu duplex, uirumque p n ph lium f 1 I bu Jongissimis, linearibus, 

apice subspalhulatis, ciliato-glanduliteris , sem p II b I bu p ntissJmis; foliolis inle- 

rioribus subrotundo-ovalis, acutis, carinato- n m mb n d bus, eiterne piloso-glan- 

dulosis, 'ovarium femineum occullantibus eoj I ng bu R rr i planum , paleaceumj 

paleis oblongis, carinatls, diapbanis, tlosculo as ul b bus bus, apice pilis nonnullis 

glanduliferis obsilis. r'i.oscui.i disci 6 — 7, lubul h m j h d '^ 1 que, ligulati, feminei, 

nnilalerales Q). Flosculi Lermaphrodili : Coro 1 I | n ul piloso; limbo campanu- 

JalO , ([uinquedeatalo; dentibus ovatis, acuti a A he e ub □ lu a; nigrlcantes. Ovariuh 

obovalo-cuneatum , compressum, glabrum. St gl b , I S II bum. Akemc» oblique 

obovato-cunealum , letragoniim, compressiusculum. , striatum , glabrum , nigrum, 2/3 linecc longum , 
apice calvum. Flosculi feminei ; Coholla ovario oblique linserta ; tubo tenui , glabro ; ligula obovata , 
Iruncalo-triloba , lobis oblusis, plana, obsolete tri-aulquadnoervia , vixlineamlonga. OvAHiu.Moblique 
obovatum, compressum,ghbrum. STYLUSgIaber,ei5ertus. Snuii.i bilobum; lobis palulis^ glabris, Akemum 
prorsus ut in flosculis hei-maphroditis. 
Siegesbecki^e orieutali alfinis. 

MILLERIA, LiN^i, 

Involucrum iriphynum , 2 — 5-florum ; follolis iniequallbus ; exteriore 
majore. KECEprAcuLUM nudutii. Flosculi disci tiibulosi, inasculi; radli uiil- 
cus, ligulatus, femineus. Akenium solltarium, apice calvum. 

Hcrbac foliis oppositis, inlcgris; floribus terminalibus aut alaribus, glo- 
meratls aut corymbosls, flavis. . ■ 

1. MILLERIA QumQUEFLORA. 

M. foliis petiolatis, ovatis, hasi aogustatis, connatis; superiorihus subcordatis; ramis Ilo- 
rifuris dichotomis; florihus alarihus; involueris qainquefloris; foliolo niiijore eoocavo. 
Milleria quinijucilora. Linn. Sp. pl. ed. W. 3. p. aSaS. FLAVERIA, ^85 

Millcria dichotoma. Cav. ic. i. p. 58. (. 82. 

Crescit in convaUi Sancti Jacohi , alt. 900 hea:. {Nova Hispama. ) o Floret Septemhri. 

2. MILLERIA BIFLORA. 

M. foliispetiolalis, ovato-oblongis; florlLus lerminalibus, umbellato-aggregaiis ; involu- 
cris bifloris; foliolo majore planiusculo. 

Milleria biflora. Linn. Sp. pl. ed. W. 3. p. uSaS. 

Crescit locis calidis Novce Andalusice, prope Cumanacoa, all. 100 hex. Florel Sep- 
tembri. 

FLAVERIA. Juss. 

Vermifuga. Ruiz. et Pav. 

L\voi.[)CRUM 2— 5-phjllum , 1— S-florum. Receptaculum nudum. Flos- 
cuLi disci tubulosi, liermaphroditi ; radli nulli aut solitarius, ligulatus , 
femineus. Aresia striata, calva. 

Herbae ramis foliisque oppositis, integris; floribus conglomerato-corym- 
bosis , luteis. 

i. FLAVERIA COHTRAYERBA. 

F. foliis petiolatis, lanceolato-oblongis, acuminatis, dentatis , trinerviis; flosculis omni- 
bus tubulosJs. 

Flaveria Conlrayerba. Persoon. sjnops. i./>. 489. PVilld. enum.i.p, 941. 

Milleria Contrayerba. Cavan. ic. i. p. 2.1. ^. Sp. pt. ed.fV. 3. p. 2829. 

Hierba del Espanto incolis. 

Crescit in Andibus Peruvice, prope Guancabamba, ail. io3o hejc. o Floret Augusto. 

2. FLAVERIA angustifolia. 

F. foliis sessilibus, lineari-lanceolatis, apicem versus reniote denticulatis , sublripliaer- 
viis; floscnlo ligulato solitario. 

Flavcria angustifolia. Persoon. synops. 1. p. 489. 

Milleria angustifolia. Cavan. ic. 3. p. 12. t. aaJ. Sp.pl. ed. W. 3. p. aSag. 

Crescit juxta urbem Mexico , alt. 1 200 hex. o 

5. FLAVERIA maritima. t 

F. procurabcns ; foltis sefisililnis , vagiaato- connatis , linearibus, integerrimis , carnosis, 
enerviis ; flosculo ligulalo subsolitario. aSG COMPOSIT^. 

Crescit inmarUimis Insulee Cuhee, prope Havana. o Florel Martio. 

Caules procujobcQtes, ramosi , subsemipeJales , carnosi, purpurascenles , angulati, glabri ; ramis 
oppositis. FoUA opposila, scssiiia, basi vaginalo-coDnata, linearia , acuta, integerrima , carnosa, plaaa, 
encrvia, glabra, la — 15 llDeas Jooga, 1/2 — 2/3 Jinea; lala. Flores in .ipice ramulorum termiQalium 
corymboso-conglomerali , subscssilcs , bracleis parvis liaearibus interjectis, duas liueas longi, I>vo- 
i,[iCliUM tubulosum,penU-, rarius bexapbylluiriifoliolis suba^qualibus, lineari-oblongis,oblusis, subtri- 
nerviis , membranaceis , flaTfidis, glabris, subspiraliter contorlis (exBonpI.). Receptaculum minutum , 
nudum. FLOSCULidisci quinrjue {e\ BoDpl.) , tubulosi, hermaphroilili; radii nullus aut solitarius (raris- 
sime 2 ex Bonpl.) , ligulatus , femineus. Flosculi hermaphrodili : Coboli,* tubuloso-iofundibuliformis , 
quiD({uelida, quinquenervla, flava; Jaciaiis lanceolalis, acutis, eoerviis, recurvalis. Akther,k paula 
exsertoe. OvaRIum lineare, striato-aagulalum , glabrum , nigrum, calvum. Stylus glaber. SriGMi bipar- 
tilum,exsertum;Iaciaiisrevolulis, Akem* immalura. Flosculusfeminous: Copioij.a flava; tubo compresso; 
ligula subrotuudo-ovnla , emarginato-lrideiitala , plaua , patcnle , subquiaquencrvia , 3/3 lioete longa. 
OvaRllm lineare , slriato-angulalum , glabrum, nigrum, calvum. Stylos glaber, exsertus. Stigma hipar- 
tilum i laciniis recurvatis. Akenia liaud vidi. 

MONACTIS. t 

C H A R A C T K R D 1 F F E R E N T I A L I S. 

Involucrum oligopliylluin , imbricatuni , pauciflorum. Receptaculum 
paleaceum. Flosculi disci iionnulli, tubulosi, hermaphroditi ; radii subso- 
litarius, ligulatus, fcmincus. Akenia calva. 

Arbores Ibliis allernis, intcgris; noribus corymbosis , teriiiiiialibus,flavis. 

CHARACTER NATURAHS. 

Involucrum cyllndraceo-tubulosum, oligopliyllum; foliolls subimbrica- 
tis , lanceolatis, acutis, mcmbranaccis; exlerloribus minoribus. Receptacu- 
LUM planum , paleaceum ; paleis lanceolato-linearibus , acutls , carinatis , dia- 
phanis. Flosclli disci 5 — lo, tubulosi , hermaphroditi; radii subsolilarius, 
ligulatus, femineus, Flosculi hcrmaphrodili : Coroi.la tubo cyllndraceo , 
basi ampliato; limbo campauulato , quinquefido; laciniis ovato-lanceo- 
latis, acutis, enervils, aiquallbus, rcvolutis. St.uuna famllia;, sumrno tubo 
inserta. Filamemta capillacea. ANTHEHiE Ilneares , Icvisslme coh.xrcntes, 
demum liberse, basi nudse; proccssibus terminallbus ovatis , obtuslusculls. 
OvArium llneare, apice calvuiu. Stylus filiformis. Siigma bipartitum , cx- MOXACTIS. 287 

scnum; laciniis revolmls. Flosculus fcmineus : Coeolm (nbo brevi, com- 
prcsso ; hgula elliptico-oblonga , trldcntala , nervosa , plana. OvA„„„ lincare, 
calvum. Sttlus fiiiformis , exsertus. St,om.i biparlitum; laciniis rcvolutis. 
Arenia milii incognita. 

Habitcs. Arbor. Folia altcrna , integra, subtriplinervia. Corymbi termi- 
nales , ramosissimi , foliati. Flores subsessiles , flavi. 

ArrmrrAs. Flaveris Juss. ct Ogiera: Cass. affinitate coujunctissima, di- 
stmguitur tamen ab hac pcr babitum ct flores radiatos , ab illa per reccn- 
taculuin paleaceum. 

Etimologia. Monactis !. e. radio unico inslructa (cx..i. unica ct irl, 
rajius.). 

I. MONACTIS rLAvEnioiDEi. + Tab. CCCCIII. 
M. romull, .ubacuo,;,, Bl.briu.culi. ; folli, rigidi., .„pr. se.t,,;., .„b,„. ,„„„,„,;, 
Cre^ctt ,„Pronm,a Bracan,„re„d , i„,„ urle.n Jaen e, ripan, Jl„nini> A,nazon„„ „,, 
a.io Aejr. fi lioret Aai^m,o. 

*..o,r.«:.,,l,e,.„i.j„„„|i.,„|e„o-.„j„|„i.,.„ia,„„,i, j,.|„i„„„|., p^^_^^,^^^.^ .^ 

ov.,„-ob,„„6. .cm.,„c„|., l.., „„„e.i., ™„Bi„e <le„,ic„li. „i„„ii„i„i, „b,„,i, „„, ,.e„e,;, ■„' 
,,r„c,., re„e„l.,o-,e„o... .„b,r,pl,„,™. , oervi, v.„i,,„, ,ub,„. pr„„i„,„,ib„, , ,„ri.c,o-ri.i.l. 
.„pr. ,c.br., „„J,. e, r.s».. . .„b,„. p„l„.ee.,i-,o„e„,„. „ c..e.c,„,i, , T, ,/.-4 polli,,. |.'„p ' 
.,-.4l,„c..l.U.P„,„r,oc,„l,„,.,l„.5i,e.„.li,„l.,i,j|.b,i„e„li.Co.™., ,.r„i„.|e,,r.„.,i„i„i 
fob. ,; r.„,. r.„„l,.q„, .l„r„,., p.,„li. , .„j„t,i., hi,.„|,i,. p„.„ (/j. ,.) br,.i„r p,dicell„i , 
e..,le., „.e„„„d,„e .„,„,„„.. I,-,.c„c,r., .,li.dr.c.„-,„b„lo.„„i tolioli. „o„„„lli. , ,„bi„bri..,i, 
l.„c,„l.„,,.c„„,, p„be,ulis,„,„br.n.eei.; e.,eri„rib,i, „i„orib„. Recept.cu,.» ,rf^ . ) pl.„„ ' 
p.le.cc„„; p.lei. l.„c,ol.,o.li,..rib.,, .euU., e.ri.„i,, di.pb.„i,, jl.bri, , II.,e„l„ b,.,i„ribu,.' 
lcc.L, d,,., 5-,„, ,ub„i„.., ber„.phroJi,i, i„,„l„c,„„ .uper..,,,, r.Jb ,„b.„|i„,i„, n i„„ 
fe„.„,„,. Fl„,,c„l, l„r„.pbr„di,i (Aj. S.) , C...o,t. a.,.(?,, eU.br.i ,„b„ c,li„d,.c.., b.,i ..^pli.,. 
l.„bo. .Mpa„ul„o,(j„.„quer,do ;,.„„,.. o,a.o-ianecola,is,.c„,is,e„er,ii5.re,o|uiis.SrA„,..^.u„„.^ 

,„b„ i„.er,.. FiLAMENTA „labra. A«Tn,R« ,,»..,,, lov;,,;.„^ ,— , j i., . , 

" „i.u,u, «nr.EK* exseiix, ,.,...i„e .„!,.;,.„„,„., de„„„ bber.,, u.g.-.cauies. 

uv,,a„„ l.„..re, glabr..„, ap.ee c.l,„n,, Stvlc, glaber, Stigma bip.r,i,„„, e.ser,„„ , l.cinii, revo 
!„„,, Sl.bri.,e„li,, Ake.,a 1,.„J ,idi„n,. H„,.„l„, f,„i„e„, (^j, /,,) , Ooeolla 11.,. , ,ub„ b,e,i, 
coinpre..o; ,.„1. ell,p„.,.„bl.„s. , ,rid.„l„a , „„,„... pla„.. „,,„ili„,.„, long.. 0,a.,™ lin,.„ , 
gi.Ornm , c.,v„„. Stil,.. „„„„, , gl.bc. S-.ica bip.„i,„m; l..i.ii, rev„l„,i,, glabri.. AE,«iA„.,„r. 
l,a„d s„ppe,„„L 

2. MGNACTIS DOTiA. t 

M. ,-amuli, imlcrali.; f„lii, .up,. l,ir,clli,, .ub,„s pubcsceoiib».; flo,ib„. di.coiJei, 
J.oci, p). 

C-eicii i,, ratie T„,;,„e„si, alt. .3oo /,e;r. f /ti-g„o Q„,te„ii.) r, Hore, J„„i,j. 288 COMPOSir^. 

Arbob bi-anttriorgyalisetaltior, ramosissimai ratnulissulcalo-angulatis, inoniljus, pnlicrulia. Folia 
aitema,petiolata, OTato-oblooga , apice anguslata, acuta, l)asi angustato-cuneata, obsoletesubrepanda, 
denticulis minutissimis Talde remotis obsita, stibintegerrima, reticulato-Tenosa, iriplinervia , membra- 
Bacea , supra viridia et pilis minulissimis hirlella , sublus pallidiora el fenuissime pubescenlia , adnlta 
subglabra , oclopollicaria et longiora , tres pollices et latiora. Pedunccli sulipollicares , canaliculatl , 
pubesccntes. Corymbi lerminalcs, subdicbotomo -ramosissimi, foliali ; ramis angulato-Gompressis , 
alternis, striato-sulcalis, puberulis. FtonEs breviter pedicellati et sessiles, magnitudinc lloris Eupatorii 
cannabinl, siiaveoleutcs, Iktollcbum tubuloso-campanulalum; folioHs noiinullis subimbricalis , ob- 
lon"0-iinearibus , oblusis,puberulis, membranaceis ; exterioribus brevioribua. Receptaculum paleaceum; 
paleia oblongo-lioearibus , oblusis , cariualls, membranaceo-iliaphanis, cilialis, flosculo breYiorJbus, 

Flosclli lO i5, omnes tubulosi, femineislamiuibussterilibus, iuTolucrum superanles. Corolla alba, 

glabra ; tubo glabriusculo ; limbo eampanulato, quinquefido ; lacinlis lanceolaiis, acutis , 'revolutis, 
Stamina quinque, summo lubo inserla, iuclusa. Filamenta glabra. Antheks parvie, lineares, liber*, 
sleriles,nigricaotes. Otarium lineare,glabrum, apicecalTUm. STYLUsexsertus,glaber. SriGMAbip^irtitum; 
laciniis revolutis , glabris. Akeria ignota. • 

PrKcedenti ob habitum prosima et vcrisimililer congener , qiiamquam diceca. Au Baillieiia: af- 
finior ? 

BAILLIERIA. Adbl. 

;'"""■ , ■ ■ Trixis. Swaetz. Sciireb. 

Involuciium liemispliEericLim, polypliyllum, laxe imbricatum. Recepta- 
cuLUM paleaceum. Floscuh tubulosi; disci masculi; radii pauciores, femi- 
nei, limbo tri- aut quadridenlato. Arenia calva. 

Frutices ramis follisque oppositis , integrls ; corjmbis termiiialibus j 
floribus albidls. 

1. BAILLIERIA Barbasco. + 

li. foliis ovalis, acutis, basi valde angustalis, remote et oLsolete serrulatis, supra pilosius- 
culis, subtus adpresso-pubescentibus. 

Barbasco incolis. 

Crescit in ripajluminis Tuamini et Temi,prope Javila. ^Missiones del Orinoco.) f) Floret 
Majo. 

Raui opposili; ramuli leretes, slriati, puberuH. Folia opposita, petiolala, ovata , acuta, basi Talde 
angustala , obsoleie et remote serrulata , reticulalo-Tenosa, Iriplinervia , raembrauacea , supra pilis 
minutissimis adpressls conspersa , subtus pallidiura et adpressa-pubcscentia, 3 xfi pollices longa, 3|.— 3a 
lineas lala. Petioli S — ij lineas longi, canaljculali , puberuli. Corymbi terininalcs, sessiles, Irichotomo- 
raniosissimi , foliaii; ramis oppositis, patulis , leretibus, slriatis ramultsque pubescenlibus, subdi(.bo 
tomis, hracteatis. Dractes parvx, lineares, puberula:. Flores pedicellali, magnitudine grani piperis 
erecti. Pedicelli puberuli. Isvolccrum hemispbrcricum , poljpbyllum ; foliolia 8—9 , la\e imbncalis, 
subrotundis , obtusis, Integen-inais , subcoQcavis , nervosis , meinbranaceis , glabris , sub equ ilibus 
riECEPTACuLtMplanum, paleaceum; palels oblongis, oblusis , subcaiinalis , subciliaris , Hosculo niasculo CACOSMIA. 280 

duplo brevioribus. Flosculi tubuTo';! ; disci 10— 15, masculi; radii circitcr qulnquc , femiucl. Flosculi 
mascLli iuvolucrum superanles : Cobolla gbiira ; tubo subnoHo; limbo c.impanulato-cjliodraceo , 
quiniiuedenlaio ; demibus ovatia, aculis, enerviis. Fihmehta elongata , glabra. Anthers connata!, ei- 
serla!, nigricanles. OviR.cM parvum, lineare, apice viilosum, slerile. Stvlus glaber, exserlu». Stigma 
mdivisuai. Fiosculi feminei involuci-o breviores , inclusi : Corolla subinfiindibiiliforraia , 4-, rarius 5- 
dentala; denlibus ovalis, aculis , enerviis. Ov^kich subrotumlo-obovatum , compressum, Ijcve, glabrum, 
apice iQstructum deoliculis duobus minutissimis. Stylds brevissimus, SriUMA Iiiparlilum, subexserlum ; 
keiniis paiulis , glabris. Akenia desiderantur. 

3. BAILLIERIA? neriifolu. t 

B. foliis vcriiKillato-congestis, laoceolalis , integerrimis , coriaceis , supra elabris, subtus 
albo-lanatis. 

Trixis neriifolia. Humhi relat. hist. 1. p. 6o5. 

Incienso incolarum. ''■■. - ■■■■..■.. 

Crescit in monte Silla de Caracas , alt. 800 hex. b 

Arbos 10— i5-pediilis, resinosa; ramis leretibus, dense albo-Ianatis. Folca sparsa, ad apicem romu- 
iorum subverticillato-congesta , subsessilia , ianceolata , iulcgerrima , coriacea , subavenia , costata (?) , 
supra glabra , sublus albo-lanata. CoRyMBL terminales , rataosi , villosissimi. Flores breviter pedicellali. 
Involuckum iiemisphxricum ; foliolis 10 — 11 interiorihus lineari-lanceolalis ; eilerioribus ktioribus. 
Receptaculum paleaceum , convexo-conicum. Flosculi disci 3o-3&, tubulosi, mascnli(7); radii i5— 15, 
ligulati, feminei. Flosculi disci : Coholla infundibullformis , quinqueflda, viridi-tlavesceas. Stawiha 
famiiix. Stigma crassiuscuiiim, suberaarginalum. Flosculi radii : Corolla ligulala , Irldentala, alba, 
revoluta. Ovahhim anceps. Stigsia biparlitum. Akema coronala margine membrauaceo hcinialo-villoso. 
(Descriptio ex Bonpl ). 

Specimen Iiaud vidi. A Baillieria longe diversa structura florum el frucluum. CACOSMIA. t r-;i. 

CIIARACTER DIFFEREHTIALIS. 

Involucrum ovato-cylindraceum , po!yn)iylIum, imfaricalum. Recepta- 
cunjM nudum. Flosculi disci lubulosi , liermaphroditi ; radii Hgulati , 
feminei. Akenia calva. 

Herfaa sulTruticosa , graveolens ramis folilsque oppositis , integris , floribus 
corymbosis, flavis. 

CIIARACTER KATURALIS. 

Involucrum oyato-cylindraceum, polyphyllum; foliolis imfaricatis, ofa- 
tusis , scariosis; exterioribus gradatim minorifaus. Recefiaculum minutum, 
Nov. Geb. et Spec. Tomejs IV. S; rmi- 
ener- 2QQ rOMrOSITjE. . ■ 

luiduni. Floscui.1 tliscl circiter 6 , tubulosi , liermapliroditi^ radii circiter 
5, ligulati , femlnei. Flosculi liermaphrodili : Corolia infundibulifo 
tubulosa , quinqucdenlata; dentibus lanceolatis , acutis , aequalibus 
viis. SrAMmA quinque, medio corollae inserta. Filamenta capillacea. Anther^ 
connalfe, exsertfe, basi nudae ; appendicibus terminalibus delloideis, dia- 
phanis. Ovarium lineare , telragonum , apice nuduni. Stylus filiformis , 
a medio ad apiccin pubescens. Stigma bipartitum,cxserlum; laciniisrevolu- 
tis. Ar.enia immatura. Flosculi feminei : Coroi.la tubo tenui; ligulasubro- 
tundo-ovata , tridentata , quinquenervia (?), plana. Ovarilm obovatum , 
compressum , apice nudurn. Stvlus filiformis , glaber. Stigma bipartituin; 
laciniis elongalis, revolutis. Arenia a me haud visa. 

Habitus. Uerba sufrrui.icosa , graveolens ; ramis angulatis foliisque op- 
positis, trinerviis, integris; pelioHs connalis ; corymbis terminalibus et 
axillaribus; floribus ternis , lateralibus ]icdicellatis , intermedio scssili , 
flavis. 

Affiritas. Genus nostrum characteribus compluribus cum Flaverise ge- 
ncre convenit, ab eo tamen recedit : involucro poIyphvHo linbricato et nu- 
mcro flosculorum. 

Ettmologu. Tota planta odorem nauseosuin inslar Tagetis spirat, inde 
nomen Cacosmia; a kix.^ malus ct oVvi odor. 

1. CACOSMIA rugosa. t Tab. CCCCIV. 

Crescit in Andihns Periwia, prcpsertim in Paramo de Saragnru, inter urbem Loxa 
et pagum Onit, alt. 1700 hex. % Floret Septemhri. 

Herba sufTrulicosa ; ramis siibo|i[)Ositis , sexangiilarlbus, tcuuiter lanaiii. Foli* opposita, brevissime 
ptitiolala, ovalo-obloDga , acumiuata, basi rotuoJata, remole et argule dentata , reticuiato-venosa , 
trinerTia, venis nervisque subius Talde pi-omineniibus, rigida, supra rugoso-bullnta , ghbra, Tiridia 
et nilida, subluspubescenli-lomentosa elcana, 34 — 36 lineas longa, i3 — l4 lineas lala. Petioli breTis- 
simt, connali. ConYiini axillares et icrmioales , longe pedunculali ; ramis alternii et oppositis ra- 
mulisque pubescenlibus. Flores {fig. i.) subteroi , laterales pedicellali , intermeditis sessilis , magni- 
tndine floris Atbilleie Ptnrmicfe. iNvonjcauM ovato-cylindraceum , polypliyllum ; foliolis circiter 21 , 
imbricalis, scariosis, enerviis, coacavis, glabris, ilavescentibus, nitentibus; interioribus oblongis.acutis; 
exleriofibus eradalim minoiibus. elliDlicis. oblusis: exlimis subovaiis. RECEPTACuLuii narvum, nuduni. ALLOCAnrus. 201 

r.OiCL-u ilisci circitersex. mbulosi, hermapliroilili, iovolucro paulo longlores; radii circiler quinque, 
ligulali , femmci. Flosculi hermaphrodlli {fig. 2.) ^ Corolla flava, glahra, infundibuliforml-cylindracea , 
qumquedenlatiii denlibus lanceolalis, acutis , ^qualibu,, euerviis, Stamina mcdio corolla; inserta. 
F11.AMENT* capilkcea, glabra. Amher* connal^, exserLe, basi nuda;; appendicibus lerminalibus sub- 
deltoideis, diaphanis, Ovarilm liaeare, telragonum (?), glal.rum, apice nudum. SniLtJs filiformis,a 
modio a<I apicem pilosiusculum, Stigm* bipariilum, exscrlum; laclniis revolutis. Akenia immatura. 
I' osculi feminci {fig, 3.) : Corolla flava; lubo lcnui; ligula subrolundo-ovala, trideiilala, quinque- 
iiervia(?),pIana,palente,duasliQea9longa. Ovamum obovatum, c6mprcssum, globrum, fusco-nigrum , 
apiceQudum.STiLusfiliformi8,glaber. SriGM4bipartitnm,exserlum;Iaciniiselongalis,revoluli5. AKE.-.U 

ALLOCARPUS. t 

C H A H A C T E R D I T F E R E K T 1 A L I .S. 

Involucrum liemi.sph£ericum, poljphyllum , laxc imbricatum. Recepta- 
cuLUM palcaceiim. Flosculi disci tubulosi, hcrmaphroditi (?); radii liou- 
lati, feminei. Akehia (immatura) disci cunealo-cylindracea, squamulis 
compluribus seariosis coronata ; radii cuneata , compressa , apice calva. 

Hcrba ramis fob'isque opposilis , integris ; corymbis terminalihus et 
axillaribus, peduneulalis; floribus pcdicellatis, flavis. 

CnAllACTER TSATURALIS. 

IsvoLLCRUM semif^lobosum; foliolis circiter lo, imbricatis, searioso- 
membranaceis , integris; interioribus oblongis; exterioribus brevioribus, 
subovatis. Receptaculuh subplanum, paleaceum ; paleis lanceolatis, scario- 
sis , planis, pcr.sistenlibus. Flosculi disci circiter 20, lubulosi, lierma- 
phrodili (?) ; radii clrclter 5, lif^ulati, feminci. Flosculi hermapliroditi : 
CoROLLA tubo brcvi; lirabo infundibuliformi-cjlindraceo, quinquedentalo, 
quinquenervio ; dentlbus cnerviis. Stamina summo tubo inscrta. Filamesta 
elongata, capillacea, glabra. Anthee^ connatic, basi nudfe, exsertse; proces- 
sibus terniinallbus ovalis, acutiusculis. Ovakium lineari-cuneatum ,slerile (?), 
coronatum paleis compluribiis, lineari-subulatis, scariosis, uninerviis,sub- 
yequalibus, persistontibus, eorollam aequantlbus. Akesia Ignota. Flosculi 
feminei : Corolla lubo tcnui , compresso; ligula oblonga, apicc truncata 2Qa COMPOSIT*. 

et triloba, plana, subnovemnervia , patente. Ovarium lineari-cuneatum, 
calvum. Stylus filiformis , exsertus. Stigma bipartitum ; laciniis revolutis. 

Habitus. Herba ramis foliisque oppositis, intcgris, irinerviisj corymbis 
lerminalibus et axillaribus , longe pedunculatis , subfastigiatis ; floribus pedi- 
ccllatis, flavis. 

Affinitas. Hinc Baillierlic , inde CaleEc proxlmus , ab ulraque tamen 
distlnctusj ab bac floribus marginallbus radiatis femineis, ab illa ovarlis 
centralibus pappo instructls. Prseterea magnam babet affinitatem cum Ca- 
leacti Brown., unde non disciepat, nisi akenils radii calvls. 

Etymologia. Fructus radii et disci inter se dissimiles , iude nomen AIIo- 
carpi , ab aV.o; alius et >(.a/iro{ fruclus. 

1. ALLOCARPUS caracasanus. t Tab. CCCCV. 

Crescit in temperatis prope urbem Caracas , alt. /(5o hex. 1C ? Ploret Februario. 

liERfiA (?) ramis oppositis , terelibus , striatis , hispi Julis. Foli* opposio , petiolata , oblonga , valde 
acumiaata , basi acuta, margiite ilenticulis oiinutis Talde remotis iastructa, reticuhilo-Tenosa, tri~ 
nervia, nervis venis<{^esublu$ prom!aulis,mciabraDacca, supra pilosiuscula et viridia , subttis canesceatt- 
pubescentia , 3 1/2 — 3 pollices longa, pollicem et paulo latiora. Pf.tioli Ires lioeas Jongi , canaliculati , 
liirsuli. CoRYiiBi axillaies et lermiuales, longe pedunculati, subfastigiati. Flobes {fig. 1.) pedicellali, 
erecli , magnitudine floris ConyziE squarroSiE. 1'edukculi, pedicelli el rami oorymborum villosi. Invo- 
LVCRTJM hemispiixricum ; foliolis circiier decem, imbricalis, scarioso-membraaaceis , fl»vesceDlibus , 
nilentibus, striato-ncrvosis, inlegerrimb, acutis; Interioribus oblongls, lanceolalis, glabris; e\terioribu3 
Lrevioribus , ovatis aut subrolundo-ovalis, subconcavls, apice puberulis. Rkceptacdi.um {^jig 2.) pla- 
niusculum , paleaceum ; paleis laaceolalis , acutis , plaais , striatis , scariosis , glabris , persistentibus , 
llosculo bermaphrodilo pauio brevioribtis, 1-'i.osccli disci circiier 20, tubulosi, herraaphroditi (?J ; radii 
circilerquinque, ligulati, femiaei flosculi hermapbrodili (^g, 3.) : Coroi.li flava; tubo brevi , tereli , 
piloso ; limbo infundibuliformi-cyllQdraceo , quinquedenlalo , quinquenervio; deatibus ovatis, acutis, 
enerTiis,pilosiusculis. SrAMmASummo tubo inserta.FiLSME>TAglabra. Ajsthehji connata;, exserts,basi 
nuda;; appendicibus lerminalibos ovatis, acutiusculis. Ovahium linearl-cunL-alum, pilosum , sierile (?), ' 
coronalum paleis compluribus (circiter 30) , scariosis, lineari-subulatis, planis , uainerviis , aibidis , 
gldbris , suba;qualibus , periistenlibus , corollam iequanlibus. Stylks glaber. Stigms bipartilum , exsertum ; 
laciniis rccurvalis. Akehia matura haud vidi. Flosculi feminci {ftg. 4- ) : Corolla flava ; lubo lenui , 
compresso , piloso; ligula oblonga ,apice truucata et triloba, lobis obtusis, plaoa, patente, 
tres lineas ioaga. OvAitiiiM lineari-cuncatum, glabrum, opice calvum. SrifLUS exsertus , g 
biparlitum ; laciniis recurvatis , glabris. 

■.-■',' , A" ■; .-. ■ , , . ■ CAIEA. 2q3 

CALEA. R.Brown." 

.-i .^, Caleae species LiNN. 

CHARACTER DIFFERENTIALIS. 

Involucrum campanulatum, polyplijllum, imbricatum. Receptagulum 
subconicum, paleaceum. Flosculi omnes tubulosi , hermaphroditi , inter- 
dum masculis intermixtis aut omnes masculi. Arenia squamulis crebris 
scariosis coronata. 

Fruticcs aut hcrba; ramis foliisquc oppositis, rarius ternis , inteeris, 
ngldis; iloribus umbellatis aul corymbosis , terminalibus et axillaribus, 
flavis. 

CHARACTER NATURALTS. 

Involucrum campanulatum , polyphyllum; foliolis imbricatis , oblongis, 
planis, slriato-nervatis, scarloso-membranaceis ; exterioribus brevioribus, 
subovalis ; extimis minutis. Receptaculum subconicum, paleaceum ; palea; 
meinbranaceae, foliolis interiorlbus involucri similes, inlerdum carinata;, 
flosculis breviores. Flosculi 7 — 20, tubulosi , hermaphrodili, inierdum 
masculis intermixlis aut ouines masculi. Corolla tubuloso-infundibuilfor- 
mis, liinbo quinquefida , quinquenervla ; lacinils lanceolatis aut ovatis, 
Eequallbus, enerviis, patulis. Stamina familla! , summo tubo inserta , 
Inclusa aut saspius exserta. Filamenta caplllacea. Anther^ lineares, bilo- 
culares, connata^, Lasi nuda:; appendicibus tcrminallbus ovatis. Ovarium 
Ilneari-cuneatuin, iii floscuils masculis abortivum, coronatum squamulis 
crebris , scariosis. SxYLts capillaceus, basi bulbosus. Stigma bipartilum, 
laclniis revolutis, in flosculls masculis nullum. Akenia cuneata, subtetra- 
gona , coronata squamulis crebris , scariosis, subaequalibus, lineari-subulatis, 
lanceolatis aut spalliulatis , s^pissime uninerviis et marglne fimbriafo- 
lacinulatls, corolla brevlorlbus aut rarius eam superantibus. Semes erec- 

' Obscrvadoiis on Ihe naluial family of plauls cailcd CurapoiLtie.Ej Rubcrllitu.vn. 1817. p. 109. (leslc illasLt. aucL.) 294 COMPOSIT.E. 

tum (?), oblongo-cuneatura. Embryo semini conformis. Cotyledones plano- 
convexse, carnosse. Radicula infera. 

Habitus. Fruticcs aut herbae i-amis follisque opposilis , rarius ternis. 
Folia intcgra, triplinervia ,rigida, ssepissime scabra. Umbella; aut Corymbi 
terminalia et axillaria. Flores flavi. 1. CALEA prcnifolia. t Tab. CCCCVI, C. fiuticosa; foliis ovato-subroUindls, remote crennlo-serralis, utrinque scabris; umbellis' 
terniinalibus. 

Crescit in ripa jluminis MagdalentB, prope iirhem. Hoitda , all. i^oSe.r. ^ Floret Majo. 

FnvTEx ramis oppositis, sublerctibus , ciDereo-fuscesceDtibus , glabris; junioribus subangulatis , te- 
nuissime liirlo-scabris. Folia opposila, petiolata, OTalo-subrolunda, juniora ovala , acula, basi rolun- 
data.remotecrenato-serrala, junlorasubinteeei-nma.reticulato-veDOsa, sublriplinervia, nervis venisque 
SuLlus prominenlibus , coriaceo-rigida , utrinijne scabra, niti(la,sublus punclulata, i6 — 17 lineas longa, 

,3 i5 lineas lata. Petioli duas liueas lougi, canaliculati , pubescentes. Uubellx icrminales, simplices, 

subgloboSEe. Floke^ (Jig.'i.) creberrirni , longe pediccllaii , magniludine floris Conyiuc squarrosx ; pedi- 

cellis 3 5 lineas longis, birtellis. Intolucbum ovato-campaaulatum; follolis crebris, imbricalis, ovalo- 

oblongisaul oblongis, acutis, strialis , glabris, tenuiter membranaceis; exterioribus mullo brevioribus , 
subrolundo-ovalis , oblusis, cxterne subglutinosis. Receptacitluh {fig- ^) subconicum , pale.iceum j 
palefe foliis involncri inlerioribus siraillimse, paulo tamen angustiores. FtoscnLi clrciter io,lubulosi, 
bermaphrodlti {Jig. 3.). masculis [/^. /(,) interraixlisaut omnei masculi,involuci-o longiores. Corolla 
tubulosa , flava , glabra , superne paulo ampliala , quinquenertia , quinquefida j laciniis lanceolatis , pa- 
tulis, ffiqualibus, enerviis. Amheba conoalx , inclus^; in flasculis raasculls exserixi appendicibiis ler- 
minalJbns ovatis . aculiusculis. Gvarium cuneatum , Lispidum ; in ilosculis mascubs aborlivum. Stylus 
ifiS-^) lilifTmia, basl bulbosus, glaber. Stigma biparlilum , laciniis revolutis , in Jlosculis mwculis 
nullum. AKERiA(/g. C.) cuneala , couipressiusculo-telragona , bispida , nigrs , coionata squamulis cre- 
berrimis , lineari-subulalis , uninerviis , scariosis , albis , subfequalibus , corolla paulo brevioribus. Seme.S 
(fig. -j.) erecium (?), oblongo-cuueatum, compressiusculum, fuscescens. Embhyo {Jiff. 8. ) seinini eon- 
formis. CoTYLEnoNEs plano-conve\Be, albiJai. IlADicuLt infera. 

2. CALEA TERMFOLIA. t 

C. frQlicosa; foliis ternis, ovalis, acutis, basi angustatis , scrratis , stipra scabris, subtus 
birtis; corymbis in ajilce ramiilorum sessilibus , trichotomis. 

Crescit cum pratcedente. 1} 

RiMi terni (!), teretes, fnsci, birto-pubescentes ; ramuli terni, striali, pubescenles. FoLi* terna, 
brevitcrpeliolflla, ovata.acula, biisi angustata , serrala, reticulalo-venosa , tripliucrvia, nervis veuisque 
Bublus prominentibus, coriaceo-rigida , supra scabra , sublus hirta, vls sesquipollicaria. Petioli vis 
duas lineas longi , liirtelli. Cokymbi iu npice ramulorum sessiles , subtricholomi ; ramis et pediceilis 
hirto-pubescentibus. FLORESalaressessiles, terminafes pedicellali ,magnitudiue prjereilentis. iMOLucRtim 
(ihloDso-camnanulatum ; foliolis circilcr dccem , imbricaiis , elliptico-oblouLiis , obtusiuscutis, concavis. CALEA. aqS 

nCTvo,i. .carioio.membrmacei,, (l„.,ccniibos i «icrioribus brcvioribui, ov.iisi citimi. niooii.. 
«irlelli.. K.c>mcci-0» .obcoiiicom, pilciiicoio ; p.lc« folioli. ioterioribiu iovolncri .ioiile., aMCoIis 
brovior.., Pio.coli oirciler , , tobolo.i, h.rm.pbrodili . iovolncron, p.nlo .oper.nte.. Coeool. Il.v.. 
el.br., cpiioijoeoerv.. i Inbo tenni ; limbo infuodibnliformi-.mpli.to, quinqu.ftdoi l.cioii. T.uCeol.li. , 
acoti.,enerviis.Ar-THERsconoatie,ei<.erf(ei.ppeDdicibosovati3,acntinscnlis,OvARioiiilincariH;uneatum 
.on,prcs.um.bi.piJun,corou.lom.quamuli.cr.bri.,l.uccolatis,.cnlis,n,ar,inelacini.to-n,nbri.tis, 
.c.r,o.,. ob.oi.i. nuinervii. , snl.iequ.libn. , oorolia dnplo b.cvioribn.. S„lo. .I.bcr. b.si I,uibo.us. 
hTiGMA btpartitum , ct.crtnn, ; laciniis revolnti.. AiiENiA ignola. C. suflruttcosa; foliii 5. CALEA SOLIDAGINEA. f Tab. CCCCVII. 

latis, basi angusiads , obsolct Inis, subtus puljescctiubus; umbcllis axillaribus lert 

ihilissimi mnntis Silla de Caracas , alt. 800 Aex. &? floret Ja- t qnaternis, termiDalibus sub- 
solitariis, 

0-i-si:it in declit 
nuario. 

HERz,*sufrruticosa;ramislerelibus.mbs.riali,,gh,bm,f«scis;juDioribusp„berull*. Folu onposi.a 
peuolata, ovalo-obiooea, valJe acuminata , bwi ir. petiolum angustata , remoie elobsolete scrrat,-, 
retieulalo-Tenosa, Irlplinervia , neryis Teaisque subtus prominenlibus , rlgida , supra scaLra , sublus 
pal[,d.ora et pubesccnua , 3 r/a pollices lonea, lo llneas lata. Petioli 4-5 lineas lougi. pubescentes. 
U.IBELL.E anLilares leniffi aut quaiernffi, lerminales subsolltarlie, pedunculatK, subdecemflorie. folio 
duplobrev.ores,sfl:p,us fpliis dnobua oppositi.s involucrat^. Peduncul, 3-l3 llneasionei pubesrentcs 
Flores pedLcellaU, magGitudine pr^cedealium; pedicelli i_3 lineas loogi, pubescenies. iNvoLtcRcitt 
lurbinato-campanulntum; foliolls 20— aa , imbrlcalis, oblongis, acutiusculls, subquinquenerviis, sca- 
noso-membranaceis, flavescentilius, glabi-is; exlerioribus brevioribns ; exlimis (circiter ,0) quadruplo 
aut .[umtuplo brevioribus , lineari-oblongis , obtusis , sub^qualibus , viiidibus , liirtellis , calyculum refe- 
renlibus. Receptacclum subconicum , paleaceum; paleis obovalo-oblongis , acutls , uninerviis , scarloso- 
d.aphanis flosculos inferne Involveatibus , ovario duplo loneioribus , glabris. Floscul. clrciler decem , 
tubulosi, hermaphrod.U (Jg. ,.) masculis {fig. a,) inlcrmixiis. Cobolla prorsus prMedenlis. Stamin* 
summo tubo coroll^ inserta. Anthers coonatse, ewerlte ; appeudicibus lerminallLus ovalis, aculiusculls, 
d.aphaois. Ov*nTtJH liQeari-cnaeatum, quadrargula.-e aul co.npressinsculum, superne margioe hlspil 
Uulum , coronalum s.juamuii. creb.^is , lineari-subulatis, planis , scanosis , uninerviis , albidis , «.quali- 
iius, corolla vix brev.o.ibus; in flosculis masculis slerile. Stvlls glaber , basi bujhosus. Si.c;m,i biparlilum, 
exsertuni ; laciniis rcvolulis , glabriusculis. Akbma malura haud suppelunt. 

4. CALEA PEDDKcui.^nis. t Tab. CCCCVIII. 

C. herbacea; snbsimplex; foliis ovato-oblongis aut oblongis , acutis, basi obtusis, remote 
seiTiilalis , pubescenti-hirtis ; coryrobis terminalibiis, longissi.ne pedunculatis , subdichotomls. 
Crescit in monte t^nivomo Jorulh, all. Saohex. [Nova IIisf>ania.] o? Floret Septembri. ' 
I1ehi,a sesqui- aut bipedalis ; caule eroeto , subsimpHci , sex.ingulari , substriato , hirlo , superne in- 
tcrih.m ram.s duobus floi-Lfer,s .nslruclo. Foua opposiia , peliolau , ovalo-oblonga aut oblongi , aoula , 
basi obtusa aul roluodala , aigute el reraole serrulala, reliculato-vunosa , Iriplinervia , nervis sublus 
pEominnlis , racmbranjcea , ulrioque prisertim aublus pubescenti-Lirta , a i/a poilices loooa , poliicen> 2q6 COMPOSITJE. 

laU. PETfOLi vis lineam longi, hirli. Coht.mbos lerminalis, longissime peduncalatns, subilicliotoinus; 
ramis pedunculoque pubescemi-birtis. Flores {fig. i.) alares sessUes, terminalcs pediceilati , paulo 
minores quam in praicedenie. I.sYOi.ccRun campanulatum ; foliolis circlter decem, imbricatis , Imeari- 
oblongis Hut oblongis , apice rotundalis , planiuscuHs , nervosis , glal>riusculis , subcoloratis ; exlerioribus 
paulo brevioribus, inferne subciliatis. IUceptaciji.um (y?^. a.) conicum, paleaceum ; paleis tinearibu», 
oblusis , carinatis , diapliano-membranaceis , tri- aut quinquenerviis , glabris , flosculo paulo brerioribus. 
Floscui.1 ifig-'^-) circiter viginli , tubulosi , Iiermapbroditi , involucrum pauio superanles. Coboh,* 
flava (J) ; lubo villoso ; limbo cylindraceo-infundlbuliformi , quinquedenlato , qulnquenervio ; dentibus 
ovatis.acutis, enerviis. Stamina summo tubo inserla.subinclusa. Antuere connala; , basi nuda; ; appen- 
dicibus terminalibus elongalis , ovato-lanceolatis. Ovahlwm cunealum, compressum, bispidulum. 
STYLcsglaber.basibulbosua. STiGMA.bipartiluni, essertum; lacinils revolutls, puberulis. Akekia.(_/i^. 4.) 
cuneata,compreasiuscula,hi8pida, fuscescentia,2/51ioeielonsa, coronala squamulis lo-ia, lineari- 
spatbulalis , planis , scariosis , albidis , enerviis , margine fimbrialo-lacinulalis , ^qualibus , lubo corollie 
paulolongioribus,erectis, persistentibus. SEMENerectum, noodum maturum, 

Suppetunt specimina prope Sanclam Hosam lecta ab iis in monte Jorullo crescenlibus modo descriplis 
nondiversa,nisistaturasubbumilioreet fructuumslr«ctura:akeriia (lab. 4oH._/7g-. 5.) enini sunt subpen- 
tagona, basi anguslala , sublilissime reliculato-exasperala, glabriuscula, nigra ei apice caiva. In specimine 
unico Rosaensi lamen vidi in codem involucro floreshermapbroditos masculis slerilibus intermixlis .akenia 
(immatura) corooata squamuiis crebris oblongis oblusis scariosis albidls margine laciniato-fimbrialis. 
Vii dubiio , <|oitt hrec plania a Jorulleosi ut species disiiogueoda sit, relinquo lamen bolanicis , Regnum 
Meiicanum exploranlibus , plantas ambas denuo examinandas easque , si necesse judicenl , in album 
specierum inferendas. 

;„ , ., LEONTOPHTIIALMUM. VVilld/ t 

TrJVOLncEUM polypliyllum, imbricatum, quadrlbracleatum. Recept.\cu- 
LUM paleaceum. Fi-oscui.i disci tubulosi , bermaphroditi ; radll ligulati, 
feminel. Akema coronata squamis permultis, subulatis , scariosis. 

Frutex folils oppositis, integris, coriaceis; floribus terminalibus, soli- 
tariis, longe pedunculatis , flavis. 

1. LEOIVTOPHTHALMUM peruviandm. t Tab. GCCCIX. 

Crescit in temperatis Peruvice. T> 

FnuTEi ramis ternis (?) ; ramulis leretiuscuHs, villosis. Folia opposita, petiolata,- ovato-elliptica , 
acula, basi rotundata, cienato-serrata, reiiculaio-vcnosa , nervo venisque subtus prominenlibus , co- 
riacea, supra birto-pubescentia , subtus canescenti-villosa, bipollicaria, i3— 14 lineas lata. Petioli 3 — 4 
lineas longi , canaliculali , villosi. Flores in apice ramorum solilarii, longe pedunculali, erecli. magni- 
tudine floris Helenii autuoinalis; pedunculo tereli, incano-lanalo , 3 — 5-polIicari. Involucrcm hemis- 
pbaericum, polypbyltum , basi quadribracteatumi foliolis {/ig. i.) imbricatis , oblongis , apice rotun- 
dalis , scariosis , slrialis , glabris , planiusculis , sub^qualibus ; braclcis spalhul.ito-oblongis , aculis , basi AGTINEA. 2q™ 

"iTa" "'■"'"'"''• '"'"■""■"'■™. cori.cei., „1 foli. mpr. pnb..cenlLb«. , .Dbto TiUo.i,, 
pa en i ns, injequalibua; ,lu.bos Jongioribo. iuToIucrnm «nperantibns. RECEPTACULnM pjaninscnlum , 
p.l.ac.n„, p,le„ (/!g, ,.) i.nceol.iis, c.rinali., uniucr.iis, bi- tri- ,„t qn.driMis , .e.rio.is, o,.rio 
p.ulolong,onbus,gi.brisil.cinlissnbul.tis. Ploscdli disci creberrimi , tubnlosi , hermaplirodiii ■ r.dit 
c.rmcr JS, ItSnl.ti, f.min.i. Flo.culi bcrm.phroditi (/1^. 5.) , Coeoie» eLbr. , «„.; tubn t.uni ; 
Itmbo intnnd,bul,formi-e,liudr.ceo, ,nin,nedent.io , ,nin,n.nervio, d.ntibns or.iis , aeati. , .nerviis. 
4M„,„cou„,t,e, tneJns.,. 0»«,d« linc.r. , Bl.brnm , corou.tnm p,l.i, crebri, (i8-so) , lincri- 
sn n,t,s, seanosis, .Ibidis, snbuninw?iis , planis , a,,n.Jibns, erectis , persi.ientibns , corolla paulo 
■ rc.tonbu,. bKie. el.ber. Slir,«Abipartilum,eiso,lnm; I.cinii. rec.rv.lis, pnbernli.. A.e.,a b.nd 
v,u,. Iloscub f.m,uci (Jlg.^.) : CoEOLtA sl.br,, «.V.; lubo compr.,,.; Jiinla cuneato-oblon.a , .„b irnncl. , dent.lo-lrilob, , Jobi. ov.li, oblu.iu,oulis, pJ.u. , .nbdecemnervi, , nervi, .nrenti.eii ,nin,ne 
,ne,s et panlo longiore. Ovaeicm ei PArsis ui in IIo»culi, b.rmapbrodiii^ &rTL0s exs.rtns , sl,ber. Stigma 
i>,p.rtitum ; Lcinii, recnrvaiis, glabri. 

ACTINEA.' Juss.' " ■• 

Actinella. Pers. 

IsvoLocinjM concavo-planum, poljphjllum ; follolis nqualibus, duplici 
aul iriplici serie imbricatis. Receptaculom planum, nudum. Floscijli disci 
tubulosi, hermapliroditi ; radii ligulali, feminei. Akema coronata paleis 
compluribus , scariosis , apice subulato-aristalis. 

Herba: caule simplici aut ranioso ; foliis alternis , intcgris aut pinnati- 
partitis; floribus terminalibus, solitariis, flavis aut albis. 

t. ACTINEA tt-TEOMroLiA. tTab. CCCCX. 

A. canlc simpliri, ■capiformi , nnlHoro ; folii. lin..tibu., inteerii. 

Cretcit locii ahit Rcgai Mexicani , imer Otnidan « Serro del Jacal, all. iLoalun. ^^ 
Floret Majo. 

CACLisereelns.simple,, nniflorn, , lere, , l.n.tn,, foll.tn., nclo-.nl .ovempollic.ri.. Folia rmbc.lia 
6e,.,li., J.nceolaIo-Iineari., obln,,, int.gerrima, plana , uninervia , cr.Minscnla, glabr, , basi dil.tela 
mon,br.n.ce, , ,nb,uin,nepollic.ri. , ,ninT,e Jinea. I.ta. Folia c.nliu. sp.rm , p.tiol.t. , l.n..oI.lo- 
,ne.r,a , iitr,n,ne angnst.ia , ini.gerrima , pl.na , quin,nenervi. , gl.bra , snperiora lan.lo-pnbesceniia ' 
.1 .ubsessdi. , adjecio petiolo snbbipollic.ri. , ire. Ii„ea. J.i.. Pei,oio> J.n.io-pubescens. Flos termi- 
najts , sobl.r,ns , peduncolalu. , .reclos , m.goiludine l«oolodonti, T.r.i.ci. PEnunccLos snperoe in- 
cr.ss.liis, cano-I.nalns. I.nvolccrcm snbplanum , polyplijjlum; folioJU (Jig. i.) creberrimis , dupJiei 
,„tinpJici.eried„p„siii,,obIo„EO-buea,ibu,,,picean.n,t.ti,,obtn.iu.cnli,,pI,ni.,«uinerrii.,m.m- 
br.nac.,,, e.lerne e.no-I.n.tis. ilEc.pr.ccLt,, ,„I,pl.nnm, Jl.,., nudnm, gUbrum, snbpnnCUlnm. 

' C,pl„l„pi,„„ p„,in„ , „.„ Ji„„. „1,1 j,_„;^ ^^j^ 

■ Ann.L du Mu,. dbls. „., .. p. ^,5. l 6,. f. a. 

NoT. Ge.v. et Stec. Tomus IV. ■ - ■ ■ » 2q8 compositjt:. 

1''losculi disci creberi-imi , lubulosi , Uei-mapliro Jili; radii circiler 40, ligulnti , fGmiQei, per palcasa floribu» 
(lisci distincti; paleis lanceolatis , aculiusculis, planis , membraDaccis , pr^sertim externe lenuiter 
lanatis.ilosculosdisci vixsuperaDlibus.Flosculibermaphroditi(_/r^. 2.):ConoLLA tubulosa , gl:ibra, flava, 
superne paulo ampUata , quinqucdealata; [lenlibus oblongis, obtusis, pilis minutissimis crassiusculis 
obsitis, enerviis. Stahina basi corollie iuserla, inclusa. Filamenta. capillacea , plana, gliibra, A;<ther« 
conDatjE, basi nudix; appendicibus terminalibus ovalo-lanceolatis , diapbanis, Ovarium {fig. 3.) oblongo- 
lineare, compressum, sericco-pilosum , coronalum paleis 5 — 7 , lanceolatis , apice subulatis, scariosis, 
diapbanis, glabris, enerviis , subajiiualibus , corolla brevioribus. Siylus glaber. Stigma hipartitum , in- 
clusum , demum eKSertum (?}; laciuiis apice obtuso-subcapitatis, glabris. Akemi a me haud observata, 
Flosculi feminei {fig- 4.) : Corolt.a flava , glabra; tubo brcvissimo, compresso; ligula lanceolato-ob- 
longa, apice Li-Iri- aut quaJridda, laciniis obtusis, aul lanceolaia, obtusa ct integra, plana, paLcnte, 
nervosa, oclo lineas ionga. Ovarium lanalo-pilosum , prorsus ul iu UoseuHs hermapbroditis. Stvlus 
brevis, glaber. Stigma hipartitum , exsertum; laciniis glabris, patentibus. 

2. ACTINEA CHRYSANTHEMOIDES. t Tab. CCCCXI. 

A. caule ramoso , iiiultifloro; foliis siibbipinnatifido-mLiltipartilis. 

Crescil prope Moran Mexicanorum , alt. i34o hex. TC ? 

Herba. ramis alternis, teretibus ,sulcatis, glabris; ramulis subaugulatis , pubescenlibus. Foha alterna, 
petiolala, subbipinnato-mulliparlita , pilis minutis conspersa , sesquipollicaria el longiora ; laciniis li- 
neari-capillaceis , integerrimis, divaricato-patulis; primariis subopposilis. Petioli inferne membranacei 
et scmiamplexicanles.slriati, pubescenlcs, semipollicares. Flores in apice ramulorum solitarii , longe 
pedunculati , erecti , magniludine llorisChrysantbemi Leucaothprai. Pedoncui.i tri- aut quadripollicares, 
slrialo-sulcali , pubescenles. iNvoniCRFM subplanum , polypbjllum ; foHoIis {Jig- 1- ) crelris , duplici serie 
dispositis, lanceolatis , apice angustalis , acutis , planis , integerrimis , membranaceis, viridibus , exlerne 
pubescenlibus. Receptaculum subplanum, nudum. Flosculi disci creberrimi , tubulosi, bermaphrodili; 
radii i5— 1() , ligulati , feminei ; paleis inler flosculos hermaphroditos et femineos nullis. 1'Iosculi herma- 
pbrodlti {fig. 2.): GoBOLLA tubiiioso infundibuliformis, quinquedentata , quioquencrvia, flava, glabra; 
deniibus ovatis, aculis, enerviis, apice aurantiacis. A>"theh.« connatic, basi nud^ , paulo exscrtie, Ova- 
BiuH lineafi-cuneatum , sericeo-liirsutum, coronatum paleis quinque, ovalis, acumioato-subulalis , 
tenuissime mcmbranaceis, scariosis, diapbanis, 'albldis, subxqualibus, glabris, crectis> corolla duplo 
iriplove brevioribus. Stylus glaber. Stigma bipartilum , exserlum; laciniis divaricali», glabris , apice 
pellato-subcapitellatis, puberulls. Flosculi feminei {Jig. 3.) : Corolla flava, glabra; tubo tenui, brevi, 
compresso ; ilgula obovata , basi cuneata , apice Iruueato- (riloba , plana , qu.idrinervia, vis quinque 
lineasIonga,superne trcs ferc llneaslala; lobis obtusis , subajqualibus. Ovarihm et Pai-pus prorsus ut ia 
flosculis Lermaphroditis ; paleis sex. Sttlus giaber , essertus. Stigma biparlitum ; laciniis crassiusculis , 
ghbris, patulis. Akenia haud vidi. 

HELENIUM LiNN. 

iNVOLucRCMsimple.n, poKphyllum, subaequale. Ueceptaculum hemispli£e- 
ricum , medio nudum , maigine palcaceum. Flosculi cUscl tubulosi , her- 
mopbroditi; radii ligulati, fcininei. Akenia paleis cuinplurlbus niembrana- 
ceis coronata. CHRYSAKTIIEMUM. agrt 

Herbas foliis allernis, decuiTcnlibus; floribus temiinalibus, corj-mbosis; 
radio flavo. 

1. HELENIUM MEXICA»UM. t 
H. foliislinearitn., integerrimis , glabriusculis; ligula ttifida. 
Colitur in hortis Mexicanis. % 
EBB.t quadn- auiseipedajis. Caclis erectus , ramosissimus ramique alierui, alaii. glabri. FoiiA alierua, 
U.ourreul,,. Imear,. , supero, .„,,„,.„, subuuiner.ia , iules.rrim. , glabriusoula, ulriuuue puuBuli, 
m,.u„ss,„,. glaudulosisa„r.is co.sp.rsa , margiue subciliala , subbipollic.ria, duas ii.eas lal. Foo.e. 
eim,uale., eorjmbos. , 10DS,.s,mo padu..ul.li, eroeli , m.suilndiue llori. IuuIb djseulerio,. P.oojcoLr 
puoeseeutes , lereies . superue sule.ii , iuer.ss.ii ei O.iulosi. I.tococ».» poljpbjllumi foliolis eirdier 
10 a,qualibus. I,ne.r,bus, oblusis, hispido-pub.scemibus , reflesis. Recepiac.lom subspharieum , 
uudom mare.ue p.leaceum , paleis laoeeolalis , leouissime membrau.aeeis , pub..ceulihos , Ooseulo 
bre.ior.bus Iiosc.l, di.ci ereberrimi , lubulosi , hermaphrodili , radii circiler ao li.ulali temiu.i 
F oscoli bermaphrodili , Co.oila sordide «ava, glabr. , lubulosa , qoio,uedeot.ta , deolibo. o.ati. 
oWns.u.eul,s , r.lolm.s A„,.,. snbeaerla,. 0,a.,o, enn.alo.lioeare, compressum , pubesceos. S,ylos 
glaber. Si.o»a b.p.rtitum , eAsertnmi iacioiis re.olutis. Ak.b.ok eon.alo-lioear., compressnm .nenlis 
h.sp.do-cd.atum, ap.ee palei, octo aut uovem o.ati. acnminato.arist.li. diaphanU slabri. coro.amm, 
m.outum. Flo,cnh tem.oc. , Co.olla flava . glabr. ; lobo tenui , pobe.eente i IIboI. enneata , apiee Irillda ,' 
ramoso-ner, osa , pnncl.s glandnlosi. diaphani. dense con.persa . plana . patenle , quatuor liuea. longa , u haud o,quanle. Ovarioi i, St.c.* et Aken.om ut io flo.culi. herm.phroditi ,'I mar. Sectio VI." Antiiemideje.' 

CHRYSANTHEMUM. G«rtn. 

Invoi,ucri;m hemispliicricum , polypbjllum; foliolisimbricatis, coriaceis 
irgine scariosis. Receptaculum convexum, nudum.FLOscuLidisci tubulosi, 

bermaphroditi ; radli ligulati, feminei. Akemia angulata , apice calva. 
Herbec , ra-issinie suffrutices, foliis alternis , integris, incisis ot pinnati- 

ftdis ; floribus terminalibus , pedunculatis ; radio lutco , albo aut roseo. 

.. CHRYSANTIIEM0M mexicakum. t 

C. c.ulil.0, procumhontibn.i loliis (r.mei,) spalhulatii, .cnti, , iuteserrimij, puberulis; .rl,.S,„ 5oO COMrOSITJE. 

Crescit in rupestribus prope Pazcuaro Mexicanorum ,att. i i3o kex.TC Floret Se/itembri, 
liAD]ifibros'a(exBonpl.)-CAULESCiespi[osi,procuinbeQlcs,6— 8-pol)icares, ramosiiramisiillerDia.teretius- 
culisjramulispubescectibus. FoLJAradioaliaelcaulinahauiJTidi;iaineaaI(erna, petiolata.spatliulata, acula, 
inlegerrima , i-eticulato-venosa , membraDacea , concoloria , utrinque puberula, a Jjeclo petiolo pollicaria. 
Flores in apice ramulorum solllarii, longe pedunculati , magoitudino florls Anthemidis arvensis ; pedun- 
culis slrlatis , pubesceniibus , nudis. Intolucbu.m liemispliacricum , polyphyllum; folioHs ao — sS (40 ex 
Bonpl.), ^qualibus, simpHci serie dispositis, laoceolatis , acuto-mucronalis , subimegcrrimis, planis, 
mcmbrauaceis , virijibus, margine diaphanis, puhescentibus. IlECEPTAcri,UM convexum , nudum (7). 
Floscult disci creberrimi , lubulosi , Iiermaphrodili ; radii circiler 30 , iigulati , feminei. Flosculi herma- 
phiWiti : CorolljV infundibuliformlsj quinquedentata , flava. Stamiha inclusa. Ovariom a me haud visum. 
Stigna biparlitum. Akenia haud suppetunt, Flosculi feminei : Corolu lubo brevi ; ligula lineari , acuta, 
plana , alba , glabra , quatuor lineas longa. Pistilluh et Fructus haud vidi. 
Specimen suppelens valde imperfectum. An vere hujus geueris I 

PYRETIIRUM. G^RTN. 

Involucrum hemispiiBericum , polypliyllum; folioiis imbi'icatis , duris , 
margine scariosis. Receptaculum convexum , nudum. Fi.oscuu disci tubu- 
losi , hermaphroditi ; radii ligulati , feminei. Akenia angulata , coronata 
margine prominulo. 

Herbae aut frutices foliis altcrnis, integris aut varie incisis et partitis; 
floribus terminalibus j radioalbo, roseo aut rarius luteo. 

1. PYRETURUM Boxplandunum. t 

P, herbaceum; foHis lanceolaiis, pinnatiEdis , crassiusculis , glabris; laciniis aciitis, inte- 
gerrimis; foliolis involurri apice squarrosis; radio luteo. 

Crescit prope Falladolid de Meckoacan , locis alsis, amanis, alt. 1000 hex. [Nova /Jis- 
pania.) % Floret Septembri. 

Herba pedalis , ramosa. Gaulis ramique leretiusculi, glabri. Folia ailerna , lanceolata , pinuiitifida, 
sesqui- aut bipollicaria , crassiuscula , glabra , approximata , erectiuscula ; laciniis hrevibus , iinearibus , 
acutis, inlegerrimis. Flohes in apiceramulorum solitarii, pedunculati , magniludine praicedentis (?) , ia 
specimine unico suppetente Termibus e\esL I>volucrum hemisphtecicum , poljphyllum ; foliolis crehris , 
arcle imbricatis , oblongo hinceolatis , coriaceis , apice membraaaceis et refleiis , glabris , nitentibus ; 
csterioribus parum breviorihus. Receptaculom nudum. Flosculi disci crcberrimi , tubulosi, herma- 
phrodili;radiicirciter i5, -ligulati, feminei. Flosculi hermaphrodili : Corolla tubuloso.campanulata , 
quinquedentala. Flosculi femiuei : Coroli.a flsva; lubo brevissimoj ligula lanceolata, inlegra. Stigma 
biparlitum; laciniis revoiutis. Akema conformia (?) , subelliptica , lateribus compres.sa, Itevia, glabra , 
apice coronata nrceolo obsoleto sessili membranaceo. 
Descriplio floscuiorum es schedis Bonphmilianis. HippiA. 3oi 

HIPPIA. LiNN.' 

iHvoLucnuM hemisphaericum , poljphYllam, imbricatum. Receptaculum 
convexum, nudum. Flosclli centrales masculi, tubulosi ; marginales 
feminei, abbreviatl , tridentati, bilabiati aut ligulati. Akenia compressa , 
calva. 

Frutices aut herbse foliis alternis, pinnatifidls aut pinnatipartitis (inler- 
dum integris?); floribus terminalibus , solitariis aut corymbosis. 

1. HIPPIA PEDUNCUI-ARIS. t 

H. herbacea; repens; foliis sinualo-pinnatifidis, argute (ientalis; pedunculisterminalibus, 
solitariis aiit corymbosis. 

Crescit in monte Antisana, alt, iSooAex. {Regno Quiterisi.) nt Florei Majo. 

CAtiLESprostrati, repenles, ramosi, glabri ; raniis alfernis. Folia alierna , peliolata, siauato-pinna- 
tlfida, glabra, tres ILneas lonya, duas lineas lata; laclnJis 7— 8,aculis, latere ioferiore argule denlalis, 
approximatis. Petioli longitudioe folii , inferne Jilatati et vaeinantes, ciliato-lanati. Peocnculi ler- 
nunales, solitarii, elongaii , uoitlori , scsqui- aut Lipoliicaies, villosi, bi-.aut tribracleali; bracteisdi- 
stanlibus, lineari-oblongis, glabris. Flobes eretti. magnitudine pisi minoris. iNTOtccHnia subhemis- 
plia;ricum ; foHoIis circiler 5o , imbricalis, subaequalibus , oblongis , ohtusis, planis, integerrimis, gla- 
bris, viridibus, margine tliaphanis. Recemaculum conve\o-semiglobosum, tuberculatum , oudam. 
Flosci:u centrales circitcr 10, tubulosi , masculi ; marginales creberriini, Lihhiati , feminel. Flosculi 
masculi : Coholla infundibuiiformis , glabra, /i-aul S-denbila ; denlibus ovalis, acutis, euerviis. Atr- 
THEK»: inclusic OvAniuM minulissimum. Stvhjs glaber. Stigma simplex , subclavalum , pubescens, ex- 
sertum. Flosculi feminei : Coroll* tubo pilosiusculo ; limbo biiabiato , glabro ; labio eitcriore mullo 
majore,ovato , obluso , revolulo. Ovahium oblongo-cuneatum , compressuni, glabrum. Stylcs glaber. 
Stigma hipartilum, exsertum ; lacinils palulis, giabris. Akesia miaula, oblonga, basi cuneula , cora- 
prcssa , Itevia , giabra , fuscesceolia , apice calva , dimidijia lineam longa. 
An haic ct sequcns vere Hippia; species? 

2. HIPPIA BOGOTEKSIS. f 

II. herljacea ; erecta; foliis pinnatipartilis ; laciniis pinnatifido-lobatis, inciso- dentatis ■ 
peilunculis terminalilius , tri- aut quinquefloris , suhcorymbosis. 

Crescit in Segno Novo-Granatensi , prope Santa Fe de Bogota, alt. 1370 hex. ip Floret 
Jnlio. 

Hehba erecta, ramosissima; ramis ahernis, terelibus, glabris, purpurasoentibuj. Folia allerna, nc- 
liolala, pinnatipartita, adjecio petiolo subquadripollioaria, pollicem iata; laciniis 9-11, alternis, 302 COMPOSIT_1!;. 

OTalO-obiongis , pionalifiilo-lobatis, basi cuneatis , glaliris; inft'rioribiis mittoribus; lobis inciso-denla- 
tis; rhacbipilosiuscuh. Petioli seinipollicares aut pollicares, inferne dilatati, glabri. PEnuNcuLi ter- 
minaies, tri-aut quinqueflori , in apice ramorum subcorjmbosim dispositi. Flores pedicellali , mas- 
niUidine prxcedentis. Ihvoldcbdm subsemiglobosum , poljpbyllnm ; foliolis circiter i5, imbricatis 
subaiqualibus, ovatis, acutis, membranaceis , viridibus , glabris. RECEPTACULrM conveium , tubercu- 
Jalum, glabrum, oudum. Flosculi centrales complures , lubulosi, masculi ; marginaies creberrimi , 
ligulati, feminei. Flosculi masculi : Cobolla glabra; tubo tenui; limbo campanulalo , quinquedenUto j 
deotibus ovatis, acutis , glabris. Anther.*: iuclnsiB. OvAaiuji niinutum. Stylus glaber. Stigma indivisum, 
subclavalum , puberulum, paulo exsertum. Flosculi femiuei : Corolla glabra ; tubo brevissimo infun- 
dibuliformi j liguia parva , lineari, obtusa, integerrima aut bidentala, plana, p.iiento. Ovaihum oblon- 
gnm, compressum , glabrum. Stvlus brevissiraus. Stigma bipartiium, vix exserlum. Arenia oblonga 
obtusa , compressa , Itevia, glabra, subfoscesceniia, i/S linea; looga , apice calva. 
Certe prieceJcntl congener. 

,,, ;i ,, SOLIVA. Ruiz.etPAv. 

Gymnostylcs. Jcss. 

Involucrum polyphjllum; foliolis slmplici serie dispositis. Receptaculum 
planum, nudum. Flosculi centrales tenuissiini, lubulosi , masculi; mar^ 
ginales apetali, fcniinci. Akemia comprcssa, alata, apicc truiicala aut cinar- 
ginata. 

Herbae rcpentcs. Folia alterna, simpliciter aut bipinnalipartita. Flores 
axillares , SEepe sessilcs, 

'■■'i 1. SOLIVA MuTisn. t 

S. foliis bipinnalipanilis; lacjniis lanceolato - Unearibus, acutis; floribus sessilibus; ake- 
iiii'^ cuneatis , Iruncalis, apice pilosis. 
HJppia minula. Mutis. mss. nec Linn. 

Crescit in Re^no Noi'o- Granalensi , prope Santa Fe cle Bagota. % 

Herb* cauie subdicbotomo, procumbente , repenle; ramis abhrevialis. Foi.ia allerua , longe pello- 
lala, bipinnaliparlila, sesquipollicaria, 6—7 lineas lala , glabra ; rhaclii leouissime lanuginosa; juniora 
infeme iibique lauuginosa ; lacioiis lauceolalo- linearibus, aculiuscuHs , inlegerrimis. Petioli sub- 
(lilalato-vaginantes. Flokes axillares , solilarii , sessi- 
le fruclus Pruni spinosat, Involucrusi hemisphxricum , 
serie dispositis, oblongis aut lanceolatis , acuminatls, te- 
e Lnugine tenui fusccscenle obductts. nECEPTACULuu sub- 
ni. Floscitli cenlrales complures , tubulosi, masculi, pilis 
crcbriorcs, apelali , feminei. Flosculi masculi ; Coboll* 
ampliata, subtridenlata; dentibus ovalis, acutis, enerviis. pollicares , 


tenuissimc lanuginosi , inCerne 


les , dcpies 


:so-globosi; frucliferi magniludini 


polyphvllui 


n; foliolis compluribus , simplici 


nuiler meo 


ibranaceis, subdiapbauis , externc 


planum.sc 


robiculalum, nudum, subglabnir 


lenuissimis 


inierjeciis; marginales feraiiiei t 
, tubulosa , glabra , supernc pauio , soLivA. go3 

Stamina et OvABiUM a me nou snDicienter T«a. ANrnEn* inclus^ (?). Stylus glaber. Stig«a cspilato- 
oblnsum, es,,ertum. Flosculi fcminei : Cokoli,* nulln. Ovar.wi obovalnm, compreMum apice lon- 
eLSS^meJauuginosuui, Stylcs elongalus, gUher. Stig«* bipartilom. Ak.!N,a arcte imbricaia , obovalo- 
cuueala . compressa , apice truncata, exleme undulala, fusoa, giabra, apice lanuginosa Ujloque per- sisleute coronaU, lineam longi.. 

Fiosculi masculi aJ planlam vivam deniio describendi 
A Mutisio cum BonplandL 2. SOLIVA PYGM^A. t 

S. fohis pinnalipartitis, oblongis , acutis; fioribus pediceJlatis ; akeniis obovato-cunealis 
emarginato-bidentatis , alatis. 

Crescit locis temperacis Jndium Quindiiensiiim , all. ii3o kex.-^ Floret Octobri. 

CAtLEs procumlientes , repentes, ramosi ramique glabri, alterni. Folia Hippi» frutescentis al 
terna peliolata , plnnatiparlita . 4-G Mnc.s Jonga , :, ,/.-4 Hneas lala , glabra ; lacioiis r,-, , , alter. 
nis, oblongis, acutis,basi cuneatis, iolegerrimis , mai^ine pilis rarissimis subcili.ilis; inferloribus ct 
superioribuspaulom.norlbus. Petioli longitudine folii, inferne dilalali eC vaginantes, subdiapliani 
marginepilisracissimisobsiti. Flores axillares , solifarii, pedunculatl, magnitudinegrani milil' pedim'- 
cuo —3 Jiueas lougo , piloso. Involucrum subhemispba^ricuni, 7-8-phylium; foliolis laxe imhricalis 
suh^qualibus, obJoujjis, oblusis, viridibus, glabris. Recept.cl-loh nudum. Floscul, centrales circiler 
4 , lubulos. . masculi ; radli circiter 8 , apetali , feminei. Flosculi masculi : Corolla lubuloso-infundi- 
bul,rorn.,s,gIabra,sublridcnlata,-deotibusovalis, aculis , enerviis. Anthei,* inclusa:. Ovarium minu- 
lissimunfl. Stvlus glaber. Stigma capilato-ohlusura. Flosculi femioei : Cobolla nulla. Ov.ik,um olovato- 
cnneatum, compiessum , emarginato-bldentatum . glabrum. Stylus glaber. Stigma biparlitura. AsEniA 
obovato-cuneata , compiesso-alata, la^via, glabra , i.pice cmarginato-bidentata sljliifue basi coronata. 

Med.um leoet inlor iioc et praecedens geous ; babitus ut iu Hippi.-, , struclura flosculorum femiueo- 
rum ut in Soliva ; an melius Hippine species ? [ Si in universum copiam Compositarum totius orbis in botanlcorum scriptis recensiUrum considera- 
raus , inveninius enrum summum mimero 35oo cooiineri , quaruin 554 a lionplandio et me inAmerica 
a;((i„iioct,ai, lecfEe sunl. Ei aS^o speciebus Composilarum in clcganlissimo Persooaii Eavhii-idio de- 
scriptis, ci. Kunthius adnuraerat : Astcrset C:irJuacca>. . . a.S8. 

Cichoiacea' 20G. 

Anthemideie iic). 

Jacobe* 57. 

Helianthe.-e 9. 

America! boriali 

Astcra:etC:irdoacoie. . . iG/,. 3o4 COMPOSITJE. 

Heliantheffi. . . . • . 8a. ' |J,,.-. ,; i - r:- ■ 

Ciclioracex 37. . ■ . 'i : .. 

Eupatorefc a5, . , ■ ■ .. 

Jacobea;. ...•■■ 13. 

Aatliemidea: 4' 

Mgypto , MaurilanicB et j4sia: oricntalis parti tempcratce 
Aslerx et Cdrduacex. . itg. 

Cichoracece G4. 

ADihemidea; 64- 

Jacobeie 25. 

Heliaalheie ■ 6. 

Eupalorex o. 

PromonCorio bonm spei 

Asteree etCardaaceEe . 180. 
JacoLeic. ...... t6i. 

'■ * Authemidex 5i. 

Eupatorex 4* (') 

Helianthea; 5. 

Cichoraccx a. 

Son adeo fides hahenda numeris absolutis (luam ralioni , qux inter singulas Composiiarum tribus ob- 
servamr. Si summam Compositarum a Persoouio commcmoralarura respicics, rationes sequenles a cl. 

KuQlhio ioveul^ sunt : 

Aster» et Carduacei£. io3S = 7r:' 

JacobesB. 55o=-^ 

- ■ Cichoracex 55o=^tt; 

'l'*^' ' : Anthemideie 5i6=-:;V 

Helianlhex 276 = -; 

Eupatorea^ io4— tt7-- 

Jsm in Prolegominis demonstravimus ^ , Compositas inter Iropicos sextam vel septimam partem Pha- 
ncrogamarum etticere, si diversarum regionum Fioras , nempe plantas locis ptanis et pcr clivos Andium 
nascentes uno oblulu coraplecteremur. Conira , siugularum rerum oonsidcratioQC inslitula in ea regione , 
quic a maris superficie ad altitudinem 5oo hexapodarum assurgit et calore medio anuuo ay",.! — 3i°,8 
ihermomelri cenl. utitur*, ex 534 speciehusa nobis per decursum quinque annorum lectis , nonnisi 
90 specics Compositarum iuvenies , adeo ut ratione liabita vegetabilium , qure io universum non nisi 
locis plants et calidis Americte icquinoctinlis proveniunt , proportioaem deduceris, non i:G, sed 
I ; ii>'. luTenimus a maris litore ad all. looo hcxapodarum (cceli tempene 27",5 — 18° cent. ') ititf 

■ .\slcra »78 = 7;;, Carduacta vrr» 755=7;°;. 

■ Summa ComposiUrum per sei Iribus dislribularum nonnisi ai6o species eflitil : ferc 36o spccics propler arfiiiilalem 

' Vide supra p. ivi. 

' Calor mcdius Cairi , AlgErii el insul^E Madcirae ii>cent, 

* Auctore oculalissimo Kunlhio ex 90 speciebus sub ctxlo rerventiore provcnienlibus 4a llclianlheis , i3 Caiduaceis , 
|5 Eupatoreis et 5 Jaciibeis adnumerandx. Dcsunt Tere omniao Asleia et Cichoraces. 
> Calur iiicdius nom£E lO* cenl. coMrosiTJE. 3o5 

«pecies e Comj.osiIarum famili.-j , quariim 6G Hellantheae , 46 Carduaceai el Aslerie, 34 EupatoriEe et 17 
aco Cie. Jn plaga ae(£iimocliali Nova; tci-rx Continentis potissimuni reperiuntur » 

Carduaceffi el Astera 
Heliantbea: 
Eupatorcx 
JacobejB. 
Es sok Eupatorearum Iriliu tria genera (Eupalorium , Mikania et Slevia ) nobis 98 specles pr^bue- 
runl^ ex Carduaceis et Asteris quaiuor genera (Baccharis, Conyza , Gnaphalium et Vernonia) ii3 
speces , adeo ut fieptcm genera modo commemorala fere dimidiam parlem omnium Composilarum , 
quas iD peregrinalione nosira Jcgimus, complecluntur. 
Zona temperata precipue abundat 

Carduaceis 

Cicbor^ceis ■■■■,■ ,1-"'. 

Anthemideis 
Jacoheis^ 
Cichoracete fere dcsiderantur inter tropicos , nobis enim non oisi 5 species obviiE. Baccharides desunt 
in Orbe Antiquo, quonjm locum teneul Conyzae. 
In Zona frigida , v. c, ia Laponia 

Cicboracea; 
Carcluactii; ct Aslerie ad summam Composi 
«([uinoclialis pra^serti falione a:3 iiabenlu Dcsunt plane Eupatorearum Iribus , quam zi i inter Compositarum familiam fl Plianerogamarum summam, invenies Composiias 
enlcere.auctore Browoio, in InUia OrientalE el in ftovre Ilollandiie partc jcquinoctiali h, ad ripas 
fluraiois Congo ^. In rjovo Orbe sEquinocliali , ratione liabila altiludinis locorum et cosli temperiei , 
Composiia; in plaga ferTcnlJori nascentes ad ~ adseendunl. America ilaquc Composilis pollere vide- 
tui- , ut Antiquus Orbis Leguminosis et Maivaceis'. Sub zona temperata Compositis ralione |, sub zona gla- 
ciali ralione^reperiuntur. Sunt enim CoropositiB iis platilarnm familiis adnumerandre, qua?,ut Labialjc, 
Umbellirerieet Crucifer;e, sub zona lemperata abundant, ac polos et iquatorem versus rarescunt. 

Eas plantas sigillalim descrihens , «fuas in zona sijuinocliali inler limilem nivis perpertua; el allilu- 
dlnem 1600 hesapoiiarum invenimus, uhl ccelum, sole raro, niutalionl obnoxlum, rtperics i5 species 
Cuicitii, Wernerife et Senecionis , vix ullam Eupaloream vcl Helianlheam. Abundant cnim cacumina 
Andium(regio illa ventorum fladbus lumuituosa elobcceb intemperiem arboribusvacua) Jacobearum 
tribu. Humholdt.'] 

• Boljcrl Brown, gfographical observ. un the herbatium of llie River Ctmgo, p. 9 et 10. Nov. Gen. et Spec ToMirs IV. INDEX GENERUM 

SECUNDUM SYSTEMA SEXUALE. SYNGENESIA. Semlfliucuiosa- 
Hypoclixm , p. i. Apargia , p. i. Hicracium , p. 3. 

Capilattt et Diseouita. 

Isolypus, p. 11. Homanthis, p. 13. Mutisia, p. i5. Barnadesia , p. iti. Da.sjplijllum , p. 17, Chuquiraga 
p. 18. Gothnatia, p. iq. Triplilijm, p. ai. Cnicus, p. 31. 1'arourina, p. 3o. Ampherephis, p, 3i. Vprnonia 
p. 33. Turpinia, p. 42. Odontoloma , p. i3. Dialcsta, p. 44- Pollalcsta , p. i6. Kuhnia , p. "OiJ. Eupatorium 
p. io5. Mikaiiia, p. i34. Srevia , p. i3y. Agcratum , p. ijg. Ccelcstina , p. i5o. Alomia, p. i$i. Piqueria, | 
i52. Perdicium, p. iSi Dumerilia , p. .56, Kkinia, p. i56. Cacalia , p. iS^. Culcilium , p- 170. Mclanai 
ihera, p. 199. Plalypleris, p. 100. Plilosicphium , p. a53. Hymenopappus , p. 360. Calfa, p. 293, Baccharis , p. /,■]■ Conyza, p. 69. Gnaphalium, p. 77. Elyclirysum , p. 8G. 
Rudiala. 

Leria, p. 4. Chaplalia , p. 5. Onoscris, p. 6. Erlgeron , p. 88. Asler, p. 89. Diploslepliium , p. 96. An- 
dromachia, p. 97. Solidago, p. ic)3. Grindclia, p. 309. Xantliocoma , p. 3io. Scnecio, p. 173. Ciiieraria 
p. 186. Werneria, p. 189. Tagetes, p. 194. Bteliera, p. 198. Verhesina, p. aoi. Spilanthcs , p. ao8. Heliopsis 
p. aia. Diomcdca, p. aia. WedeJia , p. ai^. Sjnedrella , p. i45. Hetcrospermum , p, aiS. Zinnia, p. aSo 
Balbisia, p. aSi. Galinsogia, p. a5a. Wiborgia , p. 256. Achyropappus , p. iS?. Sthkuhria , p. a6i. Pectis 
p. a6i. Eclipta, p. 264. Selloa, p. a6S. Meyera , p, 269. J^geria, p. 277. Unxia , p. 2^(). Sicgcsbcrkia , p, 283 
Flaveria, p, a8i. Monactis, p. 28C. Cacosmia , p, 289. Allocarpus, p.agi. Lcontophthalmum , p, 296. Aciiuea 
p. 397. Helenlum , p. 398. Chrysanlhcmum , p. 399. Pyretlirum , p, 3oo. 

rROSTa*NE*. 

Cakitrapa, p. aS. Encelia, p. 20C. Gymnolomia , p. 317. Hclianthus , p.350, ViKulpra, p. 1^4, Xiiiiciiesia, 
p. 2a6. Coreopsii , p, 338. Bidcns , p. aSo. Cosmos , p. aSg. Georgiiia , p. i43. Rudbcckia, p. a44. Erioco- 
ma, p, 367. 

Guardioia, p. 247. Tragoceros, p. 248. Parthenium , p. aSg, Cenlrospermum , p. 270, Mflampodium , p. 
373, Iva, p.37(j, Espclctia, p, a8o. Polymnia, p. 282. Milleria , p. 284. Baillieria, p. 288. Hippia, p. 3oi. 
Soliva, p. 3o3. 

Lagascea, p. a4. Elcphanlhopus , p. 26. Rolandra, p. 27. Triciiospira , p. 27. SpiracanLha, p, 28. 
MONCEGIA. 

Xanthium, p, aj^. Ambrosia , p. a^S. INDEX VOLUMINIS QUARTI. Isotj^us*. Itoi 


■natilliij*. Mu 


tisia. Ba' 


rnadcsia. Dasy 


s. Calcilrapa. 


Lagascfa El. 


eF^nthfl 


ipus. fiolandr 


'»'"•'•■"- •'•"? 


ini».» Odonl. 


jloioi.* 


Itislcsta*. Pol 


Irigeron. Aiter. 


Diplos..pl,iu, 


n." And 


roraachi».' Sc 


i.g.3.o,> 


;e«lun,. Ctele! 


ilina.Alc 


imia". Piqocni 


Klcinia. Cacal 


ia. CukiliuD 


!.■ Sen. 


!cio. Cincrari. Sniio 1. achoracea, p. 1—4, Hypocharis. Apargia. Hie 
&TcrtoI/. CajYfua«it,p. 4— 104. Lcria. Chaplalia. Onoie 

phyllum.* Chuquiraga. Gocbnalia," Tripiihum. Cn 

Trichotpira.* Spiracantha.* Pacourina, AmpherBphis.' 

lalesta.» Bacfharis. Cooyia. Gnaphalium. Eiychiysuir 

lidago. Grinddia{add. pag,3o9.). Xanthocoma* Cadi! 
SkHo III. Eapalorcoi. io4— iS^. Kul.nia, Eupatorium. II 
SielloIV. JacaUa. p. i5i— 199, Peidicium. CnmerilL 

Weraeria- Tageles. Bocbcra. 
Scclio V. Ildianlhea. f. i99-"l'l- Melananthera, Platyptetis,' Verbesina, Encelia. Spilanlhes. Heliopsis, Dio- 

niedea. Wedelia, GjTHnoloraia.» Belianthus. Viguiera.* Ximenesia. Coreopis. Bidens, Cosmos, Georgina. 

Rudbeckia. Synedrdla, Heterospermum, Guardiola,» Tragoceros.* Zinnia. Balbisia. Galinsogia. Ptilosle- 

phium". Vi^iborgia, Achyropappus,» Panhenium. Hymenopappus. Schkuhria. Pectis. Eclipta. Selloa." Erio- 

coma,* Mejera. Centrospermum". Mclampodium, Xanthium. Ambrosia. Iva, Jigeria.* Unria, Espcletia,» 

Polymnia, Siegeshecliia, Milleria, Flaveria. Mooaclis." BaiElieria. Cacosmia.* AUocaqiua.» Calea. Leon- 

toplilhaimum". Aclinea. HdeniuiD. 
Scetio VI. Aalhnnidea. p. 199— 3o3. Chrytanthemum. PjTelhtum. Hippia. SoUv».— AdnotatioDCS geographicte , 

p. 3oS— 3o5, ADDENDA ET CORRIGENDA. 

Pae , T 5 SYNAHTHER^. CASS.,legeSYSANTHEH^, RicnABi..Ctss. 

p4 5. V. 32. Floscull cenlri tubalosi, masculi, Jcge floscnli centri tubulosi , hermaplirodili aut mas- 
Paa 6 V .5 complures, tubulosi, masculi?,invoIucrumi'iKSuperantes.Flosculimasculi:,leeecom- 
plures. mliulosi, licrmaphroditi , iniolncrum vix si.pcrautea. Flosculi hermaphrocin.: . 
Pao- 6. r. 17. OvARiuM lineare , sterile?, lege Ovabihm lineare. 
Pag. 6. 1. 26. flosculi mascuh , lege flosculi hermaphrodilL 

Pa». ii.'v. i,ISOTYPUS.t aAAe^cr\s^'Su.f.a.lMag.dcrnaturf,Fr.i&o^.p.i'i(i.) 
Pag. i5. V. 7. post Homaiithis multiflorus adde 

5. HOMANTIIIS pinnatifidus. t 

H. ac-aulis ; foliispinnalifidis ;stapis unifloris ; foliolis iuvolucri exteriorihus dentato-spinosis. 

ChiEtanthcra pinnatifida. Humh. et Bonpl.pl. aq. ^.p. 170. (. i3G. 

Crescit regwnefrigida Regni Quiteiisis, in lieclivitate montis ignivomi Cotopaxi , ttU. 1970 
Jiex. o Floret JuHo. 

Herb* annua, acaulis, 3- aut 4-poI!icavis. Rabix perpendicularis. Foua radicalia crebra, pinnatifiJa, 
subincrassata , subtripollicaria ; laciniis ovalihus, oblusis, supra c.mvexis , sul.tus conravis , cilialis. 
PETtOLi elongati, semilerctes, inlerne ciinaliculati , margine membranacei, ad basim imbricati. Scafi 
\iQiflori,erecti, teretes, foliisparum breviores, superne uni- aul bibracteati ; bracteis hneari-lanceola- 
tis , apicem versus denticulalis, membranaceis. ItivoLDCRiH subcampanulalum , poljpbyllum ; foUolis 
circilerSo, subtriplici Serie disposilis, subaequahbus, raembranaceisi eiterioribus denticulalo-spinu- 
losU , mucronalis. Receftaccldm conveium , nudum. Flosciill omnes lubulosi , biiabiati , hermaphro- 
diti , conforme!. Cohoi.la alba ; tuho cylindraceo ; labio eileriore lanccolato, Iridenlato; interiore bi- 
partilo ; laoiniis Cliformihus , spiraliler revolulis. Stami.va tubo cocollEe inserla. Antbeb* basi bisetosie. 
OvARitM ovatum.STTi-uslongitudinestaminum.STiCMA bifidum. AKEfiiUMOvatum,glaberrimum. Pippcs 
pilosus, sessilis ; pilis crebris, pubescentibus. (Bonpl. I. c.) 

Planla a me liaud visa. 
Pae. 34. V, a, post LAGASCEA. Cavamll. adde Nocca Cayan. 
Pag. 3o. T. g. post Heynea Willd. ailde Pacourinopsis Cass. 
Pag. 3i. v. 1. post AMPHEREPHIS. t orldu Centhrathcrum Cassin. 

Pars hujus operis ijua; de Composilarnm familia a, 
nonnisi mense septembri 1817 typis describi ccepia 
terea celebeirimus Cassinius, observalion 

i8i5 a roe ad fincm perduclfl 


, absolula codcm m 


■ense 1818, vulgala 1820. In 


insciiis , Composii 


las sumraa diligcnlia raraqiii 


propooere: quo f;i 
t; quod semper us 


icluin esi, ut eonim compluri 
u venicl, quoliescunque dui eagacilate scruiari conlinuavic sectionesijue cl \ 

diversis nominibus a Cassinio et me nuncupata 1 

in plantis eiaminandis seque esertilati botanici candem faroilinm iuvesligani generaque In ca insliluere 

necesse judicant et institumit. Ampherephis species duas in lierbario Humboldtiano observavi , tertiam 

inherbario JussiMno, cui nomen a me iaveotum tunc stylo ccrussato adscribere haud □egle.ii. Cele- 

berrimus Cassinius vero non animadvertens, opinor, id nomen ibi jam a me appositum e$se , planlse 

Jussia^anX' nomen Cenlratheri imposuit. 

Pjg- 46- T. 11, post POLLALESTA. t adJe Olig.inlhes Cass. ADDENDA ET CORRIGENDA. 5oQ 

Png, Cg. V. 7. posl Tessaria Kuiz. et Pav. adde Gynlieleria 'Wili.d. ( Mag. der naturf. Fr. in Berl. 

.807. p. ,40,) 
Pag. 6ij. \. 9. centrales hermapliroditi , marginoles feminei, , lege centrales hermapbrodiir, r,arius 

masculi ; marginales feminei. 
Pag, 75. V. iG. lege Pa^fiis duplcx ut ia Vernonia; exterior : squamula crebr*. minulie, subulalte , 
margiae liispido-scabrx ; interior pilosus ; pilis scabris , albidis , corollam aequantibus. 
Pag. 7,1. V. !(), adde : An generis distincti ? 
Pag. 76. V, 27. adcle : Gynbeteria salicifolifl. Willd. mss.'! 
^^S' ^9' V, 3^. radii sxpissimeplures quam decem, lege radii llgiiluli , feminei. s^pisiime plurcs qiiam. 

Pag. g6. T. I, post DlPLOSTEPHItJM.taddeDiplopappusCASsiN,? 
Pag, 97. V. 33. post AWDROMACHIA. f addeSiarlia Willd. 

Celcb. Cassini pnmus observavlt, Andromachiam a Starkia haud diverjam csse. 
Pag. io3. post AnJromacbia adde : 

GRINDELIA. Willd.' 

Donia. Brow^'- Aurclia. Cass. 
Involucrum polyphyllum , imbricatum , squan-osum. Receptaculum 
nudum. FloscuII discl tubulosi , hcrmapliroditi ; radii ligulati , feminei. 
AsTHER^ basi nudse. Akeniuh obliquc ovalum, sublenticulare, subtrlarista- 
tum ; arlstis glabcrrlmls, deciduis. 

Ilcrba; aut sufTrulices. Folia altcrna, integra. Flores terminales , lutei. 
Involucra glutlnosa. 

1. GRINDELIA i^uloides. ' * -\. 

G. eaule sulTruticoso , ramoso ; foliis ovato-oblongis, acutis, dentatis , reticulato-venosis. 
Grindelia iuuloides. fVilld. in Mag. der GesellscJi. naturf. Freunde zu Berl. i^o-j.p. 261. 
Ejusd. enii/n. pl. 2. p. 894. 

Aster spalhularis. Bronssonet. 

Crescit in alla planitie Mexicana , att. 1 300 hex. 6 

Amher* basi nudie. ' ' ' ; 

2. GRINDELIA angustifolia. t 

G. caulibus subcsespitosis, simplidbus; foliis inferioiibus spathulalis, superioribus lineari? 
oblongis, senatLs, nuiucrviis. 

Crescit prope FalUtilolid de Mechoacan et Pazciiaro Mexicanorum , all. 1 1 00 hex. % Flaret 
Septembri. 

• Mag, dcr nalurf. Fr, lu Bcrl. i, Jalirg. 1807, p. i5q. . ,„ 5iO ■ ADDEXDA " 

Radix rapiformis, crossiliedigiti minoris, fusca, inferne librislcretibusohsila, Caules oonnuUi, ctespi- 

tosi,eiec[i,aiibpe(Iales,slmpIicesautsubrainoii,striafi, liirlo-pubescenles^purpurascenres, foIiali;ramis 
erectis. FOLiAaltem;i;inferiorapetiolata,spathttlata,ocufa,scrraIo-crenata,obsolele Tenosa,rigida,gla- 
bra,acljeclopclio!o iSaul [61ineaslonga,superQequaluorlineasiata;superiorasessiii3,subatiip!exicaulia, 
lineari-oblonga , serrata , acuta , rigida , uninervia , supra glabriuscula , subf us margineque scabriuscula , 
novemlineas loDga , duasaut Uuas ct dimiUiatn lineas hta. Flores in apice caulis et ramorum solita- 
rii , erecti, inagnituiline Inuls brilannica:. LwoLitcnuM semiglobosum , poljpLjlium; foliolis creber- 
rimis , imbricalis , lanceolatis , rigidis , apicem vei-sus squ^irrosis , Tiridibus ; exterioribus brevioribos. 
jRECEPTiCuLUM plaTiiusculum , nudum. Floscdli disci creberrimi, tubulosi,liermaphroditi; raJii crebri, 
ligulali, feminei. Flosculi iiermaphroditi : Coholla flava , infundibuliformi-lubulosa, quinquedentala , 
glabra; deniibus ovalis, obtusiusculis. ANTnEJt.E basi nud:B , inclusEe. Ovahh,m breve, sublenliculare, 
glabrum. Stvlus glaber. Stigua bipartilom, exsertum. Akenium obiiqiie oboyaluni , sublenliculare , 
glabrum, sublKve, fuscum, Iriarislatum , 5/4 Hnea longum; aristis iqualibus , ereclis, glaberrimis , 
corollam subxquantibus , deciduis. Flosculi fomiDei : Ciikoli.a il.iva; tubo brevi, lcnui; lignla lanceo- 
lala, tridenlata, patente , nervosa, glabra, sex aut septem lineas looga , sesquiliaeani hta. Ovakilm <;!; 
Akemum prorsus ut in flosculis herinapbroditis. 

Pnecedenli simillima, vix diveisa , uisi caule subsimplici et forma folioruiu. 

XANTHOGOMA. t 

C II A R A C T E R D I F I E R E N T T A L I S, 

iKVOLUciiUM polypliyliutn, imbricalum. Receptaculum nudum. Fi-osculi 
disci tubulosi, liermaphroditi ; radii ligulali, feminci. Asther.e basi nudic. 
Ake.mum apice calvum. 

Cauics herbacei , Cfespiiosi, uniflori. Folia alterna, integra. Radius flavus. 

C H A R A C T E R N A T U R A L I S. 
Involucrum hemisphajricum , polyphyllum; foliolis imbricatis, oblongis, 
planiusculis, scariosis; exterioribus brevioribus. ReceptAculum planum, 
favosum; foveis niargine kciniatis et scariosis. Flosculi disci creberrimi 
(circiter 5o), tubulosi , hermapbroditi ; radii (clrciter 3o) crebri, !igu- 
lati, feminei. Flosculi hermaphroditi : Corolla tubulosa , supernc paulo 
ampliata; limbo quiiiquedcnlato , patulo; dcntibus ovatis, oblusiusculis, 
enerviis, jequalibus. Stamina fainilise, tubo corollae inserta , inclusa. Fila- 
WEiNTA capillacea. Astiier^ connalae , basi nudse ; appendiclbus termi- 
nalibus ovato-oblongis, obtusis. Ovarium cuneato-oblongum , compres- ET COHmcEXDA. 5( , 

sum, calvum. Stilus capillaceus. ST,o,a-biparlilumi lacinils complanali.,, 
superne paulo dilatatis, obtusis, palulis. Aji™ia liaud vidi. Flosculi femi- 
nei : Coi,ou,A tubo longo, compres.so; lignk lanceolato-oblonga, obsolete 
lr,dentala,plana, patente, quadrinervia. OvAnio.., ut in ilosculis berma- 
pliroditis. Stylus capillaceus. Stioma bipartilum , inclusum , demum ex- 
serlum (?) ; laciniis complanatis, oblusis. Akema mihi incognila. 

Hab,tos. Herba caulibus ca.spitosis , diffusis , unifloris. Folia allerna , 
inlegra. Radius flavus. 

ArF,s,TAS. Distinguilur a pra=cedenle , cui valde affiuis , pappi abscnlia. 

Ettmo,.og,a. Ex 5i>s; flava ct «..«. coina. 

1. XANTHOCOMA noMius. t Tab. CCCCXH. 

Crescil hci, humidi, R,g„i Meiimi,i,„er ,,ag„m Carpio e, lacm Sancli Chri.tophori 
all. 1180 Aex. Tj; riorei Majo. 

ll^..sr,l,ro,..Ci„„„„pi,„,i,diir„,i, procmlen,» ,1 od.ccodonl.i, >i„plicc., ioWrJ™ nroli- 
tcr,, f„l,„,, „„,n„,.,, ,_, ,/, j,„„i,„ ,„„ji _ „r..iu.cuH , gl.bri. F.lu ■r.dic.li. p.liol.t. , l.,„c.„- 
l.l„.,,oc.r.., .„„,., ,„|,g.,„„., i„ pe,i„l„,„ .„s„l.|., pl,„,. cbml.t, „„i„e„i. , .l,i„ .Ji„|„ 
li.Lolo 9-,. !,„,., l„„g., ,/._, |i„,.„ |„. r„|i, „„„„, .„,„., „„iii. , li„„ri.|.„.,„l.u, „„,., 
e .br. , I ,/2-3 l,„c.s l„„g.. I.-,„R,s icnnin.Ics , solitarii , crccii , mng„iti„li„e fl.ris Bellidis '.„„„., 
l-iv„i.ra™i l,cm,.pb,ric„mifoliolis(A. ,.) circiler <„ , imbricis. oblo„.is, .c„,i. pl.„i„sc„lis sc. 
r,„.,., obsolet. „„i„.r,ii,, gl.bris, .pic. viridib™ , m.rgi». di.ph.m,, e.teriorib», brcioribn,. I(ic„. 
TACULrH (/i^. a.) p|a„„m, f.vosum; m.rgimbu. forc.rum l.ci„i.ti, , sc.ricis. Flosculi disci c 5„ , ,„b„lo., , berm.pbrodi.i , r.dii cir.iter !„, Ii6„l.ti , femin.i. Flc.euli L,rm.pb„di,i Ifig. J.) , c„. 
«OLi. i.bulusa , fl.,., ,„p,r„e p.„l„ ampli.l., qui„q„.de„lal. , gl.bra , de„ab„. «r.lis, „btusi„,culi, 
oecrras, p.tul... Sr.,„» t„b„ coroll» i„s.rl. , i„d„s.. Fii.,„„ c.pill.ee. , gl.br., Akt„,„« 
„.t.i, b.si „U(lffi; .ppcud.cibu, tcrmiu.libus „T.to-„bl„ngis, obtu.is, di.pb.nis. Ovarium euneoto-„.,. 
longum , .ompccuun, , gl.lir^n, , .piee nndnm. Stvlus gl.ber. Siio«a bip.rlimm, l.cioiis compl.„.liI 
s„pei„e p.„l„dil.l.lis, „btusis, gl.bri„,c„Iis, p.mli,. Ai.Et.iA „„n vidi. Pappus vcri.imiliter „„I1„s 
Floscnlifcmi.eiCAj. 4,):C„i,„iL. fl.v.,gl.br.il„b„ l„„g„ , compre»„ ; ligul. l.„ce„l.t„-„bl„„,. 
„bs„ et. ,„dc„t.,. , pl.„. , p.t.„,e , ,„.dri,er.i. , vi« do.s li„.„ lo„g,. Ov.mc» „t i„ flos.„li, 1,.^ 
m.pbrodit.,. S„Lu, gl.b.r. Srio«A bip.rlilum , i„el„,„m (?) ; l,ci„iis compl.u.ti,, „btu,i, .l.bri, 
AKEnlA mibi incQgnita. '° 

Pag. iiO. V. .5. "u<l«l.to-dc„uti,,cori...is,l.g.„„d„l.to-Je„t.tis,cori.ccU,8l.ndulos„.p„„ciul.U, 
Pag. 116. V. 3., snbcori.cci,,gl.bris,lesesubc„ri.ccis,glabris,ela„tl„lo,o-p„„ct„l.tis. 
P.g. i.li. V. „lt. ■"bcori.cc, gl.br., leg.snb.„ri.cc., gl.br,, „lri„,„cpr.,.rlimsi,li,„,.l.„dulo,„- 

punctulala. 
P.e, 1 17, V, 5,, tri„.rviis , gl.bris , vlscosis ; lege Irio.rviis , gl.bris , „l,i„,„e 6l.„d„lo,„.p„„c„J.,i, , 5i2 ADDEKDA ET COERIGENDA. 

Pag. ..7. V. uU. membranacea,glabra,viscosa,!egemembrai.acea,gkbra,utrmquepuQclulisskiidu- 

losis coDSpersa, viscosa. 
Pic ,20. T. 29, roliisqueviscosis,gIabris,lesefolii*queviscosU, glaudaloso.purLetuktis.glabns. 
p4. i4 ^- 34 SlaS>" . ^iscosa , lege glabra , uu-inque prEesertim subtus punclulis mmuiLSS.mis glandu- 

losis obslta , yiscosa. 
Pag. i5a. V. 5. ANTi.Eft^ connnUe, basi nud», inclus^., legc A:<ther* connalo;, basi nuda;, inclusffi; 

appendicibus lerminalibus ovato-obloogis , oblusis. 
Pa" iSG. V. 7. postDUI\lERILIA.LAGASc.DECAKD.addeRbinactina.WiLLi).(Mflff.rfernat.F/-. 1807. 

"■ ■ ;,. 137.)? 

Pag. 198. V. 10. post Djssodia Cav. 'VViLtD; adde Clomcnocoma Cass, Diglossus, Cass. ! 
Pas aa5. v. 12. limbo lubuloso-infundibuliformi, quinquenervio , etc. 

Corolla quinquenervia i. e. corolla ncrvis primariis inter lacinlas instrucla.. Ner- 
vorum secundariorum , li adsunt, sen 
primariorum omni Compositarum fam 
Pag 238- V. 25. Post CnreopsidisspeciesLiNN. et AucTORDMaddePteiopliytonCASS. 
Pa-. 357. V. 3o. ACHyROPAPPUS.taddeCliamie5leplianum. WiLLD. (M7g-. (/erHa/(ir/.F/-eurarf. 18J7. 

;,. 140.) 
Pas a6i . T. a3- Flosculi disci tubuloso-uni- aut bilabiali , lege flosculi disci tubuloso- uni- aul bda- 

biati, liermapbroditi. 
Plautae a celeb. WiUdenowio niemorala!, a me baud vis^ : 

I, Prenanlhes rbombifolia. Sp. pl. ed. W. 3. p. i!J5&. 

3.. Alloispormum(Uivaricatum). A/(^. (icr «<ii<./_/. J'--. 1807. p. iSg. 

5, Xaatbocepbalum (centaurioides). /. c.p. 140. FIHIS TOMl QUARTI, 
K)f ', ^i^^ 
I i ii I I 
11 ¥ ^s^^^^^^, 

1 f "^/ f ^^^^ 

iii 
^mWi 
t J>, '"V.-. I f I 


I 1 ? 

^ff! 
^ 
fii Y f ^ 
. I \ 
t T'V I 
h 
j*\\jv'r^y '// •W-iU f 
l 


' 


■ \ 


^ h-^ 
^^s^-, 
~.^^^ 
f 
■i 
m 
H 
i OD ,J A 

'^/", V f ll f 

f" / f ¥ ()»(! 
^r? f t#:^-. 
? f r f 11 \ I > 
I « g ,1t.,- ( 1 1 r 
'tll 
r^ 
vr 
aB 
^ ,,,^i««f"^ 7"""*********<. .1 '^^KvR^B| 

L 
i, 1 '. 


I^^IH^^^^^^^^^BiA 


im^^K' ^--' 
1 I 

- 
Foot 

Spine uumuuiiJiiuiimiiiuiimiiiuiiiuiuiuiuiiiuuiiuiuuiuiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 


METTCC 1 I2 13 I4 I5 le I7 ' 8 I9 


1 ,0 
^^^—